Bản tin đề án Bệnh viện Vệ tinh và 1816: Số 80/2015

Bản tin đề án Bệnh viện Vệ tinh và 1816: Số 80/2015
  • Mã tin : 1028
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bản tin đề án Bệnh viện Vệ tinh và 1816: Số 80/2015 trình bày các nội dung chính sau: Nhân rộng mô hình bác sỹ gia đình, nhu cầu nguồn nhân lực ngành Y tế Quảng Bình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn làm chủ kỹ thuật tim mạch,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Bản tin đề án Bệnh viện Vệ tinh và 1816: Số 80/2015

NHAÂN ROÄNG MOÂ HÌNH BAÙC SYÕ GIA ÑÌNH Sau 2 naêm trieån khai thöïc hieän Ñeà aùn thí ñieåm Baùc syõ gia ñình, ñeán nay ñaõ coù 6/8 Sôû Y teá toå chöùc thöïc hieän moâ hình baùc syõ gia ñình vaø phoøng khaùm baùc syõ gia ñình taïi ñòa phöông vaø böôùc ñaàu thu ñöôïc keát quaû khích leä - laø thoâng tin ñöôïc Boä Y teá cho bieát taïi Hoäi nghò sô keát Ñeà aùn thí ñieåm Baùc syõ gia ñình vaø xaây döïng Ñeà aùn nhaân roäng moâ hình baùc syõ gia ñình giai ñoaïn 2016 - 2020 toå chöùc ngaøy 4/8/2015, taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh. Boä tröôûng Boä Y teá Nguyeãn Thò Kim Tieán chuû trì Hoäi nghò. PHAÏM DUY toång hôïp Khôûi ñaàu ñuùng höôùng, phuø hôïp nhu caàu Xuaát phaùt töø thöïc tieãn böôùc ñaàu tieáp caän moâ xaõ hoäi hình baùc syõ gia ñình ôû nöôùc ta vaø kinh Moâ hình beänh taät ôû nöôùc ta hieän laø moâ nghieäm ôû caùc nöôùc treân theá giôùi cho thaáy, hình beänh taät keùp, caùc beänh laây nhieãm, suy neáu phaùt trieån moâ hình baùc syõ gia ñình seõ dinh döôõng vaãn ôû möùc khaù cao, trong khi goùp phaàn naâng cao chaát löôïng chaêm soùc ban nhoùm caùc beänh khoâng laây nhieãm vaø tai naïn ñaàu theo höôùng toaøn dieän vaø lieân tuïc, giuùp thöông tích taêng nhanh daãn ñeán nhu caàu saøng loïc beänh taät, chuyeån tuyeán phuø hôïp, khaùm, chöõa beänh cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng goùp phaàn giaûm quaù taûi beänh vieän tuyeán taêng; vieäc saøng loïc, theo doõi, quaûn lyù, ñieàu treân. Ngaøy 22/3/2013, Boä tröôûng Boä Y teá trò beänh maïn tính taïi coäng ñoàng heát söùc caàn pheâ duyeät Ñeà aùn “Xaây döïng vaø phaùt trieån thieát, ñoøi hoûi vieäc naâng cao naêng löïc y teá moâ hình phoøng khaùm baùc syõ gia ñình taïi tuyeán cô sôû ngaøy caøng trôû neân caáp baùch. Vieät Nam giai ñoaïn 2013 - 2020” taïi Quyeát 1

Ngaøy 3/8/2015, Ñoaøn coâng taùc cuûa Boä Y teá do Boä tröôûng Nguyeãn Thò Kim Tieán daãn ñaàu ñaõ ñi kieåm tra, ñaùnh giaù moâ hình baùc syõ gia ñình ñang trieån khai taïi moät soá ñôn vò ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh. Baùo caùo vôùi Boä tröôûng, Giaùm ñoác Beänh vieän quaän 2 Traàn Vaên Khanh cho bieát, töø khi thaønh laäp naêm 2013, Phoøng khaùm baùc syõ gia ñình taïi Beänh vieän quaän 2, thu huùt ngaøy caøng ñoâng beänh nhaân, töø 20-30 ngöôøi/ngaøy, ñeán nay ñaõ tieáp nhaän trung bình 150 ngöôøi/ngaøy. Tieàn khaùm beänh vaø tieàn thuoác ñöôïc baûo hieåm y teá thanh toaùn cheânh leäch theo quy ñònh; moãi ngöôøi ñöôïc khaùm, tö vaán khoaûng 10 - 12 phuùt. Boä tröôûng Boä Y teá Nguyeãn Thò Kim Tieán ñaùnh giaù cao moâ hình baùc syõ gia ñình taïi Beänh vieän quaän 2, giaûm taûi toát cho tuyeán treân. ñònh soá 935/2013/QÑ-BYT nhaèm cung caáp thöïc hieän 12.024 ca thuû thuaät vaø chuyeån dòch vuï chaêm soùc söùc khoûe cô baûn, toaøn tuyeán 14.440 ca; khaùm beänh taïi nhaø 3.094 dieän, lieân tuïc, thuaän lôïi cho caù nhaân, gia ca vaø tö vaán 10.333 cuoäc; phuïc hoài chöùc ñình vaø coäng ñoàng, goùp phaàn giaûm quaù taûi naêng 87 ca. 158/240 phoøng khaùm ñaõ thöïc beänh vieän. Ñeå taïo haønh lang phaùp lyù cho hieän quaûn lyù söùc khoûe 195.245 ngöôøi beänh, hoaï t ñoä n g cuû a baù c syõ gia ñình, ngaø y khaùm saøng loïc 500.919 löôït ngöôøi. Moät soá 22/5/2014, Boä Y teá ñaõ ban haønh Thoâng tö soá phoøng khaùm baùc syõ gia ñình coù hoaït ñoäng 16/2014/TT-BYT höôùng daãn thí ñieåm veà toát nhö Phoøng khaùm Ña khoa tö nhaân Thaønh baùc syõ gia ñình vaø phoøng khaùm baùc syõ gia Coâng, Phoøng khaùm baùc syõ gia ñình taïi Beänh ñình. vieän quaän 2 (thaønh phoá Hoà Chí Minh). Caùc Theo baùo caùo cuûa Boä Y teá, ñeán nay, phoøng khaùm naøy ñaõ söû duïng beänh aùn ñieän 6/8 Sôû Y teá ñaõ toå chöùc thöïc hieän moâ hình töû, phaàn meàm quaûn lyù phoøng khaùm, toå chöùc baùc syõ gia ñình vaø phoøng khaùm baùc syõ gia hoäi chaån tröïc tuyeán… Ngoaøi hoaït ñoäng ñình taïi ñòa phöông; moät soá tröôøng ñaïi hoïc khaùm, chöõa beänh taïi phoøng khaùm, caùc chuyeân ngaønh Y ñaõ thöïc hieän ñaøo taïo ñònh phoøng khaùm baùc syõ gia ñình thöïc hieän quaûn höôùng ñeå caáp chöùng chæ haønh ngheà baùc syõ lyù söùc khoûe, thöïc hieän coâng taùc phoøng beänh, gia ñình; moät soá Sôû Y teá ñaõ caáp chöùng chæ chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu, tham gia truyeàn haønh ngheà baùc syõ gia ñình vaø giaáy pheùp thoâng phoøng beänh, vaän ñoäng tieâm chuûng… hoaït ñoäng phoøng khaùm baùc syõ gia ñình; 5 Keát quaû treân ñaùnh giaù söï khôûi ñaàu ñuùng tænh, thaønh phoá goàm thaønh phoá Hoà Chí höôùng, phuø hôïp nhu caàu xaõ hoäi, goùp phaàn Minh, Haø Noäi, Khaùnh Hoøa, Thöøa Thieân giaûm quaù taûi beänh vieän, giaûi quyeát böùc xuùc Hueá, Tieàn Giang ñaõ kieän toaøn, thaønh laäp cuûa xaõ hoäi. ñöôïc 240 phoøng khaùm baùc syõ gia ñình. Baùo Chia seû kinh nghieäm quaûn lyù, toå chöùc, caùo cuûa 6/8 tænh, thaønh phoá cho thaáy, töø naêm ñaøo taïo baùc syõ gia ñình, Tröôûng Trung taâm 2013 ñeán thaùng 6/2015, caùc phoøng khaùm Ñaøo taïo Baùc syõ gia ñình, Ñaïi hoïc Y Döôïc baùc syõ gia ñình thöïc hieän ñöôïc 3.812 ca caáp thaønh phoá Hoà Chí Minh Phaïm Leâ An cho cöùu; khaùm beänh, chöõa beänh 807.720 löôït; bieát, Trung taâm “caàm tay chæ vieäc” cho 2

Moâ hình baùc syõ gia ñình ñaõ phaùt trieån ôû nhieàu nöôùc treân theá giôùi töø theá kyû XX. Naêm 1960, Y hoïc gia ñình ra ñôøi ôû Myõ, Anh vaø moät soá nöôùc, ñaõ ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu chaêm soùc söùc khoûe cuûa coäng ñoàng vôùi söï chuyeån ñoåi moâ hình beänh taät treân toaøn caàu. Naêm 1995, coù 56 nöôùc ñaõ phaùt trieån vaø aùp duïng chöông trình ñaøo taïo y hoïc gia ñình. Hieäp hoäi Baùc syõ gia ñình toaøn caàu (WONCA) ñaõ ñöôïc thaønh laäp naêm 1972 vaø ñeán nay ñaõ coù khoaûng 100 quoác gia thaønh vieân. Moâ hình baùc syõ gia ñình khoâng chæ ñaõ phaùt trieån roäng raõi ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån nhö Myõ, Anh, Phaùp, Australia, Canada maø caû ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån nhö Philippines, Malaysia, ñaëc bieät laø Cuba - quoác gia ñöôïc coi laø maãu hình veà phaùt trieån moâ hình baùc syõ gia ñình ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån. Naêm 1998, Döï aùn phaùt trieån ñaøo taïo baùc syõ gia ñình taïi Vieät Nam vôùi söï taøi trôï bôûi Quyõ CMB (China Medical Board of New York) ñöôïc Boä Y teá pheâ duyeät. Thaùng 3/2000, Boä Y teá chính thöùc coâng nhaän chuyeân ngaønh Y hoïc gia ñình vaø cho pheùp ñaøo taïo baùc syõ chuyeân khoa caáp I Y hoïc gia ñình. Naêm 2002, caùc tröôøng ñaïi hoïc y khoa baét ñaàu vieäc tuyeån sinh, ñaøo taïo chuyeân khoa caáp I Y hoïc gia ñình. Hoaït ñoäng baùc syõ gia ñình ñaõ böôùc ñaàu ñöôïc toå chöùc taïi moät soá thaønh phoá lôùn nhö Haø Noäi, Thöøa Thieân Hueá, Khaùnh Hoøa vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh vôùi caùc moâ hình khaùc nhau: trung taâm baùc syõ gia ñình, phoøng khaùm baùc syõ gia ñình, traïm y teá coù hoaït ñoäng baùc syõ gia ñình… Moâ hình hoaït ñoäng baùc syõ gia ñình taïi nöôùc ta hieän nay laø moâ hình môùi, chöa ñöôïc quan taâm, ñaàu tö töông xöùng. phoøng khaùm gia ñình ôû moät soá beänh vieän ñaùng ghi nhaän nhöng vieäc trieån khai hoaït tuyeán cô sôû, ñaëc bieät laø Beänh vieän quaän 2 ñoäng baùc syõ gia ñình hieän coøn gaëp nhieàu cho tôùi khi phoøng khaùm hoaït ñoäng oån ñònh khoù khaên, thaùch thöùc. Nguoàn nhaân löïc coù môùi ruùt ngöôøi ñi nôi khaùc. Nhôø thöông hieäu chuyeân moân veà y hoïc gia ñình coøn thieáu cuûa caùc giaùo sö, baùc syõ xuoáng khaùm chöõa chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu. Theo Boä Y teá, beänh coá ñònh taïi phoøng khaùm gia ñình tuyeán naêm 2002, Trung taâm Ñaøo taïo Baùc syõ gia cô sôû neân beänh nhaân tin töôûng tôùi khaùm. ñình ñöôïc thaønh laäp taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Y Hieän Trung taâm ñang quaûn lyù 139 hoä gia Haø Noäi, Ñaïi hoïc Y Döôïc thaønh phoá Hoà Chí ñình vôùi toång soá 282 ngöôøi. Trung taâm quaûn Minh, Ñaïi hoïc Y Thaùi Nguyeân vaø baét ñaàu lyù theo voøng ñôøi töø treû ñeán giaø, nhaän thaáy trieån khai ñaøo taïo chuyeân khoa caáp I Y hoïc soá beänh nhaân quay trôû laïi khaùm treân 10 laàn gia ñình. Ñeán nay, ñaõ coù theâm caùc tröôøng ngaøy caøng nhieàu. Khoâng nhöõng theá, caùc baùc Ñaïi hoïc Y Haûi Phoøng, Ñaïi hoïc Y Döôïc Hueá, syõ gia ñình coù theå hoã trôï nhau tröïc tuyeán vaø Ñaïi hoïc Y Döôïc Caàn Thô trieån khai ñaøo taïo khi caàn chuyeån tuyeán beänh nhaân cuõng seõ chuyeân khoa caáp I Y hoïc gia ñình. Tuy thöïc hieän treân maïng. nhieân, toaøn quoác môùi ñaøo taïo ñöôïc hôn 700 Seõ hoaøn chænh moâ hình baùc syõ gia baùc syõ gia ñình. Vieäc thaønh laäp phoøng khaùm ñình baùc syõ gia ñình coøn chöa haáp daãn ñoái vôùi tö Duø ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû böôùc ñaàu nhaân, neân caùc phoøng khaùm baùc syõ gia ñình 3

tö nhaân coøn quaù ít. Lyù giaûi ñieàu naøy, Cuïc Tieán cho bieát, ñeå tieáp tuïc taêng cöôøng y teá cô tröôûng Cuïc Quaûn lyù Khaùm chöõa beänh sôû, taêng cöôøng chaêm soùc söùc khoûe ban ñaàu, Löông Ngoïc Khueâ chæ roõ, phoøng khaùm tö moâ hình baùc syõ gia ñình caàn thieát ñöôïc tieáp nhaân thu töø 100.000 - 200.000 ñoàng/laàn tuïc nhaân roäng trong giai ñoaïn 2016 - 2020. khaùm beänh, nhöng baûo hieåm y teá laïi chæ cho Maïng löôùi baùc syõ gia ñình seõ phaûi bao phuû traû coù 20.000 ñoàng. töø xaõ, phöôøng ñeán tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Beân caïnh ñoù, vieäc caáp chöùng chæ haønh trung öông. Nhaèm taêng cöôøng ñoäi nguõ baùc ngheà baùc syõ gia ñình coøn gaëp khoù khaên; syõ gia ñình, ñuû khaû naêng ñaùp öùng yeâu caàu nhieàu phoøng khaùm baùc syõ gia ñình coøn phaûi khaùm chöõa beänh, chaêm soùc söùc khoûe ban kieâm nhieäm nhieàu nhieäm vuï khaùc; öùng ñaàu theo höôùng toaøn dieän, tröôùc maét caùc duïng coâng ngheä thoâng tin haïn cheá (quaûn lyù traïm y teá neân cöû caùc baùc syõ ña khoa hoïc caùc beänh aùn ñieän töû chöa toaøn dieän), chöa keát lôùp ñònh höôùng baùc syõ gia ñình trong voøng noái ñöôïc vôùi beänh vieän caùc tuyeán… Phoøng 18 thaùng. Trong thôøi gian tôùi, ngaønh Y teá seõ khaùm baùc syõ gia ñình loàng gheùp vôùi traïm y hoaøn chænh moâ hình phoøng khaùm baùc syõ gia teá chöa nhaän ñöôïc söï tin töôûng cuûa ngöôøi ñình, xaùc ñònh phaïm vi, quy moâ, chöùc naêng daân neân ngöôøi daân khoâng ñeán khaùm, chöõa nhieäm vuï, phaïm vi hoaït ñoäng chuyeân moân beänh taïi phoøng khaùm... Hôn nöõa, danh muïc cuûa phoøng khaùm baùc syõ gia ñình vaø caùc ñieàu ñöôïc pheùp khaùm chöõa beänh taïi traïm y teá kieän ñaûm baûo hoaït ñoäng phoøng khaùm baùc syõ coøn haïn cheá; caùc trang thieát bò y teá, thuoác gia ñình nhö: giaù dòch vuï phoøng khaùm, cô ñieàu trò chöa ñaày ñuû, haïn heïp veà soá löôïng cheá chuyeån tuyeán, cô cheá thanh toaùn baûo vaø chuûng loaïi; moät soá thuoác ñieàu trò caùc hieåm y teá… beänh maïn tính nhö ñaùi thaùo ñöôøng, hen pheá Theo Keá hoaïch, Boä Y teá seõ tieáp tuïc hoã quaûn, beänh phoåi taéc ngheõn maïn tính… khoâng trôï môû roäng moâ hình baùc syõ gia ñình. Caùc cô ñöôïc caáp taïi traïm y teá. Maët khaùc, baùc syõ gia sôû xaây döïng phoøng khaùm baùc syõ gia ñình seõ ñình laø baùc syõ ña khoa thöïc haønh, chaêm soùc ñöôïc hoã trôï trang thieát bò caàn thieát nhö maùy toaøn dieän vaø lieân tuïc cho ngöôøi beänh, laø tính vaø caùc thieát bò phuïc vuï coâng taùc khaùm ngöôøi thaày thuoác gaàn daân nhaát. Baùc syõ gia chöõa beänh ñeå khuyeán khích caùc beänh vieän ñình höôùng veà gia ñình, bieát roõ töøng ngöôøi coâng tích cöïc tham gia xaây döïng phoøng beänh trong hoaøn caûnh cuûa coäng ñoàng vaø loái khaùm baùc syõ gia ñình. Boä Y teá mong muoán soáng cuûa ngöôøi ñoù trong coäng ñoàng. Song moâ hình phoøng khaùm baùc syõ gia ñình thöïc treân thöïc teá, nhieàu ngöôøi daân vaãn chöa hieåu söï ñi vaøo cuoäc soáng, nhaân roäng ra nhieàu ñuùng veà baùc syõ gia ñình vaø nghó baùc syõ gia tænh, thaønh phoá treân caû nöôùc, töøng böôùc goùp ñình nhaát thieát phaûi tôùi taän nhaø khaùm, chöõa phaàn naâng cao chaát löôïng coâng taùc chaêm beänh cho hoï. soùc, baûo veä söùc khoûe nhaân daân ngay töø Boä tröôûng Boä Y teá Nguyeãn Thò Kim tuyeán cô sôû g 4

NHU CAÀU NGUOÀN NHAÂN LÖÏC NGAØNH Y TEÁ QUAÛNG BÌNH THAØNH TRUNG Trung taâm Truyeàn thoâng GDSK Quaûng Bình Tyû leä caùn boä hieän coù trình ñoä ñaïi hoïc vaø sau ñaïi hoïc cuûa ngaønh Y teá Quaûng Bình chieám 28%, so vôùi nhu caàu hieän taïi coøn thieáu treân 200 baùc syõ. ÔÛ Hieän nay, toaøn ngaønh Y teá caùc beänh vieän tuyeán huyeän, nhieàu Quaûng Bình coù treân 3.150 caùn boä, chính saùch öu ñaõi ñeå thu huùt baùc syõ veà coâng chöùc, vieân chöùc vôùi 492 baùc laøm vieäc cuõng ñaõ ñöôïc ñöa ra, tuy syõ. Trong khi nhu caàu ñeán naêm nhieân thöïc teá vaãn chöa mang laïi hieäu 2020, tænh Quaûng Bình caàn tôùi quaû. Taïi Beänh vieän Ña khoa huyeän Boá khoaûng 700 baùc syõ. Tình traïng Traïch, tyû leä baùc syõ chæ chieám 1/10 thieáu veà soá löôïng, chöa maïnh veà trong toång soá coù 245 caùn boä, nhaân vieân chaát löôïng nguoàn nhaân löïc ôû caùc cuûa caû Beänh vieän. Trong khi ñoù, ñeå beänh vieän, trung taâm y teá hieän nay ñaùp öùng nhu caàu cuûa moät beänh vieän laø baøi toaùn khoâng nhoû ñoái vôùi Haïng 2 phaûi caàn treân 40 baùc syõ. Bieän ngaønh Y teá Quaûng Bình, bôûi naêng phaùp tröôùc maét maø Beänh vieän Ña khoa löïc vaø trình ñoä chuyeân moân cuûa huyeän Boá Traïch ñöa ra ñeå giaûi quyeát ñoäi nguõ y, baùc syõ coù theå aûnh höôûng nhu caàu baùc syõ laø caùc chính saùch thu tröïc tieáp ñeán chaát löôïng khaùm huùt nhaân löïc. Beänh vieän coù chính saùch chöõa beänh, chaêm soùc söùc khoûe cho hoã trôï theâm 500.000 ñoàng/thaùng, hoã trôï nhaân daân treân ñòa baøn. Vaán ñeà ñaët nhaø ôû cho caùc baùc syõ khi veà laøm vieäc ra ôû ñaây laø ngaønh Y teá Quaûng Bình taïi beänh vieän. Nguoàn kinh phí ñöôïc caàn coù taàm nhìn chieán löôïc laâu daøi trích töø nguoàn phuùc lôïi cuûa beänh vieän. veà ñaøo taïo, boá trí nguoàn nhaân löïc, Veà laâu daøi, Beänh vieän ñang trieån khai ñaùp öùng nhu caàu baùc syõ trong ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc taïi choã, ñaøo töông lai. taïo naâng cao ñeå ñaùp öùng nhu caàu khaùm chöõa beänh cho nhaân daân treân ñòa baøn. Taïi Beänh vieän Ña khoa huyeän Leä 5

Thuûy, moãi baùc syõ khi veà laøm vieäc taïi ñaây seõ baûo chaát löôïng, ñaùp öùng yeâu caàu chaêm soùc, ñöôïc hoã trôï theâm töø 30 ñeán 50 trieäu ñoàng. baûo veä vaø naâng cao söùc khoeû cho nhaân daân. Tuy nhieân, soá löôïng baùc syõ thu huùt ñöôïc Baùc syõ Nguyeãn Ñöùc Cöôøng, Giaùm ñoác trong vaøi naêm trôû laïi ñaây cuõng chæ moät vaøi Sôû Y teá Quaûng Bình cho bieát: hieän nay ngöôøi. Thaäm chí, vieäc giöõ chaân caùc baùc syõ ôû ngaønh Y teá Quaûng Bình ñang coøn gaëp raát laïi sau khi thu huùt cuõng laø moät vaán ñeà. nhieàu khoù khaên, ñaëc bieät laø nguoàn nhaân löïc Trong khi chính saùch thu huùt nhaân löïc chaát löôïng cao coù trình ñoä chuyeân saâu; caùc chöa giaûi quyeát ñöôïc tình traïng thieáu baùc syõ chuyeân khoa muõi nhoïn. Ñeå naâng cao chaát ôû caùc beänh vieän, trung taâm y teá thì chính löôïng khaùm chöõa beänh cuõng nhö chuyeân saùch ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc böôùc ñaàu ñaõ moân veà y teá, Ngaønh ñaõ taäp trung coâng taùc mang laïi nhöõng tín hieäu khaû quan. Ñeå ñaûm ñaøo taïo chuyeân saâu, trong thôøi gian vöøa qua baûo soá löôïng baùc syõ laøm vieäc taïi caùc tuyeán, ñaõ lieân keát vôùi tröôøng Ñaïi hoïc Y Döôïc Hueá Sôû Y teá Quaûng Bình ñaõ tham möu vôùi UÛy môû 1 lôùp chuyeân khoa 2 veà quaûn lyù y teá, 1 ban Nhaân daân tænh ñaøo taïo 103 baùc syõ ña lôùp chuyeân khoa 1 veà quaûn lyù döôïc, 1 lôùp khoa, y hoïc döï phoøng vaø y hoïc coå truyeàn heä coâng taùc ñieàu döôõng. Maët khaùc, taïi caùc chính quy theo ñòa chæ giai ñoaïn 2014 - 2020 beänh vieän taäp trung ñaøo taïo chuyeân saâu göûi taïi Ñaïi hoïc Y Döôïc Hueá vaø Ñaïi hoïc Y Thaùi ñi caùc beänh vieän trung öông ñeå ñöôïc chuyeån Bình. Naêm 2014, ñaõ coù 17 baùc syõ toát nghieäp giao kyõ thuaät theo phöông phaùp “caàm tay ñaõ ñöôïc boá trí taïi caùc ñôn vò theo nhu caàu. chæ vieäc”… Trong 6 thaùng cuoái naêm 2015, seõ coù 38 baùc Ñeán nay, taïi Quaûng Bình, caùc traïm y teá syõ toát nghieäp theo Ñeà aùn naøy seõ tieáp tuïc xaõ, phöôøng haàu heát ñeàu coù baùc syõ laøm vieäc. ñöôïc boá trí vaøo caùc beänh vieän tuyeán huyeän, Tuy nhieân, ñeå ñaït muïc tieâu ñeán naêm 2020, caùc trung taâm vaø traïm y teá treân ñòa baøn. Quaûng Bình ñaït tyû leä 7 baùc syõ/1 vaïn daân thì Ngoaøi ra, coâng taùc ñaøo taïo caùn boä sau ñaïi caàn duy trì vaø phaùt trieån veà soá löôïng cuõng hoïc, caùn boä lieân thoâng, ñaøo taïo baùc syõ nhö chaát löôïng y, baùc syõ. Coù nhö vaäy môùi coù chuyeân saâu ñöôïc ngaønh Y teá Quaûng Bình theå ñaûm baûo nhu caàu khaùm, chöõa beänh cuûa ñaëc bieät chuù troïng, vôùi muïc tieâu xaây döïng nhaân daân treân ñòa baøn, ñoàng thôøi giaûm taûi nguoàn nhaân löïc baùc syõ ñuû veà soá löôïng, ñaûm cho caùc beänh vieän tuyeán treân g 6

Beänh vieän Phuï saûn Trung öông laø beänh Beänh vieän Phuï saûn Trung öông ñeàu tieán vieän haïng I vaø laø cô sôû khaùm chöõa beänh haønh khaûo saùt thöïc traïng 8 beänh vieän veä chuyeân khoa veà saûn phuï khoa, sinh ñeû keá tinh, ñoàng thôøi, haøng thaùng, kieåm tra, ñaùnh hoaïch, sô sinh, ñaøo taïo vaø nghieân cöùu khoa giaù toång keát ruùt kinh nghieäm, boå sung ñieàu hoïc ñaàu ngaønh cuûa caû nöôùc. Nhaèm naâng cao chænh caùc hoaït ñoäng cho phuø hôïp. Theo baùo naêng löïc veà khaùm, chöõa beänh saûn phuï khoa caùo cuûa Beänh vieän Phuï saûn Trung öông, cho caùc beänh vieän veä tinh thoâng qua caùc tính ñeán thaùng 6/2015, Beänh vieän Phuï saûn hoaït ñoäng ñaøo taïo, chuyeån giao kyõ thuaät, Trung öông ñaõ toå chöùc 41 khoùa ñaøo taïo veà caûi taïo cô sôû caäp nhaät kieán thöùc caáp cöùu saûn phuï khoa, vaät chaát, hoài söùc sô sinh vaø tö vaán söùc khoûe sinh saûn naâng cho 1.075 baùc syõ, nöõ hoä sinh vaø ñieàu döôõng; ÑOÀNG TAÂM toå chöùc 49 khoùa ñaøo taïo chuyeån giao 11 goùi kyõ thuaät saûn phuï khoa cho 280 baùc syõ, nöõ hoä HIEÄP LÖÏC ÑÖA sinh vaø ñieàu döôõng. Caùc caùn boä beänh vieän veä tinh ñaõ tieáp thu ñöôïc caùc kieán thöùc môùi, caäp nhaät ñöôïc caùc phaùc ñoà ñieàu trò caáp cöùu “VEÄ TINH” saûn phuï khoa vaø caáp cöùu hoài söùc sô sinh. Hieän nay, caùc phaùc ñoà ñaõ ñöôïc caùc beänh vieän veä tinh öùng duïng trong khaùm vaø ñieàu trò saûn phuï khoa nhö xöû trí tích cöïc BÖÙT PHAÙ giai ñoaïn III cuûa chuyeån daï, xöû trí tieàn saûn giaät, ñieàu trò hoäi chöùng HELLP, cao huyeát aùp vaø thai ngheùn, hoài söùc maát maùu trong saûn phuï khoa, caáp cöùu ngaït sô sinh… PHÖÔNG THU 11 goùi kyõ thuaät saûn phuï khoa goàm: naâng cao kieán thöùc vaø thöïc haønh ñôõ ñeû an toaøn cho hoä caáp sinh; naâng cao kieán thöùc vaø thöïc haønh xöû trí trang saûn beänh lyù; phaãu thuaät noäi soi phuï khoa cô thieá t bò, baûn; phaãu thuaät noäi soi phuï khoa naâng cao; giuù p ngöôø i daâ n giaûm ñau trong ñeû; xeùt nghieäm teá baøo trong ñöôïc khaùm chöõa beänh chaát löôïng cao taïi saûn phuï khoa; hoã trôï sinh saûn (IUI); soi vaø caùc beänh vieän veä tinh, khoâng phaûi chuyeån ñoát coå töû cung; sieâu aâm saûn phuï khoa naâng leân tuyeán treân, Boä Y teá ñaõ pheâ duyeät Döï aùn cao; gaây meâ hoài söùc caáp cöùu saûn phuï khoa; Beänh vieän veä tinh cuûa Beänh vieän Phuï saûn caáp cöùu hoài söùc sô sinh ñaõ ñöôïc caùc beänh Trung öông giai ñoaïn 2013 - 2015. Beänh vieän veä tinh tieáp nhaän vaø trieån khai hieäu vieän Saûn Nhi tænh Quaûng Ninh, Beänh vieän quaû. Laøm chuû kyõ thuaät, caùc beänh vieän veä Phuï saûn Haûi Döông, Beänh vieän Saûn Nhi tænh tinh ngaøy caøng ñöôïc ngöôøi daân tin töôûng, Baéc Giang, Beänh vieän Saûn Nhi tænh Vónh löïa choïn ñieàu trò ngay taïi ñòa phöông, khoâng Phuùc, Beänh vieän Phuï saûn Nam Ñònh, Beänh chuyeån leân tuyeán treân. Con soá thoáng keâ cho vieän Saûn Nhi tænh Ninh Bình, Beänh vieän Ña thaáy, quyù I naêm 2015, Beänh vieän Phuï saûn khoa tænh Haø Tónh, Beänh vieän A tænh Thaùi Trung öông tieáp nhaän 287 tröôøng hôïp Nguyeân laø beänh vieän veä tinh cuûa Beänh vieän chuyeån tuyeán töø caùc beänh vieän veä tinh, Phuï saûn Trung öông. giaûm 25% so vôùi cuøng kyø naêm 2014. Thöïc hieän trieån khai Döï aùn, haøng naêm, Beänh vieän Phuï saûn Trung öông cuõng 7

ñaõ thöïc hieän bieân soaïn vaø ban haønh 14 taøi lieäu ñaøo taïo vaø taøi lieäu chuyeån giao kyõ thuaät vôùi caùc chuyeân ñeà nhö caäp nhaät kieán thöùc caáp cöùu saûn phuï khoa, tö vaán söùc khoûe sinh saûn, caäp nhaät kieán thöùc caáp cöùu hoài söùc sô sinh, naâng cao kieán thöùc thöïc haønh ñôõ ñeû an toaøn, kyõ thuaät giaûm ñau trong ñeû, kyõ thuaät xeùt nghieäm teá baøo… Ñoàng thôøi, mua saém trang thieát bò phuïc vuï ñaøo taïo goàm 3 heä thoáng phaãu thuaät noäi soi, 9 boä duïng cuï moå ñeû, 9 boä duïng cuï caét töû cung ñöôøng buïng, 6 kính hieån vi quang hoïc, 8 maùy monitor theo doõi saûn khoa… Nhöõng keát quaû böôùc ñaàu ñaùng ghi nhaän nhöng vieäc trieån khai Döï aùn coøn gaëp raát nhieàu khoù khaên. Taïi beänh vieän haït nhaân, duïng cuï, trang thieát bò y teá phuïc vuï cho ñaøo taïo nhanh xuoáng caáp do löu löôïng söû duïng nhieàu. Taïi beänh vieän veä tinh, caùn boä cöû ñi hoïc khoâng ñuû theo keá hoaïch do nhaân löïc thieáu; trang thieát bò khoâng ñaùp öùng ñuû nhu caàu chuyeån giao kyõ thuaät môùi; moät soá tænh nhö Nam Ñònh, Haø Tónh kinh phí ñoái öùng chöa ñöôïc caáp ñaày ñuû. 6 thaùng cuoái naêm 2015, Beänh vieän Phuï saûn Trung öông baùm saùt nhu caàu cuûa caùc beänh vieän veä tinh, tieáp tuïc toå chöùc 4 khoùa ñaøo taïo veà tö vaán söùc khoûe sinh saûn cho 80 baùc syõ, ñieàu döôõng, hoä sinh cuûa 4 beänh vieän veä tinh; toå chöùc 3 khoùa ñaøo taïo chuyeån giao 3 kyõ thuaät (phaãu thuaät ñaïo, hoã trôï sinh saûn (IVF), chaån ñoaùn tröôùc noäi soi phuï khoa cô baûn, giaûm ñau trong ñeû, sinh… soi coå töû cung) cho 22 baùc syõ cuûa 8 beänh Chia seû baøi hoïc kinh nghieäm nhaèm vieän veä tinh. Trong giai ñoaïn 2016 - 2020, trieån khai hieäu quaû Ñeà aùn Beänh vieän veä Beänh vieän Phuï saûn Trung öông öông tieáp tinh, Giaùm ñoác Beänh vieän Phuï saûn Trung tuïc môû roäng theâm 2 beänh vieän veä tinh öông Vuõ Baù Quyeát cho raèng, beânh caïnh söï chuyeân ngaønh saûn phuï khoa laø Beänh vieän quan taâm, uûng hoä cuûa Boä Y teá, cuûa UÛy ban Ña khoa tænh Phuù Thoï vaø Beänh vieän Saûn Nhaân daân caùc tænh coù beänh vieän veä tinh, Nhi Laøo Cai. Ñaëc bieät, tieáp tuïc duy trì, thöïc phaûi coù söï phoái hôïp chaët cheõ giöõa beänh vieän hieän toát vaø trieån khai coù hieäu quaû caùc kyõ haït nhaân vaø beänh vieän veä tinh. Beänh vieän thuaät ñaõ ñöôïc chuyeån giao, tieán tôùi caùc haït nhaân phaûi coù ñoäi nguõ giaûng vieân nhieät beänh vieän veä tinh coù ñuû ñieàu kieän veà trang tình, coù trình ñoä chuyeân moân, giaøu kinh thieát bò vaø naêng löïc caùn boä ñeå tieáp nhaän caùc nghieäm. Beänh vieän veä tinh phaûi coù ñuû caùn kyõ thuaät khoù, hieän ñaïi nhö phaãu thuaät noäi boä vaø ñuû trang thieát bò y teá ñeå tieáp nhaän caùc soi caét töû cung, caét töû cung qua ñöôøng aâm kyõ thuaät chuyeån giao g 8

Beänh vieän Tim Haø Noäi ñaõ chính thöùc thuaät tim maéc phaûi nhö ñaûo goác ñoäng maïch, trôû thaønh beänh vieän haït nhaân cuûa 5 beänh thaát phaûi hai ñöôøng ra, söûa van tim, thay van vieän veä tinh: Beänh vieän Ña khoa tænh Ñieän tim, phaãu thuaät baéc caàu ñoäng maïch vaønh… Bieân, Beänh vieän Ña khoa tænh Cao Baèng, Chæ tính rieâng naêm 2014, Beänh vieän ñaõ thöïc Beänh vieän Ña khoa tænh Haø Tónh, Beänh vieän hieän 1.422 ca phaãu thuaät tim hôû. Ña khoa tænh Vónh Phuùc, Beänh vieän Saûn Nhi Döïa treân naêng löïc cuûa Beänh vieän Tim Ngheä An. Haø Noäi vaø chieán löôïc phaùt trieån chung cuûa KHOAÛNG 8 TRIEÄU NGÖÔØI DAÂN ÑÖÔÏC HÖÔÛNG LÔÏI MAI LIEÂN Beänh vieän Tim Haø Noäi laø beänh vieän ngaønh Y teá, Beänh vieän Tim Haø Noäi ñaõ ñöôïc chuyeân khoa ñaàu ngaønh Tim maïch cuûa Haø Boä Y teá chính thöùc coâng nhaän laø beänh vieän Noäi. Beänh vieän hieän coù 520 caùn boä, trong haït nhaân chuyeân ngaønh tim maïch cuûa 5 ñoù coù 1 phoù giaùo sö, 4 tieán syõ y khoa, 40 baùc beänh vieän veä tinh tuyeán tænh. Muïc tieâu laø syõ noäi truù, 50 baùc syõ chuyeân khoa II. Cô sôû naâng cao naêng löïc veà khaùm chöõa beänh cuûa Beänh vieän khang trang vôùi 300 giöôøng chuyeân ngaønh tim maïch cho 5 beänh vieän veä noäi truù, 50 phoøng khaùm, 3 phoøng tim maïch tinh thoâng qua caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo, can thieäp, 4 phoøng moå tim môû… vôùi nhieàu chuyeån giao kyõ thuaät, caûi taïo cô sôû vaät chaát, trang thieát bò hieän ñaïi nhö 2 maùy chuïp maïch naâng caáp trang thieát bò y teá, ñaùp öùng vaø DSA, coäng höôûng töø 1.5 Tesla, CT 128 daõy, phuïc vuï toát hôn nhu caàu cuûa ngöôøi beänh 25 maùy sieâu aâm… Beänh vieän Tim Haø Noäi laø ngay taïi cô sôû, ruùt ngaén khoaûng caùch chaát moät trong soá ít caùc trung taâm tim maïch thöïc löôïng dòch vuï y teá giöõa trung öông vôùi ñòa söï hoaøn chænh vôùi 5 muõi nhoïn: noäi khoa, phöông vaø goùp phaàn giaûm taûi cho caùc beänh ngoaïi khoa, nhi khoa, tim maïch can thieäp, vieän tuyeán treân. Phaán ñaáu ñeán naêm 2020, tim maïch chuyeån hoùa. Beänh vieän ñaõ thöïc 100% caùn boä, nhaân vieân y teá trong nhoùm hieän ñöôïc nhieàu kyõ thuaät can thieäp tim tieáp nhaän kyõ thuaät cuûa 5 beänh vieän veä tinh maïch chuyeân saâu, khoù, phöùc taïp nhö can ñöôïc ñaøo taïo veà chuyeân ngaønh tim maïch; thieäp ñoäng maïch vaønh, nong van hai laù, stet Beänh vieän Tim Haø Noäi vaø 100% caùc beänh graft trong ñieàu trò beänh ñoäng maïch chuû, vieän veä tinh thöïc hieän ñöôïc vieäc ñaøo taïo, thay van ñoäng maïch chuû qua da, ñaët maùy hoäi chaån vaø tö vaán khaùm chöõa beänh töø xa taïo nhòp tim… vaø coù theå phaãu thuaät haàu heát thoâng qua heä thoáng Telemedicine; ñaûm baûo caùc beänh tim baåm sinh phöùc taïp vaø phaãu 100% caùc kyõ thuaät maø Beänh vieän Tim Haø 9

Noäi ñaõ chuyeån giao cho 5 beänh vieän veä tinh taïo nhòp vónh vieãn, tim maïch can thieäp; goùi ñöôïc beänh vieän veä tinh thöïc hieän toát, kyõ thuaät daønh cho phaãu thuaät vieân tim thöôøng xuyeân vaø duy trì beàn vöõng; giaûm toái maïch, baùc syõ tuaàn hoaøn ngoaøi cô theå, kyõ thieåu 15% tyû leä chuyeån tuyeán chuyeân thuaät vieân tuaàn hoaøn ngoaøi cô theå, baùc syõ ngaønh tim maïch töø beänh vieän veä tinh leân gaây meâ phaãu thuaät tim, kyõ thuaät vieân gaây beänh vieän haït nhaân. meâ phaãu thuaät tim, duïng cuï vieân phoøng moå, Theo khaûo saùt cuûa Beänh vieän Tim Haø baùc syõ hoài söùc sau phaãu thuaät, ñieàu döôõng Noäi, Beänh vieän Ña khoa tænh Ñieän Bieân hoài söùc sau moå. hieän ñaõ ñieàu trò ñöôïc moät soá beänh noäi khoa Giaùm ñoác Beänh vieän Tim Haø Noäi tim maïch thoâng thöôøng; coù moät soá trang Nguyeãn Quang Tuaán cho bieát, Ñeà aùn Beänh thieát bò cô baûn: maùy ñieän taâm ñoà, maùy sieâu vieän veä tinh cuûa Beänh vieän Tim Haø Noäi aâm tim nhöng nhaân löïc chöa ñöôïc ñaøo taïo ñöôïc thöïc hieän seõ mang laïi hieäu quaû to lôùn cô baûn veà tim maïch; coù 1 baùc syõ sieâu aâm ñoái vôùi söï nghieäp baûo veä vaø chaêm soùc söùc tim song do baän coâng taùc quaûn lyù neân soá khoûe nhaân daân caùc daân toäc trong vuøng thöïc löôïng beänh nhaân ñöôïc sieâu aâm ít; Beänh hieän Ñeà aùn vaø caùc vuøng xung quanh. Neáu vieän chöa laøm ñöôïc caùc kyõ thuaät noäi tim chæ tính rieâng 5 tænh coù beänh vieän veä tinh, maïch nhö nghieäm phaùp gaéng söùc, sieâu aâm Ñeà aùn ñöôïc thöïc hieän treân moät vuøng laõnh tim qua thöïc quaûn, holter ñieän taâm ñoà, thoå roäng khoaûng 35.000km2, daân soá tröïc holter huyeát aùp vaø chöa laøm ñöôïc kyõ thuaät tieáp ñöôïc chaêm soùc söùc khoûe laø khoaûng 8 tim maïch can thieäp; chöa coù ñuû phoøng, ñôn trieäu ngöôøi. Döï kieán, sau khi Ñeà aùn hoaøn vò ñeå phuïc vuï cho coâng taùc chuyeân moân veà thaønh, seõ giaûm treân 50% soá tröôøng hôïp tim maïch. Vôùi Beänh vieän Ña khoa tænh beänh nhaân tim maïch caàn ñieàu trò töø caùc ñòa Vónh Phuùc, ñaõ coù moät soá nhaân löïc ñöôïc ñaøo phöông tham gia Ñeà aùn chuyeån veà Beänh taïo veà sieâu aâm tim maïch, can thieäp tim baåm vieän Tim Haø Noäi, giaûm khoaûng 80% soá sinh, gaây meâ, hoài söùc, phaãu thuaät tim maïch tröôøng hôïp xöû trí ban ñaàu sai vaø giaûm treân nhi nhöng chuû yeáu ñieàu trò noäi khoa; chöa 80% soá beänh nhaân töû vong do vaän chuyeån laøm ñöôïc caùc kyõ thuaät noäi tim maïch nhö xa, khoâng ñuùng phöông phaùp veà Haø Noäi. nghieäm phaùp gaéng söùc, sieâm aâm tim qua Ñoàng thôøi, moãi beänh vieän veä tinh coù moät thöïc quaûn; ñaõ coù 3 kíp baùc syõ hoïc veà tim ñoäi nguõ caùn boä ñöôïc ñaøo taïo laïi moät caùch maïch can thieäp nhöng Beänh vieän hieän chæ cô baûn, ít nhaát moãi beänh vieän coù 50 ngöôøi coù heä thoáng C-Arm, hình aûnh can thieäp haïn trong caùc kíp laøm vieäc ñöôïc tham gia caùc cheá neân chöa tieán haønh tim maïch can thieäp; lôùp huaán luyeän vaø tröïc tieáp ñaøo taïo bôûi caùc chöa phaãu thuaät vaø chöa ñöôïc ñaøo taïo veà chuyeân gia ñaàu ngaønh taïi Beänh vieän Tim phaãu thuaät… Caên cöù thöïc traïng vaø nhu caàu Haø Noäi. Ñaây chính laø nguoàn nhaân löïc haït cuûa caùc beänh vieän veä tinh, Beänh vieän Tim gioáng ñaùng quyù, vöøa tröïc tieáp laø noøng coát Haø Noäi seõ toå chöùc 4 lôùp ñaøo taïo veà chuyeân trong chaêm soùc ñieàu trò beänh nhaân taïi choã ñeà tim maïch cô baûn, ñieän taâm ñoà, caáp cöùu vöøa laø haït gioáng ñeå nhaân roäng, ñaøo taïo cho tim maïch, chaêm soùc beänh nhaân tim maïch caùc beänh vieän tuyeán cô sôû vaø laân caän. Ñaëc vaø chuyeån giao 18 goùi kyõ thuaät goàm holter bieät, treân cô sôû caùc muïc tieâu cuï theå cuûa Ñeà ñieän taâm ñoà, holter huyeát aùp, nghieäm phaùp aùn, Beänh vieän Tim Haø Noäi seõ tieáp tuïc hoã gaéng söùc ñieän taâm ñoà, sieâu aâm tim cô baûn, trôï ñeå caùc beänh vieän veä tinh trôû thaønh caùc sieâu aâm tim qua thöïc quaûn, sieâu aâm tim beänh vieän trung taâm khu vöïc coù khaû naêng gaéng söùc, sieâu aâm tim trong beänh tim baåm chuyeân moân kyõ thuaät vaø trang thieát bò kyõ sinh, ñaët maùy taïo nhòp taïm thôøi, ñaët maùy thuaät cao g 10

GIAÛM 30% BEÄNH NHAÂN CHUYEÅN TUYEÁN BÌNH MINH Ngaøy 19/8/2013, UÛy ban Nhaân daân tænh - tieát nieäu; kyõ thuaät vieân duïng cuï moå môû; kyõ Haø Giang ñaõ chính thöùc pheâ duyeät Döï aùn thuaät vieân gaây meâ do Beänh vieän Vieät Ñöùc Beänh vieän veä tinh cuûa Beänh vieän Ña khoa chuyeån giao. tænh Haø Giang. Beänh vieän Ña khoa tænh Haø Döôùi söï giuùp ñôõ cuûa Beânh vieän Vieät Giang laø veä tinh cuûa Beänh vieän Vieät Ñöùc Ñöùc, Beänh vieän Ña khoa tænh Haø Giang chuyeân ngaønh ngoaïi chaán thöông. Trong thaønh laäp ñöôïc theâm 2 khoa Ngoaïi mang giai ñoaïn 2013 - 2015, Beänh vieän Ña khoa tính chuyeân khoa chuyeân saâu vaø caùc chuyeân tænh Haø Giang seõ tieáp nhaän 12 goùi kyõ thuaät khoa khaùc cuõng phaùt trieån ñaùp öùng yeâu caàu. goàm taùn soûi nieäu quaûn qua noäi soi ngöôïc Khoa Ngoaïi Chaán thöông hieän coù 25 giöôøng doøng; kyõ thuaät chuïp vaø ñoïc keát quaû caét lôùp beänh vôùi toång soá 17 caùn boä, Khoa Ngoaïi vi tính trong caáp cöùu ngoaïi khoa; phaãu thuaät toång hôïp coù 25 giöôøng beänh vôùi toång soá 19 gaõy vuøng maáu chuyeån xöông ñuøi; ñieàu trò caùn boä, Khoa Chaån ñoaùn hình aûnh coù 15 caùn baûo toàn chaán thöông taïng ñaëc; phaãu thuaät boä, Khoa Gaây meâ coù 15 caùn boä vaø phoøng chaán thöông, veát thöông maïch maùu ngoaïi Noäi soi coù 6 caùn boä. Hoäi tuï ñuû caùc yeáu toá vi; kyõ thuaät gaây meâ hoài söùc trong moå beänh caàn thieát veà nhaân löïc, cô sôû vaät chaát, trang nhaân ña chaán thöông; kyõ thuaät caàm maùu thieát bò cuøng tinh thaàn haêng say hoïc hoûi cuûa trong xuaát huyeát daï daøy; kyõ thuaät moå maùu caùc caùn boä Beänh vieän Ña khoa tænh Haø tuï trong naõo; ñieàu döôõng chaêm soùc beänh Giang vaø tinh thaàn laøm vieäc nghieâm tuùc, nhaân sau moå chaán thöông - soï naõo; ñieàu nhieät tình chu ñaùo, taùc phong khoa hoïc cuûa döôõng chaêm soùc beänh nhaân sau moå tieâu hoùa caùc baùc syõ Beänh vieän Vieät Ñöùc, 12 kyõ thuaät 11

vieän Ña khoa tænh Haø Giang ñöôïc naâng leân. Ngöôøi beänh ñöôïc thuï höôûng moät soá dòch vuï y teá chaát löôïng cao ngay taïi beänh vieän tænh, khoâng phaûi chuyeån tuyeán veà caùc beänh vieän trung öông, giaûm khoù khaên cho ngöôøi beänh, cho ngaân saùch ñòa phöông, tieát kieäm chi phí cho gia ñình ngöôøi beänh. Trong 6 thaùng ñaàu naêm 2015, Beänh vieän Ña khoa tænh Haø Giang ñaõ hoaøn thaønh vaø vöôït möùc chæ tieâu chuyeân moân ñeà ra trong hoaït ñoäng khaùm chöõa beänh. Trung bình moät ngaøy, Beänh vieän tieáp nhaän 300 löôït beänh nhaân ñeán khaùm beänh, toång soá beänh nhaân ñieàu trò noäi truù ñaït 60% vôùi coâng suaát söû duïng giöôøng beä n h laø 116%; chuï p X.quang 20.947 ca, chuï p CT.Scaner ñöôïc 2.365 ca, ñaõ ñöôïc Beänh vieän Ña khoa tænh Haø Giang chaïy thaän nhaân taïo 2.994 laàn, thöïc hieän tieáp nhaän thaønh coâng. 2.232 ca phaãu thuaät caùc loaïi… Theo baùo caùo cuûa Beänh vieän Ña khoa Töø nguoàn traùi phieáu Chính phuû, Beänh tænh Haø Giang, töø sau thôøi ñieåm chuyeån giao vieän Ña khoa tænh Haø Giang quy moâ 500 kyõ thuaät hoaøn thaønh, tính ñeán 31/12/2014, giöôøng beänh vôùi côû sôû vaät chaát khang trang, Beänh vieän ñaõ töï thöïc hieän coù keát quaû toát heä thoáng phoøng moå (14 phoøng moå) trang bò phaãu thuaät gaõy vuøng maáu chuyeån xöông ñuøi môùi vaø ñoàng boä, cuøng Döï aùn Telemedicine cho 9 tröôøng hôïp, ñieàu trò baûo toàn chaán seõ hoaøn thaønh vaøo thaùng 9/2015 laø ñieàu thöông taïng ñaëc cho 10 tröôøng hôïp, moå maùu kieän thuaän lôïi ñeå phuïc vuï toát hôn cho coâng tuï trong naõo cho 10 tröôøng hôïp, taùn soûi noäi taùc chuyeân moân vaø tieáp nhaän chuyeån giao soi ngöôïc doøng cho 50 tröôøng hôïp, chuïp vaø kyõ thuaät hieäu quaû. Giai ñoaïn 2016 - 2020, ñoïc keát quaû caét lôùp vi tính trong caáp cöùu Beänh vieän Ña khoa tænh Haø Giang tieáp tuïc ngoaïi khoa cho 50 tröôøng hôïp… Soá löôïng duy trì caùc chuyeân khoa veä tinh hieän taïi vaø ngöôøi beänh chuyeån tuyeán giaûm 30% so vôùi boå sung theâm moät soá chuyeân khoa veä tinh tröôùc naêm 2008. Ñöôïc naâng cao chuyeân nhö tim maïch, noäi tieát, hoài söùc choáng ñoäc, moân kyõ thuaät, caäp nhaät caùc kieán thöùc môùi, hoài söùc caáp cöùu nhaèm khoâng ngöøng naâng chaát löôïng khaùm chöõa beänh ñöôïc caûi thieän, cao chaát löôïng khaùm chöõa beänh, ñaùp öùng uy tín cuûa baùc syõ cuõng nhö uy tín cuûa Beänh nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa ngöôøi daân g 12

NAÂNG CAO UY TÍN, THU HUÙT BEÄNH NHAÂN KHAÙNH LY Vôùi vieäc naâng cao Hôn 2 naêm tham gia Ñeà aùn Beänh vieän naêng löïc khaùm chöõa veä tinh, ñoäi nguõ baùc syõ, ñieàu döôõng vaø kyõ thuaät vieân cuûa Beänh vieän Saûn Nhi Baéc beänh, cô sôû vaät chaát, Giang ñaõ ñöôïc ñaøo taïo vaø chuyeån giao trang thieát bò ñöôïc ñaàu nhieàu goùi kyõ thuaät thuoäc chuyeân ngaønh saûn phuï khoa, nhi khoa töø Beänh vieän Phuï saûn tö ñoàng boä hieän ñaïi, Trung öông vaø Beänh vieän Nhi Trung öông. Beänh vieän Saûn Nhi Baéc Sau chuyeån giao, ñoäi nguõ caùn boä Beänh Giang thu huùt ngaøy vieän ñaõ laøm chuû caùc kyõ thuaät veà caáp cöùu saûn phuï khoa, hoài söùc caáp cöùu sô sinh, ñeû caøng nhieàu ngöôøi beänh khoâng ñau, phaãu thuaät noäi soi cô baûn, phaãu trong vaø ngoaøi tænh ñeán thuaät noäi soi naâng cao, sieâu aâm chaån ñoaùn thai saûn, ngoaïi nhi, ngoaïi oå buïng, ngoaïi khaùm vaø ñieàu trò. chaán thöông, sieâm aâm tim maïch treû em, hoài söùc nhi naâng cao, caáp cöùu nhi khoa cô baûn… Noåi baät trong soá nhöõng kyõ thuaät thuoäc chuyeân ngaønh saûn phuï khoa ñöôïc Beänh vieän Saûn Nhi Baéc Giang tieáp nhaän thöïc hieän hieäu quaû nhaát laø phaãu thuaät noäi soi phuï khoa. Caùc phaãu thuaät môû daàn ñöôïc thay theá baèng phaãu thuaät noäi soi, coù nhöõng phaãu thuaät ñöôïc thay theá gaàn nhö hoaøn 13

Beänh 6/2015, Beänh vieän ñaõ thöïc hieän thaønh coâng 6 ca phaãu thuaät vieän Saûn Nhi Baéc tim hôû. Ñoàng thôøi, Beänh Giang chính thöùc vieän cuõng ñaõ trieån khai thaønh laäp ngaøy thaønh thaïo nhieàu phaãu 5/2/2010. Beänh vieän thuaät ngoaïi nhi nhö coù nhieäm vuï khaùm chöõa phaãu thuaät thoaùt vò cô hoaø n h, moå vieâ m beänh cho baø meï vaø treû phuùc maïc ruoät thöøa, em treân ñòa baøn tænh Baéc Giang loàng ruoät, phaãu thuaät vaø khu vöïc caùc tænh laân caän, chòu traùch coøn oáng phuùc maïc, nhieäm chæ ñaïo chuyeân moân, kyõ thuaät tinh hoaøn laïc choã, loã thuoäc lónh vöïc saûn, phuï, nhi khoa vaø ñaøo taïo caùn boä tieå u thaáp. Soá löôïng beä n h nhi ñöôï c thuï chuyeân moân kyõ thuaät cho caùc beänh vieän tuyeán huyeän höôûng dòch vuï khoâng trong toaøn tænh. Moãi ngaøy, Beänh vieän khaùm trung bình ngöøng gia taêng. Neáu naêm 500 - 600 beänh nhaân. Haøng naêm, caùc chæ tieâu veà 2013, Beänh vieän chæ thöïc toång soá khaùm chöõa beänh, ñieàu trò noäi truù, hieän phaãu thuaät ñöôïc 85 ca toång soá ca ñeû… ñeàu ñaït vöôït möùc thì ñeán naêm 2014 ñaõ taêng leân 316 ca vaø chæ 6 thaùng ñaàu naêm toaøn töø 150 - 200%. 2015 ñaõ thöïc hieän phaãu thuaät ñöôïc 203 nhö chöûa ngoaøi töû cung, ca. u nang buoàng tröùng. Caùc chæ ñònh phaãu thuaät Ñaùnh giaù lôïi ích cuûa Ñeà aùn Beänh vieän noäi soi ñöôïc môû roäng nhö ngöôøi beùo phì, veát veä tinh, Phoù Giaùm ñoác Beänh vieän Saûn Nhi moå cuõ nhieàu laàn, caét töû cung treân veát moå ñeû Baéc Giang Leâ Coâng Töôùc cho bieát, Ñeà aùn cuõ 2 - 3 laàn, u xô töû cung to, u ôû eo töû cung, Beänh vieän veä tinh ñaõ ñöa ñöôïc caû heä thoáng u ôû trong daây chaèng roäng, moå vieâm phuùc chính trò vaøo cuoäc nhaèm naâng cao chaát maïc do vieâm öù muû voøi tröùng vôõ… Theo baùo löôïng khaùm chöõa beänh. Naêng löïc chuyeân caùo cuûa Beänh vieän Saûn Nhi Baéc Giang, moân cuûa ñoäi nguõ caùn boä ñöôïc naâng cao roõ tröôùc khi chuyeån giao kyõ thuaät phaãu thuaät reät, phaùt trieån ñoàng boä giöõa caùc kyõ thuaät noäi soi, Beänh vieän Saûn Nhi Baéc Giang chæ laâm saøng vaø caän laâm saøng. Nhieàu ca beänh thöïc hieän ñöôïc 273 ca phaãu thuaät noäi soi ñöôïc chöõa trò kòp thôøi ngay taïi Beänh vieän (khoái u buoàng tröùng, chöûa ngoaøi töû cung, u Saûn Nhi Baéc Giang, giaûm ñaùng keå soá löôïng xô töû cung, vieâm phuùc maïc do vieâm muû voøi beänh nhaân phaûi chuyeån leân Beänh vieän Phuï tröùng, moå taéc ruoät do dính sau moå), sau saûn Trung öông vaø Beänh vieän Nhi Trung chuyeån giao, con soá naøy ñaõ leân tôùi 871 ca. öông. Ngöôøi daân tænh Baéc Giang vaø moät soá Noåi baät trong soá nhöõng kyõ thuaät thuoäc vuøng laân caän ñaõ ñöôïc thuï höôûng nhöõng dòch chuyeân ngaønh nhi khoa ñöôïc Beänh vieän tieáp vuï y teá vôùi chaát löôïng cao hôn. Trong thôøi nhaän thöïc hieän hieäu quaû nhaát laø phaãu thuaät gian tôùi, Beänh vieän tieáp tuïc cöû caùn boä ñi hoïc tim hôû vaø phaãu thuaät ngoaïi nhi. Döôùi giuùp ñeå naâng cao naêng löïc khaùm chöõa beänh, ñôõ cuûa Beänh vieän Nhi Trung öông, ca phaãu hoaøn thieän caùc kyõ thuaät coøn yeáu vaø thieát. thuaät tim hôû cho beänh nhi ñaàu tieân ñöôïc Beänh vieän taäp trung phaùt trieån caùc kyõ thuaät Beänh vieän Saûn Nhi Baéc Giang thöïc hieän cao nhö chaån ñoaùn tröôùc sinh, hoã trôï sinh vaøo ngaøy 25/4/2015 vaø tính ñeán thaùng saûn, ung thö, phaãu thuaät noäi soi nhi khoa… g 14

HÖÔÙNG ÑI MÔÙI TRONG ÑIEÀU TRÒ SOÛI TIEÁT NIEÄU TAÏI SÔN LA NGUYEÃN THÒ KIM ANH Trung taâm Truyeàn thoâng GDSK Sôn La Sôn La laø tænh thuoäc vuøng Taây Baéc cuûa Troïng, Phoù tröôûng khoa Ngoaïi toång hôïp, Toå quoác. Taïi Sôn La, moâ hình beänh taät coù Beänh vieän Ña khoa tænh Sôn La cho bieát, sôû nhöõng neùt rieâng bieät, laø vuøng coù tyû leä maéc dó Sôn La coù tyû leä maéc caùc beänh soûi ñöôøng caùc beänh truyeàn nhieãm cao nhö soát reùt, tieát nieäu khaù cao so vôùi caùc tænh khaùc trong thöông haøn, lî, beân caïnh ñoù, beänh khoâng vuøng laø do yeáu toá ñòa lyù, nguoàn nöôùc chöùa laây nhieãm cuõng coù tyû leä maéc khaù cao nhö nhieàu ñaù voâi ngöôøi daân ôû vuøng xa, vuøng saâu böôùu coå, soûi ñöôøng tieát nieäu... Nhöõng beänh söû duïng nöôùc aên, uoáng haàu nhö chöa qua ñang löu haønh taïi ñaây coù aûnh höôûng khoâng loïc, thaäm chí chöa qua ñun, naáu. Maët khaùc, nhoû töø neùt aên, uoáng vaø taäp tuïc sinh hoaït cuûa khí haäu noùng, phaûi lao ñoäng theå löïc cao maø ngöôøi daân. ngöôøi daân chöa quan taâm ñeán vieäc boå sung Tröôùc ñaây, moãi thaùng Khoa Ngoaïi toång ñuû nöôùc cho cô theå neân tyû leä maéc nhieãm hôïp, Beänh vieän Ña khoa tænh Sôn La khaùm khuaån ñöôøng tieát nieäu cao. Ñeå ñieàu trò cho phaùt hieän, ñieàu trò soá beänh nhaân maéc caùc nhöõng beänh nhaân maéc soûi ñöôøng tieát nieäu, beänh soûi tieát nieäu trung bình töø 65-70 ca, tröôùc ñaây do ñieàu kieän khoa hoïc kyõ thuaät vaø trong ñoù coù nhieàu tröôøng hôïp caáp cöùu nhö nhaân löïc cuûa Beänh vieän Ña khoa tænh Sôn côn ñau quaën thaän, chaûy maùu ñöôøng tieát La chöa ñaùp öùng ñöôïc, beänh nhaân chuû yeáu nieäu do soûi. Theo ThS.BS. Nguyeãn Vaên phaûi moå phanh hoaëc taùn soûi baèng nguoàn 15

Kyõ thuaät taùn soûi noäi soi ngöôïc doøng baèng laze ñaõ môû ra moät höôùng ñi môùi trong ñieàu trò cho nhöõng beänh nhaân bò soûi heä tieát nieäu (soûi baøng quang, soûi nieäu quaûn, soûi thaän) vaø ñieàu trò moät soá beänh lyù cuûa ñöôøng tieát nieäu khaùc nhö u xô tuyeán tieàn lieät, u baøng quang, polip nieäu quaûn, heïp nieäu quaûn… Kyõ thuaät taùn soûi noäi soi baèng laze laø kyõ thuaät tieân tieán, coù tyû leä thaønh coâng cao vaø an toaøn. Kyõ thuaät naøy coù theå taùn ñöôïc moïi loaïi soûi coù kích thöôùc töø nhoû ñeán lôùn vaø taùn ñöôïc soûi ôû nhöõng tröôøng hôïp maø phöông phaùp khaùc thaát baïi nhö soûi cöùng, soûi keøm polip, soûi keøm xô heïp nieäu quaûn, soûi gaàn beå thaän, thaäm chí taùn thaønh coâng soûi ôû beå thaän vaø ñaøi thaän treân neáu tieáp caän ñöôïc soûi. xung hôi. Vôùi phöông phaùp naøy, ngaøy naèm chöùng giaõn nheï ñaøi beå thaän, beänh nhaân laïi ñieàu trò cuûa beänh nhaân cao (thoâng thöôøng sôï ñau, sôï moå, nay bieát beänh vieän tænh trieån maát 7-10 ngaøy, thaäm chí coøn cao hôn) laø do khai moå noäi soi taùn soûi ngöôïc doøng baèng nhieãm truøng haäu phaãu, hoaëc vieäc taùn soûi bò laze neân ñaêng kí moå, môùi ngaøy thöù ba ñaõ thaát baïi. ñöôïc ra vieän vôùi söùc khoûe toát. Ñeå naâng cao chaát löôïng ñieàu trò cho PGS.TS. Vuõ Nguyeãn Khaûi Ca, Khoa caùc beänh nhaân maéc soûi ñöôøng tieát nieäu, Phaãu thuaät tieát nieäu, Beänh vieän Vieät Ñöùc ñöôïc söï giuùp ñôõ coù hieäu quaû cuûa caùc giaùo cho bieát: Ñaây laø phöông phaùp ñieàu trò ít xaâm sö, baùc syõ Beänh vieän Vieät Ñöùc, söï phoái hôïp laán, ít gaây toån thöông ñöôøng nieäu. Vôùi kyõ vôùi chuyeân gia kyõ thuaät cuûa haõng Karestorz thuaät môùi naøy ngöôøi beänh hoài phuïc söùc cuûa Coäng hoøa Lieân bang Ñöùc, trong 2 ngaøy khoûe nhanh vaø thôøi gian naèm vieän chæ 2-3 25-26/6/2015, taïi Beänh vieän Ña khoa tænh ngaøy. Vieäc chuyeån giao kyõ thuaät taùn soûi Sôn La ñaõ trieån khai chuyeån giao öùng duïng nieäu quaûn baèng laze laàn naøy seõ laø ñieàu kieän kyõ thuaät taùn soûi noäi soi ngöôïc doøng baèng giuùp ñoäi nguõ y, baùc syõ Beänh vieän Ña khoa nguoàn naêng löôïng laze vaøo ñieàu trò beänh tænh Sôn La tieáp caän vaø öùng duïng caùc tieán nhaân coù soûi tieát nieäu. boä kyõ thuaät môùi vaøo quaù trình ñieàu trò. Ñoàng Chæ sau hôn 1 thaùng, 52 beänh nhaân maéc thôøi, khi ñöa vaøo ñieàu trò taïi beänh vieän seõ soûi ñöôøng tieát nieäu ñöôïc taùn soûi theo giuùp cho ngöôøi beänh treân ñòa baøn toaøn tænh phöông phaùp naøy ñaõ khoûi, ra vieän. Hoà hôûi coù cô hoäi ñöôïc ñieàu trò baèng laze giuùp ngöôøi khi tieãn moät beänh nhaân soûi nieäu quaûn ñöôïc beänh giaûm ñöôïc chi phí vaø thôøi gian ñi laïi. ra vieän, ThS.BS Nguyeãn Vaên Troïng noùi: Ñaëc bieät laø giaûm tình traïng quaù taûi cho caùc Beänh nhaân naøy maéc soûi töø laâu, ñaõ coù bieán beänh vieän tuyeán treân g 16

Trôû laïi Beänh vieän Ña khoa Chí Linh (thò chuyeån tuyeán hoaëc ñi thaúng leân tuyeán treân. xaõ Chí Linh, tænh Haûi Döông) vaøo thôøi ñieåm Do vaäy, hoaït ñoäng chung cuûa Beänh vieän nhöõng ngaøy cuoái thaùng 7, chuùng toâi caûm cuõng bò aûnh höôûng raát nhieàu”. Ñoù laø thôøi ñieåm 5 naêm veà tröôùc, tröôøng hôïp saûn phuï Vuõ nhaän raát roõ ñöôïc söï thay ñoåi tích cöïc veà coâng taùc khaùm chöõa beänh, phuïc vuï nhaân daân so Thò Laân (thoân 7 Ninh Chaáp, phöôøng Thaùi vôùi moät vaøi naêm tröôùc ñaây. Ñaëc bieät laø tinh Hoïc) töû vong caû meï vaø thai nhi. Nguyeân thaàn, thaùi ñoä phuïc vuï nieàm nôû, nhieät tình vaønhaân ñöôïc xaùc ñònh nghi do taéc maïch oái, roái chu ñaùo cuûa caùn boä y teá nôi loaïn ñoâng maùu naëng vaø coù lieân quan ñeán thaùi ñaây vôùi beänh ñoä phuïc vuï, xöû lyù chuyeân moân cuûa kíp tröïc. nhaân. Tröôùc thöïc traïng ñoù, Ñaûng uûy, Ban giaùm ñoác Beänh vieän ñaõ coù keá hoaïch taêng cöôøng hoaït ñoäng truyeàn thoâng, ñaåy maïnh naâng cao ÑOÅI MÔÙI THAÙI ÑOÄ, chuyeân moân nghieäp vuï trong caùn boä, ñaûng vieân, ngöôøi lao ñoäng toaøn ñôn vò oån NAÂNG CAO NGHIEÄP ñònh tö töôûng, yeân taâm coâng taùc. Ñeán nay, coù theå noùi Beänh vieän ñang ñi ñuùng höôùng, VUÏ HÖÔÙNG TÔÙI ñaõ thöïc hieän toát coâng taùc khaùm chöõa beänh cho nhaân daân, baèng vieäc naâng cao tinh NGÖÔØI BEÄNH thaàn, thaùi ñoä phuïc vuï, haïn cheá toái ña sai soùt chuyeân moân. Quaùn trieät vaø trieån khai thöïc hieän toát caùc quy cheá chuyeân moân, 12 XUAÂN TROÏNG ñieàu y ñöùc, goùp phaàn cuûng coá Trung taâm Truyeàn thoâng GDSK Haûi Döông nieàm tin cuûa nhaân daân ñoái vôùi Beänh vieän vaø thöïc hieän toát lôøi daïy cuûa Baùc Hoà kính yeâu “Löông y phaûi nhö töø Naâng cao y maãu”. ñöùc vaø nghieäp vuï Theo keá hoaïch, Beänh vieän coù 200 Trao ñoåi vôùi chuùng toâi baùc syõ Ngoâ Vaên giöôøng beänh, nhöng treân thöïc teá, Beänh vieän Vieät, Phoù giaùm ñoác Beänh vieän, phuï traùch ñaõ phaûi keâ theâm 68 giöôøng ñeå phuïc vuï beänh Khoa Saûn cho bieát: “Chuùng toâi ñaõ töøng traûi nhaân, naâng toång soá thöïc hieän leân 268 giöôøng qua giai ñoaïn gaàn moät naêm (2010) heát söùc beänh, coâng suaát söû duïng ñaït treân 100%. khoù khaên, nieàm tin cuûa ngöôøi beänh ñoái vôùi Trong 7 thaùng ñaàu naêm 2015, Beänh vieän ñaõ beänh vieän ôû möùc thaáp. Ñaëc bieät laø taïi Khoa khaùm beänh cho 88.929 löôït ngöôøi beänh, taêng Saûn, soá löôïng beänh nhaân ñeán khaùm phuï 13,4%, ñieàu trò noäi truù cho 9.107 löôït beänh khoa, sinh nôû taïi beänh vieän raát ít, coù thaùng nhaân, taêng 11,8% so vôùi cuøng kyø naêm 2014. chæ ñöôïc treân döôùi chuïc tröôøng hôïp. Ña soá xin Thöïc hieän thaønh coâng caùc thuû thuaät vaø phaãu 17

thuaät phöùc taïp, khoâng ñeå xaûy ra tai bieán saûn khoa, theo doõi vaø caáp cöùu kòp thôøi caùc tröôøng hôïp beänh nguy hieåm. Coù ñöôïc “söï thu huùt” ngöôøi beänh nhö treân, phaûi noùi ñeán tröôùc heát laø chaát löôïng khaùm chöõa beänh ñöôïc naâng cao, song haønh laø Sieâu aâm phaùt hieän beänh tinh thaàn, thaùi ñoä phuïc vuï cuûa caùn boä, nhaân vieân y teá ñaõ ñöôïc caûi thieän roõ reät. Khoa Saûn töø ñaàu naêm 2015 ñeán thôøi ñieåm Soá beänh nhaân ñöôïc ñieàu trò noäi truù tieán trieån naøy ñaõ khaùm cho hôn 3.890 löôït ngöôøi trong toát ñaït treân 95%, nhieàu chæ tieâu chuyeân moân ñoù ñieàu trò noäi truù cho gaàn 1.000 beänh nhaân, ñaït vaø vöôït cao so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. moå laáy thai cho 137 ca, ñôõ ñeû an toaøn gaàn Beänh vieän Ña khoa Chí Linh ñaõ trôû thaønh 500 tröôøng hôïp. Khoâng ñeå xaûy ra tröôøng hôïp moät trong nhöõng ñôn vò ñi ñaàu trong ngaønh Y tai bieán cuõng nhö thaéc maéc, khieáu kieän cuûa teá Haûi Döông veà ñoåi môùi phong caùch, thaùi ñoä beänh nhaân vaø ngöôøi nhaø beänh nhaân. phuïc vuï ngöôøi beänh. Chò Nguyeãn Thò Thuùy, 35 tuoåi, ôû xaõ OÂng Hoaøng Ngoïc Laân, Giaùm ñoác Beänh Coäng Hoøa, ñang ñieàu trò taïi ñaây, coù thai laàn vieän cho bieát: “Xaùc ñònh y ñöùc laø tieàn ñeà thöù 2 ñöôïc 6 tuaàn tuoåi. Chò nhaäp vieän trong quan troïng nhaát trong vieäc xaây döïng nieàm tin tình traïng ra nhieàu huyeát, ñau nhöùc vuøng cuûa nhaân daân, töø naêm 2011, Ban Giaùm ñoác löng, thai doïa saûy. Chò Thuùy cho bieát, ñöôïc Beänh vieän ñaõ xaây döïng baûng kieåm y ñöùc, caùc y, baùc syõ tö vaán, höôùng daãn chi tieát neân thaønh laäp Ban chæ ñaïo, kieåm tra thöïc hieän y raát yeân taâm khi vaøo ñieàu trò taïi Beänh vieän. ñöùc trong Beänh vieän. Thieát laäp ñöôøng daây Caùc thaày thuoác ôû ñaây raát nhieät tình, nieàm nôû, noùng, hoäp thö goùp yù, kòp thôøi phaûn aùnh nhöõng giaûi ñaùp kòp thôøi caùc baên khoaên vaø thaéc maéc thaéc maéc, haønh vi gaây phieàn haø; kieân quyeát cuûa beänh nhaân cuõng nhö ngöôøi nhaø beänh xöû lyù caùn boä, nhaân vieân coù haønh vi tieâu cöïc; nhaân. khen thöôûng caùn boä, nhaân vieân y teá coù nghóa Choàng cuûa saûn phuï Nguyeãn Thò Höôøng, cöû cao ñeïp trong hieán maùu cöùu ngöôøi, taän 20 tuoåi, queâ xaõ Hoaøng Tieán, thò xaõ Chí Linh taâm cöùu chöõa ngöôøi beänh”. cho bieát: “Chuùng toâi sinh chaùu ñaàu loøng, luùc Qua ñoù, haàu heát caùn boä, coâng nhaân, vieân ñaàu baùc syõ noùi tröôøng hôïp vôï toâi khoâng deã ñeû chöùc caùc khoa, phoøng ñeàu thöïc hieän nghieâm thöôøng maø phaûi moå, gia ñình toâi raát hoang tuùc quy cheá chuyeân moân, chaáp haønh toát giôø mang, lo laéng khoâng bieát laøm theá naøo, may giaác laøm vieäc, tinh thaàn thaùi ñoä phuïc vuï beänh maø ñöôïc caùc y, baùc syõ ôû ñaây tö vaán, ñoäng nhaân nieàm nôû, nhieät tình vaø ñaõ ñöôïc nhaân vieân vaø taän tình chæ baûo neân gia ñình cuõng raát daân ñoàng tình, dö luaän uûng hoä. Tính rieâng yeân taâm. Toâi caûm nhaän ñöôïc tinh thaàn, traùch 18 v

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ban-tin-de-an-benh-vien-ve-tinh-va-1816-so-80-2015-2248274.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY