MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Sơn La

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1  ... Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 361210

Tên bưu cục: Ân Sinh

Điện thoại: 02123852570

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Phường Chiềng Sinh Chiềng Sinh Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364150

Tên bưu cục: Bắc Phong

Điện thoại: 0167670160

Địa chỉ: Bản Đá Phổ, Xã Bắc Phong Bắc Phong Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364300

Tên bưu cục: Bắc Yên

Điện thoại: 02123860120

Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên Bắc Yên Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364310

Tên bưu cục: Bắc Yên

Điện thoại: 860110

Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên Bắc Yên Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364350

Tên bưu cục: Bắc Yên

Điện thoại: 02123860180

Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên Bắc Yên Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364370

Tên bưu cục: Bắc Yên

Điện thoại: 3860120

Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên Bắc Yên Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 366570

Tên bưu cục: Bản Lầm

Điện thoại: 01295247915

Địa chỉ: Bản Lầm A, Xã Bản Lầm Bản Lầm Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361070

Tên bưu cục: BCP Sơn La

Điện thoại: 02123852449

Địa chỉ: Sô´172, Tổ 5, Phường Tô Hiệu Tô Hiệu Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361160

Tên bưu cục: Bó Ẩn

Điện thoại: 02123852165

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Quyết Tâm Quyết Tâm Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 365930

Tên bưu cục: Bó Mười

Điện thoại: 01679504552

Địa chỉ: Bản Mười, Xã Bó Mười Bó Mười Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 367340

Tên bưu cục: Bó Sinh

Điện thoại: 01694794649

Địa chỉ: Bản Phổng B, Xã Bó Sinh Bó Sinh Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 365860

Tên bưu cục: Bon Phặng

Điện thoại: 01684622528

Địa chỉ: Bản Phặng, Xã Bon Phặng Bon Phặng Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361080

Tên bưu cục: Bưu cục 3 HCC Sơn La

Điện thoại: 02123858998

Địa chỉ: Sô´1, Đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu Tô Hiệu Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 368410

Tên bưu cục: Bưu cục vân Hồ

Điện thoại: 02123.666.366

Địa chỉ: Bản Hang Trùng 1, Xã Vân Hồ Vân Hồ Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 365601

Tên bưu cục: Cà Nàng

Điện thoại:

Địa chỉ: Bản Phướng, Xã Cà Nàng Cà Nàng Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361000

Tên bưu cục: Cầu 308

Điện thoại: 02123852390

Địa chỉ: Tổ 8, Phường Quyết Thắng Quyết Thắng Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361110

Tên bưu cục: Chiềng An

Điện thoại: 852455

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Chiềng Lề Chiềng Lề Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364830

Tên bưu cục: Chiềng Ân

Điện thoại: 01667024523

Địa chỉ: Bản Nong Hoi Trên, Xã Chiềng Ân Chiềng Ân Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361861

Tên bưu cục: Chiềng Ban

Điện thoại: 0915087894

Địa chỉ: Hợp tác xã Hoa Mai, Xã Chiềng Ban Chiềng Ban Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 365535

Tên bưu cục: Chiềng Bằng

Điện thoại: 0963446992

Địa chỉ: Bản Bó Ban, Xã Chiềng Bằng Chiềng Bằng Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 366420

Tên bưu cục: Chiềng Bôm

Điện thoại: 01648982377

Địa chỉ: Bản Hôm A, Xã Chiềng Bôm Chiềng Bôm Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 367120

Tên bưu cục: Chiềng Cang

Điện thoại: 0942958125

Địa chỉ: Bản Bó Bon, Xã Chiềng Cang Chiềng Cang Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361700

Tên bưu cục: Chiềng Chăn

Điện thoại: 01629017586

Địa chỉ: Bản Sài Lương, Xã Chiềng Chăn Chiềng Chăn Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 362010

Tên bưu cục: Chiềng Chung

Điện thoại: 01689832581

Địa chỉ: Bản Khoa, Xã Chiềng Chung Chiềng Chung Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361320

Tên bưu cục: Chiềng Cọ

Điện thoại: 0977340961

Địa chỉ: Bản Hùn, Xã Chiềng Cọ Chiềng Cọ Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364800

Tên bưu cục: Chiềng Công

Điện thoại: 0975444269

Địa chỉ: Bản Co Sủ Trên, Xã Chiềng Công Chiềng Công Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361300

Tên bưu cục: Chiềng Đen

Điện thoại: 0823500900

Địa chỉ: Bản Tọ Lọ, Xã Chiềng Đen Chiềng Đen Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361990

Tên bưu cục: Chiềng Dong

Điện thoại: 01293635348

Địa chỉ: Bản Dè, Xã Chiềng Dong Chiềng Dong Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 362580

Tên bưu cục: Chiềng Đông

Điện thoại: 0823766899

Địa chỉ: Bản Luông Mé, Xã Chiềng Đông Chiềng Đông Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 367310

Tên bưu cục: Chiềng En

Điện thoại: 01652293198

Địa chỉ: Bản Hua Lưng, Xã Chiềng En Chiềng En Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 363390

Tên bưu cục: Chiềng Hắc

Điện thoại: 0989621119

Địa chỉ: Hợp tác xã Tây Hưng, Xã Chiềng Hắc Chiềng Hắc Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 362470

Tên bưu cục: Chiềng Hặc

Điện thoại: 01234134143

Địa chỉ: Bản Hát Sét, Xã Chiềng Hặc Chiềng Hặc Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 364760

Tên bưu cục: Chiềng Hoa

Điện thoại: 0943087154

Địa chỉ: Bản Tả, Xã Chiềng Hoa Chiềng Hoa Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 365570

Tên bưu cục: Chiềng Khay

Điện thoại: 01698196804

Địa chỉ: Bản Có Luông, Xã Chiềng Khay Chiềng Khay Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361970

Tên bưu cục: Chiềng Kheo

Điện thoại: 01232085242

Địa chỉ: Bản Nà Lon, Xã Chiềng Kheo Chiềng Kheo Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 363010

Tên bưu cục: Chiềng Khoa

Điện thoại: 0392800266

Địa chỉ: Bản Đoàn kết, Xã Chiềng Khoa Chiềng Khoa Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 365410

Tên bưu cục: Chiềng Khoang

Điện thoại: 0963674385

Địa chỉ: Bản Sản, Xã Chiềng Khoang Chiềng Khoang Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 362430

Tên bưu cục: Chiềng Khoi

Điện thoại: 01693318834

Địa chỉ: Bản Tủm, Xã Chiềng Khoi Chiềng Khoi Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 366940

Tên bưu cục: Chiềng Khoong

Điện thoại: 0978035245

Địa chỉ: Bản Lướt, Xã Chiềng Khoong Chiềng Khoong Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 363410

Tên bưu cục: Chiềng Khừa

Điện thoại: 01635346236

Địa chỉ: Bản Chiềng Khừa, Xã Chiềng Khừa Chiềng Khừa Sơn La

Xem chi tiết>>