MangYTe

Tài liệu y khoa

Nghiên cứu thử nghiệm bước đầu: Ảnh hưởng của thời điểm hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser tới kết quả thụ tinh ống nghiệm của chuyển phôi trữ ngày 3

Nghiên cứu thử nghiệm bước đầu: Ảnh hưởng của thời điểm hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser tới kết quả thụ tinh ống nghiệm của chuyển phôi trữ ngày 3
  • Mã tin: 1815
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Nghiên cứu thử nghiệm bước đầu: Ảnh hưởng của thời điểm hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser tới kết quả thụ tinh ống nghiệm của chuyển phôi trữ ngày 3 trình bày việc so sánh tỷ lệ có thai và tỷ lệ phôi tốt của phôi rã đông ngày 3 nuôi qua đêm và được thực hiện kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng (assisted hatching - AH) ở hai thời điểm: Tiến hành ngay sau rã đông và ngay trước chuyển phôi.

Nội dung Text: Nghiên cứu thử nghiệm bước đầu: Ảnh hưởng của thời điểm hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser tới kết quả thụ tinh ống nghiệm của chuyển phôi trữ ngày 3

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3 - 2022 NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM BƯỚC ĐẦU: ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM HỖ TRỢ PHÔI THOÁT MÀNG BẰNG LASER TỚI KẾT QUẢ THỤ TINH ỐNG NGHIỆM CỦA CHUYỂN PHÔI TRỮ NGÀY 3 Nguyễn Thị Liên Hương1, Trần Mai Hương1 An Mạnh Cường1, Vũ Đình Hợp1, Lê Hoàng1 Tóm tắt Mục tiêu: So sánh tỷ lệ có thai và tỷ lệ phôi tốt của phôi rã đông ngày 3 nuôi qua đêm và được thực hiện kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng (assisted hatching - AH) ở hai thời điểm: Tiến hành ngay sau rã đông và ngay trước chuyển phôi. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, từ tháng 10/2020 - 10/2021, trên 154 bệnh nhân (BN) có chu kỳ chuyển phôi trữ ngày 3, phân bố ngẫu nhiên vào hai nhóm: Nhóm AH trước (AH ngay sau rã đông) và nhóm AH sau (AH sau khi nuôi qua đêm, ngay trước chuyển phôi). Kết quả: Tỷ lệ có thai ở nhóm chuyển phôi trữ ngày 3 của nhóm AH trước và AH sau lần lượt là 61% và 58,4%, khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Tỷ lệ phôi tốt (độ I và II) của nhóm AH trước và nhóm AH sau lần lượt là 79,2% và 83,8%, khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Kết luận: Thời điểm hỗ trợ phôi thoát màng ngày 3 rã đông không ảnh hưởng tới tỷ lệ có thai và tỷ lệ phôi tốt khi nuôi qua đêm. * Từ khoá: Hỗ trợ phôi thoát màng; Chuyển phôi trữ; Kết quả có thai. A PILOT STUDY: THE IMPACT OF LASER-ASSISTED HATCHING TIMING ON THE CLINICAL OUTCOME OF DAY 3 THAWED EMBRYO TRANSFER Summary Objectives: To compare the pregnancy rate and the good embryo rate on day 3 thawed embryo, cultured overnight and performed assisted hatching (assisted hatching - AH) at two-time points: Immediately after thawing and before embryo transfer. Subjects and methods: Randomized clinical trial study at Tam Anh Hospital, 1 Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Người phản hồi: Lê Hoàng (lehoang@tamanhhospital.vn) Ngày nhận bài: 25/02/2022 Ngày được chấp nhận đăng: 01/3/2022 53

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3 - 2022 from October 2020 to October 2021, on 154 cycles of embryo transfer on day 3, randomly distributed into two groups: group “AH before” (AH immediately after thawing) and group “AH after” (AH after overnight culture, just before embryo transfer). Results: The pregnancy rate in the group “AH before” and “AH after” was 61% and 58.4%, respectively, the difference was not statistically significant (p > 0.05). The percentage of good embryos (Grade I and II) of the group AH before and group AH after were 79.2% and 83.8%, respectively, the difference was not statistically significant (p > 0.05). Conclusion: The time to perform assisted hatching of day 3 frozen-thawed embryos might not affect the pregnancy rate and the good embryo rate when cultured overnight. * Keywords: Assisted hatching; Frozen embryo transfer; Clinical outcome. ĐẶT VẤN ĐỀ trung tâm IVF: AH ngay sau rã đông Trong những năm gần đây, tần suất hoặc AH ngay trước chuyển phôi. AH chuyển phôi trữ (FET) tăng mạnh đòi ngay sau rã đông là phôi được rã đông, hỏi phải có một quy trình trữ, rã đông thực hiện AH, nuôi qua đêm để chuyển an toàn và hiệu quả. Việc rã đông phôi phôi. AH ngay trước chuyển phôi là phôi rã đông xong được nuôi qua đêm, ngày 3, nuôi cấy qua đêm ở các chu kỳ rồi thực hiện AH trước chuyển phôi từ FET mang lại kết quả lâm sàng tốt hơn 1,5 - 3 giờ. Việc nghiên cứu đánh giá so với thời gian nuôi cấy ngắn [1]. Tuy ảnh hưởng của thời điểm AH phôi sau nhiên, màng trong suốt của phôi trữ rã đông tới kết quả lâm sàng còn hạn thường có xu hướng bị cứng lại, cản chế. Hiện nay, chưa tìm thấy nghiên trở phôi thoát màng, giảm khả năng cứu nào đầy đủ và có hệ thống đến các làm tổ [2]. Do đó AH ra đời, được ứng trường hợp phôi ngày 3 rã đông nuôi dụng để làm mỏng hoặc tạo một lỗ cấy qua đêm để chuyển phôi, chưa có thủng trên màng trong suốt của phôi, qui trình hay khuyến cáo nào về thời qua đó tạo điều kiện cho phôi thoát điểm AH cho trường hợp này. Vì vậy, màng. Hiệu quả của kỹ thuật AH trên nghiên cứu của chúng tôi được tiến các chu kỳ chuyển phôi trữ đã được hành nhằm: So sánh tỷ lệ phôi tốt của chứng minh làm tăng rõ rệt tỷ lệ làm phôi rã đông ngày 3 nuôi qua đêm, tổ, tỷ lệ có thai [3]. thực hiện AH ở hai thời điểm trên và Thời điểm AH rất đa dạng và tùy so sánh tỷ lệ có thai giữa hai nhóm thuộc vào quy trình và mục đích AH chuyển phôi trữ ngày 3 mà phôi rã của từng trung tâm. Hiện nay hai chiến đông nuôi qua đêm được AH ở hai thời lược AH cho phôi rã đông ngày 3 nuôi điểm: AH ngay sau rã đông và AH qua đêm được áp dụng phổ biến tại các ngay trước chuyển phôi. 54

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3 - 2022 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ước tính là 0,71% (theo D. Hui và CS NGHIÊN CỨU [1]); tỷ lệ có thai của nhóm AH trước, 1. Đối tượng nghiên cứu ước tính là 0,47% (theo V. Holschbach và CS [5]). Như vậy, số BN cần thiết 154 BN có chỉ định chuyển phôi trữ trong mỗi nhóm với α = 0,05 và ngày 3, được chuẩn bị nội mạc tử cung β = 0,20 (power = 80%) là 77 người. và hỗ trợ hoàng thể bằng cách sử dụng nội tiết ngoại sinh, phối hợp cùng * Phương pháp tiến hành: estradiol đường uống và progesterone - Chuẩn bị hồ sơ các BN có chỉ định đường âm đạo tại Trung tâm Hỗ trợ rã đông 2 phôi ngày 3 để chuyển, áp Sinh sản - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, dụng các tiêu chuẩn lựa chọn. BN Hà Nội từ tháng 10/2020 - 10/2021. không đủ điều kiện sẽ bị loại ra khỏi * Tiêu chuẩn lựa chọn: BN có tuổi nghiên cứu. ≤ 38; độ dày niêm mạc tử cung 8 - - Rã đông phôi được thực hiện theo 12 mm; số lần chuyển phôi thất bại có quy trình rã đông phôi tại Bệnh viện thai < 3 lần; tiền sử sảy/lưu thai ≤ 2 lần; Đa khoa Tâm Anh. có 2 phôi sau rã có chất lượng từ tốt trở - Phôi được rã sẽ được đánh giá chất lên; chuyển 2 phôi; chuyển phôi dễ. lượng sau rã đông theo tiêu chuẩn 4 độ * Tiêu chuẩn loại trừ: Xin cho tại Lab IVF Tâm Anh. Các trường hợp noãn/phôi. được chọn sẽ phân bố ngẫu nhiên vào 2. Phương pháp nghiên cứu hai nhóm phôi thực hiện kỹ thuật AH tại hai thời điểm khác nhau. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, so sánh ảnh hưởng của - Tiến hành kỹ thuật AH trên phôi rã thời điểm AH của chuyển phôi trữ đông ngày 3, hai chuyên viên phôi thực ngày 3, phân bố ngẫu nhiên vào hai hiện trước chuyển phôi (khoảng 30 phút), nhóm can thiệp: hoặc thực hiện ngay sau rã đông, sử - Nhóm AH sau: Phôi ngày 3 rã đông dụng phương pháp laser. Màng trong được nuôi qua đêm, ngày 4 chuyển phôi, suốt được bắn thủng bằng laser một lỗ AH trước chuyển phôi ít nhất 30 phút. có đường kính khoảng 30 µm. Vị trí - Nhóm AH trước: Phôi ngày 3 rã bắn là nơi có khoang quang phôi - PVS đông được AH ngay, nuôi qua đêm, rộng hoặc là nơi có nhiều mảnh vỡ. ngày 4 chuyển phôi. Phôi sau khi thực hiện kỹ thuật AH sẽ Kết quả chính là thai lâm sàng. Cỡ được chuyển giọt môi trường để nuôi mẫu được tính theo công thức tính cỡ cấy tiếp hoặc chuyển phôi. mẫu cho một nghiên cứu có so sánh 2 - Phôi ngày 4 được đánh giá trước tỷ lệ [4]. Tỷ lệ có thai của nhóm AH sau, chuyển theo tiêu chuẩn 4 độ. 55

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3 - 2022 - Chuyển phôi: Chuyên viên phôi - Đánh giá phôi sau rã đông: Dựa tiến hành nạp phôi vào catheter và đưa vào sự phân độ phôi ở hai giai đoạn catheter chứa phôi cho bác sĩ lâm sàng, như ở trên đối với phôi sau rã đông còn trường hợp không đủ 2 phôi chuyển sẽ nguyên vẹn. Các phôi thoái hóa được bị loại khỏi nghiên cứu. đánh giá dựa vào phần trăm thoái hoá: - Theo dõi kết quả có thai của BN: Thoái hóa độ 1: Thoái hóa < 25%; Định lượng βhCG 14 ngày sau chuyển Thoái hóa độ 2: Thoái hóa 25 - 50%; phôi. Nếu có thai thì siêu âm xác định Thoái hóa độ 3: Thoái hóa > 50%; túi thai 4 tuần sau chuyển phôi. Xác định Thoái hóa độ 4: Thoái hóa hoàn toàn. số túi thai và sự hoạt động của tim thai. * Phương pháp xử lý số liệu: * Các tiêu chuẩn đánh giá phôi Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS trong nghiên cứu: ver 26.0. Các biến định lượng được so - Đánh giá phôi ngày 3: Đánh giá phôi sánh bằng phép kiểm Mann-Whitney ngày 3 dựa theo các tiêu chuẩn đánh giá U-test hoặc T-test. Mối liên quan giữa của Laura Rienzi, có cải tiến [6]. Trong các biến định tính được phân tích bằng đó, phôi tốt (độ I và II) được đánh giá test Chi-square hoặc Fisher’s exact khi phôi có 8 tế bào đều nhau, phôi bào test. Các biến được mô tả bằng trung vị nén chặt, phôi bào đang nén tỷ lệ mảnh (IQR) hoặc số lượng (%). Các yếu tố vỡ < 10%; hoặc phôi có từ 6 - 16 phôi có liên quan đến thai lâm sàng được bào, hoặc phôi bào đã nén, đang nén đưa vào mô hình hồi quy đa biến. một phần, tỷ lệ mảnh vỡ 10 - 25%. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Đánh giá phôi ngày 4 (đánh giá 1. Đặc điểm chung của BN trong trước chuyển): Được chia làm 4 độ nhóm nghiên cứu theo tiêu chuẩn đánh giá của Deanne Feil [7]. Phôi được đánh giá là tốt Từ tháng 10/2020 - 10/2021, tại (phôi độ I và độ II) khi thoả mãn các Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện tiêu chí sau: Phôi cavitating (phôi đang Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội, chúng tôi đã tạo khoang), phôi bào nén chặt, tỷ lệ tiến hành thu thập số liệu của 154 BN mảnh vỡ < 10%; hoặc phôi bào nén có chỉ định chuyển phôi trữ ngày 3 đủ các chặt, phôi bào đang nén, phôi có nhiều tiêu chuẩn đưa vào đối tượng nghiên cứu. hơn 8 tế bào hoặc có ít nhất 3 phôi bào Đối tượng nghiên cứu được chia thành phân chia tiếp, kèm với 1 trong các bất hai nhóm: Nhóm AH sau gồm 77 BN thường sau: Tỷ lệ mảnh vỡ > 10%, bất chuyển phôi trữ ngày 3 được nuôi qua thường về phân chia tế bào, phôi mới đêm rồi mới AH, nhóm AH trước gồm chỉ có nén lại một phần, tỷ lệ phôi bào 77 BN chuyển phôi trữ ngày 3 được thoái hoá < 25%. AH ngay sau rã rồi nuôi qua đêm. 56

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3 - 2022 Bảng 1: Đặc điểm chung của BN tham gia nghiên cứu. Chỉ tiêu Nhóm AH sau Nhóm AH trước p Tuổi 30,94 ± 4,25 30,29 ± 4,11 0,337 Chỉ số BMI 20,70 (19 - 22) 21,3 (19,5 - 22,83) 0,15 Thời gian vô sinh 3 (2 - 5) 3,5 (2,25 - 6) 0,382 Loại vô sinh (n = 77); % (n) Nguyên phát 70,1 (54) 88,3 (68) 0,005 Thứ phát 29,9 (23) 11,7 (9) Nguyên nhân vô sinh (n = 77); % (n) 55,8 (43) 53,2 (41) Do vợ 13 ( 10) 6,5 ( 5) Do chồng 0,457 9,1 ( 7) 11,7 ( 9) Do hai vợ chồng 22,1 ( 17) 28,6 ( 22) Không rõ nguyên nhân Số lần chuyển phôi (n = 77); % (n) 48,1 (37) 46,8 (36) 0 lần 36,4 (28) 36,4 (28) 0,974 1 lần 15,5 (12) 16,8 (13) 2 lần Số lần sảy thai (n = 77); % (n) 0 lần 67,53 (52) 75,32 (58) 1 lần 23,37 (18) 16,88 (13) 0,546 2 lần 9,10 (7) 7,80 (6) Trung bình độ dày NMTC 9,42 ± 1,07 9,69 ± 1,03 0,108 (mm) Các đặc điểm phân bố ở hai nhóm nghiên cứu là tương đồng nhau. Nhóm AH trước có tỷ lệ vô sinh nguyên phát là 88,3%, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm AH sau. 57

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3 - 2022 2. So sánh tỷ lệ phôi tốt khi nuôi qua đêm giữa hai nhóm thời điểm AH Bảng 2: Đặc điểm phôi sau khi nuôi qua đêm giữa hai nhóm nghiên cứu. Nhóm AH sau Nhóm AH trước p (n = 154); % (n) (n = 154); % (n) Tỷ lệ phôi tốt (độ I và II) 79,2 (122) 83,8 (129) 0,304 Tỷ lệ phôi có dấu hiệu nén 81,2 (125) 88,3 (136) 0,081 Tỷ lệ phôi nén hoàn toàn 38,3 (59) 33,1 (51) 0,341 Tỷ lệ phôi tốt sau khi nuôi qua đêm, tỷ lệ phôi có dấu hiệu nén và tỷ lệ phôi nén hoàn toàn là tương đương nhau ở cả hai nhóm thời điểm AH. 3. So sánh kết quả có thai của hai nhóm thời điểm AH * Đặc điểm phôi chuyển giữa hai nhóm nghiên cứu: Đặc điểm của phôi chuyển ở hai nhóm thời điểm AH khác nhau được thể hiện trong biểu đồ 1. Biểu đồ 1: So sánh chất lượng phôi chuyển ở hai nhóm thời điểm AH. Chất lượng phôi chuyển: Phôi độ II chiếm tỷ lệ lớn nhất ở cả hai nhóm. Tỷ lệ phôi chuyển độ II ở nhóm AH sau là 40,9%, ở nhóm AH trước là 50,6%. Phôi chuyển độ I ở nhóm AH sau chiếm 38,3%, ở nhóm AH trước chiếm 33,1%. Tỷ lệ phôi độ I, độ II, độ III ở cả hai nhóm thời điểm AH khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p = 0,219. 58

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3 - 2022 * So sánh kết quả có thai giữa hai nhóm thời điểm AH: Bảng 3: So sánh kết quả có thai giữa hai nhóm nghiên cứu. Nhóm AH sau Nhóm AH trước Kết quả thai p % (n) % (n) Thai lâm sàng 58,4 (45/77) 61 (47/77) 0,742 Tỷ lệ βhCG (+) 63,6 (49/77) 64,9 (50/77) 0,866 Tỷ lệ làm tổ 39,61 (61/154) 44,16 (68/154) 0,506 Thai diễn tiến 53,4 (39/73) 56,8 (42/74) 0,685 Tỷ lệ thai sinh hóa 5,2 (4/77) 3,9 (3/77) 0,7 Tỷ lệ thai lâm sàng ở nhóm AH trước có xu hướng cao hơn so với nhóm AH sau (lần lượt là 61% và 58,4%), tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ βhCG (+), tỷ lệ làm tổ, tỷ lệ thai diễn tiến, tỷ lệ thai sinh hóa của hai nhóm thời điểm AH khác biệt không có ý nghĩa thống kê. * Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả có thai lâm sàng: Bảng 4: Phân tích hồi quy đa biến các yếu tố ảnh hưởng tới kết cục thai lâm sàng. Tỷ lệ thai OR hiệu Các chỉ tiêu 95%CI p lâm sàng (%) chỉnh Chỉ số BMI BMI < 18,5 60 3,945 0,250 - 62,260 0,329 18,5 ≤ BMI < 25 59,9 5,535 0,471 - 65,090 0,174 BMI ≥ 25 57,1 Loại vô sinh Nguyên phát 62,3 1,225 0,489 - 3,065 0,665 Thứ phát 50 Nguyên nhân vô sinh Do vợ 51,2 0,582 0,246 - 1,378 0,218 Do chồng 66,7 0,917 0,238 - 3,530 0,899 Do vợ chồng 81,3 1,952 0,449 - 8,492 0,273 Không rõ nguyên nhân 66,7 59

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3 - 2022 Tỷ lệ thai OR hiệu Các chỉ tiêu 95%CI p lâm sàng (%) chỉnh Số lần sảy thai 0 lần 63,6 2,349 0,628 - 8,779 0,204 1 lần 17,4 1,440 0,337 - 6,133 0,624 2 lần 6,5 Độ dày NMTC 1,057 0,747 - 1,495 0,754 Chất lượng 2 phôi chuyển 78,3 2,876 1,338 - 6,181 0,007 2 phôi tốt trở lên 21,7 ≥ 1 phôi trung bình Thời điểm AH AH trước 58,4 1,131 0,549 - 2,332 0,739 AH sau 61 Kết quả phân tích đa biến cho thấy yếu tố thời điểm AH không ảnh hưởng tới kết quả có thai lâm sàng. Yếu tố chất lượng phôi ảnh hưởng tới kết quả có thai lâm sàng đáng kể nhất. Tỷ lệ phôi tốt cao làm tăng tỷ lệ thai lâm sàng lên 2,876 lần; KTC 1,338 - 6,181; p = 0,007. BÀN LUẬN hai thời điểm khác nhau [8]. Điều này 1. Thời điểm hỗ trợ phôi thoát có thể được giải thích bởi việc tạo một màng ảnh hưởng tới chất lượng phôi lỗ nhỏ trên màng trong suốt của phôi Thực hiện kỹ thuật AH ngay sau khi có thể giúp cho các phôi bào hấp thụ rã đông rồi mới nuôi phôi ngày 3 qua một phần chất dinh dưỡng từ môi đêm làm chất lượng phôi có xu hướng trường tốt hơn. Bên cạnh đó, nghiên cải thiện (86,2% với 81,3%), tuy cứu ở chuột cho thấy tốc độ phân chia không có ý nghĩa thống kê. Nghiên phôi bào tăng khi phôi được thực hiện cứu của Uppangla (2016) cũng cho hỗ trợ thoát màng. Số lượng tế bào thấy tỷ lệ phôi tốt khi nuôi qua đêm tăng lên đáng kể ở phôi ngày 3 đã được khác biệt không có ý nghĩa thống kê AH phát triển lên đến giai đoạn phôi trên nhóm phôi trữ ngày 2 được AH ở nang và tăng tỷ lệ phôi bào trong khối 60

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3 - 2022 tế bào bên trong (inner cell mass) so của phôi như tuổi mẹ cao, chu kỳ với tổng số phôi bào [9]. Tuy nhiên, chuyển phôi trữ lạnh. Các nghiên cứu hình thái phôi kém đã được chứng so sánh kết quả ảnh hưởng của thời minh thường có liên quan đến bất điểm tiến hành AH còn ít và gần như thường lệch bội nhiễm sắc thể, thay vì không có khuyến cáo về vấn đề này. liên quan đến các vấn đề thoát màng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi Do đó, theo nghiên cứu của chúng tôi, không tìm thấy sự khác biệt về tỷ lệ có thời điểm thực hiện kỹ thuật AH có thể thai ở hai thời điểm AH phôi rã đông không có ích trong việc cải thiện chất ngày 3 khi phôi được nuôi qua đêm. lượng phôi ngày 3. Hạn chế chính của nghiên cứu này 2. Thời điểm hỗ trợ phôi thoát là mới tập trung chủ yếu vào các BN màng ảnh hưởng tới kết quả có thai tiên lượng tốt trong chuyển phôi trữ của chuyển phôi trữ ngày 3 ngày 3, nhằm đồng nhất đối tượng nghiên cứu nên có thể ở nhóm tiên Nghiên cứu thử nghiệm ban đầu cho lượng kém, kết quả sẽ khác biệt. Đối thấy những phôi nhóm AH trước có xu tượng nghiên cứu chưa có sự đồng hướng tăng tỷ lệ làm tổ, tỷ lệ có thai nhất về tỷ lệ các loại vô sinh. Tuy lâm sàng, thai diễn tiến và giảm tỷ lệ nhiên, đây có thể coi là nghiên cứu thử thai sinh hóa so với phôi nhóm AH sau nghiệm đầu tiên so sánh tỷ lệ có thai (lần lượt là 45,38%, 64,6%, 56,9% và của chuyển phôi trữ ngày 3, được AH 1,5% với 39,06%, 57,8%, 53,1% và tại các thời điểm khác nhau. Tại Việt 6,3%). Tuy nhiên, khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Nam, chúng tôi chưa tìm thấy nghiên cứu có hệ thống cho vấn đề này. Nghiên cứu về thời điểm AH của Rubino (2020) cho thấy tỷ lệ thai lâm KẾT LUẬN sàng, tỷ lệ trẻ sinh sống tăng đáng kể ở Nghiên cứu trên 154 BN chuyển nhóm phôi được AH ở ngày 5 so với phôi trữ ngày 3 chưa tìm thấy sự khác nhóm phôi được AH ở ngày 3 (lần lượt là 5,3% với 55,1%; 58,9% với 46,2%, biệt về chất lượng phôi khi phôi ngày 3 p < 0,001) [10]. AH đã được chứng được AH tại hai thời điểm khác nhau. minh là phương pháp có thể cải thiện Đối với những phụ nữ có tiên lượng tỷ lệ làm tổ và mang thai đối với các tốt, tỷ lệ có thai là tương đương nhau trường hợp màng trong suốt bị cứng, cho dù phôi rã đông ngày 3 được AH ảnh hưởng tới khả năng thoát màng trước hay sau khi nuôi cấy qua đêm. 61

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 3 - 2022 TÀI LIỆU THAM KHẢO culture in an integrated time-lapse 1. Hui D., Han X., Wang X., et al. incubator. Reprod Biol Endocrinol; 15. (2020). Morula transfer achieves better 6. Rienzi L., Ubaldi F., Iacobelli M., et al. (2005). Significance of clinical outcomes than post-thawed morphological attributes of the early cleavage embryos after overnight embryo. Reproductive BioMedicine culture in frozen embryo transfer Online; 10(5):669-681. (FET) cycles. J Assist Reprod Genet; 7. Feil D., Henshaw R.C., and 37(4):945-952. Lane M. (2008). Day 4 embryo selection 2. Elnahas A., Elnahas T., Azmy is equal to Day 5 using a new embryo O., et al. (2018). The use of laser scoring system validated in single assisted hatching of frozen/thawed embryo transfers. Human Reproduction; embryos versus laser assisted hatching 23(7):1505-1510. of fresh embryos in human 8. Uppangala S., D’Souza F., intracytoplasmic sperm injection. J Pudakalakatti S., et al. (2016). Laser Obstet Gynaecol; 38(5):729. assisted zona hatching does not lead to 3. Zeng M., Su S., and Li L. immediate impairment in human (2018). The effect of laser-assisted embryo quality and metabolism. Syst hatching on pregnancy outcomes of Biol Reprod Med; 62(6):396-403. cryopreserved-thawed embryo transfer: 9. Iwasaki S., Yoshiba N., A meta-analysis of randomized Ushijima H., et al. (1990). Morphology controlled trials. Lasers Med Sci; and proportion of inner cell mass 33(3):655-666. of bovine blastocysts fertilized in vitro and in vivo. J Reprod Fertil; 4. Bonita, Ruth, Beaglehole, Robert, 90(1):279-284. Kjellström, Tord & World Health 10. Rubino P., Tapia L., Alonso Organization. (2006). Basic epidemiology, R.R. de A., et al. (2020). Trophectoderm World Health Organization. biopsy protocols can affect clinical 5. Holschbach V., Weigert J., outcomes: Time to focus on the Dietrich J.E., et al. (2017). Pregnancy blastocyst biopsy technique. Fertility rates of day 4 and day 5 embryos after and Sterility; 113(5):981-989. 62

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-thu-nghiem-buoc-dau-anh-huong-cua-thoi-diem-ho-tro-phoi-thoat-mang-bang-laser-toi-ket-qu-2552039.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY