sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Kích thước thận bình thường ở trẻ em 6-10 tuổi trên phim chụp cắt lớp vi tính và mối tương quan với một số chỉ số nhân trắc

Kích thước thận bình thường ở trẻ em 6-10 tuổi trên phim chụp cắt lớp vi tính và mối tương quan với một số chỉ số nhân trắc
  • Mã tin : 690
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày xác định kích thước thận bình thường của trẻ em từ 6 – 10 tuổi trên phim chụp cắt lớp vi tính (CLVT) và mối tương quan với một số chỉ số nhân trắc. Đối tượng: 100 trẻ từ 6 – 10 tuổi, không có bệnh lý về thận – tiết niệu. Mỗi nhóm tuổi có 10 nam và 10 nữ.

Nội dung Text: Kích thước thận bình thường ở trẻ em 6-10 tuổi trên phim chụp cắt lớp vi tính và mối tương quan với một số chỉ số nhân trắc

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 Đường (2019) là 47,6 ± 0,5 kg [8], cao hơn cân phì lần lượt chiếm tỉ lệ là 7,2% và 0,4%. Do đó, nặng của SV nữ trong nghiên cứu của Nguyễn cần có thêm những nghiên cứu dọc để có thể Thị Mai (2011) là 46,6 ± 4,9 [9]. theo dõi sự thay đổi về tình trạng dinh dưỡng 2. Tình trạng dinh dưỡng theo BMI. BMI của sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường và gia trung bình chung của nghiên cứu này là 20,3 ± đình cần quan tâm hơn về chế độ dinh dưỡng và 2,8 kg/m2, trong đó với SV nam là 22,1 ± 3,3 tổ chức những buổi truyền thông giáo dục dinh kg/m2 và SV nữ là 19,7 ± 2,3 kg/m2, có sự khác dưỡng cho sinh viên. biệt giữa hai giới với p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 (dài: 8,07 ± 0,27; rộng: 3,54 ± 0,18; dày: 3,24 ± thickness: 3,3 ± 0,18). Girl (length: 8,67 ± 0,28; width: 0,14). Thận trái: Nam (dài: 79,1±3,6; rộng: 3,79 ± 3,82 ± 0,15; thickness: 3,27 ± 0,15).Left kidney: Boy 0,19; dày: 3,45 ± 0,14).Nữ (dài: 8,52 ± 0,23; rộng: (length: 9,19 ± 0,26; width: 4,24 ± 0,17; thickness: 3,75 ± 0,18; dày: 3,40 ± 0,15). 9 tuổi: Thận phải: 3,75 ± 0,16). Girl (length: 8,61 ± 0,29; width: 3,97 ± Nam (dài: 8,44 ± 0,24; rộng: 3,75 ± 0,17; dày: 3,25 0,17; thickness: 3,76 ± 0,17). Right kidney length and ± 0,15). Nữ (dài: 8,17 ± 0,28; rộng: 3,82 ± 0,21; dày: age, height, weight has the positive correlation with r = 3,26 ± 0,16). Thận trái: Nam (dài: 9,16 ± 0,33; rộng: 0,67, r = 0,80, r = 0,78 (p < 0,001). Left kidney length 4,03 ± 0,17; dày: 3,38 ± 0,18). Nữ (dài: 8,83 ± 0,34; and age, height, weight has the positive correlation rộng: 3,86 ± 0,17; dày: 3,38 ± 0,16). 10 tuổi: Thận withr=0,66, r=0,79, r = 0,77 (p

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 phê duyệt. Toàn bộ thông tin bệnh nhi được bảo sau: Chế độ cắt: xoắn ốc; Colimation: 0,625mm mật và chỉ sử dụng với mục đích nghiên cứu. × 16 hoặc 1,25 × 8; Độ dày lát cắt: 5mm; Pitch: 2. Phương pháp nghiên cứu. Mô tả cắt 1 – 1,5. Tiến hành xác định trục của thận trên ngang. Dữ liệu về mỗi bệnh nhi được thu thập mặt phẳng Sagital sau đó tiến hành đo chiều dựa vào một mẫu chung theo mục tiêu đã đề ra. cao, chiều rộng của thận trên mặt phẳng Coronal Các trẻ được hỏi và khám bệnh toàn diện. Cân đi qua trục của thận; Đo bề dày của thận trên nặng của trẻ được đo bằng cân có độ chính xác mặt phẳng Axial đi qua rốn thận. đến 0,1kg. Thước đo chiều cao và cân được sản Người đọc phim và các bác sĩ chẩn đoán hình xuất theo tiêu chuẩn chất lượng. Các thông tin ảnh có nhiều kinh nghiệm. về xét nghiệm ure, creatinin huyết thanh được - Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS thu thập trong bệnh án. Trẻ được chụp CLVT 20.1 tính các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, so bằng máy CLVT đa dãy đầu dò (16 dãy): Máy sánh 2 giá trị trung bình bằng T-test; Tính hệ số nhãn hiệu Somatom Emotion, hãng sản xuất tương quan r. Siemens (Đức). Các thông số chụp trên máy như III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Kích thước thận bình thường trên phim CLVT ở trẻ 6 – 10 tuổi Bảng 1: Chiều dài trung bình thận ở trẻ 6 – 10 tuổi Tuổi Giới Thận phải (cm) Thận trái (cm) p Nam (n = 10) 7,31 ± 0,42 7,85 ± 0,28 > 0,05 6 Nữ (n = 10) 7,30 ± 0,36 7,44 ± 0,29 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 8,42 ± 0,36 8,98 ± 0,30 > 0,05 7 Nữ (n = 10) 8,15 ± 0,27 8,20 ± 0,43 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 8,46 ± 0,27 9,00 ± 0,24 > 0,05 8 Nữ (n = 10) 8,07 ± 0,27 8,52 ± 0,23 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 8,44 ± 0,24 9,16 ± 0,33 > 0,05 9 Nữ (n = 10) 8,17 ± 0,28 8,83 ± 0,34 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 8,67 ± 0,28 9,19 ± 0,26 > 0,05 10 Nữ (n = 10) 8,45 ± 0,22 8,61 ± 0,29 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Bảng 1 cho thấy chiều dài thận tăng dần theo tuổi, sự khác biệt giữa các nhóm tuổi có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Chiều dài trung bình thận ở nam lớn hơn so với nữ và trong cùng một giới thì chiều dài trung bình thận trái lớn hơn so với thận phải. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Bảng 2: Chiều rộng thận trung bình ở trẻ 6 – 10 tuổi Nhóm tuổi Giới Thận phải (cm) Thận trái (cm) p Nam (n = 10) 3,46 ± 0,18 3,67 ± 0,15 > 0,05 6 Nữ (n = 10) 3,38 ± 0,42 3,47 ±0,16 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 3,24 ± 0,41 3,72 ± 0,16 > 0,05 7 Nữ (n = 10) 3,30 ± 0,14 3,45 ± 0,17 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 3,56 ± 0,16 3,79 ± 0,19 > 0,05 8 Nữ (n = 10) 3,54 ± 0,18 3,75 ± 0,18 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 3,75 ± 0,17 4,03 ± 0,17 > 0,05 9 Nữ (n = 10) 3,82 ± 0,21 3,86 ± 0,17 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 3,96 ± 0,13 4,24 ± 0,17 > 0,05 10 Nữ (n = 10) 3,82 ± 0,15 3,97 ± 0,17 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 52

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 Bảng 2 cho thấy chiều rộng thận trung bình tăng dần theo tuổi, chiều rộng thận trái lớn hơn so với thận phải, ở nam lớn hơn so với nữ. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. Bảng 3: Bề dày thận trung bình ở trẻ 6 – 10 tuổi Nhóm Giới Thận phải (cm) Thận trái (cm) p Nam (n = 10) 3,13 ± 0,12 3,21 ± 0,18 > 0,05 6 Nữ (n = 10) 3,16 ± 0,13 3,05 ± 0,19 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 3,21 ± 0,13 3,15 ± 0,10 > 0,05 7 Nữ (n = 10) 3,16 ± 0,17 3,16 ± 0,13 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 3,26 ± 0,18 3,45 ± 0,14 > 0,05 8 Nữ (n = 10) 3,24 ± 0,14 3,40 ± 0,15 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 3,25 ± 0,15 3,38 ± 0,18 > 0,05 9 Nữ (n = 10) 3,26 ± 0,16 3,38 ± 0,16 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 3,3 ± 0,18 3,75 ± 0,16 > 0,05 10 Nữ (n = 10) 3,27 ± 0,15 3,76 ± 0,17 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Bảng 3 cho thấy bề dày của thận tăng dần theo tuổi. Bề dày thận trái lớn hơnthận phải và ở nam lớn hơn nữ (p < 0,05). Bảng 4. Thể tích thận trung bình ở trẻ 6 – 10 tuổi Tuổi Giới Thận phải (cm3) Thận trái (cm3) p Nam (n = 10) 41,68 ± 6,16 48,53 ± 5,69 > 0,05 6 Nữ (n = 10) 41,23 ± 8,82 41,39 ± 4,72 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 46,11 ± 8,33 55,34 ±5,90 > 0,05 7 Nữ (n = 10) 44,74 ± 5,82 47,13 ± 6,77 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 51,69 ± 6,82 61,75 ± 6,44 > 0,05 8 Nữ (n = 10) 48,74 ± 6,22 57,06 ± 6,72 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 54,12 ± 6,56 65,64 ± 8,62 > 0,05 9 Nữ (n = 10) 53,59 ± 7,29 60,57 ± 7,81 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Nam (n = 10) 59,63 ± 7,11 76,82 ± 8,71 > 0,05 10 Nữ (n = 10) 55,45 ± 6,06 67,60 ± 7,99 > 0,05 p > 0,05 > 0,05 Bảng 4 cho thấy thể tích thận của trẻ nam lớn với tuổi, chiều cao và cân nặng. hơn so với trẻ nữ. Sự khác biệt có ý nghĩa thống - Mối tương quan giữa chiều dài thận trái với kê với p > 0,05. Thể tích thận trái và thận phải ở tuổi, chiều cao, cân nặng: Tương tự như chiều các lứa tuổi không có sự khác biệt có ý nghĩa dài thận phải, chiều dài thận trái cũng có mối thống kê với p > 0,05. tương quan tuyến tính thuận với tuổi, chiều cao, 2. Mối tương quan giữa các chỉ số kích cân nặng lần lượt theo các phương trình tương thước thận với tuổi, chiều cao, cân nặng quan là: y = 0,29x +6,25 (r = 0,66; p < 0,001), - Mối tương quan giữa chiều dài thận phải với y = 0,06x+1,09 (r = 0,79; p

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 trên cho thấy các chỉ số kích thước thận có sự CLVT (5) và một số nghiên cứu của Nguyễn tăng dần theo tuổi, sự khác biệt về kích thước Ngọc Sáng, Vũ Văn Quang, Nguyễn Văn Bách thận giữa các lứa tuổi có ý nghĩa thống kê (p (8), Trần Thị Thắm (4),

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 6. Ho Sik Shin, Byung Ha Chung, Sang Eun Lee, 8. Kích thước siêu âm thận và mối tương quan Woo Jin Kim, Hong Il Ha, Chul Woo Yang. giữa chiều dài thận với tuổi, chiều cao, cân nặng ở Measurement of kidney volume with multi-detector trẻ em bình thường 6-8 tuổi [Internet]. 2008. computed tomography scanning in young Korean. 9. Drnasin K, Saraga M, Capkun V. Yonsei Med J. 2009;50:p.262–5. Ultrasonographic assessment of kidney dimensions 7. Safak AA, Simsek E., Bahcebasi T. Sonographic in first six months of life. Coll Antropol;35(3). assessment of the normal limits and percentile 2011:p.733-7. curves of liver, spleen, and kidney dimensions in 10. John J, Jeff Pugach, Manoj patel. The renal healthy school-aged children. J Ultrasound Med, length nomogram: a multivariable approach. The 24. 2005;24(10):p.1359-64. Journal of urology. 2002;Vol.168:p. 2149 - 52. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DI CĂN HẠCH NÁCH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN I – IIIA TẠI BỆNH VIỆN K Lê Hồng Quang1, Đào Minh Thế1 TÓM TẮT lymphadenectomy at K hospital from January 2019 to April 2020. Results:The rate of axillary lymph node 16 Mục tiêu: Đánh giá tình trạng di căn hạch nách và metastasis was 38.5%. Clinical evaluation of axillary các yếu tố liên quan dự báo tình trạng di căn hạch lymph nodes has low sensitivity and specificity (57.9% nách của các bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I – IIIA và 74.7%). high false negativity (26.1%). Factors tại Bệnh viện K. Đối tượng và phương pháp associated with nodal involvement in univariate nghiên cứu:Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 296 analyses were tumor location. vascular and bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I – IIIA được phẫu lymphovascular invasion; in multivariate analyses were thuật cắt tuyến vú hoặc bảo tồn có vét hạch nách tại tumor size and lymphovascular invasion. with p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/kich-thuoc-than-binh-thuong-o-tre-em-6-10-tuoi-tren-phim-chup-cat-lop-vi-tinh-va-moi-tuong-quan-voi--2532810.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY