MangYTe

Danh sách mã bưu cục quận / huyện Đà Lạt

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn Quận huyện Đà Lạt, Lâm Đồng là Mã bưu chính 6710, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Quận huyện Đà Lạt, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Quận huyện Đà Lạt, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Quận huyện Đà Lạt, Lâm Đồng là 6710.

2. Mã bưu chính 6710 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 6710 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Quận huyện Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 6710 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Quận huyện Đà Lạt, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính quận huyện Đà Lạt, Lâm Đồng

Mã bưu chính Quận huyện Đà Lạt, Lâm Đồng có 4 số là 6710, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Quận huyện Đà Lạt, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Quận huyện Đà Lạt, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Quận huyện Đà Lạt, Lâm Đồng sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 674977

Tên bưu cục: 1 Tháng 5

Điện thoại: 732888

Địa chỉ: Sô´27, Đường 1 Tháng 5, Phường B'Lao BLao Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671543

Tên bưu cục: 3 Tháng 2 (01)

Điện thoại: 836856

Địa chỉ: Sô´69, Đường 3 Tháng 2, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671607

Tên bưu cục: 3 tháng 2 (02)

Điện thoại: 511622

Địa chỉ: Sô´02, Đường 3 Tháng 2, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671073

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 532880, 532883

Địa chỉ: Sô´72, Đường An Bình, Phường 3 Số 3 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 673391

Tên bưu cục: An Hiệp

Điện thoại: 3843590

Địa chỉ: Thôn An Hiệp Ii, Xã Liên Hiệp Liên Hiệp Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675300

Tên bưu cục: An Nhơn

Điện thoại: 02633880080

Địa chỉ: Thôn 4a, Xã An Nhơn An Nhơn Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 672119

Tên bưu cục: An Sơn

Điện thoại: 542289

Địa chỉ: Sô´86, Đường An Sơn, Phường 4 Số 4 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 675025

Tên bưu cục: Ánh Mai

Điện thoại: 0633863399

Địa chỉ: Sô´302, Thôn Ánh Mai 1, Xã Lộc Châu Lộc Châu Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 676040

Tên bưu cục: Bằng Lăng

Điện thoại: 698009

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men Rô Men Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 672961

Tên bưu cục: Bằng Tiên 1

Điện thoại: 3855423

Địa chỉ: Thôn Bằng Tiên 1, Xã Phú Sơn Phú Sơn Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674300

Tên bưu cục: Bảo Lâm

Điện thoại: 02633877747

Địa chỉ: Khu Khu 1-2 Lôc Thãng, Thị Trấn Lộc Thắng Lộc Thắng Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674350

Tên bưu cục: Bảo Lâm

Điện thoại: 02633877200

Địa chỉ: Khu Khu 1-2 Lôc Thãng, Thị Trấn Lộc Thắng Lộc Thắng Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674320

Tên bưu cục: Bảo Lâm

Điện thoại: 02633877200

Địa chỉ: Khu Khu 1-2 Lôc Thãng, Thị Trấn Lộc Thắng Lộc Thắng Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674440

Tên bưu cục: Bảo Lâm

Điện thoại: 0633877013

Địa chỉ: Khu Khu 1-2 Lôc Thãng, Thị Trấn Lộc Thắng Lộc Thắng Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674850

Tên bưu cục: Bảo Lộc

Điện thoại: 02633862124

Địa chỉ: Sô´103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674860

Tên bưu cục: Bảo Lộc

Điện thoại: 0633719999

Địa chỉ: Sô´103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674700

Tên bưu cục: Bảo Lộc

Điện thoại: 02633863333

Địa chỉ: Sô´103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674740

Tên bưu cục: Bảo Lộc

Điện thoại: 02633863133

Địa chỉ: Sô´103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674791

Tên bưu cục: Bảo Lộc 2

Điện thoại: 3717796

Địa chỉ: Sô´02, Đường Ký Con, Phường 2 Số 2 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674100

Tên bưu cục: Bảo Thuận

Điện thoại: 01644274408

Địa chỉ: Thôn Xóm Mới, Xã Bảo Thuận Bảo Thuận Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>