sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Nghiên cứu chỉ định mổ lấy thai nhóm I theo phân loại của Robson tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Nghiên cứu chỉ định mổ lấy thai nhóm I theo phân loại của Robson tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
  • Mã tin : 1592
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Hiện nay, tỷ lệ mổ lấy thai trên thế giới đang có xu hướng gia tăng và đang dần trở thành một vấn đề sức khỏe toàn cầu. Bài viết trình bày nghiên cứu chỉ định mổ lấy thai nhóm 1 theo phân loại của Robson (con so, ngôi đầu, ≥ 37 tuần, chuyển dạ tự nhiên) tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Nội dung Text: Nghiên cứu chỉ định mổ lấy thai nhóm I theo phân loại của Robson tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 509 - THÁNG 12 - SỐ 2 - 2021 NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI NHÓM I THEO PHÂN LOẠI CỦA ROBSON TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HẢI PHÒNG Vũ Văn Tâm*, Lưu Vũ Dũng* TÓM TẮT ofcaesarean section group 1 was 36.65%, contributing to the overall caesarean section rate was 10.67%. 57 Hiện nay, tỷ lệ mổ lấy thai trên thế giới đang có xu Requireddeeper intervention in group 1 to reduce the hướng gia tăng và đang dần trở thành một vấn đề sức rate of cesarean section. khỏe toàn cầu. Mục tiêu: Nghiên cứu chỉ định mổ lấy Keywords: cesarean section, rate, first-born. thai nhóm 1 theo phân loại của Robson (con so, ngôi đầu, ≥ 37 tuần, chuyển dạ tự nhiên) tại Bệnh viện I. ĐẶT VẤN ĐỀ Phụ sản Hải Phòng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 3457 thai phụ đến nhập viện và sinh tại Hiện nay, tỷ lệ mổ lấy thai trên thế giới đang Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Kết quả: Tỉ lệ mổ lấy có xu hướng gia tăng và nó đang dần trở thành thai của nhóm 1 là 36,65%, góp phần vào tỉ lệ mổ lấy một vấn đề sức khỏe toàn cầu[1]. Theo các báo thai chung là 10,67%. Nhóm nguyên nhân chuyển dạ cáo của Hoa Kỳ đã được công bố, tỷ lệ mổ lấy ngưng tiến triển và mổ lấy thai do thai và phần phụ thai trung bình năm 2008 là 32,8% và duy trì tỷ chiếm tỉ lệ cao nhất là 34,15% và 37,4%%, góp phần vào tỉ lệ mổ lấy thai chung lần lượt là 12,51% và lệ này đến năm 2013 là 32,7%[2,3]. Còn tại 13,7%. Các nguyên nhân bất thường về phía mẹ, bất Braxin, tỷ lệ này năm 2010 là 41,3%. Tại Việt cân xứng đầu chậu hay cơn co cường tính chiếm tỉ lệ Nam, tỷ lệ mổ lấy thai đang có xu hướng ngày thấp hơn lần lượt là 6,78%; 7,59% và 14,09%. Kết càng gia tăng, theo số liệu đã công bố tại Bệnh luận: Tỉ lệ mổ lấy thai của nhóm 1 là 36,65%, góp viện phụ sản Trung ương tỷ lệ mổ lấy thai năm phần vào tỉ lệ mổ lấy thai chung là 10,67%. Cần có 2008 là 45,3%. Còn tại bệnh viện Từ Dũ tỷ lệ can thiệp sâu hơn vào nhóm 1 để làm giảm tỉ lệ mổ lấy thai. này năm 2008 là 47,2%, năm 2015 vẫn đang Từ khóa: mổ lấy thai, con so, tỉ lệ duy trì ở mức cao là 47,6% [4]. Theo như nghiên cứu của tác giả Lê Quang SUMMARY Thanh năm 2015 tại Bệnh viện Từ dũ cho thấy: RESEARCH INDICATIONS FOR CESAREAN chiến lược then chốt để có tỷ lệ mổ lấy thai hợp SECTION GROUP I BY ROBSON'S lý là can thiệp vào nhóm 1 theo nhóm phân loại CLASSIFICATION AT HAI PHONG HOSPITAL OF của Robson (con so, ngôi đầu, > 37 tuần, GYNECOLOGY AND OBSTETRICS HOSPITAL chuyển dạ tự nhiên) [4]. Chính vì lý do đó, Nowadays, the rate of cesarean section in the chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Nghiên cứu chỉ world is increasing and is increasing gradually định mổ lấy thai nhóm 1 theo phân loại của becoming a global health problem. Objective: To study the indications for caesarean section group 1 Robson tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng”. according to Robson's classification (first-born,cephalic II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU presentation, ≥37 weeks, spontaneous labor) at Hai Phong Obstetrics and Gynecology Hospital. Research 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Các hồ sơ thai object and method: 3457 pregnant women came to phụ tới nhập viện và sinh tại Bệnh viện Phụ sản the hospital and gave birth at Hai Phong Hospital of Hải Phòng. Obstetrics and Gynecology. Result: Rate of the - Thời gian nghiên cứu: từ 01/01/2019 đến cesarean section group 1 was 36.65%, contributing to tháng 30/06/2019. the overall cesarean section rate of10.67%. Group of causes of labor stopping progress and cesarean - Tiêu chuẩn lựa chọn: section due tofetus and appendages of the fetus Hồ sơ bệnh án của tất cả các thai phụ tới accounted for the highest rates of 34.15% and nhập viện và sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. 37.4%%, contributing to the overall cesarean section - Tiêu chuẩn loại trừ: rate was 12.51% and 13.7%, respectively. Abnormal + Hồ sơ xuất viện hoặc chuyển viện khi chưa causes on the mother's part, pelvic head asymmetry or intense contractions accounted for 6.78% lower, sinh con. respectively; 7.59% and 14.09%. Conclusion: Rate + Hồ sơ sinh thường và mổ lấy thai từ nơi khác chuyển đến vì các nguyên nhân khác. + Hồ sơ bệnh án không ghi chép đủ các *Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng thông tin cần thiết cho nghiên cứu. Chịu trách nhiệm chính: Vũ Văn Tâm 2.2. Phương pháp nghiên cứu Email: Drvuvantam@gmail.com 2.2.1.Thiết kế nghiên cứu: Mô tả hồi cứu Ngày nhận bài: 13.9.2021 2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu: Dựa vào công Ngày phản biện khoa học: 10.11.2021 thức tính cỡ mẫu: Ngày duyệt bài: 19.11.2021 239

vietnam medical journal n02 - DECEMBER - 2021 P (1 − P ) - Con so n = Zæ2 aö ç1− ÷ d2 - Ngôi đầu è 2ø - Thai > 37 tuần Trong đó: - Chuyển dạ tự nhiên Z æ2 aö - Cơn co tử cung ç 1− ÷ - Tai biến trong mổ - n: cỡ mẫu - è 2 ø : khoảng tin cậy = 1,96 - P = 0,1 (tỷ lệ mổ lấy thai nhốm 1 tại Bệnh - Biến chứng sau mổ viện Từ Dũ năm 2015) 2.3. Xử lý số liệu: Dựa trên phần mềm - d: độ chính xác tuyệt đối mong muốn, chọn SPSS22.0. d=0,01. 2.4. Đạo đức nghiên cứu: Tính ra n = 3457,44. Lấy mẫu là 3457 hồ sơ - Các thông tin cá nhân đều được đảm bảo tới sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. giữ bí mật. 2.2.2. Chỉ số nghiên cứu: - Nghiên cứu nhằm mục đích đóng góp vào việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tỉ lệ mổ lấy thai chung và góp phần tỉ lệ mổ lấy thai nhóm 1 Bảng 3.1. Tỉ lệ mổ lấy thai chung và góp phần tỉ lệ mổ lấy thai nhóm 1 Số sản phụ mổ Góp phần Tổng số mẫu Tỷ lệ mổ lấy Kích cỡ nhóm 1 lấy thai trong nhóm 1 vào tỉ nghiên cứu thai nhóm 1 lệ MLT chung n Tỉ lệ % n Tỉ lệ % n Tỉ lệ % 3457 1724 49,86 1007 29,13 369 36,65 10,76% Nhận xét: Trong 3457 trường hợp nghiên cứu tỉ lệ mổ lấy thai tại Bệnh viện là 49,86%. Kích cỡ nhóm 1 là 29,13%. Trong đó, mổ lấy thai chiếm 36,65%, góp phần của nhóm 1 vào mổ lấy thai chung là 10,67%. Tỉ lệ mổ lấy thai theo các nhóm nguyên nhân Bảng 3.2. Chỉ định mổ lấy thai trong các nhóm nguyên nhân Góp phần tỉ lệ MLT trong Chỉ định n = 369 Tỉ lệ % nhóm 1(36,65%) Chuyển dạ ngừng tiến triển 126 34,15 12,51 Do thai, phần phụ thai 138 37,4 13,7 Bất thường phía mẹ 25 6,78 2,48 Bất cân xứng đầu chậu, cơn co cường tính 28 7,59 2,78 Nguyên nhân khác 52 14,09 5 Nhận xét: Nguyên nhân mổ lấy thai do chuyển dạ ngừng tiến triển và do thai, phần phụ của thai chiếm tỉ lệ cao nhất lần lượt là 34,15% và 37,4%; góp phần vào tỉ lệ mổ lấy thai chung của nhóm lần lượt là 12,51% và 13,7%. Nhóm thấp nhất là nhóm nguyên nhân bất thường về phía mẹ chiếm tỉ lệ 6,78% và góp phần vào tỉ lệ mổ lấy thai chung là 2,48%. Biến chứng trong và sau mổ lấy thai Nhận xét: Tỉ lệ chảy máu trong cuộc mổ Bảng 3.3. Tỉ lệ tai biến trong mổ và biến chiếm 1,63% các trường hợp, có 11 trường hợp bị chứng sau mổ lấy thai đờ tử cung chiếm 2,98%. Tuy nhiên, sau mổ Tai biến, biến Tổng số Tỉ lệ được đánh giá chỉ có 2 trường hợp có xuất hiện chứng n=369 % đờ tử cung thứ phát sau mổ chiếm tỉ lệ 0,54%; Tai biến trong mổ còn lại 99,46% các trường hợp là ổn định sau mổ. Không 352 95,39 IV. BÀN LUẬN Chảy máu 6 1,63 Tỉ lệ mổ lấy thai chung và góp phần tỉ lệ Đờ tử cung 11 2,98 mổ lấy thai nhóm 1. Theo kết quả nghiên cứu Biến chứng sau mổ ở Bảng 3.1 cho thấy tổng số bệnh nhân thuộc Không 367 99,46 nhóm 1là 1007 trường hợp chiếm tỉ lệ 29,13% Đờ tử cung sau mổ 2 0,54 trong tổng số 2457 trường hợp đến đẻ tại Bệnh Viêm niêm mạc tử viện Phụ sản Hải Phòng. Tỉ lệ mổ lấy thai con so 0 0 cung sau mổ trong nghiên cứu này này là 36.65% tương 240

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 509 - THÁNG 12 - SỐ 2 - 2021 đương với các nghiên cứu của Vương Tiến Hòa và chăm sóc trước sinh đầy đủ nên khi chuyển năm 2002 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là dạ nhập viện mới phát hiện ra các bất thường về 33,44% [5]. So với kết quả nghiên cứu của tác phía mẹ phải chỉ định mổ lấy thai. giả Lê Quang Thanh năm 2016 tại Bệnh viện Từ - Chỉ định mổ lấy thai do bất cân xứng đầu Dũ nghiên cứu trên 5409 trường hợp mang thai chậu, rối loạn cơn co tử cung. Nhóm nguyên cho thấy: nhóm 1 chiếm tỉ lệ 26,94%, trong đó tỉ nhân này chiếm tỉ lệ thấp trong các nguyên nhân lệ mổ lấy thai của nhóm 1 là 39,05%, góp phần mổ lấy thai là 7,59% và góp phần vào tỉ lệ mô vào tỉ lệ mổ lấy thai chung là 10,52%[4]. Chúng lấy thai chung nhóm 1 là 2,7%. Chúng tôi nhận tôi nhận thấy tỉ lệ mổ lấy thai chung của Bệnh thấy khung chậu giới hạn chiếm đại đa số các viện Phụ sản Hải Phòng là cao chiếm 49,86% các trường hợp mổ lấy thai, tỉ lệ cơn co cường tính trường hợp đến sinh nhưng về tỉ lệ mổ lấy thai ở thấp là do những trường hợp rối loạn cơn co nhóm con so chỉ có 10,67% . Bệnh viện Phụ sản điều chỉnh không được mới chỉ định mổ lấy thai. Hải Phòng và Bệnh viện Từ Dũ đều có tỉ lệ mổ Biến chứng trong và sau mổ lấy thai. lấy thai cao nằm trong xu hướng chung của thế Theo kết quả nghiên cứu ở Bảng 3.3, chúng tôi giới hiện nay. So sánh với nghiên cứu của tác giả thấy tỉ lệ tai biến trong các trường hợp mổ lấy Robson tại Bệnh viện sản khoa Quốc gia Dublin – thai nhóm 1 chỉ có 11 trường hợp chiếm 2,98% Ireland năm 2012 cho thấy: tỉ lệ mổ lấy thai có biến cố đờ tử cung, 6 trường hợp chiếm chung nhóm 1 là 34,8% tương đương với nghiên 1,63% có biến cố chảy máu ngay sau phẫu cứu của chúng tôi là 36,65%; kích cỡ nhóm 1là thuật, còn lại hầu hết là diễn ra an toàn với tỉ lệ 28% cũng tương đương với chúng tôi là 29,13%. là 95,39%. Tuy nhiên tỉ lệ mổ lấy thai của nhóm 1 góp phần Tỉ lệ biến chứng sau mổ tại Bệnh viện Phụ vào tỉ lệ mổ lấy thai chung thì nghiên cứu của sản Hải Phòng rất thấp chỉ có 2 trường hợp chúng tôi cao hơn hẳn là 10,67% so với 5,9% [6]. chiếm 0,54% đều là biến chứng đờ tử cung sau Chỉ định mổ lấy thai theo các nhóm sinh. Các nghiên cứu khác đều chỉ ra rằng, biến nguyên nhân. Theo Bảng 3.2, trong tổng số chứng này được ghi nhận ở cả sinh thường và 369 trường hợp mổ lấy thai của nhóm 1 các chỉ sinh mổ trong 24 giờ đầu sau sinh [1,9]. Đây là định mổ lấy thai ở các nhóm như sau: nỗ lực của các nhân viên y tế bệnh viện và - Chỉ định mổ lấy thai do chuyển dạ ngừng khẳng định trình độ thầy thuốc đã được nâng tiến triển. Tỉ lệ mổ lấy thai do chuyển dạ ngừng cao làm giảm tỉ lệ biến chứng cho bệnh nhân tiến triển góp phần mổ lấy thai là 12,51%. So xuống mức thấp nhất. sánh với tác giả Đỗ Quang Mai năm 2007 là 55,65% [7] thì nghiên cứu của chúng tôi thấp V. KẾT LUẬN hơn hẳn, tuy nhiên kết quả của chúng tôi tương Tỉ lệ mổ lấy thai của nhóm là 36,65%, góp đồng với nghiên cứu của Phạm Bá Nha tại Bệnh phần vào tỉ lệ mổ lấy thai chung là 10,67%. viện Bạch Mai năm 2008 là 12.3% [8]. Nhóm nguyên nhân chuyển dạ ngưng tiến triển - Chỉ định mổ lấy thai do thai và phần phụ và mổ lấy thai do thai và phần phụ chiếm tỉ lệ của thai. Tỉ lệ mổ lấy thai do thai và phần phụ cao nhất là 34,15% và 37,4%%, góp phần lần của thai chiếm tỉ lệ cao là 37,4%; góp phần mổ lượt là 12,51% và 13,7%. lấy thai là 13,7%. Trong nhóm nguyên nhân mổ KIẾN NGHỊ lấy thai do thai thì thai suy chiếm tỷ lệ cao nhất. Cần có can thiệp sâu hơn vào nhóm 1 để làm Tiếp đến là nhóm thai to có trọng lượng giảm tỉ lệ mổ lấy thai đặc biệt ở nhóm con to và >3500gram. Nguy cơ của một trường hợp thai to nhóm cơn co tử cung cường tính, nhóm nguyên khi cho sinh qua đường âm đạo là có nguy cơ bị nhân do đầu không lọt. vỡ tử cung, kẹt vai và tổn thương đám rối thần kinh cánh tay… TÀI LIỆU THAM KHẢO - Chỉ định mổ lấy thai do bất thường về phía 1. Betrans A,P., Torloni M.R., Zang J. et al (2016), “WHO statement on caesarean section mẹ. Trong nhóm nguyên nhân này tỉ lệ cao nhất rates”, BJOG: An International Journal of là do tiền sản giật, ít gặp hơn là các nguyên Obstetrics & Gynaecology, 123 (5), pp.667-670. nhân đái tháo đường thai kì, tim mạch và các 2. Nguyễn Thảo Quyên (2016), “Mổ lấy thai chủ bệnh lý khác (hen phế quản, HIV…). Tỉ lệ ít gặp động”, Nội san y học sinh sản, 38, pp.19. 3. Gholitabar M., Ullman R., James D., et al như vậy vì chúng ta đang nghiên cứu nhóm 1 là (2011), “Caesarean section: summary of update nhóm nguy cơ thấp, các bệnh lý này có thể phát NICE guidance”, BMJ, 343, pp.d 7108. hiện sớm trong quá trình quản lý thai kì. Chỉ có 4. Lê Quang Thanh (2016), “Chiến lược giảm tỉ lệ các trường hợp không được quản lý thai kì, khám mổ lấy thai”, Hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp lần 241

vietnam medical journal n02 - DECEMBER - 2021 thứ 16, pp.33-49. mổ lấy thai ở sản phụ con so tại Bệnh viện Phụ sản 5. Vương Tiến Hòa (2004), “Nghiên cứu chỉ định Trung ương trong 2 năm 1996-2017”, Luận văn tốt mổ lấy thai ở người đẻ con so tại Bệnh viện Phụ nghiệp Thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. sản Trung ương năm 2002”, Tạp chí nghiên cứu y 8. Phạm Bá Nha (2008), “Nghiên cứu về chỉ định học, 21 (5), pp.79-84. mổ lấy thai tại Khoa sản Bệnh viện Bạch Mai năm 6. Robson M., Hartigan L., Murphy M., (2013), 2008”, Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, Trường Đại “Methods of achieving and maintaining an học Y Hà Nội. appropriate caesarean section rate”, Best practice 9. Schantz C., Ravit M., Traore A., et al (2018), & research Clinical Obstetrics & Gynaecology, 27 “Why are caesarean section rates so high in (2), pp.297-308. facilities in Mali and Benin?”, Sex Reprod Health, 7. Đỗ Quang Mai (2007), “Nghiên cứu tình hình 16, pp.10-14. NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU TRÊN BỆNH NHÂN BỊ BỆNH THẬN MẠN TẠI BỆNH VIỆN C THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Huỳnh Thị Ngọc Ánh1, Lê Thị Thúy1, Hồ Thị Tuyết Thu1, Ngô Thị Tuyết1, Lê Thị Hà My1, Trần Quốc Chiến1, Huỳnh Ngọc Sơn2, Huỳnh Đức Minh3, Lâm Vĩnh Niên4. TÓM TẮT 58 WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE Đặt vấn đề: Bệnh thận mãn giảm đào thải acid IN DA NANG C HOSPITAL uric đều làm tăng nồng độ acid uric máu. Mục tiêu: Background: Chronic kidney disease reduces uric Khảo sát sự biến thiên nồng độ acid uric trên bệnh acid excretion and increases blood uric acid levels. nhân bị bệnh thận mạn. Khảo sát mối liên quan và Objectives: Investigation of variation in uric acid tương quan giữa nồng độ acid uric trên bệnh nhân bị concentration in patients with chronic kidney disease. bệnh thận mạn với một số đặc điểm lâm sàng và cận To investigate the relationship and correlation between lâm sàng. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt uric acid levels in patients with chronic kidney disease ngang, được lấy mẫu thuận tiện khảo sát 98 bệnh with some clinical and subclinical. Method: This is a nhân đến khám tại Khoa Nội thận – Bệnh viện C TP descriptive cross-sectional study on 98 patients, Đà Nẵng được chẩn đoán bệnh thận mạn từ tháng Department of Nephrology – Urology at Da Nang C 03/2020 đến 10/2020. Đối tượng xác định thuộc mẫu Hospital from March 2020 to October 2020. Research nghiên cứu được làm các xét nghiệm cần thiết cho subjects were performed tests: acid uric, ure, creatinin, nghiên cứu: acid uric, ure, creatinin, GFR, công thức GFR, blood count Collected data were handled by the máu. Số liệu sau khi thu thập được xử lý bằng phần medical statistical method with the support of Stata mềm thống kê y học Stata 14.0. Kết quả: Nồng độ 14.0 software. Results: The average acid uric levels trung bình acid uric của đối tượng nghiên cứu 425,0 ± was 425,0 ± 118,1 μmol/l and there was significant 118,1 μmol/l và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê association with stage of chronic kidney disease (p = với các giai đoạn bệnh thận mạn (p = 0,029). Có mối 0,029).There was a positive correlation of acid uric tương quan thuận mức độ trung bình có ý nghĩa thống levels with ure, creatinine and negative correlation of kê giữa nồng độ acid uric với ure, creatinin (p < 0,05) acid uric levels with GFR (p < 0,05). Conclusion: và có mối tương quan nghịch mức độ trung bình có ý Blood uric acid levels should be regularly monitored in nghĩa thống kê giữa nồng độ acid uric với GFR (p < patients with chronic kidney disease. 0,05). Kết luận: Cần thường xuyên theo dõi nồng Keywords: acid uric, chronic kidney disease, ure, acid uric máu ở bệnh nhân bệnh thận mạn. creatinin, GFR. Từ khoá: acid uric,bệnh thận mạn, ure, creatinin, GFR. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay bệnh thận mạn là một vấn đề sức SUMMARY khỏe đang được quan tâm trong y học trên thế BLOOD URIC ACID LEVELS IN PATIENTS giới vì tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng, tăng gánh nặng chi phí điều trị và chất lượng cuộc 1Trường sống giảm đáng kể. Nhiều nghiên cứu tại Mỹ, Đại học Kỹ thuật Y– Dược Đà Nẵng châu Âu, châu Á cho thấy có khoảng 9 -13% dân 2Bệnh viện C Thành phố Đà Nẵng 3Trung tâm y tế Quận Hải Châu Thành phố Đà Nẵng số thế giới mắc bệnh thận mạn. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ 4Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh thận mạn tăng từ năm 1988-1994 đến Chịu trách nhiệm chính: Lâm Vĩnh Niên năm 1999 -2004 (12% đến 14%) và tỷ lệ này Email: nien@ump.edu.vn vẫn duy trì từ năm 2005 - 2012, trong đó tỷ lệ Ngày nhận bài: 14.9.2021 bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn 3 tăng Ngày phản biện khoa học: 11.11.2021 nhanh từ 4,5% lên 6,0%(1). Ngày duyệt bài: 18.11.2021 242

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-chi-dinh-mo-lay-thai-nhom-i-theo-phan-loai-cua-robson-tai-benh-vien-phu-san-hai-phong-2504683.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY