MangYTe

Tài liệu y khoa

Khảo sát kiến thức và nhận thức về phương pháp thắt vòi tử cung ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Khảo sát kiến thức và nhận thức về phương pháp thắt vòi tử cung ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế
  • Mã tin: 1952
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Khảo sát kiến thức và nhận thức về phương pháp thắt vòi tử cung ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế đánh giá mức độ hiểu biết của phụ nữ đối với vấn đề này và nhận định các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến kiến thức, nhận thức cũng như quyết định sử dụng phương pháp thắt vòi tử cung.

Nội dung Text: Khảo sát kiến thức và nhận thức về phương pháp thắt vòi tử cung ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 12, tháng 11/2022 Khảo sát kiến thức và nhận thức về phương pháp thắt vòi tử cung ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế Đào Nguyễn Diệu Trang1*, Lê Thị Hoài Nhi1, Nguyễn Thị Mỹ Diệu1 (1) Khoa Điều Dưỡng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề: Thắt vòi tử cung (TVTC) là hình thức tránh thai vĩnh viễn bằng phẫu thuật được xem là đáng tin cậy nhất cho phụ nữ đã đạt số con mong muốn hoặc giới hạn số con do tình trạng sức khoẻ. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu: đánh giá mức độ hiểu biết của phụ nữ đối với vấn đề này và nhận định các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến kiến thức, nhận thức cũng như quyết định sử dụng phương pháp TVTC. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang với phương pháp lấy mẫu thuận tiện trên 189 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và đã kết hôn đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022. Bộ công cụ gồm 17 câu hỏi chia thành 2 lĩnh vực: kiến thức và nhận thức khi sử dụng phương pháp này. Số liệu được xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả: 32% phụ nữ có kiến thức tốt và 68% có kiến thức không tốt. Các yếu tố liên quan đến kiến thức gồm: tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, số con sống hiện tại và tình trạng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (p < 0,05). Tỉ lệ đồng ý sử dụng phương pháp này là 66% và không đồng ý là 34%. Các yếu tố liên quan đến quyết định TVTC của phụ nữ gồm: lợi ích của thắt vòi tử cung, sự đồng ý của chồng, khó khăn khi đưa ra quyết định, nỗi sợ phẫu thuật, nỗi sợ hối hận và thiếu thông tin về phương pháp này (mean > 3). Kết luận: Cần xác định được mức độ kiến thức, nhận thức và các yếu tố liên quan của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản về phương pháp TVTC, từ đó có những can thiệp, tư vấn kịp thời cho phụ nữ trong thời kì tiền sản để họ có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất. Từ khóa: kiến thức, nhận thức thắt vòi tử cung; phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Abstract Knowledge and perception of bilateral tubal ligation among women of reproductive age attending antenatal clinic at Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital Dao Nguyen Dieu Trang1*, Le Thi Hoai Nhi1, Nguyen Thi My Dieu1 (1) Faculty of Nursing, University of Medicine and Pharmacy, Hue University Introduction: Bilateral tubal ligation (BTL) is the most reliable form of permanent surgical contraception for women who have achieved their desired number of children or are limited due to medical conditions. Objectives: Assess the level of knowledge of women on this issue and identify related factors affecting knowledge, and awareness as well as the decision to use the BTL method. Methodology: A cross-sectional descriptive study with a convenient sampling method on 189 married and reproductive-age women who visited Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital from June 2022 to October 2022. The toolkit includes 17 questions divided into 2 areas: knowledge and perception when using this method. The data were processed and analyzed using SPSS 20.0 software. Results: 32% of women have good knowledge and 68% have bad knowledge. The factors related to knowledge include age, education level, occupation, current number of children alive and status of sexually transmitted diseases (p < 0.05). The percentage agreeing to use this method is 66% and disagreeing is 34%. Factors related to women’s decision to have BTL include The benefit of bilateral tubal ligation, the Husband’s consent, the difficulties of giving a decision, fear of surgery, fear of regret, and lack of information about this method (mean > 3). Conclusion: It is necessary to determine the level of knowledge, awareness, and related factors of women of reproductive age about the BTL method, from which there are timely interventions and counseling for women in the antenatal period so they can make the most appropriate decision. Keywords: Knowledge and perception of bilateral tubal ligation, women of reproductive age. Địa chỉ liên hệ: Đào Nguyễn Diệu Trang; Email: dndtrang@huemed-univ.edu.vn DOI: 10.34071/jmp.2022.6.15 Ngày nhận bài: 31/8/2022; Ngày đồng ý đăng: 26/10/2022; Ngày xuất bản: 15/11/2022 112

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 12, tháng 11/2022 1. ĐẶT VẤN ĐỀ và đã kết hôn, đến khám tại Bệnh viện Trường Đại Thắt vòi tử cung (TVTC) là hình thức tránh thai học Y - Dược Huế. vĩnh viễn bằng phẫu thuật được xem là đáng tin - Tiêu chí loại trừ: các phụ nữ không đồng ý cậy nhất với hiệu quả tránh thai rất cao (trên 99%) tham gia nghiên cứu hoặc vắng mặt trong thời gian dành cho phụ nữ khi đã đạt số con mong muốn hoặc lấy số liệu, có tiền sử rối loạn tâm thần, không có giới hạn số con do tình trạng sức khoẻ [1]. Ở các khả năng giao tiếp hoặc có khiếm khuyết ngôn ngữ nước phát triển việc sử dụng dịch vụ TVTC như là bị điếc, bị mù. một biện pháp tránh thai chiếm tỉ lệ rất cao. Nghiên 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu cứu của Funtua et al. (2020) cho thấy 73% người 2.2.1. Địa điểm nghiên cứu: được hỏi biết về TVTC, nhưng chỉ 44% trong số họ Phòng khám Sản Phụ Khoa, khoa Phụ Sản, Bệnh có nhận thức tốt về nó và 36,20% chấp nhận TVTC viện Trường Đại học Y-Dược Huế. [2]. Nghiên cứu của Bongumusa Steven Makhathini 2.2.2. Thời gian nghiên cứu: (2019) cho kết quả 69% những người tham gia Từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022. nghiên cứu muốn TVTC sau sinh sau khi đạt được 2.3. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt số con mong muốn của họ [3]. Ở Việt Nam, những ngang. nghiên cứu về vấn đề này còn hạn chế, chủ yếu là Cỡ mẫu: cỡ mẫu được tính toán dựa theo công các nghiên cứu về kĩ thuật TVTC hay biến chứng của thức: phương pháp này. Nghiên cứu của Đặng Văn Hải n= (2014) cho thấy 26,80% phụ nữ được hỏi có kiến Trong đó: thức tốt về TVTC tuy nhiên nghiên cứu này chỉ khảo n: cỡ mẫu tối thiểu sát trên đối tượng là phụ nữ đến phá thai và chưa α: mức ý nghĩa thống kê. Lấy α= 0.05. cho thấy các yếu tố liên quan đến nhận thức của phụ : giá trị phân phối chuẩn tương ứng mức ý nữ về phương pháp TVTC [4]. Khảo sát về kiến thức và nhận thức về phương nghĩa thống kê α= 0,05 là 1,96. pháp TVTC của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản sẽ góp P: tỷ lệ ước đoán. Theo nghiên cứu của Ahmed phần cung cấp các thông tin hữu ích, giúp hiểu rõ Yakubu và cộng sự (2020): 56% ĐTNC có kiến thức hơn về mức độ hiểu biết của phụ nữ Việt Nam về không tốt và 63,8% có nhận thức không tốt. Tương phương pháp này cũng như phát hiện các yếu tố làm ứng với các giá trị của p là 0,56 và 0,638. ảnh hưởng đến sự lựa chọn TVTC của họ. Từ đó có ε: mức sai số tương đối chấp nhận. Lấy ε = 15% thể xây dựng chiến lược tư vấn cho phụ nữ trong Thay vào công thức ta tính được: Với p=0,56 → thời kì tiền sản về các biện pháp tránh thai, đặc biệt n=134; Với p=0,638 → n=97. là TVTC để họ có nhận thức đúng đắn và đưa ra quyết Do đó, cỡ mấu tối thiểu là 134, dự trù thêm 10% định phù hợp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống mất mẫu nên cỡ mẫu là 148. và giảm bớt gánh nặng xã hội. Trong phạm vi tìm 2.4. Phương pháp chọn mẫu: hiểu của nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy tại Việt Chọn mẫu thuận tiện, đối tượng đủ tiêu chí lựa Nam chưa có nghiên cứu nào về kiến thức và nhận chọn là đưa vào nghiên cứu cho đến khi đạt cỡ thức của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản về phương mẫu tối thiểu. Thực tế chúng tôi lấy được 189 mẫu pháp TVTC. Chính vì lý do trên, chúng tôi tiến hành hợp lệ. nghiên cứu “Khảo sát kiến thức và nhận thức về 2.5. Phương pháp thu thập số liệu: phương pháp thắt vòi tử cung ở phụ nữ trong độ 2.5.1. Công cụ thu thập số liệu: tuổi sinh sản đến khám tại Bệnh viện Trường Đại Thiết kế bộ câu hỏi dựa vào các bộ câu hỏi ở các học Y Dược Huế” với các mục tiêu sau: nghiên cứu trước [2], [3], [5] và điều chỉnh phù hợp 1. Khảo sát kiến thức và nhận thức về phương với người Việt Nam. Bộ công cụ gồm 4 phần: pháp TVTC của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đến - Phần A: đặc điểm chung của đối tượng nghiên khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. cứu (ĐTNC) (7 câu: tuổi, dân tộc, tôn giáo, nơi ở, 2. Xác định các yếu tố liên quan đến kiến thức trình độ học vấn, nghề nghiệp và kiểu gia đình). và nhận thức về phương pháp TVTC trên đối tượng - Phần B: tiền sử sản khoa của ĐTNC (6 câu: Tổng nghiên cứu. số lần mang thai, số con sống hiện tại, số con mong muốn, đã đạt được số con mong muốn hay chưa? 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Có mắc các bệnh lý phụ khoa không và có mắc các 2.1. Đối tượng nghiên cứu bệnh lây truyền qua đường tình dục không?). - Đối tượng: tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh sản - Phần C: kiến thức của ĐTNC về phương pháp 113

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 12, tháng 11/2022 TVTC (6 câu). Mỗi câu trả lời đúng được cho 1 điểm, thức và nhận thức có độ thống nhất nội tại cao với đánh giá kiến thức tốt khi trả lời đúng được từ 70% Cronbach’s alpha lần lượt là 0,9 và 0,8. trở lên (≥ 4 câu). 2.5.2. Kỹ thuật thu thập số liệu: phỏng vấn trực - Phần D: nhận thức của ĐTNC về phương pháp tiếp đối tượng tham gia nghiên cứu. TVTC (11 câu). Tính điểm trung bình (mean) của mỗi 2.6. Phương pháp xử lý số liệu: số liệu được xử câu hỏi. Nếu câu nào có mean ≥ 3 thì yếu tố khảo sát lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. ở câu đó có ảnh hưởng đến quyết định TVTC của đối 2.7. Đạo đức nghiên cứu: tượng nghiên cứu. Nghiên cứu đã được phòng NCKH – Đối Ngoại – Bộ câu hỏi đã được tiến hành điều tra thử trên Đào Tạo của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế 13 ĐTNC sau đó thử độ tin cậy bằng phần mềm cấp phép thu thập số liệu tại bệnh viện. ĐTNC được SPSS 20.0. Độ tin cậy của thang đo dùng cho nghiên giải thích rõ ràng và tự nguyện tham gia nghiên cứu. cứu này là 0,8 được kiểm định bằng hệ số tin cậy Tất cả thông tin về ĐTNC đều được bảo mật và chỉ Cronbach’s alpha, trong đó 2 thang đo về kiến phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Đặc điểm chung của ĐTNC Bảng 1. Đặc điểm chung của ĐTNC Đặc điểm chung Số lượng (n) Tỷ lệ (%) < 20 12 6,3 20 - 25 40 21,2 Tuổi 26 - 30 38 20,1 31 - 35 44 23,3 > 35 55 29,1 Kinh 170 89,9 Dân tộc Dân tộc thiểu số 19 10,1 Không 113 59,8 Phật giáo 67 35,4 Tôn giáo Công giáo 7 3,7 Tin lành 2 1,1 Miền núi 24 12,7 Nơi ở Nông thôn 78 41,3 Thành thị 87 46,0 Tiểu học 18 9,5 THCS 36 19,0 Trình độ học vấn THPT 60 31,7 Trung cấp/Cao đẳng/đại học 64 33,9 Sau đại học 11 5,8 Nội trợ 48 25,4 Công nhân/lao động chân tay 47 24,9 Nghề nghiệp Kinh doanh/làm việc tự do 51 27,0 Công nhân viên chức 36 19,0 Thất nghiệp 7 3,7 Chỉ có vợ chồng và con cái 89 47,1 Kiểu gia đình Sống chung với bố mẹ chồng/vợ 65 34,4 Sống chung với bố mẹ và anh chị em 35 18,5 114

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 12, tháng 11/2022 Nhận xét: Độ tuổi của ĐTNC chủ yếu là > 35 tuổi chiếm 29,1%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 89,9% và không theo tôn giáo nào là 59,8%, phụ nữ sống ở thành thị chiếm tỷ lệ là 46,0%. Trình độ học vấn đều có ở các cấp tuy nhiên nhiều nhất là bậc TC/CĐ/ĐH với 33,9%, tỷ lệ giữa các nhóm nghề nghiệp khá đều nhau ngoại trừ thất nghiệp chiếm tỷ lệ rất nhỏ là 3,7%. Sống với chồng và con cái chiếm tỷ lệ 47,1%. 3.2. Tiền sử sản khoa của ĐTNC Bảng 2. Tiền sử sản khoa của ĐTNC Tiền sử sản khoa Số lượng (n) Tỉ lệ (%) 0 17 9,0 1 47 24,9 Tổng số lần mang thai 2 79 41,8 3 32 16,9 >3 14 7,4 0 29 15,3 1 52 27,5 Số con hiện tại 2 73 38,6 3 25 13,2 >3 10 5,3 1 11 5,8 2 129 68,3 Số con mong muốn 3 36 19,0 >3 13 6,9 Chưa 80 42,3 Đạt được số con mong muốn Rồi 109 57,7 Có 34 18,0 Mắc bệnh lý phụ khoa Không 155 82,0 Mắc/đã từng mắc các bệnh lý lây truyền qua đường Có 7 3,7 tình dục Không 182 96,3 Nhận xét: Nhóm ĐTNC có 2 lần mang thai chiếm tỷ lệ 41,8%, mong muốn có 2 con với tỷ lệ 68,3%. 57,7% ĐTNC đã đạt được số con mong muốn của họ. Ngoài ra tỷ lệ ĐTNC không mắc bệnh lý phụ khoa chiếm 82,0% và không mắc các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục chiếm 96,3%. 3.3. Kiến thức về phương pháp TVTC của ĐTNC Biểu đồ 1. Kiến thức chung về phương pháp TVTC của ĐTNC Nhận xét: 32% phụ nữ có kiến thức tốt và 68% phụ nữ có kiến thức không tốt về phương pháp TVTC. 115

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 12, tháng 11/2022 Trong số những nguồn thông tin mà ĐTNC biết đến phương pháp TVTC thì những người nhận thông tin từ nhân viên y tế có 51,7% có kiến thức tốt và lấy thông tin từ interner có 43,3% có kiến thức tốt. Mặt khác, những người chưa từng nghe đến phương pháp TVTC sẽ có kiến thức không tốt nhiều hơn với tỷ lệ 57,4%. 3.4. Nhận thức về phương pháp TVTC của ĐTNC THẮT VÒI TỬ CUNG KHI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC SỐ CON MONG MUỐN Biểu đồ 2. Tỷ lệ đồng ý sử dụng phương pháp TVTC của ĐTNC Nhận xét: 66,0% ĐTNC đồng ý sử dụng phương pháp TVTC khi đã đạt số con mong muốn và 34,0% không đồng ý với việc này. Biểu đồ 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định TVTC của ĐTNC Nhận xét: Các yếu tố liên quan có ảnh hưởng quyết định TVTC của ĐTNC là: Lợi ích của thắt vòi tử cung với mean = 3,66, cần sự đồng ý của chồng với mean = 3,65; khó khăn khi đưa ra quyết định với mean = 3,33, thiếu thông tin về phương pháp TVTC với mean = 3,41 và nỗi sợ phẫu thuật với mean = 3,21, nỗi sợ hối hận với mean = 3,12. Bên cạnh đó các yếu tố như tôn giáo, phong tục tập quán, người thân trong gia đình, hay chi phí cho việc phẫu thuật không ảnh hưởng đến quyết định TVTC của ĐTNC. 3.5. Các yếu tố liên quan đến kiến thức về phương pháp TVTC của ĐTNC: Bảng 3. Mối liên quan giữa đặc điểm chung và tiền sử sản khoa của ĐTNC với kiến thức về phương pháp TVTC Kiến thức Tốt Không tốt χ2 p Đặc điểm chung n (%) n (%) < 30 21 (23,3) 69 (76,7) Tuổi 5,612 0,018 ≥ 30 39 (39,4) 60 (60,6) < THPT 29 (25,4) 85 (74,6) Trình độ học vấn 5,275 0,022 ≥ THPT 31 (41,3) 44 (58,7) 116

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 12, tháng 11/2022 Nội trợ 11 (22,9) 37 (77,1) Công nhân/lao động 13 (27,7) 34 (72,3) chân tay Nghề nghiệp Kinh doanh/làm việc 12,989 0,011 15 (39,4) 36 (70,6) tự do Công nhân viên chức 20 (55,6) 16 (44,4) Thất nghiệp 1 (14,3) 6 (85,7) Tổng cộng 60 (31,7) 129 (68,3) Tiền sử sản khoa Số con sống hiện tại ≤2 44 (28,6) 110 (71,4) 3,868 0,049 >2 16 (45,7) 19 (54,3) Có mắc/đã từng mắc các Có 5 (71,4%) 2 (28,6) bệnh lý lây truyền qua 5,283 0,034 đường tình dục Không 55 (30,2) 127 (69,8) Nhận xét: Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê 4.2. Một số yếu tố liên quan đến nhận thức và giữa kiến thức về phương pháp TVTC với độ tuổi của kiến thức về phương pháp TVTC của ĐTNC ĐTNC, các phụ nữ trên 30 tuổi có kiến thức tốt hơn Kết quả phân tích từ kiểm định Chi-square cho các phụ nữ dưới 30 tuổi; Trình độ học vấn cũng ảnh thấy, có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa hưởng đến kiến thức TVTC, đối với các phụ nữ có tuổi và kiến thức TVTC (p 2 con có kiến thức tốt hơn và những người nghiệp cũng có mối tương quan sâu sắc (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 6, tập 12, tháng 11/2022 thân trong gia đình, hay chi phí cho việc phẫu thuật quan đến quyết định TVTC của phụ nữ (mean ≥ 3) không ảnh hưởng đến quyết định TVTC của ĐTNC. gồm: lợi ích của thắt vòi tử cung, cần chồng tham gia Nghiên cứu của Bongumusa Steven Makhathini, vào quyết định, cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết Nam Phi (2019) cũng cho thấy 68,9% ĐTNC cho định, sợ hối hận, sợ phẫu thuật, thiếu thông tin về rằng cần cho chồng tham gia vào quyết định của họ phương pháp này. Trong khi các yếu tố như tôn giáo, [3]. Ngày nay phụ nữ Việt Nam không còn bị phân phong tục tập quán, người thân trong gia đình, chi biệt đối xử hay phụ thuộc vào định kiến xã hội như phí phải trả không ảnh hưởng đến quyết định TVTC trước đây nữa, điều đó giúp cho phụ nữ Việt Nam ở phụ nữ. chủ động hơn trong việc quan tâm đến sức khỏe và đưa ra quyết định đối các vấn đề sức khỏe của 6. KIẾN NGHỊ mình. - Tập huấn cho các cán bộ y tế địa phương về phương pháp TVTC cũng như kĩ năng tuyên truyền 5. KẾT LUẬN kế hoạch hóa gia đình để họ có thể tư vấn tốt cho 5.1. Kiến thức và nhận thức về phương pháp phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, giúp các phụ nữ vùng TVTC của ĐTNC nông thôn có thể tiếp cận với phương pháp này 31,7% đối tượng tham gia nghiên cứu có kiến nhiều hơn. thức tốt và 68,3% có kiến thức không tốt. Tỉ lệ đồng - Cần có các chương trình giáo dục sức khỏe cho ý thắt vòi tử cung khi đã đạt số con mong muốn là phụ nữ thông qua các buổi hội thảo kết hợp với các 66,0% và không đồng ý là 34,0%. hội liên hiệp phụ nữ để nâng cao kiến ​​thức, nhận thức 5.2. Các yếu tố liên quan đến kiến thức và nhận cũng như quyết định lựa chọn phương pháp TVTC. thức của ĐTNC - Các phòng khám tiền sản cần tư vấn và giải Nghiên cứu tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thích kĩ càng cho các cặp vợ chồng về ưu điểm nổi thống kê giữa kiến thức về phương pháp TVTC ở phụ bật của phương pháp này, từ đó giúp họ hiểu rõ và nữ với các yếu tố (p < 0,05): tuổi, trình độ học vấn, đưa ra quyết định phù hợp, tự tin hơn khi sử dụng nghề nghiệp, số con sống hiện tại, tình trạng mắc các các biện pháp tránh thai hỗ trợ, đảm bảo kế hoạch bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các yếu tố liên hóa gia đình và ngâng cao chất lượng cuộc sống. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Y tế. “Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ antenatal women to postpartum bilateral tubal ligation chăm sóc sức khỏe sinh sản.” (2009): 79-86. at Greys Hospital, KwaZulu-Natal, South Africa.” African 2. Funtua, Anas Rabiu, Aliyu Muhammed Chappa, Health Sciences 19.3 (2019): 2615-2622. and Mbakwe Markus. “Perception and acceptability 4. Hải, Đặng Văn. “Nghiên cứu tình hình phá thai of bilateral tubal ligation among women attending đến 12 tuần và đánh giá sự hiểu biết về các biện pháp antenatal clinic at Usmanu Danfodiyo University Teaching tránh thai của phụ nữ đến phá thai.” Tạp chí Phụ sản 12.2 Hospital Sokoto.” International Journal of Reproduction, (2014): 203-206. Contraception, Obstetrics and Gynecology 9.4 (2020): 5. Sajid, Abida, and Samia Malik. “Knowledge, 1637. attitude and practice of contraception among 3. Makhathini, Bongumusa Steven, Polycarpe multiparous women at Lady Aitchison Hospital, Lahore.” N’djugumu Makinga, and Randolph Robert Green- Annals of King Edward Medical University 16.4 (2010): Thompson. “Knowledge, attitudes, and perceptions of 266-266. 118

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/khao-sat-kien-thuc-va-nhan-thuc-ve-phuong-phap-that-voi-tu-cung-o-phu-nu-trong-do-tuoi-sinh-san-den--2599215.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY