Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 36-59 tháng tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2015

Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 36-59 tháng tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2015
  • Mã tin : 875
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết mô tả tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 36-59 tháng tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2015. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 2471 trẻ em 36-59 tháng tuổi tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

Nội dung Text: Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 36-59 tháng tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2015

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ EM 36-59 THÁNG TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA NĂM 2015 Khúc Thị Hiền1, Nguyễn Hữu Chính2, Bùi Văn Tước2, Hà Anh Đức3, Nguyễn Văn Lệ4 , Bùi Thị Nhung2* Mục tiêu: Mô tả tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 36-59 tháng tuổi tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2015. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 2471 trẻ em 36-59 tháng tuổi tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Kết quả: Chiều cao, cân nặng trung bình của trẻ nam cao hơn trẻ nữ (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 với toàn quốc. Năm 2015, Sơn La có 21,3% trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ Z2(1-α/2) .p(1- p) n= cân; 34,3% SDD thể thấp còi và 15,7% 2 d thể gày còm, trong khi đó, tỷ lệ SDD của trẻ em khu vực Trung du và miền Trong đó: n là số đối tượng cần điều núi phía Bắc là 19,5%; 30,3%; 10,3% tra; p là tỷ lệ SDD; d là khoảng sai lệch và toàn quốc là 14,1%; 24,6%, 7,8% chấp nhận. Chọn d = 0,02; α: ở mức ý [4]. Thành phố Sơn La có diện tích tự nghĩa thống kê 95% = 0,05; Z(1-α/2): nhiên 32.351 ha, gồm: 7 phường, 5 xã. giá trị z thu được từ bảng z ứng với giá Mặc dù là trung tâm kinh tế, văn hóa, trị α= 0.05 là 1,96; Với tỷ lệ SDD thể xã hội của tỉnh nhưng thành phố Sơn nhẹ cân, thấp còi và gày còm ở Sơn La La chưa có nhiều các nghiên cứu khoa năm 2014 lần lượt là 21,7%, 34,4%, học về chăm sóc trẻ em, đặc biệt là các 10,3%, cỡ mẫu lớn nhất cần điều tra về nghiên cứu đánh giá về tình trạng dinh tỷ lệ SDD là 2168 đối tượng. Thực tế dưỡng (TTDD). Để có cơ sở đề xuất điều tra được 2471 đối tượng. các biện pháp chăm sóc trẻ mầm non 2.4. Phương pháp chọn mẫu: Chọn ở địa bàn thuộc khu vực miền núi khó chủ đích tất cả trẻ em đủ tiêu chuẩn khăn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu (đúng tháng tuổi, không có dị tật bẩm “Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 36- sinh) tại các trường mầm non công lập 59 tháng tuổi tại một số trường mầm trên địa bàn thành phố Sơn La đồng ý non trên địa bàn thành phố Sơn La năm tham gia nghiên cứu. Có 9/12 trường 2015”. mầm non chấp nhận tham gia nghiên cứu gồm 5 trường thuộc các phường trung tâm thành phố (Chiềng Lề, II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chiềng Sinh, Quyết Tâm, Quyết Thắng, 2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian Tô Hiệu) và 4 trường mầm non thuộc nghiên cứu: các xã ngoại ô thành phố (Chiềng Đen, - Đối tượng nghiên cứu đáp ứng các Chiềng Ngần, Chiềng Xôm, Hua La). tiêu chí: Trẻ em 36-59 tháng tuổi học 2.5. Phương pháp và công cụ thu mầm non; không có dị tật bẩm sinh; cha thập số liệu: mẹ đồng ý cho trẻ tham gia nghiên cứu. - Cách tính tuổi cho trẻ: được tính bằng - Địa điểm và thời gian nghiên cứu: tại tháng dựa vào tiêu chuẩn của Tổ chức 9 trường mầm non của 5 phường và 4 Y tế Thế giới (WHO) - 2006. Tuổi của xã thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La trẻ được chia làm 02 nhóm nghiên cứu: trong thời gian tháng 10/2015. nhóm 36-47 tháng, nhóm 48-59 tháng. 2.2 Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt - Nhân trắc: Kỹ thuật cân đo áp dụng ngang. theo hướng dẫn của WHO: 2.3. Cỡ mẫu Cân nặng: Sử dụng cân điện tử TANI- Áp dụng công thức tính cỡ mẫu để TA có độ chính xác tới 0,1 kg để cân trẻ. ước tính một tỷ lệ [5]: Cân được kiểm tra và hiệu chỉnh trước khi sử dụng. Kết quả ghi với một số lẻ 19

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 sau dấu phẩy. SDD thể gày còm khi Z-Score cân nặng/chiều cao < -2 Chiều cao: Sử dụng thước gỗ 2 mảnh với độ chính xác 0,1 cm đo chiều cao 2.7. Phương pháp phân tích số liệu: đứng của trẻ, kết quả được ghi với một Số liệu sau khi thu thập sẽ được làm sạch, một số lẻ sau dấu phẩy. nhập liệu bằng phần mềm Epidata 3.1; số liệu về TTDD được nhập và tính toán 2.6. Phân loại tình trạng dinh dưỡng bằng phần mềm WHO Anthro; phân tích của trẻ em theo phân loại của WHO 2006 bằng phần mềm STATA 15.1. Các số liệu [6]. Các chỉ tiêu dùng để đánh giá là cân biến định lượng được kiểm tra phân bố nặng theo tuổi (WAZ), chiều cao theo tuổi chuẩn trước khi phân tích. Test kiểm định (HAZ), cân nặng theo chiều cao (WHZ). thống kê là χ2 test, t-test độc lập so sánh Trẻ bình thường khi các chỉ số WAZ, giá trị trung bình 2 nhóm theo độ tuổi và HAZ, WHZ có giá trị Z- Score trong khoảng từ -2 đến +2. Suy dinh dưỡng giới tính, ANOVA test so sánh giá trị trung bình của 3 nhóm dân tộc. Giá trị p+2. 2.8. Đạo đức nghiên cứu SDD thể nhẹ cân khi Z-Score cân Nghiên cứu đã được chấp thuận bởi nặng/tuổi < -2 Hội đồng đạo đức của Viện Dinh dưỡng SDD thể thấp còi khi Z-Score chiều trước khi triển khai, theo quyết định số cao/tuổi < -2 1446/QĐ-VDD ngày 21/10/2015. III. KẾT QUẢ Bảng 1. Thông tin chung về độ tuổi, giới tính và dân tộc của trẻ (n=2471) Giới tính Nam (n,%) Nữ (n,%) Chung (n,%) Nhóm tuổi 36-47 tháng tuổi 681 (48,3) 728 (51,6) 1409 (57,0) 48-59 tháng tuổi 620 (58,4) 442 (41,6) 1062 (43,0) Dân tộc Kinh 503 (54,6) 419 (45,4) 922 (37,3) Thái 766 (51,8) 713 (48,2) 1479 (59,9) Dân tộc khác 32 (45,7) 38 (54,3) 70 (2,8) Tổng số 1301 (52,7) 1170 (47,3) 2471 (100) Kết quả bảng 1 cho thấy, tỷ lệ trẻ nam/ 57,0%), trẻ em từ 48-59 tháng tuổi có nữ trong nghiên cứu là 1,1. Trẻ em từ 1062 trẻ (chiếm 43%). Nghiên cứu của 36-47 tháng tuổi có 1409 trẻ (chiếm chúng tôi có 922 (37,3%) trẻ em dân 20

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 tộc Kinh, 1479 (59,9%) trẻ em dân tộc mầm non thuộc khu vực ngoại ô thành Thái, 70 (2,8%) trẻ em thuộc 6 dân phố là 1077 trẻ (43,6%), ở khu vực này, tộc khác (Mường, Lào, Dao, Hmông, trẻ em dân tộc Thái chiếm 97,4%. Trẻ Hoa và Kháng). Tổng số trẻ em tại 5 em dân tộc khác chủ yếu học tại các trường mầm non thuộc khu vực trung trường mầm non trung tâm (94,3%), tâm thành phố là 1394 trẻ (56,4%), trẻ chỉ có 5,7% học tại các trường mầm em dân tộc Kinh chiếm đa số (897 trẻ - non thuộc các xã ngoại ô. 64,3%). Tổng số trẻ em thuộc 4 trường Bảng 2. Chỉ số nhân trắc trung bình của trẻ em theo nhóm tuổi, giới tính và dân tộc Chỉ số Số lượng Tháng tuổi Cân nặng (kg) Chiều cao (cm) Tổng số 2471 46,52 ± 6,83 13,88 ± 1,86 95,47 ± 4,73 Nhóm tuổi 36-47 tháng 1409 41,38 ± 3,60 13,11 ± 1,63 92,67 ± 3,34 48-59 tháng 1062 53,33 ± 3,12a3 14,91 ± 1,65a3 99,17 ± 3,63a3 Giới tính Nam 1301 46,71 ± 6,81 14,12 ± 1,95 95,86 ± 4,74 Nữ 1170 46,30 ± 6,85a1 13,62 ± 1,72a2 95,03 ± 4,68a2 Dân tộc Kinh 922 46,72 ± 6,73 14,16 ± 1,88 95,80 ± 4,48 Thái 1479 46,44 ± 6,9 13,70 ± 1,8 95,25 ± 4,89 b1 b3 Dân tộc khác 70 45,46 ± 6,44 14,14 ± 2,49 95,54 ± 4,31 b2 Số liệu trình bày theo trung bình ± độ lệch chuẩn at-test so sánh giá trị trung bình giữa hai nhóm tuổi; giữa nam và nữ; bANOVA-test so sánh giá trị trung bình giữa ba nhóm dân tộc; 1p > 0,05, 2p < 0,05, 3p < 0,01 Khảo sát cho thấy, các chỉ số nhân trung bình lớn hơn so với trẻ em nữ. trắc trung bình của trẻ 36-59 tháng tuổi Sự khác nhau này có ý nghĩa thống kê khác nhau độ tuổi, giới tính và dân tộc. (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 Bảng 3. Chỉ số Z-Score trung bình của trẻ em theo nhóm tuổi, giới tính và dân tộc Số lượng WAZ score HAZ score WHZ score Nhóm tuổi 36-47 tháng 1409 -1,15 ± 0,93 -1,59 ± 0,84 -0,38 ± 1,19 48-59 tháng 1062 -1,08 ± 0,80a1 -1,54 ± 0,87a1 -0,21 ± 1,04a3 Giới tính Nam 1301 -1,11 ± 0,94 -1,59 ± 0,87 -0,29 ± 1,23 Nữ 1170 -1,13 ± 0,80a1 -1,53 ± 0,83a1 -0,33 ± 1,01a3 Tổng số 2471 -1,12 ± 0,87 -1,57 ± 0,85 -0,31 ± 1,13 Dân tộc Kinh 922 -0,98 ± 0,86 -1,52 ± 0,77 -0,16 ± 1,21 Thái 1479 -1,22 ± 0,85 -1,61 ± 0,90 -0,41 ± 1,05 Dân tộc khác 70 -0,92 ± 1,15b3 -1,40 ± 0,76b2 -0,22 ± 1,4b3 Số liệu trình bày theo trung bình ± độ lệch chuẩn at-test: so sánh giá trị trung bình giữa hai nhóm tuổi; giữa nam và nữ; b ANOVA-test: so sánh giá trị trung bình giữa ba nhóm dân tộc; 1p > 0,05, 2p < 0,05, 3p < 0,01 TB ±SD: trung bình; độ lệch chuẩn Trong nghiên cứu của chúng tôi, WAZ không có sự khác biệt nhiều (p>0,05). trung bình của 2171 trẻ là -1,12 ± 0,87. Nhưng sự khác biệt về HAZ giữa trẻ WAZ trung bình của nhóm trẻ 36-47 em 03 nhóm dân tộc có ý nghĩa thống tháng tuổi thấp hơn nhóm 48-59 tháng kê (p0,05). WAZ có sự khác nhau theo tuổi -0,21 ± 1,04, của trẻ nam là -0,29 nhóm dân tộc (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 Bảng 4. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em theo Z-Score (n=2471) Nhóm tuổi Giới tính Thể SDD Tổng số 36-47 tháng 48-59 tháng Nam Nữ SDD thể nhẹ cân 217 (15,4) 105 (9,9)3 186 (14,3) 136 (11,6)2 322(13,3) SDD thể thấp còi 427 (30,3) 338 (32,0)1 425 (32,8) 340 (29,1)1 765(31,0) SDD thể gày còm 108 (7,7) 25 (2,2)3 81 (6,2) 52 (4,4)2 133 (5,4) Thừa cân-béo phì 44 (3,2) 36 (3,4)1 53 (4,2) 27 (2,3)2 80 (3,2) Số liệu trình bày theo n (%). SDD - Suy dinh dưỡng χ2 test: so sánh tỷ lệ giữa hai nhóm tuổi, giữa nam và nữ 1p > 0,05, 2p < 0,05, 3p < 0,01 SDD thể nhẹ cân có tỷ lệ trung bình là giới tính (p>0,05). SDD thể gày còm 13,3%: SDD thể nhẹ cân chiếm 15,4% chiếm tỷ lệ 5,3%. SDD thể gày còm ở nhóm 36-47 tháng tuổi, 9,89% ở gặp nhiều ở nhóm tuổi 36-47 tháng nhóm 48-59 tháng tuổi (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 40 34.6 35 30 28.1 25 20 18 Ngoại ô 15 9.2 Trung tâm 10 6 4.6 4.2 5 1.8 0 Nhẹ cân Thấp còi Gày còm Thừa cân-béo phì Hình 2. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em theo khu vực Kết quả tại Hình 2 cho thấy sự khác trẻ ở các trường mầm non thuộc các biệt về TTDD theo khu vực. Trẻ em phường trung tâm (p

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 Bảng 5 cho thấy tỷ lệ phối hợp giữa Trung Thu tiến hành trên một số trường các TTDD ở trẻ em nghiên cứu. Trong mầm non tại Hà Nội, Thanh Hóa và Phú số 2471 trẻ, có 1516 trẻ có chỉ số Z Thọ, những địa phương có điều kiện -Score bình thường, có 955 trẻ (38,6%) kinh tế, văn hóa, xã hội vượt trội so với có liên quan đến thiếu hoặc thừa dinh tỉnh Sơn La. Cân nặng và chiều cao của dưỡng. Có 908 lượt trẻ có liên quan trẻ cũng có sự khác nhau theo giới tính đến SDD, có 592 trường hợp chỉ xuất và thành phần dân tộc. Trẻ em nam có hiện một thể SDD, 256 trẻ có hai thể cân nặng và chiều cao lớn hơn với trẻ nữ. SDD, 27 trẻ có biểu hiện của cả ba Trẻ dân tộc Kinh có chỉ số cân nặng và thể SDD. Có 80 trẻ có liên quan đến chiều cao tốt nhất trong 3 nhóm dân tộc. TCBP, đặc biệt, có 33 trẻ vừa được xác Chính do cân nặng và chiều cao của trẻ định là TCBP, vừa là SDD thể thấp còi. thấp nên các chỉ số Z-Score của trẻ cũng thấp hơn nhiều so với Chuẩn tăng trưởng của WHO. WAZ, HAZ, WHZ đều

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 lệ SDD thấp còi của nhóm trẻ em dân cứu về Z-Score của 2471 trẻ, có 1516 trẻ tộc Thái là 33,6%, cao hơn có ý nghĩa có tất cả các chỉ số Z-Score bình thường so với trẻ người Kinh (27,6%) và các (-2 đến +2) còn 955 trẻ (38,6%) có ít DTTS khác (20,3%). Tương tự, kết quả nhất một chỉ số ngoài khoảng giới hạn nghiên cứu năm 2016 tại Đăk Nông thấy bình thường (+2). Trong số đó, rằng, có đến 62,4% trẻ người dân tộc có 639/955 (chiếm 66,9%) trường hợp H’Mông SDD thể thấp còi [9]. Có thể là chỉ có 1 chỉ số ngoài giới hạn, có 30,3% do điều kiện kinh tế của người Thái kém có 2 chỉ số ngoài giới hạn và 2,8% có phát triển, trình độ văn hóa thấp, lối sống 3 chỉ số ngoài giới hạn. Với 908 trường chưa khoa học nên đã có ảnh hưởng đến hợp xuất hiện các chỉ số Z-Score

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 kĩ là được. Chế độ dinh dưỡng cho trẻ bình đều

TC.DD & TP 17 (4) - 2021 2018. Hue Journal of science, Volume dân tộc H’mông và Nùng sống ở vùng 63, Issue 3, pp. 150-157 khó khăn của tỉnh Đăk Nông, năm 8. Nguyễn Thị Thanh Uyên, Võ Văn 2016. Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Toàn (2018). Nghiên cứu về tình trạng Chuyên đề Y tế công cộng, tập 23, số dinh dưỡng và các yếu tố ảnh hưởng 5, 19-23. đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ ở 10. Đinh Đạo (2017). Nghiên cứu thực một số trường mầm non trên địa bàn trạng và kết quả can thiệp phòng thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tạp chí chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 Giáo dục. Số đặc biệt tháng 6/2018, tuổi người dân tộc thiểu số tại huyện 126-131. Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam, Luận 9. Ngô Thị Hải Vân (2019). Tỷ lệ suy án tiến sĩ Y học, Đại học Y Dược, Đại dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi người học Huế. Summary NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN AGED 36-59 MONTHS IN SOME PRESCHOOLS IN SON LA CITY IN 2015 Objective: To describe nutritional status of children aged 36-59 months in some preschools in Son La city in 2015. Subjects and methods: A cross-sectional study of 2471 children aged 36-59 months in Son La city, Son La province was conducted to assess their nutritional status. Results: The average height and weight were significantly higher in boys compared to girls (p

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY