Thực trạng khẩu phần ăn bán trú của trẻ em hai trường mầm non tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Thực trạng khẩu phần ăn bán trú của trẻ em hai trường mầm non tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2021
  • Mã tin : 798
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Thực trạng khẩu phần ăn bán trú của trẻ em hai trường mầm non tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2021 trình bày đánh giá khẩu phần ăn bán trú của trẻ tại hai trường mầm non Phủ Lý và Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2021.

Nội dung Text: Thực trạng khẩu phần ăn bán trú của trẻ em hai trường mầm non tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2021

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 1 - 2022 IV. KẾT LUẬN nutrition/malnutrition/15.05.2020. 2020. 3. Viện Dinh dưỡng. Báo cáo kết quả điều tra dinh Cân nặng trung bình trẻ trai là 14,4 ± 2,4 kg; dưỡng toàn quốc hàng năm cập nhật đến 2019. trẻ gái là 13,8 ±2,3 kg. Chiều cao trung bình trẻ Website: http://viendinhduong.vn, 2021. trai là 96,3 ± 7,1 cm; trẻ gái là 95,0 ± 6,9 cm. 4. WHO. Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth standards: Length/ Tỷ lệ SDD thể thấp còi là 14,2%, ở ngưỡng thấp height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Tỷ lệ SDD thấp weight-for-height and body mass index-for-age. còi cao nhất là trẻ có mẹ là người dân tộc Dao là Methods and development. Geneva, 2006. 17,5% và trẻ hộ kinh tế nghèo 26,0%; đồng thời 5. Hoàng Văn Phương, Lê Danh Tuyên và CS. Tình trạng suy dinh dưỡng trẻ mầm non 36-59 cao nhất là trường Lang Quán (20,8%) tiếp theo tháng tuổi ở huyện thuộc vùng đồng bằng sông là Nhữ Hán (18,2%). Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân là Hồng, năm 2015. . Tạp chí Y học Dự phòng, tập 6,9%; SDD nhẹ cân cao nhất là trẻ có mẹ là 27, số 6 phụ bản, 2017; 183-190. người dân tộc Cao Lan (8,8%), Dao (8,2%); và 6. Viện Dinh Dưỡng. Đánh giá tình trạng thiếu máu, thiếu một số vi chất dinh dưỡng của phụ nữ trẻ thuộc hộ kinh tế nghèo 15,9%; tỷ lệ SDD thể và trẻ em 6 - 59 tháng tại vùng thành thị, nông gầy còm là 1,8%. Tỷ lệ thừa cân, béo phì là thôn và miền núi năm 2014 - 2015. Báo cáo đề tài 1,9%. Có sự khác biệt tỷ lệ SDD thấp còi giữa nghiên cứu cấp Viện 2015. các trường (p

vietnam medical journal n01 - JULY - 2022 Objective: To assess children's half-boarding huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường, dietary intake at two preschools Phu Ly and Hop viêm xương khớp, sỏi mật, gan nhiễm mỡ và một Thanh, Phu Luong district, Thai Nguyen province in số bệnh ung thư ở trẻ em. Như vậy, Việt Nam 2021. Subjects and research methods: The study was conducted on the half-boarding dietary intake of đang đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng preschool children in Phu Luong district, Thai Nguyen gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, khả năng học province with the descriptive method of cross-sectional tập của trẻ. Một trong các nguyên nhân chủ yếu design. Use pre-designed survey questionnaires to của tình trạng trên là sai lầm trong nuôi dưỡng [4]. collect demographic information. Use food weighting Kết quả của một số nghiên cứu cho thấy khẩu to gather information about food consumption. Research results: The rate of energy provided by P, phần ăn bán trú chưa được xây dựng đa dạng, L, G in the semi-boarding dietary intake enough ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ. compared to the recommended needs. However, the Nếu khẩu phần ăn của trẻ em tại trường mầm ratio of energy-producing substances in the semi- non đạt chuẩn và khoa học thì cân nặng, chiều boarding diets at 2 preschools (12.8: 17.6: 69.6) had cao của học sinh tại những trường này cũng not met the recommended demand (12: 18: 70). The amount of vitamins B1, B2, B3/1000 kcal met much được cải thiện đáng kể. Nghiên cứu của tác giả more than the recommended needs. Reasonable Hồ Thu Mai và CS (2010) [4], tác giả Nguyễn calcium/phosphorus ratio. The half-boarding dietary Mạnh Tuấn (2013) [5], tác giả Trương Thị Thùy intake of children at the 2 schools met an excess of Dương và CS (2020) [3], đều cho thấy khẩu total energy (103.1%), protein (109.6%), lipids phần của trẻ chưa có sự cân đối, hợp lý về thành (101.0%), carbonhydrate (102.5%) and vitamin C phần các chất dinh dưỡng. Ở lứa tuổi mầm non (118.8%) were less than recommended. Amount of animal protein (169,4%), animal lipid (169.1%), và tiểu học, khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày vitamin B1 (131.0%), vitamin B2 (131.0%), vitamin B3 của trẻ phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng của phụ (156.7%), phosphorus (216.9) %), iron (151.6%), huynh và nhà trường. Khẩu phần ăn bán trú zinc (130.2%). reached 96.0%), vegetable protein chiếm 40,0% tổng nhu cầu năng lượng trong (70.2%), vegetable lipid (only 59.7%), vitamin D (only một ngày của trẻ, do đó nó đóng một vai trò 50.0%) and vitamin A responded to the most deficiency (only 24.8%). Conclusion: The dietary quan trọng, tác động đến tốc độ tăng trưởng và intake of children at two preschools in Phu Luong khả năng học tập sáng tạo của trẻ. district, Thai Nguyen province was not balanced and Nghiên cứu về thực trạng khẩu phần ăn bán reasonable. trú của trẻ em tại tỉnh Thái Nguyên còn hạn chế, Keywords: Children, dietary intake, Phu Ly đặc biệt chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này ở preschool, Hop Thanh preschool, Phu Luong district, trường mầm non huyện Phú Lương. Vì vậy, Thai Nguyen province. chúng tôi nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: I. ĐẶT VẤN ĐỀ Đánh giá khẩu phần ăn bán trú của trẻ tại hai Trẻ em lứa tuổi mầm non là một trong những trường mầm non Phủ Lý và Hợp Thành, huyện đối tượng cần được quan tâm đầy đủ, toàn diện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2021. về dinh dưỡng và sức khỏe. Đối với trẻ em mầm non, thời gian ở trường chiếm hầu hết thời gian II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU trong một ngày, vì vậy bữa ăn học đường cần 2.1. Đối tượng nghiên cứu được quan tâm đúng mức. - Trẻ em tại hai trường mầm non Phủ Lý và Tình trạng dinh dưỡng và một số bệnh về Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. dinh dưỡng có liên quan mật thiết đến công tác - Khẩu phần ăn bán trú của trẻ em hai trường chăm sóc, giáo dục dinh dưỡng cho trẻ em ở các mầm non. trường mầm non và gia đình. Việc nâng cao sức 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu khoẻ, cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em là rất cần - Địa điểm nghiên cứu: Trường mầm non Phủ Lý thiết và cấp bách. Nghiên cứu của Bornhors.C và và Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cộng sự (2012) cho thấy điều quan trọng nhất - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 2 năm 2021 của các chương trình bữa ăn tại trường là cải đến tháng 3 năm 2021. thiện được tình trạng thiếu dinh dưỡng ở trẻ [9]. 2.3. Thiết kế nghiên cứu. Phương pháp Tại Việt Nam, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em nghiên cứu mô tả, thiết kế cắt ngang. dưới 5 tuổi có xu hướng giảm dần tuy nhiên còn 2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu ở mức cao. Đến năm 2020, tỷ lệ suy dinh dưỡng *Cỡ mẫu: Bếp ăn tập thể của trường mầm thể cân nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi còn 11,5% và non Phủ lý và Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh thể thấp còi là 19,6% [7]. Trong khi tỷ lệ thừa Thái Nguyên. cân, béo phì và các bệnh mạn tính không lây liên *Kỹ thuật chọn mẫu: Chọn mẫu có chủ quan đến dinh dưỡng đang gia tăng như tăng đích bếp ăn tập thể của trường mầm non Phủ lý 294

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 1 - 2022 và Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái - Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Nguyên, theo tiêu chuẩn: (giới, dân tộc) được thu thập bằng phương pháp - Khẩu phần ăn bán trú được chế biến tại bếp phỏng vấn theo bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. ăn tập thể của nhà trường. - Sử dụng phương pháp cân đong thực phẩm - Được Nhà trường chấp thuận và tạo điều trong vòng 3 ngày, số liệu điều tra về thực phẩm kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu. được quy đổi từ thức ăn chín sang thực phẩm 2.5. Các chỉ số nghiên cứu sống sạch. Từ đó tính được mức năng lượng, *Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu: thành phần các chất dinh dưỡng và mức đáp ứng tuổi, giới. nhu cầu năng lượng và thành phần các chất dinh - Lượng tiêu thụ thực phẩm trong 3 ngày. dưỡng của khẩu phần ăn bán trú. - Lượng tiêu thụ thực phẩm trung bình của 2.8. Xử lý và phân tích số liệu. Số liệu về khẩu phần ăn bán trú. khẩu phần ăn được nhập và tính bằng phần - Tổng năng lượng của khẩu phần ăn bán trú. mềm Word Access 2007. Sau đó phân tích kết - Thành phần các chất dinh dưỡng trong bữa quả dựa vào bảng thành phần thức ăn Việt Nam ăn bán trú. 2007 [8] và bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến - Tính cân đối giữa các chất dinh dưỡng sinh nghị cho người Việt Nam năm 2016 [6]. năng lượng của khẩu phần ăn bán trú. 2.9. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu - Mức đáp ứng nhu cầu năng lượng và các - Đề tài đã được thông qua hội đồng Đạo đức chất dinh dưỡng của khẩu phần ăn bán trú. trong nghiên cứu y sinh học trường Đại học Y- 2.6. Tiêu chuẩn đánh giá các chỉ số Dược, Đại học Thái Nguyên. nghiên cứu. Đánh giá khẩu phần ăn bán trú - Được Nhà trường chấp thuận và tạo điều dựa vào nhu cầu dinh dưỡng của Viện Dinh kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu. dưỡng năm 2016 [6]. - Kết quả thu được chỉ sử dụng cho mục đích 2.7. Kỹ thuật thu thập thông tin nghiên cứu, không dùng cho mục đích nào khác. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu Bảng 3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu Trường mầm non Trường mầm non Chung Phủ Lý Hợp Thành Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ Số lượng Số lượng Tỷ lệ % Tỷ lệ % (SL) (%) (SL) (SL) Nam 110 56,4 93 56,0 203 56,2 Giới Nữ 85 43,6 73 44,0 158 43,8 Tổng số 195 100,0 166 100,0 361 100,0 Kinh 150 76,9 117 70,5 267 74,0 Tày 14 7,2 26 15,7 40 11,0 Dân Nùng 22 11,3 19 11,4 41 11,4 tộc Khác 9 4,6 4 2,4 13 3,6 Tổng số 195 100,0 166 100,0 361 100,0 Nhận xét: Tổng số trẻ điều tra là 361 trẻ, trong đó Trường Mầm non Phủ Lý là 195 trẻ, Trường Mầm non Hợp Thành là 166 trẻ. Tỷ lệ trẻ nam nhiều hơn trẻ nữ lần lượt là 56,2% và 43,8%. Phần lớn đối tượng nghiên cứu thuộc dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 74,0%, tiếp đến là trẻ thuộc dân tộc Nùng (11,4%) và dân tộc Tày (11,0%). 3.2. Khẩu phần ăn bán trú của của trẻ em tại hai trường mầm non Phủ Lý và Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Bảng 3.2. Việc sử dụng đủ 4 nhóm thực phẩm trong chế biến khẩu phần ăn bán trú của trẻ em tại hai trường mầm non Phủ Lý và Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Nhóm thực Nhóm thực Nhóm thực Nhóm thực Nhóm thực phẩm phẩm Glucid phẩm giàu phẩm giàu phẩm giàu Lipid (chất bột Protein (chất Vitamin và chất (chất béo) Ngày đường) đạm) khoáng Ngày thứ 1 Có sử dụng Có sử dụng Có sử dụng Có sử dụng Ngày thứ 2 Có sử dụng Có sử dụng Có sử dụng Có sử dụng Ngày thứ 3 Có sử dụng Có sử dụng Có sử dụng Có sử dụng 295

vietnam medical journal n01 - JULY - 2022 Nhận xét: Trong 3 ngày điều tra liên tiếp tại bếp ăn tập thể của trường cho thấy bữa ăn bán trú của học sinh đều được cung cấp đủ 4 nhóm thực phẩm. Bảng 3.3. Đánh giá tính cân đối giữa các chất dinh dưỡng sinh năng lượng và không sinh năng lượng của khẩu phần ăn bán trú của trẻ em Thực tế Nhu cầu khuyến nghị của Viện dinh Chất dinh dưỡng (%) dưỡng năm 2016 (%) 1300 kcal/ngày (Bữa ăn bán trú chiếm Năng lượng (kcal) 739 ± 188,9 40% tổng năng lượng/24 là 520 kcal) % năng lượng do protein cung cấp 12,8 12 - 14 % năng lượng do lipid cung cấp 17,6 15 - 25 % năng lượng do glucid cung cấp 69,6 65 - 70 Tỷ lệ canxi/phospho 0,53 0,5 - 1,5 Vitamin B1 (mg)/1000 Kcal 1,66 0,69 Vitamin B2 (mg)/1000 Kcal 1,03 0,81 Vitamin B3 (mg)/1000 Kcal 12,2 8,0 Nhận xét: Phần trăm năng lượng do P, L, G trong khẩu phần ăn bán trú cung cấp đủ so với nhu cầu khuyến nghị. Tuy nhiên, tỷ lệ giữa các chất sinh năng lượng trong khẩu phần ăn bán trú tại 2 trường mầm non (12,8: 17,6: 69,6) chưa đạt so với nhu cầu khuyến nghị (12: 18: 70). Lượng vitamin B1, B2, B3/1000 kcal đáp ứng dư thừa nhiều so với nhu cầu khuyến nghị. Tỷ lệ canxi/phospho hợp lý. Bảng 3.4. Thành phần dinh dưỡng và mức đáp ứng nhu cầu đề nghị về chất sinh năng lượng và một số chất không sinh năng lượng trong khẩu phần ăn bán trú của trẻ em Nhu cầu Nhu cầu cho Khẩu phần ăn Mức Chất dinh dưỡng khuyến khẩu phần ăn bán bán trú thực đáp ứng nghị/ngày trú tế (%) Năng lượng (kcal) 1300 520 536,1 ± 154,2 103,1 Protein (g) 39,0 15,6 17,1 ± 6,2 109,6 Protein động vật (60% P) 23,4 6,2 10,5 ± 4,9 169,4 Protein thực vật 15,6 9,4 6,6 ± 1,3 70,2 Lipid (g) 26,0 10,4 10,5 ± 5,4 101,0 Lipid động vật (40% L) 10,4 4,2 6,8 ± 3,2 161,9 Lipid thực vật 15,6 6,2 3,7 ± 2,2 59,7 Glucid (g) 227,5 91,0 93,3 ± 35,2 102,5 Vitamin và chất xơ Vitamin A (µg) 500,0 200,0 49,6 ± 16,7 24,8 Vitamin D (µg) 15,0 6,0 3,0 50,0 Vitamin B1 (mg) 0,7 0,36 0,89 ± 0,23 247,2 Vitamin B2 (mg) 0,8 0,42 0,55 ± 0,17 131,0 Vitamin B3 (mg) 8,0 4,16 6,52 ± 1,5 156,7 Vitamin C (mg) 40 1,6 1,9 ± 0,3 118,8 Chất xơ (g) 20 - 21 8,0 3,1 ± 0,7 38,8 Chất khoáng Canxi (mg) 600 240 230,3 ± 8,4 96,0 Phospho (mg) 500 200 433,8 ± 15,4 216,9 Sắt (mg) 6,3 2,52 3,82 ± 1,7 151,6 Kẽm (mg) 4,8 1,92 2,5 ± 1,1 130,2 Nhận xét: Kết quả ở bảng 3.4 cho thấy, khẩu lipid động vật (169,1%), vitamin B1 (131,0%), B2 phần ăn bán trú của trẻ tại 2 trường đáp ứng dư (131,0%), B3 (156,7%, phospho (216,9%), sắt thừa về tổng năng lượng (103,1%), protein (151,6%), kẽm (130,2%) cung cấp dư thừa nhiều (109,6%), lipid (101,0%), glucid (102,5%), so với nhu cầu khuyến nghị. Tuy nhiên, một số vitamin C (118,8%) ở mức độ ít so với nhu cầu chất dinh dưỡng đáp ứng thiếu so với nhu cầu khuyến nghị. Lượng protein động vật (169,4%), khuyến nghị: canci (đạt 96,0%), protein thực vật 296

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 1 - 2022 (đạt 70,2%), lipid thực vật (chỉ đạt 59,7%), trực tiếp đến sự tăng trưởng và phát triển của vitamin D (chỉ đạt 50,0%) và vitamin A đáp ứng trẻ. Vì vậy, việc xây dựng khẩu phần ăn cân đối thiếu nhiều nhất (chỉ đạt 24,8%). và hợp lý đóng một vai trò quan trọng [4]. Trên thực tế, khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ IV. BÀN LUẬN không có sự cân đối, hợp lý về thành phần cũng 4.1. Lượng thực phẩm tiêu thụ trong như các chất dinh dưỡng, nguyên nhân là mô ngày và sự đa dạng, đầy đủ 4 nhóm thực hình bán trú không chuyên dụng, nhà trường phẩm trong khẩu phần ăn bán trú của trẻ gặp khó khăn trong việc lên một thực đơn đa em hai trường mầm non Phủ Lý và Hợp dạng, phong phú, ngon miệng và đặc biệt là thực Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái đơn đảm bảo cân bằng về tỷ lệ các chất. Nguyên. Không có một loại thực phẩm nào có Kết quả nghiên cứu của chúng tôi ở bảng 3.3 thể cung cấp toàn vẹn các chất dinh dưỡng cho cho thấy: Phần trăm năng lượng do P, L, G trong cơ thể. Việc đảm bảo đủ 4 nhóm thực phẩm khẩu phần ăn bán trú cung cấp đủ so với nhu trong bữa ăn hàng ngày là rất cần thiết, bao cầu khuyến nghị. Tuy nhiên, tỷ lệ giữa các chất gồm nhóm giàu glucid như các loại lương thực sinh năng lượng trong khẩu phần ăn bán trú tại như gạo, ngô, khoai, mì... là nguồn cung cấp 2 trường mầm non (12,8: 17,6: 69,6) chưa đạt năng lượng chủ yếu trong bữa ăn. Nhóm giàu so với nhu cầu khuyến nghị (12: 18: 70). Kết quả chất đạm gồm các thức ăn nguồn gốc động vật nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả như thịt, cá, trứng, sữa... và thức ăn nguồn gốc nghiên cứu của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn thực vật như đậu, đỗ, đặc biệt là đậu tương. (2013) tại hai trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân Nhóm giàu chất béo gồm mỡ, bơ, dầu ăn và các và Tân Cương ở thành phố Thái Nguyên (2013) chất có nhiều dầu như vừng, lạc. Nhóm rau quả cho thấy tỷ lệ cân đối giữa 3 chất sinh năng cung cấp vitamin, chất khoáng, chất xơ từ các lượng P: L: G lần lượt là 19 : 27,5 : 53,5 và 16: loại rau củ, trái cây [1]. 24 : 60 đều chưa đạt so với nhu cầu khuyến Việc cung cấp đủ 4 nhóm thực phẩm không nghị. Trong đó phần trăm năng lượng do protein chỉ giúp cân đối thành phần các chất dinh dưỡng và lipid đều cao hơn so với nhu cầu khuyến nghị. trong khẩu phần mà còn tăng cảm giác ngon Kết quả nghiên cứu của tác giả Trương Thị miệng bởi có sự đa dạng thực phẩm trong bữa Thùy Dương và CS (2020) cũng cho thấy: Tỷ lệ ăn. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi ở bảng 3.2 giữa các chất sinh năng lượng trong bữa ăn bán cho thấy trong 3 ngày điều tra, bữa ăn của trẻ trú tại trường tiểu học Đội Cấn (19,7: 18,0: đều được cung cấp đủ 4 nhóm thực phẩm. Kết 65,5) chưa đạt so với nhu cầu đề nghị của Viện quả nghiên cứu của tác giả Trương Thị Thùy Dinh dưỡng (12: 18: 70) [3]. Như vậy để xây Dương và CS (2020) về khẩu phần ăn bán trú dựng khẩu phần ăn hàng ngày nói chung và bữa của trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái ăn bán trú của học sinh nói chung đòi hỏi người Nguyên cũng cho kết quả tương tự [3]. Tuy trực tiếp chế biến thực phẩm cần có những kiến nhiên kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn thức cơ bản về xây dựng khẩu phần. Mạnh Tuấn (2013) cho thấy bếp ăn của trường Tại Braxin, kết quả một nghiên cứu (2012) ở Nguyễn Viêt Xuân cung cấp đủ 4 nhóm thực trường đại học Sao Paulo về khẩu phần của học phẩm, trong khi trường Tân Cương có 1 ngày sinh từ 7 đến 10 tuổi cho thấy trong số 10 loại thiếu nhóm thực phẩm giàu lipid [5]. Điều này có thực phẩm được tiêu thụ thường xuyên trong thể giải thích rằng: Trường tiểu học Nguyễn Viết vòng 3 ngày chủ yếu là các loại bánh ngọt, sữa, Xuân và Trường Đội Cấn là hai trường ở trung nước giải khát, socola, dầu thực vật và bơ, số tâm thành phố vì vậy việc nhập thực phẩm thuận tiền bỏ ra để mua các loại thực phẩm giàu lipid lợi hơn và điều kiện kinh tế của các phụ huynh chiếm khoảng 1/4 số tiền chi tiêu hàng ngày [10]. có con em học ở hai trường này có thể tốt hơn Kết quả nghiên của chúng tôi ở bảng 3.4 cho trường Tân Cương (trường xa trung tâm thành phố). thấy, khẩu phần ăn bán trú của trẻ tại 2 trường 4.2. Thành phần dinh dưỡng, tính cân đáp ứng dư thừa về tổng năng lượng (103,1%), đối và mức đáp ứng nhu cầu về năng protein (109,6%), lipid (101,0%), glucid lượng, các chất dinh dưỡng của khẩu phần (102,5%), vitamin C (118,8%) ở mức độ ít so với ăn bán trú của trẻ em. Khẩu phần ăn hàng nhu cầu khuyến nghị. Lượng protein động vật ngày luôn chiếm một vị trí quan trọng, trong đó (169,4%), lipid động vật (169,1%), vitamin B1 có bữa ăn bán trú cung cấp năng lượng và các (131,0%), B2 (131,0%), B3 (156,7%, phospho chất dinh dưỡng đã tiêu hao và cần cho các hoạt (216,9%), sắt (151,6%), kẽm (130,2%) cung cấp động của trẻ. Khẩu phần ăn của trẻ còn tác động dư thừa nhiều so với nhu cầu khuyến nghị. Tuy 297

vietnam medical journal n01 - JULY - 2022 nhiên, một số chất dinh dưỡng đáp ứng thiếu so (131,0%), vitamin B2 (131,0%), vitamin B3 với nhu cầu khuyến nghị: canci (đạt 96,0%), (156,7%, phospho (216,9%), sắt (151,6%), kẽm protein thực vật (đạt 70,2%), lipid thực vật (chỉ (130,2%) cung cấp dư thừa nhiều so với nhu cầu đạt 59,7%), vitamin D (chỉ đạt 50,0%) và vitamin khuyến nghị. Tuy nhiên, một số chất dinh dưỡng A đáp ứng thiếu nhiều nhất (chỉ đạt 24,8%). đáp ứng thiếu so với nhu cầu khuyến nghị: canci Kết quả nghiên cứu của tác giả Trương Thị (đạt 96,0%), protein thực vật (đạt 70,2%), lipid Thùy Dương và CS (2020) cho thấy khẩu phần thực vật (chỉ đạt 59,7%), vitamin D (chỉ đạt ăn bán trú của học sinh tại trường đáp ứng đủ 50,0%) và vitamin A đáp ứng thiếu nhiều nhất nhu cầu (đạt mức 100%) về protein động vật, (chỉ đạt 24,8%). lipid (gồm lipid động vật và thực vật), glucid và chất xơ, tuy nhiên cung cấp dư thừa năng lượng VI. KHUYẾN NGHỊ và đa số các chất dinh dưỡng, dư thừa nhiều - Tăng cường tập huấn kiến thức và kỹ năng nhất là lượng phospho trong khẩu phần (đạt mức xây dựng khẩu phần ăn bán trú cân đối, hợp lý 213,9%) nhưng lại cung cấp thiếu một số chất đảm bảo cung cấp đủ các chất sinh năng lượng dinh dưỡng như vitamin A (75,0%), vitamin B2 và không sinh năng lượng cho người quản lý và (69,4%), canxi (79,0%) và vitamin D đạt mức người trực tiếp chế biến khẩu phần ăn bán trú đáp ứng thấp nhất (25,0%) [3]. cho trẻ em tại bếp ăn tập thể của các trường Theo điều tra của Trung tâm Dinh dưỡng mầm non. thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 thì hiện nay - Xây dựng khẩu phần ăn dựa theo tình trạng học sinh được cung cấp quá nhiều dinh dưỡng, dinh dưỡng của trẻ em. nhiều đường, bột, chất béo và không có thói TÀI LIỆU THAM KHẢO quen ăn rau quả, các em thường xuyên sử dụng 1. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực đồ ăn nhanh, nhiều đường, còn lượng rau trung phẩm, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái bình chỉ đạt 30,0% và lượng trái cây chỉ đạt Nguyên (2018), Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 50,0% so với khuyến nghị. Trong khi đó thì các 2. Đỗ Ngọc Diệp và Nguyễn Trí Dũng (2011), chất khoáng như Ca và magie thì chỉ đáp ứng "Thừa cân, béo phì và một số đặc điểm dịch tễ học được từ 30,0% - 50,0% so với nhu cầu. Một vấn ở học sinh tiểu học tại quận 10 TPHCM năm 2009- đề khác là các trường học chỉ có một thực đơn 2010", Thời sự Y học số 67, tr. 3 - 6. chung dành cho tất cả các học sinh mà chưa xây 3. Trương Thị Thùy Dương, Trần Thị Huyền Trang (2020), Thực trạng khẩu phần bán trú của dựng được bữa ăn riêng dựa theo tình trạng dinh học sinh trường tiểu học Đội Cấn tại thành phố dưỡng của trẻ [2]. Thái Nguyên, Đề tài khoa học và công nghệ cấp Tóm lại, khẩu phần ăn luôn chiếm một vị trí trường, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. quan trọng, nó tác động trực tiếp đến sự tăng 4. Hồ Thu Mai, Phạm Văn Hoan, Nguyễn Hữu Bắc (2010), “Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần trưởng và phát triển của trẻ [3]. và một số yếu tố liên quan của học sinh 6 -14 tuổi V. KẾT LUẬN tại huyện Sóc Sơn - Hà Nội”, Tạp chí Dinh dưỡng và thực phẩm, số 2, tr. 23 - 31. - Phần trăm năng lượng do P, L, G trong khẩu 5. Nguyễn Mạnh Tuấn (2013), Đánh giá khẩu phần phần ăn bán trú cung cấp đủ so với nhu cầu bữa ăn bán trú và tình trạng dinh dưỡng của học khuyến nghị. Tuy nhiên, tỷ lệ giữa các chất sinh sinh tiểu học tại thành phố Thái Nguyên, chuyên năng lượng trong khẩu phần ăn bán trú tại 2 đề tốt nghiệp bác sĩ Y học dự phòng, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. trường mầm non (12,8: 17,6: 69,6) chưa đạt so 6. Viện Dinh dưỡng (2016), Nhu cầu dinh dưỡng với nhu cầu khuyến nghị (12: 18: 70). Lượng khuyến nghị cho người Việt Nam, Nhà xuất Y học, vitamin B1, B2, B3/1000 kcal đáp ứng dư thừa Hà Nội. nhiều so với nhu cầu khuyến nghị. Tỷ lệ 7. Viện Dinh dưỡng (2021), Báo cáo đánh giá chiến lược dinh dưỡng quốc gia 2011-2020. canxi/phospho hợp lý. 8. Viện Dinh dưỡng (2007), Bảng thành phần thực - Khẩu phần ăn bán trú của trẻ tại 2 trường phẩm Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. đáp ứng dư thừa về tổng năng lượng (103,1%), 9. Analytix BI’s (2012), South Africa Country protein (109,6%), lipid (101,0%), glucid Report: Fast Food Consumers Trends 2007-2011. (102,5%), vitamin C (118,8%) ở mức độ ít so với 10. Bornhors.C, Huybrechts. I and associates (2012), “Diet-obesity associations inchildren: nhu cầu khuyến nghị. Lượng protein động vật approaches to counteract attennuation caused by (169,4%), lipid động vật (169,1%), vitamin B1 misreporting”, Public Health Nutr, vol.15, no.3. 298

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY