MangYTe

Tài liệu y khoa

Tỉ lệ và đặc điểm khuyết sẹo mổ lấy thai ở phụ nữ hiếm muộn có tiền căn mổ lấy thai đến khám tại Bệnh viện Mỹ Đức

Tỉ lệ và đặc điểm khuyết sẹo mổ lấy thai ở phụ nữ hiếm muộn có tiền căn mổ lấy thai đến khám tại Bệnh viện Mỹ Đức
  • Mã tin: 1613
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Hiệp hội Siêu âm sản phụ khoa quốc tế đã đưa ra đồng thuận trong chẩn đoán và mô tả cụ thể các đặc điểm hình thái của khuyết sẹo mổ lấy thai vào năm 2019. Khuyết sẹo mổ lấy thai cũng được ghi nhận là một nguyên nhân của hiếm muộn thứ phát. Chưa có nghiên cứu ghi nhận tỉ lệ và đặc điểm thái của khuyết sẹo mổ lấy thai ở phụ nữ hiếm muộn có tiền căn mổ lấy thai với tiêu chuẩn chẩn đoán rõ ràng. Bài viết trình bày xác định tỉ lệ, đặc điểm hình thái của khuyết sẹo mổ lấy thai và các yếu tố liên quan đến khuyết sẹo mổ lấy thai ở phụ nữ hiếm muộn có tiền căn mổ lấy thai.

Nội dung Text: Tỉ lệ và đặc điểm khuyết sẹo mổ lấy thai ở phụ nữ hiếm muộn có tiền căn mổ lấy thai đến khám tại Bệnh viện Mỹ Đức

NGHIÊN CỨU PHỤ KHOA - VÔ SINH Tỉ lệ và đặc điểm khuyết sẹo mổ lấy thai ở phụ nữ hiếm muộn có tiền căn mổ lấy thai đến khám tại Bệnh viện Mỹ Đức La Văn Minh Tiến1, Hồ Ngọc Anh Vũ2, Lý Thiện Trung2, Vương Thị Ngọc Lan1,2 1 Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 2 Đơn vị Hỗ trợ sinh sản - IVFMD và Trung tâm nghiên cứu HOPE, Bệnh viện Mỹ Đức, thành phố Hồ Chí Minh doi:10.46755/vjog.2021.2.1225 Tác giả liên hệ (Corresponding author): La Văn Minh Tiến, email: lvmtien.nt18@ump.edu.vn Nhận bài (received): 20/8/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 5/10/2021 Tóm tắt Giới thiệu: Hiệp hội Siêu âm sản phụ khoa quốc tế đã đưa ra đồng thuận trong chẩn đoán và mô tả cụ thể các đặc điểm hình thái của khuyết sẹo mổ lấy thai vào năm 2019. Khuyết sẹo mổ lấy thai cũng được ghi nhận là một nguyên nhân của hiếm muộn thứ phát. Chưa có nghiên cứu ghi nhận tỉ lệ và đặc điểm thái của khuyết sẹo mổ lấy thai ở phụ nữ hiếm muộn có tiền căn mổ lấy thai với tiêu chuẩn chẩn đoán rõ ràng. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ, đặc điểm hình thái của khuyết sẹo mổ lấy thai và các yếu tố liên quan đến khuyết sẹo mổ lấy thai ở phụ nữ hiếm muộn có tiền căn mổ lấy thai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang toàn bộ những phụ nữ có tiền căn mổ lấy thai đến khám hiếm muộn tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện Mỹ Đức, thành phố Hồ Chí Minh từ 10/2020 đến 03/2021. Phỏng vấn đối tượng tham gia nghiên cứu bằng bảng câu hỏi. Siêu âm đầu dò âm đạo đánh giá khuyết sẹo mổ lấy thai được thực hiện thường qui theo Hướng dẫn của Hiệp hội Siêu âm sản phụ khoa quốc tế. Hồi qui logistic được sử dụng để đánh giá các yếu tố liên quan đến khuyết sẹo mổ lấy thai. Kết quả: Có 340 phụ nữ được nhận vào nghiên cứu. 125 phụ nữ có khuyết sẹo (36,8%). Khuyết đơn giản chiếm 89,6%, khuyết đơn giản với 1 nhánh phụ là 8,8%, và khuyết phức tạp là 1,6%. Chiều sâu, độ dày cơ tử cung còn lại, và độ dày cơ tử cung cạnh sẹo lần lượt là 4,5 [3,0 – 6,1] mm, 4,0 [3,0 – 5,2] mm và 9,1 [8,0 – 11,2] mm. Yếu tố liên quan đến khuyết sẹo: tử cung ngã sau (PR* = 2,44; KTC 95% = 1,51 – 3,96; p* < 0,001) và thời gian từ lúc mổ lấy thai đến khi khám hiếm muộn ≥120 tháng (PR* = 3,20, KTC 95% = 1,16 – 8,83; p* = 0,025). Kết luận: Khuyết sẹo mổ lấy thai khá phổ biến ở phụ nữ hiếm muộn có tiền căn mổ lấy thai. Khuyết sẹo hầu hết thuộc loại đơn giản. Tử cung ngã sau và thời gian từ lúc mổ lấy thai đến khi khám hiếm muộn dài có liên quan đến khả năng cao phát hiện khuyết sẹo mổ lấy thai. Từ khóa: khuyết sẹo mổ lấy thai, hiếm muộn, tiền căn mổ lấy thai. The prevalence and characteristics of a cesarean scar defect in infertile women with a previous cesarean delivery presenting to My Duc Hospital La Van Minh Tien1, Ho Ngoc Anh Vu2, Ly Thien Trung2, Vuong Thi Ngoc Lan1,2 1 Department of OBS/GYN, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City 2 IVFMD and HOPE Research Center, My Duc Hospital, Ho Chi Minh City Abstract Introduction: ISUOG published a consensus on a uniform definition and recommendations for evaluating cesarean scar defect in the non-pregnant woman in 2019. Cesarean scar defect is an underdiagnosed cause of secondary infertility. No previous study has been conducted to investigate the prevalence and morphological appearances of the defect with the standardized definition in infertile women with a history of cesarean delivery. Objectives: To determine the prevalence and morphological characteristics of the cesarean scar defect in infertile women and associated factors. Materials and Methods: A cross-sectional study of all infertile women with a previous cesarean delivery presenting to the IVFMD, My Duc Hospital, Ho Chi Minh city from 10/2020 to 03/2021. Women were interviewed by a questionnaire. A transvaginal sonography to evaluate the cesarean scar defect was routinely performed, followed by the recommendation of the ISUOG consensus. A logistic regression model was used to assess associated factors from univariate and multivariate analysis. Main results: In all, 340 women were included in this study. The prevalence of cesarean scar defect was 36,8%. The prevalence of the simple niche, simple niche with 1 branch, complex niche were 89.6%; 8.8% and 1.6% respectively. Niche depth, residual myometrial thickness and adjacent myometrial thickness were 4.5 [3.0 – 6.1] mm, 4.0 [3.0 – 5.2] La Văn Minh Tiến và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):27-33. doi:10.46755/vjog.2021.2.1225 27

mm vs 9.1 [8.0 – 11.2] mm respectively. The associated factors to cesarean scar defect were: retroverted uterus (PR* = 2.44; CI 95% = 1.51 – 3.96; p* < 0.001) and time from a previous cesarean delivery to presenting of more than 120 months (PR* = 3.20, CI 95% = 1.16 – 8.83; p* = 0.025). Conclusions: Infertile women with a previous cesarean delivery have a high prevalence of cesarean scar defect. Defect was almost classified as the simple niche. Women with the retroverted uterus, and a long time from a previous cesarean delivery to presenting, had a high prevalence of cesarean scar defect. Keywords: cesarean scar defect (CSD), niche, previous cesarean delivery, infertile women 1. ĐẶT VẤN ĐỀ chẩn đoán xác định là HM (không có thai sau ít nhất Hiện nay, mổ lấy thai (MLT) là phẫu thuật phổ biến 12 tháng quan hệ thường xuyên và không sử dụng biện nhất trên thế giới. Tỉ lệ của MLT đang gia tăng dần kèm pháp ngừa thai nào [12]) và có tiền căn MLT, đồng ý tham theo đó là sự xuất hiện đáng kể các biến chứng dài hạn gia vào nghiên cứu; Tiêu chuẩn loại trừ: tử cung dị dạng, của nó [1], [2]. Các biến chứng phụ khoa dài hạn của MLT đã được phẫu thuật sửa KSMLT. như đau vùng chậu mạn, thống kinh, đau khi giao hợp, 2.2. Phương pháp nghiên cứu xuất huyết điểm sau hành kinh và hiếm muộn (HM) [3], Thiết kế NC: NC cắt ngang với cách chọn mẫu toàn [4]. Các biến chứng sản khoa dài hạn của MLT cũng gia bộ; Phương pháp tiến hành: PN đến khám được sàng lọc tăng như thai bám ở sẹo MLT, nhau bám chặt và vỡ tử theo tiêu chuẩn nhân loại. Phỏng vấn đối tượng tham gia cung (TC) [5], [6]. Các biến chứng này được cho rằng có NC bằng bảng câu hỏi. SA đầu dò âm đạo sử dụng tần liên quan đến khuyết sẹo mổ lấy thai (KSMLT) [3], [4], [7], [8]. số 7,5 MHz với máy Samsung Medison HS30 được thực Năm 2019, tác giả Jordans và cs. đã tổng hợp các hiện thường qui để đánh giá KSMLT. Bác sĩ SA được tập nghiên cứu (NC) trước và ý kiến của các chuyên gia siêu huấn đánh giá KSMLT theo đồng thuận của ISUOG; Thời âm (SA) và đưa ra đồng thuận về đánh giá KSMLT ở phụ điểm đánh giá KSMLT: ngày thứ 8 của chu kì kinh; Tiêu nữ (PN) không mang thai bằng SA trên hội siêu âm sản chuẩn chẩn đoán KSMLT: hốc phản âm trống vào tại vị trí phụ khoa quốc tế (ISUOG). Đồng thuận này đã góp phần MLT lần trước với độ sâu ít nhất 2 mm [9]. xây dựng quy trình chuẩn trong thực hành lâm sàng để Qui trình siêu âm đánh giá KSMLT tại bệnh viện: đánh giá KSMLT một cách đầy đủ. Hơn nữa, thực hành PN nằm tư thế sản phụ khoa với bàng quang được làm theo đồng thuận này tạo thuận lợi trong trao đổi thông tin trống. Bác sĩ SA đưa nhẹ nhàng đầu dò theo trục âm đạo giữa các giữa các chuyên gia trên thế giới và so sánh kết đến vị trí thành trước đoạn dưới cơ TC ở mặt phẳng đứng quả các NC về KSMLT [9]. dọc. Di chuyển nhẹ đầu dò theo hướng trước – sau để Tỉ lệ của KSMLT rất thay đổi giữa các báo cáo, dao xác nhận có sự tồn tại của KSMLT. KSMLT (nếu có) sẽ động từ 6,9% đến 69%, chủ yếu phụ thuộc vào đối tượng được ghi nhận đầy đủ các thông số. NC, phương tiện và tiêu chuẩn chẩn đoán [7], [10]. KSMLT - Ở mặt phẳng đứng dọc: chiều dài, chiều sâu, RMT cũng được ghi nhận là một nguyên nhân của HM thứ (Residual Myometrial Thickness – độ dày cơ tử cung còn phát [11]. Tuy vậy, chưa có NC nào ghi nhận tỉ lệ KSMLT lại), AMT (Adjacent Myometrial Thickness – độ dày cơ ở dân số HM có tiền căn MLT với một tiêu chuẩn chẩn TC cạnh sẹo), khoảng cách từ sẹo đến nếp bàng quang đoán KSMLT rõ ràng. Ngoài ra, việc mô tả cụ thể các đặc – âm đạo và khoảng cách từ sẹo đến lỗ ngoài cổ tử cung điểm của KSMLT qua SA cũng giúp cho việc chọn lựa (CTC) được ghi nhận. Chiều dài, chiều sâu và AMT của phương pháp điều trị phù hợp cho KSMLT. KSMLT được đo ở mặt phẳng đứng dọc mà chúng có số Bệnh viện (BV) Mỹ Đức thành phố Hồ Chí Minh là một đo lớn nhất. Ngược lại, RMT được đo ở mặt phẳng có số trung tâm điều trị HM lớn của Việt Nam. Chúng tôi thực đo nhỏ nhất. hiện NC “Tỉ lệ và đặc điểm khuyết sẹo mổ lấy thai ở phụ - Mặt phẳng đứng ngang chỉ được sử dụng để đánh nữ hiếm muộn có tiền căn mổ lấy thai đến khám tại Bệnh giá chiều rộng của KSMLT. Nếu chiều dài hoặc chiều rộng viện Mỹ Đức” nhằm xác định tỉ lệ, đặc điểm hình thái của của nhánh chính KSMLT tại bất kì vị trí nào lớn hơn đáy KSMLT và các yếu tố liên quan đến KSMLT ở phụ nữ hiếm KSMLT, thì bác sĩ SA tiến hành đánh giá KSMLT ở 2 vị trí: muộn có tiền căn mổ lấy thai. Kết quả nghiên cứu nhằm ở đáy KSMLT và ở vị trí có độ rộng hoặc độ dài lớn nhất. cung cấp thông tin cho các bác sĩ hiếm muộn khi khám - Các nhánh phụ của KSMLT cũng được tìm qua mặt và chẩn đoán hiếm muộn ở những phụ nữ có tiền căn mổ phẳng ngang bằng cách rà toàn bộ đoạn dưới TC từ CTC lấy thai, đồng thời cũng cung cấp thông tin về biến chứng cho đến thân TC. Tất cả nhánh phụ của KSMLT nếu có thì muộn của mổ lấy thai cho các bác sĩ sản phụ khoa khi họ nên được ghi nhận chiều sâu, chiều rộng và RMT riêng lẽ chỉ định mổ lấy thai. với nhánh chính. 2.3. Xử lí số liệu và đạo đức nghiên cứu: 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Số liệu được nhập vào phần mềm Microsoft excel 2.1. Đối tượng nghiên cứu và làm sạch. Xử lí thống kê bằng phần mềm RStudio Phụ nữ hiếm muộn có kèm tiền căn MLT đến khám (phiên bản 4.0.5). Mô hình hồi qui logistic đơn biến và tại Đơn vị Hỗ trị sinh sản – BV Mỹ Đức, thành phố Hồ Chí đa biến được sử dụng để đánh giá các yếu tố liên quan Minh trong thời gian từ 10/2020 đến 03/2021. đến KSMLT. Các biến số có p < 0,25 từ phân tích đơn biến Tiêu chuẩn chọn bệnh: PN từ 18 tuổi trở lên, được sẽ được đưa vào phân tích đa biến. Khác biệt có ý nghĩa 28 La Văn Minh Tiến và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):27-33. doi:10.46755/vjog.2021.2.1225

thống kê khi p < 0,05. Nghiên cứu được thông qua bởi Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, số 658/HĐĐĐ – ĐHYD, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học, Đại học ngày 06/10/2020. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Tỉ lệ khuyết sẹo mổ lấy thai Từ tháng 10/2020 đến 03/2021, có 340 PN được nhận vào NC. Trong đó có 125 trường hợp có KSMTL, chiếm 36,8%. Biểu đồ 1. Tỉ lệ KSMLT và tỉ lệ từng phân loại KSMLT (n = 340). Phân loại KSMLT dựa vào số nhánh phụ, bao gồm: KSMLT đơn giản (không có nhánh phụ), KSMLT đơn giản với 1 nhánh phụ, và KSMLT phức tạp (từ 2 nhánh phụ trở lên). 3.2. Đặc điểm hình thái của khuyết sẹo mổ lấy thai Phân bố kích thước các thông số mô tả KSMLT được chúng tôi thể hiện qua Biểu đồ 2. Ngoài ra, trong 13 PN có KSMLT kèm nhánh phụ, chúng tôi ghi nhận: Chiều rộng nhánh phụ: 2,8 [2,2 – 4,3] mm; chiều sâu nhánh phụ: 3,0 [2,3 – 4,0] mm; RMT của nhánh phụ: 4,9 [2,7 – 6,0] mm. Biểu đồ 2. Phân bố kích thước các thông số mô tả KSMLT (n = 125) Chú thích: AMT: Adjacent Myometrial Thickness – độ dày cơ tử cung cạnh sẹo, RMT: Residual Myometrial Thickness – độ dày cơ tử cung còn lại, BQ – AĐ: Bàng quang – âm đạo, Chiều dài, chiều rộng: đo tại đáy khuyết sẹo, Chiều dài lớn nhất, chiều rộng lớn nhất: trùng với chiều dài, chiều rộng tại đáy khuyết sẹo nếu đây là số đo lớn nhất. 3.3. Các yếu tố liên quan đến khuyết sẹo mổ lấy thai Kết quả phân tích hồi qui logistic đa biến ghi nhận 2 yếu tố liên quan độc lập đến việc làm tăng tỉ lệ hiện mắc KSMLT có ý nghĩa thống kê là: • TC ngã sau (PR* = 2,44; KTC 95% = 1,51 – 3,96; p* < 0,001) • Thời gian từ lúc MLT đến khi khám HM ≥ 120 tháng (PR* = 3,20, KTC 95% = 1,16 – 8,83; p* = 0,025). La Văn Minh Tiến và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):27-33. doi:10.46755/vjog.2021.2.1225 29

Bảng 1. Phân tích hồi qui logistic đơn biến và đa biến khảo sát các yếu tố liên quan đến KSMLT Có PR* Không có KSMLT PR Trị số Trị số Đặc điểm KSMLT (KTC (n = 215) n (%) (KTC 95%) p p* (n = 125) n (%) 95%) Tuổi (tuổi) 20 – 29 24 (11,2) 10 (8,0) Ref Ref 30 – 39 157 (73,0) 101 (80,8) 1,53 (0,72 – 3,50) 0,279 ≥ 40 34 (15,8) 14 (11,2) 0,99 (0,37 – 2,67) 0,977 Tính chất chu kì kinh Đều 172 (80,0) 99 (79,2) Ref Ref Không đều 43 (20,0) 26 (20,8) 1,05 (0,60 – 1,81) 0,856 Số lần sanh con ≥ 22 tuần 1 lần 188 (87,4) 110 (88,0) Ref Ref ≥ 2 lần 27 (12,6) 15 (12,0) 0,95 (0,47 – 1,86) 0,891 Tiền căn sanh con ngã AĐ Chưa có 200 (93,0) 119 (95,2) Ref Ref Có 15 (7,0) 6 (4,8) 0,68 (0,23 – 1,75) 0,438 BMI (kg/m2) < 18,5 12 (5,6) 5 (4,0) Ref Ref 18,5 – 22,9 131 (60,9) 95 (76,0) 1,71 (0,60 – 5,65) 0,323 23,0 – 24,9 44 (20,5) 18 (14,4) 0,97 (0,30 – 3,50) 0,960 ≥ 25,0 28 (13,0) 7 (5,6) 0,60 (0,15 – 2,47) 0,471 Hút thuốc lá Không có 215 (100) 125 (100) Có 0 (0,0) 0 (0,0) -- -- ĐTĐ Không có 214 (99,5) 125 (100) Có 1 (0,5) 0 (0,0) -- -- Không có KSMLT Có KSMLT PR Trị số PR* Trị số Đặc điểm (n = 215) n (%) (n = 125) n (%) (KTC 95%) p (KTC 95%) p* THA mạn Không có 214 (99,5) 125 (100) Có 1 (0,5) 0 (0,0) -- -- Tư thế TC Ngã trước 137 (63,7) 55 (44,0) Ref Ref Ref Ref Ngã sau 67 (31,2) 68 (54,4) 2,52 (1,59 – 4,01) < 0,001 2,44 (1,51 – 3,96) < 0,001 Trung gian 11 (5,1) 2 (1,6) 0,48 (0,07 – 1,90) 0,326 0,36 (0,07 – 1,82) 0,216 U xơ cơ TC Không có 203 (94,4) 116 (92,8) Ref Ref Có 12 (5,6) 9 (7,2) 1,32 (0,52 – 3,24) 0,554 Adenomyosis Không có 206 (95,8) 120 (96,0) Ref Ref Có 9 (4,2) 5 (4,0) 0,97 (0,28 – 2,92) 0,953 Số lần MLT 1 lần 203 (94,4) 120 (96,0) Ref Ref ≥ 2 lần 12 (5,6) 5 (4,0) 1,47 (0,60 – 3,55) 0,392 Thời gian từ lúc MLT đến khi khám (tháng) < 24 34 (15,8) 12 (9,6) Ref Ref Ref Ref 24 – 60 90 (41,9) 38 (30,4) 1,19 (0,56 – 2,63) 0,657 1,33 (0,60 – 2,96) 0,486 60 – 120 70 (32,6) 56 (44,8) 2,24 (1,08 – 4,91) 0,030 2,24 (1,00 – 5,02) 0,052 ≥ 120 21 (9,8) 19 (15,2) 2,52 (1,03 – 6,43) 0,044 3,20 (1,16 – 8,83) 0,025 30 La Văn Minh Tiến và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):27-33. doi:10.46755/vjog.2021.2.1225

Tuổi mẹ ở thời điểm MLT (tuổi) < 25 22 (10,2) 16 (12,8) Ref Ref Ref Ref 25 – 29 94 (43,7) 63 (50,4) 0,92 (0,45 – 1,92) 0,822 0,91 (0,42 – 1,99) 0,816 30 – 34 73 (34,0) 36 (28,8) 0,68 (0,32 – 1,47) 0,323 0,93 (0,40 – 2,16) 0,869 ≥ 35 26 (12,1) 10 (8,0) 0,54 (0,20 – 1,42) 0,210 0,82 (0,27 – 2,44) 0,718 Tuổi thai ≥ 37 tuần 194 (09,2) 120 (96,0) Ref Ref Ref Ref < 37 tuần 21 (9,8) 5 (4,0) 0,39 (0,13 – 1,01) 0,052 0,64 (0,19 – 2,19) 0,479 Chỉ định MLT Chủ động 159 (74,0) 89 (71,2) Ref Ref Cấp cứu 56 (26,0) 36 (28,8) 1,15 (0,70 – 1,88) 0,582 Đa thai Ref Không có 206 (95,8) 123 (98,4) Ref Ref Ref 0, 48 (0,09 – Có 9 (4,2) 2 (1,6) 0,39 (0,05 – 1,60) 0,209 0,382 2,48) Cân nặng bé lúc sanh (gram) Ref < 2500 13 (6,1) 1 (0,8) Ref Ref 7,61 (0,62 – Ref 2500 – 3500 131 (60,9) 88 (70,4) 7,69 (1,48 – 189) 0,011 93,23) 0,112 ≥ 3500 71 (33,0) 36 (28,8) 5,79 (1,08 – 145) 0,039 6,17 (0,49 – 0,160 78,16) Không có Có KSMLT KSMLT PR Trị số PR* Trị số Đặc điểm (n = 215) (n = 125) (KTC 95%) p (KTC 95%) p* n (%) n (%) Nhiễm trùng cơ TC Không có 213 (99,1) 121 (96,8) Ref Ref Ref Ref Có 2 (0,9) 4 (3,2) 3,39 (0,61 – 27,7) 0,162 6,83 (0,47 – 99,34) 0,160 Rối loạn THA thai kì Không có 211 (98,1) 124 (99,2) Ref Ref Có 4 (1,9) 1 (0,8) 0,47 (0,02 – 3,44) 0,493 ĐTĐ thai kì Không có 199 (92,6) 122 (97,6) Ref Ref Ref Ref Có 16 (7,4) 3 (2,4) 0,32 (0,07 – 0,99) 0,049 0,46 (0,12 – 1,77) 0,261 (BMI: Body Mass Index – chỉ số khối cơ thể, PR: Prevalence Ratio – tỉ số tỉ lệ hiện mắc, PR*: Tỉ số tỉ lệ hiện mắc hiệu chỉnh, p*: Trị số p hiệu chỉnh, Ref: Reference – tham khảo, ĐTĐ: Đái tháo đường, KTC: Khoảng tin cậy, THA: Tăng huyết áp) 4. BÀN LUẬN kì thời điểm nào trong chu kì kinh). Điều đó dẫn đến một 4.1. Tỉ lệ khuyết sẹo mổ lấy thai số trường hợp KSMLT không được ghi nhận, đặc biệt là Trước khi đồng thuận ISUOG ra đời, tỉ lệ của KSMLT trong pha hoàng thể. Cùng một PN, KSMLT có thể không rất thay đổi giữa các báo cáo. Điều này chủ yếu phụ ghi nhận được ở pha hoàng thể dù trước đó đã được ghi thuộc vào đối tượng tham gia NC có triệu chứng phụ nhận ở pha nang noãn. Có thể dịch ứ đọng ở KSMLT đã khoa hay không, thời điểm khảo sát sau MLT, thời điểm được hấp thu hoặc chảy ra ngoài hết và không được tạo trong chu kì kinh, phương tiện cũng như tiêu chuẩn chẩn lập thêm từ sau giai đoạn hành kinh [11], [13]. Hơn nữa, đoán [4], [7], [9], [10], [13]. (Bảng 2) các đối tượng trong NC của tác giả không đồng nhất về So với NC của tác giả Bij de Vaate và cs. [3], NC của triệu chứng phụ khoa (23,6% có PMS và 76,4% không có chúng tôi có tỉ lệ KSMLT cao hơn (36,8% so với 24,0%). triệu chứng lâm sàng). Mặc dù với định nghĩa KSMLT của chúng tôi chặt chẽ hơn Trong khi đó, NC của chúng tôi thực hiện hoàn toàn (độ sâu ≥ 2 mm so với ≥ 1 mm của tác giả Bij de Vaate), trong pha nang noãn ở những PN có triệu chứng (HM). tuy nhiên, NC của tác giả không có sự đồng nhất trong Vì vậy, tỉ lệ KSMLT ở NC cao hơn là phù hợp. Tương tự, thời điểm khảo sát KSMLT trong chu kì kinh nguyệt (bất so với NC của tác giả Antila-Långsjö và cs. [10], NC của La Văn Minh Tiến và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):27-33. doi:10.46755/vjog.2021.2.1225 31

chúng tôi có tỉ lệ KSMLT cao hơn (36,8% so với 22,4%). Điều này một lần nữa góp phần chứng tỏ tỉ lệ KSMLT cao hơn khi được khảo sát ở pha nang noãn và trên đối tượng có triệu chứng phụ khoa. Bảng 2. So sánh tỉ lệ KSMLT phát hiện qua SA đầu dò âm đạo giữa các NC Định nghĩa KSMLT Tỉ lệ Đối tượng Vùng phản âm trống tại vị Tác giả Thời điểm KSMLT NC trí MLT lần trước với độ sâu (%) (mm) Bij de Vaate (2011) PN có tiền căn MLT từ Bất kì ≥1 24,0 (n = 225)[3] 6 – 12 tháng trước Van der Voet (2014) PN có tiền căn MLT từ Bất kì ≥2 49,6 (n = 263)[4] 6 – 12 tuần trước Shunichiro (2015) Pha PN HM thứ phát có Bất kì 70,0 (n = 189)[13] nang noãn tiền căn MLT Antila-Långsjö (2018) PN có tiền căn MLT Bất kì ≥2 22,4 (n = 371)[10] 6 tháng trước Chúng tôi Pha PN HM có tiền căn MLT ≥2 36,8 (n = 340) nang noãn Ngược lại, so với NC của tác giả Van der Voet và NC của chúng tôi có ưu điểm là thực hiện đánh giá cs.[4], NC của chúng tôi có tỉ lệ KSMLT thấp hơn (36,8% KSMLT theo đồng thuận ISUOG nên có đầy đủ tất cả số so với 49,6%). Mặc dù với cùng một tiêu chuẩn chẩn đo cần thiết. Điều này góp phần cho việc trao đổi giữa đoán, NC của tác giả Van der Voet khảo sát nhóm PN các NC khác sau này vừa góp phần làm cho việc đánh không có triệu chứng phụ khoa sau MLT 6 – 12 tuần. giá ý nghĩa của chúng với đặc điểm lâm sàng trở nên dễ Trong khi đó, NC của chúng tôi khảo sát trên nhóm PN dàng hơn. HM. Và thời điểm khảo sát cách lần MLT ngắn nhất là 8 4.3. Các yếu tố liên quan đến khuyết sẹo mổ lấy thai tháng (trung bình là 5,54 ± 3,47 năm). Đây có thể thể là KSMLT không phải xảy ra ở tất cả PN có tiền căn MLT. minh chứng cho việc SA được thực hiện quá sớm (trước Nguyên nhân chính dẫn đến hình thành KSMLT chưa 6 tháng) có thể làm tăng tỉ lệ KSMLT do cơ TC chưa hồi được hiểu rõ. Nhiều NC đã tiến hành tìm hiểu yếu tố nguy phục hoàn toàn. cơ dẫn đến hình thành KSMLT để lên chiến lược phòng Khi so sánh trên cùng một nhóm đối tượng PN HM và ngừa. Theo phân tích tổng quan của tác giả Bij de Vaate tại cùng 1 thời điểm trong chu kì kinh (pha nang noãn), [7], yếu tố nguy cơ hình thành KSMLT có thể phân ra làm NC của chúng tôi có tỉ lệ KSMLT thấp hơn so với NC 4 loại: Liên quan đến kỹ thuật khâu cơ TC; Liên quan đến của tác giả Shunichiro và cs. [13] (36,8% so với 70,0%). sự thành lập đoạn dưới cơ TC cũng như đường mổ cơ TC; Nguyên nhân dẫn đến việc này có thể do tiêu chuẩn chẩn Liên quan đến sự lành vết thương; Phối hợp nhiều yếu tố đoán KSMLT của tác giả Shunichiro khá đơn giản (chỉ Hạn chế trong NC của chúng tôi là thông tin về kỹ cần có phản âm trống tại vị trí MLT trước đó). Trong khi thuật khâu cơ TC và về cuộc chuyển dạ lần trước không đó, NC của chúng tôi chỉ ghi nhận những trường hợp có được đồng nhất và không được ghi nhận đầy đủ nên độ sâu ≥ 2mm. Nguyên nhân khác biệt tiếp theo có thể chúng tôi không thể phẩn tích các yếu tố này được. Các do NC của tác giả chỉ thực hiện ở những trường hợp HM yếu tố độc lập liên quan đến tăng tỉ lệ hiện mắc KSMLT thứ phát (phát hiện sau lần MLT trước đó). Trong khi được ghi nhận trong NC của chúng tôi là: NC của chúng tôi thực hiện trên cả nhóm đối tượng HM TC ngã sau: đã có nhiều NC chỉ ra rằng TC ngã sau nguyên phát (13,5%) và thứ phát (86,5%). Tỉ lệ KSMLT ở là yếu tố của việc chậm lành vết may cơ TC [7], [10], [14]. nhóm PN HM thứ phát trong NC của chúng tôi là 35,4%, Theo tác giả Antila-Långsjö[10], tư thế TC ngã sau là yếu vẫn thấp hơn so với tác giả Shunichiro. tố nguy cơ của sự thành lập KSMLT (OR 1,56; KTC 95% 4.2. Đặc điểm hình thái khuyết sẹo mổ lấy thai 1,00 – 2,44; p = 0,049). Vì vậy, khi PT sửa chữa KSMLT, Trước khi đồng thuận ISUOG ra đời, đã có rất nhiều một số tác giả đề nghị may rút ngắn dây chằng tròn 2 báo cáo về KSMLT. Tuy nhiên, chưa có một định nghĩa bên để thay đổi tư thế TC ở những trường hợp TC ngã đồng nhất và mang tính quốc tế nào trong việc đánh sau. Điều này làm giảm nguy cơ KSMLT tái phát sau sửa giá KSMLT. Trong các NC đó, hầu hết các số đo KSMLT sẹo [11]. không được định nghĩa một cách rõ ràng, không chỉ ra Thời gian từ lúc MLT đến khi khám HM dài: chúng tôi được ý nghĩa ứng dụng của chúng vào các đặc điểm lâm chưa ghi nhận được NC về KSMLT nào trên dân số HM sàng liên quan đến chẩn đoán, điều trị và tiên lượng. Vì khảo sát các yếu tố nguy cơ này. Dường như những PN vậy, đồng thuận ISUOG ra đời với mục tiêu thiết lập một được MLT xa thời điểm hiện tại có tỉ lệ hiện mắc KSMLT qui trình chuẩn trong đánh giá KSMLT. Khi đã có được cao hơn. Tuy nhiên, chúng tôi không ghi nhận được một qui trình chuẩn, mối liên quan của các số đo KSMLT thông tin về cuộc mổ cũng như kỹ thuật mổ để tiến hành với đặc điểm lâm sàng sẽ được xác lập bởi các NC theo phân tích. sau [9]. 32 La Văn Minh Tiến và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):27-33. doi:10.46755/vjog.2021.2.1225

Cũng theo tác giả Antila-Långsjö [10], yếu tố nguy cơ section. The niche in the scar: a prospective cohort study độc lập hình thành KSMLT còn là tiền căn ĐTĐ thai kì (OR on niche prevalence and its relation to abnormal uterine 1,73; KTC 95% = 1,02 – 2,92; p = 0.042), BMI ở thời điểm bleeding. BJOG: An International Journal of Obstetrics & MLT cao (OR 1,06; KTC 95% 1,01 – 1,11; p = 0,012) và Gynaecology. 2014;121(2):236-44. tiền căn MLT nhiều hơn 2 lần (OR 3,14; KTC 95% = 1,90 5. Timor-Tritsch IE, Monteagudo A, Santos R, Tsymbal – 5,17; p = < 0,001). Trong NC của chúng tôi, ĐTĐ thai T, Pineda G, Arslan AA. The diagnosis, treatment, and kì và tiền căn MLT nhiều hơn 2 lần không liên quan đến follow-up of cesarean scar pregnancy. American journal việc phát hiện KSMLT. Có thể do đặc điểm dân số chúng of obstetrics and gynecology. 2012;207(1):44. e1-. e13. tôi và chính sách kế hoạch hóa gia đình của đất nước, 6. Sholapurkar SL. Etiology of cesarean uterine scar nên nhóm PN có tiền căn MLT 2 lần trở lên trong NC của defect (niche): detailed critical analysis of hypotheses chúng tôi khá ít (6,5%). Vì vậy đặc điểm số lần MLT trong and prevention strategies and peritoneal closure debate. NC của chúng tôi có giá trị không cao. Thông tin về BMI Journal of clinical medicine research. 2018;10(3):166. ở lần mổ lấy thai trước không được nhớ chính xác nên 7. Bij de Vaate A, Van der Voet L, Naji O, Witmer M, chúng tôi không thể ghi nhận để phân tích. Veersema S, Brölmann H, et al. Prevalence, potential 4.4. Điểm mạnh và hạn chế của nghiên cứu risk factors for development and symptoms related Đây là nghiên cứu đầu tiên có cỡ mẫu lớn tại Việt to the presence of uterine niches following Cesarean Nam nhằm khảo sát tỉ lệ và đặc điểm hình thái của section: systematic review. Ultrasound in Obstetrics & KSMLT ở dân số PN HM có tiền căn MLT. Nghiên cứu Gynecology. 2014;43(4):372-82. được thực hiện tại BV có đơn vị hỗ trợ sinh sản lớn và uy 8. Donnez O. Cesarean scar defects: management of an tín của Việt Nam và được chứng nhận về chất lượng theo iatrogenic pathology whose prevalence has dramatically tiêu chuẩn Úc – New Zealand nên quy trinh tiến hành increased. Fertility and sterility. 2020;113(4):704-16. nghiên cứu chặt chẽ, dữ liệu thu thập được đáng tin cậy. 9. Jordans I, De Leeuw R, Stegwee S, Amso N, Barri Kết quả nghiên cứu có giá trị tham khảo quốc tế do tiêu Soldevila P, Van Den Bosch T, et al. Sonographic chuẩn chẩn đoán và cách thức khảo sát KSMLT được examination of uterine niche in non‐pregnant women: a thực hiện theo đồng thuận ISUOG. modified Delphi procedure. Ultrasound in Obstetrics & Thiết kế NC cắt ngang nên khó đưa ra kết luận về mối Gynecology. 2019;53(1):107-15. liên quan nhân quả giữa đặc điểm hình thái KSMLT với 10. Antila-Långsjö RM, Mäenpää JU, Huhtala HS, Tomás triệu chứng lâm sàng. Hơn nữa, các thông tin về kỹ thuật EI, Staff SM. Cesarean scar defect: a prospective study của cuộc MLT lần trước không thu thập được như: khâu on risk factors. American journal of obstetrics and cơ tử cung mấy lớp, tính chất CTC ở thời điểm MLT, BMI gynecology. 2018;219(5):458. e1-. e8. ở lần MLT là điểm hạn chế khác của đề tài. 11. Tanimura S, Funamoto H, Hosono T, Shitano Y, Nakashima M, Ametani Y, et al. New diagnostic criteria 5. KẾT LUẬN and operative strategy for cesarean scar syndrome: Nghiên cứu bước đầu ghi nhận khuyết sẹo mổ lấy endoscopic repair for secondary infertility caused thai khá phổ biến ở phụ nữ hiếm muộn có tiền căn MLT by cesarean scar defect. Journal of Obstetrics and (36,8%) và KSMLT chủ yếu thuộc loại đơn giản (89,6%). Gynaecology Research. 2015;41(9):1363-9. Các yếu tố liên quan đến tăng tỉ lệ hiện mắc KSMLT là: 12. World Health Organization (WHO). International tử cung ngã sau, và thời gian từ lúc mổ lấy thai đến khi Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11). 2018. khám hiếm muộn kéo dài. Nghiên cứu cung cấp thông 13. Tsuji S, Murakami T, Kimura F, Tanimura S, tin cho các nhà lâm sàng trong tư vấn cho phụ nữ hiếm Kudo M, Shozu M, et al. Management of secondary muộn có tiền căn mổ lấy thai. infertility following cesarean section: Report from the Subcommittee of the Reproductive Endocrinology TÀI LIỆU THAM KHẢO Committee of the Japan Society of Obstetrics and 1. Mathai M, Hofmeyr GJ, Mathai NE. Abdominal surgical Gynecology. Journal of Obstetrics and Gynaecology incisions for caesarean section. Cochrane Database of Research. 2015;41(9):1305-12. Systematic Reviews. 2013(5). 14. Vervoort A, Uittenbogaard L, Hehenkamp W, Brölmann 2. Betrán AP, Torloni MR, Zhang J-J, Gülmezoglu A, H, Mol B, Huirne J. Why do niches develop in Caesarean Section WWGoC, Aleem H, et al. WHO statement on uterine scars? Hypotheses on the aetiology of niche caesarean section rates. BJOG: An International Journal development. Human Reproduction. 2015;30(12):2695- of Obstetrics & Gynaecology. 2016;123(5):667-70. 702. 3. Bij de Vaate A, Brölmann H, Van Der Voet L, Van Der Slikke J, Veersema S, Huirne J. Ultrasound evaluation of the Cesarean scar: relation between a niche and postmenstrual spotting. Ultrasound in obstetrics & gynecology. 2011;37(1):93-9. 4. Van der Voet L, de Vaate AB, Veersema S, Brölmann H, Huirne J. Long term complications of caesarean La Văn Minh Tiến và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(2):27-33. doi:10.46755/vjog.2021.2.1225 33

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ti-le-va-dac-diem-khuyet-seo-mo-lay-thai-o-phu-nu-hiem-muon-co-tien-can-mo-lay-thai-den-kham-tai-ben-2519324.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY