Hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng cải thiện tình trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản ở nữ vị thành niên huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng cải thiện tình trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản ở nữ vị thành niên huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Mã tin : 1416
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết tiến hành mô tả kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản ở nữ vị thành niên tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và các yếu tố liên quan. Đánh giá kết quả của giải pháp can thiệp cải thiện tình trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ vị thành niên.

Nội dung Text: Hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng cải thiện tình trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản ở nữ vị thành niên huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 Hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng cải thiện tình trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản ở nữ vị thành niên huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Đào Nguyễn Diệu Trang, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành, Phan Thị Bích Ngọc Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản ở nữ vị thành niên (VTN) tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và các yếu tố liên quan. Đánh giá kết quả của giải pháp can thiệp cải thiện tình trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ vị thành niên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang. Nghiên cứu can thiệp cộng đồng so sánh nhóm đối chứng. Kết quả: Tỷ lệ VTN có kiến thức, thái độ, thực hành chung về chăm sóc SKSS chưa tốt chiếm khá cao theo tỷ lệ lần lượt là: 85,9%, 73,9%, 72,9%. Có mối liên quan giữa trình độ học vấn, giai đoạn VTN với kiến thức chung về chăm sóc SKSS VTN (p < 0,05). Có mối liên quan giữa dân tộc, trình độ học vấn, giai đoạn VTN với thái độ chung về chăm sóc SKSS VTN (p < 0,05). Có mối liên quan giữa kiến thức, thái độ, trình độ học vấn, giai đoạn VTN, điều kiện kinh tế, tình trạng chung sống trong gia đình với tỷ lệ thực hành chung về chăm sóc SKSS VTN (p < 0,05). Hiệu quả can thiệp về chăm sóc SKSS vị thành niên. Ở nhóm can thiệp: Kiến thức chung tốt tăng từ 10% lên 24,1%. Chỉ số hiệu quả là 15,7% (p < 0,05). Thái độ chung tốt tăng từ 16,7% lên 61,4%. Chỉ số hiệu quả là 53,7% (p < 0,05). Thực hành chung tốt tăng từ 27,1% lên 42,9%. Chỉ số hiệu quả là 21,7% (p < 0,05). Hiệu quả can thiệp: thay đổi kiến thức là 21,6%, thay đổi thái độ là 54,2%, thay đổi thực hành là 34,6%. Kết luận: Cần tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản cho các nữ vị thành niên và nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho cán bộ chuyên trách về sức khỏe sinh sản vị thành niên. Từ khóa: vị thành niên, kết hôn sớm, sức khỏe sinh sản Abstract Effective of intervention solutions to improve situation of reproductive health care among adolescent girls in A Luoi district, Thua Thien Hue province Dao Nguyen Dieu Trang, Nguyen Vu Quoc Huy, Cao Ngoc Thanh, Phan Thi Bich Ngoc Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University Objectives: To describe the knowledge, attitudes, practices of reproductive health care among adolescent girls in A Luoi district, Thua Thien Hue province and to identify the related factors to reproductive health care in adolescent girls. To assess the results of intervention solutions of reproductive health care in adolescent girls. Methods: A cross-sectional study design. A study design for community intervention comparision with control group. Results: The percentage of adolescents with not good knowledge, attitudes and practices on reproductive health care has accounted for fairly high as respectively: 85.9%, 73.9%, 72.9%. There is an a relationship between education level, adolescent stage with general knowledge on adolescent reproductive health care (p < 0.05). There is a relationship between ethnicity, education level, adolescent stage with the general attitude on adolescent reproductive health care (p < 0.05). There is a relationship between knowledge, attitude, education level, adolescent stage, economic condition, the condition of the family living at the percentage of general practice on adolescent reproductive health care (p < 0.05). The effective of intervention: Good knowlegde increase from 10% to 24.1%. Good attitude increase from 16.7% to 61.4%. Good practice increase from 27.1% to 42.9%. The effective of intervention: change knowlegde: 21.6%, change attitude: 54.2%, change practice: 34.6%. Conclusion: There is need to enhance the communication and education reproductive health for aldolescent girls and to enhance communication knowlegde and skills for reproductive health staff. Keywords: adolescents, get married early, reproductive health. Địa chỉ liên hệ: Đào Nguyễn Diệu Trang, email: dndtrang@huemed-univ.edu.vn DOI: 10.34071/jmp.2020.5.5 Ngày nhận bài: 12/7/2020; Ngày đồng ý đăng: 5/10/2020 32

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 1. ĐẶT VẤN ĐỀ - Cán bộ làm quản lý ở Trung tâm y tế (TTYT) Vị thành niên là người trong độ tuổi 10 - 19, là huyện và các trạm y tế (TYT) xã, các cán bộ chuyên giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em thành người trưởng trách SKSS. thành, là nhóm đối tượng có sự thay đổi nhiều về - Phụ huynh của các trẻ VTN. thể chất, tinh thần [1], [12]. Vị thành niên cũng là * Tiêu chuẩn chọn mẫu: nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Sự thiếu - Vị thành niên nữ người dân tộc thiểu số từ 10 – hiểu biết về chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành 19 tuổi có khả năng giao tiếp được. niên như về tâm lý, sinh lý tuổi vị thành niên, tình - Được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý cho bạn, tình yêu, hôn nhân gia đình, về các biện pháp tham gia nghiên cứu. tránh thai, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, * Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản cũng như vấn - Vị thành niên bị câm, điếc không thể giao tiếp đề kết hôn sớm, hoạt động tình dục sớm, không an được. toàn chính là nguy cơ đối với sức khỏe ở lứa tuổi vị - VTN không hợp tác, không đồng ý tham gia thành niên, đặc biệt đối với các vị thành niên nữ. nghiên cứu. Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh - VTN chuyển đi cư trú ở địa bàn khác trong thời sản giai đoạn 2011 – 2020 của Việt Nam đã nhấn gian nghiên cứu. mạnh mục tiêu “cải thiện sức khỏe sinh sản của 2.2. Địa điểm nghiên cứu người chưa thành niên và thanh niên, tăng tỷ lệ Tại 8 xã của huyện A Lưới bao gồm: Hồng Hạ, điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản Hương Nguyên, A Ngo, Hồng Kim, Nhâm, Đông Sơn, thân thiện với người chưa thành niên và thanh niên Hương Lâm, thị trấn A Lưới lên 50% tổng số điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 2.3. Thời gian nghiên cứu: từ tháng 5/2015 đến khỏe sinh sản vào năm 2015 và 75% vào năm 2020. 6/2018 bao gồm 3 giai đoạn: Giảm 20% số người chưa thành niên có thai ngoài ý - Giai đoạn 1: khảo sát số liệu cơ bản (5/2015 – muốn vào năm 2015 và 50% vào năm 2020” [7]. 12/2015) Huyện A Lưới là huyện miền núi của tỉnh Thừa - Giai đoạn 2: lập kế hoạch và tiến hành can thiệp Thiên Huế với đa số là người dân tộc thiểu số đang sinh (1/2016 – 6/2018) sống. Tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cùng huyết thống ở đây - Giai đoạn 3: đánh giá hiệu quả can thiệp (từ vẫn còn xảy ra, công tác giáo dục, tuyên truyền về sức tháng 6/2018) khỏe sinh sản vị thành niên chưa được chú trọng, đội 2.2. Phương pháp nghiên cứu ngũ y tế thôn bản và cộng tác viên dân số tham gia vấn 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: đề này chưa được huấn luyện một cách bài bản và đồng - Nghiên cứu cắt ngang nhất. Trong thời gian qua cũng đã có một số nghiên cứu - Nghiên cứu can thiệp cộng đồng so sánh nhóm về sức khỏe sinh sản vị thành niên mà đối tượng chủ đối chứng. yếu là học sinh, sinh viên ở khu vực thành phố và nông + Giai đoạn 1: Điều tra mô tả cắt ngang, mô tả thôn. Chưa có nghiên cứu và can thiệp nào nhằm vào kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc sức khỏe đối tượng nữ vị thành niên là người dân tộc thiểu số. sinh sản vị thành niên nữ của người dân tộc thiểu số. Chính vì vậy để góp phần cải thiện tình hình chăm sóc + Giai đoạn 2: Lập kế hoạch, xây dựng mô hình can sức khỏe sinh sản cho nữ vị thành niên người dân tộc thiệp và tiến hành can thiệp thiểu số chúng tôi thực hiện đề tài: “Hiệu quả giải pháp + Giai đoạn 3: Điều tra đánh giá hiệu quả can can thiệp cộng đồng cải thiện tình hình chăm sóc sức thiệp so sánh nhóm đối chứng khỏe sinh sản ở nữ vị thành niên huyện A Lưới, tỉnh 2.2.2. Các bước tiến hành Thừa Thiên Huế”, nhằm mục tiêu: Bước 1: Điều tra kiến thức, thái độ, thực hành 1. Tìm hiểu kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên người sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ tại huyện A Lưới, dân tộc thiểu số tại 8 xã, huyện A Lưới. tỉnh Thừa Thiên Huế và các yếu tố liên quan. Để tiến hành điều tra kiến thức, thái độ, thực 2. Đánh giá kết quả của giải pháp can thiệp cải hành chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên tại thiện tình trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ vị 8 xã dân tộc thiểu số, chúng tôi dùng phương pháp thành niên. nghiên cứu định lượng: điều tra bằng kỹ thuật phỏng vấn vị thành niên nữ từ 10 – 19 tuổi. 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phỏng vấn vị thành niên từ 10 – 19 tuổi: 2.1. Đối tượng nghiên cứu * Cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu giai đoạn điều - Vị thành niên nữ từ 10 – 19 tuổi (tính đến ngày tra mô tả cắt ngang điều tra ban đầu) Sử dụng công thức: [5] 33

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 đánh giá can thiệp Sử dụng công thức [12]: Trong đó: - n: cỡ mẫu tối thiểu cần thiết - Z (1­­ - α/2): Hệ số tin cậy, với α = 5% (khoảng tin cậy Trong đó: n: cỡ mẫu của mỗi nhóm 95%) thì Z ­­(1 - α/2)= 1,96 - p: tỷ lệ kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc SKSS vị thành niên chưa tốt. p1: dự đoán tỷ lệ kiến thức, thái độ, thực hành - d: sự chính xác của nghiên cứu trên mẫu (sai số lựa CSSKSS vị thành niên chưa tốt của nhóm trước can chọn); chấp nhận d = 0,05 thiệp. - p: tỷ lệ kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc p2: tỷ lệ kiến thức, thái độ, thực hành CSSKSS SKSS vị thành niên chưa tốt theo nghiên cứu của vị thành niên chưa tốt của nhóm sau can thiệp, dự Nguyễn Ngọc Chơn năm 2010, giá trị p lần lượt là: đoán sau can thiệp sẽ giảm 11%. p = 59,9%, p = 34%, p = 39,5%. c: tỷ lệ giữa nhóm 1 và nhóm 2: chọn tỷ số này - Lần lượt thay các giá trị p vào công thức, tính được bằng 1, nghĩa là cỡ mẫu của nhóm can thiệp và cỡ mẫu đại diện n = 370 nhóm chứng bằng nhau. - Do chọn mẫu cụm, phân tầng nên cỡ mẫu nhân với Chọn: α = 0,05 , β = 0,1 hệ số thiết kế DE = 2, vậy cỡ mẫu là: 370 × 2 = 740 người + Nếu chọn p1 = 59,9%, p2 = 48,9% - Dự trù thêm 10% nên cỡ mẫu được chọn là: Cỡ mẫu mỗi nhóm tính được là n = 443 814 người. Thực tế chúng tôi nghiên cứu cỡ mẫu là + Nếu chọn p1 = 34%, p2 = 23% 960 người. Cỡ mẫu mỗi nhóm tính được là n = 370 - Kỹ thuật chọn mẫu: [12] + Nếu chọn p1 = 39,5%, p2 = 28,5% + Bước 1: Chọn có chủ đích 8 xã trong số 21 xã, Cỡ mẫu mỗi nhóm tính được là n= 406 thị trấn thuộc 4 vị trí địa lý của huyện A Lưới vào Để đảm bảo cỡ mẫu đại diện, chúng tôi chọn cỡ nghiên cứu. Mỗi vị trí địa lý có 2 xã. Kết quả 8 xã mẫu mỗi nhóm là 443. đó là: Hồng Hạ, Hương Nguyên, A Ngo, Hồng Kim, Dự phòng thêm 10%, vậy cỡ mẫu mỗi nhóm là Nhâm, Đông Sơn, Hương Lâm và thị trấn A Lưới. 488. + Bước 2: Dùng phương pháp chọn mẫu ngẫu Lập danh sách vị thành niên nữ 10 – 19 tuổi nhiên hệ thống để chọn đủ số đối tượng từ 8 xã điều người dân tộc thiểu số hiện đang có mặt tại các tra vào mẫu bằng cách: thôn trong mỗi xã của 8 xã cần điều tra. Tổng cộng Lập danh sách vị thành niên nữ 10 – 19 tuổi có 1012 vị thành niên nữ đang có mặt và sinh sống người dân tộc thiểu số hiện đang có mặt tại các thôn tại 8 xã này phù hợp với tiêu chuẩn chọn, trong đó trong mỗi xã của 8 xã cần điều tra. Tổng cộng có 965 tổng số VTN ở 4 xã can thiệp là 522 em, tổng số VTN vị thành niên nữ đang có mặt và sinh sống tại 8 xã này ở 4 xã chứng là 490 em nên chúng tôi chọn hết 490 trong đó có 960 VTN phù hợp với tiêu chuẩn chọn em ở 4 xã chứng và ở 4 xã can thiệp chúng tôi dùng nên chúng tôi chọn toàn bộ 960 đối tượng này vào phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn để chọn nghiên cứu. 490 em trong tổng số 522 em. * Cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu giai đoạn can *Nội dung nghiên cứu thiệp, điều tra đánh giá hiệu quả can thiệp - Phỏng vấn kiến thức, thái độ và thực hành chăm - Chọn quần thể can thiệp và quần thể đối chứng: sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và cách tính Có 4 vị trí địa lý, tại mỗi vị trí có hai xã tương điểm như sau: đồng tham gia nghiên cứu, chúng tôi chọn ngẫu + 21 câu hỏi về kiến thức, trong mỗi câu hỏi về nhiên một xã vào nhóm can thiệp, một xã vào nhóm kiến thức các ý trả lời đúng sẽ cho từ 1 – 2 điểm tùy chứng bằng phương pháp bốc xăm, kết quả như sau: theo tầm quan trọng hoặc độ khó của ý trả lời. + Quần thể can thiệp: tất cả vị thành niên nữ + 8 câu hỏi về thái độ sẽ được cho điểm theo người dân tộc thiểu số tuổi từ 10 – 19 tuổi ở 4 xã thang điểm của Likert: Rất không đồng ý: 1 điểm, Hương Nguyên, Hồng Kim, Hương Lâm, Đông Sơn. không đồng ý: 2 điểm, không có ý kiến: 3 điểm, đồng + Quần thể đối chứng: tất cả vị thành niên nữ ý: 4 điểm, rất đồng ý: 5 điểm. người dân tộc thiểu số tuổi từ 10 – 19 tuổi ở 4 xã + 28 câu hỏi về thực hành: nếu các em thuộc vào Hồng Hạ, A Ngo, thị trấn A Lưới, Nhâm. các trường hợp sau sẽ được xếp vào phân loại thực - Cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu cho giai đoạn hành chưa tốt: Có quan hệ tình dục, có kết hôn sớm, 34

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 có hôn nhân cận huyết, bị viêm nhiễm sinh dục, + Thái độ của VTN đối với việc quan hệ tình dục không vệ sinh vùng sinh dục hàng ngày. Nếu các em với nhiều bạn tình. không thuộc những trường hợp trên sẽ tiến hành + Thái độ của VTN đối với vấn đề vệ sinh vùng cho điểm, mỗi câu hỏi các ý trả lời đúng sẽ cho điểm sinh dục. từ 1 - 2 điểm tùy theo tầm quan trọng của mỗi ý. + Thái độ của VTN đối với vấn đề kết hôn sớm. - Cách đánh giá: + Thái độ của VTN về việc truyền thông giáo dục Kiến thức tốt: Nếu trả lời ≥ 75% số điểm (≥ 52 sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho VTN. điểm) * Thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị Kiến thức chưa tốt: Nếu trả lời < 75% số điểm thành niên (< 52 điểm) + Tỷ lệ % VTN có bạn trai. Thái độ tốt: Nếu trả lời ≥ 75% số điểm (≥ 30 điểm) + Tỷ lệ % VTN đã kết hôn. Thái độ chưa tốt: Nếu trả lời < 75% số điểm + Tỷ lệ % VTN kết hôn sớm. (< 30 điểm) + Tỷ lệ % VTN đã có quan hệ tình dục. Thực hành tốt: Nếu trả lời ≥ 75% số điểm + Tỷ lệ % VTN đã từng mang thai và nạo phá thai. Thực hành chưa tốt: Nếu trả lời < 75% số điểm + Tỷ lệ % VTN sử dụng biện pháp tránh thai - Nội dung nghiên cứu và các chỉ số đánh giá: + Tỷ lệ % VTN có thực hiện thủ dâm và tần suất * Kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thực hiện. thành niên + Tỷ lệ % VTN bị viêm nhiễm đường sinh dục + Tỷ lệ % số VTN hiểu biết các dấu hiệu của tuổi dưới. dậy thì ở bạn gái. Bước 2: Xây dựng mô hình can thiệp truyền + Tỷ lệ % VTN hiểu biết về khả năng mang thai thông giáo dục nâng cao kiến thức, thái độ, thực trong lần đầu tiên quan hệ tình dục. hành chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên + Tỷ lệ % VTN hiểu biết về thời điểm dễ có thai Xây dựng mô hình can thiệp: trong chu kỳ kinh. * Cơ sở khoa học của xây dựng mô hình, thử + Tỷ lệ % VTN hiểu biết về các dấu hiệu có thai. nghiệm các giải pháp can thiệp: + Tỷ lệ % VTN hiểu biết về các biện pháp tránh Tất cả hoạt động can thiệp dựa vào kết quả của thai. phát hiện nghiên cứu năm 2015 và dựa theo mô + Tỷ lệ % VTN biết được nơi cung cấp dịch vụ hình Precede và Proceed tác động thay đổi hành vi tránh thai. trên đối tượng đích là các em nữ VTN và đối tượng + Tỷ lệ % VTN biết được các triệu chứng, nguyên tăng cường là thầy cô giáo, phụ huynh, cán bộ y tế . nhân của viêm nhiễm đường sinh dục. Phân tích những vấn đề tồn tại: + Tỷ lệ % VTN biết được cách phòng tránh viêm - Kết quả phân tích định tính và định lượng đối nhiễm đường sinh dục. với người cung cấp dịch vụ (đối tượng tăng cường) + Tỷ lệ % VTN biết được các BLTQĐTD. + CBYT tại trạm ít được tập huấn, đào tạo lại + Tỷ lệ % VTN biết được các triệu chứng của về chương trình chăm sóc SKSSVTN (chủ yếu là các BLTQĐTD. chương trình lồng ghép) (kết quả PVS cán bộ y tế tại + Tỷ lệ % VTN biết được cách phòng tránh các xã nghiên cứu) BLTQĐTD. + TYT chưa có phòng riêng để làm dịch vụ chăm + Tỷ lệ % VTN hiểu biết cần phải làm gì khi mắc sóc sức khỏe thân thiện cho VTN (kết quả quan sát bệnh viêm nhiễm đường sinh dục và BLTQĐTD. các TYT theo bảng kiểm và PVS cán bộ y tế) . + Tỷ lệ % trẻ VTN biết được các đường lây truyền + Công tác truyền thông, GDSK về chăm sóc sức của HIV. khỏe sinh sản VTN chưa được tổ chức thường xuyên + Tỷ lệ % VTN biết được cách phòng tránh lây tại địa phương (kết quả nghiên cứu định lượng nhiễm HIV/AIDS. phỏng vấn điều tra các em VTN). + Tỷ lệ % VTN biết được độ tuổi kết hôn theo pháp + Vật liệu truyền thông, GDSK tại TYT còn thiếu: tờ luật của nước Việt Nam. rơi, tranh ảnh…(kết quả quan sát các TYT theo bảng * Thái độ về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành kiểm và phỏng vấn điều tra các em VTN) niên + Thầy cô giáo chưa được đào tạo, tập huấn về + Thái độ của VTN đối với vấn đề nạo hút phá nội dung chăm sóc SKSS VTN, chủ yếu là giảng dạy thai. lồng ghép với môn học khác (kết quả PVS và TLN + Thái độ của VTN về vấn đề thủ dâm. thầy cô giáo). + Thái độ của VTN về vấn đề quan hệ tình dục - Kết quả phân tích định lượng đối với người sử trước hôn nhân. dụng dịch vụ 35

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 + Tỷ lệ kiến thức, thái độ, thực hành về SKSS VTN thiệp sắp tới như: sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức chưa đạt rất cao. nói chuyện về chăm sóc SKSS... + Tỷ lệ kiến thức, thái độ, thực hành về SKSS + Đào tạo YTTB của 4 xã về kỹ năng truyền chưa đạt ở nhóm VTN sớm và nhóm VTN có trình độ thông chăm sóc SKSS vị thành niên. Khóa tập huấn học vấn tiểu học cao hơn các nhóm khác. này có sự tham gia của 12 cán bộ YTTB. Ngoài ra vật + Tỷ lệ tảo hôn chiếm gần 50% các trường hợp có liệu truyền thông như băng ghi âm, ghi hình được chồng ở độ tuổi VTN. sản xuất và phát trên đài phát thanh truyền hình + Tỷ lệ VTN cần nguồn cung cấp thông tin về SKSS địa phương. là CBYT và thầy cô giáo rất cao. + Tập huấn cho các Thầy Cô giáo của 3 trường Tên mô hình: Đánh giá hiệu quả của giải pháp THCS, THPT kiến thức về chăm sóc SKSS vị thành nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc sức niên. Khóa tập huấn này tổng cộng có 30 Thầy Cô khỏe sinh sản vị thành niên người dân tộc thiểu số giáo tham gia. tại 4 xã thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. - Áp dụng các hoạt động truyền thông về chăm Các chương trình can thiệp: Có nhiều chương sóc SKSS vị thành niên cho vị thành niên nữ từ 10 – 19 trình can thiệp được lựa chọn để thực hiện như: tuổi nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về chăm Chương trình can thiệp dựa vào cộng đồng, sóc SKSS VTN tại 4 xã can thiệp, truyền thông, giáo dục chương trình dựa vào trường học, chương trình về chăm sóc SKSS vị thành niên cho phụ huynh các em dựa vào truyền thông, chương trình dựa vào giáo vị thành niên được thực hiện bởi các thầy cô Khoa dục đồng đẳng, chương trình dựa vào cơ sở vật Điều dưỡng và Khoa Y tế công cộng Trường Đại học chất y tế. Theo một số nghiên cứu nếu phối hợp Y Dược Huế. nhiều chương trình với nhau sẽ mang lại kết quả Bước 3: Triển khai mô hình can thiệp tốt hơn [8],[9]. Bắt đầu triển khai từ tháng 9/2016 đến tháng Các giải pháp can thiệp: 6/2018 tại 4 xã được chọn vào nhóm can thiệp đó Lựa chọn một số giải pháp can thiệp khả thi là các xã: Hương Nguyên, Hồng Kim, Đông Sơn và nhất dựa vào thảo luận với lãnh đạo cộng đồng Hương Lâm. cấp huyện, xã, lãnh đạo trung tâm y tế huyện, cán Bước 4: Đánh giá hiệu quả của giải pháp can bộ y tế của trạm y tế xã, chú trọng đến việc triển thiệp khai hiệu quả công tác truyền thông giáo dục cho vị - Nội dung nghiên cứu: như đã điều tra ở giai thành niên nữ, nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền đoạn mô tả cắt ngang thông cho cán bộ chuyên trách về SKSSVTN. - Các chỉ số đánh giá - Cung cấp vật liệu truyền thông cho trạm y tế + So sánh tỷ lệ thay đổi kiến thức chung của VTN nữ 4 xã can thiệp: 4 trạm y tế đã được trang bị các vật trước và sau can thiệp. liệu truyền thông như pano, sổ tay chăm sóc SKSS vị + So sánh tỷ lệ thay đổi thái độ chung của VTN nữ thành niên, các vật dụng cho phòng tư vấn chăm sóc trước và sau can thiệp. SKSS vị thành niên đảm bảo theo yêu cầu. + So sánh tỷ lệ thay đổi thực hành chung của VTN nữ - Đào tạo nâng cao kiến thức về chăm sóc SKSS trước và sau can thiệp. vị thành niên cho CBYT và Thầy Cô giáo, nâng cao kỹ + Đánh giá hiệu quả can thiệp. năng truyền thông cho CBYT của TYT xã được thực 2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin hiện bởi các thầy cô Khoa Điều dưỡng và Khoa Y tế - Các điều tra viên (ĐTV), giám sát viên (GSV) và công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế: cộng tác viên (CTV) được tập huấn thành thạo trước + Đào tạo các trợ giảng địa phương là CBYT khi tiến hành điều tra. 4 xã về kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe, - Hàng ngày, ngay sau khi thu thập số liệu, các đã tiến hành tập huấn về kỹ năng truyền thông ĐTV sẽ gởi phiếu đến GSV. chăm sóc SKSS vị thành niên cho các CBYT là trạm - GSV sẽ kiểm tra chất lượng các thông tin thu thập trưởng ở 4 xã can thiệp. Khóa tập huấn này tổng trên phiếu điều tra (đủ/thiếu, đúng/sai, thừa/thiếu…) cộng 12 CBYT tham gia. Khóa học đã đạt được đảm bảo đủ, đúng, chính xác theo yêu cầu điều tra. mục tiêu đề ra và rút nhiều bài học kinh nghiệm 2.2.4. Xử lý số liệu nghiên cứu thực tế như: vật liệu truyền thông đang sử dụng - Số liệu thu được từ nghiên cứu định lượng được còn nhiều bất cập (ít hình ảnh minh họa, sử dụng làm sạch, soạn trường của các biến số nghiên cứu, mã thuật ngữ y học…), phương tiện và phương pháp hóa biến số, thiết kế tệp nhập số liệu sử dụng phần truyền thông còn hạn chế. Khóa học đã đề xuất mềm SPSS 18.0 để xử lý bằng các thuật toán thống nhiều giải pháp khả thi về truyền thông tại địa kê y học. phương và áp dụng ngay cho các hoạt động can + Sử dụng thống kê mô tả: tần số và tỷ lệ %. 36

(p1 − p2) x100 Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y p 1Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 + Sử dụng thống kê suy luận để tìm hiểu các yếu (p1-p2) CSHQ (%) = x 100 tố liên quan với kiểm định Chi-square. p1 + Sử dụng mô hình hồi quy logistic đa biến để Trong đó: p1: tỷ lệ trước can thiệp, p2: tỷ lệ sau phân tích mối liên quan giữa biến phụ thuộc và các can thiệp đồng biến độc lập. Đánh giá hiệu quả can thiệp: sử dụng công thức: + Chỉ số hiệu quả can thiệp: các kết quả so sánh Hiệu quả can thiệp = (CSHQ của nhóm can thiệp) trước và sau can thiệp giữa nhóm can thiệp và nhóm – (CSHQ của nhóm chứng) đối chứng được tính bằng thuật toán thống kê theo - Số liệu của nghiên cứu định tính được xử lý công thức: theo phương pháp gỡ băng, trích dẫn lời. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên nữ 3.1.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Số lượng Đặc điểm Tỷ lệ (%) (n = 960) 10 - 13 353 36,8 Tuổi 14 - 15 244 25,4 16 - 19 363 37,8 Paco 321 33,4 Dân tộc Catu 335 34,9 Taoi 297 30,9 Khác: Pahy, Vân kiều 7 0,7 Đang đi học 828 86,3 Nghề nghiệp Đã đi làm 132 13,7 Tiểu học 214 22,3 Trình độ học vấn THCS 461 48,0 THPT 285 29,7 Không theo tôn giáo nào 944 98,3 Tôn giáo Phật giáo và thiên chúa giáo 16 1,7 Nghèo 148 15,4 Mức kinh tế Cận nghèo 170 17,7 Không thuộc hộ nghèo và cận nghèo 642 66,9 Cả bố và mẹ 821 85,4 Chỉ sống với bố 12 1,3 Tình trạng chung sống Chỉ sống với mẹ 67 7,0 Khác: ông, bà, cậu, dì, cô… 60 6,3 Tổng 960 100,0 Nhận xét: Độ tuổi của VTN ở 3 giai đoạn VTN gần tương đương nhau. Dân tộc Paco, Catu, Taoi chiếm đa số. 86,3% VTN đang còn đi học, 48% VTN có trình độ học vấn trung học cơ sở. 66,9% VTN không thuộc hộ nghèo và cận nghèo. 85,4% VTN hiện đang sống với cả bố và mẹ. 3.1.2. Kiến thức, thái độ, thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên Bảng 2. Phân loại kiến thức chung Kiến thức Số lượng (n = 960) Tỷ lệ (%) Tốt 135 14,1 Chưa tốt 825 85,9 Tổng 960 100,0 Nhận xét: 14,1% VTN có kiến thức chung tốt về chăm sóc SKSS và 85,9% VTN có kiến thức chung chưa tốt. 37

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 Bảng 3. Phân loại thái độ chung Thái độ Số lượng (n = 960) Tỷ lệ (%) Tốt 251 26,1 Chưa tốt 709 73,9 Tổng 960 100,0 Nhận xét: 26,1% VTN có thái độ chung tốt về chăm sóc SKSS và 73,9% VTN có thái độ chung chưa tốt. Bảng 4. Phân loại thực hành chung Thực hành Số lượng (n = 960) Tỷ lệ (%) Tốt 260 27,1 Chưa tốt 700 72,9 Tổng 960 100,0 Nhận xét: 27,1% VTN thực hành chung tốt về chăm sóc SKSS và 72,9% VTN thực hành chung chưa tốt. 3.2. Các yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành chung 3.2.1. Các yếu tố liên quan đến kiến thức Bảng 5. Các yếu tố liên quan đến kiến thức Kiến thức tốt Kiến thức chưa tốt Các yếu tố liên quan p Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Paco 48 15,0 273 85,0 Dân tộc Catu 47 14,0 288 86,0 (n = 960) p>0,05 Taoi 38 12,8 259 87,2 Khác: Vân Kiều, Pahy 2 28,6 5 71,4 Tiểu học 2 0,9 212 99,1 Trình độ học THCS 46 10 415 90 p0,05 (n = 960) Chỉ sống với mẹ 10 14,9 57 85,1 Khác: ông, bà, cậu, dì, cô… 8 13,3 52 86,7 Nhận xét: Có mối liên quan giữa trình độ học vấn, giai đoạn VTN với kiến thức chung về chăm sóc SKSS VTN (p < 0,05). 3.2.2. Các yếu tố liên quan đến thái độ Bảng 6. Các yếu tố liên quan đến thái độ Thái độ tốt Thái độ chưa tốt Các yếu tố liên quan p Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Paco 52 16,2 269 83,8 Dân tộc Catu 72 21,5 263 78,5 p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 Trình độ học Tiểu học 32 15,0 182 85,0 vấn THCS 130 28,2 331 71,8 p0,05 Khác: ông, bà, cậu, dì, cô… 12 20,0 48 80,0 Nhận xét: Có mối liên quan giữa dân tộc, trình độ học vấn, giai đoạn VTN với thái độ chung về chăm sóc SKSS VTN (p < 0,05) 3.2.3. Các yếu tố liên quan đến thực hành Bảng 7. Các yếu tố liên quan đến thực hành Các yếu tố liên quan Thực hành tốt Thực hành chưa tốt p Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Paco 69 21,5 252 78,5 Dân tộc Catu 102 30,4 233 69,6 < 0,05 (n = 960) Taoi 86 29,0 211 71,0 Khác: Vân Kiều, Pahy 3 42,9 4 57,1 Trình độ học Tiểu học 32 15,0 182 85,0 vấn THCS 150 32,5 311 67,5 < 0,05 (n = 960) THPT 78 27,4 207 72,6 Giai đoạn vị VTN sớm 73 20,7 280 79,3 thành niên VTN giữa 97 39,8 147 60,2 < 0,05 (n = 960) VTN muộn 90 24,8 273 75,2 Nghề nghiệp Đang đi học 244 29,5 584 70,5 < 0,05 (n=960) Đã đi làm 16 12,1 116 87,9 Nghèo 23 15,5 125 84,5 Điều kiện kinh tế Cận nghèo 49 28,8 121 71,2 < 0,05 (n = 960) Không thuộc hộ nghèo 188 29,3 454 70,7 và cận nghèo Cả bố và mẹ 233 28,4 588 71,6 TT chung sống Chỉ sống với bố 1 8,3 11 91,7 < 0,05 (n = 960) Chỉ sống với mẹ 22 32,8 45 67,2 Khác: ông, bà, cậu, dì, 4 6,7 56 93,3 cô… Kiến thức Tốt 57 42,2 78 57,8 < 0,05 (n = 960) Chưa tốt 203 24,6 622 75,4 39

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 Thái độ Tốt 80 31,9 171 68,1 < 0,05 (n = 960) Chưa tốt 180 25,4 529 74,6 Tổng 260 27,1 700 72,9 Nhận xét: Có mối liên quan giữa kiến thức, thái độ, dân tộc, trình độ học vấn, giai đoạn VTN, điều kiện kinh tế, tình trạng chung sống trong gia đình với tỷ lệ thực hành chung về chăm sóc SKSS VTN (p < 0,05). 3.3. Hiệu quả của các giải pháp can thiệp 3.3.1. Đặc điểm chung của mẫu ở hai nhóm trước và sau can thiệp Bảng 8. Đặc điểm chung của mẫu ở hai nhóm sau can thiệp Sau can thiệp Đặc điểm Có can thiệp (n=490) Không can thiệp (n=490) p n % n % 10-13 177 36,1 192 39,2 Tuổi 14-15 96 19,6 111 22,8 > 0,05 16-19 217 44,3 187 38,2 Paco 235 48,0 163 33,3 Catu 236 48,2 62 12,7 Dân tộc Taoi 16 3,2 261 53,2 < 0,05 Khác: Vân Kiều, Pahy 3 0,6 4 0,8 Nghề Đang đi học 443 90,4 436 89,0 > 0,05 nghiệp Đã đi làm 47 9,6 54 11,0 Tiểu học 87 17,8 84 17,1 TĐHV THCS 239 48,8 226 46,1 > 0,05 PTTH 164 33,4 180 36,8 Không 484 98,8 484 98,8 Tôn giáo > 0,05 Có 6 1,2 6 1,2 Nghèo 133 27,1 67 13,7 Mức Cận nghèo 93 19,0 60 12,2 kinh tế < 0,05 Bình thường 264 53,9 363 74,1 Tình Cả bố và mẹ 452 92,2 452 92,2 trạng Chỉ sống với bố 6 1,2 3 0,6 chung Chỉ sống với mẹ 24 5,0 18 3,7 > 0,05 sống Khác: ông, bà, cậu, dì, cô… 8 1,6 17 3,5 Tổng 490 50,0 490 50,0 Nhận xét: Không có sự khác biệt đặc điểm chung của mẫu về tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tôn giáo, tình trạng chung sống ở hai nhóm sau can thiệp. 3.3.2. Thay đổi về kiến thức Bảng 9. Thay đổi kiến thức ở nhóm can thiệp so với nhóm không can thiệp Kiến thức tốt Kiến thức chưa tốt Nhóm Thời điểm p n % n % Trước can thiệp 47 10,0 421 90,0 Nhóm (n = 468) can Sau can thiệp 118 24,1 372 75,9 < 0,05 thiệp (n = 490) Tổng 165 17,2 793 82,8 40

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 Trước can thiệp Nhóm 88 17,9 404 82,1 (n = 492) không Sau can thiệp can 64 13,1 426 86,9

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 Trước can thiệp 133 27,0 359 73,0 Nhóm (n = 492) không can Sau can thiệp 86 17,6 404 82,4

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 đổi thái độ là 54,2%, thay đổi thực hành là 34,6% 5. KẾT LUẬN Kết quả định tính cũng cho thấy sự tiến bộ về Qua nghiên cứu tình hình chăm sóc sức khỏe kiến thức và thực hành về công tác chăm sóc sức sinh sản của nữ VTN người dân tộc thiểu số tại khỏe sinh sản VTN. Khi được hỏi các em có ý kiến gì huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế chúng tôi có một về buổi truyền thông giáo dục sức khỏe mà các em số kết luận sau: đã tham gia? - Tỷ lệ VTN có kiến thức, thái độ, thực hành chung “Em thấy tốt cho sức khỏe, có ích cho vị thành về chăm sóc SKSS chưa tốt chiếm khá cao theo tỷ lệ niên”. “Tốt, bổ ích cho vị thành niên, giúp cho em lần lượt là: 85,9%, 73,9%, 72,9%. biết rõ về tuổi dậy thì, cách phòng chống HIV”, “Biết - Có mối liên quan giữa trình độ học vấn, giai được cách phòng chống bệnh lây qua đường tình đoạn VTN với kiến thức chung về chăm sóc SKSS dục”, “Biết được cách bảo vệ sức khỏe, bảo vệ bộ VTN (p < 0,05). Có mối liên quan giữa dân tộc, trình phận sinh dục”. độ học vấn, giai đoạn VTN với thái độ chung về chăm Hoặc câu hỏi qua các buổi giáo dục sức khỏe sóc SKSS VTN (p < 0,05). Có mối liên quan giữa kiến thức, thái độ, trình độ học vấn, giai đoạn VTN, điều sinh sản đó, các em có thay đổi gì trong hành vi của kiện kinh tế, tình trạng chung sống trong gia đình với mình? tỷ lệ thực hành chung về chăm sóc SKSS VTN (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 10/2020 11. Mengistu Tesfaye Setegn (2013), “Sexual and Sexual and Reproductive Health Toolkit for Humanitarian Reproductive Health Problems and Service Needs of Settings. University Students in South East Ethiopia: Exploratory 13. WHO (2011), WHO Guidelines on Preventing Early Qualitative Study”, Science Journal of Public Health. 1(4), Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes Among pp. 184-188. Adolescents in Developing Countries, World Health 12. UNFPA and Save, the children (2009), Adolescent Organization. 44

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY