Sự hài lòng của phụ nữ Bana có con dưới 2 tuổi với trạm y tế xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Sự hài lòng của phụ nữ Bana có con dưới 2 tuổi với trạm y tế xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai
  • Mã tin : 1680
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ y tế được coi là một thành phần quan trọng khi đo lường chất lượng chăm sóc sức khỏe. Xác định tỷ lệ hài lòng của phụ nữ người Bana có con dưới 2 tuổi khi sử dụng dịch vụ tại trạm y tế xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai năm 2021 và một số yếu tố liên quan.

Nội dung Text: Sự hài lòng của phụ nữ Bana có con dưới 2 tuổi với trạm y tế xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học SỰ HÀI LÒNG CỦA PHỤ NỮ BANA CÓ CON DƢỚI 2 TUỔI VỚI TRẠM Y TẾ XÃ GLAR, HUYỆN ĐĂK ĐOA, TỈNH GIA LAI Đa-Wĩt1, Huỳnh Ngọc Vân Anh2, Tô Gia Kiên3 TÓM TẮT Mục tiêu: Sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ y tế được coi là một thành phần quan trọng khi đo lường chất lượng chăm sóc sức khỏe. Xác định tỷ lệ hài lòng của phụ nữ người Bana có con dưới 2 tuổi khi sử dụng dịch vụ tại trạm y tế xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai năm 2021 và một số yếu tố liên quan. Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 300 người phụ nữ Bana có con dưới 2 tuổi khám ngoại trú tại trạm y tế từ tháng 03/2021 đến tháng 04/2021. Các đặc điểm dân số, kinh tế, xã hội, các dịch vụ khám chữa bệnh đã sử dụng và tiền sử sức khỏe sinh sản được thu thập bằng phỏng vấn mặt đối mặt sử dụng bộ câu hỏi có cấu trúc. Hài lòng được đo lường theo thang đo hài lòng của Bộ Y Tế. Các yếu tố có liên quan đến hài lòng được xác định bằng kiểm định chi bình phương với ngưỡng ý nghĩa thống kê khi giá trị p < 0,05. Tỉ số tỷ lệ hiện mắc (PR) và khoảng tin cậy 95% được sử dụng để ước lượng mức độ liên quan. Kết quả: Tỷ lệ hài lòng chung dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm là 84,3%, tỷ lệ khả năng phụ nữ được đáp ứng mong đợi khi tới trạm y tế là 78,0%. Những phụ nữ là nông dân, không thuộc hộ gia đình nghèo, ngôn ngữ giao tiếp chỉ nói bằng tiếng Bana có tỷ lệ hài lòng thấp hơn so với những phụ nữ không có các đặc tính này. Kết luận: Tỷ lệ hài lòng chung tương đối cao, nhiều nội dung ở cơ sở vật chất có tỷ lệ hài lòng thấp nhất. Từ khóa: sự hài lòng, phụ nữ Bana, dịch vụ y tế, trạm y tế ABSTRACT SATISFACTION OF BANA WOMEN WITH CHILDREN UNDER 2 YEARS OLD VISITING HEALTH COMMUNE IN GLAR COMMUNE, DAK DOA DISTRICT, GIA LAI PROVINCE Da Wit, Huynh Ngoc Van Anh, To Gia Kien * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 26 - No. 2 - 2022: 294 - 300 Objective: Health service user satisfaction is considered as an important indicator for measuring healthcare quality. This study determined the satisfaction proportion of Bana women with children under 2 years old when using services at the health commune at Glar ward, Dak Doa district, Gia Lai province and associated factors. Methods: A cross-sectional study was conducted on 300 Bana women visiting the health commune from March 2021 to April 2021. Data on demographic, economic and social characteristics, health services used and reproductive health history were collected using structured questionnaires. Satisfaction is measured using the satisfaction scale developed by the Ministry of Health. The association between factors with satisfaction was determined by chi-square test. Prevalence ratio (PR) and its 95% confidence interval were used to estimate association level. P value < 0.05 was considered as statistical significance. Results: The overall satisfaction proportion of medical examination and treatment services at the health commune is 84.3%, the rate of women's ability to meet expectations when going to the health commune is 78.0%. Women were farmer, were non-poor, spoke Bana language only lower satisfaction proportion compared to their 1Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 2Bộ môn Thống kê Y học và Tin học - Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 3Bộ môn Tổ chức Quản lý Y tế - Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc: ThS. Huỳnh Ngọc Vân Anh ĐT: 0909 944 845 Email: hnvanhytcc@ump.edu.vn 294 Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh - Y Tế Công Cộng

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 counterparts. Conclusion: Overall satisfaction proportion is relatively high, infrastructure facilities was rated with the lowest satisfaction proportion. Keywords: satisfaction, Bana women, health services, health commune ĐẶT VẤN ĐỀ y tế công lập cũng như tư nhân, góp phần thúc Trạm y tế xã đóng vai trò quan trọng trong đẩy phát triển chuyên môn, kỹ thuật, nâng cao hệ thống y tế của nước ta. Đây là cơ sở y tế gần thái độ phục vụ phụ nữ Bana trong mỗi cơ sở y dân nhất và là nơi thực hiện công tác chăm sóc tế. Trong chiến lược cạnh tranh giữa những nhà sức khỏe ban đầu như sơ cứu, khám chữa bệnh cung cấp dịch vụ y tế, sự đánh giá hài lòng phụ ban đầu cho các bệnh nhân; Tổ chức tiêm chủng, nữ Bana ngoại trú tại cơ sở y tế nói chung hay tuyên truyền cho cộng đồng về các biện pháp trạm y tế nói riêng là thật sự cần thiết. Tuy nhiên phòng chống dịch bệnh, công tác chăm sóc sức chưa từng có khảo sát nào được thực hiện tại khỏe nhân dân, công tác dân số – kế hoạch hóa trạm y tế xã Glar, đòi hỏi cần có những nghiên gia đình(1). cứu cụ thể. Vì vậy, khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân là để tìm ra các khía cạnh chưa tốt Tuy nhiên, với sự thay đổi về kinh tế - xã hội, trong cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh của đời sống của người dân tăng lên nhanh và có trạm y tế. Sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ nhu cầu ngày càng cao về các dịch vụ y tế. Xu y tế được coi là một thành phần quan trọng khi hướng lựa chọn các dịch vụ chất lượng cao về đo lường chất lượng chăm sóc sức khỏe(6). Người khám chữa bệnh, lựa chọn bệnh viện tuyến trên bệnh càng hài lòng với chất lượng dịch vụ y tế đặt ra những khó khăn cho ngành y tế. Một số thì càng tăng khả năng gắn bó với cơ sở y tế, cải nghiên cứu về thực trạng mạng lưới y tế xã, thiện việc tuân thủ điều trị dẫn đến kết cục là phường, được thực hiện tại các thành phố lớn được chăm sóc sức khỏe tốt hơn(7). Phụ nữ có con trên cả nước đã cho thấy công tác khám chữa dưới 2 tuổi là đối tượng sẽ sử dụng đầy đủ các bệnh còn gặp nhiều khó khăn(2). Cán bộ y tế dịch vụ y tế tại trạm như khám chữa bệnh, tiêm thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, khả năng chủng, chăm sóc sức khỏe của mẹ và trẻ trước và đáp ứng về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn sau sinh, truyền thông. Chính vì những lý do hạn chế. Hệ quả là nhu cầu khám chữa bệnh của trên thúc đẩy nhóm nghiên cứu thực hiện “Khảo người dân không được đáp ứng đầy đủ ngay tại sát sự hài lòng của phụ nữ Bana có con dưới 2 cơ sở y tế địa phương(3). Từ những lí do đó, tuổi đối với dịch vụ trạm y tế xã Glar - huyện người dân đã hình thành thói quen lựa chọn Đăk Đoa - tỉnh Gia Lai”. Kết quả nghiên cứu này khám chữa bệnh vượt tuyến tại các bệnh viện sẽ là cơ sở đề xuất chính sách, chiến lược và giải lớn hoặc tại các cơ sở y tế tư nhân(4). Thêm vào pháp nhằm tăng cường tỷ lệ sử dụng dịch vụ đó, tỷ lệ người dân khám chữa bệnh tại các trạm khám chữa bệnh của người dân nói chung và y tế trong cả nước là 21,3%, tỷ lệ này thấp hơn cả phụ nữ người Bana nói riêng, từ đó nâng cao cho bệnh viện (38,9%) và y tế tư nhân (34%)(5). đồng bào dân tộc thiểu số cho tại nơi đây có khả Xã Glar là một xã đa số là người dân tộc năng tiếp cận tốt hơn các dịch vụ chăm sóc sức Bana sinh sống, xã vừa trở thành vùng nông khỏe ban đầu. thôn mới dẫn đến nhiều tiệm thuốc tây, phòng khám tư trên địa bàn xã đã được mọc lên, đường ĐỐI TƢỢNG- PHƢƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU xá đi lại được xây dựng thông mạch với các cơ Đối tƣợng nghiên cứu sở y tế tuyến trên. Từ đó đã tạo ra nhiều sự lựa Được tiến hành ở những phụ nữ Bana trên chọn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ Bana, mang 18 tuổi điều trị ngoại trú tại trạm y tế xã Glar - lại sự cạnh tranh lành mạnh giữa các khối cơ sở huyện Đăk Đoa - tỉnh Gia Lai. Nghiên cứu sử Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh-Y Tế Công Cộng 295

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học dụng kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện tất cả những thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị; Cơ sở đối tượng đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh; trong thời gian từ 1/3 đến 30/4 năm 2021. Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân Tiêu chí chọn vào viên y tế; Kết quả cung cấp dịch vụ; Đánh giá chung Trạm y tế; Tiếp tục sử dụng dịch vụ y tế Là phụ nữ Bana từ 18 tuổi trở lên có con dưới 2 tuổi đến khám và điều trị ngoại trú tại trạm trong những lần tiếp theo(9). trạm y tế xã Glar - huyện Đăk Đoa - tỉnh Gia Lai; Phương pháp phân tích thống kê Đối tượng hiểu được mục đích nghiên cứu và Nhóm tuổi, phân loại hộ gia đình, trình độ đồng ý tham gia nghiên cứu. học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, thu Tiêu chí loại ra nhập gia đình, phân loại hộ gia đình, số con hiện có được mô tả bằng tần suất và tỷ lệ. Là đối tượng đang trong trạng thái không ổn định về tâm thần kinh không đủ tỉnh táo, minh Tuổi, số lần đến khám chữa bệnh cho con, mẫn để trả lời câu hỏi phỏng vấn, đối tượng là mẹ hoặc cả mẹ và con được mô tả bằng trung nhân viên hay người thân nhân viên trung tâm y bình, độ lệch chuẩn. tế. Những người đồng ý tham gia nghiên cứu sẽ Biến số định tính và trung bình ± độ lệch được giải thích rõ ràng mục đích của nghiên cứu chuẩn đối với biến số định lượng chuẩn. Đối với và tính bảo mật thông tin cá nhân của những những biến định lượng phân phối lệch như người tham gia. khoảng cách thì mô tả là trung vị và khoảng tứ Địa điểm nghiên cứu vị. Mô tả thống kê tỷ lệ hài lòng chung và tỷ lệ hài lòng từng khía cạnh của phụ nữ Bana với Xã Glar – huyện Đăk Đoa – tỉnh Gia Lai. dịch vụ khám chữa bệnh với hài lòng chung khi Xã Glar nằm ở phía Nam, cách trung tâm tổng điểm số ở 31 nội dung/31 >3 điểm và hài huyện Đăk Đoa 5,7km. Tổng dân số có 2278 hộ lòng từng khía cạnh khi tổng điểm số ở n nội với 10123 khẩu. Toàn xã có 9 thôn, làng, đồng dung của mỗi khía cạnh/n >3 điểm(10). bào dân tộc thiểu số Bana 2052 hộ với 9134 khẩu Kiểm định chi bình phương được dùng để chiếm trên 97% dân số. Trong năm 2020, Trạm y đánh giá mối liên quan giữa nhóm tuổi, phân tế xã Glar đã khám chữa bệnh, tiêm chủng cho loại hộ gia đình, trình độ học vấn, nghề nghiệp, khoảng 1104 trẻ em dưới 5 tuổi, trong đó có 429 tình trạng hôn nhân, thu nhập gia đình, phân trẻ dưới 2 tuổi(8). loại hộ gia đình với sự hài lòng của phụ nữ Bana. Phƣơng pháp nghiên cứu Kiểm định Fisher được dùng để kiểm định mối Thiết kế nghiên cứu liên hệ giữa nhóm tuổi, phân loại hộ gia đình, Nghiên cứu cắt ngang. trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn Kỹ thuật và công cụ thu thập dữ liệu nhân với sự hài lòng của phụ nữ Bana. Công cụ thu thập là bộ câu hỏi được phỏng Giá trị p

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 tiêu chuẩn của nghiên cứu. Các thông tin cá trong Bảng 1. nhân của đối tượng nghiên cứu được trình bày Bảng 1. Đặc điểm dân số xã hội của phụ nữ Bana (n=300) Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%) Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%) Trình độ học vấn Nhóm tuổi Mù chữ 12 4,0 Từ 18 đến 24 tuổi 92 30,7 Biết đọc, biết viết 23 7,7 Từ 25 đến 29 tuổi 95 31,6 Cấp 1 43 14,3 Từ 30 đến 34 tuổi 59 19,7 Cấp 2 122 40,7 Từ 35 tuổi trở lên 54 18,0 Cấp 3 79 26,3 Trên cấp 3 21 7,0 Phân loại hộ gia đình Tình trạng hôn nhân Không nghèo 230 76,7 Sống chung (chồng) 280 93,3 Hộ nghèo/Cận nghèo 70 23,3 Không sống chung 20 6,7 Nghề nghiệp Ngôn ngữ giao tiếp Nông dân 235 78,3 Cả hai 187 62,3 Thất nghiệp/ nội trợ 36 12,0 Kinh 62 20,7 Khác 29 9,7 Bana 51 17,0 Kết quả nghiên cứu cho thấy tuổi trung vị để giao tiếp với nhân viên y tế tại trạm chiếm của đối tượng là 28 tuổi, nhỏ nhất là 18 tuổi, 62,3%, chỉ sử dụng ngôn ngữ Bana (17%). lớn nhất là 51 tuổi, trong đó hầu hết phụ nữ Ở chỉ số Para, trẻ sinh thiếu tháng chiếm tham gia nghiên cứu có độ tuổi từ 18 đến 29 12,0%, người phụ nữ đã từng bị xảy thai chiếm tuổi chiếm 62,3%. Về trình độ học vấn, tốt 8,7%. Nhóm phụ nữ có 2 con chiếm tỉ lệ cao nhất nghiệp trung học cơ sở có tỉ lệ cao nhất chiếm 39,3%. Con trẻ là đối tượng khám chữa bệnh 40,7%, nhóm thấp nhất là nhóm mù chữ chiếm chiếm tỉ lệ cao nhất (54,7%). Số lần sử dụng dịch 4%. Phân loại hộ gia đình nhóm không nghèo vụ khám chữa bệnh tại trạm của đứa trẻ trong có tỉ lệ cao nhất (76,7%), nhóm hộ nghèo và vòng 1 năm có trung vị là 3,90, nhiều nhất là 10 cận nghèo (23,3%). Phần lớn những đối tượng lần, ít nhất là 1 lần trong năm. Căn bệnh khiến nghiên cứu trong tình trạng hôn nhân là sống bà mẹ đến khám chữa bệnh cho bản thân tại cùng chồng chiếm tỉ lệ cao nhất với 93,3%, trạm y tế là viêm hô hấp trên (sốt, ho, viêm thấp nhất với góa (1,7%). Nông dân là ngành họng,

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học a Trung vị (Tứ phân vị) Phụ nữ Bana trả lời chắc chắn sẽ quay lại Tỷ lệ hài lòng chung của phụ nữ Bana khám hoặc giới thiệu cho người khác đến khám với ngoại trú là 84,3%, ở mức tương đối khá cao 55,0%, 40,0% trả lời có thể quay lại, 4,0% trả lời (Hình 1). không muốn quay lại nhưng ít có lựa chọn khác Khía cạnh “Sự minh bạch thông tin và thủ và 1,0% chắc chắn không bao giờ quay lại khám tục khám bệnh, điều trị” đạt tỷ lệ hài lòng cao và điều trị. nhất với 81,7% trong khi đó khía cạnh “Cơ sở vật Những phụ nữ là nông dân, không thuộc chất và phương tiện phục vụ người bệnh” đạt tỷ hộ gia đình nghèo, ngôn ngữ giao tiếp chỉ nói lệ thấp nhất với 64,7%. Tỷ lệ khả năng đáp ứng bằng tiếng Bana có tỷ lệ hài lòng thấp hơn so mong đợi của phụ nữ Bana khám ngoại trú là với những phụ nữ không có các đặc tính này 78,0% với KTC 77,0% đến 80,0%. (Bảng 3). Hình 1. Tỷ lệ hài lòng chung và hài lòng từng khía cạnh Bảng 3. Bảng tổng hợp các yếu tố liên quan đến sự hài lòng chung Có hài lòng (n=253) Chưa hài lòng (n=47) Đặc điểm Giá trị p PR (KTC 95%) Tần số (%) Tần số (%) Nghề nghiệp Nông dân 190 (80,8) 45 (19,2) 1 Thất nghiệp/nội trợ 35 (97,2) 1 (2,8)

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 nhân, tỷ lệ phụ nữ Bana sống cùng chồng chiếm những phụ nữ làm nghề nông. Điều này có thể tỷ lệ cao nhất với 93,3%, kết quả này cao hơn là do những phụ nữ là người nội trợ trong gia nghiên cứu của Đặng Thu Hường (2015)(13). đình hoặc đang thất nghiệp thường sẽ có nhiều Qua 300 phụ nữ Bana có con dưới 2 tuổi thời gian rãnh hơn do đó những đối tượng này được khảo sát có 4,3% người bệnh điều trị lần có mức hài lòng về thời gian chờ đợi cao hơn khi đầu và 95,7% người bệnh điều trị lần thứ 2 trở đến sử dụng các dịch vụ y tế tại trạm(18), còn đi, trong đó có nhiều phụ nữ Bana có con dưới 2 những người phụ nữ làm một số ngành nghề tuổi đã điều trị tại đây nhiều lần, kết quả này khác như công nhân, viên chức/nhân viên văn tương tự nghiên cứu của Trần Sỹ Thắng(14). Có phòng, thợ may, dệt chiếm tỉ lệ rất ít nên dù có 79,0% đối tượng nghiên cứu có 1-2 con. Kết quả mối liên quan nhưng không mang tính đại diện; thấp hơn so với nghiên cứu của tác giả Lê Thị có mối liên quan ở những người phụ nữ thuộc Trúc là 90,1%(15). Trong nghiên cứu này có 12,0% hộ có mức kinh tế ở nhóm nghèo và cận nghèo phụ nữ có tiền sử sinh non, kết quả này tương tự có tỉ lệ hài lòng cao hơn những người bệnh có với kết quả của tác giả Huỳnh Thị Thu Huyền mức kinh tế ở nhóm trung bình trở lên, kết quả (13%)(16). Tỷ lệ sẩy thai là 8,7%, có những tỷ lệ này tương đương với nghiên cứu của Dương sinh non, sảy thai có thể là do phụ nữ trong Văn Lợt năm 2016(19). Điều này có thể do chính nghiên cứu phải làm việc nhiều, thiếu kiến thức sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế của nhà trong việc chăm sóc bản thân và em bé trong nước cho những nhóm đối tượng này hay nói thời kì mang thai làm tăng các nguy cơ. cách khác khi dến Trạm Y tế điều trị ngoại trú Tỷ lệ hài lòng chung về dịch vụ khám chữa người bệnh được miễn phí các dịch vụ y tế(20); bệnh là 84,3%. Trong khi tỉ lệ hài lòng của bệnh cũng có mối liên quan với ngôn ngữ giao tiếp chỉ nhân đến khám tại bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk nói tiếng Bana, cụ thể những người phụ nữ có năm 2017 với 79,3%(17). Trạm y tế đã đáp ứng thể giao tiếp bằng tiếng Kinh hoặc cả hai (Bana được tương đối cao sự mong đợi của phụ nữ và Kinh) khi đến khám chữa bệnh tại trạm đều Bana có con dưới 2 tuổi khi đến khám tại đây. có tỉ lệ hài lòng chung cao hơn so với những phụ Ngoài ra xét riêng ở 5 khía cạnh thì hài lòng về nữ chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Bana. Điều này sự minh bạch: 81,7%; Hài lòng về kết quả cung có thể là do nhân viên y tế trong trạm có một số cấp dịch vụ: 77,7%, về khả năng tiếp cận: 76,3%, nhân viên y tế mới chuyển vào làm tại trạm thái độ ứng xử: 75,7% và cơ sở vật chất: 64,7%. không nói được tiếng Bana nên khi gặp những Vì vậy trạm cần phải nỗ lực hơn nữa trong nâng trường hợp người bệnh chỉ biết nói tiếng Bana cao chất lượng cải thiện các khía cạnh yếu kém thì rất khó để nhân viên y tế hiểu được những gì như có thể tìm hiểu các thông tin và đăng ký mà phụ nữ muốn nói về các tiền sử bệnh cũng khám qua điện thoại, trang tin điện tử của trạm như không tạo được sự thoải mái về tâm lý của (website) thuận tiện; Phòng chờ có các phương người bệnh khi đến khám. tiện giúp người bệnh có tâm lý thoải mái như ti- Nghiên cứu cắt ngang tại 1 tháng nên kết vi, tranh ảnh, tờ rơi, nước uống nhằm tăng tỉ lệ quả có thể không phản ánh thật sự chính xác về phụ nữ Bana có con dưới 2 tuổi chắc chắn muốn sự hài lòng của các đối tượng đến khám trong cả quay lại khám chữa bệnh. năm. Sự hài lòng đối với từng dịch vụ chăm sóc Có mối liên quan giữa sự hài lòng chung về sức khỏe có thể khác nhau. Việc đánh giá hài dịch vụ y tế với những phụ nữ là người nội trợ lòng chung cho tất cả các dịch vụ chăm sóc sức trong gia đình hoặc đang thất nghiệp hay những khỏe cho cả bà mẹ và trė không cho biết thông người phụ nữ làm một số ngành nghề khác như tin cụ thế về hài lòng đối với từng dịch vụ đơn công nhân, viên chức/nhân viên văn phòng, thợ lẻ. Ví dụ, tỷ lệ hài lòng cao ở dịch vụ tiêm chùng, may, dệt đều có tỉ lệ hài lòng cao hơn so với nhưng còn thấp ở dịch vụ khám chữa bệnh trẻ Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh-Y Tế Công Cộng 299

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học em. Cần có đánh giá riêng về hài lòng đối với 8. Xã Glar (2020). Xã Glar – huyện Đăk Đoa – tỉnh Gia Lai. URL: http://dakdoa.gialai.gov.vn/Xa-Glar/Gioi-thieu/Lich-su-lanh- từng dịch vụ để có kế hoạch cải thiện phù hợp. %C4%91ao-qua-cac-thoi-ky-(1. Nghiên cứu tìm thấy một số yếu tố liên quan 9. Bộ Y tế (2013). Quyết định số 4448/QĐ-BYT về việc phê duyệt đề án Xác định phương pháp đo lường sự hài lòng của người đến sự hài lòng. Phân tích mối liên quan đơn dân đối với các dịch vụ y tế công. biến có thể không phản ánh chính xác độ mạnh 10. Pérez de los Cobos J, Fidel G, Escuder G, et al (2004). A mối liên quan, được đo bằng tỷ số hiện mắc PR. satisfaction survey of opioid-dependent clients at methadone treatment centres in Spain. Drug Alcohol Depend, 73(3):307-313. Do điều kiện kinh phí, thời gian và nguồn lực 11. Nguyễn Trà My (2016). Thực trạng sử dụng dịch vụ y tế trước , cho phép nên nghiên cứu của chúng tôi chỉ thực trong , và sau khi các bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 2 huyện Lục hiện trên đối tượng người bệnh ngoại trú và cỡ Yên và Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái năm 2016. Khóa Luận Cử Nhân Y Tế Công Cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. mẫu chưa đủ lớn để phát hiện đầy đủ các mối 12. Trần Phan Tây (2014). Sự hài lòng của bệnh nhân khi đến khám liên quan giữa chất lượng dịch vụ của Trạm Y tế tại Trung tâm Y tế Thị xã Thuận An- Bình Dương tháng 6 năm 2014. Luận Văn Thạc Sĩ Y Tế Công Cộng, Đại học Y tế công cộng. xã Glar và sự hài lòng của người bệnh đến khám 13. Đặng Thu Hường (2015). Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và điều trị tại đây. Tuy nhiên, điểm mạnh của nội trú đối với chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các nghiên cứu là bộ công cụ đo lường trong nghiên khoa điều trị thuộc khối ngoại bệnh viện đa khoa Xanh-pôn, Hà Nội. Nghiên Cứu Y Học, 72(1):146-150. cứu này dựa vào mẫu khảo sát của Bộ Y tế đã 14. Trần Sỹ Thắng (2016). Khảo sát hài lòng của bệnh nhân nội trú được nghiên cứu triển khai một cách chi tiết, cho đối với sự phục vụ củ điều dưỡng tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh. Luận nên kết quả sẽ chính xác hơn và hiểu được phần Án Tiến Sĩ Y Tế Công Cộng, Đại học Y tế Công Cộng. 15. Lê Thị Trúc (2012). Tỷ lệ trầm cảm sau sinh và các yếu tố liên nào nhu cầu của người bệnh đang điều trị ngoại quan ở phụ nữ có con dưới 1 tuổi tại xã Xuân Bình, huyện Sông trú tại TYT xã Glar. Công bố được đưa ra nhằm Cầu, tỉnh Phú Yên năm 2012. Khóa Luận Cử Nhận Y Tế Công Cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. đề xuất những khuyến nghị giúp TYT cải cách 16. Huỳnh Thị Thu Huyền (2015). Tỷ lệ trầm cảm sau sinh và các tốt hơn về chất lượng dịch vụ. Thông tin trong yếu tố liên quan ở phụ nữ có con dưới 1 tuổi tại phường 9, bộ câu hỏi được thu thập bằng phương pháp thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên năm 2014. Khóa Luận Cử Nhận Y Tế Công Cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. phỏng vấn mặt đối mặt giúp hạn chế bỏ sót câu 17. Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk (2017). Báo cáo khảo sát hài lòng trả lời, kiểm soát sai lệch thông tin. người bệnh 6 tháng đầu năm 2017. URL: http://benhviendaklak.org.vn/?language=vi&nv=news&op=Ban TÀI LIỆU THAM KHẢO -tin-noi-bo/Ket-qua-khao-sat-su-hai-long-nguoi-benh-6-thang- 1. Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê (2003), Báo cáo chuyên đề chất dau-nam-2017-187. lượng dịch vụ tại trạm y tế xã phường năm 2001-2002, Hà Nội. 18. Nguyễn Thị Đài Nguyên (2017). Tỷ lệ bà mẹ hài lòng khi đưa 2. Nguyễn Duy Luật và Hoàng Trung Kiên (2010). Nghiên cứu trẻ đi tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế huyện Tánh Linh, thực trạng công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Ngũ Hiệp, Bình Thuận năm 2018. Khóa Luận Cử Nhân Y Tế Công Cộng, Đại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nghiên Cứu Y Học, 70(50):124-130. học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Trần Thị Thoa, Trương Việt Dũng và Phạm Quốc Bảo (2010). 19. Dương Văn Lợt, Y Vũ, Đinh Quốc Tú, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nghiên cứu thực trạng tiếp cận thuốc, thuốc thiết yếu tại một số Dương Thị Hồng Vânc(2013). Sự hài lòng của người bệnh điều Trạm Y tế xã thuộc 24 tỉnh. Nghiên Cứu Y Học, 70(5):74-79. trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei trong tháng 6 năm 4. Lê Quang Cường, Lý Ngọc Kính, Khương Anh Tuấn, et al 2016. Nghiên cứu khoa học tại đơn vị Trung tâm Y tế huyện (2011), Nghiên cứu thực trạng quá tải, dưới tải của hệ thống Đăk Glei. bệnh viện các tuyến và đề xuất giải pháp khắc phục, pp.1-10, 20. Bộ Y Tế - Bộ Tài Chính (2014), Thông tư liên tịch hướng dẫn Viện Chiến Lược và Chính Sách Y Tế, Hà Nội. thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC. 5. Tổng cục thống kê (2013), Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2012. In: Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Ngày nhận bài báo: 28/11/2021 pp.175. NXB Thống Kê, Hà Nội. 6. Donabedian A (2005). Evaluating the quality of medical care. Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 10/02/2022 Milbank Q, 83(4):691-729. Ngày bài báo được đăng: 15/03/2022 7. Fitzpatrick R (1991). Surveys of patients satisfaction: I-- Important general considerations. BMJ, 302(6781):887-889. 300 Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh - Y Tế Công Cộng

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY