sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Một số đặc điểm cận lâm sàng giúp định danh tác nhân viêm âm đạo

Một số đặc điểm cận lâm sàng giúp định danh tác nhân viêm âm đạo
  • Mã tin : 1690
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ nhiễm và các đặc điểm cận lâm sàng gây viêm âm đạo ở phụ nữ bằng kỹ thuật soi tươi và nuôi cấy trên môi trường CHROMagar. Nghiên cứu hàng loạt ca bệnh ở các phụ nữ trên 18 tuổi có triệu chứng viêm âm đạo đến khám tại bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – cơ sở 2 từ ngày 01/10/2019 đến 30/4/2020.

Nội dung Text: Một số đặc điểm cận lâm sàng giúp định danh tác nhân viêm âm đạo

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 513 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2022 báo cáo ADR lên tới 56,2% [9]. Như vậy, áp lực thức kỹ năng về báo cáo ADR để nâng cao hiệu từ quan điểm quản lý của lãnh đạo, từ người nhà quả, chất lượng hoạt động báo cáo ADR. bệnh nhân và từ truyền thông, dư luận cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động báo cáo ADR của nhân TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Y Tế (2013), Hướng dẫn hoạt động giám sát viên y tế. phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở Xây dựng quy trình báo cáo đơn giản, dễ thực khám bệnh, chữa bệnh. Ban hành kèm theo Quyết hiện và nâng cao nhận thức của nhân viên y tế định 1088 của Bộ trưởng Bộ Y tế. sẽ thúc đẩy hoạt động báo cáo ADR [8]. Qua 2. Vũ Duy Minh (2015), “ Phân tích hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện Phụ khảo sát, chúng tôi cũng nhận thấy giải pháp sản Trung Ương giai đoạn 2010 – 2014”, Khóa luận được NVYT quan tâm nhiều nhất là nâng cao tốt nghiệp dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội. nhận thức của NVYT thông qua đào tạo và tập 3. Trịnh Thị Hồng Nhung (2014), “Đánh giá chất huấn (89%). Sự cần thiết trong phối hợp với lượng báo cáo ADR trong cơ sở dữ liệu báo cáo tự dược sĩ lâm sàng để hỗ trợ báo cáo ADR (81,7%) nguyện của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2013”, Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học, Trường Đại cũng là một giải pháp được NVYT tại bệnh viện học Dược Hà Nội. lựa chọn, việc làm này sẽ giúp họ, đặc biệt là các 4. Trung tâm DI&ADR Quốc gia (2014), “Tổng kết bác sĩ và điều dưỡng, có thêm thông tin về an công tác báo cáo ADR năm 2014”. toàn thuốc và lưu ý hơn trong việc sử dụng 5. Đỗ Ngọc Trâm (2013), “Khảo sát tình hình báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại bệnh viện thuốc trên bệnh nhân. Bạch Mai giai đoạn 2011 – 2012”, Khóa luận tốt V. KẾT LUẬN nghiệp dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội. 6. Ong Thế Vũ (2014), “Phân tích hoạt động báo Nghiên cứu đã mô tả thực trạng báo cáo ADR cáo phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện Đa và kiến thức, thái độ của nhân viên y tế trong khoa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2013”, hoạt động báo cáo ADR tại bệnh viện Sản Nhi Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ, Trường Đại học Nghệ An giai đoạn 2020-2021. Số lượng báo cáo Dược Hà Nội. 7. Kathleen Holloway Terry Green (2003), Drug có xu hướng tăng dần. Ceftriaxone được ghi and Therapeutics Committees: A practical guide, nhận là thuốc nghi ngờ gây ADR nhiều nhất. Biểu World Health Organization, pp.2-62. hiện ADR chủ yếu là các biểu hiện dễ phát hiện 8. Ramesh M., Parthasarathi G. (2009), “Adverse (trên da và mô dưới da (62,3%): ngứa, ban drug reactions reporting: attitudes and perceptions of medical practitioners”, Asian Journal of đỏ...). Báo cáo ADR có chất lượng tốt luôn trên Pharmaceutical and Clinical Research, 2(2), pp. 10-14. 90% và điểm trung bình thấp nhất là 0,87. 9. Santosh KC. et al (2013), "Attitudes among Nghiên cứu cũng chỉ ra một số rào cản khiến healthcare professionals to the reporting of nhân viên y tế không làm báo cáo cũng như tìm adverse drug reactions in Nepal", BMC Pharmacol Toxicol, 14(1), pp. 16. ra giải pháp ưu tiên là tăng cường tập huấn kiến MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG GIÚP ĐỊNH DANH TÁC NHÂN VIÊM ÂM ĐẠO Trang Thị Hồng Nhung* TÓM TẮT đến 30/4/2020. Các trường hợp bệnh được làm xét nghiệm soi tươi, nuôi cấy và định danh nấm trên môi 55 Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ nhiễm trường CHROMagar. Kết quả: 333 trường hợp được và các đặc điểm cận lâm sàng gây viêm âm đạo ở phụ đưa vào nghiên cứu. Bằng kỹ thuật soi tươi và nuôi nữ bằng kỹ thuật soi tươi và nuôi cấy trên môi trường cấy đã phát hiện nguyên nhân gây viêm âm đạo là CHROMagar. Đối tượng- Phương pháp: Nghiên cứu 40,2%, trong đó tỷ lệ viêm âm đạo do vi nấm Candida hàng loạt ca bệnh ở các phụ nữ trên 18 tuổi có triệu sp là chiếm 26,7%, Gardnerella vaginalis là 11,7%, do chứng viêm âm đạo đến khám tại bệnh viện Đại học Y Trichomonas vaginalis là 1,2%. Trong 89 trường hợp Dược TP. Hồ Chí Minh – cơ sở 2 từ ngày 01/10/2019 nhiễm nấm Candida sp định danh trên môi trường CHROMagar đã phát hiện Candida albicans là 68,5%, *Trường Đại học Trà Vinh Candida glabrata là 25,9%, Candida tropicalis là 4,5%, Candida krusei là 1,1%. Kết luận: Qua kỹ thuật soi Chịu trách nhiệm chính: Trang Thị Hồng Nhung tươi và nuôi cấy giúp phát hiện tác nhân gây viêm âm Email: tthnhung@tvu.edu.vn đạo. Tỷ lệ viêm âm đạo chủ yếu là vi nấm Candida sp. Ngày nhận bài: 11.2.2022 Để định danh vi nấm Candida sp. tốt hơn, đạt hiệu Ngày phản biện khoa học: 31.3.2022 quả cao có thể triển khai kỹ thuật nuôi cấy và định Ngày duyệt bài: 6.4.2022 danh vi nấm trên môi trường CHROMagar. 227

vietnam medical journal n01 - APRIL - 2022 Từ khóa: viêm âm đạo, Candida sp, CHROMagar, biệt các loài Candida non-albicans. Vì thế, Trichomonas vaginalis. nguyên cứu này thực hiện trên kỹ thuật soi tươi SUMMARY và nuôi cấy giúp định danh tác nhân gây viêm SOME SUBCLINICAL CHARACTERISTICS âm đạo. THAT HELP IDENTIFY VAGINITIS AGENTS II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Objective: The study aims to determine the 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Các phụ nữ incidence of infection and subclinical characteristics that cause vaginitis in women using the CHROMagar đến khám bệnh tại phòng khám Phụ sản của medium and culture technique. Methods: Case series bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh từ report with sympyoms of vaginitis visiting University ngày 01/10/2019 đến 30/4/2020. Medicine center from October 1, 2019 to April 30, *Tiêu chuẩn chọn bệnh. Phụ nữ trên 18 tuổi 2020. In order to better identify Candida sp. achieving Có triệu chứng của viêm âm đạo được chỉ high efficiency can deploy the technique of culture and identification on the CHROMagar. Results: There định xét nghiệm dịch âm đạo. were 333 case included in the study. The rate of Mẫu bệnh phẩm được chứa trong ống vô vaginitis with identified cause was 40,2%, in which the trùng và vận chuyển đến phòng xét nghiệm rate of vaginitis caused by Candida sp was 26,7%, trong 1 giờ. Gardnerella vaginalis was 11,7% and caused by Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu. Trichomonas vaginalis 1,2%. In 89 case of Candida sp *Tiêu chuẩn loại trừ. Bệnh nhân đang có infection identified on CHROMagar, Candida were found to be 68,5%, Candida glabrata was 25,9%, kinh hay xuất huyết âm đạo. Candida tropicalis was 4,5 %, Candida krusei was Thụt rửa hay đặt thuốc âm đạo trong vòng 48 giờ. 1,1%. Conclusion: Using microscopy specimens and Bệnh nhân có thai. cultured techniques, it is possible to detect the agent Bệnh lý suy giảm miễn dịch toàn thân. that causes vaginitis. The incidence of vaginitis is 2.2.Phương pháp nghiên cứu mainly Candida sp. In order to better identify Candida sp, achieving high efficiency can deploy the technique 2.2.1. Phương pháp nghiên cứu: hàng of culture and identification of species Candida on the loạt ca bệnh. CHROMagar. - Cỡ mẫu :Lấy mẫu thuận tiện trong thời Keywords: Vaginitis, Candida sp, CHROMagar, gian nghiên cứu từ 01 tháng 10 năm 2019 đến Trichomonas vaginalis ngày 30 tháng 04 năm 2020. I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2.2.2. Cách tiến hành. Bệnh nhân đủ điều Tại Việt Nam, vấn đề nhiễm trùng đường sinh kiện nghiên cứu, sau khi ký giấy đồng thuận sẽ sản hay gặp nhất là viêm âm đạo, trong đó, ba được tiến hành phỏng vấn theo bảng câu hỏi tác nhân chính gây viêm âm đạo chiếm khoảng được thiết kế sẵn. 90% là vi nấm Candida sp., trùng roi Mẫu bệnh phẩm được soi trực tiếp với dung Trichomonas vaginalis và vi khuẩn âm đạo. Bệnh dịch nước muối sinh lý NaCl 0,9%. nếu phát hiện không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, mà trùng roi Trichomonas vaginalis thì xác định tác còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân là Trichomonas vaginalis gây viêm âm đạo. phụ nữ. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp Nếu kết quả soi tươi cho thấy có hạt men hay sợi thời có thể để lại các di chứng lâu dài như gây vô tơ nấm giả sẽ tiến hành nuôi cấy trong môi sinh, tăng nguy cơ thai ngoài tử cung hoặc đau trường Sabourad có Chloramphenicol ủ ở nhiệt vùng chậu mãn tính dai dẳng [6]. Tuy nhiên, mỗi độ 37 0C, thời gian sau 24-48h. Khi khúm nấm tác nhân có cách thức lây truyền, nguyên nhân mọc sẽ cấy chuyển sang môi trường CHROM cũng như cơ chế bệnh sinh khác nhau. Do đó agar ủ nhiệt độ 37 0C, thời gian sau 48h đọc việc xác định đúng tác nhân gây bệnh là một yêu kết quả. Nếu khúm mọc có màu trắng đến xanh cầu hết sức cần thiết trong thực hành lâm sàng lá cây: Candida albicans, màu xanh ánh kim: giúp nâng cao chất lượng điều trị và tránh lạm Candida tropicalis, màu hồng: Candida krusei, dụng kháng thuốc là những vấn đề quan trọng, màu tím hoa cà: Candida glabrata. cần được quan tâm. 2.3. Các biến số chính: Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về viêm âm - Tuổi, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, triệu đạo, tỷ lệ nhiễm Trichomonas vaginalis, tỷ lệ chứng lâm sàng, tính chất khí hư, kết quả soi và nhiễm Candida sp. và vi khuẩn đường sinh dục nuôi cấy dịch âm đạo trên môi trường CHROMagar. trên nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, rất ít - Xử lý số liệu đề tài nghiên cứu về các kỹ thuật định danh, đặc Các biến rời sẽ trình bày theo tỷ lệ phần biệt là cấy bệnh phẩm huyết trắng trong môi trăm, các biến liên tục trình bày dưới dạng trung trường CHROMagar Candida để phân lập và phân bình ± SD. Kiểm định các biến tính bằng phép 228

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 513 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2022 kiểm Chi bình phương (hay phép kiểm chính xác toàn 100%. Thời gian mọc nấm men chủ yếu là Fisher). 2 ngày chiếm 93,3%. Gía trị p

vietnam medical journal n01 - APRIL - 2022 này dao động từ 2-13% [2,5]. Sự khác biệt do danh nhanh. Bên cạnh đó, những phương pháp đặc tính kinh tế-xã hội của dân số từng vùng, hiện đại như hệ thống Vitek 2 ID, hệ thống API từng thời điểm, địa điểm và đối tượng tham gia và kỹ thuật sinh học phân tử…. những kỹ thuật nghiên cứu khác nhau. này tốn nhiều kinh phí, cũng như cần trang bị Về kỹ thuật soi tươi, phát hiện tác nhân nhiều thiết bị hiện đại. Vì thế, ở nghiên cứu này gây viêm âm đạo do Candida sp. chiếm (26,7%), chúng tôi chọn kỹ thuật nuôi cấy vi nấm và định do Trichomonas vaginalis là 1,2%, Gardnerella danh trên môi trường CHROMagar Candida vaginalis chiếm 11,7%. Ghi nhận có hiện tượng không cần nhiều thời gian, có phần thuận lợi hơn đồng nhiễm giữa hai tác nhân Candida sp. và trong định danh các chủng Candida sp đặc biệt Gardnerella vaginalis này tương tự như nghiên là các chủng Candida nonalbicans (Candida cứu [5]. glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei). Trong nghiên cứu này, tỷ lệ nhiễm Ngoài ra, hạn chế của kỹ thuật CHROMagar Trichomonas vaginalis trong nghiên cứu này là Candida này là do dựa vào màu sắc của khúm vi 1,2 %. Kết quả này tương đồng với nhiều y văn nấm trong một vài trường hợp khúm vi nấm có (1-15%) [3]. Có nhiều nghiên cứu cho thấy tỉ lệ màu sắc không điển hình nên không xác định nhiễm Trichomonas vaginalis có xu hướng giảm được chính xác chủng vi nấm hoặc những trường xuống trong những thập niên gần đây [3,7]. Tuy hợp vi nấm ít gặp thì sẽ khó khăn trong việc định tỷ lệ nhiễm Trichomonas vaginalis chiếm tỷ lệ danh. Nhưng phương pháp này vẫn phù hợp với thấp nhưng cần quan tâm đến tác nhân này vì điều kiện hiện tại giúp định danh nhanh khoảng đây là bệnh lý được lây truyền qua đường tình 48-72h với độ chính xác cao. dục. Để tránh bỏ sót Trichomonas vaginalis cần Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ viêm âm kết hợp 2 yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng chú ý đạo do vi nấm Candida sp. là 26,7%. tương đồng vấn đề soi tươi. Trong nghiên cứu này được giới với kết quả nghiên cứu này là nghiên cứu Lê Hiếu hạn không tìm hiểu sâu Gardnerella vaginalis. Hạnh (2018) với kết quả dương tính là 29,49% Đối với nghiên cứu sử dụng kỹ thuật soi tươi, [2]. Có thể vì tác giả này đã chọn đối tượng tham độ nhạy chưa cao có thể bỏ sót một số trường gia nghiên cứu là phụ nữ có huyết trắng bất hợp viêm âm đạo do vi nấm gây bệnh. Thường thường đến khám phụ khoa, cùng là những bệnh gặp ở các nghiên cứu lâm sàng, các tác giả nhân có chỉ định soi tươi huyết trắng như nghiên thường chú trọng vào tỷ lệ viêm âm đạo và các cứu của chúng tôi. Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố liên quan như nghiên cứu [4,5]. Các nghiên cứu thực hiện tại các cơ sở y tế khác, tỷ lệ nghiên cứu trên chưa thực hiện kỹ thuật nuôi cấy nhiễm thấp hơn nghiên cứu này, chiếm 10,2% trong việc tìm tác nhân gây viêm âm đạo. của Nguyễn Thị Minh Thư (2019), có thể do đối Kỹ thuật soi tươi trực tiếp với NaCl 0.9% cho tượng tham gia có nghề nghiệp buôn bán chiếm phép nhìn thấy vi nấm nhưng chưa xác định đa số nên có sự khác biệt [4]. được tên vi nấm. Đây là kỹ thuật đơn giản, dễ Qua kết quả nghiên cứu kỹ thuật định danh vi thực hiện không đòi hỏi nhiều chi phí và thiết bị, nấm trên môi trường CHROMagar các chủng vi nhưng bước đầu cũng đáp ứng tốt cho nhu cầu nấm phân lập được là: Candida albicans chiếm điều trị lâm sàng. Tuy nhiên, cần nhiều kinh chủ yếu 68,5%, Candida nonalbicans gồm nghiệm của người thực hiện, vấn đề là không Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida định danh phân biệt được vi nấm Candida krusei chiếm lần lượt là 25,9%, 4,5%, chiếm albicans và Candida non –albicans. 1,1%. Kết quả thu được cho thấy tỷ lệ phân bố Về kỹ thuật nuôi cấy và định danh: Có rất giữa các tác nhân tương đồng với các nghiên cứu nhiều phương pháp định danh vi nấm Candida sp khác[1]. Tỷ lệ nhiễm nấm Candida albicans từ cổ điển đến hiện đại. Trong đó, phương pháp chiếm đa số ở các nhóm đối tượng đã liệt kê cổ điển đã và đang được sử dụng như thử (bảng 4) chiếm từ 60% trở lên. Phù hợp với kết nghiệm sinh ống mầm, thử nghiệm bào tử bao quả của nghiên cứu này ở nhóm đối tượng dày (Dalmau), thử nghiệm lên men và đồng hóa không mang thai chiếm 65,38%. Tuy nhiên, có đường là những kỹ thuật chính xác để định danh sự khác nhau giữa tỷ lệ nhiễm vi nấm Candida các chủng các chủng Candida albicans và non-albicans: ở nhóm không mang thai chiếm Candida non-albicans. Kỹ thuật cổ điển cần tốn 34,7%, mang thai chiếm 14,3%. Theo nghiên thời gian, phải pha chế các môi trường để thực cứu của Mendling Werner và cộng sự năm 2015 hiện phản ứng đồng hóa đường. Hiện nay thị [8], tỷ lệ phân bố chủng nấm nhiễm vi nấm trường đã xuất hiện sản phẩm CHROMagar Candida non-albicans trong nhóm phụ nữ mang Candida, có thuận lợi hơn vì cho kết quả định thai là 7,7% thấp hơn nghiên cứu này. Nhận 230

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 513 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2022 thấy, tỷ lệ nhiễm Candida non-albicans đang có liên quan ở bệnh nhân nữ tại bệnh viện Da liễu Tp. xu hướng tăng dần. Hồ Chí Minh", Luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành da liễu, Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh, V. KẾT LUẬN tr.52-80. 3. Trần Thị Lợi, Ngũ Quốc Vĩ (2009), "Tỉ lệ viêm âm Tỷ lệ viêm âm đạo do vi nấm Candida sp là đạo và các yếu tố liên quan ở phụ nữ đến khám tại thường gặp ở phụ nữ nhất. Nên thực hiện các kỹ bệnh viện Đa Khoa trung ương Cần Thơ", tạp chí Y thuật cận lâm sàng như soi tươi dịch âm đạo, học Tp. Hồ Chí Minh,, nuôi cấy và định danh vi nấm trên môi trường 4. Nguyễn Thị Minh Thư (2019), "Tỉ lệ viêm âm đạo và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ độ tuổi sinh CHROMagar giúp phân lập được một số loài đến khám phụ khoa Bệnh viện Quận 4 -Tp. Hồ Chí Candida non-albicans thường gặp gây viêm âm Minh", Luận văn thạc sỹ y học chuyên ngành Sản đạo tái phát do Candida sp. Từ đó, giúp lâm phụ khoa, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, tr 65-75. sàng có cái nhìn mới hơn về tỷ lệ nhiễm Candida 5. Nguyễn Văn Trường (2017), "Tỷ lệ viêm âm đạo do 3 tác nhân thường gặp và các yếu tố liên quan non- alibicans trong việc xác định những tác của phụ nữ huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh", nhân gây bệnh. Đây là phương pháp đơn giản, Luận văn chuyên khoa cấp II chuyên ngành quản nhanh chóng, không quá tốn kém cũng như lý y tế, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, tr 55-68. không đòi hỏi về nhân lực và trang thiết bị hiện 6. Al-Ahmadey Z.Z, Mohamed S.A (2014), "Vulvovaginal candidiasis: Agents and its virulence đại. Vì vậy, có thể áp dụng kỹ thuật này tại các factors", Microbiology Research International, 2 cơ sở y tế giúp lâm sàng chẩn đoán và điều trị (3), pp. 28-37. hiệu quả chẩn đoán hiệu quả. 7. Dharma VMN, Umashankar KM, et al (2013). “ Prevalence of the Trichomonas vaginalis infection TÀI LIỆU THAM KHẢO in a tertiary care hospital in rural bangalore, 1. Nguyễn Thị Bình (2019), "Tình trạng nhiễm southern Indida”. J Clin Diagn Res, 7(7): 1401-1403. Candida sp. ở âm đạo phụ nữ tuổi sinh đẻ và các 8. Mendling Werner, Brasch J, Cornely OA, yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phong Da Liễu Effendy I, et al (2015). Guideline: Vulvovaginal Trung ương Quy Hào năm 2016", Tạp chí y học dự Candidosis (AWMF 015/072), S2k (excluding phòng, 29(6). chronic mucocutaneous Candidosis). Mycoses; 58 2. Lê Hiếu Hạnh (2018), "Viêm âm đạo và các yếu tố Suppl 1:1-15. MỐI LIÊN QUAN HỒI PHỤC THIẾU MÁU TRONG 6 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO, BỆNH NHÂN NHẬN THẬN GHÉP Nguyễn Thanh Xuân1, Phạm Quốc Toản1, Vũ Văn Huỳnh1, Lê Đình Anh1, Đặng Đức Trịnh2 TÓM TẮT hơn ở những bệnh nhân nam, người hiến là nam giới. Biến đổi huyết sắc tố sau ghép liên quan không có ý 56 Mục tiêu: nghiên cứu mối liên quan hồi phục tình nghĩa với thời gian suy thận, mức lọc cầu thận, thể trạng thiếu máu trong 6 tháng đầu sau ghép thận tích thận và tuổi của người hiến. Kết luận: Tình trạng thành công với tuổi, giới tính của người cho và người thiếu máu do suy thận mạn tính được cải thiện dần nhận, loại thuốc chống thải ghép, mức độ thiếu máu dần trong 6 tháng đầu sau ghép thận thành công, hồi trước ghép, thể tích và mức lọc cầu thận của người phục nhanh hơn ở những bệnh nhân nam, có người cho. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu phân hiến là nam và ở người trẻ tuổi, nồng độ huyết sắc tố tích theo dõi dọc tại nhiều thời điểm: trước ghép, sau trước ghép không ảnh hưởng tới tình trạng thiếu máu ghép 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng trên 168 sau ghép. bệnh nhân ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103. Kết Từ khóa: Thiếu máu; Ghép thận quả: Mức biến đổi tăng huyết sắc tố sau ghép tương quan nghịch có ý nghĩa với huyết sắc tố trước ghép, SUMMARY tuổi của bệnh nhân nhận thận; huyết sắc tố tăng cao RELATION BETWEEN RECUPERATION OF ANEMIA AFTER FIRST 6 MONTHS RENAL 1Bệnh viện Quân y 103 TRANSPLANT WITH SOME CHARACTERISTICS 2Học viện Quân Y OF KIDNEY DONORS AND RECIPIENCES Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Xuân Object: The relation between recuperation of Email: bsxuanhatay@gmail.com anemia after first 6 months kidney transplant with Ngày nhận bài: 10.2.2022 age, sex of the donor and recipient, antirejection drugs, degree of pre-transplant anemia, volume and Ngày phản biện khoa học: 29.3.2022 level donor glomerular filtration. Methods and Ngày duyệt bài: 4.4.2022 231

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/mot-so-dac-diem-can-lam-sang-giup-dinh-danh-tac-nhan-viem-am-dao-2532863.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY