MangYTe

Tài liệu y khoa

Đặc điểm nhiễm khuẩn vết mổ sau phẫu thuật mổ lấy thai tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc từ năm 1/2018 - 9/2021

Đặc điểm nhiễm khuẩn vết mổ sau phẫu thuật mổ lấy thai tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc từ năm 1/2018 - 9/2021
  • Mã tin: 1955
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Đặc điểm nhiễm khuẩn vết mổ sau phẫu thuật mổ lấy thai tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc từ năm 1/2018 - 9/2021 trình bày xác định tỷ lệ mắc, các yếu tố có thể là nguy cơ gia tăng nhiễm khuẩn vết mổ sau phẫu thuật mổ lấy thai và các vi khuẩn thường gây nhiễm khuẩn vết mổ.

Nội dung Text: Đặc điểm nhiễm khuẩn vết mổ sau phẫu thuật mổ lấy thai tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc từ năm 1/2018 - 9/2021

HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VIỆT NAM - BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ SAU PHẪU THUẬT MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẠNH PHÚC TỪ NĂM 1/2018 - 9/2021 Nguyễn T. Thanh Hà*, Trương T. Bích Ngọc*, Nguyễn T. Thương* và CS TÓM TẮT 3 Staphylococcus sp. và E. coli 1. Mở đầu: Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) 5. Kết luận: Phẫu thuật mổ lấy thai trên các sau phẫu thuật lấy thai là một trong những nhiễm sản phụ có rất nhiều yếu tố có thể là nguy cơ làm khuẩn bệnh viện (NKBV) thường gặp, làm tổn gia tăng NKVM (con so, thai IVF, tiểu đường). thương cho sản phụ, kéo dài thời gian nằm viện Nghiên cứu cần tiếp tục và một chương trình can và tăng chi phí điều trị. Để góp phần làm giảm thiệp gia tăng kiến thức, kỹ năng thực hành NKVM chúng tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá phòng ngừa NKVM cần được tiến hành thường đặc điểm dịch tễ các trường hợp NKVM trên sản xuyên. phụ phẫu thuật mổ lấy thai tại BV Quốc tế Hạnh Từ khóa: nhiễm khuẩn vết mổ, sản phụ mổ Phúc. lấy thai, yếu tố nguy cơ gây NKBV 2. Mục tiêu: xác định tỷ lệ mắc, các yếu tố có thể là nguy cơ gia tăng NKVM sau phẫu thuật SUMMARY mổ lấy thai và các vi khuẩn thường gây NKVM EPIDEMIOLOGICAL 3. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả và phân CHARACTERISTICS OF SURGICAL tích các ca NKVM đã được thu thập và xác định SITE INFECTION AFTER CESAREAN từ 1/2018 đến tháng 9/2021, theo tiêu chuẩn chẩn SECTION AT HANH PHUC đoán NKVM của CDC và Bộ Y tế năm 2002. INTERNATIONAL HOSPITAL FROM 4. Kết quả: NC của chúng tôi được đánh giá 1/2018 TO 9/2021 trên 6702 ca PT lấy thai trong suốt thời gian 2018 Introduction: Surgical site infection (SSI) – 9/2021. Tỷ lệ NKVM là 0,3%. Một số yếu tố after cesarean section is one of the common có thể là yếu tố nguy cơ làm gia tăng NKVM đã hospital-acquired infections (HAI), causing được tìm thấy như: con so (73,9%), thai IVF injury to pregnant women, prolonging hospital (34,8%), tiểu đường (30,4%), Bạch cầu cao trước stay and increasing costs. treatment fees. To PT (30,4%), phẫu thuật cấp cứu (65%). Các yếu contribute to the reduction of SSI, we conducted tố khác được tìm thấy trên những ca NKVM: thời a study to evaluate the epidemiological gian PT kéo dài từ 15 phút < 60 phút (97%), trên characteristics of SSI cases in pregnant women 60 phút (13%), có sử dụng KSDP 73,8%, thời with cesarean section at Hanh Phuc International gian phát hiện NKVM dưới 7 ngày chiếm tỷ lệ Hospital. cao nhất 78,3%, và 74% phát hiện trong lúc nằm Objectives: to determine the incidence, viện. Vi khuẩn thường gây NKVM là factors that may increase the risk of UTI after cesarean section and the bacteria that often cause 1 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Bệnh viện Quốc SSI tế Hạnh Phúc Methods: Description of SSI cases identified Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thanh Hà according to CDC diagnostic criteria (2019). Email: thithanhha_n@hanhphuchospital.com Results: Our study was evaluated on 6702 Ngày nhận bài: 2/7/2022 caesarean sections during 2018 – 9/2021. The Ngày phản biện khoa học: 21/7/2022 SSI rate is 0.3%. Several factors that may be risk Ngày duyệt bài: 15/8/2022 24

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 factors for increased SSI have been found such điều trị, trong đó phẫu thuật mổ bắt con là as: preterm birth (73.9%), IVF pregnancy một trong những mô hình bệnh tật của bệnh (34.8%), diabetes (30.4%), white blood cell viện. Từ năm 2018 - 2021, bệnh viện có count high before surgery (30.4%). Other factors 6702 bệnh nhân được phẫu thuật mổ bắt con. found in SSI cases: operative time lasting from Tuy nhiên, tỷ lệ NKVM trên đối tượng này 15 minutes < 60 minutes (97%), more than 60 minutes (13%), using prophylactic delivery còn chưa được nghiên cứu. Do vậy, chúng 73.8%, time detecting SSI under 7 days tôi làm nghiên cứu này nhằm đánh giá bước accounted for the highest rate of 78.3%, and 74% đầu đặc điểm nhiễm khuẩn vết mổ sau mổ detected during hospital stay. The bacteria that lấy thai và những yếu tố liên quan, từ đó đưa commonly cause SSI is Staphylococcus sp. and ra các biện pháp can thiệp nhằm giảm tỷ lệ E. coli NKVM, đảm bảo an toàn cho NB, nâng cao Conclusion: Caesarean section on pregnant chất lượng khám chữa bệnh. women has many factors that can increase the risk of SSI (first child, IVF pregnancy, diabetes). II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Research needs to continue and an intervention program to increase knowledge and practice skills 2.1. Mục tiêu chung: “Đặc điểm nhiễm to prevent SSI needs to be conducted regularly. khuẩn vết mổ sau phẫu thuật mổ lấy thai và Keywords: surgical site infection, women các yếu tố liên quan đến NKVM tại BV undergoing cesarean section, risk factors for Quốc Tế Hạnh Phúc từ năm 2018 đến năm hospital-acquired infections (HAI) 2021 » 2.2. Mục tiêu cụ thể: I. ĐẶT VẤN ĐỀ - Xác định tỷ lệ NKVM trên NB mổ lấy Nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) là một thai tại BVĐK Quốc Tế Hạnh Phúc. trong những nhiễm khuẩn bệnh viện - Xác định yếu tố nguy cơ có thể liên quan (NKBV) thường gặp sau phẫu thuật, gây tổn đến NKVM trên NB mổ lấy thai: ngày nằm thương cho người bệnh, kéo dài thời gian viện, nhiễm khuẩn trước sanh, tuổi, ASA, nằm viện và tăng chi phí điều trị. Nhiều thời gian phẫu thuật, sử dụng kháng sinh dự nghiên cứu (NC) cho thấy làm kéo dài thời phòng trước mổ, loại vi khuẩn gây bệnh, gian nằm viện thêm 7-10 ngày, tăng tỷ lệ sử kháng sinh điều tri. dụng kháng sinh, tăng tỷ lệ tái nhập viện và ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh, chất III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU lượng bệnh viện. Nhiễm khuẩn vết mổ sau phẫu thuật lấy Các yếu tố làm gia tăng nguy cơ NKBV thai xảy ra trong vòng 30 ngày sau phẫu như: loại phẫu thuật, cơ sở vật chất, loại vi thuật [1] [2]. Bao gồm: 1) NKVM nông khuẩn, tình trạng của người bệnh (NB), tác (Chảy mủ từ vết mổ; Phân lập được vi khuẩn nhân gây bệnh và sự kháng thuốc cũng như từ dịch hoặc mô của vết mổ; Có 1 trong các sự tuân thủ các biện pháp KSNK của NVYT. dấu hiệu: đau, sưng, nóng, đỏ tại VM; nhà Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế Hạnh Phúc là lâm sàng chẩn đoán NKVM. 2) NKVM sâu: một bệnh viện chuyên ngành về sản, phụ Xảy ra ở mô mềm sâu (cân/cơ). Xuất hiện 1 khoa và nhi khoa. Hàng năm, bệnh viện có trong các dấu hiệu: Chảy mủ từ vết mổ sâu hàng ngàn bệnh nhân được nhập khám và 25

HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VIỆT NAM - BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN (Không phải từ cơ quan, khoang cơ thể); Vết các ca NKVM theo định nghĩa của BYT, mổ tự toát ra hoặc nhà lâm sàng mở ra vì (Bn WHO, CDC sốt > 38℃, sưng, nóng, đỏ, đau; Có áp - Phiếu thu thập dữ liệu được làm sẵn và xe/nhiễm khuẩn khi mổ lại/qua xét nghiệm thông qua Hội đồng chuyên môn. mô học; nhà lâm sàng chẩn đoán NKVM sâu. - Dữ liệu được nhập và phân tích bằng 3) NKVM ở cơ quan hoặc khoang cơ thể: phần mềm EpiData và SPSS 16.0 Xuất hiện 1 trong các dấu hiệu: chảy mủ từ dẫn lưu nội tạng; Phân lập được VK từ dịch IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU cơ quan/khoang cơ thể, áp xe hoặc nhiễm 4.1. Đặc điểm bệnh nhân phẫu thuật lấy khuẩn khi mổ lại; Có kết quả trên xét nghiệm thai tại BVQT Hạnh Phúc: mô học; Nhà lâm sàng chẩn đoán NKVM tại Bảng 1: Phân bố phẫu thuật lấy thai tại khoang/cơ quan PT BVQT Hạnh Phúc (2018-9/2021) 3.1. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả các TS ca mổ lấy TS ca phẫu Đối tượng ca NKVM đã được xác định theo tiêu chuẩn thai thuật khác chẩn đoán CDC 2002. Tổng số ca 6702 2642 3.2. Đối tượng nghiên cứu: toàn bộ sản Tỷ lệ 71,7 % 28,3 % phụ có PT mổ lấy thai từ 1/2018 đến 9/2021. Tỷ lệ NB nhập viện có phẫu thuật lấy thai 3.3. Tiêu chí chọn mẫu khá cao chiếm 71,7%, trên tổng số 9344 ca Tiêu chí chọn: phẫu thuật từ năm 2018 – tháng 9/ năm 2021 • Tiêu chuẩn lựa chọn: NB được PT tại 4.2. Đặc điểm nhiễm khuẩn vết mổ sau BVQT Hạnh Phúc phẫu thuật mổ lấy thai • Tiêu chuẩn loại trừ: NB đã được phẫu 4.2.1.Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ thuật từ trước khi chuyển đến BV Quốc tế Tỷ lệ NKVM sau mổ lấy thai 0,3% Hạnh Phúc tiếp tục điều trị/phẫu thuật; Sản phụ sau phẫu thuật chuyển ngay đến bệnh viện khác theo yêu cầu gia đình, không nằm điều trị tại BVQT Hạnh Phúc. Cỡ mẫu: lấy mẫu thuận tiện, toàn bộ NB có phẫu thuật đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn trong thời gian nghiên cứu từ năm 2018 đến tháng 9/2021 3.4. Phương pháp thu thập dữ liệu và xử lý số liệu - Dựa vào hệ thống giám sát NKVM, Bệnh án điện tử, báo cáo từ khoa vi sinh. Biểu đồ 1: tỷ lệ NKVM sau mổ lấy thai - Nhân viên KSNK, khoa lâm sàng, lấy dữ (1/2018-9/2021) liệu, trao đổi và đi đến thống nhất xác chẩn 26

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 4.2.2. Phân bố NKVM phân bố theo thời gian Tỷ lệ (%) 0,7 0,6 8/1778 6/1334 0,5 0.45% 0.45% Tỷ lệ NKVM 0,4 5/1851 4/1739 0.27% 0,3 0.23% 0,2 0,1 0 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 T1 đến T9 Năm 2021 Biểu đồ 2: Biểu đồ tỷ lệ NKVM sau mổ theo từng năm 4.2.3. Phân bố NKVM theo vị trí, thời gian xuất hiện Biểu đồ 3: Phân bố loại NKVM Biểu đồ 4: Phân bố thời gian xuất hiện NKVM 4.2.4. Phân bố theo loại phẫu thuật và thời gian phát hiện NKVM Nghiên cứu cho thấy 95,7% là NKVM nông, không có NKVM trong khoang hoặc cơ quan. Thời gian xuất nhiện NKVM < 7 ngày (78,3); 7-14 ngày (21,7%) Bảng 2: Thời gian phát hiện NKVM Thời gian/ thời điểm Số ca NKVM Tỷ lệ % Đang nằm viện 17 74 Xuất viện về nhà 6 26 Đa số các ca NKVM xuất hiện trong thời gian đang nằm viện: 17 ca (74%) Số ca NKVM xuất hiện sau khi đã xuất viện: 6 ca (26%). 4.2.5. Đặc điểm của NKVM sau phẫu thuật lấy thai 27

HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VIỆT NAM - BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN Bảng 3: Đặc điểm lâm sàng NKVM sau PT lấy thai Số ca có triệu chứng NKVM Triệu chứng (n=23) Sưng, nóng, đỏ, đau 23 (100%) Rỉ dịch VM 19 (82.6%) Vết mổ hở 9 (39.1%) Sốt 4 (17.4%) Các dấu hiệu chẩn đoán NKVM thường gặp là triệu chứng tại chỗ sưng, nóng, đỏ, đau (100%), Rỉ dịch vết mổ (82,6%), vết mổ hở (39,1%), sốt (17,4%) 4. 3. Các yếu tố liên quan dẫn đến NKVM trên sản phụ mổ lấy thai 4.3.1. Tuổi sản phụ Biểu đồ 4: Biểu đồ số lượng ca NKVM theo độ tuổi Độ tuổi trung bình NKVM trên BN mổ lấy thai là: 30 tuổi. Sản phụ tuổi từ 25-29 và 30-34 chiếm tỷ lệ cao nhất (34.8%), tiếp theo tuổi từ 35-39 (17.4%) 4.3.2. Các yếu tố liên quan đến NKVM trước mổ ở sản phụ Bảng 4: Các yếu tố liên quan trước phẫu thuật NKVM Tỷ lệ (%) Yếu tố nguy cơ Tình trạng BN 2018 2019 2020 2021 n=23 Con so 5 3 5 4 17 (73,9) Sinh con Con rạ 3 1 0 2 6 (26,1) Có 2 1 1 0 4 (17,4) Vỡ ối sớm Không 2 3 4 6 19 (82,6) Thai IVF 3 1 1 3 8 (34,8) Tiền sử sản Nạo hút thai 0 1 0 0 1 (4,3) khoa Sẩy thai 0 1 0 0 1 (4,3) 28

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 Tiểu đường 3 2 2 0 7 (30,4) Bệnh kèm theo Bệnh lý khác 0 0 0 0 0% < 1 ngày 1 4 3 4 12 (52,2) Thời gian nằm 1-3 ngày 5 0 2 1 8 (34,8) viện trước mổ > 3 ngày 2 0 0 1 3 (13,0) Nhiễm khuẩn Có 0 1 0 0 1 (4,3) trước mổ Không 8 3 5 6 22 (95,7) Sạch 8 3 5 6 22 (95,7) Loại phẫu thuật Nhiễm 0 1 0 0 1 (4,3) Cao 2 1 3 1 7 (30,4) Bạch cầu Bình thường 4 2 2 3 11 (47,8) Không làm 2 1 0 2 5 (21,7) 1 điểm 3 0 0 1 4 (17,4) 2 điểm 3 1 5 5 14 (60,9) ASA 3 điểm 1 1 0 0 2 (8,7) 4 điểm 1 2 0 0 3 (13,4) Có 4 2 5 6 17 (73,9) KSDP* Không 4 2 0 0 6 (26,1) < 30 phút 1 0 5 6 12 (52,2) Thời gian chích 30-60 phút 4 4 0 0 8 (34,7) KSDP > 60 phút 3 0 0 0 3 (13,4) Có 5 4 3 3 15 (65,2) Mổ cấp cứu không 3 0 2 3 8 (37,8) KSDP: kháng sinh dự phòng Biểu đồ 5: Biểu đồ sử dụng kháng sinh dự phòng các ca NKVM 29

HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VIỆT NAM - BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN NC cho thấy: sinh con so (7,.91%); 4 ca (17,4% và 60,9%), 3 và 4 (8,7% và 13,4%). vỡ ối sớm (17,4%), 8 ca thai IVF (34,7%); Có KSDP (73,9%), Thời gian tiêm KSDP < Có bệnh lý tiểu đường (30,4%), không có ca 30 phút (52,2%), 30-60 phút (34,7%), trên 60 nào mắc các bệnh lý khác. Thời gian nằm phút 13,4%). Phẫu thuật cấp cứu (65,2%). viện trước mổ dưới 1 ngày chiếm tỷ lệ cao 4.3.3 Các yếu tố liên quan trong cuộc nhất (52.1%) số ca NKVM, từ 1 - 3 ngày phẫu thuật (34.7% ), > 3 ngày (13.0%). Phẫu thuật sạch Thời gian phẫu thuật của các ca (95,7%), Bạch cầu trước phẫu thuật cao NKVM. Thời gian PT trung bình của các ca chiếm 30,4%. Thang điểm ASA từ 1 và 2 NKVM: 49,43 phút. Bảng 5: Yếu tố liên quan NKVM Yếu tố liên quan Chi tiết Số ca NKVM Tỷ lệ Thời gian phẫu thuật (phút) 30-45 phút 7 30.4% >45-60 phút 13 56.5% >60 phút 3 13.04% Lượng máu mất trong PT (ml) 400 ml 2 8.7% Số ca mổ lại 1 4.35% Thời gian phẫu thuật từ >45-60 phút (30,4%), từ 30-45 phút (30,4%), > 60 phút (13,4%), lượng máu mất trong PT từ 300-400ml (82.6%) 4.4 Phân lập vi khuẩn trên các ca NKVM Bảng 6: Vi khuẩn gây NKVM Loại vi khuẩn Số ca/tỷ lệ (%) n=23 Có phân lập vi khuẩn (cấy dịch vết mổ) Có 19/23 (82,6%) Kết quả cấy dương tính 14/19 (73,6%) Tác nhân phân lập Gram dương 7 (54) Staphylococcus coagulase 3 (13,05) Staphylococcus aureus 2 (8,7) Staphylococcus Group B 1 (4,35) Enterococcus 1 (4,35) Gram âm 6 (46) E. coli 4 (17,4) Klebsiella 1 (4,35) Pseudomoas aeroginosa 1 (4,35) 30

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 Tác nhân cấy dương từ dịch VM (82,6%), NKVM (75%) và cao hơn con dạ. Nghiên dương tính 14/19 ca (73,6%). Tác nhân gây cứu của Zejnullahu và Cs tại Kosovo cho NKVM gram dương (54%), trong đó thấy thời gian PT trên 60 phút làm gia tăng Staphylococcus chiếm chủ yếu 46%. Các vi NKVM [5]. Việc sử dụng KSDP là rất quan khuẩn gram âm (46%), nhất là E.coli 17,4 % trọng, theo WHO, BYT thời gian sử sụng KSDP nên cho dưới 60 phút, và chỉ dùng V. BÀN LUẬN một liều duy nhất trước mổ, thường cho Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lện Cephalosporin thế hệ 1 để giảm nguy cơ NKVM rất thấp 0,3% (23/6702) trong 3 năm, nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram dương (vi dao động từ 0,2 – 0,3%. Nghiên cứu của khuẩn thường trú trên da), chỉ cho các KS Nguyễn Văn Khải và Cs (2015) có tỷ lệ cao khác khi kháng sinh đồ có thay đổi. NC của hơn chúng tôi 2,5%, Nguyễn Duy Minh và chúng tôi cho thấy 54% VK phân lập được là Cs (2009) là 2,1%. Có thể do BVĐK Quốc tế gram dương, ưu thế là Staphylococcus sp. Hạnh phúc là một bệnh viện tư nhân, đa số 46% là vi khuẩn gram âm, chủ yếu là E.coli, sản phụ vào đây đều ở trong tình trạng sức có thể là do PT đặc thù trong sản, nhưng khoẻ tốt ASA với 1 và 2 điểm chiếm đa số trong quá trình chuẩn bị và PT có nguy cơ 78,3% [2] [3], Nghiên cứu của Zejnullahu và nhiễm vi khuẩn thường trú từ vùng âm đạo, Cs tại Kosovo, cho thấy tỷ lệ này khá cao hay gặp nhất là E.coli, điều này cũng cho chiếm 9,8% và của Margaret và Cs (2008) là chúng tôi thấy cần phải chuẩn bị phẫu trường 5% [5] [6]. thật tốt cũng như hướng dẫn điều dưỡng Phân bố NKVM sau phẫu thuật lấy thai người bệnh vệ sinh môi trường, vệ sinh thân của chúng tôi chủ yếu là vết mổ nông chiếm thể cho nguời bệnh, nhằm hạn chế lây nhiễm 95,7%, sâu 4,3%. Các tác giả khác tỷ lệ này vi khuẩn gram âm [4]. thấp hơn, NC Nguyễn Văn Khải và Cs NC cũng cho thấy thời gian xuất hiện (2015) là 50%, sâu 30%, cơ quan 20%. Điều trong vòng < 7 ngày của phẫu thuật chiếm này cũng cho chúng tôi thấy cần phải làm 78,3%, từ 7 – 15 ngày (21,7%), và 74% phát nghiên cứu sâu hơn để truy tìm nguyên nhân hiện trong lúc BN nằm viện. Trong khi NC gốc rễ dẫn đến NKVM nông, theo WHO, của Zejnullahu và Cs tại Kosovo cho thấy BYT đều cho thấy NKVM nông liên quan thời gian phát hiện NKVM trung bình là 7 đến nhiều khâu từ chuẩn bị BN trước mổ, ngày. Điều này cho chúng tôi thấy xuất hiện trong lúc mổ và sau mổ đặc biệt là công tác NKVM rất sớm phải chăng có liên quan đến chăm sóc điều dưỡng [1] [4]. khâu trước và trong cuộc mổ, đây cũng là Một số yếu tố có tỷ lệ cao trên các ca mục tiêu mà chúng tôi cần phải nghiên cứu NKVM trong nghiên cứu của chúng tôi như: sâu hơn để góp phần làm giảm hơn nữa con so (73,9%), tiền sử sản khoa thai IVF NKVM sau phẫu thuật mổ lấy con [5]. Theo (34,8%), tiểu đường (30,4%), Bạch cầu cao khuyến cáo của WHO, thời gian phẫu thuật trước PT (30,4%), Sử dụng KSDP (73,9%), càng và nằm viện càng ngắn, nguy cơ Thời gian PT kéo dài từ 15 phút < 60 phút NKVM sẽ giảm [4]. chiếm cao nhất (97%), trên 60 phút (13%). Điều này cũng tương tự như nghiên cứu của VI. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU Tống Văn Khải và Cs, Con so có tỷ lệ - Đa số các ca NKVM đều xuất hiện 31

HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VIỆT NAM - BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN trước 7 ngày phẫu thuật (chiếm 78.3%), có chăm sóc sau mổ, vệ sinh môi trường, đồ vải, khả năng liên quan đến khâu chuẩn bị trước chất thải, tư vấn người bệnh cách tự chăm và trong mổ, tuy nhiên chưa tìm ra nguyên sóc, vệ sinh cá nhân sau mổ. nhân cụ thể gây NKVM. Cần tiến hành nghiên cứu tiến cứu để tìm - Nghiên cứu chưa chỉ ra được tỷ lệ sản ra yếu tố nguy cơ thực sự có ý nghĩa thống phụ mắc bệnh béo phì, thời gian cụ thể từ lúc kê để đưa ra các biện pháp can thiệp hiệu quả ối vỡ sớm đến lúc phẫu thuật trên các ca xuất giúp giảm hơn nữa NKVM và đảm bảo an hiện NKVM. toàn cho các sản phụ. - Nghiên cứu cho thấy 30.4% các ca NKVM mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên TÀI LIỆU THAM KHẢO chưa làm rõ đang điều trị tiểu đường thế nào, 1. Bộ Y Tế (2012), Quyết định số: 3671/QĐ- chưa làm rõ giá trị đường huyết trong và sau BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế phẫu thuật, nguyên nhân của hạn chế này chủ “Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ yếu do hồ sơ bệnh án không được cung cấp bệnh viện”. đầy đủ các thông tin điều trị tiểu đường và 2. Tống Văn Khải, Nguyễn Quốc Kỳ, Nguyễn các xét nghiệm theo dõi đường huyết trng và Thị Kim Chi(2005), Xác định tỷ lệ NKBV và sau phẫu thuật. các yếu tố liên quan trên bệnh nhân mổ lấy thai tại Bệnh viện đa khoa Thống nhất Đồng VII. KẾT LUẬN Nai, Hội nghị HICS 2015. NKVM sau phẫu thuật mổ lấy thai 0,3%. 3. Vũ Duy Minh, Tỷ lệ nhiễm khuẩn sau mổ lấy Một số yếu tố có thể là yếu tố liên quan làm thai và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Từ gia tăng NKVM đã được tìm thấy như: con Dũ năm 2009, Hội nghị khoa học kỹ thuật so (73,9%), tiền sử sản khoa thai IVF bệnh viện Từ Dũ. (34,8%), tiểu đường (30,4%), Bạch cầu cao 4. World Health Organization (2018). Global trước PT (30,4%), guidelines for the prevention of surgical site Một số yếu tố khác cũng được tìm thấy infection, WHO 2. https:// trên những ca NKVM này như tỷ lệ sử dụng apps.who.int/iris/handle/10665/277399. KSDP không đạt tiêu chuẩn chiếm 26.1%. 5. Zejnullahu VA, Isjanovska R, Sejfija Z, Thời gian phát hiện NKVM dưới 7 ngày Zejnullahu VA (2019), Surgical site chiếm tỷ lệ cao nhất 78,3%, và 74% phát infections after cesarean sections at the hiện trong lúc nằm viện. Vi khuẩn thường University Clinical Center of Kosovo: rates, gây NKVM là Staphylococcus sp. Và E. coli microbiological profile and risk factors. BMC Infect Dis. 28;19(1):752. doi: VIII. ĐỀ XUẤT-KIẾN NGHỊ 10.1186/s12879-019-4383-7. Tăng cường giáo dục, đào tạo nhân viên y 6. Margaret A Olsen 1, Anne M Butler, Denise tế về kiến thức, kỹ năng thực hành và các M Willers et all (2008), Risk factors for biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh surgical site infection after low transverse viện, trong đó có nhiễm khuẩn vết mổ. Cần cesarean section, Infect Control Hosp chú trọng đến vấn đề vệ sinh tay, vệ sinh tay Epidemiol, 29(6):477-84; discussion 485- ngoại khoa, chuẩn bị người bệnh trước mổ và 6. doi: 10.1086/587810. 32

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-nhiem-khuan-vet-mo-sau-phau-thuat-mo-lay-thai-tai-benh-vien-quoc-te-hanh-phuc-tu-nam-1-2018-2598891.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY