Sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở Tây Nguyên hiện nay

Sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở Tây Nguyên hiện nay
  • Mã tin : 1584
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết phân tích thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở các tỉnh vùng Tây Nguyên hiện nay, từ đó, đưa ra một số định hướng chính sách trong việc thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm mức sinh trong vùng đến năm 2030.

Nội dung Text: Sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở Tây Nguyên hiện nay

42 Thông tin Khoa học xã hội, số 8.2020 Sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở Tây Nguyên hiện nay Nguyễn Quang Tuấn(*) Ngô Thị Châm(**) Tóm tắt: Đặt vòng và dùng thuốc uống tránh thai là hai biện pháp tránh thai được phụ nữ sử dụng phổ biến nhất ở vùng Tây Nguyên hiện nay, trong khi bao cao su - một biện pháp tránh thai được xem là an toàn nhất lại được sử dụng khá ít. Có sự khác biệt giữa nhóm tuổi và trình độ học vấn của phụ nữ trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai truyền thống và hiện đại. Ngoài ra, một số yếu tố khác như dân tộc, tôn giáo và số con hiện có cũng có tác động đến việc lựa chọn biện pháp tránh thai trong đời sống hôn nhân của phụ nữ vùng Tây Nguyên. Dựa vào số liệu1 Điều tra Biến động dân số và Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) năm 2018 của Tổng cục Thống kê, bài viết phân tích thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các biện pháp tránh thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở các tỉnh vùng Tây Nguyên hiện nay, từ đó, đưa ra một số định hướng chính sách trong việc thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm mức sinh trong vùng đến năm 2030. Từ khóa: Biện pháp tránh thai, Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, Tây Nguyên Abstract: Intrauterine device (IUD) insertion and oral contraceptives are the two most commonly used contraceptive methods in the Central Highlands region, while condom - supposedly the safest method, is rarely considered. There are differences between women’s age and educational attainment groups regarding the use of traditional and modern contraceptives. Besides, such other factors as ethnicity, religion, and the number , ThS., Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; (*) (**) Email: nguyenquangtuan9x@gmail.com 1 Số liệu đã được gia trọng (weight) để đảm bảo tính đại diện cho các nội dung được phân tích trong bài viết. Tổng số phụ nữ trong độ tuổi sinh sản từ (15 đến 49 tuổi) ở Tây Nguyên là 1.045.657 người, trong đó, nhóm tuổi 15-19 là 25.008 người (chiếm 2,4%), 20-24 tuổi là 104.397 người (chiếm 10%), 25-29 tuổi là 155.449 người (chiếm 14,9%), 30-34 tuổi là 196.200 người (chiếm 18,8%), 35-39 tuổi là 199.052 người (chiếm 19%), 40-44 tuổi là 193.212 người (chiếm 18,4%) và 45-49 tuổi là 172.339 người (chiếm 16,5%); dân tộc Kinh là 671.678 người (chiếm 67,2%), dân tộc khác là 373.979 người (chiếm 35,8%); những người theo tôn giáo là 329.333 người (chiếm 31,5%), không theo tôn giáo là 716.324 người (chiếm 68,5%); những người chưa bao giờ đi học là 89.188 người (chiếm 8,5%), trình độ học vấn từ tiểu học trở xuống là 409.888 người (chiếm 39,2%), trung học cơ sở (THCS) là 272.242 người (chiếm 26%), trung học phổ thông (THPT) là 127.958 người (chiếm 12,2%), trung cấp trở lên là 146.380 người (chiếm 14,0%); những người đã có con là 998.832 người (có 1 con là 195.236 người, chiếm 19,5%; có 2 con là 445.728 người, chiếm 44,6%; có 3 con trở lên là 357.868 người, chiếm 35,8%).

Sử dụng biện pháp tránh thai… 43 of existing children, also influence their choice of contraception during the marriage lives. Based on the data of Vietnam Population Change and Family Planning Survey 2018 of General Statistics Office, the paper analyzes the current situation and some impacting factors among women of reproductive age in the Central Highlands; thereby, offers some policy recommendations for the effective implementation of the fertility reduction in the Central Highlands to 2030. Keywords: Contraceptive Methods, Women of Reproductive Age, Central Highlands  1. Đặt vấn đề Sử dụng biện pháp tránh thai là một Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, trong những yếu tố quyết định chính để bao gồm cả hoạt động cung cấp thông tin và kiểm soát sinh sản. Trong cuộc Điều tra Biến dịch vụ KHHGĐ không chỉ là một sự can động dân số và Kế hoạch hóa gia đình năm thiệp quan trọng để cải thiện sức khỏe của 2018 của Tổng cục Thống kê, người sử dụng nam giới, phụ nữ và trẻ em mà còn là quyền biện pháp tránh thai là những người tự báo của con người (WHO, 2016). Quyết định cáo hoặc họ có các đối tác (tình dục) hiện số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ đang sử dụng ít nhất một biện pháp tránh tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thai. Tây Nguyên là vùng có tỷ suất sinh cao hành động quốc gia thực hiện Chương trình trong nhiều năm qua, mặc dù hiện nay, tổng nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cũng tỷ suất sinh của Tây Nguyên đã giảm đáng đề cập đến việc đảm bảo tiếp cận các dịch kể, tuy nhiên vẫn còn cao so với một số vùng vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, còn lại trong cả nước (Tổng cục Thống kê và trong đó có hoạt động tăng cường mạng lưới UNFPA, 2016). Quyết định số 588/QĐ-TTg dịch vụ KHHGĐ để hạn chế tình trạng có ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thai ngoài ý muốn, nạo phá thai,… Để đánh phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh giá tiến độ thực hiện và đạt được các mục phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm tiêu này đòi hỏi các quốc gia phải có sự theo 2030 đã đề ra mục tiêu: “duy trì vững chắc dõi các chỉ số KHHGĐ quan trọng, trong mức sinh thay thế trên toàn quốc, phấn đấu đó có việc đánh giá các biện pháp tránh tăng mức sinh ở những địa phương đang có thai được người dân sử dụng. Tỷ lệ sử dụng mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa biện pháp tránh thai là một trong những chỉ phương đang có mức sinh cao góp phần số được sử dụng phổ biến nhất trong việc thực hiện thành công Chiến lược Dân số đánh giá sự thành công của các chương trình Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm phát triển KHHGĐ (Alkema và cộng sự, 2013; Cates nhanh, bền vững đất nước”, trong đó, hầu và cộng sự, 2014; Anderson và Cleland, hết các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên được 1984). Chương trình hành động của Hội xác định là vùng có mức sinh cao và cần nghị quốc tế về dân số và phát triển (ICPD) hướng đến giảm 10% tổng tỷ suất sinh. cũng đưa ra một cam kết rõ ràng trong việc 2. Thực trạng sử dụng biện pháp tránh đảm bảo phụ nữ và nam giới có quyền tiếp thai của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở cận các phương pháp KHHGĐ an toàn, hiệu vùng Tây Nguyên quả, giá cả phù hợp và thuận tiện cho tất cả Đa số phụ nữ ở vùng Tây Nguyên có sử người tiêu dùng (United Nations, 1995). dụng một trong số các biện pháp tránh thai

44 Thông tin Khoa học xã hội, số 8.2020 hiện đại và truyền thống1 (chiếm 77,9%). Khi xem xét mối quan hệ giữa nhóm Trong số những phụ nữ sử dụng biện pháp tuổi và mức độ sử dụng biện pháp tránh tránh thai, đặt vòng tránh thai là một trong thai hiện đại và truyền thống, số liệu ở những biện pháp tránh thai phổ biến nhất Hình 2 cho thấy, phụ nữ tuổi càng cao (chiếm 39,8%); tiếp đến là sử dụng thuốc càng có xu hướng sử dụng biện pháp tránh uống tránh thai (19,4%); sử dụng bao cao thai, đặc biệt ở nhóm tuổi từ 30-44 tuổi. su chiếm tỷ lệ khá thấp (13,1%); một số Xem xét sự khác biệt giữa việc sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại khác như các biện pháp tránh thai truyền thống và tiêm, cấy, đình sản chiếm tỷ lệ không đáng hiện đại, kết quả phân tích cho thấy, trong kể. Ngoài ra, một số biện pháp tránh thai khi nhóm tuổi càng cao càng có xu hướng truyền thống cũng được phụ nữ vùng Tây sử dụng các biện pháp tránh thai truyền Nguyên sử dụng như tính vòng kinh (9,3%), thống thì nhóm tuổi càng trẻ càng có xu xuất tinh ngoài (8,3%) (Hình 1). hướng sử dụng các biện pháp tránh thai Hình 1: Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại (Hình 2). của phụ nữ vùng Tây Nguyên (%) Xem xét cụ thể từng biện pháp tránh thai, phân tích dữ liệu từ Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ năm 2018 cho thấy có sự khác biệt khá rõ nét giữa các nhóm tuổi phụ nữ trong việc lựa chọn các biện pháp tránh thai. Trong Nguồn: Số liệu Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ năm 2018. khi phụ nữ tuổi càng cao càng có xu hướng sử dụng Hình 2. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai phân theo nhóm tuổi biện pháp đặt vòng tránh của phụ nữ vùng Tây Nguyên (%) thai thì những phụ nữ trẻ tuổi có xu hướng sử dụng thuốc uống tránh thai nhiều hơn. Cụ thể là phụ nữ sử dụng đặt vòng tránh thai ở nhóm tuổi 15-19 là 28,5%, 20-24 là 29,6%, 25-29 là 36,2%, 30-34 là 38,1%, 35-39 là 41,1%, 40-44 là 43,7%, 45-49 là 43,1%. Nguồn: Số liệu Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ năm 2018. Phụ nữ sử dụng thuốc uống tránh thai ở nhóm tuổi 15- 19 chiếm 40,8%, trong khi 1 Biện pháp tránh thai hiện đại bao gồm dùng bao nhóm tuổi 40-44 chỉ chiếm 15,5% và 45-49 cao su, uống thuốc tránh thai, tiêm, cấy, đình sản; biện pháp tránh thai truyền thống bao gồm tính vòng là 13,9%. Tuy nhiên, việc sử dụng bao cao kinh, xuất tinh ngoài (United Nations, 2019). su ở những người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ cao

Sử dụng biện pháp tránh thai… 45 hơn (14,9% đối với nhóm tuổi 15-19) so với có tác động lớn đến việc sử dụng biện pháp những người nhiều tuổi hơn (nhóm 45-49 tránh thai. tuổi là 10,1%). Đối với biện pháp tránh thai Xét theo dân tộc, kết quả phân tích số truyền thống như xuất tinh ngoài và tính liệu cho thấy, phụ nữ dân tộc Kinh có xu vòng kinh, những người cao tuổi hơn có xu hướng sử dụng các biện pháp tránh thai cao các sử dụng các cách thức này nhiều hơn hơn phụ nữ dân tộc khác, tỷ lệ tương ứng so với người trẻ, tỷ lệ tương ứng là 4,2% là 80,5% so với 73,2%. Kết quả này cũng và 4,7% với nhóm tuổi 15-19 và 12,0% và tương đồng với xu hướng chung về việc 9,2% với nhóm tuổi 45-49. Nghiên cứu của sử dụng biện pháp tránh thai trên cả nước United Nations (2019) cũng cho thấy, tỷ (UNFPA và Bộ Y tế, 2017). Về tôn giáo, lệ sử dụng các biện pháp tránh thai và sự phụ nữ không theo bất kỳ tôn giáo nào có thay đổi việc sử dụng biện pháp tránh thai xu hướng sử dụng các biện pháp tránh thai sẽ phụ thuộc vào cấu trúc tuổi của phụ nữ nhiều hơn phụ nữ theo tôn giáo, tỷ lệ là trong độ tuổi sinh sản. 79,3% so với 74,9%. Có sự khác biệt đáng kể giữa trình độ Xét theo từng loại biện pháp tránh thai, học vấn của phụ nữ trong việc lựa chọn số liệu ở Hình 3 cho thấy, đặt vòng tránh biện pháp tránh thai. Phụ nữ có học vấn thai là một trong những biện pháp tránh càng cao càng có xu hướng sử dụng biện thai được phụ nữ dân tộc Kinh lựa chọn pháp đặt vòng tránh thai và bao cao su. sử dụng nhiều hơn so với phụ nữ dân tộc Ngược lại, phụ nữ có học vấn càng thấp khác, tỷ lệ là 44,7% so với 30,1%. Ngoài càng có xu hướng sử dụng thuốc uống tránh ra, phụ nữ không theo bất kỳ một tôn giáo thai, xuất tinh ngoài và các biện pháp khác nào cũng có xu hướng sử dụng biện pháp như tiêm, cấy,… và ít sử dụng biện pháp này cao hơn những người theo tôn giáo, tỷ tính vòng kinh (Bảng 1). Nghiên cứu của lệ là 42,9% so với 32,5%. Manortey và Lotsu (2017) cũng chỉ ra trình Điểm đáng chú ý là, phụ nữ dân tộc ở độ học vấn có ảnh hưởng đến việc sử dụng vùng Tây Nguyên sử dụng thuốc uống tránh các biện pháp tránh thai. Nền tảng giáo dục thai cao gấp hơn 2 lần so với phụ nữ dân tộc Bảng 1. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai phân theo nhóm trình độ học vấn của phụ nữ vùng Tây Nguyên (%) Nhóm trình độ học vấn Các biện pháp Tổng tránh thai Chưa bao giờ Tiểu học Trung cấp, Đại học trở (người) THCS THPT đi học trở xuống cao đẳng lên Đặt vòng 27,3 38,7 42,2 44,4 37,1 46,0 323.866 Thuốc uống 29,3 21,0 18,2 16,3 15,3 11,5 157.828 Bao cao su 5,0 10,2 13,2 16,6 24,9 22,7 106.777 Đình sản nam/ nữ 5,4 3,8 2,8 1,4 0,6 0,6 24.004 Tính vòng kinh 3,0 8,5 10,5 12,0 11,5 10,4 75.519 Xuất tinh ngoài 8,7 9,3 7,9 5,7 8,4 7,4 67.300 Khác (tiêm,…) 21,3 8,6 5,2 3,5 2,3 1,4 59.146 Tổng (người) 69.017 328.143 213.425 94.122 47.632 62.101 814.440 Nguồn: Số liệu Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ năm 2018.

46 Thông tin Khoa học xã hội, số 8.2020 Hình 3. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai phân theo xuất tinh ngoài, không có dân tộc và tôn giáo của phụ nữ vùng Tây Nguyên (%) sự khác biệt đáng kể giữa các dân tộc. Số con hiện tại của phụ nữ cũng có tác động nhất định đến việc lựa chọn biện pháp tránh thai. Kết quả phân tích số liệu cho thấy, trong tổng số 814.440 phụ nữ có sử dụng biện pháp tránh thai thì có 81,3% là những phụ nữ đã sinh con và Nguồn: Số liệu Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ năm 2018. chỉ có 4,4% phụ nữ chưa sinh con. Điều này cho Hình 4. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai phân theo số con của phụ nữ vùng Tây Nguyên (%) thấy, phụ nữ có con có xu hướng sử dụng các biện pháp tránh thai cao hơn rất nhiều so với phụ nữ chưa từng sinh con. Đối với những phụ nữ đã có con, những người có tổng số con càng cao càng có xu hướng sử dụng biện pháp tránh thai. Hình 4 cho thấy, những phụ nữ Nguồn: Số liệu Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ năm 2018. có 2 con và 3 con trở lên có xu hướng sử dụng Kinh, tỷ lệ lần lượt là 30,3% so với 13,8%. biện pháp tránh thai cao Mặc dù số liệu ở Hình 3 cho thấy những hơn nhiều so với những phụ nữ có 1 con, phụ nữ theo tôn giáo sử dụng thuốc uống tỷ lệ lần lượt là 87,7%, 84,2% và 61,5%. tránh thai và người chồng của họ sử dụng UNFPA và Bộ Y tế (2017) cũng chỉ ra số bao cao su nhiều hơn phụ nữ không theo con sinh còn sống cũng là một trong các tôn giáo, tuy nhiên sự khác biệt không đáng yếu tố thúc đẩy người dân áp dụng các biện kể. Một điểm đáng chú ý khác là phụ nữ pháp tránh thai, đặc biệt là các biện pháp dân tộc Kinh có xu hướng tính vòng kinh để tránh thai hiện đại. tránh thai cao hơn nhiều so với phụ nữ dân Xem xét mối quan hệ giữa số con và tộc khác, tỷ lệ là 12,6% so với 3,8%. Ngoài việc sử dụng từng loại biện pháp tránh thai, ra, với các biện pháp khác như tiêm, cấy,… số liệu ở Hình 4 cho thấy, nhìn chung phụ nữ thì phụ nữ dân tộc thiểu số lại có xu hướng có 1 con có xu hướng sử dụng thuốc uống sử dụng nhiều hơn phụ nữ dân tộc Kinh. tránh thai và bao cao su cao hơn nhóm phụ Với các biện pháp như đình sản nam/nữ và nữ có 3 con và từ 3 con trở lên, trong khi

Sử dụng biện pháp tránh thai… 47 đó, biện pháp đặt vòng, tính vòng kinh, xuất tổng tỷ suất sinh ở Tây Nguyên đã giảm tinh ngoài lại được phụ nữ có 2 con và từ 2 đáng kể trong nhiều năm qua nhưng vẫn ở con trở lên ưu tiên sử dụng hơn. Đặc biệt, trên mức sinh thay thế. Qua phân tích số phụ nữ có từ 3 con trở lên sử dụng biện pháp liệu Điều tra Biến động dân số và KHHGĐ đình sản hoặc các biện pháp khác như tiêm, năm 2018 cho thấy, phần lớn phụ nữ trong cấy,… cao hơn nhiều so với hai nhóm phụ độ tuổi sinh sản ở vùng Tây Nguyên đều nữ còn lại. Điều này có thể được lý giải rằng, sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại hoặc khi đã có đủ hoặc hơn số con mong muốn, truyền thống. Hai biện pháp khá phổ biến họ có xu hướng chọn lựa các biện pháp an được sử dụng là đặt vòng tránh thai và dùng toàn nhất trong việc tránh mang thai ngoài ý thuốc uống, tuy nhiên, bao cao su là một muốn. Còn phụ nữ hiện chỉ có 1 con có xu trong những biện pháp được đánh giá khá hướng sử dụng các biện pháp tạm thời như an toàn thì lại được sử dụng khá ít. Sử dụng sử dụng thuốc uống tránh thai hoặc bao cao biện pháp tránh thai của phụ nữ vùng Tây su vì họ có thể có kế hoạch sinh con trong Nguyên chịu tác động bởi nhiều yếu tố như tương lai gần. United Nations (2019) cũng tuổi, trình độ học vấn, dân tộc, tôn giáo, chỉ ra rằng, nhu cầu kế hoạch hóa gia đình, số con hiện có, nhận thức của phụ nữ, khả cụ thể là sử dụng và kết hợp các biện pháp năng tiếp cận và tính sẵn có của các biện tránh thai, phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân, pháp tránh thai ở khu vực sinh sống. sự thay đổi sở thích sinh con như số lượng Những kết quả trên cho thấy, để thực con, thời gian và khoảng cách sinh con. hiện giảm 10% tổng tỷ suất sinh trong vùng, Ngoài các yếu tố như tuổi, trình độ học Tây Nguyên cần tiếp tục tăng cường tuyên vấn, dân tộc, tôn giáo thì chi phí, sở thích, truyền về việc sử dụng biện pháp tránh kinh nghiệm hoặc nhận thức về tác dụng thai đối với các gia đình đã có đủ 2 con, phụ hay sự bất tiện của việc sử dụng từng đặc biệt là khuyến khích sử dụng các biện biện pháp tránh thai cũng như tính hiệu pháp tránh thai hiện đại, hạn chế sử dụng quả của chúng trong việc ngăn ngừa mang các biện pháp tránh thai truyền thống, cần thai cũng có những tác động đến việc lựa nhấn mạnh việc sử dụng bao cao su nhiều chọn sử dụng biện pháp tránh thai của các hơn bởi đây là một trong những biện pháp cặp vợ chồng (WHO, 2016). Ngoài ra, khả không những tránh mang thai mà còn giảm năng sẵn có và tiếp cận các biện pháp tránh nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua thai tại địa phương cũng có ảnh hưởng nhất đường tình dục. Để khuyến khích người định đến việc sử dụng các biện pháp tránh dân sử dụng biện pháp tránh thai bằng thai (United Nations, 2019). Bên cạnh cách sử dụng bao cao su, chính quyền địa đó, thiếu nhân lực cung cấp các dịch vụ phương cần mở rộng và nâng cao chất KHHGĐ cũng là một trong những yếu tố lượng dịch vụ cung ứng biện pháp tránh có ảnh hưởng đến việc tiếp cận và sử dụng thai hiện đại nói chung và dịch vụ cung biện pháp tránh thai an toàn (UNFPA và Bộ ứng bao cao su nói riêng, đảm bảo người Y tế, 2017). dân có thể tiếp cận dễ dàng. Bên cạnh đó, 3. Kết luận chính quyền cần khuyến khích sinh đủ 2 Sử dụng biện pháp tránh thai là một con đối với những cặp vợ chồng đã có 1 trong những yếu tố giúp kiểm soát việc con và đang trong độ tuổi sinh sản. Đối với sinh con của các cặp vợ chồng. Mặc dù những người đủ tuổi kết hôn theo quy định

48 Thông tin Khoa học xã hội, số 8.2020 của pháp luật, chính quyền cần có những 4. Manortey, S., & Lotsu, P. (2017), “Factors chính sách tham vấn, khuyến khích họ kết affecting contraceptive use among hôn và sinh con trước tuổi 30, đồng thời, reproductive aged Women: A case study tăng cường nhận thức cho họ về việc sử in worawora township, Ghana”, Journal dụng biện pháp tránh thai an toàn, hạn chế of Scientific Research & Reports, 13(1): sử dụng các biện pháp tránh thai không an 1-9, 2017; Article no.JSRR.29755. toàn ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, đặc 5. Tổng cục Thống kê và UNFPA (2016), biệt là đối với nhóm có trình độ học vấn Mức sinh ở Việt Nam: Những khác biệt, thấp, nhóm dân tộc thiểu số và nhóm gia xu hướng và yếu tố tác động, Điều tra đình tôn giáo. Điều quan trọng nhất để Tây Dân số và nhà ở giữa kỳ 2014, Nxb. Nguyên giảm được 10% tổng tỷ suất sinh Thông tấn, Hà Nội. và đạt mức sinh thay thế là chính quyền các 6. United Nations (1995). Report of the tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên cần thực hiện international Conference on Population việc lập kế hoạch đầy đủ, rõ ràng cho việc and Development, Cairo, 5-13 cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, September 1994 (A/CONF.171/13/ trong đó bao gồm các biện pháp tránh thai Rev.1), United Nations Publications, an toàn cho người dân q https://www.un.org/en/development/ desa/populationevents/pdf/expert/27/ Tài liệu tham khảo SupportingDocuments/A_CONF.171_13 1. Alkema, L., Kantorova, V., Menozzi, _Rev.1.pdf, truy cập ngày 14/5/2020. C., & Biddlecom, A. (2013), “National, 7. United Nations (2019), Contraceptive regional, and global rates and trends use by method 2019: Data Booklet, in contraceptive prevalence and unmet Department of Economic and Social need for family planning between Affairs, Population Division, https://www 1990 and 2015: A systematic and .un.org/development/desa/pd/sites/ comprehensive analysis”, The Lancet, www.un.org.development.desa.pd/files/ 6736(12), 1–11, http://doi.org/10.1016/ files/documents/2020/Jan/un_2019_ S0140-6736(12)62204-1, truy cập ngày contraceptiveusebymethod_databooklet. 14/5/2020. pdf, truy cập ngày 12/5/2020. 2. Anderson, J. E., & Cleland, J. G. 8. UNFPA và Bộ Y tế (2017), Nghiên cứu (1984) “The World fertility survey đánh giá chất lượng dịch vụ kế hoạch and contraceptive prevalence surveys: hóa gia đình tại Việt Nam, https://viet A comparison of substantive results”, nam.unfpa.org/sites/default/files/pub- Studies in Family Planning, 15(1), pdf/Final%20FP%20quality%20report 1-13, truy cập ngày 14/5/2020. %20Viet.pdf, ngày truy cập 15/5/2020. 3. Cates, W., Stanback, J., & Maggwa, 9. World Health Organization B. (2014), “Global family planning (WHO) (2016), Selected practice metrics - Time for new definitions?”, recommendations for contraceptive use, Contraception, 90(5), 472-475, http:// https://apps.who.int/iris/bitstream/hand doi.org/10.1016/j.contraception.2014. le/10665/252267/9789241565400-eng. 06.037, truy cập ngày 14/5/2020. pdf, truy cập ngày 14/5/2020.

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY