sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Đặc điểm của khuyết sẹo mổ lấy thai sau mổ 12 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Đặc điểm của khuyết sẹo mổ lấy thai sau mổ 12 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
  • Mã tin : 1685
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Đặc điểm của khuyết sẹo mổ lấy thai sau mổ 12 tuần tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 136 sản phụ mổ lấy thai lần một tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021.

Nội dung Text: Đặc điểm của khuyết sẹo mổ lấy thai sau mổ 12 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 hồi quy tuyến tính được r =-0,74 với hệ số tương Các nghiên cứu thêm về vấn đề này cần thiết để quan r < 0, đây là tương quan nghịch biến tức là củng cố vai trò của thang điểm trên lâm sàng. điểm Glasgow tăng thì dự báo là điểm mRS sữa đổi sẽ giảm (lâm sàng bệnh nhân hồi phục tốt), TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Wijdicks (2006). “Clinical Scale For Comatose với│r│= 0,74, (tức > 0,7), thì biến tổng điểm Patients: The Glasgow Coma Scale in Hitstorical FOUR và mRS có tương quan tuyến tính ở mức Context and the new FOUR Score”. Rev Neurol Dis, chặt chẻ. Kết quả này cũng tương đồng với 2006, Volume 3(3), pp: 109- 117. nghiên cứu chuẩn thuận của Wijdicks và Marcati 2. Stead L G et al (2009). “Validation of a new Score Coma scale, the FOUR Score, in the Emergency về thang điểm FOUR [8]. Department”. Neurocrit Care, 2009, Volume, pp. 50-54. Từ kết quả nghiên cứu trên chúng tôi thấy, cả 3. Vũ Anh Nhị, Võ Thanh Dinh (2013). “Nghiên thang điểm FOUR, hôn mê Glasgow đều có mối cứu tiên lượng tử vong bằng thang điểm FOUR ở tương quan tuyến tính chặt chẽ với kết cục lâm bệnh nhân hôn mê”. Nghiên cứu Y học, Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 17, Phụ bản của Số 1, 2013, sàng sau 1 tháng điều trị, tính bằng thang điểm trang 14-18. mRS. Tuy nhiên, mức độ sự tương quan giữa 4. Nguyễn Minh Hiện, Nguyễn Xuân Thản thang điểm FOUR với mRS chặt chẽ hơn so với (1996). Nhận xét các yếu tố tiên lượng nặng ở mối tương quan giữa thang điểm hôn mê bệnh nhân chảy máu não, Kỷ yếu Công trình khoa học thần kinh, Nhà xuất bản Y học, 140-143. Glasgow với mRS. Như vậy, chúng ta đều có thể 5. Qureshi A.T, Safdar K., Weil E.J et al (1995). sử dụng thang điểm FOUR hoặc thang điểm hôn Predictor of early deterioration and mortality in mê Glasgow để dự báo kết cục lâm sàng sau đột black Americans with spontaneous intracerebral quỵ chảy máu não sau 30 ngày điều trị. hemorrhage. Stroke, 26(10), 1764-1767. 6. Broderick J.P, Brott T.G, Duldner J.E et al V. KẾT LUẬN (1993). Volume of intracerebral hemorrhage. A Thang điểm FOUR và hôn mê Glasgow có giá powerful and easy-to-use predictor of 30-day mortality. Stroke, 24(7), 987 -993. trị tiên lượng đáng tin cậy. Nghiên cứu này cho 7. Keep R.F, Hua Y.,Xi G. (2012). Intracerebral thấy, việc áp dụng thang điểm trong tiên lượng haemorrhage: mechanisms of injury and therapeutic chảy máu não nguyên phát mang tính khả thi. targets. Lancet Neurol, 11(8), 1474 - 4422. Thang điếm FOUR và thang điểm hôn mê 8. Marcati E et al (2011). Validation of the Italian version of a new coma scale: the FOUR score. Glasgow đều có mối tương tương quan chặt chẽ Intern Emergerg Med, Pubplished online 2011, DOI với kết cục lâm sàng với hệ số tương quan cao. 10.1007/s11739-011-0583-x. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHUYẾT SẸO MỔ LẤY THAI SAU MỔ 12 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI Lê Thị Anh Đào1, Đỗ Tuấn Đạt1, Nguyễn Tài Đức2 TÓM TẮT nhóm sản phụ không có và có khuyết sẹo mổ lấy thai lần lượt là 7,11± 3,82 và 9,8 ± 1,3 (giờ). Kết luận: 9 Mục tiêu: Đặc điểm của khuyết sẹo mổ lấy thai Thời gian phẫu thuật kéo dài không làm tăng tỷ lệ sau mổ 12 tuần tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. khuyết sẹo MLT. Thời gian chuyển dạ kéo dài không Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến làm tăng tỷ lệ khuyết sẹo MLT. Tỷ lệ khuyết sẹo MLT ở cứu trên 136 sản phụ mổ lấy thai lần một tại Bệnh kỹ thuật khâu 02 lớp và sẹo khâu 01 lớp khác biệt viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 không có ý nghĩa thống kê. năm 2021. Kết quả: Tỷ lệ khuyết sẹo MLT ở thời điểm Từ khóa: Khuyết sẹo mổ lấy thai. sau MLT 12 tuần là: 30.3%. Hầu hết khuyết sẹo MLT là khuyết sẹo hình tam giác và là khuyết có kích thước SUMMARY nhỏ. Thời gian phẫu thuật ở nhóm sản phụ không có và có khuyết sẹo mổ lấy thai lần lượt là 18,9518 ± CHARACTERISTICS OF ISTHMOCELE 12 5,38 và 20,763 ± 6,55 (phút). Thời gian chuyển dạ ở WEEK POST CESAREAN SECTION AT HANOI OBSTETRICS GYNECOLOGY HOSPITAL Objectives: Features of cesarean scar defect after 1Đạihọc Y Hà Nội 12 week - cesarean section at Hanoi Obstetrics and 2Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Gynecology Hospital. Methods: This prospective Chịu trách nhiệm chính: Lê Thị Anh Đào study included 136 patients with their first cesarean Email: leanhdao1610@gmail.com section at Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital Ngày nhận bài: 5.01.2022 from July 2020 to July 2021. Results: The prevalence Ngày phản biện khoa học: 28.2.2022 of isthmocele after 12 week - cesarean section is Ngày duyệt bài: 7.3.2022 30.3%. Most of cases are small scar and triangular 28

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 scar. The surgical time in the group of no isthmocele Tiêu chuẩn lựa chọn: Các sản phụ mổ lấy patients and isthmocele are 18,9518 ± 5,38 vs 20,763 thai lần đầu với tiêu chuẩn đường mổ đường ± 6,55, respectively. The labor duration in the group of no isthmocele patients and isthmocele are 7,11± ngang đoạn dưới tử cung (trong tường trình 3,82 vs 9,8 ± 1,3, respectively. Conclusion: Longer phẫu thuật), được thăm khám tại thời điểm sau surgery time and prolonged labor duration are MLT 12 tuần. independent factors of isthmocele. The risk of Tiêu chuẩn loại trừ: Các sản phụ có tiền sử isthmocele in the double-layer closure of the MLT hoặc các phẫu thuật khác liên quan đến tử hysterotomy incision is the same as those in the cung, đường mở cơ tử cung lấy thai không phải sinlge-layer closure. Keywords: cesarean scar defect (isthmocele). đường ngang đoạn dưới tử cung, diễn biến cuộc MLT bất thường: chảy máu, nhiễm trùng sau MLT. I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2. Phương pháp nghiên cứu Khuyết sẹo mổ lấy thai (MLT) là sự mất liên Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tục của nội mạc tử cung, một phần hay toàn bộ tiến cứu trên 136 sản phụ mổ lấy thai lần một tại lớp cơ thành trước eo tử cung, xuất hiện sau mổ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đáp ứng đủ tiêu chuẩn lấy thai, gây ra sự hình thành túi dịch tại vị trí lựa chọn và không nằm trong nhóm tiêu chuẩn thành trước đoạn dưới tử cung, eo tử cung hay loại trừ, đồng ý tham gia nghiên cứu. đoạn trên của ống cổ tử cung1,2. Tính đến hiện Phương pháp thu thập thông tin: Tất cả tại, có hơn 230 nghiên cứu về khuyết sẹo MLT các sản phụ đủ tiêu chuẩn nghiên cứu được thăm đã công bố kết quả các nghiên cứu rất khác khám và trực tiếp siêu âm đường âm đạo, theo nhau. Tỷ lệ khuyết sẹo MLT từ 19-84% tùy theo dõi và ghi lại số liệu ở thời điểm sau MLT 12 tuần. từng nghiên cứu3. Cùng với sự gia tăng tỷ lệ mổ Xử lý và phân tích số liệu: Các số liệu thu lấy thai trên thế giới cũng như ở Việt Nam, tỷ lệ thập được sẽ được nhập và xử lý bằng phần khuyết sẹo MLT ngày càng tăng và trở thành vấn mềm SPSS 20.0. đề được các nhà sản khoa đặc biệt quan tâm. Đạo đức nghiên cứu: Tuân thủ các nguyên Khuyết sẹo MLT là nguyên nhân dẫn đến các bất tắc về đạo đức trong nghiên cứu y học thường liên quan đến sản khoa: Chửa trên sẹo MLT, rau tiền đạo, rau cài răng lược, vỡ tử cung; III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU những bất thường liên quan phụ khoa: xuất Số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu là huyết tử cung bất thường, đau hạ vị, thống kinh, 136 bà mẹ sau mổ lấy thai. giao hợp đau, són tiểu hay vô sinh thứ phát 4,5. Tỷ lệ khuyết sẹo mổ lấy thai ở thời điểm sau Tuy nhiên, khuyết sẹo MLT có thể không có triệu MLT 12 tuần là: 30,3%. chứng và chỉ được phát hiện tình cờ trên siêu Bảng 1. Phân loại hình dạng khuyết sẹo MLT âm. Ngoài ra các đặc điểm của khuyết sẹo MLT CDS sau MLT Hình dạng cũng thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào 4 tuần (%) nhiều yếu tố liên quan đến quá trình lành sẹo. Vì Hình tam giác 70% (28) vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục Hình bán nguyệt 25% (10) tiêu: Đặc điểm của khuyết sẹo mổ lấy thai sau Hình tròn 5% (2) mổ 12 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nhận xét: Hình dạng chủ yếu của khuyết sẹo lấy thai là hình tam giác, sau đó là hình bán II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU nguyệt và hình tròn. 1. Đối tượng nghiên cứu: Tại thời điểm 4 tuần sau mổ Phần lớn Các sản phụ mổ lấy thai lần đầu tại Bệnh viện khuyết sẹo MLT đều là khuyết sẹo nhỏ. Chỉ có Phụ Sản Hà Nội từ tháng 7 năm 2020 đến tháng duy nhất 1 trường hợp khuyết sẹo lớn. 7 năm 2021. Bảng 2. Liên quan giữa các đặc điểm cuộc MLT và khuyết sẹo MLT Sau MLT 12 tuần Đặc điểm Không có khuyết sẹo Có khuyết sẹo p Tổng số máu mất (ml) 313,8±48,3 302,6±16,22 > 0,05 Thời gian phẫu thuật ( phút) 18,9±5,38 20,7±6,55 >0,05 Thời gian chuyển dạ ( giờ) 7,11±3,8 9,8±1,3 > 0,05 Cân nặng thai (gram) 3228,4±451,2 3257,9±308,9 > 0,05 Thai to 13 3 < 0,05 Chỉ định Thai suy 7 4 > 0,05 MLT Rau tiền đạo 6 3 >0,05 29

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 Ối vỡ sớm 4 0 CTC không tiến triển 8 7 >0,05 Đầu không lọt 7 3 >0,05 Xin mổ 6 4 >0,05 Nhận xét: thời gian trung bình phẫu thuật và thời gian trung bình chuyển dạ của hai nhóm có và không có khuyết sẹo ở thời điểm sau MLT 12 tuần khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ có khuyết sẹo và không có khuyết sẹo ở nhóm chỉ định mổ lấy thai do thai to khác biệt có ý nghĩa thống kê. Bảng 3. Liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ và khuyết sẹo MLT sau MLT 12 tuần Các yếu tố Không có khuyết sẹo Có khuyết sẹo P Hình thức Mổ chủ động 62 (72,8%) 23 (27,2%) >0,05 mổ Mổ cấp cứu 30 (59,5%) 17 (40,5%) Bác sĩ phẫu Bác sĩ cọc 1 64 (70,5%) 26 (29,5%) >0,05 thuật Bác sĩ cọc 2 28 (62,9%) 14 (37,1%) Kỹ thuật Khâu 1 lớp 49 (63,2%) 25 (36,8%) >0.05 khâu Khâu 2 lớp 43 (75,9%) 15 (24,1%) Đóng 61 (71%) 25 (29%) > 0,05 Độ xóa mở 1-4 cm 20 (62.5%) 12 (37.5%) >0,05 CTC > 5 cm 11 (73.6%) 3 (21,4%) >0,05 Tư thế tử Trước 74 (70.2%) 34 (29.8%) > 0,05 cung Sau 18 (65.4%) 6 (34.6%) Nhận xét: Hình thức mổ, bác sĩ phẫu thuật, kỹ thuật khâu, độ xóa mở CTC, tư thế tử cung không phải yếu tố nguy cơ của khuyết sẹo MLT ở thời điểm sau MLT 12 tuần. Bảng 4. Liên quan độ xóa mở cổ tử cung, cung qua đầu dò âm đạo vì ưu điểm đơn giản, thời gian chuyển dạ và khuyết sẹo sau MLT dễ thực hiện. Việc quyết định thực hiện phương 12 tuần trong mổ cấp cứu pháp nào trong thiết kế nghiên cứu có tác động Sau MLT 12 tuần rất lớn đến kết quả. Và cuối cùng Tiêu chuẩn Yếu tố Không đánh giá khác nhau giữa các nghiên cứu cũng CDS P CDS dẫn đến tỷ lệ khác nhau. Mặc dù đã có rất nhiều CTC đóng 1 3 >0.05 nghiên cứu được thực hiện trong gần 15 năm tuy Độ xóa 1 - 4 cm 12 20 >0.05 nhiên tiêu chuẩn định nghĩa khuyết sẹo hoàn mở CTC ≥ 5 cm 3 9 >0.05 toàn chưa thống nhất. < 2h 1 3 >0,05 Hình dạng khuyết sẹo MLT chiếm tỷ lệ cao Thời gian 2 - 5h 11 20 >0.05 nhất là hình tam giác: 28 ca chiếm 70% ở thời chuyển dạ ≥ 5h 5 7 >0.05 điểm sau MLT 12 tuần; hình bán nguyệt và hình Nhận xét: Yếu tố độ xóa mở CTC và thời tròn chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3. Kết quả này phù gian chuyển dạ không phải là yếu tố nguy cơ của hợp với phần lớn các nghiên cứu: các tác giả đều khuyết sẹo MLT trong nhóm mổ cấp cứu. mô tả khuyết sẹo MLT có hình tam giác chiếm tỷ IV. BÀN LUẬN lệ cao nhất. Tỷ lệ khuyết sẹo mổ lấy thai tại thời điểm 3 Dựa trên kích thước của chiều dày lớp cơ tử tháng sau mổ lấy thai là: 30.3%; tương đồng cung còn lại (RMT), khuyết sẹo MLT được phân nghiên cứu của Rasha Kamel là 26.3%6. Dựa vào thành hai loại lớn và nhỏ. Áp dụng tiêu chuẩn kết quả các nghiên cứu đã tiến hành trên thế sẹo lớn khi chiều dày lớp cơ còn lại < 50% toàn giới, dễ dàng nhận thấy tỷ lệ khuyết sẹo là rất bộ chiều dày lớp cơ tử cung (AMT), nghiên cứu khác nhau từ 19,4% - 88%7. Sở dĩ có sự khác thu được duy nhất 1 trường hợp sẹo lớn có tỷ lệ nhau vì những nguyên nhân sau: Cách lựa chọn AMT/RMT ở thời điểm sau MLT 12 tuần là 2,07. đối tượng nghiên cứu ảnh hưởng rất lớn đến tỷ Trường hợp khuyết sẹo lớn ở sản phụ có mổ đẻ lệ khuyết sẹo MLT ví dụ số lần MLT do đó các cấp cứu do bất tương xứng thai – khung chậu nghiên cứu khác nhau dẫn đến tỷ lệ khuyết sẹo mẹ; CTC mở < 5 cm và thời gian chuyển dạ > khác nhau rất nhiều. Phương pháp tiếp cận và 5h, cân nặng thai 3600gr. Việc phân loại khuyết chẩn đoán cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ. Cho đến sẹo theo kích thước dựa vào RMT có ý nghĩa thời điểm hiện tại có 6 phương pháp được sử quan trọng trong việc quyết định phương pháp dụng để chẩn đoán khuyết sẹo MLT. Phương điều trị khuyết sẹo. Nếu khuyết sẹo lớn có RMT pháp phổ biến nhất được sử dụng là siêu âm tử < 3mm, lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội 30

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 soi sửa sẹo; nếu buồng tử cung để sửa sẹo. phải là yếu tố nguy cơ đối với khuyết sẹo MLT. Thời gian phẫu thuật trung bình của hai nhóm Kết quả này tương tự với kết quả của I.Y. Park. có và không có khuyết sẹo ở thời điểm sau mổ Tuy nhiên trong một vài nghiên cứu, tư thế tử lấy thai 12 tuần là: 20,763 ± 6,55 vs 18,9518 ± cung ngả sau có liên quan đến việc tạo thành 5,38, p = 0,112; CI 95%: (- 4,049; 0,42). Như khuyết sẹo. Một lý do được đưa ra để giải thích vậy, thời gian phẫu thuật trung bình giữa hai cho điều này: MLT ở tử cung ngả sau sẽ tạo áp nhóm có và không có khuyết sẹo MLT ở thời lực lớn hơn trong quá trình liền sẹo, dẫn tới sự điểm sau phẫu thuật 4 tuần là không có sự khác co kéo lên vết sẹo và làm giảm sự tưới máu lên biệt. Sở dĩ có điều này có thể do cỡ mẫu nghiên vết sẹo MLT. Sự thay đổi tư thế tử cung sau MLT cứu chưa đủ lớn. Nếu tiếp tục tiến hành nghiên có thể xảy ra phụ thuộc vào những yếu tố trong cứu với cỡ mẫu lớn hơn có thể nhận định thời cuộc MLT như vị trí thấp của vết sẹo MLT, kỹ gian phẫu thuật là yếu tố nguy cơ độc lập với thuật khâu cơ tử cung hay những hoạt động khuyết sẹo MLT. Thời gian chuyển dạ: thời gian trong phẫu thuật ảnh hưởng tới việc hình thành chuyển dạ trung bình của nhóm có và không có ổ viêm dính. Các nghiên cứu cũng chưa chắc khuyết sẹo tại thời điểm sau MLT 12 tuần là: 9,8 chắn được được tư thế ngả sau tạo khuyết sẹo ± 1,3 vs 7,11± 3,82, p = 0,159, CI 95% (-6,591; hay ngược lại tư thế tử cung trở thành ngả sau 1,213). Như vậy ở thời điểm 12 tuần sau MLT, do sự liền sẹo không tốt ở cơ tử cung8. thời gian chuyển dạ trung bình của hai nhóm có và không có khuyết sẹo là không có sự khác biệt. V. KẾT LUẬN Thời gian chuyển dạ được xếp trong nhóm yếu Tỷ lệ khuyết sẹo MLT ở thời điểm sau MLT 12 tố ảnh hưởng đến vị trí vết mổ lấy thai, không tuần là: 30.3%. Khuyết sẹo hình tam giác chiếm thuộc nhóm ảnh hưởng đến khả năng liền sẹo. tỷ lệ lớn nhất là 70%. Thời gian phẫu thuật kéo Điều lo ngại nhất của việc chuyển dạ kéo dài dẫn dài không làm tăng tỷ lệ khuyết sẹo MLT. Thời đến khả năng tạo thành khuyết sẹo chính là vị trí gian chuyển dạ kéo dài không làm tăng tỷ lệ vết MLT có sát lỗ trong CTC hay không nên nếu khuyết sẹo MLT .Tỷ lệ khuyết sẹo MLT ở kỹ thuật vị trí vết mổ lấy thai không quá thấp; sau MLT 12 khâu 02 lớp và sẹo khâu 01 lớp khác biệt không tuần, khả năng liền sẹo tốt hơn thì yếu tố thời có ý nghĩa thống kê. gian chuyển dạ không còn tác động đến khuyết TÀI LIỆU THAM KHẢO sẹo. Thêm nữa, cỡ mẫu không đủ lớn có thể dẫn 1. Vervoort AJMW, Uittenbogaard LB, đến kết quả yếu tố thời gian chuyển dạ không là Hehenkamp WJK, Brölmann H a. M, Mol BWJ, yếu tố nguy cơ với khuyết sẹo tại thời điểm sau Huirne J a. F. Why do niches develop in Caesarean uterine scars? Hypotheses on the aetiology of MLT 12 tuần. niche development. Hum Reprod Oxf Engl. Ở thời điểm sau MLT 12 tuần, tỷ lệ khuyết sẹ 2015;30(12):2695-2702. của nhóm khâu 01 lớp là 36,8% cao hơn so với doi:10.1093/humrep/dev240 khâu 02 lớp là 24,1%, p > 0,05 nên sự khác biệt 2. Kremer TG, Ghiorzi IB, Dibi RP. Isthmocele: an overview of diagnosis and treatment. Rev Assoc này không có ý nghĩa thống kê tuy nhiên nghiên Medica Bras 1992. 2019;65(5):714-721. cứu cho rằng nếu thực hiện cỡ mẫu lớn hơn rất doi:10.1590/1806-9282.65.5.714 có thể tỷ lệ tạo sẹo sẽ là khác biệt có ý nghĩa 3. Park IY, Kim MR, Lee HN, Gen Y, Kim MJ. Risk thống kê. Trong nhóm mổ cấp cứu, phân tích factors for Korean women to develop an isthmocele after a cesarean section. BMC thời gian chuyển dạ ta thấy tỷ lệ khuyết sẹo cao Pregnancy Childbirth. 2018;18(1):162. nhất ở nhóm chuyển dạ với thời gian kéo dài trên doi:10.1186/s12884-018-1821-2 10h, tiếp sau là ở nhóm chưa chuyển dạ tuy 4. B MV, C R. Cesarean scar defect and its nhiên p > 0.05. So sánh với nghiên cứu Riita: association with clinical symptoms, uterine position thời gian chuyển dạ của nhóm có sẹo dài hơn: and the number of cesarean sections. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2020;9(10):4091-4096. 16,3 ±13,9, p = 0.039 do đó theo nghiên cứu doi:10.18203/2320-1770.ijrcog20204293 này thời gian chuyển dạ là một yếu tố nguy cơ 5. Wang CB, Chiu WWC, Lee CY, Sun YL, Lin YH, độc lập đối với việc tạo khuyết sẹo. Như vậy, yếu Tseng CJ. Cesarean scar defect: correlation tố xóa mở CTC không phải là yếu tố nguy cơ độc between Cesarean section number, defect size, clinical symptoms and uterine position. Ultrasound lập của khuyết sẹo. Xét trong nhóm mổ cấp cứu, Obstet Gynecol Off J Int Soc Ultrasound Obstet thời gian chuyển dạ 2-5h và CTC xóa mở 1-4 cm Gynecol. 2009;34(1):85-89. doi:10.1002/uog.6405 làm tăng tỷ lệ khuyết sẹo nhưng khác biệt không 6. Kamel R, Eissa T, Sharaf M, Negm S, có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ khuyết sẹo giữa hai Thilaganathan B. Position and integrity of uterine scar are determined by degree of cervical dilatation nhóm tư thế tử cung ngả trước và ngả sau at time of Cesarean section. Ultrasound Obstet không khác biệt. Như vậy tư thế tử cung không 31

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 Gynecol Off J Int Soc Ultrasound Obstet Gynecol. 8. Bij de Vaate AJM, Brölmann H a. M, van der 2021;57(3):466-470. doi:10.1002/uog.22053 Voet LF, van der Slikke JW, Veersema S, Huirne J 7. Hanacek J, Vojtech J, Urbankova I, et al. a. F. Ultrasound evaluation of the Cesarean scar: Ultrasound cesarean scar assessment one year relation between a niche and postmenstrual postpartum in relation to one- or two-layer uterine spotting. Ultrasound Obstet Gynecol Off J Int Soc suture closure. Acta Obstet Gynecol Scand. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011;37(1):93-99. 2020;99(1):69-78. doi:10.1111/aogs.13714 doi:10.1002/uog.8864 NHẬN XÉT MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY HẸP MIỆNG NỐI SAU PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN UNG THƯ TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN K Phạm Văn Bình*, Phan Hữu Huỳnh** TÓM TẮT đa số các báo cáo cho rằng HMN là khi ống soi đại tràng không thể đi qua được miệng nối [3]. 10 Mục tiêu: Đánh giá một số yếu tố nguy cơ gây hẹp miệng nối sau mổ triệt căn ung thư trực tràng. Một cách chẩn đoán khác hay được dùng là khi Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu hồi cứu. Kết không thể đưa ngón II hoặc que thăm đường quả: Nghiên cứu bao gồm 256 BN ung thư trực tràng kính 19 mm qua miệng nối khi thăm trực tràng được phẫu thuật triệt căn, tỷ lệ hẹp miệng nối 3,52%. Có 3 yếu tố nguy cơ liên quan đến hẹp miệng nối là: [2] [4]. Nghiên cứu của Kumar và cộng sự trên xạ trị tiền phẫu (OR=8,18, 95%CI=1,66–40,32), phẫu 108 bệnh nhân (BN) ghi nhận tỷ lệ HMN là thuật bảo tồn cơ thắt (ISR) (OR=11,4, 95%CI=2,30– 17,6% (19/108 ca), yếu tố nguy cơ bao gồm 56,42) và rò miệng nối sau mổ (OR=23,24, 95%CI = khoảng cách của u đến mép hậu môn, có biến 3,34–161,80). Kết luận: Các yếu tố nguy cơ gây hẹp chứng rò miệng nối sau mổ và giải phẫu bệnh là miệng nối sau mổ là: Rò miệng nối, phẫu thuật ISR, ung thư biểu mô chế nhầy [6]. Báo cáo của Lee tia xạ trước mổ. với cho thấy tỷ lệ HMN là 7,8% (45/586 BN). Yếu SUMMARY tố nguy cơ được nhóm tác giả này khẳng định là: ASSESSMENT RISK FACTORS OF xạ trị sau mổ và khâu nối tay miệng nối đại tràng ANASTOMOTIC STRICTURE FOLLOWING ống hậu môn [7]. RECTAL CANCER SURGERY AT K HOSPITAL Số lượng BN ung thư trực tràng đặc biệt là Aim: To acess the risk factor of anastomotic nhóm có tổn thương trực tràng trung bình - thấp stricture following rectal cancer surgery. Method: được phẫu thuật triệt căn tại khoa Ngoại Bụng 1 Restrospective study. Results: Among the 256 – Bệnh viện K tăng dần trong vài năm trở lại đây. patients included, 9 (3.52%) were diagnosed as having anastomotic stricture. Multivariable logistic Hiện tại chưa có nghiên cứu nào đánh giá về tình regression analysis revealed that postoperative trạng HMN cũng như yếu tố nguy cơ của biến radiotherapy (OR=8.18, 95%CI=1.66–40.32), chứng này. Chính vì vậy, đề tài này được thực intersphincteric resection (ISR) (OR=11.4, hiện với mục tiêu: Nhận xét một số yếu tố nguy 95%CI=2.30–56.42), anastomotic leak (OR= cơ gây hẹp miệng nối sau phẫu thuật triệt căn 23.24.95%CI = 3.34–161.80) were independent risk factors of anastomotic stricture. Conclusion: ISR, ung thư trực tràng. postoperative radiotherapy and anastomotic leak were II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU independent risk factors of anastomotic stricture. Keywords: Anastomosis stricture , rectal cancer, 1. Đối tượng nghiên cứu - Tiêu chuẩn lựa chọn: BN ung thư trực tràng I. ĐẶT VẤN ĐỀ được phẫu thuật triệt căn và nối đại tràng với Hẹp miệng nối trực tràng (HMN) là biến trực tràng còn lại hoặc ống hậu môn. Chẩn đoán chứng sau mổ thường gặp trong phẫu thuật triệt là HMN sau mổ khi không đưa ống soi mềm căn ung thư trực tràng với tỷ lệ khoảng 2,5 – đường kính 14mm, hệ thống nội soi Olympus 19,5% [1], [2], [3] [8]. Hiện tại chưa có một qua được khi thực hiện nội soi đại trực tràng ở thống nhất chung về tiêu chuẩn chẩn đoán HMN, bất kỳ thời điểm nào sau khi xuất viện. Đối với những BN có làm HMNT hồi tràng thì tính từ sau *Trung tâm phẫu thuật nội soi Rô bốt, Bệnh viện K khi được phẫu thuật đóng HMNT. **Bệnh viện K - Thời gian: 01/2017 đến tháng 10/2021, địa Chịu trách nhiệm chính: Phạm văn Bình điểm: Khoa Ngoại Bụng 1, bệnh viện K. Email: binhva@yahoo.fr 2.2. Phương pháp nghiên cứu Ngày nhận bài: 6.01.2022 Ngày phản biện khoa học: 1.3.2022 - Nghiên cứu hồi cứu. Lựa chọn cỡ mẫu thuận Ngày duyệt bài: 10.3.2022 tiện, N= 256 BN. 32

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dac-diem-cua-khuyet-seo-mo-lay-thai-sau-mo-12-tuan-tai-benh-vien-phu-san-ha-noi-2532804.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY