Khảo sát kiến thức của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ về dị tật bẩm sinh tại xã Dân Tiến năm 2020

Khảo sát kiến thức của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ về dị tật bẩm sinh tại xã Dân Tiến năm 2020
  • Mã tin : 1764
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết trình bày khảo sát thực trạng kiến thức của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ về dị tật bẩm sinh tại xã Dân Tiến năm 2020. Tiêu chuẩn lựa chọn: Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang sinh sống tại xã Dân Tiến.

Nội dung Text: Khảo sát kiến thức của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ về dị tật bẩm sinh tại xã Dân Tiến năm 2020

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 513 - THÁNG 4 - SỐ 2 - 2022 with HER2 status in gastric cancer: results from a 5619-5628. prospective multicenter observational cohort study 5. Smyth E. C., Verheij M., Allum W., et al in a Japanese population (JFMC44-1101). Gastric (2016) Gastric cancer: ESMO Clinical Practice Cancer 19(3): 839-851. Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. 2. Eldeen Muhammad Alaa, Hashim Amal, Eid Ann Oncol 27(suppl 5): v38-v49. Refaat A., et al (2021) Molecular Targeting Of 6. Abrahao-Machado L. F., Scapulatempo-Neto Breast Cancer Stem Cells: A Promising Strategy For C. (2016) HER2 testing in gastric cancer: An Management And Eradication. European Journal of update. World J Gastroenterol 22(19): 4619-4625. Molecular & Clinical Medicine 8(1): 1756-1768. 7. Bao W., Fu H. J., Xie Q. S., et al (2011) HER2 3. Takaishi S., Okumura T., Tu S., et al (2009) interacts with CD44 to up-regulate CXCR4 via Identification of gastric cancer stem cells using the epigenetic silencing of microRNA-139 in gastric cell surface marker CD44. Stem Cells 27(5): 1006-1020. cancer cells. Gastroenterology 141(6): 2076-2087 e2076. 4. Nguyen P. H., Giraud J., Staedel C., et al 8. Huang J., Li H., Ren G. (2015) Epithelial- (2016) All-trans retinoic acid targets gastric mesenchymal transition and drug resistance in cancer stem cells and inhibits patient-derived breast cancer (Review). Int J Oncol 47(3): 840-848. gastric carcinoma tumor growth. Oncogene 35(43): KHẢO SÁT KIẾN THỨC CỦA PHỤ NỮ ĐỘ TUỔI SINH ĐẺ VỀ DỊ TẬT BẨM SINH TẠI XÃ DÂN TIẾN NĂM 2020 Nguyễn Thị Bình1, Hoàng Thị Ngọc Trâm1, Đàm Thị Tuyết1, Lê Hoàng2 TÓM TẮT Tien community, Vo Nhai district, Thai Nguyen province from January 2021 to June 2021. Results: 77 Mục tiêu: Khảo sát thực trạng kiến thức của phụ The general knowledge about congenitals with good nữ độ tuổi sinh đẻ về dị tật bẩm sinh tại xã Dân Tiến rate was only 20.4%, and the remaining 79.6% was năm 2020. Tiêu chuẩn lựa chọn: Phụ nữ trong độ not good. There was a relationship between education tuổi sinh đẻ đang sinh sống tại xã Dân Tiến. Phương level, history of abortion, number of current children pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang trên 206 phụ nữ and health education communication, and general độ tuổi sinh đẻ tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh knowledge of congenitals. Conclusion: General Thái Nguyên thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng knowledge of women about congenitals is still short . 6/2021. Kết quả nghiên cứu: Kiến thức chung về dị Recommendations: Actively communicate health tật bẩm sinh của phụ nữ với tỉ lệ kiến thức chung tốt education about congenitals to women in various chỉ có 20,4% và còn lại 79,6% chưa tốt. Có mối liên forms. quan giữa trình độ học vấn, tiền sử nạo, phá thai và số con hiện tại và truyền thông giáo dục sức khỏe với I. ĐẶT VẤN ĐỀ kiến thức chung về dị tật bẩm sinh. Kết luận: Kiến Dị tật bẩm sinh (DTBS) là vấn đề đang được thức chung về dị tật bẩm sinh của phụ nữ còn thấp. ngành y tế quan tâm trên toàn cầu, là một trong Khuyến nghị: Tích cực truyền thông giáo dục sức các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gây ra khỏe về dị tật bẩm sinh cho phụ nữ bằng các hình thức phong phú, đa dạng. tình trạng khuyết tật ở trẻ em tại nhiều nước trên thế giới ảnh hưởng rất nhiều đến cá nhân, gia SUMMARY đình, hệ thống chăm sóc sức khỏe và toàn xã hội SURVEY OF WOMEN’S KNOWLEDGE DURING [3] . DTBS ngày càng có xu hướng gia tăng và là CHILDBEARING AGE ABOUT CONGENITALS một nguyên nhân chính trong gánh nặng bệnh tật IN DAN TIEN COMMUNITY IN 2020 toàn cầu, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp Objectives: Do a survey on the status of women’s và trung bình. Một trong các biện pháp nhằm knowledge during childbearing age about congenitals in Dan Tien community in 2020. Selection criteria: giảm thiểu được tình trạng DTBS hiện nay đó là Women of childbearing age living in Dan Tien tác động vào kiến thức của phụ nữ trong độ tuổi community. Research method: Cross-sectional sinh đẻ về DTBS, đặc biệt tại các khu vực miền description on 206 women of childbearing age in Dan núi, nông thôn thì biện pháp này có hiệu quả rất tốt. Kiến thức đúng đắn về các yếu tố nguy cơ và 1Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên phòng ngừa DTBS ở phụ nữ có thai có thể giúp 2Bệnh viện đa khoa Tâm Anh dự phòng ban đầu bệnh tật [7]. Theo nghiên cứu Chịu trách nhiệm chính: Hoàng Thị Ngọc Trâm của tác giả Ngô Huyền Vân và cộng sự cho thấy tỉ Email: hoangtramyk@gmail.com lệ thai phụ có nhận thức tốt về DTBS hầu như Ngày nhận bài: 17.2.2022 không có thai phụ nào [1] . Ngày phản biện khoa học: 4.4.2022 Xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Ngày duyệt bài: 15.4.2022 329

vietnam medical journal n02 - APRIL - 2022 là một trong những xã nằm trong chương trình 2.6 Đạo đức trong nghiên cứu. Nghiên 135 của chính phủ Việt Nam. Đây là một xã khó cứu đã được sự thông qua hội đồng y đức khăn, mặc dù đã từng bước thay đổi và phát Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên triển. Người dân cũng quan tâm đến việc khám thai, chăm sóc thai nghén và vấn đề DTBS nhiều III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU hơn. Việc các bà mẹ tương lai có đầy đủ kiến Bảng 3.18 Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu thức để dự phòng DTBS sẽ là tiền đề để sinh ra Đặc điểm Số lượng Tỉ lệ % những đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh, góp Tuổi phần thực hiện tốt các chỉ tiêu trên và đóng góp 15-19 18 8,7 vào nguồn nhân lực có chất lượng trong công 20-24 71 34,5 cuộc phát triển bền vững đất nước. Vì vậy, 25-29 54 26,2 chúng tôi tiến hành nghiên cứu với mục tiêu: 30-34 42 20,4 Khảo sát thực trạng kiến thức của phụ nữ độ tuổi 35-39 17 8,3 sinh đẻ về dị tật bẩm sinh tại xã Dân Tiến năm 2020. >40 4 2 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tuổi trung bình 26,43±5,75 Trình độ học vấn 2.1 Đối tượng Chưa học hết tiểu học 2 1,0 Tiêu chuẩn lựa chọn: phụ nữ trong độ tuổi Tiểu học 33 16,0 sinh đẻ từ 15 đến 49 tuổi tại xã Dân Tiến, có đầy THCS 67 32,5 đủ các thông tin về nhân khẩu học và đồng ý THPT 74 35,9 tham gia phỏng vấn. Trung cấp, cao đẳng 26 12,6 Tiêu chuẩn loại trừ: Phụ nữ không có đầy Đại học 4 1,9 đủ các thông tin về nhân khẩu học và không Nghề nghiệp đồng ý tham gia phỏng vấn. Làm ruộng 159 77,2 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu. Công nhân 28 13,6 Nghiên cứu được tiến hành tại xã Dân Tiến, CBVC 16 7,8 huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên từ 01/2021 đến Buôn bán 3 1,5 6/2021. Tình trạng hôn nhân 2.3 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả Chưa kết hôn 48 23,3 thiết kế cắt ngang Đã và đang kết hôn 158 76,7 2.4 Cỡ mẫu nghiên cứu: chọn toàn bộ 206 Góa/ly hôn/ly thân 0 0,0 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ Điều kiện kinh tế p (1 − p ) Hộ nghèo 39 18,9 n= 2 Cận nghèo 35 17,0 Z (1−a / 2 ) d 2 Đủ ăn 132 64,1 *Cỡ mẫu Nhận xét: 8,7% có độ tuổi dưới 20 tuổi với Ấn định Z1-a/2 ở mức α=0,05 tương ứng là 1,96; tuổi trung bình là 26,43 tuổi; trình độ học vấn Chọn p = 0,919 (Tỷ lệ thai phụ có kiến thức THPT chiếm tỉ lệ cao nhất 35,9%; nghề nghiệp chưa đúng về xét nghiệm cần để chẩn đoán xác làm ruộng chiếm 77,2%; về tình trạng hôn nhân định thai bị DTBS theo nghiên cứu của Phạm Thu có 76,7% đã và đang kết hôn; về điều kiện kinh Huyền và Vũ Thị Nhung (2019)[2]). Chọn d = tế có 64,1% đủ ăn, còn 18,9% là hộ nghèo và 0,045. Từ đó tính được cỡ mẫu n = 142. Để dự 17,0% cận nghèo. phòng tỷ lệ bỏ cuộc, chúng tôi lấy tăng lên Bảng 3. 19 Kiến thức về các yếu tố nguy 30,0%, từ đó tính được cỡ mẫu tối thiểu 184 cơ có thể gây dị tật bẩm sinh người. Trên thực chúng tôi tiến hành nghiên cứu Yếu tố Số lượng Tỉ lệ % trên 206 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại xã Dân Tiến. Yếu tố di truyền 121 58,7 2.5 Phương pháp thu thập thông tin, Nhiễm khuẩn, virus trong phân tích số liệu 108 52,4 - Thông tin được thu thập bằng phương pháp quá trình mang thai phỏng vấn đối tượng nghiên cứu bằng bộ câu hỏi Sử dụng chất kích thích 93 45,1 đã được thiết kế sẵn. (rượu, bia, hút thuốc lá…) - Số liệu được phân tích bằng chương trình Mẹ ≥ 35 tuổi 89 43,2 SPSS 22.0: sử dụng thống kê mô tả với sự tính Mẹ béo phì, đái tháo đường 59 28,6 toán các tần số, tỷ lệ %, so sánh các tỷ lệ bằng Nhận xét: 58,7% đối tượng nghiên cứu cho test khi bình phương (χ2). rằng các yếu tố nguy cơ có thể gây DTBS là do 330

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 513 - THÁNG 4 - SỐ 2 - 2022 yếu tố di truyền; 28,6% cho rằng là do mẹ béo qua siêu âm và xét nghiệm nước tiểu; 9,7% cho phì, đái tháo đường. rằng có thể phát hiện qua xét nghiệm nước ối. Bảng 3. 20 Kiến thức về các loại dị tật Bảng 3. 22 Kiến thức về các biện pháp bẩm sinh phổ biến dự phòng dị tật bẩm sinh Dị tật bẩm sinh Số lượng Tỉ lệ % Số Tỉ lệ Nội dung Hội chứng Down 185 89,8 lượng % Khiếm khuyết cơ thể 132 64,1 Khám thai đầy đủ 190 92,2 Dị tật thần kinh 109 52,9 Lối sống lành mạnh 147 71,4 Dị tật não 102 49,5 Khám sức khỏe cả vợ, chồng 125 60,7 Dị tật tim 87 42,2 trước khi mang thai Dị tật hệ tiêu hóa 53 25,7 Thực hiện các xét nghiệm sàng 62 30,1 Nhận xét: DTBS được các đối tượng nghiên lọc theo tư vấn của bác sĩ cứu biết đến nhiều nhất là hội chứng Down Bổ sung vi chất đầy đủ 32 15,5 (89,8%) khiếm khuyết cơ thể (64,1%); dị dạng Nhận xét: Có 92,2% phụ nữ cho rằng qua hệ tiêu hóa (25,7%). việc khám thai đầy đủ có thể dự phòng DTBS. Bảng 3. 21 Kiến thức về các phương pháp sàng lọc, phát hiện dị tật trước sinh Phương pháp Số lượng Tỉ lệ % Xét nghiệm Triple test, 62 30,1 double test Siêu âm 48 23,3 Sinh thiết rau 23 11,2 Xét nghiệm nước tiểu 48 23,3 Xét nghiệm nước ối 20 9,7 Không biết 63 30,6 Nhận xét: 30,6% phụ nữ không biết đến các phương pháp sàng lọc, phát hiện dị tật trước Biểu đồ 3.1 Kiến thức chung về dị tật bẩm sinh sinh; có 30,1% biết đến xét nghiệm triple test, Nhận xét: tỉ lệ kiến thức chung tốt chỉ có double test, 23,3% cho rằng có thể phát hiện 20,4%; 79,6% chưa tốt. Bảng 3. 23 Liên quan giữa đặc điểm chung với kiến thức về dị tật bẩm sinh Kiến thức Tốt Chưa tốt p Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Nhóm tuổi 0,05 ≥30 tuổi 11 15,7 59 84,3 Trình độ học vấn Tiểu học trở xuống 2 5,7 33 94,3 0,05 Đủ ăn trở lên 32 24,2 100 75,8 Nghề nghiệp Làm ruộng 28 17,6 131 82,4 >0,05 Khác 14 29,8 33 70,2 Nhận xét: Không có mối liên quan giữa nhóm tuổi, điều kiện kinh tế và nghề nghiệp với kiến thức về DTBS (p>0,05). Trình độ học vấn có mối liên quan với kiến thức, cụ thể: tỉ lệ phụ nữ có trình độ học vấn từ THCS cơ sở trở lên có kiến thức về DTBS là 22,6% cao hơn so với nhóm phụ nữ có trình độ học vấn từ tiểu học trở xuống chỉ có 5,7% với p

vietnam medical journal n02 - APRIL - 2022 Số con hiện tại: ≤ 1 con 15 14,7 87 85,3 0,05 DTTS 30 20,7 115 79,3 Nhận xét: Không có mối liên quan giữa dân tộc với kiến thức về DTBS (p>0,05). Có mối liên quan giữa tiền sử nạo, phá thai và số con hiện tại với kiến thức chung về DTBS, cụ thể: - Ở nhóm phụ nữ có tiền sử nạo, phá thai có tỉ lệ kiến thức tốt là 46,8% cao hơn so với nhóm còn lại (12,6%) với p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 513 - THÁNG 4 - SỐ 2 - 2022 (p

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY