MangYTe

Tài liệu y khoa

Chẩn đoán trước sinh hội chứng DiGeorge tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chẩn đoán trước sinh hội chứng DiGeorge tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
  • Mã tin: 1614
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết trình bày mô tả các dấu hiệu siêu âm và kết quả chọc ối của những trường hợp thai được chẩn đoán hội chứng DiGeorge tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 25 thai phụ đến khám tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương được chẩn đoán thai mắc hội chứng DiGeorge.

Nội dung Text: Chẩn đoán trước sinh hội chứng DiGeorge tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

TỔNG QUAN Chẩn đoán trước sinh hội chứng DiGeorge tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương Trần Danh Cường1, Nguyễn Thị Thùy Dương2, Đặng Phương Thúy2 1 Trường Đại học Y Hà Nội 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương doi:10.46755/vjog.2021.4.1325 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Nguyễn Thị Thuỳ Dương, email: pkmevabe@gmail.com Nhận bài (received): 3/12/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 20/12/2021 Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả các dấu hiệu siêu âm và kết quả chọc ối của những trường hợp thai được chẩn đoán hội chứng DiGeorge tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 25 thai phụ đến khám tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương được chẩn đoán thai mắc hội chứng DiGeorge. Kết quả: Bất thường trên siêu âm của hội chứng DiGeorge: các bất thường tim chiếm 72% số trường hợp, hầu hết là các bất thường nón - thân động mạch, trong đó tứ chứng Fallot chiếm tỷ lệ cao nhất. Bất thường nhiễm sắc thể: Vi mất đoạn nhánh dài nhiễm sắc thể số 22 (Microdeletion 22q11.2) chiếm 80%, vi nhân đoạn nhánh dài nhiễm sắc thể số 22 (microduplication 22q11.2) chiếm 16%, vi mất đoạn nhánh ngắn nhiễm sắc thể số 10 (microdeletion 10p14) chiếm 4%. Kết luận: Bất thường tim trong đó chủ yếu là các bất thường nón - thân động mạch chiếm đa số các bất thường hình thái trong hội chứng DiGeorge. Ngoài vi mất đoạn NST 22, vi nhân đoạn NST 22 và vi mất đoạn NST số 10 cũng được chẩn đoán hội chứng DiGeorge. Từ khóa: nhiễm sắc thể (NST), khoảng sáng sau gáy (KSSG). Prenatal diagnosis of DiGeorge syndrome at the Prenatal Diagnosis Center of the National Hospital of Obstetrics and Gynecology Tran Danh Cuong1, Nguyen Thi Thuy Duong2, Dang Phuong Thuy2 1 Hanoi Medical University 2 National Hospital of Obstetrics and Gynecology Abstract Objectives: Describe ultrasound signs and amniocentesis results of fetuses diagnosed with DiGeorge syndrome at the Prenatal Diagnosis Center of the National Hospital of Obstetrics and Gynecology. Materials and methods: 25 pregnant women who visited the Prenatal Diagnosis Center of the National Hospital of Obstetrics and Gynecology were diagnosed with DiGeorge syndrome. Results: Abnormalities on ultrasound of DiGeorge syndrome: Congenital heart defects account for 72%, most of which are conotruncal defects. Among heart defects, the tetralogy of Fallot accounts for the highest percentage. Chromosomal abnormalities: Microdeletion 22q11.2: 80%, microduplication 22q11.2: 16%, microdeletion 10p14: 4%. Conclusion: Congenital heart defects of which mainly conotruncal defects account for the majority of morphological abnormalities in DiGeorge syndrome. In addition to microdeletion of chromosome 22, microduplication of chromosome 22 and microdeletion of chromosome 10 is also diagnosed with DiGeorge syndrome. Keywords: chromosomes, nuchal translucency. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ chậm phát triển trí tuệ từ nhẹ đến nặng... [3] Trên phương Hội chứng DiGeorge là hội chứng được mô tả lần diện di truyền phân tử, hội chứng DiGeorge về kinh điển đầu tiên vào năm 1968 bởi một bác sĩ người Mỹ Angelo được mô tả do tổn thương vi mất đoạn nhánh dài nhiễm DiGeorge. Hội chứng này chiếm tỷ lệ khoảng 1/4000 trẻ sắc thể 22 (microdeletion 22q11.2). Dạng đột biến này được sinh ra, phổ biến thứ 2 sau hội chứng Down trong chiếm khoảng 90% các trường hợp được chẩn đoán hội các hội chứng di truyền ở trẻ sơ sinh [1], [2]. Hội chứng chứng DiGeorge [3]. Ngoài ra, y văn thế giới cũng ghi DiGeorge có biểu hiện lâm sàng đa dạng, đa số có xuất nhận báo cáo về một số ca lâm sàng có biểu hiện tương hiện một số bất thường hình thái và cấu trúc một số tạng tự hội chứng DiGeorge do tổn thương vi lặp đoạn nhiễm của thai như tim, vòm hàm, cơ quan tiêu hóa…, suy giảm sắc thể 22 và vi mất đoạn nhiễm sắc thể số 10. Chẩn miễn dịch thứ phát do bất sản hoặc thiểu sản tuyến ức, đoán trước sinh hội chứng DiGeorge được đặt ra từ khi hạ canxi máu do bất sản hoặc thiểu sản tuyến cận giáp, ứng dụng siêu âm hình thái thai và đặc biệt ứng dụng sự Trần Danh Cường và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):15-21. doi:10.46755/vjog.2021.4.1325 15

phát triển của kĩ thuật di truyền phân tử vào chẩn đoán Tiêu chuẩn lựa chọn: tất cả các thai phụ có bất thường trước sinh, xuất phát từ những tổn thương của trẻ mắc hình thái thai, sau khi chọc ối và xét nghiệm Prenatal – hội chứng DiGeorge được phát hiện sau sinh. Việc này Bobs có kết quả chẩn đoán hội chứng DiGeorge. hoàn toàn có thể thực hiện được bằng siêu âm hình thái, Thời gian nghiên cứu: từ tháng 8 năm 2017 đến lấy bệnh phẩm thai bằng chọc ối và sử dụng kĩ thuật di tháng 8 năm 2021. truyền phân tử Prenatal – Bobs. Thiết kế nghiên cứu: mô tả hồi cứu. Trong một số năm vừa qua, Trung tâm Chẩn đoán Các bước tiến hành nghiên cứu: Các thai phụ có bất trước sinh, Bệnh viện Phụ sản trung ương đã ứng dụng thường thai đến khám tại Trung tâm Chẩn đoán trước những kĩ thuật này và chẩn đoán được khá nhiều trường sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương được khai thác các hợp thai mắc hội chứng DiGeorge. Việc nghiên cứu về dữ liệu về tiền sử, bệnh sử, khám lâm sàng, siêu âm hội các bất thường hình thái trên siêu âm và kết quả chọc chẩn lại bởi các bác sĩ của Trung tâm Chẩn đoán trước hút nước ối của những trường hợp này có vai trò quan sinh; những thai phụ được chẩn đoán có bất thường hình trọng trong định hướng các bác sĩ làm chẩn đoán trước thái thai trên siêu âm sẽ được tư vấn lấy bệnh phẩm thai sinh có chẩn đoán và chỉ định xét nghiệm phù hợp bằng chọc hút nước ối; chọc hút nước ối: tuổi thai từ 17 để tránh bỏ sót các trường hợp thai mắc hội chứng tuần trở lên. Từ mẫu nước ối thu được, thai phụ sẽ được DiGeorge. Chính vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu chỉ định làm các xét nghiệm di truyền tế bào và di truyền này với mục tiêu mô tả kết quả chẩn đoán trước sinh phân tử phù hợp; những trường hợp có kết quả chẩn của một số trường hợp thai được chẩn đoán hội chứng đoán hội chứng DiGeorge bằng xét nghiệm Prenatal - DiGeorge tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Bobs được ghi chép lại dựa theo mẫu bệnh án nghiên Phụ sản Trung ương. cứu. Xử lý và phân tích số liệu. 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3. KẾT QUẢ Đối tượng nghiên cứu: những trường hợp thai được Trong thời gian nghiên cứu chúng tôi đã chọn được chẩn đoán hội chứng DiGeorge từ những thai phụ đến 25 trường hợp thai phụ có bất thường hình thái trên siêu khám hội chẩn tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh Bệnh âm, sau khi chọc ối thai được chẩn đoán mắc hội chứng viện Phụ Sản Trung ương. DiGeorge. Biểu đồ 3.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi Tuổi trung bình của nhóm thai phụ trong nghiên cứu là 28,3 +/- 5,1 tuổi, thấp nhất là 20 tuổi, cao nhất là 38 tuổi. Biểu đồ 3.1 thể hiện sự phân bố theo nhóm tuổi của các thai phụ trong nghiên cứu. Nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 30-34 chiếm 36%, 32% thai phụ từ 25-29 tuổi, 24% thai phụ dưới 24 tuổi, 8% thai phụ trên 35 tuổi. Bảng 3.1. Đặc điểm về tuổi thai tại thời điểm chọc ối Trung bình Thấp nhất Cao nhất Độ lệch Tuổi thai 21,7 17 29 3,7 Tuổi thai trung bình tại thời điểm chọc ối là 21,7 tuần +/- 3,7; sớm nhất ở tuổi thai 17 tuần, muộn nhất là 29 tuần. Bảng 3.2. Đặc điểm về các bất thường hình thái trên siêu âm Bất thường siêu âm n % Tăng khoảng sáng sau gáy 6 24 Nhóm không có bất thường tim Hygroma kystique 1 4 Tứ chứng Fallot 12 48 Thông liên thất 1 4 Nhóm có bất thường tim Hẹp van động mạch phổi 2 8 Thông liên thất – Hẹp đường ra thất trái 1 4 – Gián đoạn quai ĐMC 16 Trần Danh Cường và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):15-21. doi:10.46755/vjog.2021.4.1325

Fallot – Chân vẹo 1 4 Fallot – Giãn bể thận 1 4 Tổng 25 100 Các bất thường hình thái của thai được chẩn đoán hội chứng DiGeorge trong nghiên cứu chủ yếu là các bất thường hệ tim mạch (72%) mà hầu hết là các bất thường nón - thân động mạch. Trong đó, tứ chứng Fallot được thấy trong 12 trường hợp (48%), sau đó là hẹp van động mạch phổi 4%, hẹp đường ra thất trái, gián đoạn quai động mạch chủ 4%. Chỉ có 1 trường hợp thai mắc hội chứng Digeorge có biểu hiện thông liên thất đơn độc. Bên cạnh các bất thường hệ tim mạch, có 2 trường hợp (8%) thai có thêm bất thường hệ tiết niệu và bất thường tư thế chi. Ngoài ra, có 6 trường hợp tăng khoảng sáng sau gáy (24%) và 1 trường hợp hygroma kystique phát hiện qua siêu âm sàng lọc quý I, sau khi chọc ối cũng được chẩn đoán hội chứng DiGeorge. Bảng 3.3. Đặc điểm về các bất thường nhiễm sắc thể Bất thường nhiễm sắc thể n % Microdeletion 22q11.2 20 80 Microduplication 22q11.2 4 16 Microdeletion 10p14 1 4 Tổng 25 100 Tất cả các trường hợp thai mắc hội chứng DiGeorge thường được làm vào tuổi thai 22 tuần. trong nghiên cứu đều có kết quả nhiễm sắc đồ bình Trong nghiên cứu của chúng tôi, bất thường tim thường. Các hình thái bất thường nhiễm sắc thể thu chiếm 72% trong đó hầu hết là các bất thường nón - thân được nhờ thực hiện kĩ thuật Prenatal – Bobs được thể động mạch. Trong các bất thường nón - thân động mạch, hiện trong bảng 3.3 gồm 3 loại: vi mất đoạn nhánh dài tứ chứng Fallot (48%), hẹp van động mạch phổi 4%, hẹp nhiễm sắc thể số 22 (microdeletion 22q11.2) có 20 đường ra thất trái và gián đoạn quai động mạch chủ 4%. trường hợp chiếm 80%, vi nhân đoạn nhánh dài nhiễm Chỉ có 1 trường hợp thai mắc hội chứng DiGeorge có sắc thể số 22 (microduplication 22q11.2) có 4 trường biểu hiện thông liên thất đơn độc. Kết quả này cũng phù hợp chiếm 16%, 1 trường hợp vi mất đoạn nhiễm sắc thể hợp với một số nghiên cứu trong y văn trước đây. Theo số 10 (microdeletion 10p14) chiếm 4%. McDonald – McGinn và cộng sự, các bất thường tim là bất thường hay gặp nhất ở trẻ mang hội chứng DiGeorge 4. BÀN LUẬN [3]. Theo Campbell và cộng sự, bất thường tim xuất hiện Trong thời gian nghiên cứu chúng tôi thu được 25 trong khoảng 64% các trường hợp thai mắc hội chứng Di- trường hợp thai phụ có thai được chẩn đoán hội chứng George, đặc biệt là các bất thường nón-thân động mạch DiGeorge. Tuổi trung bình của nhóm thai phụ trong ng- như tứ chứng Fallot, thông liên thất, gián đoạn quai động hiên cứu là 28,3 +/- 5,1 tuổi, thấp nhất là 20 tuổi, cao mạch chủ, thân chung động mạch trong đó thông liên nhất là 38 tuổi. Nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 30- thất chiếm tỷ lệ cao nhất trong các bất thường tim mạch 34 chiếm 36%, 32% thai phụ từ 25-29 tuổi, 24% thai phụ (23%), sau đó là tứ chứng Fallot (18%), bất thường cung dưới 24 tuổi, 8% thai phụ trên 35 tuổi. Kết quả nghiên cứu động mạch chủ (14%)… [5]. Trong nghiên cứu của chúng của chúng tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu của tác tôi, Fallot là bất thường tim chiếm tỷ lệ cao nhất. giả Delio và cộng sự trên 1891 thai phụ mang thai mắc Trong 25 thai phụ của nhóm nghiên cứu, có 2 trường hội chứng DiGeorge cũng cho thấy tuổi mẹ trung bình hợp thai nhi có hai bất thường phối hợp (chiếm 8%). Cả 2 là 29,5. Nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là 30-34 (34%), đều là bất thường tim ( Fallot) kết hợp với bất thường hệ sau đó là nhóm 25-29 (32%), 20-24 (15%), 35-39 (14%), tiết niệu và bất thường tư thế chi. Hội chứng DiGeorge có 40-44 (3%), 15-19 (2%). Cũng theo Delio và cộng sự nguy biểu hiện hình thái lâm sàng đa dạng. Bên cạnh các bất cơ mắc hội chứng DiGeorge của thai không tăng theo thường hệ tim mạch, 67% trẻ mắc hội chứng DiGeorge tuổi mẹ [4]. có bất thường ở vòm hàm bao gồm khe hở vòm hàm, khe Tuổi thai trung bình tại thời điểm chọc ối là 21,7 +/-3,7 hở môi kết hợp khe hở vòm hàm, mất chức năng màn tuần. Đây là tuổi thai thực hiện siêu âm hình thái thường hầu, hầu… [3]. Các bất thường hệ tiêu hóa có thể gặp quy trong quý II của thai kì giúp chẩn đoán, phát hiện trong hội chứng DiGeorge gồm thoát vị hoành, teo thực các bất thường hình thái của thai, đặc biệt bất thường quản, teo rò thực khí quản, không có hậu môn… Khoảng cấu trúc một số cơ quan như cấu trúc tim thai. Mặc dù 36% trẻ mắc hội chứng DiGeorge sinh ra mắc chứng khó cấu trúc của tim thai được hoàn thiện từ tuần thứ 9 của nuốt do các bất thường về hầu họng, thực quản và cần thai kì và tại thời điểm 12 tuần, trên siêu âm đo khoảng đặt sonde dạ dày để nuôi dưỡng. Trong nghiên cứu của sáng sau gáy cũng có thể quan sát thấy cấu trúc tim. chúng tôi, không có trường hợp nào bất thường khe hở Siêu âm hình thái sớm ở tuổi thai 12 tuần cũng có thể môi – vòm hàm cũng như bất thường về ống tiêu hóa. chẩn đoán được một số bất thường tim nhưng chủ yếu Các bất thường hệ sinh dục tiết niệu gặp trong 16% là bất thường về kích thước các buồng tim như thiểu sản trường hợp trẻ mắc hội chứng DiGeorge bao gồm giãn bể tâm thất. Các bất thường cấu trúc phức tạp của tim như thận, bất sản thận, thận đa nang, lỗ đái đổ thấp [5]. Một bất thường nón – thân động mạch chẩn đoán khó hơn và số bất thường hình thái khác có thể gặp trong hội chứng Trần Danh Cường và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):15-21. doi:10.46755/vjog.2021.4.1325 17

DiGeorge như bất thường hệ cơ xương gồm bất thường của Lightner và cộng sự (2000) cũng ghi nhận 2 trường xương chẩm, vẹo cột sống, bàn chân vẹo, tật thừa ngón hợp có biểu hiện lâm sàng tương tự hội chứng DiGeorge [6]; bất thường hệ thần kinh trung ương như đa hồi vỏ như thiểu năng tuyến cận giáp, điếc và bất thường thận não, thiểu sản tiểu não [7]. Trong nghiên cứu này, chúng nhưng đột biến vi mất đoạn xảy ra trên nhánh ngắn tôi cũng thấy có 1 trường hợp thai có bất thường hệ tiết nhiễm sắc thể số 10 (microdeletion 10p13/14) [13]. niệu và 1 trường hợp bàn chân vẹo, không có trường hợp Trong nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận đầy đủ ba hình nào có bất thường hệ thần kinh. Ngoài ra, hội chứng Di- thái đột biến này. George còn có một số bất thường như thiểu sản tuyến giáp và tuyến cận giáp, các bất thường về mắt, tai ( giảm 5. KẾT LUẬN chức năng nghe)... Đây là những bất thường khó có thể Chẩn đoán trước sinh hội chứng DiGeorge được thực chẩn đoán được trước sinh bằng siêu âm, thường chỉ có hiện từ 12 tuần bằng siêu âm đo khoảng sáng sau gáy, thể đánh giá được sau khi trẻ sinh ra. sau đó là siêu âm sàng lọc các bất thường hình thái hay Ngoài ra, trong nghiên cứu này chúng tôi thấy rằng có đặc biệt là các bất thường tim, vòm hàm, cơ quan tiêu 6 trường hợp tăng khoảng sáng sau gáy (24%), 1 trường hóa…, từ đó đưa ra quyết định lấy bệnh phẩm thai bằng hợp hygroma kystique (4%) được chẩn đoán hội chứng chọc hút nước ối và chỉ định xét nghiệm di truyền phân DiGeorge sau siêu âm sàng lọc lúc 12 tuần, được chỉ định tử phù hợp sẽ giúp chẩn đoán chính xác và tránh bỏ sót chọc hút dịch ối và làm kĩ thuật Prenatal Bobs khi thai 17 các trường hợp thai mắc hội chứng DiGeorge. tuần. Sau khi có kết quả xét nghiệm Prenatal Bobs, thai phụ quyết định ngừng thai nghén trước khi thực hiện siêu TÀI LIỆU THAM KHẢO âm hình thái thai cho nên chưa có kết quả là thai có tổn 1. Oskarsdóttir S., Vujic M., và Fasth A. (2004). Incidence thương của tim hay không. Tham khảo trong y văn thế and prevalence of the 22q11 deletion syndrome: a pop- giới, tỷ lệ dị dạng tim trong tăng khoảng sáng sau gáy ulation-based study in Western Sweden. Arch Dis Child, theo nghiên cứu của Zosmer và cộng sự (1999) trên 398 89(2), 148–151. trường hợp tăng KSSG mà NST đồ bình thường cho thấy 2. Goodship J., Cross I., LiLing J. và cộng sự. (1998). A có 29 (7,3%) trường hợp bất thường tim và có sự liên population study of chromosome 22q11 deletions in in- quan đến các mức tăng KSSG, tỷ lệ bất thường là 3% ở fancy. Arch Dis Child, 79(4), 348–351. thai có KSSG 3,5 - 4,0mm tăng lên 15% ở thai có KSSG ≥ 3. McDonald-McGinn D.M., Hain H.S., Emanuel B.S. và 5,0mm [8]. Như vậy, có lẽ, trong 7 trường hợp được chẩn cộng sự. (1993). 22q11.2 Deletion Syndrome. GeneRe- đoán hội chứng DiGeorge qua siêu âm sàng lọc lúc 12 views®. University of Washington, Seattle, Seattle (WA). tuần cũng sẽ có một số trường hợp có dị tật tim mà chưa 4. Delio M., Guo T., McDonald-McGinn D.M. và cộng sự. được chẩn đoán bằng siêu âm hình thái. (2013). Enhanced Maternal Origin of the 22q11.2 Dele- Về kết quả chọc ối: tất cả các trường hợp trong nghiên tion in Velocardiofacial and DiGeorge Syndromes. Am J cứu đều có kết quả nuôi cấy nhiễm sắc đồ bình thường. Hum Genet, 92(4), 637. Các hình thái bất thường nhiễm sắc thể của hội chứng 5. Campbell I.M., Sheppard S.E., Crowley T.B. và cộng sự. DiGeorge sau khi thực hiện kĩ thuật Prenatal - Bobs trong (2018). What is new with 22q? An update from the 22q nghiên cứu của chúng tôi gồm 3 loại: Microdeletion and You Center at the Children’s Hospital of Philadel- 22q11.2 (vi mất đoạn nhiễm sắc thể số 22 ) chiếm 80%, phia. Am J Med Genet A, 176(10), 2058–2069. microduplication 22q11.2 (vi nhân đoạn nhiễm sắc thể 6. Homans J.F., Tromp I.N., Colo D. và cộng sự. (2018). số 22 ) chiếm 16% và microdeletion 10p14 (vi mất đoạn Orthopaedic manifestations within the 22q11.2 Dele- nhiễm sắc thể số 10) chiếm 4%. Hội chứng DiGeorge về tion syndrome: A systematic review. Am J Med Genet A, kinh điển được mô tả là hội chứng vi mất đoạn nhánh 176(10), 2104–2120. dài nhiễm sắc thể số 22. Theo nghiên cứu của Bartsch 7. Bohm L.A., Zhou T.C., Mingo T.J. và cộng sự. (2017). và cộng sự, vi mất đoạn nhánh dài nhiễm sắc thể số 22 Neuro Radiographic findings in 22q11.2 deletion syn- chiếm khoảng 90% các trường hợp được chẩn đoán hội drome. Am J Med Genet A, 173(8), 2158–2165. chứng DiGeorge [9]. Trong số này, 85% số trường hợp 8. Zosmer N., Souter V.L., Chan C.S.Y. và cộng sự. (1999). mất đoạn 2,54 megabase (Mb), 5% số trường hợp mất Early diagnosis of major cardiac defects in chromosom- đoạn nhỏ 1,5 Mb, số còn lại là những dạng mất đoạn nhỏ ally normal fetuses with increased nuchal translucency. hơn [10]. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của Ensenauer BJOG Int J Obstet Gynaecol, 106(8), 829–833. và cộng sự, vi nhân đoạn nhiễm sắc thể 22 (microdupli- 9. Bartsch O., Nemecková M., Kocárek E. và cộng sự. cation 22q11.2) kích thước 3-4 Mb đến 6Mb gây ra các (2003). DiGeorge/velocardiofacial syndrome: FISH stud- triệu chứng lâm sàng tương tự DiGeorge như bất thường ies of chromosomes 22q11 and 10p14, and clinical re- của vòm hàm, giảm trương lực cơ [11]. Tác giả Fischer ports on the proximal 22q11 deletion. Am J Med Genet và cộng sự (2020) cũng báo cáo trường hợp ca bệnh có A, 117A(1), 1–5. vi nhân đoạn 246 kilobase 22q11.2 với các biểu hiện bất 10. Guo X., Delio M., Haque N. và cộng sự. (2016). Vari- thường hộp sọ, chậm phát triển trí tuệ, bất thường tim, ant discovery and breakpoint region prediction for study- bất thường thận [12]. Vi nhân đoạn nhánh dài nhiễm sắc ing the human 22q11.2 deletion using BAC clone and thể 22 (microduplication 22.q11.2) thường có biểu hiện whole genome sequencing analysis. Hum Mol Genet, lâm sàng đa dạng, biểu hiện từ nhẹ đến nặng, được xem 25(17), 3754–3767. là một dạng khác của hội chứng DiGeorge. Nghiên cứu 11. Ensenauer R.E., Adeyinka A., Flynn H.C. và cộng sự. 18 Trần Danh Cường và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):15-21. doi:10.46755/vjog.2021.4.1325

(2003). Microduplication 22q11.2, an Emerging Syn- drome: Clinical, Cytogenetic, and Molecular Analysis of Thirteen Patients. Am J Hum Genet, 73(5), 1027–1040. 12. Fischer M. và Klopocki E. (2020). Atypical 22q11.2 Microduplication with “Typical” Signs and Overgrowth. Cytogenet Genome Res, 160(11–12), 659–663. 13. Lichtner P., König R., Hasegawa T. và cộng sự. (2000). An HDR (hypoparathyroidism, deafness, renal dysplasia) syndrome locus maps distal to the DiGeorge syndrome region on 10p13/14. J Med Genet, 37(1), 33–37. Trần Danh Cường và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):15-21. doi:10.46755/vjog.2021.4.1325 19

NGHIÊN CỨU SẢN KHOA - SƠ SINH Mô tả một số đặc điểm xét nghiệm huyết học ở thai phụ nhóm máu Rh(D) âm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Trần Thị Hương Giang1, Nguyễn Văn Tình1, Nguyễn Quang Tùng,2,3 1 Bệnh viện Phụ sản Trung ương 2 Trường Đại học Y Hà Nội 3 Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương doi:10.46755/vjog.2021.4.1309 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Trần Thị Hương Giang, email: giangtran.hmu@gmail.com Nhận bài (received): 29/11/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 20/12/2021 Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm xét nghiệm huyết học ở thai phụ có nhóm máu Rh(D) âm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang 48.272 thai phụ đến khám và sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong thời gian từ 01/01/2018 đến 31/12/2019. Trong đó có 232 thai phụ có nhóm máu Rh(D) âm. Kết quả: Tỷ lệ thai phụ có nhóm máu Rh(D) âm là 0,48% với tuổi trung bình 27,9 ± 4,4. Thai phụ Rh(D) âm có nhóm máu O chiếm tỷ lệ nhiều nhất 43,5%. Tỷ lệ thai phụ Rh(D) âm có kháng thể kháng D là 15,5%. Nhóm thai phụ có kháng thể kháng D có tuổi trung bình (29,9 ± 4,7). Tỷ lệ thai phụ lần sinh 3 - 4 (33,3%), tỷ lệ có tiền sử thai lưu (69,4%) đều cao hơn nhóm thai phụ không có kháng thể kháng D. Nhóm có hiệu giá kháng thể ở mức lớn hơn 1:32 có tỷ lệ sinh nhiều (50%) và tỷ lệ tiền sử thai lưu (100%) cao hơn nhóm có hiệu giá kháng thể nhỏ hơn 1:32. Kết luận: Tỷ lệ thai phụ Rh(D) âm có kháng thể kháng D tương đối cao, gặp nhiều ở thai phụ tuổi cao, lần sinh nhiều và có tiền sử thai lưu (p < 0,05). Hiệu giá kháng thể ở mức lớn hơn 1:32 có liên quan đến tiền sử thai lưu và số lần có thai (p < 0,05). Từ khóa: Rh(D) âm, Rh(D) âm và thai kỳ. To describe some test characteristics hematology with pregnancy negative Rh(D) blood group at the National Hospital of Obstetric and Gynecology Tran Thi Huong Giang1, Nguyen Van Tinh1, Nguyen Quang Tung2,3 1 National Hospital of Obstetrics and Gynecology 2 Hanoi Medical University 3 National Institute of Hematology and Blood Transfusion Abstract Objectives: To describe some test hematological characteristics in pregnant women with negative Rh(D) blood group at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology. Subject and methods: A retrospective and descriptive cross-sectional study of 48272 pregnant women gave birth at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology from January 01, 2018 to December 31, 2019, there were 232 pregnant women with negative Rh (D) blood group. Results: The percentage of pregnant women with negative Rh(D) blood group was 0.48%, mean age 27.9 ± 4.4 years. Negative Rh(D) pregnant women with blood group O account for the most 43.5%. The rate of negative Rh(D) pregnant women with anti-D antibodies was 15.5%. The average age of pregnant women with anti-D antibodies was 29.9 ± 4.7 years. The rate of pregnant women having 3-4 births (33.3%), the rate of having a history of stillbirth (69.4%) ) were higher than the group of pregnant women without anti-D antibodies. The group with antibody titres greater than 1:32 had a higher birth rate (50%) and a history of stillbirth (100%) than the group with antibody titres less than 1:32. Conclusions: The rate of negative Rh(D) pregnant women with anti-D antibodies is relatively high, common in women of advanced age, multiple births and a history of stillbirth (p

1. ĐẶT VẤN ĐỀ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 01/01/2018 đến Hệ thống nhóm máu Rh đóng vai trò quan trọng 31/12/2019 với tiêu chuẩn thai phụ được được xét ng- thứ hai sau hệ thống nhóm máu ABO ở người và kháng hiệm nhóm máu, thai phụ Rh(D) âm được xét nghiệm hiệu nguyên D là kháng nguyên quan trọng nhất của hệ Rh giá kháng thể kháng D. Loại trừ các trường hợp thai phụ do có khả năng sinh miễn dịch mạnh nhất [1]. Nếu bệnh có tan máu tự miễn, thai phụ có kháng thể kháng D kết nhân có trong cơ thể kháng thể chống D mà được truyền hợp kháng thể miễn dịch bất thường khác. máu có hồng cầu mang kháng nguyên D, sẽ gây ra phản 2.2. Phương pháp nghiên cứu ứng tan máu muộn. Ngoài ý nghĩa trong truyền máu, Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt kháng nguyên D của hệ Rh còn có vai trò trong bệnh tan ngang. máu trẻ sơ sinh. Người mẹ Rh(D) âm mang thai Rh(D) Các bước thực hiện: Thai phụ Rh(D) âm được sàng dương, nếu có tổn thương bánh rau trong thời kỳ mang lọc kháng D bằng xét nghiệm coombs gián tiếp. Trường thai hoặc do chuyển dạ, hồng cầu trong máu con có thể hợp kết quả coombs gián tiếp âm tính, thai phụ không có vào tuần hoàn mẹ, gây kích thích sinh kháng thể chống kháng thể kháng D và sẽ được tiêm một liều anti D Im- D. Kháng thể này có thể qua bánh rau, gắn lên hồng cầu munoglobulin. Sau khi sử dụng anti D Immunoglobulin thai nhi gây ra ngưng kết, phá hủy hồng cầu bào thai. dự phòng, kháng D có thể được phát hiện trong khoảng 8 Tùy thuộc vào lượng kháng thể cơ thể mẹ sản xuất tuần. Mức kháng D dự phòng giảm theo thời gian, trong gây hậu quả là thai nhi có khả năng bị chết lưu, thiếu khi mức kháng D miễn dịch thường duy trì ổn định hoặc máu; trẻ sơ sinh bị vàng da tan huyết; người mẹ có thể tăng. Xác định bệnh nhân có sinh kháng thể kháng D gặp thai lưu liên tiếp[2] [3]. Để có một đánh giá chung hay không bằng cách xác định tuần tự hiệu giá kháng sơ bộ về một số chỉ số xét nghiệm huyết học ở thai phụ thể cùng với tiền sử bệnh của bệnh nhân. Trường hợp Rh(D) âm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chúng tôi coombs gián tiếp dương tính sẽ tiếp tục thực hiện định tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu: “Mô tả một số danh kháng thể, xác định mang kháng D đơn dòng trong đặc điểm huyết học ở thai phụ có nhóm máu Rh(D) âm tại huyết thanh và được hiệu giá kháng thể liên tục kết hợp Bệnh viện Phụ Sản Trung ương”. theo dõi thai kỳ qua siêu âm. Kết quả hiệu giá kháng thể (HGKT) cuối cùng trước khi sinh được thu thập cùng với 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU kết quả các xét nghiệm khác. 2.1. Đối tượng nghiên cứu Phân tích số liệu: Các số liệu được quản lý và xử lý Sử dụng công thức ước lượng một tỷ lệ cho quần thể trên chương trình SPSS 18.0. Các biến số quan sát được nghiên cứu với khoảng tin cậy 95% không lớn hơn 5%, trình bày theo số lượng và tỷ lệ %, các biến số định lượng tham khảo nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng [4] (2018) trình bày theo trung bình và độ lệch chuẩn. Các phép tỷ lệ người có nhóm Rh(D) âm là 0,101% và phụ nữ có toán so sánh giá trị trung bình T-test, so sánh giá trị phần sinh kháng thể kháng D là 11,8%, cỡ mẫu ít nhất cần cho trăm khi bình phương, có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. nghiên cứu là 1.705 với tối thiểu 13 trường hợp có sinh Đạo đức nghiên cứu: Phân tích kết quả dựa trên kết kháng thể kháng D. Khảo sát toàn bộ thai phụ sinh con quả hồi cứu có sẵn, không ảnh hưởng đến người bệnh. 3. KẾT QUẢ Tổng số 48.272 thai phụ làm xét nghiệm nhóm máu cho kết quả thu được 232 trường hợp có nhóm Rh(D) âm, chiếm 0,48%. Bảng 1. Tuổi của thai phụ nhóm máu Rh(D) âm Tuổi Số lượng (n) Tỷ lệ (%) ≤ 20 8 3,4 21-34 209 90,1 ≥ 35 15 6,5 ± SD 27,9 ± 4,4 Tuổi trung bình thai phụ nhóm Rh(D) âm là 27,9 ± 4,4. Thai phụ từ 20 tuổi trở xuống chiếm tỷ lệ ít nhất với 3,4%. Thai phụ từ 21 đến 35 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất 90,1%. 3.1. Một số kết quả xét nghiệm huyết học Hình 1. Kết quả nhóm máu hệ ABO của thai phụ Rh(D) âm Nhóm AB (n=15), Nhóm A (n=48), 6.5 20.7 Nhóm O (n=101), 43.5 Nhóm B (n=68), 29.3 Thai phụ có nhóm máu O, Rh âm chiếm tỷ lệ cao nhất với 43,5%. Trần Thị Hương Giang và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):20-24. doi:10.46755/vjog.2021.4.1309 21

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/chan-doan-truoc-sinh-hoi-chung-digeorge-tai-trung-tam-chan-doan-truoc-sinh-benh-vien-phu-san-trung--2519348.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY