Hiệu quả của chương trình truyền thông lên kiến thức về biện pháp tránh thai ở học sinh trường trung học phổ thông Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, năm 2021

Hiệu quả của chương trình truyền thông lên kiến thức về biện pháp tránh thai ở học sinh trường trung học phổ thông Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, năm 2021
  • Mã tin : 1678
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày việc tìm hiểu sự khác biệt về kiến thức về các BPTT trước và sau khi thực hiện chương trình truyền thông cho học sinh trường trung học phổ thông (THPT) Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, năm 2021.

Nội dung Text: Hiệu quả của chương trình truyền thông lên kiến thức về biện pháp tránh thai ở học sinh trường trung học phổ thông Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, năm 2021

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học HIỆU QUẢ CỦA CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG LÊN KIẾN THỨC VỀ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI Ở HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GÒ QUAO, HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG, NĂM 2021 Danh Thành Nho1, Trần Thị Tuyết Nga1, Diệp Từ Mỹ1 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng về tâm lý và sức khỏe cho vị thành niên (VTN). Thật không may, giáo dục giới tính còn hạn chế và do đó VTN chưa nhận thức được cơ sở sinh lý của sinh sản và các biện pháp tránh thai (BPTT). Mục tiêu: Tìm hiểu sự khác biệt về kiến thức về các BPTT trước và sau khi thực hiện chương trình truyền thông cho học sinh trường trung học phổ thông (THPT) Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, năm 2021. Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp không có nhóm chứng, thực hiện trên 360 học sinh THPT ở Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Chọn mẫu ngẫu nhiên cụm, thu thập dữ kiện bằng bộ câu hỏi soạn sẵn, tự điền. Kết quả: Kiến thức chung đúng trước-sau can thiệp lần lượt đạt 18,6% và 45,3%. Đa số học sinh đồng ý tham gia câu lạc bộ sức khỏe sinh sản ở trường học (69,4%) và tỉ lệ này tăng lên sau can thiệp (74,2%). Kết luận: Truyền thông kiến thức về phòng tránh thai nên được thực hiện càng sớm càng tốt ở đối tượng học sinh THPT. Các nghiên cứu tiếp theo nên thực hiện với nhóm chứng và thời gian theo dõi dài hơn 3 tháng để đánh giá rõ hơn hiệu quả của chương trình can thiệp. Từ khóa: truyền thông, kiến thức, biện pháp tránh thai, học sinh ABSTRACT THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL INTERVENTION PROGRAM ON KNOWLEDGE REGARDING THE CONTRACEPTIVES AMONG STUDENTS AT GO QUAO HIGH SCHOOL, GO QUAO DISTRICT, KIEN GIANG PROVINCE, IN 2021 Danh Thanh Nho, Tran Thi Tuyet Nga, Diep Tu My * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 26 - No. 2 - 2022: 270 - 277 Background: Unwanted pregnancies and abortions has numerous deleterious psychological and health consequences for adolescents. Unfortunately, sexual education is lacking and consequently adolescents are not aware about physiological basis of reproduction and contraceptives. Objectives: to find out the difference on knowledge regarding contraceptives before and after the educational intervention among the students at Go Quao high school, Go Quao district, Kien Giang province in 2021. Method: we designed pre-experimental (One-group pretest-posttest design) to find out the effectiveness of educational intervention on knowledge regarding contraceptives among the students. Total 360 participants were enrolled for the study by using cluster random sampling technique. Data was collected by self-completed pre- prepared questionnaires. Results: The percentage of knowledge before and after the intervention reached 18.6% and 45.3% respectively. The majority of students agreed to join the reproductive health club at school (69.4%) and increased after the intervention (74.2%). Khoa Y tế Công cộng – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 1 Tác giả liên lạc: ThS. Trần Thị Tuyết Nga ĐT: 0905803020 Email: tttngaytcc@ump.edu.vn 270 Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh - Y Tế Công Cộng

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Conclusion: The intervention program about contraception should be implemented as early as possible among high school students. Follow-up studies should be performed with a control group and a follow-up time longer than 3 months to better assess the effectiveness of the intervention program. Keywords: communication, knowledge, contraceptives, high school students ĐẶT VẤN ĐỀ Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện Mỗi năm Việt Nam có khoảng 3000 trường nhằm xác định sự khác biệt về tỉ lệ học sinh tại hợp nạo phá thai, trong đó vị thành niên (VTN) trường trung học phổ thông (THPT) Gò Quao có chiếm 20% tổng số ca nạo phá thai(1). Một trong kiến thức đúng về tránh thai sau khi thực hiện những hậu quả có thể ảnh hưởng đến tâm lý, chương trình truyền thông về phòng tránh thai. sức khỏe của VTN là mang thai ngoài ý muốn và Kết quả nghiên cứu có thể giúp gợi ý về các hình nạo phá thai. Những thay đổi ở tuổi VTN không thức, thời lượng và thời điểm cần triển khai chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại mà còn chương trình truyền thông về phòng tránh thai trong suốt cuộc đời của họ. Theo nghiên cứu của trên đối tượng học sinh THPT tại Gò Quao trong Nguyễn Ngọc Minh, tỉ lệ học sinh đã từng quan tương lai. hệ tình dục chiếm 12,5%, chỉ 11,3% trong số họ Mục tiêu sử dụng biện pháp tránh thai (BPTT)(2). Vấn đề Tìm hiểu sự khác biệt về kiến thức về các cần được quan tâm ở đây, là chương trình giáo BPTT trước và sau khi chương trình truyền dục sức khỏe về tránh thai cho VTN còn hạn chế, thông của học sinh trường THPT Gò Quao, VTN thiếu kiến thức đúng về BPTT. huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, năm 2021. Các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam ĐỐI TƢỢNG- PHƢƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU cho thấy, tỷ lệ học sinh có kiến thức đúng về các Đối tƣợng nghiên cứu BPTT giao động từ 9,8% - 54,7%(3,4,5,6), trong đó Nghiên cứu được tiến hành trên 360 học sinh BPTT mà học sinh có kiến thức đúng nhiều nhất thuộc khối 10, 11, 12 tại trường THPT Gò Quao, là bao cao su (chiếm từ 58% đến 79,7%)(2,7,8). Tỷ lệ huyện Gò Quao năm 2021. học sinh biết thời điểm sử dụng, cách sử dụng Tiêu chí chọn vào đúng, lợi ích và tác dụng phụ của các BPTT thấp. Nguồn thông tin mà học sinh tìm hiểu về BPTT Học sinh đang theo học tại trường trong thời chủ yếu từ gia đình và internet, đa số học sinh có gian diễn ra nghiên cứu và được sự chấp thuận nhu cầu tìm hiểu về phòng tránh thai. của phụ huynh. Tại Việt Nam, các chương trình can thiệp Tiêu chí loại ra truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản đã nâng Đối tượng nghiên cứu không có mặt tại cao được kiến thức đúng về các BPTT, cụ thể trường 2 lần trong thời gian thu thập thông tin, kiến thức đúng về sức khỏe sinh sản hoặc đối tượng nghiên cứu không thể tham gia (SKSS)/BPTT, trước và sau can thiệp tăng khảo sát vào thời điểm khảo sát với các lý do khoảng 14% - 40%(8,9). như sức khỏe, tâm lý. Gò Quao là huyện vùng sâu của tỉnh Kiên Phƣơng pháp ngiên cứu Giang với điều kiện kinh tế khó khăn, khả năng Thiết kế nghiên cứu tiếp cận dịch vụ y tế giáo dục còn thấp(10). Công Nghiên cứu can thiệp không có nhóm chứng. tác tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình và SKSS Cỡ mẫu chủ yếu thực hiện trên đối tượng thanh niên, những người đã kết hôn trong độ tuổi sinh sản, Sử dụng công thức so sánh 2 tỉ lệ. Tỉ lệ ước bên cạnh đó công tác giáo dục SKSS cho VTN lượng trước can thiệp p1=0,51; Tỉ lệ ước lượng chưa được chú trọng(11). sau can thiệp p2=0,651 tỉ lệ này dự kiến tăng Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh - Y Tế Công Cộng 271

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học 14,1%(8); sai lầm loại 1 α=0,05; sai lầm loại 2 β=0,2; việc thay đổi hành vi và tự quyết định có hành tỉ số mẫu 2 nhóm trước và sau can thiệp (CT) động hay không(12). Chương trình truyền thông r=1. Trường THPT Gò Quao có tổng cộng 20 lớp được thực hiện cách nhau 3 tuần trong vòng 3 với 820 học sinh thuộc 3 khối 10, 11, 12. Chúng tháng. Thông qua việc thực hiện truyền thông tôi chọn phương pháp lấy mẫu cụm, đơn vị cụm nhóm lớn và truyền thông nhóm nhỏ, học sinh là lớp kết hợp với phương pháp ngẫu nhiên đơn nhận thấy được hậu quả khi không sử dụng và dựa trên danh sách lớp của trường. Tổng số lớp sử dụng không đúng BPTT như: mang thai được chọn ngẫu nhiên vào nghiên cứu là 9 lớp, ngoài ý muốn ở tuổi VTN, phá thai không an trong đó mỗi khối gồm 3 lớp. toàn, nghỉ học. Thông điệp chính của chương Phương pháp thu thập số liệu trình này là học sinh nên hạn chế tối đa việc QHTD ở tuổi VTN và nếu đã QHTD học sinh Dữ liệu được thu thập bằng cách phát bộ câu cần sử dụng đúng BPTT, duy trì sử dụng BPTT hỏi cho học sinh tự điền được nhập bằng phần trong mỗi lần QHTD. mềm Epidata, xử lý bằng phần mềm thống kê y học Stata 14.2. Công cụ thu thập số liệu Quá trình phát và thu phiếu trả lời: Vào giờ Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi cấu trúc sinh hoạt chủ nhiệm, nghiên cứu viên tự giới soạn sẵn gồm 28 câu chia làm 3 phần: yếu tố cá thiệu và thông tin về nghiên cứu, sắp xếp phòng nhân (6 câu), kiến thức về BPTT (17 câu), truyền riêng cho các học sinh không được phụ huynh thông về phòng tránh thai (5 câu). Nội dung bộ đồng ý cho tham gia nghiên cứu. Với những học câu hỏi trên được sử dụng cho giai đoạn trước sinh đồng ý tham gia nghiên cứu: sắp xếp chỗ và sau khi thực hiện chương trình truyền thông. ngồi cho học sinh để đảm bảo khoảng cách tối Nội dung câu hỏi có độ tin cậy cao với hệ số thiểu giữa 2 học sinh là 1 mét, học sinh giữ im Cronbach’s Alpha là 0,88. lặng và không trao đổi trong thời gian trả lời câu Biến số nghiên cứu chính hỏi. Mỗi học sinh được phát 1 phiếu câu hỏi có Kiến thức chung về các biện pháp tránh thai mặt cuối cùng để trắng. Nghiên cứu viên giải thể hiện qua kiến thức tổng quát của học sinh về thích rõ một lần nữa về mục tiêu nghiên cứu và những BPTT. Tính điểm bằng cách cộng tổng số nhấn mạnh tính bảo mật thông tin (bí mật cá điểm của các phần câu hỏi gồm: kiến thức về các nhân, thông tin nhạy cảm) của đối tượng nghiên BPTT, kiến thức về bao cao su và kiến thức về cứu. Nghiên cứu viên và giáo viên chủ nhiệm tránh thai khẩn cấp. Tổng số điểm dao động từ chỉ đứng trên bục giảng theo dõi, không đi sát (1-17 điểm). Đây là biến số nhị giá gồm 2 giá trị: học sinh trong quá trình thu thập số liệu. Sau khi Kiến thức chung đúng khi trả lời đúng ≥ 70%, trả lời xong, mỗi học sinh gấp bộ câu hỏi làm 4 tương ứng (11,9/17 điểm) kiến thức chung đúng (mặt giấy trắng ở ngoài) và để trước mặt, nghiên về các BPTT(2,4,5,6). Kiến thức chung chưa đúng: cứu viên đến nhận trực tiếp phiếu của từng học khi trả lời đúng

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 thống kê với p

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học và tư vấn trực tiếp tăng đạt lần lượt 61,9% và Bảng 5: Tỷ lệ học sinh phân bố theo nhu cầu tham gia 56,7% (Bảng 4). câu lạc bộ SKSS trước và sau 3 tháng thực hiện Bảng 4: Tỷ lệ học sinh phân bố theo kênh thông tin chương trình truyền thông (n = 360) mong muốn tìm hiểu về BPTT trước và sau 3 tháng Nội dung Trước CT, n (%) Sau CT, n (%) Tham gia câu lạc bộ SKSS thực hiện chương trình truyền thông (n=360) Có 250 (69,4) 267 (74,2) Nội dung Trước CT, n (%) Sau CT, n (%) Không 110 (30,6) 93 (25,8) Kênh mong muốn tìm hiểu (n=360) Chương trình trường học 247 (68,6) 245 (68,1) Đa số học sinh đồng ý tham gia câu lạc bộ Báo chí, truyền hình 149 (41,4) 223 (61,9) sức khỏe sinh sản (SKSS) ở trường học (69,4%) Tư vấn trực tiếp 164 (45,6) 204 (56,7) và tăng lên sau can thiệp (74,2%) (Bảng 5). Youtube 9 (2,5) 6 (1,7) Bảng 6: Sự khác biệt về tỷ lệ học sinh có kiến thức đúng về BPTT 3 tháng sau chương trình truyền thông (n=360) Nội dung Trước CT, n (%) Sau CT, n (%) Giá trị p OR (KTC 95%) Kiến thức về các BPTT 97 (26,9) 189 (52,5) < 0,001 3,00 (2,17-4,14) Kiến thức về tránh thai khẩn cấp 76 (21,7) 165 (45,8) < 0,001 3,14 (2,24-4,42) Kiến thức về bao cao su 52 (14,4) 132 (36,7) < 0,001 3,43 (2,35-5,03) Kiến thức chung 67 (18,6) 293 (81,4)

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 can thiệp là 14,4%, sau can thiệp tăng nhẹ và đạt báo chí, truyền hình và tư vấn trực tiếp chiếm tỉ 18,1%, tỷ lệ này cao hơn nghiên cứu của tác giả lệ khoảng 50%. Nguyễn Như Khuê Nghi năm 2019 trên học sinh Tỉ lệ học sinh mong muốn tham gia câu lạc THPT, thành phố Bảo Lộc (nguồn thông tin từ bộ sức khỏe sinh sản tại trường sau can thiệp thầy/cô giáo là 9,7% và từ internet là 42,5%)(5). tăng 74,2% so với trước can thiệp là 69,4% (Bảng Hai nguồn thông tin ít được học sinh trao đổi là 5). Kết quả này cao hơn nhiều so với tỷ lệ tương từ cha, mẹ và bạn bè, trước can thiệp lần lượt là ứng trong nghiên cứu của tác giả Quách Khương 5,2% và 2,3%, sau can thiệp lần lượt là 2,3% và Duy với 17,5% học sinh có nhu cầu tham gia câu 4,1%. Có thể lý giải rằng, học sinh ngại, lo lắng, lạc bộ SKSS tại trường học(13) và nghiên cứu của sợ người khác biết bản thân đang tìm hiểu tác giả Trần Thị Loan với 22% học sinh có nhu những vấn đề nhạy cảm. Điều này cũng phần cầu tham gia câu lạc bộ SKSS tại trường(14). Sự nào phù hợp với tỷ lệ thấp học sinh ở cả 2 đợt khác biệt này có thể là do sự khác biệt về khả khảo sát cho rằng sự cản trở của cha, mẹ là một năng và môi trường tiếp cận thông tin về chăm trong những lý do kiến học sinh ít tiếp cận để sóc SKSS của học sinh ở 3 trường trên là khác tìm hiểu về BPTT. nhau, ngoài ra, sự khác biệt này cũng có thể gợi Mong muốn tìm hiểu về phòng tránh thai ý nhu cầu tham gia câu lạc bộ của học sinh có thể Tỉ lệ học sinh mong muốn tìm hiểu về BPTT đang gia tăng, tuy nhiên việc thành lập câu lạc ngày càng tăng có thể là do các em được truyền bộ tư vấn sức khỏe sinh sản để đáp ứng nhu cầu thông giáo dục về phòng tránh thai ngày càng của học sinh ở một số trường còn hạn chế, vì vậy được phổ biến hơn và từ nhiều kênh thông tin vấn đề chăm sóc SKSS và phòng tránh thai ở hơn. Học sinh mong muốn tìm hiểu về BPTT trường học hiện nay cần phải được quan tâm hiện đại chiếm tỉ lệ khá cao trước can thiệp là nhiều hơn. 69,2%, sau can thiệp tăng 11,4% và đạt 78,9%, Kiến thức chung về biện pháp tránh thai điều này có thể lý giải là do BPTT hiện đại có Tỉ lệ học sinh có kiến thức đúng về các BPTT, hiệu quả tránh thai cao và được phổ biến rộng tránh thai khẩn cấp và bao cao su trước can thiệp rãi, nên tỷ lệ học sinh mong muốn tìm hiểu khá lần lượt đạt 26,9%, 21,7% và 14,4%. Sau can thiệp nhiều. Học sinh mong muốn tìm hiểu về kế tỉ lệ này tăng khá cao đạt lần lượt 52,5%, 45,8% hoạch hóa gia đình, BPTT truyền thống ít được và 36,7%. Điều này có thể phản ánh được phần học sinh mong muốn tìm hiểu hơn (Bảng 3), VTN còn trong lứa tuổi học đường nên cũng vì nào sự tác động của chương trình truyền thông lý do này có thể các em ít quan tâm về kế hoạch mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện. hóa gia đình. BPTT truyền thống có hiệu quả Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tìm thấy, tránh thai thấp nên cũng ít được các em quan trước can thiệp các em học sinh có kiến thức tâm và tìm hiểu. chung đúng về BPTT chiếm tỉ thấp đạt 18,6% và Hiện nay, có rất nhiều nguồn thông thông sau can thiệp tăng đạt 45,3%. Nghiên cứu của tin về phòng tránh thai, nhưng việc đầu tư giáo chúng tôi cao hơn kết quả nghiên cứu của tác giả dục cung cấp thông tin về phòng tránh thai cho Đào Nguyễn Diệu Trang năm 2020, tỷ lệ VTN có VTN còn hạn chế, nhu cầu tham gia câu lạc bộ kiến thức đúng chung về BPTT trước và sau can SKSS ở trường học của học sinh càng tăng. Từ thiệp tăng từ 10% lên 24,1%. Điều này có thể lý kết quả bảng 4 cho thấy, tỉ lệ học sinh mong giải là do tiêu chí đánh giá của 2 nghiên cứu muốn tìm hiểu về phòng tránh thai từ chương khác nhau. Cụ thể, nghiên cứu của Đào Nguyễn trình trường học chiếm khá cao khoảng 68%. Diệu Trang được thực hiện trên VTN từ 10 - 19 Ngoài ra học sinh còn mong muốn tìm hiểu từ tuổi, trên đối tượng dân tộc thiểu số, số lượng Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh - Y Tế Công Cộng 275

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học mẫu 8 xã và tỷ lệ kiến thức đúng ≥75%, tổng số chương trình trường học chiếm tỉ lệ khá cao câu trả lời đúng(8). Trong khi đó, nghiên cứu của khoảng 68%. Học sinh mong muốn được tìm chúng tôi được thực hiện trên học sinh THPT hiểu về BPTT hiện đại đạt 78,9%. Qua 2 lần khảo gồm dân tộc kinh và dân tộc thiểu số, tỷ lệ kiến sát cho thấy, kiến thức đúng chung về BPTT của thức đúng ≥ 70% tổng câu trả lời đúng. Từ kết học sinh trước can thiệp chiếm đạt 18,6%, sau quả trên cho thấy, tỷ lệ kiến thức đúng của học can thiệp tăng đạt 45,3% (p

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 12. Champion VL, Skinner CS (2008). The Health Belief Model. In: 14. Trần Thị Loan (2014). Nhu cầu giáo dục kiến thức sức khỏe sinh Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health behavior and health sản trung học phổ thông Hoằng hóa II - Hoằng Kim - Hoằng education: theory, research, and practice, 4th ed, pp.45-62. Hóa - Thanh Hóa. Luận Văn Tốt Nghiệp Thạc Sĩ, Đại học Quốc Jossey-Bass, San Francisco, CA. gia Hà Nội. 13. Quách Khương Duy (2020). Giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học cơ sở An Lạc, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, Ngày nhận bài báo: 01/12/2021 tỉnh Hòa Bình. Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Công Tác Xã Hội, Đại Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 10/02/2022 học Lâm Nghiệp Hà Nội. Ngày bài báo được đăng: 15/03/2022 Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh - Y Tế Công Cộng 277

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY