MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Hoá An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Hoá An, Biên Hoà, Đồng Nai là Mã bưu chính 81263, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Hoá An, Biên Hoà, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Hoá An, Biên Hoà, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Hoá An, Biên Hoà, Đồng Nai là 81263.

2. Mã bưu chính 81263 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81263 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Hoá An Biên Hoà, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81263 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Hoá An, Biên Hoà, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Hoá An, Biên Hoà, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Hoá An, Biên Hoà, Đồng Nai có 5 số là 81263, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoá An, Biên Hoà, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Hoá An, Biên Hoà, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Hoá An, Biên Hoà, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 812644

Tên bưu cục: An Hòa 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´29/6, Ấp An Hòa, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812630

Tên bưu cục: Hóa An

Điện thoại: 3955189

Địa chỉ: Sô´28bQL1K, Ấp Bình Hóa, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812970

Tên bưu cục: Hóa An

Điện thoại: 0251 3955186

Địa chỉ: Ấp Bình Hóa, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812631

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1k

Điện thoại: 955671

Địa chỉ: Sô´13/3, Ấp Cầu Hang, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812643

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1k - 7

Điện thoại: 955701

Địa chỉ: Sô´13A/20, Ấp Cầu Hang, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812632

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1k-1

Điện thoại: 955935

Địa chỉ: Sô´4/5, Ấp Cầu Hang, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812633

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1k-2

Điện thoại: 954809

Địa chỉ: Ấp Cầu Hang, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812634

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1k-3

Điện thoại: 955105

Địa chỉ: Sô´113/24, Ấp An Hòa, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812635

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1k-4

Điện thoại: 955261

Địa chỉ: Ấp Tân Hóa, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812636

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1k-5

Điện thoại: 955588

Địa chỉ: Sô´49/13B, Ấp Tân Hóa, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812642

Tên bưu cục: Quốc lộ 1K-6

Điện thoại: 958433

Địa chỉ: Sô´113/24tổ16, Ấp An Hòa, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812640

Tên bưu cục: Tân Hóa 1

Điện thoại: 955224

Địa chỉ: Sô´2/1, Ấp Tân Hóa, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812651

Tên bưu cục: Tân Hóa 2

Điện thoại: 955840

Địa chỉ: Đường Kiốt Công An, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812645

Tên bưu cục: Tân Hóa 3

Điện thoại: 955641

Địa chỉ: Sô´24/1, Ấp Tân Hóa, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812653

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 16

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1/2A Tổ 20, Ấp Cầu Hang, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812637

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 16-2

Điện thoại: 855402

Địa chỉ: Ấp Đồng Nai, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812638

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 16-3

Điện thoại: 855200

Địa chỉ: Sô´11/5, Ấp Đồng Nai, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812639

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 16-6

Điện thoại: 955140

Địa chỉ: Sô´04, Ấp Bình Hóa, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812652

Tên bưu cục: Tỉnh Lộ 16-9

Điện thoại: 956888

Địa chỉ: Sô´36/2 Tổ 8, Ấp Đồng Nai, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 812654

Tên bưu cục: Trước UBND Xã Hóa An

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Hoá An Hoá An Biên Hoà Đồng Nai

Xem chi tiết>>