MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Bình Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương là Mã bưu chính 82397, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương là 82397.

2. Mã bưu chính 82397 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82397 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Bình Hoà Thuận An, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82397 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương có 5 số là 82397, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 824045

Tên bưu cục: 434

Điện thoại: 02743757043

Địa chỉ: Sô´2K, Khu 434, Phường Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823989

Tên bưu cục: 550

Điện thoại: 757082

Địa chỉ: Sô´109/1, Ấp Đồng An, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824510

Tên bưu cục: BCP KCN Vsip

Điện thoại: 02743797967

Địa chỉ: Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824085

Tên bưu cục: Bình Đáng

Điện thoại: 767251

Địa chỉ: Khu 434, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824088

Tên bưu cục: Bình Đáng 2

Điện thoại: 767253

Địa chỉ: Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824092

Tên bưu cục: Bình Đáng 3

Điện thoại: 767312

Địa chỉ: Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824096

Tên bưu cục: Bình Đáng 4

Điện thoại: 769098

Địa chỉ: Sô´52/5 A7, Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824099

Tên bưu cục: Bình Đáng 5

Điện thoại: 769523

Địa chỉ: Sô´15A/5E, Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824086

Tên bưu cục: Bình Đức

Điện thoại: 767255

Địa chỉ: Ấp Bình Đức, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824112

Tên bưu cục: Bình Hòa 1

Điện thoại: 0274.3784532

Địa chỉ: Sô´7A/19, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823995

Tên bưu cục: Bình Hòa 1

Điện thoại: 757214

Địa chỉ: Sô´D10/17, Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824006

Tên bưu cục: Bình Hòa 10

Điện thoại: 782178

Địa chỉ: Sô´46H/10, Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824007

Tên bưu cục: Bình Hòa 11

Điện thoại: 758471

Địa chỉ: Sô´22L/8, Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824008

Tên bưu cục: Bình Hòa 12

Điện thoại: 782652

Địa chỉ: Ấp Bình Đức, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824009

Tên bưu cục: Bình Hòa 13

Điện thoại: 782493

Địa chỉ: Sô´47G/14, Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824094

Tên bưu cục: Bình Hòa 13

Điện thoại: 782493

Địa chỉ: Sô´47G/14, Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 823982

Tên bưu cục: Bình Hòa 14

Điện thoại: 784742

Địa chỉ: Sô´2/24, Ấp Bình Đức, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824010

Tên bưu cục: Bình Hòa 15

Điện thoại: 782446

Địa chỉ: Ấp Bình Đức, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824016

Tên bưu cục: Bình Hòa 16

Điện thoại: 782520

Địa chỉ: Sô´29G/14, Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 824018

Tên bưu cục: Bình Hòa 17

Điện thoại: 782573

Địa chỉ: Sô´1B/16, Ấp Bình Đáng, Xã Bình Hoà Bình Hoà Thuận An Bình Dương

Xem chi tiết>>