MangYTe

Tài liệu y khoa

Kiểm soát huyết áp của người bệnh ĐTĐ týp 2 ý nghĩa và ứng dụng của nghiên cứu ADVANCE

Kiểm soát huyết áp của người bệnh ĐTĐ týp 2 ý nghĩa và ứng dụng của nghiên cứu ADVANCE
  • Mã tin: 1439
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ

Nội dung Text: Kiểm soát huyết áp của người bệnh ĐTĐ týp 2 ý nghĩa và ứng dụng của nghiên cứu ADVANCE

Kieåm soaùt huyeát aùp cuûa ngöôøi beänh ÑTÑ tyùp 2 : YÙ nghóa vaø öùng duïng cuûa nghieân cöùu ADVANCE TS BS Hoà Huyønh Quang Trí Vieän Tim TP HCM

Lôïi ích cuûa kieåm soaùt HA ñoái vôùi beänh nhaân ÑTÑ tyùp 2 UKPDS 39 50% Less tight blood pressure control (390) % of patients with events Tight blood pressure control (758) 40% Giaûm nguy cô 24% (p = 0.0046) 30% 20% 10% n = 758 (mean achieved blood pressure of 144/82 mmHg) n = 390 (mean achieved blood pressure of 154/87 mmHg) 0% 0 3 6 9 (BMJ 1998;317:703-713) Years from randomisation

Nghieân cöùu HOT Phaân nhoùm beänh nhaân ñaùi thaùo ñöôøng Myocardial Infarction 90 mmHg 80 mmHg Major CV Events Stroke CV Mortality Total Mortality | | | | 0 1 2 3 4 (Lancet 1998;351:1755-1762)

Möùc huyeát aùp caàn ñaït ôû beänh nhaân ñaùi thaùo ñöôøng theo khuyeán caùo cuûa caùc hoäi chuyeân khoa n JNC 7 (2003) n ESH-ESC (2007) < 130/80 mm Hg n CHEP (2009) n ADA (2010)

Nhöôïc ñieåm cuûa caùch tieáp caän truyeàn thoáng (ñaït moät muïc tieâu huyeát aùp ñöôïc ñeà ra) n Ñoøi hoûi beänh nhaân phaûi taùi khaùm thöôøng xuyeân, theo doõi chaët cheõ caû huyeát aùp laãn caùc taùc duïng phuï cuûa thuoác. n Ñoøi hoûi duøng nhöõng cheá ñoä ñieàu trò phöùc taïp khoâng coù nhieàu beänh nhaân ñaït ñöôïc muïc tieâu huyeát aùp ñöôïc ñeà ra.

Coù caùch tieáp caän naøo khaùc ñeå thay theá cho caùch tieáp caän truyeàn thoáng ? n Duøng theâm moät phoái hôïp thuoác haï HA lieàu coá ñònh cho moïi beänh nhaân ÑTÑ tyùp 2 baát keå möùc HA ban ñaàu vaø caùc thuoác haï HA khaùc ñang duøng. n Lôïi ích ñöôïc mong ñôïi: - Coù theå aùp duïng roäng raõi cho ña soá beänh nhaân ÑTÑ tyùp 2 - Ñôn giaûn, ít toán keùm - Giaûm taùc duïng phuï

Nghieân cöùu ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular disease: preterAx and diamicroN-MR Controlled Evaluation) n Muïc tieâu : Ñaùnh giaù hieäu quaû giaûm bieán chöùng maïch maùu cuûa phoái hôïp lieàu coá ñònh perindopril- indapamide trong moät daân soá ña daïng nhöõng ngöôøi beänh ñaùi thaùo ñöôøng tyùp 2 coù nhöõng möùc huyeát aùp khaùc nhau.

ADVANCE : Tieâu chuaån choïn beänh n Ñöôïc chaån ñoaùn beänh ÑTÑ tyùp 2 keå töø naêm 30 tuoåi n Tuoåi ≥ 55 n Coù tieàn söû beänh tim maïch (ñoät quò, NMCT, côn thieáu maùu naõo thoaùng qua, ÑTN khoâng oån ñònh, taùi töôùi maùu maïch vaønh, taùi töôùi maùu maïch ngoaïi vi, ñoaïn chi do beänh maïch maùu), hoaëc n Coù ít nhaát 1 YTNC tim maïch (toån thöông thaän, toån thöông voõng maïc, huùt thuoác, cholesterol toaøn phaàn > 6 mmol/l, HDL < 1 mmol/l, ñaõ bieát beänh ÑTÑ ≥ 10 naêm, tuoåi ≥ 65)

ADVANCE – Löu ñoà nghieân cöùu Đăng kyù n = 12.878 Caùc thuoác ñieàu trò THA 6 tuaàn chuaån bò khaùc vaãn ñöôïc duøng tuøy PER 2 / IND 0.625 mg theo chæ ñònh cuûa BS (khoâng ñöôïc duøng lôïi tieåu thiazide; perindopril lieàu Phoái hôïp lieàu coá ñònh Phaân ngaãu nhieân n = 11.140 toái ña 4 mg laø ÖCMC duy nhaát ñöôïc duøng) Đieàu trò toái öu + Đieàu trò toái öu PER/IND (2 + 0.625 mg) + PLACEBO PER/IND lieàu gaáp ñoâi PLACEBO lieàu gaáp ñoâi vaøo thaùng thöù 3 vaøo thaùng thöù 3 Theo doõi (4.3 naêm

Theo doõi beänh nhaân trong ADVANCE Caùc laàn taùi khaùm sau khi phaân nhoùm ngaãu nhieân: n 3 thaùng (lieàu thuoác ñöôïc taêng gaáp 2) n 4 thaùng n 6 thaùng n moãi 6 thaùng Ñaùnh giaù moãi laàn taùi khaùm: n huyeát aùp, tuaân trò, dung naïp thuoác n ñöôøng huyeát, HbA1c, lipid maùu n caùc bieán coá laâm saøng

ADVANCE : Tieâu chí ñaùnh giaù chính n Phoái hôïp caùc bieán coá maïch maùu lôùn vaø bieán coá vi maïch. n Bieán coá maïch maùu lôùn : cheát do nguyeân nhaân tim maïch, NMCT khoâng cheát, ñoät quò. n Bieán coá vi maïch : - Beänh thaän môùi maéc hoaëc taêng naëng (xuaát hieän ñaïm nieäu löôïng lôùn, creatinin huyeát thanh taêng gaáp 2 ñeán möùc ≥ 200 mol/l, phaûi ñieàu trò thay theá thaän, cheát do beänh thaän) - Beänh voõng maïc (xuaát hieän beänh voõng maïc taêng sinh, phuø hoaøng ñieåm, muø lieân quan vôùi ÑTÑ, ñieàu trò quang ñoâng)

ADVANCE : Tieâu chí ñaùnh giaù phuï n Töû vong do moïi nguyeân nhaân n Töû vong do nguyeân nhaân tim maïch n Caùc bieán coá maïch vaønh naëng (cheát do beänh maïch vaønh, NMCT khoâng cheát) n Toaøn boä caùc bieán coá maïch vaønh n Caùc bieán coá maïch maùu naõo naëng (cheát do beänh maïch maùu naõo, ñoät quò khoâng cheát) n Toaøn boä caùc bieán coá maïch maùu naõo n Suy tim n Beänh maïch maùu ngoaïi vi

Thay ñoåi huyeát aùp trong ADVANCE 165 Control HA trung bình trong thời Perindopril-Indapamide gian theo dõi 155 145 HATTh 140.3 mmHg Mean Blood Pressure (mmHg) 135 134.7 mmHg 125 Δ 5.6 mmHg (95% CI 5.2-6.0); p

Taàn suaát doàn caùc bieán coá thuoäc tieâu chí ñaùnh giaù chính 20 Placebo Perindopril-Indapamide % 10 Relative risk reduction 9%: 95% CI: 0 to 17% p=0.041 0 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Follow-up (months) Lancet, 2007

AÛnh höôûng cuûa ñieàu trò treân töû vong All cause mortality Cardiovascular death 10 Placebo 10 Placebo Perindopril-indapamide Perindopril-indapamide Relative risk Relative risk reduction reduction 14%; p=0.025 18%; p=0.027 0 0 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Follow-up (months) Follow-up (months) Lancet, 2007

Tæ leä tuaân trò vaøo cuoái nghieân cöùu: - 73% nhoùm perindopril-indapamide - 74% nhoùm placebo

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/kiem-soat-huyet-ap-cua-nguoi-benh-dtd-typ-2-y-nghia-va-ung-dung-cua-nghien-cuu-advance-2402002.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY