BLACK FRIDAY
LazFlash Max
Đẩy Trang Xu
LazBeauty
Kho Mã Giảm Giá
Dành riêng cho bạn

Nghiên cứu sự tăng trưởng thể chất trong 6 tháng đầu của trẻ sơ sinh nhẹ cân

sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng
Nghiên cứu sự tăng trưởng thể chất trong 6 tháng đầu của trẻ sơ sinh nhẹ cân
  • Mã tin: 802
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Nghiên cứu sự tăng trưởng thể chất trong 6 tháng đầu của trẻ sơ sinh nhẹ cân mô tả sự tăng trưởng về cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh nhẹ cân trong 6 tháng đầu và tìm hiểu một số yếu tố liên quan với sự tăng trưởng cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh nhẹ cân trong 6 tháng đầu.

Nội dung Text: Nghiên cứu sự tăng trưởng thể chất trong 6 tháng đầu của trẻ sơ sinh nhẹ cân

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 Nghiên cứu sự tăng trưởng thể chất trong 6 tháng đầu của trẻ sơ sinh nhẹ cân Nguyễn Thị Cự1, Hoàng Thị Hương2, Phạm Võ Phương Thảo1* (1) Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (2) Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt Đặt vấn đề: Kích thước và cân nặng của trẻ sơ sinh là một trong những yếu tố quan trọng nhất liên quan đến tình trạng sức khỏe và các biến chứng của trẻ khi sinh, ngay sau sinh, cũng như về lâu dài, đặc biệt là các biến chứng về chậm phát triển trí tuệ. Trẻ đẻ ra nhẹ cân làm tăng tỷ lệ biến chứng và tử vong. Giai đoạn 6 tháng đầu đời là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của trẻ, đây là giai đoạn phát triển nhanh nhất và ảnh hưởng lâu dài đến giai đoạn trưởng thành. Mục tiêu: Mô tả sự tăng trưởng về cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh nhẹ cân trong 6 tháng đầu và tìm hiểu một số yếu tố liên quan với sự tăng trưởng cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh nhẹ cân trong 6 tháng đầu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 60 trẻ sơ sinh nhẹ cân tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Theo phương pháp theo dõi dọc, cỡ mẫu thuận tiện. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 35,43 ± 2,35 tuần. Tốc độ tăng trưởng cân nặng của 2 giới tăng dần đến tháng thứ 3 sau đó giảm dần. Lần tăng trưởng thứ 2 là nhanh nhất, ở trẻ nam là 0,9 ± 0,14 kg/tháng, ở trẻ nữ là 0,83 ± 0,19 kg/tháng. Tốc độ tăng trưởng chiều dài của 2 giới tăng dần tới tháng thứ 3 sau đó giảm dần. Lần tăng trưởng thứ 2 là cao nhất, ở trẻ nam là 3,74 ± 0,8 cm/tháng, ở trẻ nữ là 3,74 ± 0,98 cm/tháng. Tốc độ tăng trưởng của vòng đầu có xu hướng cao trong 3 tháng đầu ở cả 2 giới, sau đó giảm dần. Tăng trưởng lần thứ 1 là cao nhất 2,77 ± 0,68 cm/tháng ở trẻ nam và 2,86 ± 0,75 cm/ tháng ở trẻ nữ. Kết luận: Tốc độ tăng trưởng cân nặng, chiều dài và vòng đầu trong 6 tháng đầu của trẻ nhẹ cân bắt kịp với trẻ không nhẹ cân. Tuổi thai, chế độ dinh dưỡng, bệnh lý đường hô hấp và tiêu chảy có ảnh hưởng đến tăng trưởng của trẻ nhẹ cân trong 6 tháng đầu. Từ khóa: tăng trưởng thể chất, sơ sinh nhẹ cân. Abstract Study on physical growth in the first 6 months of low birth weight infants Nguyen Thi Cu1, Hoang Thi Huong2, Pham Vo Phuong Thao1* (1) Department of Pediatrics, Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University (2) Tu Du, Ho Chi Minh City Hospital Background: The lenghth and weight of a newborn is one of the most important factors associated with a baby’s health and complications at birth, soon after birth, as well as in the longitudinal life, especially, the complications of mental retardation. Low birth weight babies encrease the morbidity and mortality. The first 6 months of life are an important stage in a child’s development, this is the fastest-growing stage and has a long-term impact on adulthood. Objective: Describe the growth in weight, length, and head circumference of low birth weight infants in the first 6 months and explore some factors related to the growth of weight, length, head circumference of low birth weight infants in the first 6 months. Methods: Study performed on 60 low birth weight infants at Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital. According to the vertical tracking method, the sample size is convenient. Results: The mean age of the study group was 35.43 ± 2.35 weeks. The weight growth rate of both sexes increased gradually until the 3rd month and then gradually decreased. The second growth was the fastest, in boys it was 0.9 ± 0.14 kg/month, in girls it was 0.83 ± 0.19 kg/month. The length growth rate of both sexes increased gradually until the 3rd month and then gradually decreased. The second growth is the highest, in boys it is 3.74 ± 0.8 cm/month, in girls it is 3.74 ± 0.98 cm/ month. Growth rate of head circumference tends to be high. during the first 3 months in both sexes, then gradually decreased. The first growth was the highest at 2.77 ± 0.68 cm/month in boys and 2.86 ± 0.75 cm/ month in girls. Conclusion: The growth rates of weight, length and head circumference in the first 6 months Địa chỉ liên hệ: Phạm Võ Phương Thảo, email: pvpthao@huemed-univ.edu.vn DOI: 10.34071/jmp.2021.6.4 Ngày nhận bài: 22/7/2021; Ngày đồng ý đăng: 23/8/2021; Ngày xuất bản: 30/12/2021 29

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 of low birth weight infants caught up with those who were not underweight. Gestational age, nutrition, respiratory disease and diarrhea affect the growth of low birth weight babies in the first 6 months. Key words: physical growth, low birth weight. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan với sự tăng Kích thước và cân nặng của trẻ sơ sinh lúc sinh là trưởng cân nặng, chiều dài, vòng đầu của trẻ sơ sinh một trong những yếu tố quan trọng nhất liên quan nhẹ cân trong 6 tháng đầu. đến tình trạng sức khỏe và các biến chứng của trẻ khi sinh, ngay sau sinh, cũng như về lâu dài, đặc biệt 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU là các biến chứng về chậm phát triển trí tuệ. Chỉ số 2.1. Đối tượng nghiên cứu IQ thấp là một trong những nguyên nhân làm giảm Nghiên cứu được thực hiện trên 60 trẻ sơ sinh chất lượng dân số. Hiện tượng trẻ đẻ ra nhẹ cân so nhẹ cân được sinh ra tại khoa Phụ Sản, bệnh viện với tuổi thai thường tăng tỷ lệ bệnh lý và tử vong Trường Đại học Y Dược Huế và đơn vị Nhi sơ sinh trong thời kì sơ sinh cũng như trong thời kì nhũ bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế từ tháng nhi. Trẻ sơ sinh cân nặng thấp là trẻ có cân nặng 3/2017 đến tháng 2/2019. lúc sinh nhỏ hơn 2500 gram theo định nghĩa của Tổ 2.2. Tiêu chuẩn chọn bệnh chức Y tế thế giới (WHO). Theo thống kê của WHO - Trẻ sơ sinh cân nặng thấp (

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 Trẻ nam nhẹ cân chiếm 56,7% nhiều hơn trẻ nữ 43,3%. Số lượng trẻ đa thai có 13 trường hợp chiếm 21,7%. Số lượng đẻ non nhẹ cân chiếm đa số 66,7%. Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 35,43 ± 2,35 tuần, nhỏ hơn 37 tuần. Trẻ có chậm phát triển trong tử cung chiếm 40%. 3.2. Đặc điểm tăng trưởng cân nặng, chiều dài và vòng đầu của trẻ nhẹ cân trong 6 tháng đầu 3.2.1. Đặc điểm tăng trưởng cân nặng của trẻ nhẹ cân trong 6 tháng đầu Thời điểm Cân nặng ( ± SD) kg p Nam Nữ T0 2,17 ± 0,24 1,97 ± 0,37

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 3.2.4. Tốc độ tăng trưởng chiều dài qua từng tháng trong 6 tháng đầu Phân loại/ Tháng tuổi Tốc độ tăng trưởng chiều dài p (cm/tháng) Nam Nữ 1 3,54 ± 0,75 3,55 ± 0,77 >0,05 2 3,74 ± 0,80 3,74 ± 0,98 >0,05 3 3,33 ± 0,63 3,07 ± 0,74 >0,05 4 2,91 ± 0,67 2,93 ± 0,55 >0,05 5 2,91 ± 0.56 2,76 ± 0,79 >0,05 6 2,8 ± 0,77 3,03 ± 0,84 >0,05 Tốc độ tăng trưởng chiều dài của 2 giới tăng dần tới tháng thứ 3 sau đó giảm dần. Lần tăng trưởng thứ 2 là cao nhất, ở trẻ nam là 3,74 ± 0,8 cm/tháng, ở trẻ nữ là 3,74 ± 0,98 cm/tháng. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê kể cả 6 thời điểm. 3.2.5. Vòng đầu trung bình của trẻ trong 6 tháng đầu Phân loại/ Thời điểm Vòng đầu ( ± SD) (cm) p Nam Nữ T0 30,70 ± 1,83 30,60 ± 3,02 > 0,05 T1 3,48 ± 1,49 33,47 ± 3,16 > 0,05 T2 36,23 ± 1,42 36,24 ± 3,12 > 0,05 T3 38,47 ± 1,22 38,27 ± 3,27 > 0,05 T4 40,12 ± 1,16 40,10 ± 3,43 > 0,05 T5 41,52 ± 1,17 41,42 ± 3,66 > 0,05 T6 42,91 ± 1,13 42,77 ± 3,89 > 0,05 Vòng đầu trung bình của trẻ nam và trẻ nữ qua từng tháng tương đối bằng nhau, vòng đầu lúc mới sinh của trẻ nam là 30,7 ± 1,83 cm, trẻ nữ là 30,6 ± 3,02 cm. Sau 6 tháng vòng đầu của trẻ nam là 42,91 ± 1,13 cm, trẻ nữ là 42,77 ± 3,89 cm. Không có sự khác biệt về vòng đầu trung bình qua từng tháng giữa hai giới. 3.2.6. Tốc độ tăng trưởng vòng đầu qua từng tháng trong 6 tháng đầu Phân loại/ Tháng tuổi Tốc độ tăng trưởng vòng đầu p (cm/tháng) Nam Nữ 1 2,77 ± 0,68 2,86 ± 0,75 > 0,05 2 2,75 ± 0,71 2,76 ± 0,70 > 0,05 3 2,23 ± 0,70 2,03 ± 0,60 > 0,05 4 1,65 ± 0,52 1,82 ± 0,58 > 0,05 5 1,40 ± 0,50 1,33 ± 0,46 > 0,05 6 1,38 ± 0,47 1,33 ± 0,39 > 0,05 Tốc độ tăng trưởng của vòng đầu có xu hướng cao trong 3 tháng đầu ở cả 2 giới, sau đó giảm dần. Tăng trưởng lần thứ 1 là cao nhất 2,77 ± 0,68 cm/tháng ở trẻ nam và 2,86 ± 0,75 cm/tháng ở trẻ nữ. Không có sự khác biệt về tăng trưởng về vòng đầu giữa trẻ nam và trẻ nữ. 32

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 3.2.7. Giá trị Z-SCORE cân nặng, chiều dài và vòng đầu của trẻ nhẹ cân trong 6 tháng đầu Tháng tuổi Z cân nặng theo Z chiều dài theo Z vòng đầu theo tháng tuổi tháng tuổi tháng tuổi 0 -2,96 -2,45 -3 1 -2,90 -2,90 -3 2 -2,79 -2,78 -2,16 3 -2,37 -2,54 -1,48 4 -1,74 -2,2 -1,01 5 -1,49 -1,7 -0,62 6 -1,02 -1,2 -0,2 Chỉ số Z-SCORE cân nặng, chiều dài và vòng đầu lúc sinh là -2,96, -2,45, -3 cả 3 chỉ số này có xu hướng tăng dần cho đến 6 tháng 3 chỉ số lần lượt là -1,02, -1,2, -0,2. 3.3. Các yếu tố liên quan đến sự tăng trưởng của trẻ trong 6 tháng đầu 3.3.1. Liên quan giữa mức tăng cân nặng, chiều dài và vòng đầu với tuổi thai Phân loại Trẻ đủ tháng Trẻ non tháng p Tăng trưởng Tăng cân nặng tích lũy 6 tháng (kg) 5 ± 0,44 4,61 ± 0,37 0,05 Tăng vòng đầu tích lũy 6 tháng (cm) 11,91 ± 1,52 12,32 ± 2,14 >0,05 Mức tăng cân nặng, chiều dài và vòng đầu của trẻ đủ tháng cao hơn trẻ non tháng, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê về tăng trưởng cân nặng, còn tăng trưởng chiều dài vòng đầu sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 3.3.2. Liên quan giữa yếu tố dinh dưỡng với sự tăng trưởng của trẻ trong 6 tháng đầu Z cân nặng theo tháng tuổi Z chiều dài theo tháng tuổi Z vòng đầu theo tháng tuổi Tháng tuổi Bú mẹ hoàn toàn Bú mẹ hoàn toàn Bú mẹ hoàn toàn Có Không Có Không Có Không 0 -2,61 -3,6 -2,19 -2,94 -2,71 -3,54 1 -2,64 -3,38 -2,69 -3,30 -2,89 -3,56 2 -2,59 -3,14 -2,67 -2,97 -2,26 -2,46 3 -2,23 -2,62 -2,47 -2,66 -1,51 -1,78 4 -1,58 -2,03 -2,19 -2,31 -1,10 -1,05 5 -1,37 -1,70 -1,08 -1,73 -0,76 -0,58 6 -0,99 -1,08 -1,30 -1,03 -0,30 -0,33 ∆ Zscore 1,62 2,52 0,89 1,91 2,45 3,21 Cả hai nhóm trẻ bú mẹ hoàn toàn và không hoàn toàn ta thấy chỉ số Z-SCORE cân nặng, chiều dài và vòng đầu đều có xu hướng tăng lên. Chỉ số delta Z-SCORE của trẻ không bú mẹ hoàn toàn cao hơn về cả 3 chỉ số so với nhóm bú mẹ hoàn toàn. 33

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 3.3.3. Liên quan giữa tăng trưởng tích lũy trong 6 tháng đầu với bệnh lý nhiễm trùng hô hấp và tiêu chảy Phân loại Nhiễm trùng Tiêu chảy đường hô hấp p p Tăng trưởng Có Không Có Không Tăng CN tích lũy 6 tháng (kg) 4,53±0,36 4,92±0,42 0,05 Tăng VĐ tích lũy 6 tháng (cm) 11,65±1,71 12,69±2,05 0,05 Tăng cân nặng, chiều dài và vòng đầu tích lũy của cao hơn nhiều so với kết quả của chúng tôi là 90,9% nhóm trẻ bị nhiễm trùng hô hấp chậm hơn nhóm trong khi đó sơ sinh đủ tháng chỉ chiếm 9,1% [16]. không nhiễm trùng hô hấp, trong đó sự tăng trưởng Đa thai là một trong những nguy cơ trẻ đẻ non cân của cân nặng và vòng đầu giữa 2 nhóm khác biệt nặng thấp. Hơn 50% trường hợp trẻ sinh đôi hoặc có ý nghĩa thống kê, còn chiều dài không có ý nghĩa sinh ba trở lên là trẻ rất nhẹ cân. Trong nghiên cứu thống kê. của chúng tôi tỷ lệ sinh đôi chiếm 21,7%, không có Tăng cân nặng chiều dài và vòng đầu tích lũy trường hợp sinh ba. của nhóm bị tiêu chảy thấp hơn nhóm không bị tiêu 4.2. Đặc điểm tăng trưởng cân nặng chiều dài, chảy, trong đó tăng trưởng cân nặng giữa 2 nhóm vòng đầu của trẻ trong 6 tháng đầu khác biệt có ý nghĩa thống kê, còn tăng trưởng chiều 4.2.1. Đặc điểm tăng trưởng cân nặng dài và vòng đầu không có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy cân nặng trung bình từng tháng của trẻ nam luôn cao hơn trẻ nữ, cân 4. BÀN LUẬN nặng sau 6 tháng của trẻ nam 7,01 ±0,48 (kg), của 4.1. Đặc điểm chung trẻ nữ là 6,58 ± 0,5 (kg), có sự khác biệt giữa cân Trong nghiên cứu của chúng tôi số lượng trẻ nặng trung bình qua từng tháng của trẻ nam và trẻ nam nhẹ cân chiếm 56,7% nhiều hơn số lượng trẻ nữ với p 450 trẻ nhẹ cân điều kiện chuẩn. tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương năm 2008 có tỷ lệ Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng trẻ thấp cân do đẻ non chiếm tỷ lệ cao là 85,3% [7]. của cả 2 giới đều tăng nhanh trong những tháng Gần đây nghiên cứu tại khoa phụ sản bệnh viện Đại đầu, sau đó giảm dần. Tốc độ tăng trưởng 3 tháng học Y Dược Huế của tác giả Phạm Thị Ny trẻ sơ sinh đầu nhanh hơn 3 tháng sau. Tốc độ tăng trưởng cân nhẹ cân là sơ sinh đẻ non chiếm tỷ lệ 55,4% cao hơn nặng của 2 giới tăng dần đến tháng thứ 3, lúc này so với nhóm đủ tháng [4]. Nghiên cứu của J.E.Siza tại trẻ đạt cân nặng gấp đôi so với lúc sinh ra, sau đó Tanzania năm 2001 cho kết quả tỷ lệ sơ sinh đẻ non tốc độ giảm dần. Lần tăng trưởng từ tháng 2 đến 34

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 tháng 3 là nhanh nhất, ở trẻ nam là 0,90±0,14 kg/ 4.2.4. Đặc điểm tăng trưởng của trẻ nhẹ cân tháng, ở trẻ nữ là 0,83±0,19 kg/tháng. Tốc độ tăng trong 6 tháng đầu theo chỉ số Zscore trưởng của trẻ nam nhanh hơn trẻ nữ, tương tự với Theo bảng ta thấy chỉ số Zscore cân nặng, chiều kết quả của tác giả Vũ Thanh Hương khi nghiên cứu dài và vòng đầu lúc sinh là -2,96, -2,45, -3, cả 3 chỉ số đặc điểm tăng trưởng và hiệu quả bổ sung Đavin- này có xu hướng tăng dần cho đến 6 tháng 3 chỉ số Kids đến phát triển thể lực trẻ sơ sinh đến 24 tháng này lần lượt là -1,02, -1,2, -0,2. Điều này cho thấy sự tuổi tại Sóc Sơn Hà Nội [1]. Sau 6 tháng trẻ nam tăng trưởng của trẻ nhẹ cân có xu hướng bắt kịp tốc tăng 4,78 ±1,05 kg và trẻ nữ tăng được 4,58 ±1,0 kg, độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu. lúc 6 tháng cân nặng của trẻ gấp 3 lần cân nặng lúc 4.3. Các yếu tố liên quan đến sự tăng trưởng mới sinh, kết quả tương tự nghiên cứu của tác giả của trẻ trong 6 tháng đầu Ekhlas A.I. Mohammed và Agba A. A. Gadah-Eldam 4.3.1. Liên quan giữa mức tăng cân nặng, chiều [13], kết quả này tương đồng với nghiên cứu của dài và vòng đầu với tuổi thai các tác giả Madhur Borah, Rupali Baruah [9] và thấp Mức tăng cân nặng, chiều dài và vòng đầu của hơn so với nghiên cứu của tác giả Yu-Hua Gong và trẻ đủ tháng cao hơn trẻ non tháng, sự khác biệt này cộng sự, cân nặng tăng sau 6 tháng là 5,21 kg [12]. có ý nghĩa thống kê về tăng trưởng cân nặng, còn So sánh với kết nghiên cứu của tác giả Ekhlas A.I tăng trưởng chiều dài vòng đầu sự khác biệt không Mohammed[13], khi nghiên cứu dọc sự tăng trưởng có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu của tác giả Yu-Hua của trẻ nhẹ cân trong 6 tháng đầu tại bệnh viện Phụ Gong cũng cho kết quả tương tự, trẻ non tháng Sản Sudan, cân nặng lúc mới sinh của nhóm nhiên có mức tăng cân nặng luôn thấp hớn so với trẻ đủ cứu với mẫu chúng tôi là tương đối bằng nhau, tuy tháng. Có lẽ khả năng bú hiệu quả và sự hoàn chỉnh nhiên trong 4 tháng đầu tăng trưởng của trẻ trong của hệ thống tiêu hóa tốt hơn nhiều so với trẻ non nhóm này thì nhanh hơn. tháng nên trẻ đủ tháng có mức tăng caan nặng cao 4.2.2. Tăng trưởng về chiều dài hơn, còn tăng trưởng về chiều dài và vòng đầu thì ít Sau 6 tháng chiều dài của trẻ sinh ra nhẹ cân bị ảnh hưởng bởi tuổi thai. 19,23 cm ở trẻ nam và 19,08cm ở trẻ nữ. Theo 4.3.2. Mối liên quan giữa yếu tố dinh dưỡng với nghiên cứu của tác giả Vũ Thị Nhung và cộng sự cho các chỉ số tăng trưởng kết quả tốc độ tăng trưởng của trẻ đủ tháng sau 6 Nhóm trẻ bú mẹ không hoàn toàn tăng trưởng tháng tại huyện Hoài Đức là 17,6 cm ở trẻ nam và nhanh hơn nhóm trẻ bú mẹ hoàn toàn ở cả 3 chỉ trẻ nữ là 16,4 cm [3]. Như vậy ta có thể thấy tốc độ số cân nặng, chiều dài, vòng đầu. Trong nghiên cứu tăng trưởng chiều dài của trẻ nhẹ cân nhanh hơn trẻ của tác giả Ekhard E. Ziegler [19] cũng cho thấy kết không nhẹ cân, hay trẻ nhẹ cân có xu hướng tăng quả tương tự. Điều này được giải thích do sự khác trưởng nhanh hơn để bắt kịp tốc độ tăng trưởng, kết nhau trong thành phần sữa mẹ và sữa công thức, quả tương tự nghiên cứu của tác giả Borah Madhur sữa công thức có năng lượng cao hơn, hàm lượng [9]. Chiều dài của trẻ nam cao hơn trẻ nữ ở hầu chất béo và protein cũng cao hơn sữa mẹ. Tuy nhiên hết các tháng tuổi, nhưng khoảng cách chênh lệch cũng có một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trẻ bú mẹ không nhiều và sự khác biệt chỉ có ý nghĩa thống kê hoàn toàn tăng cân tốt hơn so với trẻ bú sữa công tại một số thời điểm, kết quả tương tự với nghiên thức như các nghiên cứu [8], [20]. Việc bú mẹ đã cứu của tác giả Vũ Thanh Hương [1]. được thừa nhận là có khả năng bảo vệ trẻ chống các 4.2.3. Tăng trưởng vòng đầu bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là tiêu chảy và hô hấp. Tăng trưởng của vòng đầu trong 4 tháng đầu ở Nuôi con bằng sữa mẹ có nhiều lợi ích đối với trẻ cả 2 giới thấp hơn, tuy nhiên đến tháng thứ 5 thì cũng như mẹ. Mặc dù trong nghiên cứu của chúng tốc độ tăng trưởng vòng đầu đã bắt kịp đường tôi, mức độ tăng trưởng trong nhóm bú mẹ không tăng trưởng của WHO. Trong đó tốc độ của trẻ nữ hoàn toàn cao hơn nhóm mẹ hoàn toàn nhưng theo nhanh hơn so với trẻ nam. Sau 6 tháng, vòng đầu kết quả nhiều nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ trẻ bị tăng 12,2 cm ở trẻ nam và 12,16 cm ở trẻ nữ. Tốc nhiễm trùng hô hấp và tiêu chảy ở nhóm bú mẹ hoàn độ tăng trưởng 3 tháng đầu nhanh hơn 3 tháng toàn thấp hơn so với nhóm bú mẹ không hoàn toàn. sau ở cả 2 giới và không có sự khác biệt giữa nam Theo bảng ta thấy cả 2 nhóm trẻ bú mẹ hoàn toàn và nữ với p >0,05. Tốc độ tăng trưởng vòng đầu có và không hoàn toàn, 3 chỉ số Zscore cân nặng, chiều xu hướng tăng trong 3 tháng đầu ở cả hai giới sau dài và vòng đầu đều có xu hướng tăng lên. Điều này đó giảm dần. Tăng trưởng lần thứ 1 là cao nhất cho thấy trẻ nhẹ cân bú mẹ hoàn toàn bắt kịp tốc độ 2,77 ± 0,68 cm/tháng ở trẻ nam và 2,86 ± 0,75 cm/ tăng trưởng. Ngoài ra chỉ số Delta Zscore của nhóm tháng ở trẻ nữ. trẻ bú mẹ không hoàn toàn cao hơn về cả 3 chỉ số so 35

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 11/2021 với nhóm bú mẹ hoàn toàn. giả William Checkley cho thấy bệnh tiêu chảy không 4.3.3. Mối liên quan giữa bệnh lý nhiễm trùng có ảnh hưởng cấp tính tới chiều dài tuy nhiên nếu hô hấp và tiêu chảy với tốc độ tăng trưởng trong trẻ bị tiêu chảy trong 6 tháng đầu có ảnh hưởng dài 6 tháng đầu hạn tới chiều cao của trẻ khi trẻ lớn lên [11]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tăng trưởng cân nặng, chiều dài và vòng đầu của nhóm 5. KẾT LUẬN trẻ bị bệnh đường hô hấp chậm hơn nhóm không Tốc độ tăng trưởng cân nặng, chiều dài và vòng bị bệnh đường hô hấp, trong đó tốc độ tăng trưởng đầu trong 6 tháng đầu của trẻ nhẹ cân bắt kịp với trẻ cân nặng và vòng đầu giữa 2 nhóm khác biệt có ý không nhẹ cân. Tuổi thai, chế độ dinh dưỡng, bệnh nghĩa thống kê. Tăng trưởng cân nặng, chiều dài lý đường hô hấp và tiêu chảy có ảnh hưởng đến tăng và vòng đầu của nhóm bị tiêu chảy thấp hơn nhóm trưởng của trẻ nhẹ cân trong 6 tháng đầu. Nhóm không bị tiêu chảy, trong đó tăng trưởng cân nặng trẻ bú mẹ không hoàn toàn tăng trưởng nhanh hơn giữa 2 nhóm khác biệt có ý nghĩa thống kê, còn nhóm trẻ bú mẹ hoàn toàn ở cả 3 chỉ số cân nặng, tăng trưởng chiều dài và vòng đầu không có ý nghĩa chiều dài, vòng đầu. Tăng trưởng cân nặng, chiều thống kê. Theo nghiên cứu của tác giả Micheal dài và vòng đầu của nhóm trẻ bị bệnh đường hô hấp GM Rowland 1988 cho thấy các bệnh nhiễm trùng chậm hơn nhóm không bị bệnh đường hô hấp, trong đường hô hấp trên, đặc biệt là tiêu chảy ảnh hưởng đó tốc độ tăng trưởng cân nặng và vòng đầu giữa 2 đến tăng trưởng cân nặng, cụ thể nếu bị tiêu chảy có nhóm khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tăng trưởng thể làm giảm 14,4 gram/ngày cân nặng [15]. Nhiễm cân nặng, chiều dài và vòng đầu của nhóm bị tiêu trùng đường hô hấp và tiêu chảy giữa 2 nhóm khác chảy thấp hơn nhóm không bị tiêu chảy, trong đó biệt có ý nghĩa thống kê chủ yếu trên tăng trưởng tăng trưởng cân nặng giữa 2 nhóm khác biệt có ý cân nặng còn chiều dài và vòng đầu thì sự khác biệt nghĩa thống kê, còn tăng trưởng chiều dài và vòng không có ý nghĩa thống kê. Một nghiên cứu của tác đầu không có ý nghĩa thống kê. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Vũ Thanh Hương. Đặc điểm tăng trưởng và hiệu 9. Borah Madhur, Baruah Rupali. Physical growth of quả bổ sung Davin-Kids đến phát triển thể lực của trẻ sơ low birth Weight babies in first six months of life. A dinal sinh đến 24 tháng tuổi tại Sóc Sơn Hà Nội. [Luận án Tiến sĩ study in a rural block of assam; 2014. Y học]. Trường Đại học Y Hà Nội; 2009. 10. CDC. 2000 CDC Growth charts for the United 2. Võ Thị Hồng Nhị. Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và States. Centers for Disease control and prevention; 2002. các yếu tố nguy cơ từ mẹ của sơ sinh đủ tháng cân nặng 11. Checkley W. Effects of Acute diarrhea on linear thấp so với tuổi thai giai đoạn sơ sinh sớm.[Luận văn bác growth in Peruvian children. American Journal of sĩ nội trú]. Trường Đại học Y Dược Huế; 2014. Epidemiology 2003: 166-75. 3. Vũ Thị Nhung. Theo dõi tình trạng dinh dưỡng và 12. Gong Y.-H, Ji C.-Y and Shan J.-P. A longitudinal tâm vận động của trẻ trong 6 tháng sau sinh tại một số xã study on the catch-up growth of preterm and term infants thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội.[Luận văn Thạc sĩ Y học]. of low, appropriate, and high birth weigh. Asia Pac J Public Trường Đại học Y Hà Nội; 2015. Health 2015: 1421-31. 4. Phạm Thị Ny. Nghiên cứu đặc điểm thể chất và một 13. Mohammed E.A.I, Gadah- Eldam A.A.A. Growth số yếu tố nguy cơ của sơ sinh cân nặng thấp. [Luận văn mornitoring for low birth weight in Omdurman Maternity thạc sĩ Y học]. Trường Đại học Y Dược Huế; 2016. Hospital, Sudan.International Journal of Growth and 5. Võ Xuân Phúc. Nghiên cứu tình hình trẻ sơ sinh đủ Development 2018; (2): 34-43. tháng nhẹ cân tại khoa Phụ Sản bệnh viện Trung ương 14. Onis M., Garza C., Onyango A.W. Comparison Huế. [Luận văn Thạc sĩ Y học]. Trường Đại học Y Dược of the WHO child growth standards and the CDC 2000 Huế; 2009. growth charts. The Journalof Nutrition 2007: 144-48. 6. Tổng Cục Thống Kê. Việt Nam điều tra, đánh giá các 15. Rowland M.G., Rowland S.G., Cole T.J. Impact of mục tiêu trẻ em, phụ nữ. Báo cáo kết quả hằng năm; 2010. infection on the growth of children from 0 to 2 years in an 7. Lê Anh Tuấn. Một số bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh urban West African community. The American Journalof cân nặng thấp, non tháng tại bệnh viện Phụ sản Trung Clinical Nutrition 1988: 134-38. Ương 2008. Tạp chí Y học thực hành 2008; (4): 98-100. 16. Siza J.E. Risk factors associated with low birth 8. Agostoni et al. Growth patterns of breast feed and weight of neonates among pregnant women attending a formula feed infants in the first 12 months of life. Archives referral hospital in Northern Tanzania. Tanzania J Hlth Res of Disease in Childhood 1999; 81(5): 395-99. 2008: 1-8. 36

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-su-tang-truong-the-chat-trong-6-thang-dau-cua-tre-so-sinh-nhe-can-2551791.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY