Thực trạng hoạt động của cộng tác viên dân số tại thành phố Hòa Bình năm 2021

Thực trạng hoạt động của cộng tác viên dân số tại thành phố Hòa Bình năm 2021
  • Mã tin : 1833
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Thực trạng hoạt động của cộng tác viên dân số tại thành phố Hòa Bình năm 2021 nghiên cứu tìm hiểu về hoạt động của CTV dân số cơ sở. Do đó, đề tài được nghiên cứu với mục tiêu mô tả hoạt động của cộng tác viên dân số tại thành phố Hòa Bình năm 2021.

Nội dung Text: Thực trạng hoạt động của cộng tác viên dân số tại thành phố Hòa Bình năm 2021

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 2. Chaparro CM, Suchdev PS. Anemia 2017; tập 27, số 6 phụ bản: 42-49. epidemiology, pathophysiology, and etiology in 6. Cappellini MD, Musallam KM, Taher AT. Iron low- and middle-income countries. Ann N Y Acad deficiency anaemia revisited. Journal of Internal Sci, 2019; 1450(1): 15-31. Medicine, 2019: 153-170. 3. Nguyễn Song Tú. Hiệu quả bổ sung đa vi chất 7. Hoàng Nguyễn Phương Linh và CS. Tình trạng đối với tình trạng vi chất dinh dưỡng và nhân trắc thiếu máu và yếu tố liên quan ở trẻ 7- 9 tuổi của của trẻ gái từ 11-13 tuổi tại một số trường dân tộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, năm 2017. Tạp bán trú tỉnh Yên Bái. Báo cáo nghiệm thu đề tài chí Y tế công cộng, 2020; 52: 6-16. cấp Viện, Viện Dinh dưỡng, 2022. 8. Bhargava A, Bouis HE, Scrimshaw NS. Dietary 4. Nguyễn Song Tú. Thực trạng dinh dưỡng, thiếu Intakes and Socioeconomic Factors Are Associated máu và thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ nữ từ 15 – with the Hemoglobin Concentration of Bangladeshi 35 tuổi và một số yếu tố liên quan tại một số xã Women. Journal of Nutrition, 2001; (131): 758-764. nghèo của huyện Thuận Châu và Mường La, tỉnh 9. Nguyễn Song Tú, Trần Thúy Nga và CS. Tình Sơn La, năm 2018. Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp trạng thiếu máu và yếu tố liên quan ở trẻ mầm Viện, Viện Dinh dưỡng, 2021. non, tiểu học suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh 5. Hoàng Văn Phương, Lê Danh Tuyên và CS. dưỡng thấp còi của huyện Lục Yên , Yên Bình, Tình trạng thiếu máu ở trẻ 36-59 tháng tuổi nguy Tỉnh Yên Bái, năm 2017. Tạp chí Y học Việt Nam, cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện Thanh Liêm, 2019; 485(1 &2): 188-193. tỉnh Hà Nam, năm 2015. Tạp chí Y học Dự phòng, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ TẠI THÀNH PHỐ HÒA BÌNH NĂM 2021 Bùi Thị Huyền Diệu1, Nguyễn Anh Hùng2 TÓM TẮT communication, advocacy and consultation work. 90.4% of collaborators are monitoring local 70 Một cuộc điều tra cắt ngang thực hiện từ tháng 3- contraceptive methods. 92.1% of collaborators think 12/2021 nhằm mô tả thực trạng hoạt động của cộng that the salary for the job is low, but 76.2% still want tác viên dân số đang làm việc tại Thành phố Hòa Bình to continue their current job. Need to increase năm 2021. Kết quả cho thấy 1 CTV dân số quản lý vocational allowance for population collaborators, 753,1 người dân. Nội dung chủ yếu trong quản lý số mobilize funds to support population - pamily planning liệu là ghi chép ban đầu về dân số (79,9%); 97,7% activities. CTV đang thực hiện công tác truyền thông, vận động Key word: population collaborators, Hoa Binh, 2021 và tư vấn người dân. 90,4% CTV đang theo dõi các biện pháp tránh thai tại địa phương. 92,1% cộng tác I. ĐẶT VẤN ĐỀ viên cho rằng thù lao công việc thấp tuy nhiên vẫn có 76,2% mong muốn tiếp tục công việc hiện tại. Cần Dân số Việt Nam năm 2019 là 96,2 triệu tăng phụ cấp nghề cho CTV dân số, huy động kinh phí người, đứng thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á và hỗ trợ các hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. thứ 15 thế giới. Tăng thêm 10,4 triệu người sau Từ khóa: Cộng tác viên dân số, Hòa Bình, 2021 10 năm, kể từ năm 2009 (1). Trong bối cảnh tình SUMMARY hình mới, nội dung trọng tâm được ngành dân số xác định: phải chú trọng đầu tư nguồn lực, củng THE STATUS OF WORKING OF cố tổ chức bộ máy, phát triển mạng lưới đều POPULATION COLLABORATORS khắp, đủ năng lực tổ chức và triển khai thực hiện IN HOA BINH CITY IN 2021 nhiệm vụ, trong đó có đội ngũ cộng tác viên dân A cross-sectional survey was carried out from March to December 2021 to describe the current số ở cơ sở. Tại các địa phương mạng lưới và chất status of population collaborators working in Hoa Binh lượng CTV dân số tuy đã được củng cố và từng City in 2021. The results show that 1 population bước hoàn thiện song còn nhiều bất cập, hạn collaborator manages 753,1 people. The main content chế; chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp dịch in data management is the initial population record vụ chất lượng. Mặt khác chế độ, chính sách đối (79.9%); 97.7% of collaborators are carrying out với CTV còn chưa tương xứng với công sức của họ nên thường xuyên có sự biến động, ảnh 1Trường Đại học Y Dược Thái Bình hưởng lớn đến việc triển khai công tác DS- 2Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình KHHGĐ (2). Chịu trách nhiệm chính: Bùi Thị Huyền Diệu Với quy mô 854.131 người, tỉnh Hòa Bình có Email: huyendieu1410@gmail.com dân số đứng thứ 49 toàn quốc. Là tỉnh có tỷ lệ Ngày nhận bài: 2.6.2000 người cao tuổi (11,95%) cao hơn so với mức Ngày phản biện khoa học: 26.7.2022 trung bình của cả nước. Bên cạnh đó tỷ lệ mất Ngày duyệt bài: 1.8.2022 290

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao; tỷ lệ được thiết kế sẵn sinh con thứ 3 trở lên có xu hướng gia tăng (năm 2.7 Phương pháp xử lý số liệu. Số liệu 2015: 6,2% đến năm 2020 là 13,2%) tạo ra được nhập bằng phần mềm Epidata.3.1 sau đó nhiều thách thức đối với công tác dân số(3). Một được làm sạch, số liệu được phân tích bằng phần trong những nhân tố quan trọng có tác động mềm SPSS 22.0. Các biến liên tục sẽ được mô tả trực tiếp, tích cực đến công tác này chính là bằng số trung bình và độ lệch chuẩn (mean ± mạng lưới CTV dân số ở cơ sở. Tuy nhiên tại Hòa SD), các biến phân loại được mô tả bằng tỷ lệ %. Bình chưa có nghiên cứu tìm hiểu về hoạt động Sử dụng test khi bình phương (Chi-square) để so của CTV dân số cơ sở. Do đó, chúng tôi thực sánh sự khác biệt về tỷ lệ phần trăm. Sự khác hiệện đề tài với mục tiêu mô tả hoạt động của biệt có ý nghĩa thống kê với p

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 Bảng 3. Tuyên truyền, vận động, tư vấn bình quân trong 1 tháng (n = 209) Thông tin Số lượng Tỷ lệ (%) Công tác dân số 201 96,2 Nội dung tuyên truyền, Vệ sinh phòng bệnh 64 30,6 vận động, tư vấn CSSK ban đầu 33 15,8 1 lần 58 27,8 Số lần tuyên truyền, vận 2 - 3 lần 111 53,1 động, tư vấn Từ 4 lần trở lên 40 19,1 Theo 5 nội dung chủ yếu cộng tác viên dân số thực hiện tuyên truyền, vận động, tư vấn là về công tác dân số với tỷ lệ 96,2%; về vệ sinh phòng bệnh là 30,6% và về chăm sóc sức khỏe ban đầu là 15,8%. Trong 209 đối tượng nghiên cứu thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, tỷ lệ đối tượng thực hiện từ 2 đến 3 lần trong tháng chiếm tỷ lệ cao nhất (53,1%). Bảng 4. Hoạt động theo dõi biện pháp tránh thai lâm sàng Thông tin Số lượng Tỷ lệ (%) Theo dõi BPTT Có theo dõi 187 87,4 (n = 214) Không theo dõi 27 12,6 Dụng cụ tử cung 169 90,4 BPTT theo dõi Đình sản nữ 43 23,0 (n = 187) Đình sản nam 32 17,1 Tần suất theo dõi (n Định kỳ (tháng, quý) 178 95,2 = 187) Theo đợt hoạt động mạnh 9 4,8 Tự nhận định về năng Đủ để thực hiện công việc 78 41,7 lực theo dõi Còn thiếu cần bổ sung 105 56,2 (n = 187) Chưa có kỹ năng về lĩnh vực này 4 2,1 Kết quả bảng trên cho thấy, có 87,4% CTVDS thực hiện theo dõi các BPTT lâm sàng. BPTT theo dõi chủ yếu là dụng cụ tử cung với tỷ lệ 90,4%, biện pháp theo dõi thấp nhất là đình sản nam với 17,1%. Tần suất theo dõi định kỳ (tháng, quý) là l 95,2%. 58,3% CTVDS tự nhận định về năng lực theo dõi các BPTT của bản thân là còn thiếu cần bổ sung và chưa có kỹ năng về lĩnh vực này Bảng 5. Khó khăn cộng tác viên dân số gặp phải trong công tác chung Nội thành Ngoại thành Chung (n = 149) (n = 65) (n = 214) Khó khăn p Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) Thù lao cho CTV dân số còn thấp 134 89,9 63 96,9 197 92,1 > 0,05 Thiếu sự phối hợp với nhân viên y tế 28 18,8 6 9,2 34 15,9 > 0,05 thôn và CTV khác Công tác truyền thông chưa tốt 29 19,5 6 9,2 35 16,4 > 0,05 Cung cấp dịch vụ chưa kịp thời 31 20,8 21 32,3 52 24,3 > 0,05 Bảng 7 cho thấy không có sự khác biệt về tại. Tỷ lệ CTV mong muốn tiếp tục làm việc những khó khăn mà CTV dân số gặp phải trong chiếm 76,2. công tác chung ở khu vực nội thành so với khu vực ngoại thành, với p > 0,05. IV. BÀN LUẬN Bảng 6. Sự hài lòng với công việc của Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ CTV dân cộng tác viên dân số (n = 214) số là người dân tộc Kinh chiếm 53,3%, dân tộc Số Tỷ lệ Mường chiếm 45,8% cho thấy sự đan xen hợp lý Mức độ hài lòng xét về góc độ dân số giữa người dân tộc Mường lượng (%) Rất hài lòng 8 3,7 và người dân tộc Kinh tại thành phố Hòa Bình Hài lòng 37 17,3 hiện nay. Đây cũng là một điểm thuận lợi cho Bình thường 157 73,4 hoạt động công tác DS-KHHGĐ tại các thôn, bản. Không hài lòng 12 5,6 Bởi theo UNFPA và Bộ Y tế (2017): tỷ lệ tiếp cận, Mong muốn tiếp tục làm CTV 163 76,2 sử dụng dịch vụ thấp thường là do một loạt các yếu tố kinh tế xã hội và văn hóa từ phía người sử Theo kết quả bảng 6 chỉ có 21% CTV cảm dụng dịch vụ, bao gồm sợ bị các cán bộ y tế thấy hài lòng và rất hài lòng với công việc hiện người Kinh kỳ thị và các rào cản ngôn ngữ do 292

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ 1 - 2022 các cán bộ y tế không nói được ngôn ngữ dân công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn với tỷ lệ tộc thiểu số (4). 97,7%. Tuy nhiên, vẫn còn tỷ lệ 2,3% CTV dân Độ tuổi của CTV dân số tại thành phố Hòa số không thực hiện công tác này. Kết quả nghiên Bình khá cao, cao nhất là nhóm có độ tuổi từ 60 cứu của Bùi Văn Minh tại huyện Lạc Sơn tỉnh tuổi trở lên (43,9%), tiếp đến là nhóm từ 50 - 59 Hòa Bình cũng tương tự với nghiên cứu của tuổi (26,6%). Sở dĩ CTV có độ tuổi cao như vậy là chúng tôi (7). do đặc thù công việc, người trẻ tuổi lại không Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 87,4% đối muốn làm nên họ thường là những người đã về tượng thực hiện theo dõi các BPTT lâm sàng. hưu hoặc kiêm nhiệm thêm công tác khác tại địa BPTT theo dõi chủ yếu là dụng cụ tử cung với tỷ phương. Về thâm niên công tác, số CTV có thời lệ 90,4%, biện pháp theo dõi thấp nhất là đình gian công tác từ 10 năm trở lên chiếm tỷ lệ cao sản nam với 17,1%. Điều này phù hợp với việc tỷ nhất (42,1%). Điều này cho thấy nhiều CTV dân lệ các cặp vợ chồng áp dụng BPTT là dụng cụ tử số tại đây đã gắn bó với công việc và có kinh cung hiện chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các nghiệm trong các hoạt động DS-KHHGĐ tại cộng BPTT tại địa phương, theo nghiên cứu của đồng. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thị Minh Phương (8) tại thành phố Việt Trì tương đồng với kết quả của CTV gặp phải nhiều khó khăn do thù lao quá chúng tôi: phần lớn CTV trên 50 tuổi (76,9%); thấp với tỷ lệ chung là 92,1%. Không có sự khác thâm niên công tác từ 5 năm trở lên (68,0%)(5). biệt về những khó khăn mà CTV gặp phải trong Trong tổng số 214 CTV dân số trên địa bàn công tác chung ở khu vực nội thành so với khu thành phố Hòa Bình có 47,2% CTV kiêm nhiệm vực ngoại thành, với p > 0,05. Nghiên cứu chỉ ra thêm các chức danh khác tại thôn bản với. Trong rằng chỉ có 21% CTV cảm thấy rất hài lòng và nghiên cứu của Đàm Thị Tuyết và Nguyễn Mạnh hài lòng với công việc hiện tại; đa số cảm thấy Cường tại Hà Giang, 100% CTV dân số kiêm bình thường với tỷ lệ 73,4% và 5,6% cảm thấy nhiệm thêm công việc khác (6). Việc kiêm nhiệm không hài lòng. Tỷ lệ cán bộ y tế thôn hài lòng thêm các chức danh khác tại địa phương cũng là và rất hài lòng trong nghiên cứu của tác giả yếu tố giúp cho công tác thuận lợi, dễ dàng hơn, Nguyễn Đình Thanh tại Nghệ An năm 2014 cao đồng thời có thêm nguồn kinh phí. hơn rất nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi Với địa bàn là thành phố, dân cư tập trung với 71,0% (9) đông đúc, CTV dân số có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận đối tượng để tuyên truyền, V. KẾT LUẬN vận động và thực hiện các nhiệm vụ theo quy Công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận quan định. Tuy nhiên, nhiều mặt công tác quản lý trở trọng của chiến lược phát triển đất nước, một lên khó khăn hơn do địa bàn rộng, số dân quản trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu của lý nhiều (gấp 2 - 3lần so với trước đây), lại quốc gia. Để thực hiện tốt công tác này, vai trò không đồng đều, trong khi nhiều CTV tuổi lại của CTV dân số là không thể thiếu. Vì vậy, rất cao, việc đi lại khó khăn. Trong nghiên cứu của cần sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền Nguyễn Văn Nam tại thành phố Việt Trì mỗi CTV để các CTV dân số yên tâm công tác, công tác dân số chỉ quản lý trung bình 707 dân, thấp hơn DS-KHHGĐ đạt được hiệu quả, góp phần nâng so với nghiên cứu của chúng tôi là 753 dân (5). cao chất lượng sống của cộng đồng ở địa phương. Trong nghiên cứu của chúng tôi, CTV dân số TÀI LIỆU THAM KHẢO chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ: ghi chép ban 1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở đầu về dân số (79,9%), thu thập số liệu và cung Trung ương. Kết quả Tổng điều tra Dân số và cấp số liệu về dân số cho trạm y tế (có cùng tỷ lệ Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Nhà xuất bản Thống kê, Hà NộI; 2019. 73,8%). Như vậy, vẫn còn CTV chưa hiểu rõ về 2. Nguyễn Doãn Tú. Công tác dân số và những chức năng, nhiệm vụ của bản thân, thiếu động nhiệm vụ cấp bách trong tình hình mới. Báo Gia lực làm việc, cống hiến hoặc gặp phải những khó đình & Xã hội. 2020;12–5. khăn trong quản lý số liệu về dân số. Lợi thế của 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 04 tháng 8 năm 2021, Xây CTV dân số là những người sống ở ngay địa bàn dựng biện pháp thực hiện để duy trì mỗi cặp vợ mình trực tiếp tuyên truyền, nên có thể biết và chồng sinh hai con trong trên địa bàn tỉnh Hòa hiểu rõ nhu cầu cũng như có thời gian gần gũi Bình giai đoạn 2021 - 2025. 2021. với đối tượng mọi lúc, mọi nơi. Có thể tuyên 4. UNFPA - Bộ Y tế. Exploring barriers to accessing truyền, hướng dẫn, tư vấn cho người dân thuận maternal health and family planning services in ethnic minority communities in Viet Nam. Hà Nội; 2017. tiện và hiệu quả nhất. Trong nghiên cứu của 5. Nguyễn Văn Nam. Thực trạng hoạt động và nhu chúng tôi đa số CTV dân số đã và đang thực hiện cầu đào tạo của đội ngũ cộng tác viên dân số tại 293

vietnam medical journal n01 - AUGUST - 2022 thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm 2016. Luận học cấp cơ sở. Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.; 2021. văn Cao học Y học dự phòng. Trường Đại học Y 8. Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Thu Dược Thái Bình; 2016. Hiền, Bùi Thị Thu Thanh và cộng sự. Thực 6. Nguyễn Mạnh Cường. Thực trạng nguồn nhân trạng cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình của lực của Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình hệ thống y tế dân số tỉnh Hòa Bình năm 2020 [Đề huyện thuộc tỉnh Hà Giang. Tạp Chí Học Thực tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Sở Y tế tỉnh Hành. 2014;9(914):5–11. Hòa Bình; 2020. 7. Bùi Văn Minh. Thực trạng hoạt động truyền 9. Nguyễn Đình Thanh. Thực trạng hoạt động và nhu thông giáo dục sức khỏe tại tuyến xã và nhu cầu cầu đào tạo của cán bộ chuyên trách dân số xã tại đào tạo của nhân viên y tế xã tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Thái Bình năm 2014. Luận án BSCKII Quản lý Y tỉnh Hòa Bình năm 2021 [Đề tài nghiên cứu khoa tế. Trường Đại học Y Dược Thái Bình; 2014. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG CẤP TÍNH Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH Vũ Minh Hải1, Trần Hoàng Tùng1,2 TÓM TẮT Objectives: To access clinical characteristics, CT images and management of acute subdural hematoma 71 Mục tiêu: Nhận xét lâm sàng, hình ảnh chụp cắt in the elderly. Methods: Cross-sectional descriptive lớp vi tính và thái độ xử trí máu tụ dưới màng cứng study was conducted in 76 elderly patients with acute cấp tính ở người cao tuổi. Phương pháp: Mô tả cắt subdural hematomas treated at Thai Binh General ngang 76 bệnh nhân cao tuổi bị chấn thương sọ não Hospital between February and September 2020. máu tụ dưới màng cứng cấp tính điều trị tại Bệnh viện Results: 76 elderly patients with acute traumatic Đa khoa tỉnh Thái Bình trong khoảng thời gian từ subdural hematoma, out of a total of 534 traumatic tháng 2 đến tháng 9 năm 2020. Kết quả: 76 bệnh brain injury patients (14.2%) included: 53 males nhân cao tuổi máu tụ dưới màng cứng cấp tính do (69.7%), 23 females, accounting for (30,3%); Median chấn thương, trong tổng số 534 bệnh nhân chấn age: 71.7 ± 8.8 (from 60 to 96 years of age). Causes: thương sọ não (14,2%) gồm: 53 nam (69,7%), 23 nữ, Falls in the elderly accounted for the highest rate of chiếm (30,3%); Tuổi trung bình: 71,7 ± 8,8 (từ 60 (51.3%); 31 patients incurred traffic accidents, đến 96 tuổi). Nguyên nhân tai nạn do té ngã ở người constituting (40.8%). Common symptoms: headache cao tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất (51,3%); tai nạn giao (86.8%), vomiting (23.7%), scalp hematoma (23.7%), thông 31 bệnh nhân chiếm (40,8%). Triệu chứng đau head wound (21.1%), hemiplegia (9.2%). The đầu gặp (86,8%), nôn (23,7%), tụ máu dưới da đầu majority of cases were mild (86.8%), then moderate (23,7%), vết thương vùng đầu (21,1%), liệt ½ người (9.2%), and severe (4.0%). Nonoperative treatment (9,2%). Lâm sàng độ nhẹ chiếm đa số (86,8%), mức made up the majority (73.7%), surgeries amounted to độ trung bình (9,2%), mức độ nặng (4,0%). Điều trị (22.4%). Good hospital discharge results were nội khoa chiếm đa số (73,7%), phẫu thuật chiếm tỉ lệ (84.2%), fair (7.9%), moderate (2.6%), vegetative (22,4%). Kết quả ra viện tốt chiếm (84,2%), khá state and death (5.2%). Conclusion: Acute subdural (7,9%), trung bình (2,6%), sống thực vật và tử vong hematoma in the elderly due to trauma added up to (5,2%). Kết luận: Máu tụ dưới màng cứng cấp tính ở the rate of (14.2%). Falls were responsible for the người cao tuổi do chấn thương chiếm tỉ lệ (14,2%). highest in causes, nonsurgical treatment was the main Nguyên nhân do té ngã chiếm cao nhất (51,3%), đa therapy. Bad outcomes were compromised of (5.2%). số điều trị nội khoa. Kết quả xấu chiếm (5,2%). Keyword: acute subdural hematoma in the Từ khóa: Máu tụ dưới màng cứng cấp tính, chấn elderly, acute subdural hematoma, TBI thương sọ não người cao tuổi, chấn thương sọ não do ngã. I. ĐẶT VẤN ĐỀ SUMMARY Máu tụ dưới màng cứng cấp tính do chấn OUTCOMES OF ACUTE SUBDURAL thương là một tổn thương thường gặp ở người HEMATOMA TREATMENT IN THE ELDERLY cao tuổi, chiếm khoảng 5-15% theo y văn. Do đặc điểm người cao tuổi màng cứng dính chặt AT THAI BINH GENERAL HOSPITAL vào xương sọ nên khi bị chấn thương ít bị máu tụ ngoài màng cứng, mặc dù xương sọ bị loãng 1Trường Đại học Y Dược Thái Bình xương, dễ vỡ hơn người trẻ. Hơn nữa, người cao 2Viện CTCH-Bệnh viện Việt Đức tuổi thường bị teo não, mạch máu trong não Chịu trách nhiệm chính: Vũ Minh Hải cũng thường xơ vữa, nên khi chấn thương đầu Email: vuminhhai777@gmail.com hay bị đứt các tĩnh mạch cầu nối giữa bề mặt Ngày nhận bài: 30.5.2022 não và màng cứng gây ra máu tụ dưới màng Ngày phản biện khoa học: 22.7.2022 Ngày duyệt bài: 28.7.2022 cứng cấp tính, có thể kèm theo dụng dập nhu 294

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thuc-trang-hoat-dong-cua-cong-tac-vien-dan-so-tai-thanh-pho-hoa-binh-nam-2021-2558552.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY