MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Tổ chức tầm soát Tam bội nhiễm sắc thể 21 tại Pháp

Bài giảng Tổ chức tầm soát Tam bội nhiễm sắc thể 21 tại Pháp
  • Mã tin: 1550
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Tổ chức tầm soát tam bội nhiễm sắc thể 21 tại Pháp trình bày các nội dung chính sau: Tầm soát tam bội nhiễm 21 tại Pháp trong những năm 2000; Nghị định năm 2009 về tầm soát Tam bội nhiễm sắc thể 21; Nghị định năm 2009 về tầm soát Tam bội nhiễm sắc thể 21; Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đo đạc độ mờ da gáy;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức tầm soát Tam bội nhiễm sắc thể 21 tại Pháp

6/18/2015 VÉRONIQUE HOUFFLIN-DEBARGE Tổ chức tầm soát tam bội Giáo sư nhiễm sắc thể 21 tại Pháp Trưởng khoa Y học bào thai - Bệnh viện Jeanne de Fladre Bệnh viện Đại học Lille - Pháp V Houfflin Debarge CHRU et Université de Lille 1 2 Tổ chức y tế tại Pháp Tầm soát tam bội nhiễm 21 tại Pháp Tổ chức quốc gia trong những năm 2000 • Bộ Y Tế : chuẩn bị chính sách về y tế cộng đồng và góp phần thực hiện • à Văn bản quy phạm pháp luật Tăng độ mờ da gáy • Cơ quan quyền lực cao về y tế : nhà chức trách cộng đồng độc lập à Các khuyến cáo trong khuôn khổ việc tổ chức các hình thức chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Đề nghị làm nhiễm sắc Sau đó thể đồ nếu • Cơ quan Sinh học Y học : cơ quan cộng đồng quốc gia do chính phủ thành lập Chất đánh dấu huyết thông qua luật đạo đức sinh học năm 2004 à Theo dõi hoạt động chẩn đoán tiền Độ mờ da gáy tăng sản thanh T2 hoặc nguy cơ ≥ 1/250 HCG, AFP +/- Estriol Tổ chức cấp vùng 85 phòng xét 14-17 tuần thai + 6 ngày nghiệm 44 trung tâm đa Phòng xét nghiệm được chấp thuận chuyên ngành Tầm soát từng loạt liên tiếp : 10-15% karyotypes chẩn đoán tiền 42 mạng lưới sản chu sinh Mất thai khỏe mạnh > thai trisomie 21 được tầm soát Kết quả liên tiếp khó để bệnh nhân hiểu àTổ chức tầm soát tam bội nhiễm sắc thể 21 3 Chấm dứt thai kỳ nội khoa trễ 4 1

6/18/2015 Các khuyến cáo HAS 2007 Nghị định năm 2009 về tầm soát Tam bội nhiễm sắc thể 21 1. Nguy cơ kết hợp T1 (độ mờ da gáy + huyết thanh chẩn đoán T1) 2. Nguy cơ gộp vào T2 (độ mờ da gáy + huyết thanh chẩn đoán T2) à Đòi hỏi dành cho các bác sĩ siêu âm mong muốn thực hiện siêu âm vào tam cá nguyệt thứ 1 trong trường hợp tầm soát tam bội nhiễm sắc thể 21: à tham gia vào chương trình đảm bảo chất lượng à được tham gia trong mạng lưới chu sinh •Bước thứ nhất : Thực hiện phân tích thực hành ban đầu bởi các cơ quan « có thẩm quyền » ví dụ như : CNGOF - Trình bày hình ảnh độ mờ da gáy và chiều dài đầu mông (LCC) - Các chuyên gia đọc lại - Chứng nhận thực hành tốt à Áp dụng sau khi xuất bản danh mục : 27 tháng 10 năm 2009 5 6 Nghị định năm 2009 về tầm soát Tam bội nhiễm sắc thể 21 • Bước thứ 2 : Tham gia vào mạng lưới chu sinh Kết quả chính sách tầm soát tại Pháp à Mã số xác định nếu tuân thủ các điều kiện • Bằng đại học về siêu âm sản phụ khoa • Phân tích ban đầu về thực hành • Máy siêu âm chất lượng • Tham gia vào 1 chương trình đảm bảo chất lượng Mã số vùng người làm Mã số mạng lưới Mã số người làm siêu Mã số người làm siêu Mã số cơ quan siêu âm thực hành nơi người làm siêu âm cung cấp bởi mạng âm được cung cấp bới đào tạo âm thực hành lưới nơi đào tạo • Bước thứ 3: theo dõi hằng năm chỉ số trung bình độ mờ da gáy ở mức độ quốc gia và mỗi người làm siêu âm (Cơ quan Sinh học Y học, mạng lưới) 7 8 2

6/18/2015 Bảng phân bố các loại chất đánh dấu huyết thanh (MSM) khác nhau được Tiến triển của các chỉ định làm nhiễm sắc thể đồ thai nhi thực hiện ở các phụ nữ theo số sinh từ 2009 đến 2013 à Kết quả 1 : Sự ổn định của việc tầm soát (80 - 85%) à Kết quả 2 : gia tăng các bệnh nhân có một nguy cơ phối hợp ở tam cá nguyệt thứ 1 (RCT1) ( > 70%) 9 à Kết quả 3 : giảm số lượng làm nhiễm sắc thể đồ 46% 10 Trung vị độ mờ da gáy (mm) theo chiều dài đầu mông (mm) Nguy cơ phối hợp T1 2010 2011 2012 2013 Người làm siêu 3254 4102 4421 4765 âm Siêu âm 249331 413142 482222 509986 MoM Độ mờ da 0,83 0,82 0,85 0,86 gáy(CN) Nguy cơ > 1/250 3,4% 3% 3% 3,2% Kết quả 4 : Gia tăng nhanh chóng số nhà siêu âm đăng ký vào chương trình đảm bảo chất lượng Kết quả 5 : 3,2% phụ nữ có nguy cơ cho 5% được mong đợi Kết quả 6 : Độ mờ da gáy < 1 MoM à Sợ rằng giảm độ nhạy của việc tầm soát 11 12 3

6/18/2015 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đo đạc độ mờ da gáy Các yếu tố biến thiên của chỉ số MoM CN (CN) MoM của độ mờ da gáy gia tăng theo chiều dài đầu mông 13 (LCC) à Ưu tiên siêu âm vào tuần thứ 13 thai kỳ 14 MoM của độ mờ da gáy tăng lên theo hoạt động của người làm siêu âm 15 16 Sự thay đổi theo vùng của chỉ số MoM của độ mờ da gáy 4

6/18/2015 Hiệu năng của việc tầm soát? A B C D Biến đổi theo công nghiệp 17 18 Kết quả chung Giá trị tiên đoán dương của các 2009 2010 2011 2012 2013 phương pháp tầm soát khác nhau Số ca sinh sống Test 2010 2011 2012 2013 2013 824 641 832 799 823 394 821 047 811 510 Chẩn đoán xâm lấn (DI) N 1/17 79 105 55 568 45 043 41 639 42 292 MSM1T+CN 5,5% 6,0% 5,6% 5,7% (% các cuộc sinh) (9,6%) (6,7%) (5,5%) (5,1%) (5,2%) +Gáy ≥ 3,5 9% 8,7% 8,4% 1/14 Chẩn đoán xâm lấn nhằm tầm 33 135 28 199 22 175 20 002 21 359 soát bằng MSM > 1/250 MSM2T+CN 3,3% 2,6% 4% 3,2% 1/37 Chẩn đoán xâm lấn đối với độ 1/67 mờ da gáy ≥ 3,5mm 5 359 4 307 3 628 3 446 3 651 MSM2T 1,7% 1,9% 1,9% 1,5% Chẩn đoán xâm lấn đối với sản 24 378 6 615 3 385 2 418 1 770 Không biết 1,8% 2,3% - 1,0% phụ 38ans Chẩn đoán xâm lấn đối với các Tổng cộng 2,5% 3,6% 4,0% 4,0% 1/25 16 233 16 447 15 855 15 767 15 912 chỉ định khác 1/17 +gáy ≥ 3,5 5,4% 6,1% 5,9% Trisomies 21 đã được chẩn đoán 1 918/- 1 934/453 1 944/535 1 971/488 1 976/498 trước sinh/sau sinh à Cải thiện giá trị tiên đoán dương % chẩn đoán tiền sản/Tổng cộng 81% 78,4% 80,2% 19 79,9% à Giảm số lượng mất thai được quy cho việc tầm soát 20 5

6/18/2015 Triển vọng Kết luận — Cải thiện chỉ số trung vị độ mờ da gáy • Hệ thống phức tạp nhưng đảm bảo : — Khuyến cáo HAS 2015 - Mọi người đều được chăm sóc 90,000 80,000 79,105 2,500 — Chương trình bảo hiểm chất lượng của những người làm siêu âm +++ 1,934 1,944 1,971 1,976 1,918 2,000 70,000 - Chăm sóc chất lượng 60,000 55,568 1,500 50,000 45,043 41,639 42,292 40,000 1,000 30,000 — Vị trí của tầm soát tiền sản không xâm lấn ? — Mục tiêu chính trị y tế đạt được 20,000 10,000 453 535 488 498 500 — Hiện không nằm trong bảo hiểm xã hội 0 2009 2010 2011 2012 2013 0 T21 prénatal T21 postnatal Pvts invasifs — Chỉ định còn kìm hãm tại Pháp (CNGOF, Hội đồng quốc gia về Y — Nhưng hệ thống có thể hoàn thiện : cải thiện chỉ số MoM của độ mờ da gáy đức) : — Lựa chọn xếp thứ hai à Phân tích việc thực hành và chương trình đảm bảo chất lượng của những người làm siêu âm mà bệnh nhân theo ü Bệnh nhân có nguy cơ cao bị trisomie 21 ü Thiếu dấu hiệu chẩn đoán trên siêu âm — Vị trí của tầm soát tiền sản không xâm lấn? à Mục tiêu : giảm các động tác xâm lấn và không làm tăng độ nhạy của việc tầm soát 21 22 6

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-to-chuc-tam-soat-tam-boi-nhiem-sac-the-21-tai-phap-2473866.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY