MangYTe

Tài liệu y khoa

Biện pháp quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các trường mầm non quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Biện pháp quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các trường mầm non quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
  • Mã tin: 396
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, bài báo này sẽ tập trung đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích ở các trường Mầm non Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non của địa phương, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới nền giáo dục Việt Nam.

Nội dung Text: Biện pháp quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các trường mầm non quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN Học viên Cao học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Tóm tắt: Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, bài báo này sẽ tập trung đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động phòng tránh tại nạn thương tích ở các trường Mầm non Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non của địa phương, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới nền giáo dục Việt Nam. Từ khóa: Phòng tránh tai nạn thương tích; Trẻ mầm non; Biện pháp quản lý. 1. MỞ ĐẦU Đối với mỗi trường Mầm non (MN), công tác quản lý chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ em, được xem là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ, là tiêu chí quan trọng hàng đầu trong đánh giá chất lượng và xếp loại thi đua của các cá nhân và đơn vị [1]. Tuy nhiên, trong thực tế vấn đề an toàn cho trẻ trong trường mầm non vẫn đang là điều dư luận rất quan tâm. Trong thời gian gần đây, có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra cho trẻ trong trường MN ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của trẻ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những tai nạn trên là do sự chủ quan, lỏng lẻo trong quản lý làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng cho trẻ. Tuy vậy, công tác phòng tránh tại nạn thương tích (PTTNTT) của các nhà trường đạt hiệu quả chưa cao, việc nghiên cứu công tác quản lý hoạt động PTTNTT cho trẻ trong trường mầm non là vô cùng cần thiết. PTTNTT là hoạt động nhằm xây dựng trường học mà các yếu tố nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ được phòng, chống và giảm tối đa hoặc loại bỏ [2, 3]. Tất cả trẻ em trong nhà trường được chăm sóc, nuôi dạy trong một môi trường an toàn. Hoạt động PTTNTT cho trẻ trong trường MN do hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dựa trên đặc điểm, tình hình của nhà trường. Như vậy có thể hiểu rằng hoạt động PTTNTT cho trẻ trong trường MN là làm công tác phát hiện, phòng ngừa những nguy cơ có thể gây ra tai nạn thương tích cho trẻ. Hoạt động PTTNTT cho trẻ diễn ra hàng ngày trong trường MN nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ. Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã chỉ ra mối liên hệ giữa công tác PTTNTT và sự thành công của nhà trường trong công tác giáo dục trẻ [4]. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu trên tập trung nghiên cứu ở góc độ tổng quát hoặc cụ thể của công tác quản lý hoặc nghiên cứu chung về hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và hoạt động chăm sóc giáo dục, hoặc chỉ nghiên cứu ở một độ tuổi chưa đi sâu vào nghiên cứu PTTNTT cho trẻ trong các trường MN tại Quận 11, TP HCM. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế ISSN 1859-1612, Số 4(52)A/2019: tr.98-108 Ngày nhận bài: 12/5/2019; Hoàn thiện phản biện: 10/6/2019; Ngày nhận đăng: 12/6/2019

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH... 99 Chính vì vậy, bài báo này sẽ trình bày tóm tắt một số kết quả từ khảo sát thực trạng hoạt động PTTNTT cho trẻ trong trường Mầm non quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) làm cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động PTTNTT tại địa bàn. 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 11, TP HCM 2.1. Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động PTTNTT cho trẻ Bảng 1. Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động PTTNTT cho trẻ Thứ TT Nội dung ĐTB ĐLC hạng Hiệu trưởng xây dựng và phổ biến kế hoạch dựa trên cơ sở 1 yêu cầu của chương trình Giáo dục Mầm non và điều kiện 33.88 0.99 7 cụ thể của trường MN Hiệu trưởng xây dựng và phổ biến kế hoạch bồi dưỡng kiến thức PTTNTT đối với trẻ mầm non cho GV, nhân 2 33.83 0.92 4 viên (NV) thông qua các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, các buổi học bồi dưỡng… Hiệu trưởng xây dựng và phổ biến kế hoạch dựa trên cơ sở 3 kết quả thực hiện bảo đảm an toàn cho trẻ của năm học 4.58 0.50 1 trước và những trọng tâm của năm học mới. Hiệu trưởng xây dựng lịch kiểm tra việc tổ chức các hoạt 4 động chăm sóc, giáo dục trong ngày của trẻ tại các nhóm, 2 4.54 0.59 lớp. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đảm bảo an toàn cho trẻ trong các hoạt động tại 5 3.58 0.97 5 trường. Xây dựng nội quy bảo quản, sử dụng với từng loại cụ thể. Hiệu trưởng xây dựng và phổ biến kế hoạch phối hợp với 6 các lực lương giáo dục trong công tác PTTNTT cho trẻ 4.17 0.87 3 theo định kỳ hàng tháng. Hiệu trưởng xây dựng và phổ biến kế hoạch tuyên truyền 7 4.08 0.97 5 cho phụ huynh kiến thức PTTNTT cho trẻ mầm non Qua bảng khảo sát về thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động PTTNTT cho trẻ thì tất cả đa phần đều đánh giá khá tốt về xây dựng kế hoạch và phổ biến kế hoạch đến các bộ phận trong nhà trường và đến phụ huynh (Bảng 1). Việc Hiệu trưởng lập kế hoạch phân công cho từng giáo viên (GV) kiểm tra, báo cáo đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đảm bảo an toàn ở lớp mình phụ trách là rất tốt cho việc PTTNTT cho trẻ trong lớp. Hiệu trưởng phải dựa trên tình hình thực tế đã thực hiện được ở cơ sở mình năm học trước để xây dựng kế hoạch PTTNTT cho trẻ trong năm học kế tiếp và phải xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đảm bảo an toàn cho trẻ trong các hoạt động tại trường. Xây dựng nội quy bảo quản, sử dụng với từng loại cụ thể. Xây

100 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN dựng công tác tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ cho độ ngũ cán bộ (CB), GV, cha mẹ học sinh (CMHS) để PTTNTT cho trẻ trong cuộc sống hằng ngày rất quan trọng và cấp thiết cần phải thực hiện ngay. Qua xem xét thực tế ở một số trường, nội dung kế hoạch dạy học còn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể theo những yêu cầu gì, biện pháp và hình thức thực hiện chưa rõ ràng, thiếu tính phối hợp. 2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Kết quả đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch PTTNTT cho trẻ thì tất cả đa phần đều đánh giá khá tốt (Bảng 2). Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế về công tác tổ chức hoạt động PTTNTT thì có nhiều ý kiến trái ngược nhau, có người thì cho rằng việc Hiệu trưởng phân công cho từng GV kiểm tra, báo cáo đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đảm bảo an toàn ở lớp mình phụ trách là rất tốt cho việc PTTNTT cho trẻ trong lớp. Về công tác phân công phó hiệu trưởng phụ trách bán trú phổ biến cho GV những kiến thức cần thiết về PTTNTT để tuyên truyền đến phụ huynh vào giờ đón và trả trẻ và phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho GV việc thực hiện kế hoạch lồng ghép nội dung dạy trẻ kỹ năng PTNTT vào kế hoạch chuyên môn của GV tại nhóm, lớp chưa mang lại hiệu quả cao. Bảng 2. Thực trạng tổ chức thực hiện kế hoạch phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Thứ TT Nội dung ĐTB ĐLC hạng Hiệu trưởng phân công cho từng GV kiểm tra, báo cáo đồ 1 dùng, đồ chơi, trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đảm bảo 3.88 0.90 3 an toàn ở lớp mình phụ trách. Hiệu trưởng phân công phó hiệu trưởng phụ trách bán trú 2 phổ biến cho GV những kiến thức cần thiết về PTTNTT để 4.08 1.02 6 tuyên truyền đến phụ huynh vào giờ đón và trả trẻ. Hiệu trưởng phân công phó hiệu trưởng phụ trách bán trú 3 phối hợp cùng y tế địa phương khám sức khỏe định kỳ 3.79 0.98 4 hàng tháng, hàng quý trong năm học. Hiệu trưởng phân công phó hiệu trưởng phụ trách bán trú sắp xếp mua sắm những trang thiết bị đảm bảo an toàn cho 4 3.96 1.00 5 trẻ tại trường, quy định rõ ràng trách nhiệm của từng người với tài sản mà họ phụ trách. Hiệu trưởng phân công phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho GV việc thực hiện kế 5 3.75 1.03 7 hoạch lồng ghép nội dung dạy trẻ kỹ năng PTTNTT vào kế hoạch chuyên môn của GV tại nhóm, lớp. Hiệu trưởng phân công GV đi học các lớp bồi dưỡng kiến thức do sở giáo dục, phòng giáo dục hoặc trung tâm y tế 6 4.25 0.61 1 phường tổ chức và sưu tầm các tài liệu, tranh ảnh về cách PTTNTT cho trẻ mầm non và phổ biến cho toàn trường. Hiệu trưởng phân công cho GV xây dựng kế hoạch chuyên 7 4.38 0.65 2 môn có lồng ghép nội dung dạy trẻ kỹ năng PTTNTT.

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH... 101 2.3. Thực trạng chỉ đạo thực hiện kế hoạch phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Kết quả khảo sát cho thấy nội dung 3 là vấn đề thiết yếu nhất trong công tác thực hiện chỉ đạo thực hiện PTTNTT. Tiếp đến, việc chỉ đạo liên quan đến việc khám chữa bệnh cho trẻ hàng quý hay xây dựng kế hoạch chuyên môn lồng ghép nội dung dạy trẻ PTTNTT cho GV là việc làm rất quan trọng và cần thiết cho công tác PTTNTT cho trẻ trong các trường Mầm non. Bảng 3. Thực trạng chỉ đạo thực hiện kế hoạch PTTNTT cho trẻ Thứ TT Nội dung ĐTB ĐLC hạng Hiệu trưởng chỉ đạo GV thực hiện kiểm tra, báo cáo số liệu cụ thể về những đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, cơ sở vật không 1 3.83 0.92 6 đảm bảo an toàn ở mỗi lớp trong thời gian xác định và nộp báo cáo kết quả. Hiệu trưởng chỉ đạo GV thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức 2 PTTNTT cho trẻ MN thông qua các tài liệu, tranh ảnh sưu tầm 4.17 0.82 2 từ sách, báo, tạp chí… Hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách bán trú theo dõi 3 và giám sát GV trong việc tuyên truyền đến phụ huynh kiến thức 4.08 0.78 1 PTTNTT cho trẻ MN tại trường thông qua giờ đón và trả trẻ. Hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách bán trú thường 4 xuyên nắm vững tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo 4.17 0.87 5 an toàn cho trẻ. Hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn bồi 5 dưỡng chuyên môn cho GV về thực hiện kế hoạch chuyên môn 3.79 0.98 7 có lồng ghép nội dung giáo dục trẻ kỹ năng PTTNTT. Hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng phụ trách bán trú phối hợp 6 với y tế địa phương đến khám sức khỏe định kỳ cho trẻ hàng 4.17 0.82 2 tháng hoặc hàng quý. Hiệu trưởng chỉ đạo GV xây dựng kế hoạch chuyên môn có lồng 7 3.79 0.83 4 ghép nội dung dạy trẻ kỹ năng PTTNTT. 2.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Qua bảng khảo sát về thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động PTTNTT cho trẻ được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên việc Hiệu trưởng kiểm tra và đánh giá công tác tuyên truyền của GV với phụ huynh trong việc PTTNTT cho trẻ thông qua các phiếu thăm dò hoặc các buổi tọa đàm, trò chuyện và Hiệu trưởng kiểm tra và đánh giá việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ thông qua báo cáo của GV và quan sát trực tiếp có ý kiến cho rằng công tác này rất hữu ích và mang lại hiệu quả cao nhưng cũng có ý kiến cho rằng Hiệu trưởng phải giao việc cho Phó hiệu trưởng để việc theo sát GV, các bộ phận sẽ đạt kết quả cao hơn, Nhưng cũng có ý kiến cho rằng việc quan sát trực tiếp tại lớp sẽ tạo áp lực cho GV. Chức năng kiểm tra và đánh giá việc tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục của GV có lồng ghép nội dung phòng tránh tai nạn thương tích cũng

102 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN được đánh giá đạt mức trung bình khá. Qua đó, thấy được sự quan tâm của hiệu trưởng và các trường MN đối với việc PTTNTT cũng như nhận thức được tầm quan trọng của công tác này chưa được đánh giá cao. Qua trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng một số trường Mầm non, các hiệu trưởng đã đưa ra một số khó khăn gây ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, đánh giá và tuyên truyền. Thứ nhất, do đặc thù công việc ở trường mầm non quá bận rộn, đôi khi không có đủ thời gian để tổ chức những buổi tọa đàm hay những buổi nói chuyện chuyên đề về PTTNTT cho trẻ. Thứ hai, vấn đề kinh phí cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện công tác PTTNTT. Thứ ba, sự tham gia của phụ huynh không tốt do phụ huynh cũng không có nhiều thời gian. Bảng 4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động phòng tránh TNTT cho trẻ Thứ TT Nội dung ĐTB ĐLC hạng Hiệu trưởng kiểm tra việc thực hiện kiểm tra, báo cáo của GV về số liệu cụ thể về đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, cơ sở vật 1 3.46 0.93 4 chất không đảm bảo an toàn ở mỗi lớp bằng cách đọc báo cáo của GV và quan sát thực tế. Hiệu trưởng kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức PTTNTT của GV thông qua các bài trắc nghiệm, tự luận, báo 2 3.63 0.88 2 cáo của phó hiệu trưởng phụ trách bán trú, kiểm nghiệm thực tế qua đó đánh giá kết quả đạt được. Hiệu trưởng kiểm tra và đánh giá công tác tuyên truyền của 3 GV với CMHS trong việc PT TNTT cho trẻ thông qua các 3.67 1.05 6 phiếu thăm dò hoặc các buổi tọa đàm, trò chuyện… Hiệu trưởng kiểm tra và đánh giá tình hình mua sắm trang thiết bị vào một thời điểm trong năm học, tiến hành kịp thời 4 3.92 0.88 3 những yêu cầu bổ sung, sửa chữa hoặc thay thế những thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết. Hiệu trưởng kiểm tra và đánh giá việc bồi dưỡng chuyên môn cho GV về thực hiện kế hoạch chuyên môn có lồng ghép nội 5 3.92 0.83 1 dung giáo dục trẻ kỹ năng PTTNTT thông qua việc xem kế hoạch chuyên môn của GV, dự giờ, thăm lớp. Hiệu trưởng kiểm tra và đánh giá việc khám sức khỏe định kỳ 6 3.75 1.11 7 cho trẻ thông qua báo cáo của GV và quan sát trực tiếp. Hiệu trưởng kiểm tra và đánh giá việc tổ chức hoạt động 7 3.58 0.97 5 chăm sóc, giáo dục của GV có lồng ghép nội dung PT TNTT. 2.5. Thực trạng xây dựng các điều kiện và các yếu tố liên quan đến hoạt động PTTNTT cho trẻ Bảng 5 khảo sát về thực trạng xây dựng các điều kiện và các yếu tố liên quan đến hoạt động PTTNTT cho trẻ trong các trường MN Quận 11 có nhiều ý kiến trái ngược nhau, có người thì cho rằng việc Hiệu trưởng phân công cho từng GV kiểm tra, báo cáo đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đảm bảo an toàn ở lớp mình phụ trách

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH... 103 là rất tốt cho việc PTTNTT cho trẻ trong lớp. Tuy nhiên cũng có ý kiến nếu giao cho GV tự xây dựng và thực hiện kế hoạch mà BGH không theo sát kiểm tra thì cũng không có kết quả mong đợi vì mỗi GV đều có tính tình và sự chu đáo khác nhau. Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn, PTTNTT cho trẻ trong trường không chỉ là trách nhiệm của riêng BGH nhà trường, của các GV mà cả CMHS cũng phải chú ý không cho con mang đồ chơi nhỏ, sắc, nhọn vào lớp, gây nguy hiểm cho chính bản thân con và các bạn, phụ huynh gửi con đến trường mà không thông báo với GV về tiền sử sốt co giật, bệnh tim… của con, gây khó khăn, nguy hiểm trong công tác nuôi dạy, chăm sóc trẻ.. Khi trò chuyện trực tiếp với cha mẹ trẻ về việc phối hợp cùng với trạm y tế trung tâm y tế khám sức khỏe định kì cho trẻ cũng rất quan trọng nhưng có phụ huynh cho rằng phải có bác sĩ trực tiếp trong trường thì mới đảm bảo an toàn và tạo sự yên tâm cho cha mẹ, GV và uy tín cho nhà trường. Theo tác giả việc xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất trong trường rất cần thiết và cấp bách để PTTNTT cho trẻ tuy nhiên không nhất thiết phải tiến hành trang bị, sữa chữa một thời điểm trong năm học mà phải xây dựng theo lộ trình cụ thể, xem xét để dành quỹ dự phòng để mua sắm trang bị khi cần thiết. Xây dựng công tác tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ cho độ ngũ CB, GV, CNV, CMHS để PTTNTT cho trẻ trong cuộc sống hằng ngày rất quan trọng và cấp thiết cần phải thực hiện ngay. Việc liên kết với trung tâm y tế phường để khám sức khỏe định kì cho trẻ là rất cần thiết. Bảng 5. Thực trạng xây dựng các điều kiện và yếu tố liên quan đến hoạt động PTTNTT cho trẻ Thứ TT Nội dung ĐTB ĐLC hạng 1 Hiệu trưởng phân công cho từng GV kiểm tra, báo cáo đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đảm bảo an 3.79 0.83 2 toàn ở lớp mình phụ trách. 2 Hiệu trưởng phân công phó hiệu trưởng phụ trách bán trú phổ biến cho GV những kiến thức cần thiết về PTTNTT để 3.79 0.93 5 tuyên truyền đến phụ huynh vào giờ đón và trả trẻ. 3 Hiệu trưởng phân công phó hiệu trưởng phụ trách bán trú phối hợp cùng y tế địa phương khám sức khỏe định kỳ hàng 3.83 0.87 3 tháng, hàng quý trong năm học. 4 Hiệu trưởng phân công phó hiệu trưởng phụ trách bán trú sắp xếp mua sắm những trang thiết bị đảm bảo an toàn cho 3.79 0.88 4 trẻ tại trường, quy định rõ ràng trách nhiệm của từng người với tài sản mà họ phụ trách. 5 Hiệu trưởng phân công phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho GV việc thực hiện kế 3.04 0.75 1 hoạch lồng ghép nội dung dạy trẻ kỹ năng PTTNTT vào kế hoạch chuyên môn của GV tại nhóm, lớp. 6 Hiệu trưởng phân công GV đi học các lớp bồi dưỡng kiến thức do sở giáo dục, phòng giáo dục hoặc trung tâm y tế 3.71 1.00 6 phường tổ chức và sưu tầm các tài liệu, tranh ảnh về cách PT TNTT cho trẻ mầm non và phổ biến cho toàn trường.

104 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 11, TP HỒ CHÍ MINH 3.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, GV, NV, cha mẹ học sinh về hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Mục tiêu của biện pháp Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý (CBQL), GV, NV, CMHS là điều kiện tiên quyết trong thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. Cách thức thực hiện biện pháp Phòng Giáo dục tập huấn chuyên đề, tuyên truyền PTTNTT cho trẻ trong trường Mầm non để hỗ trợ đội ngũ CBQL, GV, NV và cả CMHS, cộng đồng nhận thức đúng, tích cực tham gia vào các họat động PTTNTT cho trẻ ở trường MN thì nhà trường cần tuyên truyền về tầm quan trọng của hoạt động PTTNTT cho trẻ ở trường MN, cần quán triệt rõ mục đích, yêu cầu và lợi ích của PTTNTT cho trẻ. Phát cho đội ngũ những tài liệu được tập huấn từ cấp trên, phát cho phụ huynh những tờ bướm. Đồng thời kết hợp thực hiện tuyên truyền qua loa phát thanh vào những giờ CMHS đón trẻ. Để tạo sân chơi thu hút trẻ và CMHS cùng tham gia, nhà trường cần xây dựng tổ chức các hội thi, trò chơi lồng ghép với các hoạt động chăm sóc giáo dục ở trường để giúp trẻ và phụ huynh khắc sâu kiến thức và ý thức trong công tác chăm sóc và tự bảo vệ bản thân. Đối với đội ngũ sư phạm nhà trường có thể tổ chức lồng ghép vào các buổi họp Hội đồng sư phạm, qua sinh hoạt câu lạc bộ GV, có thể tổ chức cho GV tìm hiểu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bằng nhiều trò chơi, đố vui có thưởng hoặc trò chơi hái hoa dân chủ, trắc nghiệm, tổ chức hội thi về PTTNTT. Mời báo cáo viên, bác sĩ ở các trung tâm y tế, trạm y tế phường đến báo cáo cho GV, NV và CMHS về nội dung PTTNTT cho trẻ trong trường MN, các kỹ thuật sơ cấp cứu cho trẻ. Thành lập đội sơ cứu của truờng thường xuyên tập huấn cho GV các kỹ thuật sơ cứu để GV có thể thực hiện thao tác thuần thục khi xảy ra tình huống. Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 3.2. Biện pháp 2: Tăng cường huy động và sử dụng các nguồn lực phục vụ hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Mục tiêu của biện pháp Nhằm huy động các nguồn lực từ Phòng Giáo dục, BGH, GV, CMHS và cộng đồng trong hoạt động PTTNTT. Cách thức thực hiện biện pháp Đối với Phòng Giáo dục: (1) Hằng năm lên kế hoạch kiểm tra chuyên đề: Trang thiết bị,

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH... 105 cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn, PTTNTT cho trẻ trong trường MN. Nhắc nhở BGH các trường thường xuyên trong các buổi hội họp về công tác PTTNTT cho trẻ trong trường MN để nâng cao ý thức trách nhiệm của người lãnh đạo. (2) Đề nghị các trường nộp kế hoạch trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị, sửa chữa đúng thời gian. Phòng Giáo dục tổng hợp và tham mưu và đề xuất với cấp trên trang bị, sửa chữa kịp thời những đồ dùng, đồ chơi, thiết bị cần thiết sử dụng trong chăm sóc giáo dục trẻ của các trường mầm non trong quận. Đặc biệt quan tâm và tham mưu với cấp trên về xây dựng, sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất cho các trường cơ sở vật chất còn kém. (3) Tham mưu với lãnh đạo xây dựng trường MN gần bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo về tuyển NV y tế cho các trường MN. Đối với BGH các trường: (1) Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, sửa chữa các công trình trong nhà trường. (2) Huy động các nguồn tài trợ giáo dục từ phía phụ huynh, các công ty cùng chung tay góp sức để tăng cường nguồn lực tài chính cho nhà trường trong vệc trang bị, sửa chữa CSVC như sân trường, cải tạo sân vườn, sửa chữa đồ chơi ngoài trời…(3) CSVC tốt thể hiện ở chỗ trường lớp khang trang, sạch đẹp, là một điều kiện cần thiết để PTTNTT cho trẻ trong trường MN, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường, do dó hiệu trưởng cần xác định bằng văn bản, lên kế hoạch chi tiết, cụ thể để có thể thực hiện kế hoạch dễ dàng. (4) Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. (5) Trong các buổi họp cần tuyên truyền đến BGH, GV, NV trong nhà trường các quy định theo Điều lệ trường MN, quy chế của ngành, nội quy của nhà trường để đảm bảo chế độ an toàn cho trẻ. Đối với GV, NV, CMHS: (1) GV lập kế hoạch, đề xuất sửa chữa, trang bị thêm cơ sở vật chất cho lớp. (2) Để hỗ trợ cho đội ngũ GV, NV và cả CMHS, cộng đồng nhận thức đúng, tích cực tham gia vào các hoạt động PTTNTT cho trẻ ở trường MN thì nhà trường cần tuyên truyền về tầm quan trọng của hoạt động PTTNTT cho trẻ ở trường MN, cần quán triệt rõ mục đích, yêu cầu và lợi ích của PTTNTT cho trẻ. 3.3. Biện pháp 3: Tổ chức hoạt động bồi dưỡng nhằm trang bị cho trẻ kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích trong trường Mầm non Mục tiêu của biện pháp Hình thành cho trẻ kỹ năng thoát hiểm, biết cách tránh xa nơi nguy hiểm, tự bảo vệ bản thân. Cách thức thực hiện biện pháp Phòng giáo dục: (1) Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề: Giáo dục kỹ năng phòng chống các tai nạn trong cuộc sống (thoát hiểm khi bị người lạ bắt, làm gì khi gặp nguy hiểm, …), kết hợp thực hiện giữa khâu chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục. Thực hiện nội dung đưa vào chương trình giáo dục với hình thức sinh động, người thật việc thật, được tham gia trực tiếp vào hoạt động sẽ giúp trẻ khắc sâu kiến thức, biết tránh những trò chơi có thể nguy hiểm cho bản thân. (2) Tổ chức thí điểm ở 03 trường mầm non rút kinh nghiệm khi thực hiện chuyên đề và nhân rộng cho các trường, lớp MN trong quận.

106 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN Ban giám hiệu: (1) Hiệu trưởng chỉ định người chịu trách nhiệm chính, lên kế hoạch cụ thể và phân công từng khối lớp thực hiện chuyên đề. Sau đó phân công phó hiệu trưởng thực hiện việc phân bố và kiểm tra thực hiện chuyên đề của các lớp. Lên hoạt động giờ học cho phụ huynh dự giờ (2) Hiệu trưởng cần trích ra một phần kinh phí hợp lý cho hoạt động chuyên đề này, đây là hình thức thực hiện rất thiết thực, phù hợp với điều kiện hoạt động của đơn vị nên đem lại kết quả rất khả quan. Khi xem trẻ học CMHS được xem họ cảm thấy phấn khởi khi nhà trường tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, uy tín nhà trường sẽ được nâng lên. Bên cạnh đó những gì mà họ được xem cũng đã tác động giúp họ cập nhật kiến thức và nâng cao nhận thức. (3) Ngoài ra ở mỗi học kỳ nhà trường tổ chức thực tập chữa cháy, thoát nạn. GV, CMHS: (1) GV lập kế hoạch, xây dựng giáo án dựa trên tình hình thực tế ở địa phương, trên trẻ ở lớp và theo chuyên đề đã được học tập huấn. (2) Rút kinh nghiệm sau mỗi tiết học, từng giai đoạn để từ đó bổ sung hoặc sửa lại kế hoạch ngày, tháng, năm. (3) GVvà CMHS sưu tầm những bài thơ, nhạc, vè, chuyện kể, kịch… phù hợp với chương trình hoặc sử dụng những tình huống trong thực tế nhằm giáo dục trẻ nhận biết những vị trí, vật dụng, hành động, trò chơi có nguy cơ gây ra tai nạn. 3.4. Biện pháp 4: Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ phù hợp với điều kiện của mỗi nhà trường Mục tiêu của biện pháp Kế hoạch hóa công tác PTTNTT giúp nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch PTTNTT cho trẻ trong trường MN; chủ động dành các nguồn lực cho từng hoạt động để hoạt động PTTNTT đạt hiệu quả. Cách thức thực hiện biện pháp Phòng Giáo dục: Xây dựng kế hoạch năm học kèm PTTNTT trong đó thành lập ban An toàn trường học bậc học mầm non dựa trên tình hình thực tế trong quận. Ban hành về các trường, lớp MN Quận 11. Ban giám hiệu: (1) Dựa vào kế hoạch năm của PGD xây dựng kế hoạch cho trường, lớp. Khi xây dựng kế hoạch cần chú ý nội dung nâng cao nhận thức, kỹ năng tổ chức hoạt động và thái độ của GV đối với công tác PTTNTT cho trẻ trong trường MN. (2) Ban An toàn trường học họp và phân tích tình hình thực tế của trường, thuận lợi, khó khăn, mặt mạnh, hạn chế, các nguồn lực…, xác định mục tiêu cụ thể. Hiệu trưởng dự thảo kế hoạch cho từng tháng, học kỳ và cả năm học. Trên cơ sở đó Phó hiệu trưởng phụ trách khâu chăm sóc nuôi dưỡng, cán bộ y tế, các GV sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể của khâu mình, lớp mình phụ trách và chủ động phối hợp thực hiện. (3) Xây dựng kế hoạch PTTNTT theo tháng, tuần.

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH... 107 3.5. Biện pháp 5: Xây dựng cơ chế tổ chức và điều hành hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích Mục tiêu của biện pháp Nhằm giúp cho các tổ chức, thành viên trong và ngoài nhà trường nắm được và hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của mình, qua đó cùng thống nhất cao về phương pháp, hình thức tổ chức để phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với nhau trong công tác. Cách thức thực hiện biện pháp Nhà trường thành lập Ban An toàn trường học, gồm các thành viên: (1) Trưởng ban: Hiệu trưởng; (2) Phó ban: Hai Phó Hiệu trưởng; (3) Ủy viên gồm: Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, Trưởng Trạm y tế Phường, NV y tế và các tổ trưởng chuyên môn. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho mọi thành viên, yêu cầu cụ thể về quyền hạn, rõ ràng trách nhiệm từ việc xây dựng kế hoạch cá nhân, bộ phận theo tháng, học kì, cả năm cho đến việc tổ chức điều hành, kiểm tra đánh giá, báo cáo kết quả và chịu trách nhiệm các công tác mà mình phụ trách. Hàng kỳ họp sơ kết, cuối năm tổng kết, họp đột xuất khi cần thiết. Ban an toàn trường học họp định kỳ mỗi tháng một lần để báo cáo tình hình cho Hiệu trưởng và nêu ra những tồn tại cần khắc phục trong tháng từ đó đề ra biện pháp khắc phục, có chế độ khen thưởng, động viên cũng như phê bình, nhắc nhở đội ngũ kịp thời để công tác PTTNTT đạt hiệu quả. 3.6. Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Mục tiêu của biện pháp Kiểm tra đánh giá để nắm được những thuận lợi, khó khăn, khắc phục kịp thời những nguy cơ gây ra TNTT, nhằm nâng cao ý thức thực hiện qui chế của GV, tạo nền nếp và chất lượng cao trong chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng uy tín của nhà trường. Mặt khác kiểm tra trường có thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra hay không để có thể điều chỉnh, hỗ trợ GV khi cần thiết hoặc xử lý nghiêm đối với những trường hợp gây ảnh hưởng đến an toàn của trẻ. Cách thức thực hiện biện pháp Hiệu trưởng thực hiện dự thảo tiêu chuẩn và qui trình đánh giá, tổ chức cho CB, GV, CNV thảo luận, góp ý bổ sung. Ban An toàn trường học điều chỉnh, hoàn thiện nội dung trình Hiệu trưởng duyệt và tiến hành tổ chức kiểm tra đánh giá theo đúng quy trình và tiêu chuẩn. Phân công các thành viên trong Ban An toàn trường học thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất GV thông qua các hoạt động trong ngày của trẻ, kiểm tra, đánh giá lịch làm việc các bộ phận theo dây chuyền A, B, C. Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng quy

108 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐOAN trình, ghi nhận đầy đủ nội dung kiểm tra, nhận xét của người kiểm tra để người được kiểm tra rút kinh nghiệm cho việc tổ chức hoạt động. Kiểm tra đánh giá phải đảm bảo tính công khai, chính xác, khách quan. Nhận xét đánh giá phải cụ thể. Sau kiểm tra đánh giá, Hiệu trưởng phải quan tâm đến việc điều chỉnh hoạt động, để người được kiểm tra làm việc tốt hơn. CMHS cùng phối hợp với nhà trường quan sát, kiểm tra, góp ý để nhà trường thực hiện ngày càng tốt hơn. 4. KẾT LUẬN Dựa vào cơ sở thực tiễn và lý luận quản lý hoạt động PTTNTT cho trẻ trong trường MN, bài báo đã đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động PTTNTT cho trẻ trong trường MN, trình bày mục đích, nội dung, hướng dẫn thực hiện và yêu cầu của từng biện pháp đề xuất. Hoạt động PTTNTT cho trẻ trong trường MN là công tác vô cùng quan trọng, cấp thiết, cần phải thực hiện nghiêm túc và khoa học. Tai nạn thương tích không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của trẻ mà hậu quả còn kéo dài đến khi trẻ trưởng thành, cho nên công tác quản lý hoạt động này cần được hiệu trưởng trường MN và các quản lý cấp trên thật sự quan tâm và tâm huyết theo đuổi mới mong đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động PTTNTT cho trẻ trong trường MN hiện nay và cho cả cộng đồng trong tương lai. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thế Vinh (1996). Nghiệp vụ quản lý trường mầm non, NXB Giáo dục, Hà Nội. [2] Hương Linh (2012). Quy chuẩn quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm xây dựng trường học an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội. [3] Tào Thị Hồng Vân (2012). Bộ tiêu chí đánh giá môi trường an toàn cho trẻ trong trường mầm non, Tạp chí Giáo dục Mầm non. [4] Tào Thị Hồng Vân (2012). Thực trạng và đề xuất một số biện pháp phòng tránh nguy cơ mất an toàn cho trẻ trong trường mầm non., Tạp chí Y học thực hành. Title: MANAGEMENT STRATEGIES OF ACCIDENT PREVENTION ACTIVITIES AT PRESCHOOLS IN DISTRICT 11, HO CHI MINH CITY Abstract: Based on literature review and the current context, this article will suggest some strategies to improve the effectiveness of accident prevention activities at preschools in District 11, Ho Chi Minh city in the next few years with aim to ensure the successful completion of developing local early childhood education, and then make contribution to education reform in Vietnam. Keywords: Accident prevention, preschool children, management strategies.

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bien-phap-quan-ly-hoat-dong-phong-tranh-tai-nan-thuong-tich-cho-tre-trong-cac-truong-mam-non-quan-11-2292566.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY