MangYTe

Tài liệu y khoa

Bài giảng Tỷ lệ rối loạn tăng huyết áp thai kỳ và các yếu tố liên quan ở thai phụ được hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Mỹ Đức

Bài giảng Tỷ lệ rối loạn tăng huyết áp thai kỳ và các yếu tố liên quan ở thai phụ được hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Mỹ Đức
  • Mã tin: 1720
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài giảng Tỷ lệ rối loạn tăng huyết áp thai kỳ và các yếu tố liên quan ở thai phụ được hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Mỹ Đức được nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ rối loạn tăng huyết áp thai kì ở phụ nữ có thai từ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Mỹ Đức.

Nội dung Text: Bài giảng Tỷ lệ rối loạn tăng huyết áp thai kỳ và các yếu tố liên quan ở thai phụ được hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Mỹ Đức

TỶ LỆ RỐI LOẠN TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ ĐƯỢC HỖ TRỢ SINH SẢN TẠI BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC BS CK II HỒ CAO CƯỜNG TS. BS. VƯƠNG THỊ NGỌC LAN

NỘI DUNG ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ hinhanhykhoa.com

ĐẶT VẤN ĐỀ

RỐI LOẠN TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ - Tỷ lệ RL THATK 5 – 10% (tự nhiên & HTSS) - Ở Việt Nam: TSG 5 - 8.35% - Xu hướng ngày càng gia tăng - Là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tỷ lệ bệnh tật và tử vong ở phụ nữ + trẻ sơ sinh trên thế giới. → Mỗi năm: 50.000 - 60.000 tử vong liên quan → Chiếm 12% tỷ lệ tử vong phụ nữ toàn cầu → 300.000 TV sơ sinh ACOG 2013, Who 2011;Barton 2008, CDC 2013,Who 2005 Bạch Ngõ, Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Văn Trí, Phan Lê Nam

PHỤ NỮ CÓ THAI TỪ HỖ TRỢ SINH SẢN ❖ Lớn tuổi ❖ ĐTĐ TK ❖ PCOS RL THATK? ❖ Đa thai ❖ Xin PHỤ NỮ CÓ THAI TỪ HTSS trứng

NGHIÊN CỨU VỀ RL THA TK TRÊN THAI PHỤ CÓ THAI TỪ HTSS Phương pháp Tác giả Năm nghiên cứu Nguy cơ RL THATK P Boomsma 2006 Phân tích gộp Thai đơn thai sau IVF có nguy cơ TSG P < 0.001 cao hơn thai tự nhiên Tổng quan hệ - Thai sau HTSS nguy cơ TSG tăng 2.7 Thomopolo 2013 thống và phân lần so với thai không HTSS. P < 0.001 us tích gộp - Thai sau IVF/ICSI, nguy cơ RL THATK cao hơn thai sau điều trị gây phóng noãn/ +-IUI Jiabi Qin 2015 Phân tích gộp Thai đơn thai sau IVF có nguy cơ TSG P < 0.0001 cao hơn thai tự nhiên Tổng quan hệ - Nguy cơ RL THA TK ở nhóm xin trứng Masoudian 2015 thống và phân cao hơn nhóm thai sau HTSS khác và P < 0.0001 tích gộp thai tự nhiên(OR, 3.00; 95% CI, 2.44-3.7; OR, 7.94; 95% CI, 1.73-36.36; P= .008)

TÌNH HÌNH HỖ TRỢ SINH SẢN Trên thế giới, có # 1.000.000 chu kỳ HTSS mỗi năm → số phụ nữ có thai từ HTSS # 300.000/ năm Việt Nam: - 1997 bắt đầu triển khai TTTON - Sau 20 năm phát triển: > 40.000 em bé ra đời nhờ KT HTSS - > 24 trung tâm TTTON trên cả nước, mỗi năm thực hiện số chu kỳ HTSS # 40.000 - Tại BV Mỹ Đức: mỗi năm có # 7.000 chu kỳ HTSS (phôi tươi & phôi trữ), số phụ nữ có thai từ HTSS mỗi năm # 40% x 7.000 = 2.800 ICMART 2013; CDC 2013; Nguyễn Thị Ngọc Phượng 2017

NGHIÊN CỨU RL THATK TẠI BỆNH VIỆN MỸ ĐỨC Tại Bệnh viện Mỹ Đức chưa có nghiên cứu về RL THATK trên đối tượng phụ nữ có thai sau HTSS

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ➢Tỷ lệ RL THATK ở phụ nữ có thai từ kỹ thuật HTSS tại BV Mỹ Đức là bao nhiêu? ➢ Những yếu tố nào liên quan đến RL THATK ở các thai phụ này?

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu Xác định tỷ lệ RL THATK ở phụ nữ có thai từ kỹ thuật chính HTSS tại Bệnh viện Mỹ Đức. Mục tiêu Xác định các yếu tố liên quan đến RL THATK ở phụ phụ nữ có thai từ kỹ thuật HTSS tại Bệnh viện Mỹ Đức. hinhanhykhoa.com

ĐỐI TƯỢNG và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU CẮT NGANG hinhanhykhoa.com

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Dân số • Các phụ nữ có thai từ HTSS. mục tiêu • Tất cả các phụ nữ có thai từ HTSS đến sinh Dân số tại BV Mỹ Đức từ tháng 08/2017 - 04/2018 chọn mẫu • Đồng ý tham gia nghiên cứu.

TIÊU CHUẨN CHỌN MẪU NHẬN VÀO LOẠI TRỪ ➢Phụ nữ có thai từ kỹ thuật ➢Thai lưu trước 12 0/7 tuần HTSS ➢Sẩy thai trước 12 0/7 tuần ➢Tuổi thai ≥ 12 0/7 tuần ➢Chấm dứt thai kỳ do dị tật bẩm ➢Đồng ý tham gia nghiên sinh trước 12 0/7 tuần cứu ➢Thai trứng hinhanhykhoa.com

CỠ MẪU • Với khoảng tin cậy 95%, Z1-α/2 = 1.96 • P là tỷ lệ % mong đợi RL THATK của PN có thai từ HTSS • Tỷ lệ RL THATK ở PN có thai từ HTSS là 5.9 % (Opdahl S, 2015) • d là độ chính xác tuyệt đối, d = 0.02 • Thay vào công thức ta có cỡ mẫu n = 531 với tỷ lệ mất dấu là 15% → n = 610 phụ nữ có thai.

PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH hinhanhykhoa.com

KẾT QUẢ và BÀN LUẬN

KẾT QUẢ và BÀN LUẬN Thời gian NC 01/08/17 – 30/04/18 Sàng lọc (n = 615) 5 ca chuyển viện và mất dấu → Loại khỏi Nhận vào nghiên cứu nghiên cứu (n = 610) RL THA (+) (n = 45) hinhanhykhoa.com

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đặc điểm Tần số (n=610) Tỷ lệ (%) Đặc điểm Tần số (n=610) Tỷ lệ (%) Nơi ở Nghề nghiệp TP. HCM 202 33.1 CNV 217 35.6 Tỉnh 408 66.9 Nội trợ 143 23.4 Dân tộc Kinh doanh 84 13.8 Kinh 588 96.4 Công nhân 47 7.7 Hoa - > Muti M16 (2015, 28), HU2.6 R (2015, 25.7), Khác Ye C (2014, 27), 119 19.5 Khác Tessema 6 GA (2015, 28) 1.0- Thai tự nhiên Trình độ Tuổi - Tương đương WAng YA (2016, 30), Opdahl S (2015, (32.8 ± 5.1) 33.4), V.T.N. Lan (2012, 32.1), - ĐốiDưới ĐHHTSS tượng 238 39.0 < 30 165 27.0 ĐH, sau Đh 372 61.0 30 - < 35 256 42.0 Thu nhập 35 - < 40 127 20.8 Thiếu 19 3.1 ≥ 40 62 10.2 Đủ ăn 591 96.9

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đặc điểm Tần số (n=610) Tỷ lệ (%) BMI - kg/m2 < 18.5 57 9.3 18.5 – 22.9 378 62.0 23 – 26.9 147 424.0 ≥ 27 28 4.7 hinhanhykhoa.com

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/bai-giang-ty-le-roi-loan-tang-huyet-ap-thai-ky-va-cac-yeu-to-lien-quan-o-thai-phu-duoc-ho-tro-sinh-s-2542588.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY