Khảo sát giá trị của xét nghiệm TSI trong chẩn đoán bệnh cường giáp do thai kỳ

Khảo sát giá trị của xét nghiệm TSI trong chẩn đoán bệnh cường giáp do thai kỳ
  • Mã tin : 1836
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Khảo sát giá trị của xét nghiệm TSI trong chẩn đoán bệnh cường giáp do thai kỳ trình bày khảo sát giá trị chẩn đoán phân biệt của xét nghiệm TSI ở bệnh nhân cường giáp do thai kỳ với bệnh nhân Basedow mang thai.

Nội dung Text: Khảo sát giá trị của xét nghiệm TSI trong chẩn đoán bệnh cường giáp do thai kỳ

Taïp chí “Noäi tieát vaø Ñaùi thaùo ñöôøng” Soá 50 - Naêm 2021 KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM TSI TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH CƯỜNG GIÁP DO THAI KỲ Lương Quỳnh Hoa, Hoàng Kim Ước, Nguyễn Thị Tân Bệnh viện Nội tiết Trung ương DOI: 10.47122/vjde.2021.50.14 ABSTRACT phụ nữ mang thai và bệnh cường giáp do thai The values of TSI test in the diagnosis of kỳ. Mục tiêu: Khảo sát giá trị chẩn đoán phân pregnant-induced hyperthyroidism biệt của xét nghiệm TSI ở bệnh nhân cường The TSI test is a quantitative test for giáp do thai kỳ với bệnh nhân Basedow mang antibodies that stimulates the thyroid gland thai. Đối tượng và phương pháp: Mô tả, theo TRSAb, so it is more specific than the TRAb dõi dọc trên 30 bệnh nhân cường giáp do thai test in the diagnosis of Basedow disease, and it kỳ điều trị nội trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung is valuable for distinguishing Basedow disease ương từ 03/2018 – tháng 12/2019. Kết quả: in pregnant women and pregnant-induced 30 bệnh nhân cường giáp do thai kỳ có kết quả hyperthyroidism. Objective: To indentify TSI nhỏ hơn 0,55 IU/L và kết quả TRAb lớn differential diagnostic value of TSI assay in hơn 1,58 IU/L. Kết luận: TSI có giá trị chẩn pregnant-induced hyperthyroidism. đoán đặc hiệu hơn so với xét nghiệm TRAb Methodology: Longitudunal study of 30 trong chẩn đoán bệnh cường giáp do thai kỳ. pregnant-induced hyperthyroidism were Từ khóa: TSI, TRAb, cường giáp do thai diagnosed at the National Hospital of kỳ, Basedow. Endocrionogy from 3/2018 to 12/2019. Results: TSI levels in pregnant-induced 1. ĐẶT VẤN ĐỀ hyperthyroidism patients negative (< 0,55 Cường giáp thai kỳ là một bệnh tương đối IU/L) (n=30) and TRAb levels in pregnant- phổ biến ở phụ nữ mang thai, nguyên nhân do induced hyperthyroidism patients positive ( > tăng cao giá trị βHCG trong máu của những 1,58 IU/L) (n=30). Conclusion: TSI test is phụ nữ đang mang thai gây ra tình trạng nhiễm more specific than the TRAb test in the độc giáp thai kỳ. Cường giáp thai kỳ là một diagnosis of pregnant-induced bệnh cường giáp thoáng qua, không cần điều hyperthyroidism. trị bằng thuốc kháng giáp trạng và không liên Keywords: TSI, TRAb, pregnant-induced quan đến các kết quả thai kỳ bất lợi [1] nhưng hyperthyroidism, Basedow. nhiều khi lại rất khó phân biệt với bệnh Basedow. Bệnh Basedow là bệnh mắc khá phổ Tác giả liên hệ: Lương Quỳnh Hoa biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (0,5% - Email: hoa_luongquynh@yahoo.com 1,0%) trong đó có phụ nữ mang thai [2]. Ngày nhận bài: 1/11/2021 Bệnh gây ra các rối loạn, ảnh hưởng đến Ngày phản biện khoa học: 10/11/2021 chuyển hóa, tim mạch và nhiều biến chứng Ngày duyệt bài: 15/12/2021 nguy hiểm nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Để chẩn đoán phân biệt 2 bệnh TÓM TẮT trên đôi khi gặp khó khăn vì các đặc điểm lâm TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobulin) sàng và cận lâm sàng (xét nghiệm chức năng là xét nghiệm định lượng kháng thể kích thích tuyến giáp, siêu âm…) gần giống nhau. tuyến giáp TRSAb (Thyrotropin Receptor TRAb là xét nghiệm phát hiện cả 3 loại tự Stimulating Antibody), vì vậy đặc hiệu hơn xét kháng thể xuất hiện trong bệnh Basedow: nghiệm TRAb trong chẩn đoán bệnh Basedow, TRSAb có tác dụng kích thích, TRBAb có tác có giá trị chẩn đoán phân biệt bệnh Basedow ở dụng ức chế và TRNAb không ảnh hưởng đến 112

Taïp chí “Noäi tieát vaø Ñaùi thaùo ñöôøng” Soá 50 - Naêm 2021 hoạt động chức năng của tế bào tuyến giáp. Xét tuyến giáp trở về bình giáp từ sau tuần thứ 20 nghiệm TRAb định lượng cả 3 loại kháng thể của thai kỳ tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương . nên có thể cho kết quả dương tính giả trong một - Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân số trường hợp dẫn tới sai sót trong chẩn đoán + Được chẩn đoán xác định có thai. và điều trị cho bệnh nhân. + Được chẩn đoán cường giáp thai kì. Để khắc phục được nhược điểm trên, xét + Có xét nhiệm TSI và TRAb; xét nghiệm nghiệm TSI là xét nghiệm chỉ định lượng kháng TSI âm tính. thể kích thích tuyến giáp TRSAb, vì vậy đặc + Đồng ý tham gia nghiên cứu. hiệu hơn xét nghiệm TRAb trong chẩn đoán - Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân không tiếp bệnh Basedow, có giá trị chẩn đoán phân biệt tục tham gia nghiên cứu, các vấn đề liên quan bệnh Basedow ở phụ nữ mang thai và bệnh đến đình chỉ thai kỳ. cường giáp do thai kỳ. 2.2. Phương pháp nghiên cứu Ở Việt Nam hiện nay chỉ có rất ít nghiên - Nghiên cứu mô tả theo dõi dọc. cứu về giá trị của xét nghiệm TSI trong chẩn - Thiết kế nghiên cứu: chọn 30 bệnh nhân đoán bệnh cường giáp do thai kỳ. Vì vậy chúng được chẩn đoán xác định cường giáp do thai tôi thực hiện đề tài này với mục tiêu: Khảo sát kỳ, loại trừ tất cả các nguyên nhân thực thể giá trị của xét nghiệm TSI trong chẩn đoán gây ra cường giáp khác, bệnh nhân được khai phận biệt bệnh nhân cường giáp do thai kỳ với thác thông tin chung (tuần thai, số lần mang bệnh nhân mắc Basedow mang thai. thai, số thai, tiển sử mắc bệnh tuyến giáp), triệu chứng cơ năng, triệu chứng lâm sàng, 2. ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP siêu âm tuyến giáp, làm xét nghiệm đánh giá NGHIÊN CỨU chức năng tuyến giáp (FT3, FT4, TSH), xét 2.1. Đối tượng và thời gian nghiên cứu nghiệm TRAb, xét nghiệm TSI có kết quả âm - Đối tượng nghiên cứu: 30 bệnh nhân đã tính. Tất cả các bệnh nhân không điều trị thuốc được chẩn đoán xác định cường giáp thai kỳ kháng giáp trạng, được theo dõi các triệu (bệnh nhân có thai có tình trạng nhiễm độc chứng lâm sàng và cận lâm sàng cho đến khi giáp, xét nghiệm TSI âm tính), các bệnh nhân các triệu chứng lâm sàng hết và xét nghiệm trở không điều trị thuốc kháng giáp trạng, được về bình thường. theo dõi lâm sàng và xét nghiệm, chức năng - Số liệu xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu khi vào viện Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu (khi vào viện) Đặc điểm Kết quả Tuổi trung bình X ± SD (tuổi) 29,10 ± 4,75 Số tuần thai trung bình X ± SD (tuần thai) 13,23 ± 5,72 Lần mang thai Lần đầu 9 (30%) Lần ≥ 2 21 (70%) Số thai 1 27 (90%) 2 2 (6,7%) 3 1 (3,3%) Tiền sử mắc Basedow 5 (16,67%) Tiền sử mắc bệnh tuyến giáp khác 6 (20%) 113

Taïp chí “Noäi tieát vaø Ñaùi thaùo ñöôøng” Soá 50 - Naêm 2021 Nhận xét: Tuổi trung bình của nhóm đối tượng NC là 29,10 ± 4,75 tuổi. Số tuần mang thai trung bình là 13,23 ± 5,72 tuần. 70% bệnh nhân mang thai con lần 1. 70% bệnh nhân mang 1 thai. 16,67% bệnh nhân có tiền sử mắc Basedow trước đó (đã điều trị khỏi) và 6 bệnh nhân có tiền sử mắc 1 số bệnh tuyến giáp khác như bướu nhân tuyến giáp. 3.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu khi vào viện Bảng 2. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng (khi vào viện) Đặc điểm lâm sàng N % Đặc điểm lâm sàng N % Mất ngủ 3 10,0 Có nhân tuyến giáp 7 23,33 Hồi hộp/đánh trống ngực Tiếng thổi tại 11 36,67 2 6,67 tuyến giáp Run chân tay 10 33,33 Run tay 12 40,00 Sút cân Nhịp tim nhanh 11 36,67 26 86,67 (>90 tần số/phút) Nghén nhiều 20 66,67 Lồi mắt 0 0 Nôn/buồn nôn Phù niêm trước 19 63,33 0 0 xương chày Rối loạn tiêu hóa 2 6,67 Ngón tay dùi trống 0 0 Số cân sút trung bình 4,23 ± 2,32 (2-10) Nhịp tim trung bình 101,04 ± 9,69 Nhận xét: Các triệu chứng cơ năng hay gặp nhất ở nhóm đối tượng nghiên cứu là nghén nhiều, nôn/buồn nôn, sút cân, hồi hộp/đánh trống ngực, run tay chân …Các triệu chứng thực thể thường gặp là nhịp tim nhanh, run tay, có nhân tuyến giáp… Bảng 3. Phân độ và đặc điểm bướu cổ (khi vào viện) Mức độ Bướu cổ n % Đặc điểm Bướu cổ n % Bướu cổ độ IA 2 6,7 Bướu to lan tỏa 24 80,0 Bướu cổ độ IB 26 86,7 Nhân thùy phải tuyến giáp 1 3,3 Bướu cổ độ II 2 6,7 Nhân 2 thùy tuyến giáp 5 16,7 Nhận xét: 86,7% bệnh nhân có tuyến giáp to độ IB. 80% bệnh nhân có tuyến giáp to lan tỏa, còn lại 6 bệnh nhân tuyến giáp to do có nhân tuyến giáp. Bảng 4. Giá trị xét nghiệm FT3, FT4, TSH (khi vào viện) Chỉ số Trung bình Trung vị Thấp nhất Cao nhất Xét nghiệm X ± SD FT3 (pmol/L) 9,08 ± 5,08 7,30 2,91 26,94 FT4 (pmol/L) 31,43 ± 19,61 24,90 12,40 100,00 TSH (U/mL) 0,028 ± 0,013 0,03 0,01 0,07 Nhận xét: Giá trị trung bình FT3 và FT4 đều tăng (FT3: 9,08 ± 5,08 pmol/L, FT4: 31,43 ± 19,61 pmol/L). Giá trị trung bình TSH giảm là 0,035 ± 0,041 U/mL. Tất cả các bệnh nhân đều có kết quả TSH dưới 0,1 U/mL. 114

Taïp chí “Noäi tieát vaø Ñaùi thaùo ñöôøng” Soá 50 - Naêm 2021 Bảng 5. Đặc điểm chức năng tuyến giáp (khi vào viện) Đặc điểm n % Nhiễm độc giáp rõ (FT3/FT4 tăng) 24 80 Nhiễm độc giáp dưới lâm sàng(FT3, FT4 bình thường) 6 20 Nhận xét: Có 24 bệnh nhân (80%) nhiễm độc giáp rõ (tăng kết quả FT3 hoặc FT4 hoặc cả 2 chỉ số, TSH dưới 0,1IU/L). Có 6 bệnh nhân (20%) nhiễm độc giáp dưới lâm sàng (kết quả xét nghiệm FT3, FT4 bình thường, chỉ có TSH dưới 0,1 IU/L). 3.3. Xét nghiệm TRAb và TSI trong chẩn đoán bệnh cường giáp thai kỳ khi vào viện Bảng 6. Giá trị xét nghiệm TRAb và TSI TSI < 0,1(UI/L) 0,1 < TSI < 0,55(UI/L) TRAb < 1,58(UI/L) 0 (0%) 0 (0%) TRAb > 1,58(UI/L) 22 (73,33%) 8 (26,67%) TRAb trung bình 2,75 ± 0,67 (n=22) 4,53 ± 2,47 (n=8) (nhỏ nhất-lớn nhất) (1,74 – 4,29) (2,78 – 10,38) chứng và biểu hiện rầm rộ các triệu chứng lâm Nhận xét: sàng của nhóm bệnh nhân trong nghiên cứu - Tất cả bệnh nhân nghiên cứu đều có kết của chúng tôi thường khởi phát quanh tuần quả xét nghiệm TRAb lớn hơn ngưỡng giá trị thai thứ 10, phù hợp với cơ chế sinh bệnh học tham chiếu 1,58 UI/L. Kết quả TRAb trung của bệnh. bình là 3,23± 1,56 UI/L, thấp nhất là 1,74 Đa số (86,67%) bệnh nhân có biểu hiện UI/L, cao nhất là 10,38 UI/L. bệnh trong giai đoạn nửa đầu thai kỳ, các triệu - Có 73,33% (22) bệnh nhân có kết quả chứng của bệnh tự thuyên giảm và không cần TSI dưới ngưỡng phát hiện (

Taïp chí “Noäi tieát vaø Ñaùi thaùo ñöôøng” Soá 50 - Naêm 2021 Tiền sử mắc Basedow: IB, và chủ yếu là bướu to lan tỏa (80%). Một số bệnh nhân có tiền sử mắc một số Tuyến giáp thường to, lan tỏa, tương đối đều, bệnh tuyến giáp như basedow (đã điều trị mật độ có thể mềm, đàn hồi hoặc hơi cứng, có khỏi), bướu đa nhân, bướu đơn nhân…Đối với thể xuất hiện tiếng thổi tâm thu tại bướu. Các những bệnh nhân có tiền sử mắc Basedow, đặc điểm này gần như tương đồng nhau ở nếu xuất hiện các biểu hiện cường giáp trong bệnh nhân nhiễm độc giáp do thai kỳ và lúc mang thai thì sẽ rất khó để chẩn đoán phân Basedow, vì vậy dấu hiệu tuyến giáp to biệt xem thực sự bệnh nhân bị nhiễm độc giáp thường ít có giá trị chẩn đoán phân biệt trong do thai kỳ hay các triệu chứng của Basedow trường hợp này. tái phát khi mang thai. Vì vậy việc chẩn đoán Các dấu hiệu lâm sàng là không đặc hiệu chính xác nguyên nhân có vai trò rất quan để chẩn đoán nguyên nhân gây ra tình trạng trọng giúp chẩn đoán và điều trị. cường giáp trừ khi bệnh nhân có xuất hiện các 4.2. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng triệu chứng ngoại tháp đặc hiệu cho bệnh nghiên cứu Basedow (lồi mắt, phù niêm trước xương Các triệu chứng cơ năng gặp nhiều nhất là chày, ngón tay dùi trống). nghén nhiều, nôn/buồn nôn, sút cân, hồi 4.3. Đặc điểm cận lâm sàng của đối hộp/đánh trống ngực, run tay chân… Các triệu tượng nghiên cứu chứng thực thể chủ yếu là nhịp tim nhanh, run Khi mang thai, nồng độ TSH trong huyết tay… Một số triệu chứng ít gặp hơn như mất thanh thay đổi phụ thuộc vào số tuần thai. Tất ngủ, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi… cả các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng Các dấu hiệu ngoại giáp (lồi mắt, phù tôi có kết quả TSH < 0,1 U/mL. Giá trị TSH niêm trước xương chày, ngón tay dùi trống) dưới 0,1 U/mL cho phép chẩn đoán cường đều âm tính. Các dấu hiệu ngoại giáp có độ giáp ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu. đặc hiệu cao để chẩn đoán mắc Basedow, Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương tuy nhiên khi âm tính cũng chưa thể chẩn tự với kết quả nghiên cứu của tác giả đoán loại trừ do tỷ lệ dương tính của các Gietka-Czernel khi nghiên cứu 35 bệnh nhân triệu chứng này không cao. nhiễm độc giáp thai kỳ cũng cho kết quả tất Đa số các bệnh nhân trong nghiên cứu đều cả các bệnh nhân có kết quả TSH dưới 0,1 có từ một đến nhiều biểu hiện của hội chứng U/mL [3]. nhiễm độc giáp (lo lắng, run tay chân, rối loạn Giá trị xét nghiệm FT3 và FT4 trung bình dung nạp nhiệt, sút cân hoặc tăng cân nhẹ, của nhóm bệnh nhân nghiên cứu tăng cao hơn nhân độc tuyến giáp...). so với giá trị tham chiếu. Có 4 bệnh nhân có Có 11/30 bệnh nhân trong nhóm nghiên mức tăng chỉ số FT3/FT4 rất cao (FT3 > 15 cứu có triệu chứng sút cân, số cân sút trung pmol/L, FT4 > 50 pmol/L) đặc biệt có 1 bệnh bình là 4,23 ± 2,32 kg, có bệnh nhân sút tới nhân có kết quả xét nghiệm FT3: 26,94 10 kg. pmol/L, FT4: 100 pmol/L, TSH: 0,01 U/mL Đây là một trường hợp bệnh nhân nữ, 24 (bệnh nhân này có kết quả TSI âm tính, TRAb tuổi, không có tiền sử basedow, mang thai lần 2,45 UI/L). đầu, 13 tuần, mang thai ba, có kết quả xét Tác giả Gietka-Czernel nghiên cứu 35 bệnh nghiệm chức năng tuyến giáp: FT3 17,5 nhân cường giáp thai kỳ cho kết quả 19/35 pmol/L; FT4 77,1 pmol/L; TSH 0,03 pmol/L, bệnh nhân (54%) có tăng chỉ số FT3/FT4 [4]. xét nghiệm βHCG: 493433 UI/L. 80% bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm độc Biểu hiện lâm sàng rầm rộ càng đòi hỏi giáp lâm sàng (FT3/FT4 tăng, TSH giảm); một chẩn đoán và điều trị chính xác, ở trường 20% bệnh nhân nhiễm độc giáp dưới lâm sàng hợp thai ba này, bệnh nhân được theo dõi – (FT3, FT4 bình thường, chỉ có TSH giảm). lâm sàng và cận lâm sàng trở về bình thường Tác giả J.Y.L. về ở tuần thai thứ 26. Tan và CS (2002) nghiên cứu 39 bệnh nhân Đa số các bệnh nhân có tuyến giáp to độ nhiễm độc giáp thai kỳ có hội chứng nghén 116

Taïp chí “Noäi tieát vaø Ñaùi thaùo ñöôøng” Soá 50 - Naêm 2021 nặng đều có giá trị FT4 tăng cao và trở về bình tăng thật sự thành phần TRAb có tác dụng thường sau tuần thai thứ 15 [4]. kích thích thụ thể TSH tuyến giáp TRSAb Như vậy, nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hoặc tỷ lệ TRSAb/TRBAb < 1, do vậy TRAb lâm sàng và chỉ số chức năng tuyến giáp thì dương tính (với ngưỡng chẩn đoán 1,58 IU/L- khó có thể đưa ra chẩn đoán nguyên nhân của giá trị tham chiếu của người trưởng thành cường giáp và đưa ra chẩn đoán phân biệt giữa khỏe mạnh) chưa đủ để chẩn đoán mắc bệnh cường giáp do thai kỳ hay do bệnh lý của Basedow trên đối tượng bệnh nhân mang thai tuyến giáp (Basedow) gây ra. có hội chứng nhiễm độc giáp. 4.4. Xét nghiệm TRAb và TSI trong Giá trị TRAb tăng cao hơn 3 – 4 lần so với chẩn đoán bệnh cường giáp thai kỳ giá trị trên của ngưỡng bình thường (khoảng 5 Ở những bệnh nhân mang thai có triệu IU/L) thường được khuyến cáo sử dụng để chứng nhiễm độc giáp, xét nghiệm TRAb là tiên lượng khả năng mắc bệnh lý tuyến giáp ở chỉ định cần thiết để chẩn đoán và tiên lượng bào thai và trẻ sơ sinh [5]. bệnh. TRAb có thể vượt qua hàng rào nhau Trong 30 bệnh nhân nghiên cứu có 22 thai để dẫn đến kết quả bất lợi tiềm ẩn cho thai bệnh nhân (73,33%) có kết quả TSI dưới nhi, có thể gây cường giáp hoặc suy giáp ở trẻ ngưỡng phát hiện. Giá trị TSI dưới 0,1 UI/L sơ sinh. cho phép loại trừ chẩn đoán bệnh Basedow Tuyến giáp của thai nhi bắt đầu phản ứng cho nhóm này. với tác dụng của TRAb từ sau tuần thai thứ 20, Như vậy mặc dù có triệu chứng lâm sàng, tương ứng với sự suy giảm của các nồng độ xét nghiệm chức năng tuyến giáp, đặc điểm TRAb của mẹ do điều chế miễn dịch thai kỳ. siêu âm và xét nghiệm TRAb > 1,58 IU/L đều Vì vậy xét nghiệm TRAb có thể được sử dụng hướng tới chẩn đoán mắc Basedow nhưng dựa để tiên đoán các nguy cơ tiềm ẩn của bệnh vào kết quả TSI âm tính khẳng định hội chứng Graves đối với thai nhi và đưa ra các quyết nhiễm độc giáp ở nhóm nghiên cứu là do thai định điều trị cần thiết. kỳ, không cần điều trị thuốc kháng giáp trạng, Trong nghiên cứu của chúng tôi, tất cả sau quá trình theo dõi các triệu chứng lâm bệnh nhân nghiên cứu đều có kết quả TRAb sàng âm tính và kết quả xét nghiệm chức năng lớn hơn 1,58 UI/L. Có 2 bệnh nhân có kết quả tuyến giáp trở về bình thường. TRAb lớn hơn 5 UI/L, giá trị TRAb cao nhất 8 bệnh nhân có kết quả TSI nằm trong là 10,38 UI/L. khoảng 0,1 – 0,55 UI/L. Tất cả bệnh nhân có Trong khi đó, tất cả bệnh nhân cường tiền sử mắc Basedow (đã điều trị khỏi) đều giáp thai kỳ trong nhóm nghiên cứu đều có nằm trong nhóm 8 bệnh nhân này. Kết quả kết quả TSI nhỏ hơn 0,55 IU/L – là ngưỡng TRAb trung bình của 8 bệnh nhân này cũng chẩn đoán bệnh Basedow, điều này cho phép cao hơn so với nhóm còn lại (4,53 ± 2,47 so loại trừ chẩn đoán các bệnh nhân mắc với 2,75 ± 0,67; P < 0.05). Basedow. Qua đó có thể thấy, ở những bệnh nhân Như vậy, nếu sử dụng xét nghiệm TRAb này, việc chỉ định xét nghiệm TSI là thật sự với ngưỡng chẩn đoán 1,58 IU/L để chẩn đoán cần thiết để loại trừ được chẩn đóan Basedow, bệnh Basedow ở phụ nữ mang thai có thể dẫn đặc biệt là những bệnh nhân có tiền sử tới chẩn đoán không chính xác. Basedow trước đó. Do đặc điểm của nguyên lý phương pháp Nếu dựa vào tiền sử, triệu chứng lâm sàng, định lượng TRAb là định lượng cả 3 thành cận lâm sàng và kết quả TRAb, những bệnh phần: TRSAb, TRBAb và TRNAb nên trong nhân này có thể sẽ được chẩn đoán và điều trị những trường hợp trên độ đặc hiệu của xét theo hướng Basedow, dẫn tới điều trị không nghiệm bị hạn chế, dẫn đến kết quả dương chính xác và ảnh hưởng bất lợi tới thai nhi. tính giả. Ngoài ra, nên làm thêm xét nghiệm A-TPO Trong nhóm nghiên cứu, tất cả bệnh nhân để phát hiện những bệnh lý viêm giáp tự miễn đều có kết quả TRAb tăng nhưng có thể không khác ở nhóm đối tượng này. 117

Taïp chí “Noäi tieát vaø Ñaùi thaùo ñöôøng” Soá 50 - Naêm 2021 4.5. Theo dõi điều trị trị dương tính giả gây ra nhầm lẫn trong Dựa vào kết quả xét nghiệm TSI âm tính, chẩn đoán và điều trị bệnh. nhóm đối tượng nghiên cứu được chẩn đoán xác định cường giáp do thai kỳ, được theo dõi các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Khi các bệnh nhân hết triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân TÀI LIỆU THAM KHẢO được xét nghiệm FT3, FT4, TSH để kiểm tra 1. Casey, B.M., et al. (2006). Subclinical tình trạng chức năng tuyến giáp. hyperthyroidism and pregnancy Khi ra viện, các triệu chứng cơ năng và outcomes. Obstetrics & Gynecology,. thực thể của hội chứng cường giáp âm tính, 107(2): p. 337-341. chức năng tuyến giáp về bình giáp 2. Carlé, A., et al., (2011). Epidemiology of (FT3/FT4/TSH trong giới hạn bình thường). subtypes of hyperthyroidism in Denmark: Kết quả trung bình FT3: 5,26 ± 1,20 pmol/L, a population-based study. European FT4: 15,60 ± 3,41 pmol/L, TSH: 2,20 ± 1,08 Journal of Endocrinology,. 164(5): p. U/mL Số tuần thai trung bình khi ra viện: 801-809. 20,46 ± 5,68 (tuần). Bệnh nhân hết triệu 3. Gietka-Czernel, M., et al., (2014). chứng sớm nhất vào tuần thai thứ 15 và muộn Hyperthyroidism during pregnancy—the nhất vào tuần thai thứ 26. role of measuring maternal TSH receptor antibodies and foetal ultrasound 5. KẾT LUẬN monitoring. Endokrynologia Polska,. TSI có giá trị chẩn đoán đặc hiệu hơn so 65(4): p. 259-268. với xét nghiệm TRAb trong chẩn đoán bệnh 4. Tan, J.Y., et al., (2002). Transient cường giáp do thai kỳ. hyperthyroidism of hyperemesis Xét nghiệm TRAb về cơ bản vẫn là xét gravidarum. BJOG: An International nghiệm có giá trị trong chẩn đoán bệnh Journal of Obstetrics & Gynaecology,. Basedow trên đối tượng người trưởng thành 109(6): p. 683-688. với độ nhạy và độ đặc hiệu cao. 5. Mortimer, R.H., et al., Tuy nhiên, trong một số trường hợp (1990). Graves' disease in pregnancy: nhiễm độc giáp đặc biệt như phụ nữ mang TSH receptor binding inhibiting thai, đặc biệt là có tiền sử mắc Basedow immunoglobulins and maternal and trước đó, cần xem xét lại ngưỡng giá trị neonatal thyroid function. Clinical chẩn đoán cho bệnh nhân, tránh những giá endocrinology,. 32(2): p. 141-152. 118

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/khao-sat-gia-tri-cua-xet-nghiem-tsi-trong-chan-doan-benh-cuong-giap-do-thai-ky-2559039.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY