Bài giảng Song thai một nhau có biến chứng: Lựa chọn điều trị

Bài giảng Song thai một nhau có biến chứng: Lựa chọn điều trị
  • Mã tin : 1486
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài giảng trình bày các nội dung chính sau: Tổn thương não trên hình ảnh học sau sanh; Đánh giá kết cục thai kỳ của những trường hợp song thai một nhau hai ối có biến chứng thực hiện kẹp tắc dây rốn bằng đốt lưỡng cực;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Song thai một nhau có biến chứng: Lựa chọn điều trị

Song thai một nhau có biến chứng: Lựa chọn điều trị TRỊNH NHỰT THƢ HƢƠNG Khoa Chăm sóc trƣớc sinh_Đơn vị Tiền sản_BV Từ Dũ 4 - 2019

NGUY CƠ DC MC Bất thƣờng cấu trúc lớn 1% 4% Sẩy thai (11 – 13 tuần) 2% 10% Tử vong chu sinh (> 24 tuần) 2% 4% Sanh non (< 32 tuần) 5% 10% Thai giới hạn tăng trƣởng 20% 30%

NGUY CƠ v Khi 1 thai chết trong tử cung • Tần suất tổn thƣờng chất trắng trong MC và DC (25% vs 3%) • 50% bại não khi cotwin chết vì TTTS (Lewis, et at. Placental sharing, birthweight discordance, and vascular anastomoses in monochorionic diamniotic twin placenas. Am J Obstet Gynecol 2007)

1Gratacós E, et al. A classification system for selective intrauterine growth restriction in monochorionic pregnancies according to umbilical artery Doppler flow in the smaller twin. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 30: 28–34. • Type I – sóng dƣơng hằng định • Type II – mất sóng / đảo ngƣợc sóng tâm trƣơng hằng định • Type III – mất / đảo ngƣợc sóng tâm trƣơng xen kẽ Kết cục chu sinh : - Type I cho kết cục khả quan nhất - Type II cho kết cục nặng nề nhất - Type III kết cục lâm sàng theo kiểu khó dự đoán nhất

Outcome of monochorionic twin pregnancy with selective intrauterine growth restriction according to umbilical artery Doppler flow pattern of smaller twin: systematic review and meta-analysis D. Buca, G. Pagani, G. Rizzo, A. Familiari, M.E. Flacco, L. Manzoli, M. Liberati, F. Fanfani, G. Scambia and F. D’Antonio. 2016 13 nghiên cứu - 610 song Tuổi thai lúc chẩn đoán: thai một nhau có sIUGR Type I – 26.5 tuần 39% – Type I 38.2 % – Type II Type II – 21.1 tuần 22.8% – Type III Type III – 20.2 tuần Tử vong chu Thai lƣu Mất cả 2 thai sinh trong TC • Type I: 4.1% • Type I:3.1% • Type I: 1.9% • Type II: • Type II: 11% • Type II: 7% 16.1% • Type III: • Type III: • Type III: 9.6% 4.9% 11.5%

BỆNH SUẤT • Tổn thƣơng não trên hình ảnh học sau sanh: _ Type II v Type III: có tổn thƣơng não cao hơn hẳn type I _ Không có khác biệt về tổn thƣơng não ở thai nhỏ v thai lớn cho tất cả loại sIUGR • Xuất huyết trong não thất và nhuyễn não chất trắng quanh NT: _ Cả hai đều cao hơn trong Type II (OR: 10.6 và 4.4) _ Không tăng giữa Type II v Type III

BỆNH SUẤT • Nhập NICU: _ Cao hơn đáng kể giữa Type II và Type I _ Không khác biệt giữa Type II và Type III • Kết cục xấu phức hợp: _ Cao hơn ở Type II (OR, 4.9) và Type III (OR, 5.1) so với Type I sIUGR. _ Không khác biệt giữa Type II và Type III sIUGR.

BỆNH SUẤT • Thời điểm chấm dứt thai kỳ: _ Type I sIUGR sanh muộn hơn đáng kể so với Type II (33.7 vs 34.3 tuần; trung bình, 2.8 tuần) và Type III (33.7 vs 30.9 tuần; trung bình, 2.1 tuần). _ Không khác biệt thời điểm sanh ở Type II và Type III.

KẾT LUẬN_CAN THIỆP ĐIỀU TRỊ • Type I: theo dõi với siêu âm mỗi tuần. • Type II: Điều trị bào thai (kẹp tắc rốn, hoặc đốt laser thông nối mạch máu). Nguy cơ thai còn lại mất/ biến chứng mẹ tƣơng đối cao. Kỹ thuật: thực hiện khó hơn trong TTTS. • Type III: rất khó định, lệ thuộc vài yếu tố: tuổi thai lúc chẩn đoán, mức độ chênh lệch số đo, độ nặng Doppler, cần tƣ vấn về diễn tiến khó đoán. Cân nhắc điều trị bào thai.

CHỌN LỰA ĐIỀU TRỊ CHO sIUGR TYPE III 1Gratacós E, et al. Monochorionic twins with selective intrauterine growth restriction and intermittent absent or reversed end-diastolic flow (Type III): Feasibility and perinatal outcome of fetoscopic placental laser coagulation. Ultrasound Obstet Gynecol, 2008 • Laser đốt thông nối mạch máu: _ Thời gian lâu hơn v kỹ thuật khó hơn. Thành công: 16/18 ca. _ Thời điểm kéo dài thai kỳ 32.6 tuần (vs 31 tuần) _ Tỉ lệ sống chu sinh 63.9% (23/36) vs 85.5% (52/62) _ Thai lƣu trong TC của đứa nhỏ trong 19.4% (6/31) và 66.7% (12/18), và của thai còn lại là 50% (3/6) và 0% (0/12).

CHỌN LỰA ĐIỀU TRỊ CHO sIUGR TYPE III 1Gratacós E, et al. Monochorionic twins with selective intrauterine growth restriction and intermittent absent or reversed end-diastolic flow (Type III): Feasibility and perinatal outcome of fetoscopic placental laser coagulation. Ultrasound Obstet Gynecol, 2008 • Tỉ lệ nhuyễn não quanh chất trắng ở thai lớn là 4/28 (14.3%) ở nhóm bảo tồn và 1/17 (5.9%) ở nhóm laser. • Thông nối AA: thông nối 2 chiều, cơ chế bảo vệ cho thai nhỏ, đồng thời có cơ chế “rescue transfusion” cho thai nhỏ; nguy cơ cao của „tai nạn do thay đổi huyết động học cấp tính‟, nhƣng cũng là thông nối không thể thiếu cho sự sinh tồn của thai nhỏ

TỔNG KẾT CÁC TRƢỜNG HỢP KẸP TẮC DÂY RỐN BẰNG ĐỐT LƢỠNG CỰC Đơn vị Tiền sản – Khoa Chăm sóc trƣớc sinh

NỘI DUNG MỤC TIÊU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HƢỚNG PHÁT TRIỂN

TỔNG KẾT BCC (Bipolar Cord Occlusion) • MỤC TIÊU: • Đánh giá kết cục thai kỳ của những trƣờng hợp song thai một nhau hai ối có biến chứng thực hiện kẹp tắc dây rốn bằng đốt lƣỡng cực. • PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: • Mô tả loạt ca

TỔNG KẾT BCC (Bipolar Cord Occlusion) • Kết cục ban đầu: • Tỉ lệ thất bại: không thực hiện đƣợc thủ thuật, thai lƣu cả hai • Kết cục thứ phát: • Tỉ lệ biến chứng phẫu thuật: ối vỡn non • Tổn thƣơng não thứ phát trên hình ảnh học: xuất huyết trong não thất, nhuyễn não chất trắng quanh NT. • Thời gian kéo dài thai kỳ • Kết cục chu sinh: trẻ sanh sống, nhập NICU

CHỈ ĐỊNH BCC 1. Hội chứng truyền máu song thai (TTTS) với: • Thất bại với điều trị đầu tay (laser đốt thông nối mạch máu). • Suy tim thai nặng ở thai nhận hoặc có bất thƣờng nặng. • Thai cho có đảo ngƣợc sóng tâm trƣơng ĐM rốn và sóng a ống TM âm tính hoặc đảo ngƣợc; hoặc có tổn thƣơng não 2. Hội chứng bơm máu đảo ngƣợc trong song thai (TRAPs) với đa ối hoặc quá tải tuần hoàn ở thai bơm máu.

CHỈ ĐỊNH BCC 3. Thai chậm tăng trƣởng chọn lọc nặng (severe selective IUGR) với: • sIUGR type II hoặc III theo phân loại Gratacos và mức độ chậm tăng trƣởng nặng 4. Bất thƣờng bẩm sinh tiên lƣợng nặng / không điều trị đƣợc ở một thai

QUY TRÌNH KỸ THUẬT • Đã ký bản đồng thuận và trình duyệt hội đồng - BGĐ • Thực hiện tại phòng mổ, VÔ TRÙNG TUYỆT ĐỐI • Vô cảm: tê tủy sống • Kháng sinh dự phòng • Hậu phẫu: theo dõi siêu âm

DỤNG CỤ • Máy siêu âm có phổ Doppler • Bipolar forceps • Trocar • Kim 18G dẫn đƣờng

HẬU PHẪU • Theo dõi sau phẫu thuật • Kiểm tra tim thai sau 2 giờ; 12 giờ thủ thuật • Siêu âm kiểm tra PSV – MCA mỗi 12 giờ trong vòng 24 giờ để kiểm soát thiếu máu • Xuất viện sau 24 – 48 giờ. • MRI khảo sát thai còn lại ở 30 – 32 tuần / khi nghi ngờ có tổn thƣơng não trên siêu âm.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-song-thai-mot-nhau-co-bien-chung-lua-chon-dieu-tri-2473617.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY