Kết quả xử trí ngôi mông đủ tháng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Kết quả xử trí ngôi mông đủ tháng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
  • Mã tin : 1646
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày đánh giá kết quả xử trí ngôi mông ở thai phụ có thai đủ tháng tại Bệnh viện trung ương Thái Nguyên từ năm 2016 đến 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu trên 150 hồ sơ sản phụ có thai ngôi mông đủ tháng sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Nội dung Text: Kết quả xử trí ngôi mông đủ tháng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

vietnam medical journal n02 - JANUARY - 2022 health care settings. Int J Tuberc Lung Dis. 2021. https://www.cdc.gov/mmwr/ preview/ 2007;11(6):593-605. mmwrhtml/rr4906a1.htm 2. Joshi R, Reingold AL, Menzies D, Pai M. 6. Lien LT, Hang NTL, Kobayashi N, et al. Tuberculosis among Health-Care Workers in Low- Prevalence and Risk Factors for Tuberculosis and Middle-Income Countries: A Systematic Infection among Hospital Workers in Hanoi, Viet Review. PLoS Med. 2006;3(12):e494. Nam. Pai M, ed. PLoS ONE. 2009;4(8):e6798. doi:10.1371/journal.pmed.0030494 doi:10.1371/journal.pone.0006798 3. Christopher DJ, Daley P, Armstrong L, et al. 7. Belo C, Naidoo S. Prevalence and risk factors for Tuberculosis Infection among Young Nursing latent tuberculosis infection among healthcare Trainees in South India. Goletti D, ed. PLoS ONE. workers in Nampula Central Hospital, Mozambique. 2010;5(4):e10408. BMC Infect Dis. 2017;17(1):408. doi:10.1371/journal.pone.0010408 doi:10.1186/s12879-017-2516-4 4. Dyrhol-Riise AM, Gran G, Wentzel-Larsen T, 8. Rafiza S, Rampal KG, Tahir A. Prevalence and Blomberg B, Haanshuus CG, Mørkve O. risk factors of latent tuberculosis infection among Diagnosis and follow-up of treatment of latent health care workers in Malaysia. BMC Infect Dis. tuberculosis; the utility of the QuantiFERON-TB 2011;11(1):19. doi:10.1186/1471-2334-11-19 Gold In-tube assay in outpatients from a 9. Nasreen S, Shokoohi M, Malvankar-Mehta MS. tuberculosis low-endemic country. BMC Infect Dis. Prevalence of Latent Tuberculosis among Health 2010;10(1):57. doi:10.1186/1471-2334-10-57 Care Workers in High Burden Countries: A 5. Targeted Tuberculin Testing and Treatment of Systematic Review and Meta-Analysis. Wilkinson Latent Tuberculosis Infection. Accessed August 29, KA, ed. PLoS ONE. 2016;11(10):e0164034. doi:10.1371/journal.pone.0164034 KẾT QUẢ XỬ TRÍ NGÔI MÔNG ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Đặng Trần Cương1, Hoàng Thị Ngọc Trâm1, Bùi Thị Thu Hương1, Nguyễn Thị Khánh Ly1, Nguyễn Minh Hồng2 TÓM TẮT National Hospital. Results: The rate of cesarean section for 98%, the age group 25 - 34 years old 24 Mục tiêu: Đánh giá kết quả xử trí ngôi mông ở accounted for the majority. 23.3% have not of labor. thai phụ có thai đủ tháng tại Bệnh viện trung ương Fetal weight over 3000 grams is cesarean section. Thái Nguyên từ năm 2016 đến 2020. Đối tượng và Accident rate 0.7%. phương pháp nghiên cứu: mô tả hồi cứu trên 150 Keywords: age pregnancy, cesarean section, fetal hồ sơ sản phụ có thai ngôi mông đủ tháng sinh tại weight, breech presentation. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Kết quả: Tỉ lệ phẫu thuật lấy thai ngôi mông chiếm 98%, nhóm tuổi I. ĐẶT VẤN ĐỀ 25 - 34 tuổi chiếm đa số. 23,3% chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Trọng lượng thai trên 3000 gam được Ngôi mông được định nghĩa là một ngôi dọc, phẫu thuật lấy thai. Tỉ lệ tai biến 0,7%. Từ khóa: tuổi đầu ở trên, mông hay chân nằm ở dưới gần cổ thai, mổ lấy thai, trọng lượng thai, ngôi mông. tử cung, xuất hiện trong 3-4% các cuộc sinh. Tỷ lệ sinh ngôi mông giảm dần khi tuổi thai tăng SUMMARY cao từ 22 – 25% trước 28 tuần đến 7-15% ở tuổi RESULTS OF BREECH PRESENTATION thai 32 tuần và còn 3-4% ở thai đủ tháng [2]. TREATMENT AT FULL TERM BIRTH AT Theo các chuyên gia có hai cách xử trí: 1 là chỉ THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL Objectives: To evaluate the results of breech định mổ lấy thai để an toàn cho thai nhi, 2 là presentation in full-term birth pregnant women at Thai theo dõi đẻ đường âm đạo nhằm hạn chế tỷ lệ Nguyen National Hospital from 2016 to 2020. mổ lấy thai. Trong những năm gần đây tỷ lệ mổ Subjects and research methods: retrospectively lấy thai trong ngôi mông cũng như tỷ lệ mổ lấy describe over 150 records of pregnant women with thai nói chung tăng lên một cách đáng kể bởi các breech presentation at full term birth at Thai Nguyen lý do sản khoa và các lý do xã hội[7].Tuy nhiên, việc xử trí ngôi mông sao cho thật đảm bảo an 1Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 2Bệnh toàn cho cả mẹ và con, mà vẫn không làm tăng viện Trung ương Thái Nguyên thêm tỷ lệ mổ lấy thai, vẫn là một vấn đề khó Chịu trách nhiệm chính: Đặng Trần Cương khăn cho các nhà sản khoa, đòi hỏi phải có tiên Email: cuongdhytn@gmail.com lượng chính xác và có thái độ xử trí kịp thời. Mục Ngày nhận bài: 9.11.2021 tiêu: Đánh giá kết quả xử trí ngôi mông ở thai Ngày phản biện khoa học: 27.12.2021 Ngày duyệt bài: 11.01.2022 phụ có thai đủ tháng tại Bệnh viện trung ương 100

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 510 - THÁNG 1 - SỐ 2 -2022 Thái Nguyên từ năm 2016 đến 2020. - Thiết kế nghiên cứu: mô tả. - Cỡ mẫu: thuận tiện có chủ đích. Trong II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU phạm vi đề tài này chúng tôi đã chọn được n = Đối tượng nghiên cứu. 150 hồ sơ bệnh án của các sản phụ thỏa mãn - Tiêu chuẩn lựa chọn: hồ sơ bệnh án của tiêu chuẩn nghiên cứu. các thai phụ được chẩn đoán một thai, ngôi - Thời gian nghiên cứu: Từ 01/01/2016 đến mông, tuổi thai từ 37 đến 41 tuần (theo kinh hết 31/12/2020 cuối cùng hoặc theo siêu âm 3 tháng đầu) được - Địa điểm: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. theo dõi và xử trí tại Bệnh viện Trung ương Thái 3. Xử lý số liệu: xử lý số liệu bằng phần Nguyên từ 01/01/2016 đến hết 31/12/2020. mềm SPSS 16.0. - Tiêu chuẩn loại trừ: Thai dị dạng, thai 4. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu trên lưu, đa thai, những hồ sơ bệnh án không đủ hồ sơ bệnh án, không can thiệp trực tiếp vào thông tin, ngôi mông không được xử trí đẻ tại bệnh nhân, tiến hành sau khi thông qua hội bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. đồng y đức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. 2. Phương pháp nghiên cứu III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1. Tỷ lệ xử trí ngôi mông đủ tháng trong thời gian nghiên cứu Phương pháp xử trí Tổng số ngôi Năm Phẫu thuật lấy thai Đẻ đường âm đạo mông Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 2016 18 17 94,4 1 5,6 2017 10 10 100 0 0 2018 17 15 88,2 2 11,8 2019 45 45 100 0 0 2020 60 60 100 0 0 Tổng 150 147 98 3 2 Nhận xét: Tỉ lệ phẫu thuật lấy thai trong ngôi mông chiếm 98%. Biểu đồ 1: Nhóm tuổi của sản phụ và phương pháp đẻ Nhận xét: Tỉ lệ phẫu thuật lấy thai ở nhóm tuổi từ 25 - 34 chiếm 61,9 %, tỉ lệ đẻ đường âm đạo trong nhóm tuổi từ 25-34 chiếm 66,7%. Bảng 2: Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu và phương pháp xử trí Phương pháp xử trí Tổng Đặc điểm Phẫu thuật lấy thai Đẻ đường âm đạo Số lượng (%) Số lượng (%) Số lượng (%) Lần đầu 75 (51) 1 (33) 76 (50,7) Số lần đẻ Lần thứ 2 trở lên 72 (49) 2 (67) 74 (49,3) Tình Ối còn 125 (85) 3 (100) 128 (85,3) trạng ối Ối vỡ 22 (15) 0 (0) 22 (14,7) Tổng 147 (98) 3 (2) 150 (100) Nhận xét: Tỷ lệ sản phụ đẻ con lần đầu chiếm 50,7%, đẻ lần 2 trở lên chiếm 49,3%. Tỷ lệ ngôi mông ối còn là 85,3%, ối vỡ là 14,7%. 101

vietnam medical journal n02 - JANUARY - 2022 Bảng 3: Một số đặc điểm của thai và phương pháp xử trí ngôi mông Phương pháp xử trí Tổng Đặc điểm Phẫu thuật lấy thai Đẻ đường âm đạo Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng(%) Tuổi thai 37-39 106 72,1 3 100 109 (72,7) (tuần) 40-41 41 27,9 0 0 41(27,3) < 2500 11 7,5 0 0 11 (7,3) Trọng lượng 2600 -3000 51 34,7 3 100 54 (36) thai (gam) > 3000 85 57,8 0 0 85 (56,7) Tổng 147 98 3 2 150 (100) Nhận xét: Tỷ lệ ngôi mông có tuổi thai từ 37-39 tuần chiếm 72,7%. Trọng lượng thai thuộc nhóm trên 3000 gam chiếm 56,7%, từ 2600 – 3000 gam chiếm 36%. Bảng 4: Tỉ lệ tai biến khi xử trí ngôi mông Tai biến Phương pháp xử trí Không Có Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Đẻ đường âm đạo 2 66,7 1 33,3 Phẫu thuật lấy thai 147 100 0 0 Tổng 149 99,3 1 0,7 Nhận xét: Có 1 trường hợp ghi nhận gãy xương đòn sau khi sinh đường âm đạo chiếm 0,7%. Phẫu thuật lấy thai chưa ghi nhận tai biến nào cho trẻ sơ sinh. tham khảo hồ sơ bệnh án nên không chủ động được thông tin thu thập, đôi khi bệnh án không đầy đủ thông tin nghiên cứu vậy nên số liệu có thể tổng hợp không đầy đủ. Đây là hạn chế của nghiên cứu hồi cứu. Kết quả biểu đồ 1 cho thấy, đa số sản phụ đều tập trung ở nhóm tuổi 25 - 34 tuổi với tỉ lệ phẫu thuật lấy thai chiếm 61,9 %, đẻ đường âm đạo chiếm 66,7%. Kết quả này cũng phù hợp với khuyến cáo của cục dân số kế hoạch hóa gia đình bởi đây là nhóm trong độ tuổi sinh đẻ. Tuy nhiên ở nhóm phụ nữ có tuổi từ 35 trở lên cũng Biểu đồ 2: Tỉ lệ có dấu hiệu chuyển dạ chiếm con số đáng kể với 16,3% thuộc nhóm tại thời điểm xử trí ngôi mông tuổi từ 35 – 45 tuổi, đặc biệt có 6,8% trường Nhận xét: Tỉ lệ can thiệp xử trí lấy thai ra hợp phụ nữ trên 45 tuổi. Với xu hướng xã hội trong ngôi mông khi chưa có chuyển dạ chiếm ngày nay, áp lực công việc cộng với lối sống tư 23,3%. duy hiện đại, người phụ nữ ngày càng ưu tiên cho sự nghiệp nên việc lấy chồng muộn và sinh IV. BÀN LUẬN con muộn sẽ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên nếu Theo kết quả bảng 1 cho thấy tỉ lệ ngôi mông sinh con ở nhóm tuổi cao đặc biệt trên 45 tuổi trong các năm không đồng đều, ít nhất là năm thì sẽ có rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra cho cả 2017 với 10 trường hợp và nhiều nhất năm 2020 mẹ và thai. Vậy nên việc tuyên truyền để người với 6o trường hợp. Tỉ lệ xử trí ngôi mông trong phụ nữ sẽ mang thai và sinh con trong độ tuổi thời gian nghiên cứu chủ yếu là phẫu thuật lấy sinh đẻ vẫn là mục tiêu của hàng đầu của cục thai chiếm 98%, còn lại 03 trường hợp đẻ đường dân số hiện nay. Ngoài ra tỉ lệ phẫu thuật lấy âm đạo chiếm 2%. Nghiên cứu của chúng tôi cao thai cũng sẽ tăng lên ở những bà mẹ có tuổi cao. hơn so với kết quả nghiên cứu của tác giả Kết quả bảng 2 về một số đặc điểm của đối Nguyễn Thị Thanh Thủy tỉ lệ mổ lấy thai ngôi tượng nghiên cứu và phương pháp xử trí ngôi mông chiếm 86,79% tại viện Sản Nhi Bắc Giang mông thấy tỉ lệ đẻ con so (lần đầu) và con rạ năm 2013-2014 [4]. (lần hai trở lên) gần tương đương nhau. Điều Tuy nhiên kết quả của nghiên cứu này chưa này cho thấy rằng không có sự khác biệt giữa thể hiện được toàn bộ số liệu xử trí ngôi mông việc mang thai ngôi mông ở thai lần đầu hoặc trong thời gian nghiên cứu do hạn chế của việc thai những lần sau. Đây cũng là một trong 102

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 510 - THÁNG 1 - SỐ 2 -2022 những điểm làm thay đổi lối suy nghĩ ở những 40 - 41 tuần chiếm 27,3%. Việc nhóm tuổi thai người có quan niệm rằng thai những lần sau từ 37- 38 tuần được nhiều hơn so với tuổi thai thường dễ dàng và thuận lợi hơn so với lần đầu 40-41 tuần cũng có thể lí giải do vì biêt smang mang thai. Vậy nên việc khám thai và quản lí thai ngôi mông là một ngôi thuộc nhóm đẻ khó thai nghén là vô cùng quan trọng trong tất cả do thai vậy nên tới khi thai đủ tháng tâm lý thai các lần mang thai. Về tình trạng ối thì có 14,7% phụ sẽ xin đình chỉ thai. Điều này làm tăng tỉ lệ có ối vỡ tại thời điểm xử trí lấy thai ngôi mông. can thiệp ở tuổi thai từ 37-39 tuần và gián tiếp Ối vỡ non, vỡ sớm sẽ làm giảm, mất khả năng tăng tỉ lệ mổ lấy thai. xóa mở cổ tử cung, bảo vệ thai nhi, rối loạn cơn Ngoài ra trọng lượng thai cũng là một trong co, cổ tử cung thu nhỏ lại, mở chậm, chuyển dạ yếu tố quan trọng trong việc có can thiệp lấy thai kéo dài, nguy cơ nhiễm khuẩn, suy thai tăng lên ra không. Hơn nửa thai có trọng lượng trên [1]. Tất cả các trường hợp ối vỡ đều được chỉ 3000gam (56,7%). Đây là nhóm có cân nặng có định phẫu thuật lấy thai bởi đây là yếu tố đẻ khó thể được coi là thai to với ngôi mông vậy nên trong chuyển dạ, kèm theo ngôi mông thì chỉ tiên lượng đẻ là khó khăn vì nguy cơ mắc đầu định mổ là hoàn toàn phù hợp. hậu cao. Chính vậy nên trong nhóm này tỉ lệ mổ Kết quả biểu đồ 2 cho thấy tại thời điểm xử lấy thai là 100%. trí lấy thai trong ngôi mông thì có tới 23,3% các Nhóm thai có trọng lượng < 2500 gam có 11 trường hợp chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Tất cả trường hợp chủ yếu do thai suy dinh dưỡng bào các trường hợp này đều được chỉ định phẫu thai. Trẻ nhẹ cân chịu đựng rất kém với các sang thuật lấy thai chủ động. Còn lại có 76,7% các chấn trong lúc đẻ vì vậy nguy cơ tai biến khi đẻ trường hợp có dấu hiệu chuyển dạ thì chỉ có 3 đường âm đạo sẽ tăng lên. Các trường hợp này trường hợp được theo dõi và đẻ đường âm đạo, cũng được chỉ định mổ lấy thai bởi lẽ các thầy số còn lại cũng được phẫu thuật lấy thai. Vì vậy thuốc tiên lượng thai đã có suy dinh dưỡng bào nên tổng số phẫu thuật lấy thai trong ngôi mông thai nên để theo dõi cuộc chuyển dạ đẻ ngôi mới chiếm tỉ lệ cao (98%). Tỉ lệ phẫu thuật lấy mông sẽ khó khăn có thể ảnh hưởng đến tình thai cao trong ngôi mông bởi ngôi mông là một trạng thai nên giải thích và chỉ định mổ lấy thai. trong các ngôi đẻ đường dưới khó khăn. Tuy Điều đáng nhấn mạnh ở đây là nhóm thai có nhiên bên cạnh đó yếu tố quan trọng hơn đó là cân nặng từ 2600-3000 gam. Đây là nhóm thai phẫu thuật lấy thai đang dần trở thành xu hướng có trọng lượng trong giới hạn có thể theo dõi đẻ của thời đại. Với những trường hợp ngôi đầu đường âm đạo nếu không có kèm theo yếu tố đẻ thuận lợi còn muốn xin mổ lấy thai để được chọn khó hoặc bất thường trong chuyển dạ. Tuy nhiên ngày giờ tốt, tránh chuyển dạ có thể gây đau. trong 51 trường hợp thai có trọng lượng thuộc Vậy nên việc mang thai ngôi mông là một ngôi nhóm này thì chỉ có 03 trường hợp đẻ được đẻ khó trong chuyển dạ thì chỉ định mổ lấy thai đường âm đạo còn lại đều chỉ định mổ lấy thai. càng trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên không phải Theo nghiên cứu của Maria Pulido Valente thì cân tất cả các ngôi mông đều phải mổ vì vẫn có tỉ lệ nặng trẻ sơ sinh đẻ đường âm đạo có trọng đẻ đường âm đạo. Vì vậy người thầy thuốc cần lượng sơ sinh trung bình 2805 gam [9]. phải tiên lượng tốt các trường hợp ngôi mông để Tuy nhiên trong số 03 trường hợp đẻ được có thể tư vấn cho thai phụ hướng theo dõi và xử âm đạo thì có 01 trường hợp ghi nhận trẻ bị gãy trí trong từng trường hợp cụ thể. Mục đích hạn xương đòn sau khi sinh. Đây là một điều không chế các tai biến xảy ra cho mẹ và thai. Ngoài ra mong muốn trong khi đỡ đẻ. Tuy nhiên trong còn hạn chế những biến chứng có thể gặp phải trường hợp đẻ khó đôi khi cũng có thể gặp. sau phẫu thuật đặc biệt là vấn đề thai làm tổ tại Theo nghiên cứu của Vũ Thị Oanh về tỉ lệ tai sẹo mổ trong trường hợp mổ lấy thai trước đó. biến của trẻ sơ sinh sau đẻ thì tỉ lệ ngạt sơ sinh Đây là một trong những hình thái rất nguy hiểm năm 2016 là 11,4%, tỉ lệ xuất huyết năm 2006 bởi bệnh lý thai làm tổ tại sẹo mổ lấy thai có thể chiếm 1,2% (bao gồm xuất huyết ở chi, xuất đe dọa đến chính khả năng sinh sản của thai huyết ở bộ phận sinh dục, không có trường hợp phụ, nếu không phát hiện ra còn mất máu thậm nào bị xuất huyết não), không cso trường hợp chí ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Vì nào gãy chi. Tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong 3,6%[3]. vậy việc làm giảm tỉ lệ mổ lấy thai là vô cùng Trong nghiên cứu của chúng tôi không ghi quan trọng trong những trường hợp chưa có chỉ nhận trường hợp trẻ sơ sinh tử vong nào. Bởi lẽ định thực sự. có sự khác biệt này do nghiên cứu của chúng tôi Kết quả bảng 3 cho thấy, tuổi thai được phân tiến hành trên thai đủ tháng còn tác giả Vũ Thị làm hai nhóm từ 37 - 39 tuần chiếm 72,7% và từ Oanh [3] nghiên cứu trên nhóm đối tượng có 103

vietnam medical journal n02 - JANUARY - 2022 bao gồm thai non thàng nên tỉ lệ ngạt và tử vong trên 3000 gam chiếm 56,7%. Tỉ lệ tai biến trong sơ sinh cao hơn. Theo một số chuyên gia [6, 5] xử trí ngôi mông chiếm 0,7%. cho rằng các trường hợp ngôi mông đẻ đường âm đạo sẽ có nhiều nguy cơ các tai biến hơn đẻ TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ môn Sản Trường Đại học Y Dược Thái ngôi chỏm. Theo nghiên cứu của Taner Gunay Nguyên (2020), Đẻ khó, Bài giảng Sản phụ khoa, thì tỉ lệ biến chứng thai nhi cao nhất ở nhóm đẻ 2. Như Vương Tú (2018), "Ngôi mông mổ lấy thai có tăng cường, can thiệp và thấp nhất ở nhóm hay sinh ngả âm đạo", Y học sinh sản, Nhà xuất mổ lấy thai (p = 0,001)[8]. bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 47 pp. 43-5. 3. Oanh Vũ Thị (2017), Thái độ xử trí ngôi mông Đỡ đẻ ngôi mông là một nghệ thuật đòi hỏi chuyển dạ tại bệnh viện phụ sản trung ương trong kinh nghiệm và kỹ năng của người đỡ đẻ. Tuy hai giai đoạn 2006 và 2016, nhiên do áp lực xã hội và sự phát triển của kỹ 4. Thủy Nguyễn Thị Thanh (2014), Đánh giá kết thuật mổ lấy thai nhiều thầy thuốc sản khoa đã quả xử trí ngôi mông tại bệnh viện sản nhi Bắc Giang, 5. Thellier É, Benhamou D. (2016), "[CAESAREAN lựa chọn mổ lấy thai cho tất cả các trường hợp DELIVERY: STANDARDIZING THE PRACTICES]", đẻ ngôi mông để tạo được cảm giác “an toàn” Rev Prat, 66 (6), pp. 648-52. trong đỡ đẻ ngôi mông. 6. Alfirevic Z., Milan S. J., Livio S. (2012), Theo chúng tôi tùy theo hoàn cảnh của từng "Caesarean section versus vaginal delivery for preterm birth in singletons", Cochrane Database địa phương và khả năng theo dõi chuyển dạ Syst Rev, 6 (6), pp. Cd000078. cũng như khả năng tiên lượng cuộc đẻ trong các 7. Cui H., Chen Y., et al. (2016), "Cesarean Rate trường hợp ngôi mông chuyển dạ của các thầy and Risk Factors for Singleton Breech Presentation thuốc sản khoa mà có thái độ quyết định xử trí in China", J Reprod Med, 61 (5-6), pp. 270-4. thích hợp đúng chuyên môn chứ không nên lạm 8. Gunay T., Turgut A., et al. (2020), "Comparison of maternal and fetal complications in pregnant dụng phẫu thuật lấy thai. women with breech presentation undergoing spontaneous or induced vaginal delivery, or V. KẾT LUẬN cesarean delivery", Taiwan J Obstet Gynecol, 59 Tỉ lệ phẫu thuật lấy thai chiếm 98% trong đó (3), pp. 392-7. có 23,3% chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Nhóm 9. Pulido Valente M., Carvalho Afonso M., Clode tuổi chủ yếu từ 25-34 tuổi, tuổi thai từ 37-39 N. (2020), "Is Vaginal Breech Delivery Still a Safe Option?", Rev Bras Ginecol Obstet, 42 (11), pp. 712-6. tuần chiếm đa số 72,7%. Trọng lượng thai nhóm NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG BỆNH NHA CHU Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH MẠN TÍNH Nguyễn Hồng Lợi*, Nguyễn Hoàng Mỹ Hiền* TÓM TẮT tuần, 1 tháng và 3 tháng sau điều trị. Kết luận: Có sự cải thiện rõ rệt chỉ số viêm nha chu ở các bệnh nhân 25 Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm: (1) Khảo sát đặc bệnh mạch vành mạn tính. điểm lâm sàng của viêm nha chu mạn tính ở bệnh Từ khoá: bệnh nha chu, động mạch vành, mạn tính nhân bệnh động mạch vành mạn tính. (2) Đánh giá kết quả điều trị không phẫu thuật viêm nha chu mạn SUMMARY tính trên nhóm nghiên cứu. Đối tượng và phương pháp: Một nghiên cứu tiến cứu được tiến hành trên PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH các bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tính. Kết quả: Ở CHRONIC CORONARY ARTERY DISEASE nhóm bệnh, tỷ lệ chảy máu nướu là 100,0%, thay đổi Purposes: This study aims to explore the clinical hình dáng nướu là 100,0%, thay đổi màu sắc nướu là features and the treatment results of chronic 100,0%, ngứa nướu, ê buốt răng là 78,6%, răng lung periodontitis in patients with chronic coronary artery lay là 76,2%, túi nha chu là 100,0%, tụt nướu là diseases. Methods: A prospective study was 38,1%, tăng tiết dịch là 92,9%. Có sự cải thiện rõ rệt conducted in patients with chronic coronary artery các chỉ số GI, PlI, BOP, PD và CAL ở các thời điểm 1 diseases. Results: In the diseased-group, the rate of bleeding gums was 100.0%, changing in shape of gums was 100.0%, changing in color of gums was *Trt Răng hàm mặt, Bệnh viện Trung ương Huế 100.0%, itching gums, tooth sensitivity was 78.6%. Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Hồng Lợi 76.2% wobble, periodontal pocket 100.0%, gum Email: drloivietnam@yahoo.com.vn recession 38.1%, exudation increase 92.9%. There Ngày nhận bài: 5.11.2021 was a marked improvement in GI, PlI, BOP, PD, and Ngày phản biện khoa học: 24.12.2022 CAL at 1 week, 1 month, and 3 months after Ngày duyệt bài: 10.01.2022 treatment. Conclusion: There is a marked 104

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ket-qua-xu-tri-ngoi-mong-du-thang-tai-benh-vien-trung-uong-thai-nguyen-2521696.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY