MangYTe

Tài liệu y khoa

Hiệu quả của chương trình giáo dục tiền sản cho thai phụ tại Bệnh viện Hùng Vương

Hiệu quả của chương trình giáo dục tiền sản cho thai phụ tại Bệnh viện Hùng Vương
  • Mã tin: 1807
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Hiệu quả của chương trình giáo dục tiền sản cho thai phụ tại Bệnh viện Hùng Vương trình bày xác định tỷ lệ kiến thức, thái độ và hành vi của thai phụ ở ba tháng cuối thai kỳ trước và sau khi tham gia chương trình giáo dục tiền sản tại Bệnh viện Hùng Vương và sự hài lòng.

Nội dung Text: Hiệu quả của chương trình giáo dục tiền sản cho thai phụ tại Bệnh viện Hùng Vương

NGHIÊN CỨU SẢN KHOA - SƠ SINH Hiệu quả của chương trình giáo dục tiền sản cho thai phụ tại Bệnh viện Hùng Vương Trần Thị Ngọc Phượng1, Hoàng Thị Diễm Tuyết1, Huỳnh Nguyễn Khánh Trang1 1 Bộ môn Sản phụ khoa, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh doi:10.46755/vjog.2022.1.781 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Huỳnh Nguyễn Khánh Trang; email: tranghnk08@gmail.com Nhận bài (received): 10/3/2020 - Chấp nhận đăng (accepted): 5/1/2022 Tóm tắt Trong thai kỳ, nỗi sợ giúp thai phụ chuẩn bị tâm lý đầy đủ cho một cuộc sinh tốt đẹp. Tuy nhiên, khi sợ hãi ở mức độ không kiểm soát được, ảnh hưởng nặng nề đến thể chất và tinh thần của thai phụ được gọi là chứng “sợ sinh con”. Tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện để trải nghiệm quá trình sinh cho thai phụ sẽ giúp ổn định tâm sinh lý thai phụ trước sinh. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ kiến thức, thái độ và hành vi của thai phụ ở ba tháng cuối thai kỳ trước và sau khi tham gia chương trình giáo dục tiền sản tại Bệnh viện Hùng Vương và sự hài lòng. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 134 thai phụ ở 3 tháng cuối thai kỳ tại Bệnh viện Hùng Vương hội đủ các tiêu chí chọn mẫu trong thời gian từ 02/2019 – 08/2019. Kết quả: Chương trình “Hành trình vượt cạn” (HTVC) giúp thai phụ: Tỷ lệ thay đổi kiến thức: 99,3 KTC 95% [98,6 -99,9]; Tỷ lệ thay đổi thái độ 80,7 KTC05% [73,9 – 87,3] và hành vi 76,9 KTC 95% [ 69,8 -84]. Tỷ lệ sinh ngã âm đạo (ÂĐ) ở nhóm tham gia HTVC so với tỷ lệ chung của bệnh viện cùng thời gian là 48,6% KTC 95% [47,9 - 49,3] và 34,1% KTC 95% [25,7 - 42,5]. Tỷ lệ khách hàng hài lòng khi tham gia chương trình là 99,3% và mức độ rất hài lòng 78,4 KTC 95% [74,8 -84]. Kết luận: Thai phụ nên tham gia các chương trình giáo dục tiền sản và trong tương lai vấn đề này cần được nghiên cứu thêm Từ khóa: Chứng sợ sinh con, nghiên cứu cắt ngang, giáo dục tiền sản. Efficiency of antenatal education program for pregnant women at Hung Vuong hospital Tran Thi Ngoc Phuong1, Hoang Thi Diem Tuyet1, Huynh Nguyen Khanh Trang1 1 The Pham Ngoc Thach University of Medicine Abstract During pregnancy, fear helps pregnant women prepare fully for a good birth. However, when fear is uncontrolled, it severely affects the physical and mental well-being of pregnant women and is called “fear of childbirth”. Advice, guidance, and facilitation to experience the process of giving birth to pregnant women will help them to stabilize their physiology before birth. Objectives: To determine the ratio of knowledge, attitudes and behaviors of pregnant women in the last trimester before and after participating in the antenatal education program at Hung Vuong Hospital as well as their satisfaction. Methods: A cross-sectional study of 134 women in the last 3 months of pregnancy at Hung Vuong Hospital met the criteria for sample selection from February 2019 to August 2019. Results: “Journey to birth” program to help pregnant women: Rate of change of knowledge: 99.3 CI 95% [98.6 -99.9]; The rate of attitude change 80.7 CI 05% [73.9 - 87.3] and behavior 76.9 CI 95% [69.8 -84]. The rate of vaginal birth in the group participating in “Journey to birth” program compared with the general rate in Hung vuong hospital at the same time was 48.6% 95% CI [47.9 - 49.3] and 34.1% 95% CI [25.7 - 42.5]. The rate of satisfied customers participating in the program is 99.3% and very satisfied rate: 78.4 95% confidence interval [74.8 -84]. Conclusion: Pregnant women should participate in antenatal education programs and this issue needs more research in the future Keywords: fear of childbirth, cross-sectional study, antenatal education. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ với nhiều khía cạnh đa diện và độc đáo của mỗi người Mang thai và sinh đẻ được mô tả như là một giai phụ nữ, và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi bối cảnh xã hội đoạn chuyển tiếp, hoặc một ngưỡng sinh tồn mà phụ nữ nơi mình sinh sống [1]. Những kỳ vọng và kinh nghiệm khi đi sinh phải vượt qua . Sinh con là một kinh nghiệm của phụ nữ khi mang thai và sinh đẻ trong tự nhiên 14 Trần Thị Ngọc Phượng và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):14-18. doi:10.46755/vjog.2022.1.781

đều mang tính tích cực và tiêu cực, đó là cảm giác vui 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU mừng, mong mỏi, nhưng cũng đầy âu lo và sợ hãi. Mặc Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang dù thực tế chăm sóc thai sản ngày nay khá phát triển Đối tượng: Thai phụ khỏe mạnh có tuổi thai 3 tháng và an toàn, nhưng khi đi sinh người phụ nữ không thể cuối thai kỳ, khám thai tại phòng khám thai bệnh viện không lo lắng. Cảm giác lo sợ cho bản thân và thai nhi Hùng Vương. và sợ đau khi chuyển dạ thường dễ dẫn đến yêu cầu mổ Tiêu chuẩn nhận bệnh: lấy thai (MLT) vào thời điểm chuyển dạ [2,3]. Các thai phụ khỏe mạnh đến khám thai tại phòng Trong vài thập kỷ qua, nỗi lo sợ khi sinh con của phụ khám bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Các thai phụ đồng nữ ngày càng được quan tâm nghiên cứu [5]. Ban đầu ý tham gia nghiên cứu. nghiên cứu này được thực hiện ở các nước Bắc Âu, sau Tiêu chuẩn loại trừ: đó là Châu Âu và các quốc gia khác trên thế giới. Bên Các thai phụ khỏe mạnh đến khám thai tại phòng cạnh những nghiên cứu mô tả tỷ lệ và đặc điểm với nhiều khám bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Có vết mổ sinh loại bảng câu hỏi, các nghiên cứu đi sâu vào phân tích cũ. Không đồng ý tham gia nghiên cứu. và can thiệp để làm cải thiện tình trạng “sợ sinh” [6, 7]. Công thức tính cỡ mẫu sẽ sử dụng dạng công thức Các hình thức này bao gồm: lớp tư vấn tiền sản, gọi điện thống kê của giả định về sự thay đổi tỷ lệ trước sau trong tư vấn, tư vấn qua bảng câu hỏi, tổ chức lớp học yoga, thể nghiên cứu bắt cặp tự thân. chuyến tham quan ngắn tại phòng sinh,…Các phương Trả lời trước can thiệp Trả lời sau can thiệp pháp này cho thấy phụ nữ trong nhóm can thiệp đã giảm Đúng Sai đáng kể tỷ lệ sợ sinh (OR 0,58 [KTC 95% CI 0,38-0,88]) [7]. Mổ lấy thai làm tăng tỷ lệ sống của mẹ và bé khi có chỉ Đúng A B định. Nhưng khi tỷ lệ mổ > 10% thì việc mổ lấy thai không Sai C D liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong của mẹ và bé. Chính Test thống kê sử dụng là McNemar theo công thức vì vậy Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo tỷ lệ mổ lấy thai không nên vượt quá 15% ở các quốc gia và vùng lãnh thổ [3]. Tỉ lệ MLT ở các nước trên thế giới đang tăng đều đặn qua từng năm [8]. Theo các số liệu gần đây, tỉ lệ Gọi N là tổng số cá thể trong mẫu khảo sát, gọi P1 là MLT ở Bắc Mỹ khoảng 25%, Trung Mỹ khoảng 30%, hơn tỷ lệ trước trả lời đúng – sau trả lời sai (P1=B/N), gọi P2 30% ở các nước châu Âu và lên đến 40% ở các nước châu là tỷ lệ trước trả lời sai sau trả lời đúng (P2=C/N). Mỹ Latinh [9]. Tại Việt Nam, tỉ lệ MLT tăng gấp 2 đến 3 lần Vậy công thức tính cỡ mẫu tối thiểu sẽ là: so với khuyến cáo. Các bệnh viện phụ sản lớn như bệnh viện Phụ Sản trung ương năm 1998 là 34,6%, năm 2000 là 35,1%, năm 2005 là 39,1% [10], bệnh viện Trung ương Huế Vậy tương ứng với mỗi câu hỏi khảo sát sẽ có một ước 2015 là 57,57% [11], bệnh viện Từ Dũ 48% năm 2009 [10], lượng mẫu tối thiểu khác nhau tương ứng. Chúng tôi lựa bệnh viện Hùng Vương 2016 là 47,6% [12]. chọn chỉ số ước lượng nào lớn nhất và lấy chỉ số đó. Kết Năm 2017, Bệnh viện Hùng Vương đưa ra mô hình quả là với P1=0,2 và P2=0,3, cỡ mẫu tối thiểu là 100 mẫu. “Hành trình vượt cạn” (HTVC) như một hình thức giáo Nghiên cứu thực hiện 134 đối tượng. Trong thời gian dục tiền sản với việc tư vấn, cung cấp thông tin toàn từ 02/2019 – 08/2019. diện thông qua phối hợp: tư vấn tiền sản, gọi điện tư vấn, Cách tiến hành: Bước 1: Phỏng vấn thai phụ với tư vấn qua bảng câu hỏi, tổ chức lớp học yoga, chuyến bảng câu hỏi trước khi tham gia chương trình; Bước 2: tham quan ngắn tại phòng sinh. Trong nỗ lực giảm tỷ Phỏng vấn thai phụ với bảng câu hỏi trước sau khi tham lệ mổ sinh chung và bước đầu tìm hiểu về lợi ích của gia chương trình; Bước 3: Liên lạc qua điện thoại được chương trình giáo dục tiền sản trên, chúng tôi thực hiện cung cấp từ đối tượng tham gia nghiên cứu để ghi nhận đề tài với câu hỏi nghiên cứu: hiệu quả của chương trình phương thức sinh. “Hành trình vượt cạn” trên thai phụ ba tháng cuối thai kỳ Bảng thu thập số liệu gồm có 3 phần: tại bệnh viện Hùng Vương như thế nào? Với những lí do Thông tin cá nhân và thai kỳ: họ tên, tuổi, địa chỉ, tình như vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu “Hiệu quả của trạng hôn nhân, tình trạng việc làm, số con, số lần khám chương trình giáo dục tiền sản cho thai phụ tại Bệnh thai, nơi khám thai, một số thông tin về thai kỳ,…; viện Hùng Vương” với mục tiêu: Khảo sát trước khi tham gia HTVC: 17 câu; 1. Xác định tỷ lệ thay đổi kiến thức, thái độ và hành vi Khảo sát sau khi tham gia HTVC: 23 câu. của thai phụ ba tháng cuối thai kỳ trước và sau khi tham Xử lý số liệu: gia “Hành trình vượt cạn”. Sử dụng phần mềm Excel để nhập số liệu và phần 2. Khảo sát mức độ hài lòng của thai phụ ba tháng mềm thống kê SPSS 16.0 để xử lý kết quả và phân tích cuối thai kỳ khi tham gia “Hành trình vượt cạn”. số liệu. Trần Thị Ngọc Phượng và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):14-18. doi:10.46755/vjog.2022.1.781 15

3. KẾT QUẢ Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Đặc điểm n Tỷ lệ (%) Độ tuổi 30,59 ± 4,41 Tình trạng việc làm Toàn thời gian 52 38,8 Bán thời gian 15 11,2 Làm nhiều nơi 11 8,2 Nghỉ làm việc khi có thai 37 27,6 Nội trợ 19 14,2 Trình độ học vấn ≥ THCS 3 2,2 THPT 51 38,1 Đại học 60 44,8 Sau đại học 20 14,9 Chuẩn bị cho thai kỳ lần này Rất kỹ 2 1,5 Có chuẩn bị 124 92,5 Chưa chuẩn bị 8 6,0 Nơi sinh sống Tp Hồ Chí Minh 109 81,3 Ngoài Tp Hồ Chí Minh 25 18,7 Tình trạng hôn nhân Có chồng 132 98,5 Mẹ đơn thân 2 1,5 Số con hiện có 0 113 84,3 1 16 11,9 2 5 3,8 Khám thai theo lịch hẹn Đầy đủ 39 29,1 Có nhưng không đúng lịch 90 67,2 Chỉ siêu âm 5 0,7 Tuổi thai 28 đến 33 tuần 6 ngày 49 36,6 34 đến 36 tuần 6 ngày 46 34,3 Trên 37 tuần 39 29,1 Bảng 2. Tỷ lệ thay đổi: kiến thức, thái độ, hành vi sau khi tham dự chương trình HTVC Yếu tố n Tỷ lệ (%) KTC 95% Kiến thức 133 99,3 98,6 - 99,9 Thái độ 108 80,7 73,9 - 87,3 Hành vi 103 76,9 69,8 - 84,0 Tỷ lệ thay đổi về kiến thức, thái độ và chọn lựa thử thách chuyển dạ (hành vi) lần lược ghi nhận 99,3%, 80,7% và 76,9%. Bảng 3. Tỷ lệ các mức độ hài lòng của thai phụ trong nghiên cứu Mức độ n Tỷ lệ % KTC 95% Rất hài lòng 105 78,4 71 -85 Hài lòng 28 20,9 13,2 – 27,8 Không ý kiến 1 0,6 0,46 – 0,74 Mức độ rất hài lòng trong nghiên cứu 78,4%. 16 Trần Thị Ngọc Phượng và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):14-18. doi:10.46755/vjog.2022.1.781

4. BÀN LUẬN quả của chương trình. Hành trình vượt cạn đã cung cấp cho thai phụ một Hạn chế: do thiết kế nghiên cứu cắt ngang cho thấy khối lượng kiến thức đáng kể giúp thai phụ có hiểu biết tình trạng tại thời điểm nghiên cứu nên tương quan nhân về cuộc sinh sắp tới, quá trình sắp diễn ra với họ và những quả tương đối thấp và không thể giúp phân tích chính xác dịch vụ hỗ trợ khi họ sinh tại bệnh viện. Qua đó giúp thai diễn tiến tâm lý của thai phụ trong thai kỳ. Các nghiên phụ và gia đình khỏi bỡ ngỡ và an tâm hơn khi đi sinh thực cứu về vấn đề này sau này có thể chọn đối tượng nghiên sự. Hơn 99% thai phụ tham gia ghi nhận chương trình đã cứu mỗi nhóm con sinh lần đầu để dễ so sánh với các cung cấp các kiến thức và giải đáp những thắc mắc của nghiên cứu khác, hoặc so sánh tỷ lệ phẫu thuật ở nhóm khách hàng để chuẩn bị cho quá trình vượt cạn sắp tới. con lần đầu của nghiên cứu với tỷ lệ mổ lấy thai con lần Tất cả các câu hỏi về mặt kiến thức cho thấy khi tham gia đầu chung của BV hoặc các nghiên cứu khác để thấy sự khoá tham quan thai phụ nhận được khá đầy đủ các kiến khác biệt của các chương trình tương tự. thức về các thủ tục chuẩn bị khi nhập viện, các vật dụng cần chuẩn bị. 5. KẾT LUẬN HTVC còn giới thiệu các dịch vụ y tế hữu ích: giảm Qua nghiên cứu cắt ngang trên 134 thai phụ có thai 3 đau sản khoa, chăm sóc sàn chậu sau sinh, lưu giữ máu tháng cuối thai kỳ tại bệnh viện Hùng Vương từ 02/2019 cuống rốn, phòng sinh gia đình để người chồng có thể – 08/2019 chúng tôi rút ra được một số kết quả như sau: bên cạnh thai phụ trong suốt cuộc sinh….Một số thai phụ Chương trình HTVC giúp thai phụ: Tỷ lệ thay đổi kiến đã từng nghe về dịch vụ giảm đau sản khoa trước đây, thức: 99,3 KTC 95% [98,6 -99,9]; Tỷ lệ thay đổi thái độ nhưng rất ít người biết đến dịch vụ tự tay người thân cắt 80,7 KTC05% [73,9 – 87,3] và hành vi 76,9 KTC 95% [69,8 rốn cho bé và họ rất thích thú trước thông tin này. Khi -84]. Tỷ lệ sinh ngã ÂĐ ở nhóm tham gia HTVC so với tỷ tham quan các khu vực của phòng sinh khách hàng sẽ lệ chung của BV cùng thời gian là 48,6% KTC 95% [47,9 được giải thích về các giai đoạn của chuyển dạ, khi nào - 49,3] và 34,1% KTC 95% [25,7 - 42,5]. Tỷ lệ khách hàng thì nằm ở phòng chờ, khi nào sẽ chuyển phòng sinh. Ở hài lòng khi tham gia chương trình là 99,3% và mức độ từng khu vực lưu ý những vấn đề gì? Theo dõi ra sao? Ăn rất hài lòng 78,4 KTC 95% [74,8 -84]. uống như thế nào? Trong nghiên cứu này cho thấy sinh mổ có 42 trường TÀI LIỆU THAM KHẢO hợp chiếm tỷ lệ 34,1%, thấp hơn tỷ lệ mổ chung của BV 1. Fuglenes D, Aas E, Botten G, Øian P, Kristiansen IS. năm 2017 theo khảo sát của tác giả Đại Nam là 47,6% Why do some pregnant women prefer cesarean? The trong đó chủ động là 14,7% và mổ khi vào chuyển dạ là influence of parity, delivery experiences, and fear. Am J 32,9% [11]. Tuy nhiên trong nghiên cứu của chúng tôi ở Obstet Gynecol. 2011;205(1):45. e41-45.e49. https://doi. thời điểm bệnh viện đã có sự phân loại mổ sinh một cách org/10.1016/j.ajog.2011.03.043. hệ thống theo phân loại Robson, trong đó nhóm 1 con so 2. Ayers S. Fear of childbirth, postnatal post-traumatic đơn thai ngôi đầu trên 37 tuần chuyển dạ tự nhiên tỷ lệ stress disorder and midwifery care. Midwifery. mổ là 40,4% [11]. Trong nghiên cứu của chúng tôi không 2014; 30(2):145–8. https://doi.org/10.1016/j. khảo sát thời điểm sinh, tuy nhiên trong nghiên cứu của midw.2013.12.001 chúng tôi tỷ lệ con so đơn thai là 86,9% chiếm đa số mẫu, 3. Khunpradit S, Tavender E, Lumbiganon P, Laopaiboon tỷ lệ mổ vẫn thấp hơn so với tỷ lệ theo nhóm Robson 1 M, Wasiak J, Gruen RL. Non-clinical interventions for trong cùng thời gian tại bệnh viện. Mặc dù sự so sánh reducing unnecessary cesarean section (Review). này có thể chưa thuyết phục vì bệnh viện là nơi tiếp nhận Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 6. nhiều thai kỳ nguy cơ cao từ các tuyến dưới chuyển đến, Art. No.: CD005528. DOI: 10.1002/14651858.CD005528. đây cũng là một trong các giới hạn của nghiên cứu. Mặc pub2. dù có các hạn chế, nghiên cứu cũng đã cho thấy hiệu quả 4. Brodrick, A., 2014. Too afraid to push: dealing with fear của chương trình không những cung cấp về kiến thức mà of childbirth. The Practicing Midwife 17, 15–17 . https:// còn góp phần thay đổi hành vi của thai phụ. Sau khi tham www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24669516 gia chương trình để hiểu rõ về quá trình sinh nở đa số 5. Robson M, Hartigan L, Murphy M (2013), Methods thai phụ thích chọn phương pháp sinh ngã âm đạo hơn là of achieving and maintaining an appropriate cesarean mổ sinh, và chỉ mổ sinh khi có chỉ định y khoa. Tỷ lệ của section rate, Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, chúng tôi cũng gần tương đồng với kết quả mổ sinh khi 27(2):297-308. vào chuyển dạ tại bệnh viện là 32,9% [11]. 6. Haines, H., Pallant, J.F., Karlström, A., Hildingsson, I., Theo tác giả Khunpradit trong một tổng quan trên 2011. Cross-cultural comparison of levels of childbirth- Cochrane, bằng chứng về hiệu quả của các biện pháp related fear in an Australian and Swedish sample. can thiệp trực tiếp đối với phụ nữ mang thai bị hạn chế. Midwifery 27, 560–567. http://dx.doi.org/10.1016/j. Có một số bằng chứng cho thấy liệu pháp nhóm tiền sản midw.2010.05.004 và các lớp chuẩn bị sinh có thể có hiệu quả trong việc 7. Nerum, H., Halvorsen, L., Sorlie, T., Osian, P., 2006. giảm tỷ lệ mổ lấy thai ở những thai kỳ có nguy cơ thấp [3]. Maternal request for a cesarean section due to fear Về sự hài lòng ghi nhận của chương trình theo nhận of birth - can it be changed through crisis orientated định của khách hàng, 99,3% cho rằng chương trình hiệu counseling? Birth 33, 221–228. http://dx.doi. quả và rất hiệu quả. Chỉ dưới 1% không cho ý kiến về hiệu org/10.1111/j.1523-536X.2006.00107.x. Trần Thị Ngọc Phượng và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):14-18. doi:10.46755/vjog.2022.1.781 17

8.Alexandre Dumont. Y tế toàn cầu cho mẹ và bé: tiến triển mổ lấy thai trên thế giới. Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 16.2016. http:// benhvienphusantrunguong.org.vn/stores/customer_ file/bvpstwadministrator/052016/31/Cham_soc_SK_ English.pdf 9. Hofberg K, Ward MR. Fear of pregnancy and childbirth. Postgrad Med J. 2003;79(935):505–10. quiz 508-510 10. Phạm Bá Nhạ. Nghiên cứu về chỉ định mổ lấy thai tại khoa sản bệnh viện Bạch Mai năm 2008. Tạp chí Y học số 2, 2010. https://text.123doc.org/document/2557579- nghien-cuu-ve-chi-dinh-mo-lay-thai-tai-khoa-san-benh- vien-bach-mai-nam-2008.htm. 11. Đoàn Vũ Đại Nam. Khảo sát tỷ lệ mổ lấy thai theo phân loại Robson tại bệnh viện Hùng Vương 2016-2017. Đề tài tốt nghiệp bác sĩ nội trú năm 2017. https://drive.google. com/file/d/0BywHx2tPZ7qwTVFKbFZKek9weFk/view. 12. Vũ Duy Minh. Tỷ lệ nhiễm khuẩn sau mổ lấy thai và các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Từ Dũ 2009. http:// www.tudu.com.vn/cache/1038340_Bs.%20CKII.%20 Vu%20Duy%20Minh.pdf. 18 Trần Thị Ngọc Phượng và cs. Tạp chí Phụ sản 2022; 20(1):14-18. doi:10.46755/vjog.2022.1.781

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/hieu-qua-cua-chuong-trinh-giao-duc-tien-san-cho-thai-phu-tai-benh-vien-hung-vuong-2551659.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY