MangYTe

Tài liệu y khoa

Điều trị u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng Methotrexate bằng phác đồ đơn hóa trị liệu Actinomycin D 5 ngày

Điều trị u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng Methotrexate bằng phác đồ đơn hóa trị liệu Actinomycin D 5 ngày
  • Mã tin: 1622
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng có ảnh hưởng đến kết quả điều trị của nhóm bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng Methotrexate (MTX) điều trị bằng phác đồ đơn hóa trị liệu Actinomycin D (ACTD) 5 ngày.

Nội dung Text: Điều trị u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng Methotrexate bằng phác đồ đơn hóa trị liệu Actinomycin D 5 ngày

NGHIÊN CỨU PHỤ KHOA - KHỐI U Điều trị u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng Methotrexate bằng phác đồ đơn hóa trị liệu Actinomycin D 5 ngày Nguyễn Văn Thắng1, Nguyễn Hà Bảo Vân1, Lê Thị Thu Hương1, Đoàn Thị Hảo1 1 Bệnh viện Phụ sản Trung ương doi:10.46755/vjog.2021.4.1305 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Nguyễn Hà Bảo Vân, email: nguyenhabaovan313@gmail.com Nhận bài (received): 29/11/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 20/12/2021 Tóm tắt Mục tiêu: Các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng có ảnh hưởng đến kết quả điều trị của nhóm bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng Methotrexate (MTX) điều trị bằng phác đồ đơn hóa trị liệu Actinomycin D (ACTD) 5 ngày. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 40 bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng MTX điều trị bằng ACTD 5 ngày tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (BVPSTW) từ tháng 01/2019 - 10/2021. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả cắt ngang không đối chứng dựa trên hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Kết quả: Tỷ lệ thành công chung là 85%, đặc biệt với nhóm bệnh nhân có nồng độ βhCG trước khi đổi phác đồ điều trị ≤ 300IU/l thì tỷ lệ khỏi bệnh đạt tới 91,2% với p = 0,033. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với OR = 10,33 (CI 95%: 1,44 - 75,69). Điểm FIGO tại thời điểm chẩn đoán bệnh cũng góp phần tiên lượng khả năng đáp ứng điều trị. Từ 0-2 điểm, tỷ lệ kháng thuốc là 0%. Khả năng khỏi bệnh của nhóm có điểm FIGO từ 0-2 điểm lớn gấp 1,46 lần nhóm bệnh nhân từ 3 điểm trở lên. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,001. Có 4 tác dụng không mong muốn chính (ADR) là nôn, viêm miệng, hạ bạch cầu, tăng men gan tuy nhiên tỷ lệ ghi nhận các tác dụng này trên lâm sàng không đáng kể và mức độ nhẹ. Kết luận: Phác đồ Actinomycin D 5 ngày là phác đồ hiệu quả, an toàn trong điều trị nhóm bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng Methotrexate có nồng độ βhCG tại thời điểm chuyển phác đồ điều trị ≤ 300 IU/l và điểm FIGO từ 0-2 điểm. Từ khóa: U nguyên bào nuôi nguy cơ thấp; Actinomycin D. 5 – day Actinomycin D regimen in the treatment of Methotrexate - resistant low - risk Gestational Trophoblastic Disease Nguyen Van Thang1, Nguyen Ha Bao Van1, Le Thi Thu Huong1, Doan Thi Hao1 1 National Hospital of Obstetrics and Gynecology Abstract Objectives: Clinical and subclinical characteristics of a group of patients with MTX-resistant low-risk gestational trophoblastic disease treated with a 5-day ActinomycinD (ACTD) monotherapy regimen. Subjects and methods: 40 patients with MTX-resistant low-risk gestational trophoblastic disease treated with ACTD for 5 days at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology from January 2019 to October 2021. Methods: A retrospective descriptive cross-sectional study without a control based on the medical records of the National Hospital of Obstetrics and Gynecology. Results: The overall success rate was 85%, especially in the group of patients with pretreatment βhCG concentration ≤ 300IU/l, the cure rate reached 91.2% with p=0.033. The difference is statistically significant with OR=10.33. 95% CI: 1.44-75.69. The FIGO score at the time of diagnosis also contributes to the prognosis of treatment response. From 0 to 2 points, there are no drug-resistant patients. The recovery ability of the group with the FIGO score from 0 to 2 points was 1.46 times greater than that of the group of patients with 3 or more points. The difference was statistically significant with p=0.001. There are 4 main adverse effects (ADRs) are vomiting, stomatitis, leukopenia, elevated liver enzymes. Conclusions: The 5-day actinomycin D is an effective and safe regimen in the treatment of Methotrexate-resistant low- risk gestational trophoblastic patients with βhCG levels ≤ 300 IU/l and FIGO score from 0-2 points Keywords: low - risk gestational trophoblastic disease; Actinomycin D. Nguyễn Văn Thắng và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):29-34.doi:10.46755/vjog.2021.4.1305 29

1. ĐẶT VẤN ĐỀ bệnh nhân được điều trị ở viện đã được giải thích kỹ U nguyên bào nuôi là nhóm bệnh lý ác tính gây ra về khả năng kháng thuốc và các tác dụng không mong bởi sự tăng sinh các nguyên bào nuôi. Trong phụ khoa, muốn của thuốc. bệnh lý này thường đi sau một tiền sử thai sản và có Với mong muốn tìm hiểu về kết quả điều trị và rút 4 nhóm chính là ung thư nguyên bào nuôi, chửa trứng kinh nghiệm khi áp dụng phác đồ này, chúng tôi làm xâm lấn, u nguyên bào nuôi vùng rau bám và u nguyên nghiên cứu này để hoàn thành mục tiêu đã đưa ra. bào nuôi dạng biểu mô [1]. Đây là nhóm bệnh lý có độ ác tính cao do sự di căn 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU nhanh chóng của các tế bào ung thư theo cả 3 đường: 2.1. Đối tượng nghiên cứu: 40 trường hợp được Máu, bạch huyết và xâm lấn tại chỗ [2]. Vì thế, việc chẩn đoán u nguyên bào nuôi kháng MTX, sử dụng điều trị bằng phẫu thuật cho hiệu quả không cao. Điều phác đồ Actinomycin D 5 ngày điều trị đến khi khỏi trị toàn thân là biện pháp điều trị chủ yếu. Hóa chất là bệnh hoặc kháng thuốc tại Bệnh viện Phụ Sản Trung phương pháp điều trị đầu tay đối với nhóm bệnh lý này. ương từ tháng 01/2019 đến tháng 10/2021. Để làm căn cứ cho việc điều trị, hiện nay hầu hết các Tiêu chuẩn chọn mẫu: Toàn bộ bệnh nhân được nước trên thế giới đều đồng thuận phân loại u nguyên chẩn đoán u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp có điểm bào nuôi dựa trên bảng điểm tiên lượng FIGO 2000 [3]. FIGO ≤7, được điều trị bằng phác đồ Methotrexate/ Kết quả điều trị hóa chất cho tiên lượng khá tốt ngay Acid folinic 8 ngày, khi kháng thuốc chuyển sang điều cả ở nhóm u nguyên bào nuôi nguy cơ cao. trị phác đồ Actinomycin D 5 ngày cho đến khi khỏi Bài báo này tập trung vào đối tượng u nguyên bào bệnh hoặc kháng thuốc hoặc chuyển phác đồ vì ngộ nuôi nguy cơ thấp. Trong nhóm này, hóa chất đầu tiên độc hoặc bỏ điều trị hoặc tử vong. Bệnh nhân được được sử dụng ở hầu hết các trung tâm ung thư là MTX. điều trị khỏi bệnh là bệnh nhân điều trị thành công. Kết quả khỏi bệnh hoàn toàn đạt trên 90%, tuy nhiên Bệnh nhân thất bại là kháng thuốc hoặc ngộ độc phải chỉ có khoảng 75% số bệnh nhân khỏi hoàn toàn khi đổi phác đồ điều trị, bỏ cuộc, tử vong. điều trị MTX [4],[5]. Số còn lại kháng thuốc và phải đổi Tiêu chuẩn loại trừ: các bệnh nhân kháng phác đồ phác đồ khác. Việc đổi sang phác đồ nào tùy thuộc Methotrexate/ Acid folinic chuyển sang phác đồ đa vào tình trạng bệnh nhân, mức thu nhập của người hóa trị liệu EMACO. bệnh, kinh nghiệm điều trị của bác sỹ và điều kiện thực 2.2. Phương pháp nghiên cứu tế của trung tâm điều trị. Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên hồ sơ bệnh Phác đồ điều trị hầu như không thống nhất. Có án của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong khoảng nhiều khuyến cáo sử dụng đơn hóa trị liệu Actinomycin thời gian trên. D cho những bệnh nhân kháng MTX có nồng độ βhCG Tiêu chuẩn kháng thuốc: Nồng độ βhCG ở chu kỳ tại thời điểm kháng thuốc là dưới 1000 IU/l hoặc dưới sau tăng lên so với chu kỳ trước hoặc bình nguyên 300 IU/l. Khi kháng với phác đồ Actinomycin D thì (không tăng giảm dưới 10%) qua 3 chu kỳ liên tiếp. chuyển sang phác đồ EMACO [6],[7]. Cách sử dụng Xuất hiện nhân di căn mới. Actinomycin D cũng có những điểm khác nhau tùy tình Phác đồ Methotrexate/Acid Folinic: Methotrexate hình bệnh tật. Có thể chọn lựa giữa 2 phác đồ điều trị: 50mg tiêm bắp ngày 1,3,5,7. Acid folinic 5mg tiêm bắp Tiêm liều Actinomycin D 1,25 mg/m2 da, nghỉ 2 tuần ngày 2,4,6,8. Nhắc lại sau 1 tuần. Khi xuất hiện kháng sau đó điều trị tiếp, hoặc tiêm liên tục trong 5 ngày liều thuốc, chuyển đổi sang phác đồ khác, không tăng liều Actinomycin D 0,5 mg sau đó nghỉ 2 tuần [8]. Methotrexate. Tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, trước năm Phác đồ Actinomycin D 5 ngày: Actinomycin D 2019 chúng tôi sử dụng phác đồ EMACO để điều trị 0,5mg tiêm bắp x 5 ngày. Nhắc lại sau 2 tuần. nhóm bệnh nhân kháng MTX này. Tuy nhiên từ năm Các biến số thu thập: Tiền sử sản khoa, điểm FIGO 2019 trở lại đây, do có sự mở cửa hơn đối với việc tại thời điểm chẩn đoán bệnh, nồng độ βhCG khi đổi nhập thuốc, chúng tôi đã sử dụng phác đồ đơn hóa phác đồ điều trị, số chu kỳ Actinomycin D đã điều trị, trị liệu Actinomycin D 5 ngày để điều trị, khi kháng kết quả điều trị, tổng số ngày điều trị, các tác dụng với Actinomycin D thì đổi sang phác đồ đa hóa trị liệu không mong muốn: nôn, viêm miệng, hạ bạch cầu, EMACO. tăng men gan. Do các khuyến cáo trên thế giới thay đổi qua từng Xử lý số liệu: Phần mềm SPSS 25.0. Sử dụng các năm, chưa có một sự đồng thuận nào về phác đồ tốt thuật toán T- Test tính trung bình, χ2, Fisher để kiểm nhất dành cho nhóm bệnh nhân u nguyên bào nuôi định so sánh các kết quả. Sự khác nhau giữa các nguy cơ thấp kháng MTX. Hơn nữa, ở một số nghiên thông số được coi là có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05. cứu thậm chí cho thấy Actinomycin D có hiệu quả tốt hơn MTX trong việc trở thành phác đồ đầu tay điều 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU trị u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp [9]. Chúng tôi có 3.1. Kết quả điều trị mở rộng chỉ định điều trị Actinomycin D với nhóm đối - Số ngày điều trị trung bình: Từ 22 - 141 ngày, trung tượng kháng MTX có nồng độ βhCG trên 1000 IU/l bình 75 ± 26,47 ngày. so với trong phác đồ của NCCN [6] và đánh giá mức - Kết quả điều trị độ đáp ứng của thuốc với tình trạng bệnh. Tất cả các 30 Nguyễn Văn Thắng và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):29-34.doi:10.46755/vjog.2021.4.1305

Biểu đồ 1. Kết quả điều trị Ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu, tỷ lệ khỏi bệnh sau điều trị ở mức 85%. Ở nhóm 15% kháng thuốc, chúng tôi xem xét các yếu tố nguy cơ để tiên lượng trước khả năng kháng thuốc khi áp dụng phác đồ này. 3.2. Số chu kỳ điều trị Actinomycin Từ 1 - 7 chu kỳ, trung bình 4 ± 1,1 chu kỳ. 3.3. Mối liên quan giữa một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị Bảng 1. Mối liên quan giữa một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị Kết quả điều trị Đặc điểm Khỏi bệnh Kháng thuốc Giá trị p n (%) n (%) Thai trứng 30 (88,2%) 4 (66,6%) Hỏng thai 4 (11,8%) 1 (16,7%) Tiền sử sản khoa p = 0,94 Thai đủ tháng 0 (0%) 1 (16,7%) Tổng 34 (100%) 6 (100%) Từ 0 - 2đ 21(61,8%) 0 (0%) Điểm FIGO tại thời điểm p = 0,001 ≥ 3 điểm 13 (38,2%) 6 (100%) chẩn đoán bệnh Tổng 34 (100%) 6 (100%) ≤ 300 IU/l 31 (91,2%) 3 (50%) p = 0,03 Nồng độ βhCG khi đổi > 300 IU/l 3 (8,8%) 3 (50%) OR: 10,33 phác đồ Tổng 34 (100%) 6 (100%) CI 95%: 1,44 - 75,69 Điểm FIGO tại thời điểm chẩn đoán bệnh và nồng độ βhCG tại thời điểm đổi phác đồ điều trị là 2 yếu tố có liên quan đến kết quả điều trị. Điểm FIGO từ 0 - 2 điểm không có bệnh nhân nào kháng thuốc, khả năng khỏi bệnh của nhóm bệnh nhân có điểm FIGO từ 0 - 2 điểm lớn gấp 1,46 lần khả năng khỏi bệnh của nhóm bệnh nhân có điểm FIGO từ 3 điểm trở lên với p = 0,001. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 95%CI: 1,077 - 1,984. Nồng độ βhCG ≤ 300 IU/l thì tỷ lệ thành công là 91,2%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,03, OR: 10,33, 95%CI: 1,44 - 75,69. 3.4. Tác dụng không mong muốn của Actinomycin D Trên lâm sàng chúng tôi ghi nhận được 4 tác dụng không mong muốn (ADR) phổ biến nhất của ACTD là: nôn, hạ bạch cầu, tăng men gan và viêm miệng. Số bệnh nhân ghi nhận không xuất hiện ADR nào trong 4 ADR trên là 10 bệnh nhân, còn lại 30 bệnh nhân có xuất hiện ADR. Tần số xuất hiện của mỗi ADR riêng lẻ được ghi nhận lại trong biểu đồ ở dưới. Hình 2. Một số tác dụng không mong muốn khi dùng ACTD Nguyễn Văn Thắng và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):29-34.doi:10.46755/vjog.2021.4.1305 31

Mặc dù việc dùng ACTD ghi nhận phần lớn số bệnh 4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị nhân xuất hiện tác dụng không mong muốn (75%). Tuy Nhóm đối tượng nghiên cứu của chúng tôi gồm 40 nhiên mức độ xuất hiện của từng ADR riêng lẻ không bệnh nhân được chẩn đoán u nguyên bào nuôi nguy cơ nhiều, mức độ không nặng nề. Vì thế, Actinomycin D thấp, được điều trị bằng MTX thất bại, chuyển sang phác vẫn là một hóa chất điều trị ung thư khá an toàn cho đồ Actinomycin D 5 ngày tiêm 0,5mg mỗi ngày, nghỉ 2 người bệnh. tuần rồi tiêm nhắc lại. Qua phân tích số liệu thấy tỷ lệ thành công nói chung là 85%. Chúng tôi so sánh với 4. BÀN LUẬN một thiết kế nghiên cứu tương tự là nghiên cứu của YM. 4.1. Bàn luận chung về Actinomycin D Hoeijmaker và cộng sự (2020) [19] thấy có những nét Actinomycin D là một kháng sinh gây độc tế bào. Cơ tương đồng và khác biệt. Tác giả này chọn bệnh nhân chế tác dụng của nó là ức chế tăng sinh tế bào bằng cách nghiên cứu cũng không tính đến nồng độ βhCG huyết tạo nên phức hợp vững bền với DNA và gây cản trở tổng thanh trước điều trị nhằm mong muốn tìm ra điểm giới hợp RNA phụ thuộc DNA. Trên thế giới, những nghiên hạn không nên điều trị Actinomycin D để có kế hoạch cứu đầu tiên ghi nhận tác dụng điều trị của Actinomycin điều trị bằng EMACO sớm. Tỷ lệ thành công của chúng D trên mặt bệnh u nguyên bào nuôi đã được công bố tôi cao hơn tỷ lệ thành công của tác giả này là 66,7% số từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước [10], [11]. Actinomycin D bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn, số bệnh nhân còn lại phải cũng được áp dụng khá rộng rãi và nằm trong phác đồ chuyển sang dùng phác đồ đa trị liệu. Cũng theo tác giả điều trị u nguyên bào nuôi của nhiều quốc gia [1], [6], [7]. này, tiền sử thai nghén và nồng độ βhCG trước điều trị Ngoài việc sử dụng trong các phác đồ đa hóa trị liệu như Actinomycin D là những nguy cơ dẫn đến điều trị thất MAC, EMACO, EMAEP để điều trị u nguyên bào nuôi nguy bại với tỷ suất chênh và khoảng tin cậy tương ứng là OR cơ cao, Actinomycin D còn được sử dụng như một phác 19,30, CI 95% 2,04-182,60, p = 0,01 và OR 2,77, CI 95% đồ đơn hóa trị liệu để điều trị u nguyên bào nuôi nguy 1,18-6,50, p = 0,02, tương ứng với các biến trên. Trong khi cơ thấp. Năm 1975, R. Osathanondh và cộng sự nghiên đó, không thấy tác giả đề cập đến vai trò của điểm FIGO cứu điều trị Actinomycin D là phác đồ đầu tay trên 31 trong kết quả điều trị. Ở nghiên cứu của chúng tôi, nồng bệnh nhân u nguyên bào nuôi không di căn và 39 bệnh độ βhCG huyết thanh cũng liên quan chặt chẽ với kết quả nhân có di căn đã thu được kết quả trong nhóm không di điều trị. Với nồng độ βhCG ≤ 300IU/l, khả năng khỏi hoàn căn 94% số bệnh nhân thuyên giảm hoàn toàn và 67% số toàn lên đến 91,2% với p = 0,03, OR: 10,33. CI 95%: 1,44 bệnh nhân có di căn cũng đáp ứng tốt điều trị [12]. Năm -75,69. Khi phân tích đa biến thì thấy nồng độ βhCG ≤ 300 1987, Petrilli và cộng sự nghiên cứu và đề xuất phác đồ IU/l, khả năng khỏi bệnh là 91,2%, từ 300 – ≤1000 IU/l, điều trị 1 liều tiêm tĩnh mạch 1,25 mg/m2 da cho 31 bệnh khả năng khỏi bệnh là 8,8% và trên 1000 IU/l, khả năng nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp mỗi 3 tuần một khỏi bệnh là 0%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p lần, tỷ lệ thành công là 94%, số liều Actinomycin D trung = 0,001 < 0,05. Điều này khá tương đồng với kết quả của bình là 4 chu kỳ, và tác dụng không mong muốn chủ yếu tác giả Hoeijmaker. Tuy nhiên, khi phân tích tiền sử thai là loét đường tiêu hóa nhưng trong giới hạn chịu đựng và kỳ chúng tôi không thấy có sự liên quan về mặt thống kê không có trường hợp nào có nguy hiểm đến tính mạng với kết quả điều trị. Đây là sự khác biệt thú vị giữa kết quả [13]. Từ đó đến nay cũng đã có rất nhiều nghiên cứu của chúng tôi và của nhóm tác giả trên. đánh giá và so sánh tác dụng của 2 loại hóa chất MTX So sánh với một nghiên cứu khác của tác giả Woo và Actinomycin D đối với nhóm bệnh nhân u nguyên bào Dae Kang và cộng sự (2010) [20], tác giả này sử dụng nuôi nguy cơ thấp cũng như cách chia liều của 2 loại hóa phác đồ Actinomycin D 1,25mg/m2 da tiêm 1 lần cho chất này nhằm tìm ra phác đồ hóa chất có hiệu quả điều các bệnh nhân kháng MTX, sau đó cách 2 tuần tiêm trị cao nhất, giảm thiểu những tác dụng không mong nhắc lại đến khi khỏi bệnh hoặc kháng thuốc. Tỷ lệ thành muốn cũng như tiết kiệm chi phí điều trị nhất [9], [14-18]. công của tác giả này là 75, 7% với số chu kỳ Actinomycin Qua các nghiên cứu đó, 2 loại hóa chất này đều chứng D từ 2 - 7 chu kỳ, trung bình là 4 chu kỳ. Tỷ lệ này thấp tỏ hiệu quả cao đối với nhóm bệnh nhân u nguyên bào hơn tỉ lệ thành công theo nghiên cứu của chúng tôi. Số nuôi nguy cơ thấp. Vì vậy, 2 loại hóa chất này vẫn luôn chu kỳ Actinomycin D thì hoàn toàn tương đồng với kết cạnh tranh vị trí là phác đồ điều trị đầu tay trên nhóm quả của chúng tôi (đã được trình bày ở mục 3.2). Nghiên bệnh nhân này. Actinomycin D cho hiệu quả điều trị tốt cứu này cũng chỉ ra giá trị nồng độ βhCG trước điều trị hơn, nhưng MTX có giá thành rẻ hơn ở nhiều quốc gia và Actinomycin D có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả điều trị. ít độc tính hơn, nên Methotrexate trở thành phác đồ đầu Theo nghiên cứu này, nhóm bệnh nhân có nồng độ βhCG tay phổ biến hơn trong điều trị [15],[17]. Actinomycin D trước điều trị ≥1000 IU/l khả năng kháng thuốc cao gấp thường được dùng trong những trường hợp có suy gan 8,91 lần so với nhóm bệnh nhân có nồng độ βhCG trước và kháng MTX. điều trị < 1000 IU/l. Ở nghiên cứu của chúng tôi, với bệnh Tại Việt Nam, Actinomycin D thường được kết hợp nhân có nồng độ βhCG ≥ 1000 IU/l không có bệnh nhân trong các phác đồ EMACO, EMAEP chứ hiếm khi được nào đáp ứng điều trị. Như vậy nồng độ βhCG trước điều sử dụng như một phác đồ đơn hóa trị liệu để điều trị u trị Actinomycin là một mốc quan trọng để tiên lượng khả nguyên bào nuôi. Bệnh viện Phụ Sản Trung ương là một năng thất bại trong điều trị. trong số những đơn vị điều trị ung thư đi tiên phong trong Yếu tố thứ 2 có liên quan đến kết quả điều trị là điểm việc áp dụng phác đồ Actinomycin D 5 ngày trong điều trị FIGO tại thời điểm chẩn đoán bệnh. Điểm FIGO từ 0-2 u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng MTX. Qua 3 năm có tỷ lệ thành công lên đến 100%. Khả năng thành công điều trị và thu thập, phân tích số liệu, chúng tôi cũng đã khi bệnh nhân có điểm FIGO từ 0-2 điểm lớn gấp 1,4 lần có một số kết luận được rút ra. 32 Nguyễn Văn Thắng và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):29-34.doi:10.46755/vjog.2021.4.1305

so với nhóm bệnh nhân có điểm FIGO trước điều trị từ 3 EMACO trong những trường hợp u nguyên bào nuôi nguy điểm trở lên với p = 0,001. Sự khác biệt có ý nghĩa thống cơ thấp thất bại với điều trị MTX có điều kiện nồng độ kê với Như vậy, nhóm đối tượng có điểm từ 0-2 điểm FIGO βhCG ≤ 300IU/l và điểm FIGO từ 0- 2 điểm nên được ứng được chỉ định điều trị Actinomycin D là một chỉ định hợp dụng rộng rãi. lý. Chúng tôi chọn điểm FIGO tại thời điểm chẩn đoán bệnh để phân tích mối liên hệ với kết quả điều trị chứ TÀI LIỆU THAM KHẢO không chọn điểm FIGO tại thời điểm bệnh nhân kháng 1. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Methotrexate đổi phác đồ điều trị vì cách tính điểm FIGO sản phụ khoa. Ban hành kèm theo Quyết định số 315/ khi thay đổi phác đồ điều trị vẫn chưa có sự thống nhất ở QĐ - BYT ngày 29/01/2015. các hướng dẫn điều trị đã được công bố. 2. John R.L. Gestation trophoblast disease I: 4.3. Các tác dụng không mong muốn của Epidemiology, pathology, clinical presentation and Actinomycin D diagnosis of gestation trophoblast disease, and Về vấn đề tác dụng phụ của Actinomycin D, chúng management of hydatidiform mole. American Journal of tôi ghi nhận có 4 tác dụng không mong muốn phổ biến Obstetrics & Gynecology. December 2010:531-539 nhất của Actinomycin là nôn và buồn nôn, viêm miệng, 3. Fang Yang, Xirun Wan, Tao Xu et al. Evaluation and hạ bạch cầu và tăng men gan. 75% số bệnh nhân điều suggestions for improving the FIGO 2000 staging trị có xuất hiện tác dụng không mong muốn của thuốc. criteria for gestational trophoblastic neoplasia: A ten- Nhưng phân tích từng tác dụng không mong muốn riêng year review of 1420 patients. Gynecol Oncol. 2018 Apr; lẻ thì thấy số bệnh nhân xuất hiện tác dụng không mong 10. pii: S0090-8258(18)30271-3 muốn không nhiều và mức độ không nặng. Với triệu 4. Kiều Thanh Vân. Đánh giá tình hình điều trị bệnh u chứng nôn và buồn nôn, tổng số bệnh nhân xuất hiện nguyên bào nuôi bằng MTX đơn thuần tại Bệnh viện Phụ triệu chứng nôn và buồn nôn là 17,5% trong đó nôn nặng Sản Trung ương trong 5 năm 2006 -2010. Luận văn tốt chỉ chiếm 2,5%. Triệu chứng viêm miệng chỉ có 12,5% nghiệp bác sỹ chuyên khoa II. Trường đại học Y Hà Nội. số bệnh nhân mắc, trong đó cũng chỉ có 2,5% số bệnh 2011. nhân loét miệng độ 3. Hạ bạch cầu và tăng men gan là 5. Phan Chí Thành. Nghiên cứu tỷ lệ kháng thuốc và các hai tác dụng không mong muốn thường gặp hơn, trong yếu tố liên quan trong điều trị u nguyên bào nuôi bằng đó số bệnh nhân xuất hiện hạ bạch cầu chiếm 42,5%, tuy MTX và Acid Folic tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. nhiên số bệnh nhân hạ bạch cầu nặng cũng chỉ chiếm Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú bệnh viện. Trường Đại 5%. Tăng men gan có số bệnh nhân là 38%, nhưng mức học Y Hà Nội. 2012. độ tăng men gan cũng không nặng và có thể tự phục hồi 6. National comprehensive cancer network, Inc. NCCN vào chu kỳ điều trị tiếp theo mà không cần điều trị. Qua guidelines version 1.2022: Gestational trophoblastic đó có thể thấy phác đồ đơn hóa trị liệu Actinomycin D là neoplasia Available from: https://www.nccn.org/ một phác đồ điều trị an toàn đối với nhóm bệnh nhân u professionals/physician_gls/pdf/gtn.pdf nguyên bào nuôi kháng MTX. So với việc điều trị EMACO (ngày truy cập: 09/11/2021) thì phác đồ này có nhiều ưu điểm hơn như đường dùng 7. A. Sita Lumsden, D Short, I Lindsay et al. Treatment thuốc đơn giản hơn, chăm sóc trước, trong, sau điều trị outcomes for 681 women with gestational trophoblastic dễ dàng hơn, thời gian dùng thuốc cho bệnh nhân trong 1 tumours following a molar pregnancy at the Charing ngày và số ngày điều trị trong 1 chu kỳ ít hơn so với dùng Cross Hospital, 2000 - 2009. British Journal of Cancer. EMACO. Ngoài ra, bệnh nhân chỉ phải chịu độc tính của 2012; 107.1810- 1814. 1 loại hóa chất thay vì 5 loại hóa chất khác nhau với tác 8. Ngan HYS, Michael J Seckl, Ross S Berkowitz. Update động không mong muốn cộng gộp. Do đó, bệnh nhân sẽ on the diagnosis and management of gestational đỡ mệt và nhân viên y tế đỡ khó khăn hơn trong chăm trophoblastic disease. International Journal of Obstetrics sóc, điều trị bệnh nhân. Vì thế, việc sử dụng Actinomycin and Gynecology. 2015; 131: 123- 126 D thay thế phác đồ EMACO để điều trị nhóm bệnh nhân 9. Fariba Yarandi , Zahra Eftekhar, Hadi Shojaei et al. Pulse u nguyên bào nuôi nguy cơ thấp kháng MTX nên được MTX versus pulse actinomycin D in the treatment of low- khuyến khích áp dụng rộng rãi hơn. risk gestational trophoblastic neoplasia. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2008; 103, 33–37 5. KẾT LUẬN 10. Li MC. Management of choriocarcinoma and Qua phân tích việc sử dụng phác đồ Actinomycin D related tumours of uterus and testis. Med. Clin. N. Am. 5 ngày trên 40 bệnh nhân kháng MTX, chúng tôi rút ra 1961; 45: 661- 676, 1961. một số nhận xét sau: sử dụng Actinomycin D theo phác 11. Griff T. Ross, Leo L. Stolbach, Roy Hertz. Actinomycin đồ đơn hóa chất liên tiếp 5 ngày cho các bệnh nhân u D in the treatment of MTX resistant trophoblastic disease nguyên bào nuôi nguy cơ thấp thất bại với MTX đem lại in women. American Association for cancer research. tỷ lệ thành công chung là 85% và lên tới 92,1% với nhóm 1962; 23. 1015-1017. bệnh nhân có nồng độ βhCG ≤300IU/l. Đặc biệt, với nhóm 12. R.Osathanondh , D.P.Goldstein, G.R.Pastofide. bệnh nhân có điểm FIGO từ 0-2 điểm, tỷ lệ khỏi bệnh lên Actinomycin D as the primary agent for gestational đến 100%. Các tác dụng phụ bao gồm nôn và buồn nôn, trophoblastic disease. Cancer. 1975; 36:863-866, viêm miệng, tăng men gan và hạ bạch cầu nhưng không 13. Petrilli ES, Twiggs LB, Blessing JA, Teng NH, Curry S. đáng kể hoặc ở mức độ nhẹ có thể chấp nhận được. Vì Single-dose actinomycin-D treatment for nonmetastatic thế việc sử dụng phác đồ Actinomycin D 5 ngày thay thế gestational trophoblastic disease: a prospective phase II Nguyễn Văn Thắng và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):29-34.doi:10.46755/vjog.2021.4.1305 33

trial of the Gynecologic Oncology Group. Cancer. 1987; 60(9):2173–6. 14. Elza Maria Hartmann Uberti, Maria do Carmo Fajardo, Adriana Gerhardt Vieira da Cunha et al. Treatment of low-risk gestational trophoblastic neoplasia comparing biweekly eight-day MTX with folinic acid versus bolus- dose Actinomycin-D, among Brazilian women. Rev Bras Ginecol Obstet. 2015; 37(6):258-65. 15. Caela R Miller, Nicole P Chappell, Caitlin Sledge, Charles A Leath 3rd et al. Are different MTX regimens as first line therapy for low risk gestational trophoblastic neoplasia more cost effective than the dactinomycin regimen used in GOG 0174. Gynecol Oncol. 2017;144(1):125-129. 16. Jiatao Hao , Weihua Zhou , Mengzhao Zhang et al. Direct comparisons of efficacy and safety between actinomycin-D and MTX in women with low-risk gestational trophoblastic neoplasia: a meta-analysis of randomized and high-quality non-randomized studies. BMC Cancer. 2021; 21(1):1122 17. Arb-Aroon Lertkhachonsuk, Piya Han Voravong Chai. Comparison of Cost-Effectiveness Between Actinomycin D Versus MTX-Folinic Acid in the Treatment of Low-Risk Gestational Trophoblastic Neoplasia. J Reprod Med. 2016; 61(5-6):230-4 18. Azamsadat Mousavi 1, Fatemeh Cheraghi, Fariba Yarandi, Mitra Modaress Gilani, Hadi Shojaei. Comparison of pulsed actinomycin D versus 5-day MTX for the treatment of low-risk gestational trophoblastic disease. Int J Gynaecol Obstet. 2012; 116(1):39-42 19. Y M Hoeijmakers, Fcgj Sweep, Car Lok, P B Ottevanger. Risk factors for second-line dactinomycin failure after MTX treatment for low-risk gestational trophoblastic neoplasia: a retrospective study. BJOG. 2020; 127(9):1139-1145 20. Woo Dae Kang, Cheol Hong Kim, Moon Kyoung Cho, Jong Woon Kim, Hye Yon Cho, Yoon Ha Kim ,Ho Sun Choi, and Seok Mo Kim. Serum hCG Level and Rising World Health Organization Score at Second-Line Chemotherapy (Pulse Dactinomycin) Poor Prognostic Factors for MTX- Failed Low-Risk Gestational Trophoblastic Neoplasia. International Journal of Gynecological Cancer. 2010; Volume 20, Number 8. 1424-1428. 34 Nguyễn Văn Thắng và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):29-34.doi:10.46755/vjog.2021.4.1305

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/dieu-tri-u-nguyen-bao-nuoi-nguy-co-thap-khang-methotrexate-bang-phac-do-don-hoa-tri-lieu-actinomycin-2519343.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY