Thực trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành dinh dưỡng hợp lý ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên năm 2021

Thực trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành dinh dưỡng hợp lý ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên năm 2021
  • Mã tin : 1829
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Thực trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành dinh dưỡng hợp lý ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên năm 2021 trình bày đánh giá tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại phường Đồng Quang, thành phố Thái nguyên năm 2021 và mô tả thực trạng kiến thức, thực hành dinh dưỡng của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại phường Đồng Quang, thành phố Thái nguyên năm 2021.

Nội dung Text: Thực trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành dinh dưỡng hợp lý ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên năm 2021

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƯỠNG HỢP LÝ Ở PHỤ NỮ ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ TẠI PHƯỜNG ĐỒNG QUANG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2021 Trương Thị Thùy Dương*, Trần Thị Huyền Trang*, Lê Thị Thanh Hoa* TÓM TẮT accounts for 12.3%, the rest 2.3. % was moderate and none of the study participants had severe chronic 38 Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của phụ energy deficiency. The rate of reproductive-age nữ độ tuổi sinh đẻ tại phường Đồng Quang, thành phố women who were overweight or obese was 3.8%. The Thái nguyên năm 2021 và mô tả thực trạng kiến thức, rate of study subjects with good knowledge about the thực hành dinh dưỡng của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại causes and consequences of chronic energy deficiency phường Đồng Quang, thành phố Thái nguyên năm and zinc deficiency accounted for a low proportion 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: (47.8% and 40.1%). 17.6% of study subjects only Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô tả consumed 2 meals a day, 12.1% of study subjects với thiết kế cắt ngang trên 601 phụ nữ độ tuổi sinh đẻ rarely or never ate breakfast. Good general knowledge (15-49 tuổi) tại phường Đồng Quang, thành phố Thái and practice on proper nutrition of the study subjects Nguyên. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ thiếu năng accounted for a low rate (32.8% and 43.9%). lượng trường diễn ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ là 14,6%, Keywords: Chronic lack of energy, overweight, trong đó tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn mức độ obesity, knowledge, practice, reproductive-age nhẹ chiếm chủ yếu 12,3%, còn lại 2,3% là mức độ women, Dong Quang ward, Thai Nguyen city. trung bình và không có đối tượng tham gia nghiên cứu nào thiếu năng lượng trường diễn ở mức độ nặng. Tỷ I. ĐẶT VẤN ĐỀ lệ phụ nữ độ tuổi sinh đẻ thừa cân, béo phì là 3,8%. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có kiến thức tốt về nguyên nhân, hậu của của thiếu năng lượng trường diễn và triển kinh tế xã hội của đất nước, tình trạng dinh thiếu kẽm chiếm tỷ lệ thấp (47,8% và 40,1%). 17,6% dưỡng (TTDD) của nhân dân nói chung đã được đối tượng nghiên cứu chỉ tiêu thụ 2 bữa trong ngày, cải thiện đáng kể. Tuy vậy, vẫn còn một tỷ lệ 12,1% đối tượng nghiên cứu hiếm khi hoặc không bao không nhỏ trẻ em bị suy dinh dưỡng và người giờ ăn bữa sáng. Kiến thức, thực hành chung tốt về trưởng thành bị thiếu năng lượng trường diễn dinh dưỡng hơp lý của đối tượng nghiên cứu chiếm tỷ lệ thấp (32,8% và 43,9%). (NLTD), bên cạnh đó là một tỷ lệ đáng kể thừa Từ khóa: Thiếu năng lượng trường diễn, thừa cân béo phì. Hậu quả của thiếu NLTD ở người cân, béo phì, kiến thức, thực hành, phụ nữ độ tuổi trưởng thành là làm giảm khả năng lao động, sinh đẻ, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. tăng số ngày nghỉ việc, tăng nguy cơ bệnh tật và tử vong,... Thừa cân, béo phì là một trong những SUMMARY nguy cơ chính của các bệnh mạn tính không lây THE NUTRITION SITUATION AND như bệnh mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo RELIABLE NUTRITIONAL KNOWLEDGE đường, bệnh sỏi mật, ung thư,...[1],[6],[8],[9]. AND PRACTICE OF AMONG Phụ nữ độ tuổi sinh đẻ (PNĐTSĐ) là đối REPRODUCTIVE- AGE WOMEN IN DONG tượng cần được quan tâm khi đề cập đến vấn đề QUANG DISTRICT, THAI NGUYEN CITY 2021 dinh dưỡng và sức khỏe, vì mọi lệch lạc trong Objective: To assess the nutritional status of dinh dưỡng đều có thể dẫn tới những ảnh hưởng reproductive-age women in Dong Quang ward, Thai Nguyen city in 2021 and to describe the nutritional không nhỏ, để lại hậu quả lâu dài cho sức khỏe, status knowledge and practice of reproductive-age thể lực, khả năng học tập và lao động. Mặt khác, women in Dong Quang ward, Thai Nguyen city in độ tuổi này là tuổi sinh sản ở phụ nữ, tình trạng 2021. Subjects and research methods: The study dinh dưỡng, bệnh thiếu máu, thiếu vitamin A ảnh was conducted by descriptive method with a cross- hưởng lớn đến chất lượng thai nhi. Hậu quả của sectional design on 601 reproductive-age women (15- 49 years old) in Dong Quang ward, Thai Nguyen city. dinh dưỡng không hợp lý ở giai đoạn này không Research results: The rate of chronic energy chỉ ảnh hưởng đến một con người mà còn có thể deficiency in reproductive-age women was 14.6%, of để lại hậu quả cho cả thế hệ mai sau. Nhiều which the rate of chronic and mild energy deficiency nghiên cứu trong nước và quốc tế đã chứng minh, tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ trước khi *Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên mang thai có ảnh hưởng tới tình trạng dinh Chịu trách nhiệm chính: Trương Thị Thùy Dương dưỡng của con, các bà mẹ có cân nặng thấp, Email: truongthithuyduong@tnmc.edu.vn chiều cao thấp, thiếu năng lượng trường diễn thì Ngày nhận bài: 29.4.2022 con có nguy cơ nhẹ cân, nhỏ bé hơn con của các Ngày phản biện khoa học: 20.6.2022 Ngày duyệt bài: 29.6.2022 bà mẹ có tình trạng dinh dưỡng bình thường. 158

TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 517 - th¸ng 8 - sè 1 - 2022 Do đó, đối tượng phụ nữ độ tuổi sinh đẻ rất ρ(1 - p) n=Ζ 2 cần được trang bị một nền tảng về kiến thức và 1- α/2 d2 thực hành dinh dưỡng tốt để có một tình trạng p = 0,39 (dựa trên kết quả tỷ lệ thiếu năng dinh dưỡng và sức khỏe tối ưu. Kiến thức, thực lượng trường diễn của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại hành đúng và tình trạng dinh dưỡng ở đối tượng 6 xã thuộc huyện Lục Nam, Bắc Giang); d = này không chỉ tác động đến cuộc sống của cá 0,039 [2]. Thay số vào công thức, tổng số người nhân họ mà còn tác động tới cả gia đình, cộng tham gia cần cho nghiên cứu là 601 phụ nữ độ đồng, xã hội. tuổi sinh đẻ. Kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Việt Nga *Phương pháp chọn mẫu: Lập khung mẫu hệ (2022) ở PNĐTSĐ tại 2 xã thuộc huyện Vũ Thư, thống là danh sách phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tỉnh Thái Bình cho thấy tỷ lệ thiếu NLTD ở các (15-49 tuổi) đủ điều kiện lựa chọn từ danh sách đối tượng nghiên cứu là 20,4% [4]. trạm y tế phường Đồng Quang cung cấp, sắp Phường Đồng Quang là một phường trung xếp theo thứ tự tên. Xác định khoảng cách lấy tâm thuộc thành phố Thái Nguyên với quy mô mẫu bằng công thức k = N/n = 2356/601 4. dân số trên 11.000 người và cơ cấu kinh tế của Chọn một số ngẫu nhiên r từ 1-4. Đối tượng phường là thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công được chọn tham gia nghiên cứu là đối tượng thứ nghiệp và là địa bàn có nhiều cơ sở, bệnh viện r, r+k, r+2k, r+3k… chọn cho đến khi đủ cỡ mẫu quy mô lớn tập trung xung quanh phường. Vậy cần điều tra. Trong trường hợp được chọn nhưng tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành không đồng ý tham gia nghiên cứu thì chọn một dinh dưỡng hợp lý ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại phụ nữ khác liền kề trong danh sách mẫu để phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên thay thế. hiện nay ra sao? Chúng tôi tiến hành đề tài: 2.4. Chỉ số nghiên cứu “Thực trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành - Đặc điểm thông tin chung của đối tượng dinh dưỡng hợp lý ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại nghiên cứu: tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nghiệp. năm 2021” với mục tiêu: - Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (CED), 1. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ thừa cân, béo phì. độ tuổi sinh đẻ tại phường Đồng Quang, thành - Kiến thức và thực hành dinh dưỡng của đối phố Thái nguyên năm 2021. tượng tham gia nghiên cứu: Kiến thức và thực 2. Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành dinh hành về dinh dưỡng, nguyên nhân của một số dưỡng của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại phường tình trạng dinh dưỡng, mất cân bằng dinh dưỡng. Đồng Quang, thành phố Thái nguyên năm 2021. Một số kiến thức về ảnh hưởng của chế độ ăn tới sức khỏe, tầm quan trọng của chế độ ăn... II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phân loại kiến thức, thực hành dinh dưỡng 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Phụ nữ trong của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ: Tốt và không tốt. độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) tại phường Đồng 2.5. Kỹ thuật thu thập thông tin Quang, thành phố Thái Nguyên. - Phỏng vấn trực tiếp dựa vào bộ câu hỏi *Tiêu chuẩn lựa chọn: được thiết kế sẵn để thu thập thông tin chung - Phụ nữ độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) không của đối tượng nghiên cứu. mang thai và không cho con bú. - Thu thập về chỉ số nhân trắc: Cân SECA - Tự nguyện tham gia nghiên cứu và có khả của Nhật Bản và thước gỗ đo chiều cao đứng của năng trả lời phỏng vấn. UNICEF. 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Thu thập thông tin về kiến thức, thực hành *Địa điểm: Phường Đồng Quang, thành phố dinh dưỡng bằng phương pháp phỏng vấn trực Thái Nguyên tiếp bằng bộ câu hỏi thiết kế sẵn. *Thời gian: Từ tháng 4/2021 đến 4/2022 2.6. Tiêu chuẩn đánh giá tình trạng dinh 2.3. Phương pháp nghiên cứu dưỡng và kiến thức, thực hành của đối 2.3.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu. tượng nghiên cứu Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp *Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của đối tượng mô tả, thiết kế cắt ngang. nghiên cứu theo thang phân loại của WHO 2007: 2.3.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu - Gầy (Thiếu năng lượng trường diễn - CED) *Cỡ mẫu: Được xác định theo công thức tính BMI < 18,50: cỡ mẫu của điều tra cắt ngang: Gầy độ 1: 17,00 - 18,49 (mức độ nhẹ) Với α = 0,05, Z1-a/2 = 1,96 Gầy độ 2: 16,00 - 16,99 (mức độ vừa) 159

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 Gầy độ 3: < 16,00 (mức độ nặng) 15-29 tuổi 142 23,6 - Bình thường: 18,50 - 24,99 30-49 tuổi 459 76,4 - Thừa cân, béo phì: BMI ≥ 25,00 Dân tộc: Kinh 432 71,9 Thừa cân (tiền béo phì): 25,00 - 29,99 Tày 77 12,8 Béo phì độ 1: 30,00 - 34,99 Nùng 55 9,1 Béo phì độ 2: 35,00 - 39,99 Khác 37 6,2 Béo phì độ 3: ≥ 40,00 Trình độ học vấn * Đánh giá kiến thức, thực hành của đối Dưới cấp 3 346 57,6 tượng nghiên cứu theo thang điểm: Cấp 3 trở lên 255 42,7 - Với mỗi câu hỏi kiến thức, câu trả lời của đối Nghề nghiệp tượng được thực hiện phân tích sơ bộ trước khi Công chức, viên chức 231 38,4 nhập liệu. Các lựa chọn phân tích sơ bộ là “biết” Kinh doanh, buôn bán 213 35,4 nếu đối tượng đưa ra một, một vài hoặc tất cả Khác (nội trợ, thợ may,…) 157 26,2 các đáp áp đúng có thể, “không biết” nếu đối Nhận xét: Trong tổng số đối tượng nghiên tượng không đưa ra được câu trả lời đúng nào. cứu, đối tượng nghiên cứu chủ yếu ở độ tuổi từ Đối với mỗi câu hỏi kiến thức, đối tượng được 30 đến 49 tuổi. Phần lớn đối tượng nghiên cứu tính 1 điểm nếu “biết”, 0 điểm nếu “không biết”. thuộc nhóm dân tộc Kinh, chiếm tỷ lệ cao nhất Kiến thức chung được đánh giá bằng cách cộng 71,9%, tiếp đến là dân tộc Tày (12,8%) và Nùng tổng điểm của 30 câu hỏi về kiến thức. (9,1%). Có 57,6% đối tượng có trình độ học vấn - Thực hành chung về dinh dưỡng được đánh dưới cấp 3; 38,4% đối tượng là công chức, viên giá bằng cách tính điểm, mỗi thực hành đúng chức; 35,4% đối tượng làm nghề kinh doanh, được tính 1 điểm, thực hành chưa đúng được buôn bán. tính 0 điểm, tổng điểm thực hành tính cho một 3.2. Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ đối tượng bẳng tổng điểm của 20 câu hỏi đánh độ tuổi sinh đẻ tại phường Đồng Quang, giá thực hành. Sau đó cộng tổng điểm đạt được thành phố Thái Nguyên chia cho tổng điểm mong đợi, nếu tổng điểm Bảng 3.2. Phân loại tình trạng dinh kiến thức/thực hành đạt từ 70% trở lên thì được dưỡng của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại đánh giá là kiến thức/ thực hành tốt. Dưới 70% phường Đồng Quang, thành phố Thái là không tốt. Nguyên (n = 601) 2.7. Phương pháp xử lý số liệu Tỷ lệ Tình trạng dinh dưỡng SL Số liệu được làm sạch, mã hóavà nhập trên (%) phần mềm Epidata 3.1; xử lý trên phần mềm Thiếu NLTD mức độ nặng 0 0,0 SPSS 20.0. Thiếu NLTD mức độ trung bình 14 2,3 2.8. Vấn đề đạo đức nghiên cứu Thiếu NLTD mức độ nhẹ 74 12,3 - Quá trình thu thập số liệu để phục vụ cho Bình thường 490 81,6 nghiên cứu được sự chấp thuận của Hội đồng Y Thừa cân, béo phì 23 3,8 sinh học trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nhận xét: Tỷ lệ thiếu năng lượng trường Nguyên và được sự đồng ý Uỷ ban nhân dân diễn ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ là 14,6%, trong đó phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn mức độ nhẹ - Đối tượng tham gia nghiên cứu được biết rõ chiếm chủ yếu 12,3%, còn lại 2,3% là mức độ mục tiêu nghiên cứu, hoàn toàn tự nguyện và trung bình và không có đối tượng nghiên cứu các thông tin thu thập được sử dụng đúng mục nào thiếu năng lượng trường diễn ở mức độ đích nghiên cứu nặng. Tỷ lệ phụ nữ độ tuổi sinh đẻ thừa cân, béo - Các số liệu được cất giữ theo đúng quy định phì là 3,8%. bảo mật và chỉ phục vụ nghiên cứu. 3.3. Kiến thức, thực hành dinh dưỡng hợp lý của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại phường III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên 3.1. Thông tin chung của đối tượng Bảng 3.3. Kiến thức của đối tượng nghiên cứu nghiên cứu về các thực phẩm cần thiết Bảng 3.1. Thông tin chung của đối tượng trong bữa ăn chính hàng ngày (n=601) nghiên cứu Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Kiến thức SL Thông tin chung (%) (SL) (%) Gạo/ ngô/ Không tốt 287 47,8 Nhóm tuổi khoai/ sẵn Tổt 314 52,2 160

TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 517 - th¸ng 8 - sè 1 - 2022 Thịt, cá, hải sản Không tốt 52 8,7 Số bữa ăn trong ngày và các chế phẩm Tổt 549 91,3 2 bữa 106 17,6 Trứng, sữa và Không tốt 76 12,6 ≥ 3 bữa 495 82,4 các chế phẩm Tổt 525 87,4 Tần suất ăn bữa sáng Các loại hạt đậu, Không tốt 360 59,9 Ngày nào cũng ăn 389 64,7 đỗ, lạc, vừng Tổt 241 40,1 3 đến 5 ngày trong 1 tuần 103 17,1 Không tốt 391 65,1 1 đến 2 ngày trong 1 tuần 36 6,1 Dầu, mỡ, bơ Hiếm khi hoặc không bao giờ ăn 73 12,1 Tổt 210 34,9 Rau, củ, quả Không tốt 127 21,1 Tần suất ăn bữa trưa Ngày nào cũng ăn 563 93,7 chín Tổt 474 78,9 3 đến 5 ngày trong 1 tuần 31 5,1 Nhận xét: Có 91,3% PNĐTSĐ có kiến thức 1 đến 2 ngày trong 1 tuần 7 1,2 tốt về thịt, cá, hải sản và các chế phẩm , 87,4% Hiếm khi hoặc không bao giờ ăn 0 0 PNĐTSĐ có kiến thức tốt về trứng, sữa và các Tần suất ăn bữa tối chế phẩm. 78,9% PNĐTSĐ có kiến thức tốt về Ngày nào cũng ăn 554 92,2 rau, củ, quả chín. Chỉ có 34,9% PNĐTSĐ có kiến 3 đến 5 ngày trong 1 tuần 33 5,4 thức tốt về dầu, mỡ, bơ và 40,1% PNĐTSĐ có 1 đến 2 ngày trong 1 tuần 7 1,2 kiến thức tốt về các loại hạt đậu, đỗ, lạc, vừng. Hiếm khi hoặc không bao giờ ăn 7 1,2 Bảng 3.4. Kiến thức của đối tượng Nhận xét: Có 17,6% đối tượng tham gia nghiên cứu biết về 10 lời khuyên dinh nghiên cứu chỉ tiêu thụ 2 bữa trong ngày, có dưỡng hợp lý (n=601) 64,7% phụ nữ tiêu thụ bữa sáng hàng ngày, Tỷ lệ 12,1% đối tượng tham gia nghiên cứu hiếm khi Nội dung SL (%) hoặc không bao giờ ăn bữa sáng. Đa số phụ nữ Liệt kê được ≥ 1 lời khuyên 224 37,3% độ tuổi sinh đẻ tiêu thụ bữa trưa và bữa tối hàng Không liệt kê được 377 62,7% ngày với tỷ lệ lần lượt là 93,7% và 92,2%. Nhận xét: Đối tượng nghiên cứu không liệt kê được lời khuyên nào trong số 10 lời khuyên về dinh dưỡng hợp lý chiếm tỷ lệ cao (62,7%), chỉ có 37,3% đối tượng nghiên cứu liệt kê được từ một đến mười lời khuyên về dinh dưỡng hợp lý. Bảng 3.5. Kiến thức của đối tượng nghiên cứu về nguyên nhân, tác hại của mất cân bằng dinh dưỡng (n=601) Tỷ lệ Kiến thức SL (%) Thiếu năng lượng Không tốt 287 47,8 trường diễn Tốt 314 52,2 Thừa cân, Không tốt 52 8,7 Biểu đồ 3.1. Kiến thức, thực hành chung về dinh béo phì Tốt 549 91,3 Thiếu máu dinh Không tốt 76 12,6 dưỡng hợp lý của đối tượng nghiên cứu (n = 601) dưỡng Tốt 525 87,4 Nhận xét: Kiến thức, thực hành chung tốt về dinh dưỡng hơp lý của đối tượng nghiên cứu Không tốt 360 59,9 Thiếu kẽm chiếm tỷ lệ thấp (32,8% và 43,9%). Tốt 241 40,1 Nhận xét: Đối tượng nghiên cứu có kiến IV. BÀN LUẬN thức tốt về thừa cân,béo phì chiếm tỷ lệ cao nhất 4.1. Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ (91,3%); tiếp theo là 87,4% đối tượng có kiến độ tuổi sinh đẻ 15-49 tuổi tại phường Đồng thức tốt về thiếu máu dinh dưỡng. Tỷ lệ phụ nữ Quang, thành phố Thái Nguyên. Thiếu năng trong độ tuổi sinh đẻ có kiến thức tốt về thiếu lượng trường diễn ở nhóm PNĐTSĐ có nguy cơ năng lượng trường diễn và thiếu kẽm lần lượt là ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của họ cũng như 52,2% và 40,1%. sức khỏe của con cái họ. Kết quả nghiên cứu của Bảng 3.6. Thực hành thói quen ăn uống chúng tôi cho thấy, tỷ lệ thiếu NLTD ở đối tượng của đối tượng nghiên cứu tham gia nghiên cứu là 14,6 % (bảng 3.2). Kết Tỷ lệ quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với Thực hành SL (%) nghiên cứu của tác giả Trần Việt Nga (2022) ở 161

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 PNĐTSĐ tại 2 xã thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái kiện và khả năng tiếp nhận thông tin của Bình, cho thấy tỷ lệ thiếu NLTD ở các đối tượng PNĐTSĐ đối với các vấn đề về dinh dưỡng là nghiên cứu là 20,4% [4]. Tỷ lệ thiếu NLTD mức khác nhau. Tuy nhiên, việc thiếu kiến thức về các độ vừa và nhẹ ở PNĐTSĐ trong nghiên cứu của bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng như thiếu chúng tôi lần lượt là 2,3% và 12,3%. Kết quả NLTD, thiếu kẽm…là hết sức đáng lo ngại. Tổng nghiên cứu này của chúng tôi thấp hơn so với điều tra về Dinh dưỡng năm 2019-2020 cho thấy kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Thị Hồng tỷ lệ thiếu kẽm ở cộng đồng, đặc biệt là trẻ em Vân (2019) được thực hiện trên đối tượng và phụ nữ rất cao, hiện nay, ở mức có ý nghĩa PNĐTSĐ người dân tộc Tày tại huyện Phú Lương, cộng đồng rất nặng ở tất cả các vùng trong cả tỉnh Thái Nguyên với tỷ lệ thiếu NLTD mức độ nước [1], [6]. vừa là 3,2% và thiếu NLTD mức độ nhẹ là 13,2% Cùng với đánh giá về kiến thức, nhóm nghiên [5]. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu về tỷ lệ thiếu cứu cũng tiến hành đánh giá thực hành về dinh NLTD ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ ở nghiên cứu của dưỡng hợp lý của PNĐTSĐ. Kết quả nghiên cứu chúng tôi cao hơn nhiều so với tỷ lệ này ở nhóm của chúng tôi cho thấy có 17,6% PNĐTSĐ chỉ ăn đối tượng cùng độ tuổi tại quận Nam Từ Liêm, 2 bữa trong ngày và có tới 12,1% PNĐTSĐ hiếm Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Thanh Luyến và khi hoặc không bao giờ ăn bữa sáng (bảng 3.6) CS (2019) với tỷ lệ thiếu NLTD là 6,0% [3]. Điều và chỉ có 43,9% PNĐTSĐ có thực hành chung tốt này có thể giải thích do thời gian tiến hành về dinh dưỡng hợp lý (biểu đồ 3.1). Ở một số nghiên cứu và điều kiện hoàn cảnh kinh tế tại nghiên cứu khác cũng cho thấy tỷ lệ bỏ bữa sáng các vùng miền là khác nhau ở các nghiên cứu là khá cao ở PNĐTSĐ [7]. Đây là một trong trên. Mặc dù kết quả nghiên cứu của chúng tôi những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tình và một số tác giả khác chủ yếu là thiếu NLTD ở trạng dinh dưỡng cũng như tình trạng sức khoẻ mức độ nhẹ, nhưng nếu không cải thiện kịp thời của PNĐTSĐ. Bởi vậy, việc can thiệp nhằm thay thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, giảm đổi nhận thức và có thực hành đúng đắn về dinh khả năng lao động của bản thân PNĐTSĐ và ảnh dưỡng là hết sức cần thiết. hưởng đến cả thế hệ trẻ em do họ sinh ra cùng sẽ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng. V. KẾT LUẬN Tỷ lệ thừa cân, béo phì ở PNĐTSĐ trong - Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ nghiên cứu là 3,8%, tương đương với kết quả độ tuổi sinh đẻ là 14,6%, trong đó tỷ lệ thiếu nghiên cứu của tác giả Trần Thị Hồng Vân năng lượng trường diễn mức độ nhẹ chiếm chủ (2019) trên đối tượng PNĐTSĐ 20-35 tuổi tại yếu 12,3%, còn lại 2,3% là mức độ trung bình huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên là 3,6% [5]. và không có đối tượng nghiên cứu nào thiếu 4.2. Thực trạng kiến thức, thái độ về năng lượng trường diễn ở mức độ nặng. Tỷ lệ dinh dưỡng hợp lý của phụ nữ độ tuổi sinh phụ nữ độ tuổi sinh đẻ thừa cân, béo phì là 3,8%. đẻ 15-49 tuổi tại phường Đồng Quang, - Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có kiến thức tốt thành phố Thái Nguyên. Khi tiến hành đánh về nguyên nhân, hậu của của thiếu năng lượng giá về kiến thức của đối tượng nghiên cứu về các trường diễn và thiếu kẽm chiếm tỷ lệ thấp thực phẩm cần thiết trong các bữa ăn chính hàng (47,8% và 40,1%). ngày, chỉ có 34,9% PNĐTSĐ có kiến thức tốt về - 17,6% đối tượng nghiên cứu chỉ tiêu thụ 2 dầu, mỡ, bơ và 40,1% PNĐTSĐ có kiến thức tốt bữa trong ngày, 12,1% đối tượng nghiên cứu về các loại hạt đậu, đỗ, lạc, vừng. Trong khi đó, hiếm khi hoặc không bao giờ ăn bữa sáng. chiếm tỷ lệ khá cao 91,3% PNĐTSĐ có kiến thức - Kiến thức, thực hành chung tốt về dinh tốt về thịt, cá, hải sản và các chế phẩm. 87,4% dưỡng hơp lý của đối tượng nghiên cứu chiếm tỷ PNĐTSĐ có kiến thức tốt về trứng, sữa và các lệ thấp (32,8% và 43,9%). chế phẩm. (bảng 3.3). Bên cạnh đó, kiến thức VI. KHUYẾN NGHỊ tốt của PNĐTSĐ trong nghiên cứu về các nguyên - Tăng cường truyền thông giáo dục dinh nhân, tác hại của thừa cân, béo phì chiếm tỷ lệ dưỡng hợp lý nhằm nâng cao kiến thức, thực cao nhất là 91,3%, tiếp theo đó là 87,4% hành nhằm góp phần cải thiện tình trạng dinh PNĐTSĐ có kiến thức tốt về thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ. dưỡng. Tuy nhiên chỉ có 59,9% và 52,2% đối - Tăng cường tổ chức các buổi hội thảo, tượng tham gia nghiên cứu có kiến thức tốt về thành lập các nhóm nhỏ phụ nữ tại đơn vị công thiếu NLTD và thiếu kẽm dinh dưỡng. Kiến thức tác, địa phương nơi sinh sống để tuyên truyền, chung tốt của đối tượng nghiên cứu chỉ chiếm nâng cao cũng như cung cấp các tài liệu cần 32,8% (biểu đồ 3.1). Điều này cho thấy điều thiết về kiến thức, thực hành dinh dưỡng. 162

TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 517 - th¸ng 8 - sè 1 - 2022 phụ nữ 20-49 tuổi vùng nông thôn tỉnh Thái Bình, TÀI LIỆU THAM KHẢO Luận án tiến sĩ Dinh dưỡng, Hà Nội 2022. 1. Bộ Y tế (2021), Công bố kết quả Tổng điều tra 5. Trần Thị Hồng Vân, Lê Thị Hương (2019), Tình Dinh dưỡng năm 2019-2020, https://moh.gov.vn/ trạng thiếu năng lượng trường diễn và thiếu máu tin-noi-bat/-/asset_publisher/ dinh dưỡng ở phụ nữ 20-35 tuổi người dân tộc Tày 3Yst7YhbkA5j/content/bo-y-te-cong-bo-ket-qua- tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2017, tong-ieu-tra-dinh-duong-nam-2019-2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, tập 15, số 1, 2. Đinh Thị Phương Hoa, Lê Thị Hợp, Phạm Thị tr: 25-30. Thuý Hoà (2012), Thực trạng thiếu máu, tình 6. Viện Dinh dưỡng (2010). Tình hình dinh dưỡng trạng dinh dưỡng và nhiễm giun ở phụ nữ 20-35 Việt Nam năm 2009-2010. tuổi tại 6 xã thuộc huyện Lục Nam, Bắc Giang, Tạp 7. Neslişah, R., & Emine, A. Y. (2011), Energy and chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, tập 8 (1), tr.39-46. nutrient intake and food patterns among Turkish 3. Nguyễn Thị Thanh Luyễn, Nguyễn Thị Hồng university students, Nutrition research and Diễm, Đặng Kim Anh và cộng sự (2019), Tình practice, 5(2), 117-123. trạng dinh dưỡng và khẩu phần 24 giờ của phụ nữ 8. SCN (2010), Sixth report on the world nutrition thu nhập thấp tại quận Nam Từ Liêm Hà Nội năm situation: Progress in Nutrition, UN System 2019, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 140 (4), tr.203-211. Standing committee on Nutrition, Geneva. 4. Trần Việt Nga (2022), Hiệu quả sử dụng gạo 9. Shetty P.S. , James W.P.T. (1994), Body mass tăng cường sắt, kẽm tới tình trạng dinh dưỡng của index – A measure of chronic energy deficiency in adults, Food and Nutrition Paper 56, FAO Rome. TỈ LỆ VÀ CĂN NGUYÊN VIÊM PHỔI DO VI KHUẨN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA Lê Thu Hoài1, Trần Duy Vũ2, Nguyễn Thị Yến2 TÓM TẮT 39 SUMMARY Mục tiêu: Xác định tỉ lệ và căn nguyên viêm phổi PREVALENCE AND ETIOLOGIES OF do vi khuẩn ở trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện Nhi BACTERIAL PNEUMONIA IN CHILDREN Thanh Hóa. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 585 bệnh nhi viêm phổi được UNDER 5 YEARS OLD AT THANH HOA nuôi cấy dịch tỵ hầu ngay ngày đầu nhập viện tại khoa CHILDREN'S HOSPITAL Hô hấp và khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa từ Objective: To determine the prevalence and 01/05/2021 đến 30/04/2022. Kết quả: Có 213 etiologies of bacterial pneumonia in children under 5 (36,4%) trường hợp phân lập được vi khuẩn gây bệnh years old at Thanh Hoa Children's Hospital. Subjects trong dịch tỵ hầu. Trong đó, vi khuẩn Gram dương and methods: This cross-sectional descriptive study chiếm 54,5%, vi khuẩn Gram âm chiếm 45,5%. Các included 585 patients diagnosed with pneumonia who căn nguyên thường gặp nhất là H. influenzae (34,7%), were cultured with nasopharyngeal fluid on the first S. pneumoniae (29,6%), S. aureus (14,1%). H. day of admission at the Department of Respiratory and influenzae, S. pneumoniae chiếm tỉ lệ cao hơn ở nhóm Neonatology at Thanh Hoa Children's Hospital from trẻ > 2 tháng tuổi. S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, K. 01/05/2021 to 30/04/2022. Results: There were 213 pneumoniae, B. cepacia là các vi khuẩn hay gặp hơn ở (36.4%) cases of isolated pathogenic bacteria in the nhóm trẻ < 2 tháng tuổi. Thời gian điều trị viêm phổi nasopharyngeal fluid. In which, Gram-positive and do vi khuẩn gram dương trung bình 9,59 (ngày), trung Gram-negative bacteria accounted for 54.5 and 45.5% vị 8 (ngày) so với vi khuẩn gram âm trung bình 11,61 respectively. The most frequent etiologies were H. (ngày), trung vị 9 (ngày). Kết luận: Vi khuẩn là một influenzae (34.7%), S. pneumoniae (29.6%), S. trong những nhóm căn nguyên gây viêm phổi hàng aureus (11.7%). H. influenzae, S. pneumoniae đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Ba căn nguyên hàng đầu là accounted for a higher rate in the group of children H. influenzae, S. pneumoniae, S. aureus. Sự phân bố above 2 months old. S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, vi khuẩn gây bệnh khác nhau theo từng nhóm tuổi. K. pneumoniae, B. cepacia are the bacteria that are Từ khoá: Viêm phổi, vi khuẩn, trẻ em dưới 5 tuổi. more common in children under 2 months old. The average duration of treatment for gram-positive pneumonia was 9.59 (days), median 8 (days) 1 compared with gram-negative bacteria mean 11.61 Bệnh viện Nhi Thanh Hoá (days), median 7 (days). Conclusion: Bacteria are one 2 Đại học Y Hà Nội of the prevalant causes of pneumonia in children under Chịu trách nhiệm chính: Lê Thu Hoài the age of 5. Three most typical causes are H. Email: Dr.thuhoai.nhi@gmail.com influenzae, S. pneumoniae, and S. aureus. The Ngày nhận bài: 1.6.2022 distribution of pathogenic bacteria varies by age groups. Ngày phản biện khoa học: 25.7.2022 Keywords: Pneumonia, bacteria, children under 5 Ngày duyệt bài: 1.8.2022 years old. 163

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY