Khảo sát nguyện vọng chăm sóc cuối đời của người cao tuổi bệnh ung thư bằng bộ công cụ Go Wish

Khảo sát nguyện vọng chăm sóc cuối đời của người cao tuổi bệnh ung thư bằng bộ công cụ Go Wish
  • Mã tin : 1660
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Chăm sóc cuối đời cần tôn trọng nguyện vọng, giá trị của người bệnh cũng như gia đình họ. Hiểu được những nguyện vọng của người bệnh trong chăm sóc cuối đời là vô cùng quan trọng trong lập kế hoạch chăm sóc cuối đời tốt. Nguyện vọng chăm sóc cuối đời của người cao tuổi bệnh ung thư là vấn đề nhạy cảm, khó thảo luận, chưa được nghiên cứu nhiều ở nước ta. Bài viết trình bày khảo sát nguyện vọng chăm sóc cuối đời của người cao tuổi bệnh ung thư bằng bộ công cụ Go Wish.

Nội dung Text: Khảo sát nguyện vọng chăm sóc cuối đời của người cao tuổi bệnh ung thư bằng bộ công cụ Go Wish

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nghiên cứu Y học KHẢO SÁT NGUYỆN VỌNG CHĂM SÓC CUỐI ĐỜI CỦA NGƯỜI CAO TUỔI BỆNH UNG THƯ BẰNG BỘ CÔNG CỤ GO WISH Thân Hà Ngọc Thể1,2, Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ Tiên1,2, Đoàn Thị Yến Nhi1 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Chăm sóc cuối đời cần tôn trọng nguyện vọng, giá trị của người bệnh cũng như gia đình họ. Hiểu được những nguyện vọng của người bệnh trong chăm sóc cuối đời là vô cùng quan trọng trong lập kế hoạch chăm sóc cuối đời tốt. Nguyện vọng chăm sóc cuối đời của người cao tuổi bệnh ung thư là vấn đề nhạy cảm, khó thảo luận, chưa được nghiên cứu nhiều ở nước ta. Mục tiêu: Khảo sát nguyện vọng chăm sóc cuối đời của người cao tuổi bệnh ung thư bằng bộ công cụ Go Wish. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả, tiến hành trên 35 người cao tuổi (≥ 60 tuổi) bệnh ung thư, điều trị nội trú tại khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ, bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, từ 01/12/2020 đến 01/07/2021. Chúng tôi thu thập đặc điểm về dân số, xã hội, bệnh lý học và những nguyện vọng trong chăm sóc cuối đời bằng bộ công cụ Go Wish. Kết quả: Nguyện vọng chăm sóc cuối đời qua bộ công cụ Go Wish, 89% ước muốn không bị đau đớn nữa, 74% ước muốn được chết tại nhà, 69% ước muốn được tỉnh táo đến phút chót. Kết luận: Nguyện vọng chăm sóc cuối đời của đa số người cao tuổi ung thư là không đau đớn nữa, ước muốn được mất tại nhà và tỉnh táo đến phút chót. Công cụ Go Wish có khả thi giúp nhân viên y tế thảo luận, hiểu nguyện vọng chăm sóc cuối đời ở người bệnh ung thư để lập kế hoạch chăm sóc cuối đời phù hợp với nguyện vọng và giá trị của người bệnh. Từ khóa: người cao tuổi, ung thư, bộ công cụ Go Wish, chăm sóc cuối đời ABSTRACT END-OF-LIFE CARE PREFERENCES ASSESSMENT AMONG OLDER ADULTS WITH CANCER USING THE GO WISH Than Ha Ngoc The, Nguyen Ngoc Hoanh My Tien, Doan Thi Yen Nhi * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 26 - No 1 - 2022: 96-103 Background: End-of-life care planning requires physicians to attend to the wishes and values of the patients as well as their family. A thorough understanding of the patients’ wishes is a crucial part of a good end-of-life care plan. End-of-life preference of older adults with cancer is a sensitive, insufficiently discussed matter, but also inadequately reported in our country. Objectives: This study aims to assess end-of-life care preferences among older adults with cancer using the Go Wish. Methods: A descriptive cross-sectional study included 35 older adults (≥60 years old) with cancer who were receiving inpatient care at the Geriatric and Palliative Care Department at University Medical Center, Ho Chi Minh City from 01/12/2020 to 01/07/2021. Data on demographics, social, clinical aspects and end-of-life wishes were collected using the Go Wish. Bộ môn Lão khoa, Khoa Y, Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 1 Khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 2 Tác giả liên lạc: BSCKII. Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ Tiên ĐT: 0979982642 Email: dr.mytien@ump.edu.vn 96 Chuyên Đề Nội Khoa

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Results: After assessing end-of-life wishes using the Go Wish, 89% of the participants wished to be free from pain, 74% wished to die at home and 69% wished to be mentally aware until the final moment. Conclusions: The majority of participants in our study wished to be free from pain, to die at home and to be mentally aware until the final moment. The Go Wish demonstrated feasibility in helping healthcare workers discuss and attend to cancer patients’ end-of-life wishes in order to develop end-of-life care planning suited to the patients’ preferences and values. Keywords: elderly, cancer, Go Wish, end-of-life care ĐẶT VẤN ĐỀ Nhằm bổ sung kiến thức khoa học về nguyện vọng trong CSCĐ của người cao tuổi Thực tế lâm sàng Việt Nam, mọi chăm sóc (NCT) bệnh ung thư giai đoạn IV, chúng tôi tiến người bệnh (NB) kể cả chăm sóc cuối đời hành nghiên cứu n|y, để đ{nh gi{ v| cải thiện (CSCĐ) đều phụ thuộc vào nguyện vọng gia mô hình chăm sóc y tế cuối đời ở Việt Nam để đình v| chịu ảnh hưởng rất lớn từ bác sỹ (BS). BS phù hợp nền văn hóa v| gi{ trị của NB với mô sẽ cố mọi phương ph{p có thể, nếu thất bại sẽ hình chăm sóc lấy NB là trung tâm. giải thích cho gia đình về việc ngưng c{c điều trị duy trì sự sống, sắp xếp cho NB xuất viện trong ĐỐI TƢỢNG- PHƢƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU tình trạng hấp hối. Gia đình v| NB luôn ở thế bị Đối tƣợng nghiên cứu động, đưa NB về nh| thường trong thời điểm Tất cả NCT (≥60 tuổi) bệnh ung thư, điều trị NB chỉ còn vài giờ trước khi mất. CSCĐ cần tôn nội trú tại khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ trọng nguyện vọng, mục tiêu điều trị của NB (CSGN), bệnh viện Đại học Y Dược thành phố cũng như gia đình họ. Hiểu được nguyện vọng Hồ Chí Minh (BV ĐHYD TP. HCM) từ tháng của NB trong CSCĐ l| vô cùng quan trọng trong 12/2020 – 07/2021. lập kế hoạch CSCĐ tốt(1). Mặt kh{c, CSCĐ vẫn Tiêu chuẩn chọn bệnh còn là vấn đề nhạy cảm về mặt xã hội, ít được Tất cả NCT (≥60 tuổi) điều trị nội trú tại khoa thảo luận, bàn luận, nghiên cứu so với c{c nước Lão – CSGN. phát triển. NB ung thư, dựa trên hồ sơ của NB đã được Có nhiều công cụ để thảo luận nguyện vọng chẩn đo{n bởi BS chuyên khoa Ung bướu. NB chăm sóc cuối đời: Hello, Aeoli, Go Wish. Trong đồng ý tham gia nghiên cứu. đó với bộ công cụ Go Wish đã được dịch ra hơn Tiêu chuẩn loại trừ 10 ngôn ngữ trên Thế Giới: Anh, Pháp, Tây Ban NB có khó khăn trong giao tiếp do thính giác Nha, Nhật, Trung Quốc, Việt Nam< Tại Việt hoặc thị giác, hay do tình trạng bệnh lý nền quá Nam, bộ công cụ n|y được tổ chức SCS - Hội nặng, quá yếu không thể giao tiếp được. NB có Chăm Sóc To|n Diện việt hóa thành bộ công cụ tình trạng bệnh cấp tính chưa ổn định, có tình “Khai mở tình thương”. trạng rối loạn nhận thức do bệnh lý cấp tính Bộ công cụ sử dụng trong đa dạng các giao (nhiễm trùng, sảng, rối loạn điện giải

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nghiên cứu Y học trên bảng thu thập đã soạn sẵn. Bộ câu hỏi gồm: - Giá trị 4: Hoàn toàn bị giới hạn tại giường, (1) Thông tin về xã hội, tuổi, giới, tình trạng ghế, không thể tự chăm sóc bản thân. hôn nhân, chỉ số BMI, trình độ văn ho{, tình - Giá trị 5: Tử vong. trạng hoạt động chức năng ADL, ECOG, c{c Bộ công cụ Go Wish, người chơi đọc các lá bệnh nền, đa thuốc (khi dùng trên 5 loại mỗi ngày). b|i được sắp xếp ngẫu nhiên và phân loại chúng (2) Nguyện vọng chăm sóc cuối đời thông v|o 3 nhóm: “Rất quan trọng”, “Kh{ quan qua bộ công cụ Go Wish. trọng” v| “Không quan trọng”. Trong nhóm Nghiên cứu viên phỏng vấn mặt đối mặt. Để “Rất quan trọng”, họ tiếp tục chọn ra 10 l{ b|i ưu đảm bảo NB có thể không phiền lòng, thoải mái tiên (nếu không đủ 10 thì chọn thêm bên nhóm chia sẻ những nguyện vọng CSCĐ, thảo luận “Kh{ quan trọng”. Sau đó, cho điểm theo mức những vấn đề khá nhạy cảm. Nghiên cứu viên độ ưu tiên với điều quan trọng nhất, ưu tiên mời một chuyên viên tâm lý cùng trực tiếp nhất cho 10 điểm, ưu tiên ít hơn cho 9 v| tiếp tục phỏng vấn đối tượng nghiên cứu. đến ưu tiên thấp nhất l| 1 điểm. Thời gian thực Thời điểm Bác sỹ điều trị chuẩn bị kế hoạch hiện khoảng 30 phút. xuất viện, tình trạng bệnh cấp đã ổn. NB được Phương pháp xử lý số liệu mời vào phòng riêng (tại khoa) để đảm bảo Nhập liệu bằng phần mềm Epi Data 3.1. thông tin riêng tư, tế nhị, cảm thấy thoải mái khi Phân tích theo phần mềm Stata 14.0. chia sẻ nguyện vọng CSCĐ. Mô tả các tần suất, tỷ lệ về đặc điểm dân số, Các biến số bệnh lý học và nguyện vọng CSCĐ của mẫu Độc lập về hoạt động cơ bản hằng ngày – nghiên cứu. Activities of Daily Living (ADLs) gồm 6 tiêu Y đức chuẩn đ{nh gi{ khả năng độc lập trong hoạt Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng động hằng ng|y theo thang điểm Kartz(3). Biến Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học ĐHYD TP. danh định gồm 6 giá trị: tắm, mặc quần {o, đi vệ HCM, số: 712/HĐĐĐ-ĐHYD ng|y 12/10/2020. sinh, di chuyển, tiêu tiểu tự chủ, ăn uống. Biến KẾT QUẢ định lượng l| điểm theo thang Kartz. Điểm 5-6: chức năng độc lập ADL bảo toàn, 3 – 4: suy giảm Trong thời gian nghiên cứu từ 12/2020 đến nhẹ, 0-2 là suy giảm nặng. 07/2021, chúng tôi thu thập được 35 NCT, kết Đ{nh Gi{ Chức Năng - Eastern quả như sau: Mẫu nghiên cứu có tuổi trung bình Cooperative Oncology Group (ECOG): được là 70 (60-87 tuổi). Tỷ lệ nam nữ gần tương sử dụng, giá trị rộng rãi trên nhiều quần thể, đương. 95% l| d}n tộc Kinh. Đa số l| ung thư đặc biệt NB ung thư, đơn giản, ổn định cao, gan, đại trực tràng, phổi. Hầu hết đều ung thư ở giúp tiên lượng, cân nhắc điều trị(4). Là biến giai đoạn III, IV. Tất cả NCT tham gia đều biết danh định, 6 giá trị từ 0-5: bệnh ung thư, đến 74% biết được tiên lượng sống. Đa số đều có bệnh đồng mắc kèm theo, với - Giá trị 0: Không giới hạn vận động. 57% có tình trạng đa thuốc. - Giá trị 1: Giới hạn hoạt động thể chất gắng Bảng 1: Đặc điểm đối tượng nghiên cứu (n=35) sức, có thể tiến hành công việc tĩnh tại. Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) - Giá trị 2: Đi lại được được hơn 50% thời Tuổi gian tỉnh táo, tự chăm sóc bản thân, không thể 60-69 16 45,7 thực hiện bất kì công việc khác. 70-79 14 40,0 - Giá trị 3: Có thể chăm sóc bản th}n nhưng ≥ 80 5 14,3 Giới giới hạn, giới hạn ở ghế, giường hơn 50% thời Nam 20 57,1 gian tỉnh táo. 98 Chuyên Đề Nội Khoa

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) Nữ 15 42,9 Không thành vấn đề 7 20,0 Dân tộc Chấp nhận được 21 60,0 Kinh 35 100 Tốn kém 6 17,1 Hoa 0 0 Quá tốn kém 1 2,9 Nơi sinh sống Không thể chi trả được 0 0 Thành thị 17 48,6 Không biết/ Không quan tâm 0 0 Nông thôn 18 51,4 Bảng 2: Đặc điểm bệnh lý học của mẫu nghiên cứu Trình độ học vấn Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) Mù chữ 0 0 Bệnh đồng mắc Tiểu học 11 31,4 Tăng huyết áp 14 40,0 Trung học cơ sở 9 25,7 Bệnh tim thiếu máu cục bộ 3 8,6 Trung học phổ thông 10 28,6 Bệnh mạch vành, NMCT cũ 2 5,7 Cao đẳng / Đại học / Sau đại học 5 14,3 Rối loạn lipid máu 1 2,9 Nghề nghiệp trước khi mắc bệnh Bệnh thận mạn 3 8,6 Công nhân 2 5,7 Thoái hóa khớp, loãng xương 1 2,9 Nông dân 12 34,3 Gout 0 0 Kinh doanh/buôn bán 8 22,9 Bệnh Parkinson 0 0 Cán bộ viên chức 5 14,3 Nhồi máu não cũ 1 2,9 Nội trợ 8 22,9 COPD 0 0 Tôn giáo Lao phổi cũ 0 0 Không 13 37,1 Đái tháo đường 6 17,1 Thiên Chúa Giáo 4 11,4 Rối loạn lo âu, mất ngủ 0 0 Cao Đài 2 5,7 Viêm gan siêu vi B, C 7 20,0 Phật Giáo 16 45,7 Viêm dạ dày 4 11,4 Tình trạng hôn nhân Cushing do thuốc 1 2,9 Độc thân 0 0 Khác 3 8,6 Kết hôn 34 97,1 Chẩn đoán ung thư nguyên phát Góa vợ/chồng 1 2,9 Tuyến giáp 0 0 Ly thân/ Ly hôn 0 Thực quản 0 0 Người sống cùng Phổi 6 17,1 Sống một mình 1 2,9 Vú 1 2,9 Dạ dày 2 5,7 Chồng/ Vợ 14 40,0 Tụy 2 5,7 Con cái 20 57,1 Gan 8 22,9 Người khác/Trong viện dưỡng lão 0 0 Đại trực tràng 7 20,0 Số con Tiền liệt tuyến 4 11,4 1-2 9 25,7 Buồng trứng 2 5,7 >2 26 74,3 Thận 1 2,9 Người chăm sóc Khác 2 5,7 Chồng/ Vợ 8 22,9 Giai đoạn ung thư Con cái 25 71,4 I 0 0 Họ hàng 1 2,9 II 0 0 Tự chăm sóc 1 2,9 III 16 45,7 Người chăm sóc có trả phí 0 0 IV 19 54,3 Viện dưỡng lão 0 0 Biết tiên lượng Tự đánh giá về tình trạng tài chính bản thân Có 26 74,3 Dư giả 8 22,9 Không 9 25,7 Trang trải được cho cuộc sống 25 71,4 Số thuốc đang uống mỗi ngày Còn chật vật 2 5,7 ≥5 15 42,9 Tự đánh giá về chi phí y tế của bản thân

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nghiên cứu Y học Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) Tầnsố Tỉ lệ Điểm ưu Lá bài Số lần đến cơ sở y tế kể cả nhập viện trong tháng qua (n) % tiên* 0-1 16 45,7 sắp xếp ổn thỏa ≥2 19 54,3 Tôi ước muốn được giữ cho sạch sẽ 8 22,9 45 Độc lập về ADLs tính đến thời điểm phỏng vấn Tôi ước muốn có một y tá khiến tôi 8 22,9 39 cảm thấy thoải mái 0 0 0 Tôi ước muốn được giúp đỡ cầu 1 1 2,9 8 22,9 31 nguyện 2 3 8,6 Tôi ước muốn được gặp các Thầy 3 4 11,4 7 20 30 hoặc các Cha 4 6 17,1 Tôi ước muốn Gia đình chuẩn bị tâm 6 17,1 27 5 4 11,4 lý cho cái chết của tôi 6 17 48,6 Tôi ước muốn có các bạn thân bên 6 17,1 27 Đánh giá mức độ hoạt động ECOG tính đến thời điểm cạnh phỏng vấn Tôi ước muốn cảm thấy cuộc đời 6 17,1 26 2 18 51,4 mình viên mãn 3 15 42,9 Tôi ước muốn được nhớ về những 6 17,1 25 thành tựu mà tôi đã đạt được 4 2 5,7 Tôi ước muốn có người ủng hộ tôi, Chỉ số bệnh đồng mắc Charlson người biết giá trị của tôi và biết 5 14,3 25 Cao 23 65,7 những điều quan trọng đối với tôi Trung Bình 12 34,3 Tôi ước muốn Gia đình biết tôi muốn Thấp 0 0 gì để mọi người tránh tranh cãi với 4 11,4 24 nhau Bảng 3: Đặc điểm nguyện vọng CSCĐ qua bộ công Tôi ước muốn giải quyết những điều cụ Go Wish còn vướng mắc với Gia đình và bạn 4 11,4 21 Tầnsố Tỉ lệ Điểm ưu bè. Lá bài (n) % tiên* Tôi ước muốn có được sự cảm động 4 11,4 20 Tôi ước muốn không bị đau đớn nữa 31 88,6 130 về tình người Tôi ước muốn được chết tại nhà 26 74,3 117 Tôi ước muốn giữ được khả năng 4 11,4 17 hài hước của tôi Tôi ước được tỉnh táo đến phút chót 24 68,6 116 Tôi ước muốn khi qua đời được hỏa Tôi ước muốn tin tưởng vào bác sĩ 4 11,4 17 17 48,6 102 táng (thiêu) của tôi Tôi ước muốn biết về thay đổi cơ thể Tôi ước muốn được gặp những 3 8,6 17 của tôi người thân thương trong giờ phút 14 40 98 cuối cùng Tôi ước muốn được nói về những 3 8,6 15 nỗi sợ của tôi Tôi muốn giúp đỡ người khác 14 40 97 Tôi ước muốn tang lễ của tôi được Tôi ước muốn có người thân bên tôi 13 37,1 86 3 8,6 11 chuẩn bị trước Tôi ước muốn không bị khó chịu nữa 12 34,3 77 Tôi ước muốn Gia đình đặt hình của Tôi ước muốn không là gánh nặng 3 8,6 11 12 34,3 77 tôi trên bàn thờ cho Gia đình Tôi ước muốn sau khi thiêu tro xác Tôi ước muốn được bình an với ơn 1 2,9 10 12 34,3 75 tôi được đưa ra biển hồ trên Tôi ước muốn không chết trong cô Tôi ước muốn được đối xử như ý 1 2,9 9 11 31,4 74 đơn muốn của tôi Tôi ước muốn có thể nói về ý nghĩa Tôi ước muốn có người bên cạnh để 1 2,9 5 11 31,4 70 của cái chết tôi chia sẻ Tôi ước muốn sau khi thiêu tro xác Tôi ước muốn duy trì nhân phẩm 0 0 0 11 31,4 68 tôi được đưa về Việt Nam của tôi Tôi ước muốn sau khi thiêu tro xác Tôi ước muốn được mai táng (chôn) 11 31,4 65 0 0 0 tôi được rải trong rừng núi Tôi ước muốn không bị kết nối với Lá bài Tự do 0 0 0 10 28,6 61 máy móc Tôi ước muốn không bị khó thở nữa 9 25,7 59 Nguyện vọng CSCĐ của mẫu nghiên cứu Tôi ước muốn có một bác sĩ hiểu rõ được trình bày trong Bảng 3. 9 25,7 55 về tôi Nguyện vọng được chọn lựa nhiều nhất là Tôi ước muốn tài chính của tôi được 9 25,7 46 “Tôi ước muốn không bị đau đớn nữa” với 31/35 100 Chuyên Đề Nội Khoa

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 (88,6%) NB lựa chọn. Xếp thứ 2, 3 lần lượt l| “Tôi số NB có mức độ đa bệnh cao, với 57% NCT có ước muốn được chết tại nh|” v| “Tôi ước được tình trạng đa thuốc. tỉnh t{o đến phút chót”. Những l{ b|i có xếp Nguyện vọng trong CSCĐ của NCT bệnh ung hạng thấp như: “Tôi ước muốn có thể nói về ý thƣ bằng bộ công cụ Go Wish nghĩa của cái chết” hay “Tôi ước muốn không Đa số NB NCT lo lắng họ sẽ chết như thế nào chết trong cô đơn”, thậm chí không được NB hơn l| sợ chính cái chết(5). NB nữ mã số 10, ung chọn như “Tôi ước muốn sau khi thiêu tro xác thư gan di căn: “Giờ tiền bạc với tôi chẳng quan tôi được rải trong rừng núi”. L{ b|i tự do không trọng gì nữa, tôi chỉ cần sống vui với con cháu, được sử dụng. rồi khi chết đi thì cho tôi ra đi nhẹ nh|ng như BÀN LUẬN ngủ vậy l| điều tôi muốn nhất”. Nghiên cứu Đặc điểm dân số, xã hội và bệnh lý học của chúng tôi, có 88,6% (31/35) NB chọn nguyện mẫu nghiên cứu vọng không bị đau đớn nữa l| ưu tiên quan Cỡ mẫu nghiên cứu tuy không quá lớn, trọng trong kế hoạch chăm sóc. So với nghiên chúng tôi đã thu nhận được một mẫu kh{ đa cứu của Lankarani A, 61% lựa chọn nguyện vọng này. Sự khác biệt này có thể được giải thích dạng về độ tuổi. Tỷ lệ nam nữ gần tương đương. do quần thể nghiên cứu của Lankarani A là NB 95% là dân tộc Kinh. Đa số l| ung thư gan, đại nội viện mắc bệnh lý nặng ở giai đoạn cuối, khác trực tràng, phổi. Hầu hết đều ung thư ở giai với NB trong nghiên cứu của chúng tôi là NB đoạn III, IV. ung thư giai đoạn III, IV (54,3% ở giai đoạn IV)(6). Có 35 NB đồng ý tham gia nghiên cứu được Vì đau l| triệu chứng đ{ng sợ nhất của NB mắc phỏng vấn từ 40 NCT mắc bệnh ung thư đã biết bệnh ung thư, đặc biệt khi bệnh v|o giai đoạn bệnh. Tỉ lệ đồng ý tham gia nghiên cứu 87,5%. Tỉ cuối, khoảng 40% NB có mức độ đau trung bình lệ từ chối 12,5%. Có 5 trường hợp từ chối tham đến nặng vào 3 ngày cuối cùng của cuộc sống(7). gia vì: (1) Bác N, K phổi di căn: “Tôi đã chuẩn bị Vì vậy, việc kiểm so{t đau tốt cần được chú mọi kế hoạch CSCĐ rồi nên không cần hỗ trợ từ trọng trong công t{c chăm sóc giảm nhẹ, đặc biệt bộ công cụ nữa.” (2) “Mời cô ngồi nói chuyện với NCT mắc bệnh ung thư. với con tôi, còn tôi xin lỗi không tham gia được NB mã số 23, ung thư phổi di căn khi được vì nói nhiều tôi bị mệt và buồn ói, mong cô BS điều trị kiểm so{t đau tốt đã chia sẻ: “Từ khi thông cảm”. (3) B{c nam 65 tuổi, ung thư gan di bị bệnh nay, đ}y l| lần đầu tiên tôi có được bữa căn đã phẫu thuật c{ch đ}y 5 năm, hiện tại NB sáng ngon miệng, tôi vui quá, cô nhìn xem cả cảm thấy sức khỏe ổn định nên chưa muốn nghĩ phòng cũng vui cùng với tôi”. đến kế hoạch CSCĐ. (4) B{c Q: Vì lý do c{ nh}n Có 4 NB cho rằng vấn đề đau không l| ưu nên chỉ muốn mượn bộ công cụ để trao đổi riêng tiên của họ cho nguyện vọng CSCĐ, thay v|o đó với gia đình. (5) “Từ nhỏ tôi không thích chơi họ đều ưu tiên chọn những l{ b|i “Tôi ước được bài, vận mệnh hay sống chết như thế n|o đã tỉnh t{o đến phút chót”, “Tôi ước muốn được được định sẵn rồi, tôi không có mong muốn gì giữ cho sạch sẽ”, “Tôi ước muốn không là gánh cả”. Thời gian trung bình là 34,14 phút (± 6,54 nặng cho Gia đình tôi”. Nội dung của những phút), thời gian dao động từ 19- 44 phút. nguyện vọng n|y đều thuộc chủ đề tự nhận thức Về đặc điểm bệnh lý, ung thư phổi, gan, bản thân và giữ gìn nhân phẩm. đại trực tràng chiếm đa số. Hầu hết NCT có NB mã số 13, ung thư tiền liệt tuyến di căn, bệnh đồng mắc kèm theo, 3 bệnh chiếm tỷ lệ l| 1 trong 4 NB đã không chọn kiểm so{t đau l| cao nhất l| tăng huyết {p, đ{i th{o đường, xếp hạng ưu tiên trong nguyện vọng chăm sóc bệnh tim thiếu máu cục bộ. Phân bố chỉ số của họ, đã chia sẻ lo lắng khi được BS điều trị hỏi bệnh đồng mắc Charlson cho thấy khoảng 2/3 ý kiến về việc sử dụng Morphin: “Tôi còn có thể Chuyên Đề Nội Khoa 101

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 Nghiên cứu Y học chịu đau được, sợ dùng thuốc đó sẽ khiến tôi hơn so với chăm sóc n}ng cao chất lượng cuộc ngủ nhiều, không còn tỉnh t{o”. Buồn ngủ, ảo sống, điều này không phải lúc n|o cũng phù giác, sảng là những tác dụng phụ có thể gặp ở hợp với nhu cầu và mong muốn thực sự của NB sử dụng Morphin. Nhưng nếu nguyện vọng họ(11). Đa phần những cảm nhận của NB ở giai giữ được sự tỉnh t{o được NB ưu tiên đặt lên đoạn cuối đời chịu ảnh hưởng bởi c{c mong đợi h|ng đầu thì nhu cầu đòi hỏi việc đ{nh gi{ đau, của họ về việc họ sẽ chết như thế n|o v| ý nghĩa kiểm so{t đau v| quản lý tác dụng phụ của của cái chết l| gì hơn l| sợ chính cái chết(5). NB thuốc cần được thực hiện thật tốt trong CSCĐ. kể lại cảm giác lo sợ rằng họ sẽ chết trong đau Tuy số NB chọn lựa nguyện vọng “không bị đớn hoặc nghẹt thở, hoặc mất sự kiểm soát, sự đau đớn” (89%) cao hơn nguyện vọng “có được khinh miệt, sự cô độc và trở thành gánh nặng sự tỉnh t{o” (69%), nhưng khi thực hiện việc xếp cho Gia đình họ. Những lo lắng này có thể được hạng mức ưu tiên, NB đã ưu tiên nguyện vọng xoa dịu khi có được sự hỗ trợ tốt từ người thân “có được sự tỉnh t{o” với mức ưu tiên l| 4,8 cao và nhóm Y tế liên ngành. hơn so với nguyện vọng “không bị đau đớn” là Nghiên cứu của Lankarani A cho kết quả, 4,2. Ở nghiên cứu của Lankarani A mức ưu tiên 55% người tham gia chọn l{ b|i “Tôi ước muốn này lần lược là 5,9 và 6,9; quần thể nghiên cứu được tỉnh t{o đến phút chót”(6), nghiên cứu của n|y có xu hướng muốn giảm đau bằng mọi giá, chúng tôi tỉ lệ này là 69%. Sự khác biệt giữa kết mặc dù tác dụng phụ của thuốc giảm đau có thể quả này dựa trên sự khác biệt về đặc điểm bệnh làm giảm sự tỉnh táo. lý của quần thể nghiên cứu. Đặc điểm của người Nghiên cứu của chúng tôi, có 74% NB có mắc bệnh ung thư thường có diễn biến tâm lý nguyện vọng được mất tại nhà. Nghiên cứu của phức tạp vì họ biết rằng cuộc sống của họ đang Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ Tiên và Chindaprasirt bị đe dọa cả về thời gian và chất lượng cuộc J cũng cho kết quả tương đương l| 76%(8,9). Có sự sống. Do đó, NB thường bị suy sụp về tinh thần tương đồng l| do, Đạo Phật chiếm đa số. Niềm và có các vấn đề xã hội liên quan đến căn bệnh. tin Phật giáo cho rằng nh| l| nơi thiêng liêng, Các vấn đề thường gặp là: sợ hãi về bệnh tật, các nơi có sự hiện diện của những người thân yêu. can thiệp điều trị, suy giảm khát khao sống Kết quả khác với nghiên cứu của Lakarani A chỉ nhưng có cảm giác sợ chết; có cảm giác tội lỗi có 9% chọn lựa nguyện vọng chết tại nhà, lý do cho rằng mình bị trừng phạt; giảm lòng tự trọng; là nền văn hóa T}y phương, đa số theo Đạo sợ bị cô lập v| cô đơn; lo lắng cho tương lai của Thiên Chúa. bản th}n v| gia đình; lo bị mất thu nhập và Ở nghiên cứu của Lê Đại Dương, rất nhiều nghèo đói, con c{i mất c{c cơ hội tốt, mất vị thế NB thể hiện sự không chắc chắn do không biết xã hội. mình sẽ mất ở đ}u khi đưa ra c}u trả lời này Mặt khác, nghiên cứu của Lankarani A có nhưng khi được đưa c{c lựa chọn l| “nh|”, tuổi trung bình 62±10,6 (31-83 tuổi) thấp hơn so “bệnh viện”, “viện dưỡng lão” hay nơi kh{c thì với nghiên cứu của chúng tôi: 100% NB ≥60 tuổi, 92% chọn nh| l| nơi qua đời mong muốn. 2 NB tuổi trung bình 70±7,9 (60-83 tuổi). Điều này có lẽ từ chối chọn lựa do chưa muốn nghĩ về vấn đề lý giải cho việc NB NCT muốn được nhận biết, này, vẫn còn muốn sống tiếp tục. Hai NB chọn đối mặt với cái chết xảy ra với họ trong giờ phút BV với lý do mong được tiếp tục cứu chữa(10). cuối cùng của cuộc sống hơn so với những NB nam mã số 3, ung thư phổi di căn: “Nếu người trẻ. Nghiên cứu của De Raedt R chỉ ra đến lúc không còn biết gì nữa thì khác gì là chết, rằng, NCT có xu hướng ít tr{nh đối mặt với cái nên cho tôi đi sớm để không làm khổ con ch{u”. chết hơn so với người trẻ(12). Ở Thái Lan, một nghiên cứu kh{c cũng sử dụng bộ câu hỏi tương Hiện nay, việc điều trị NB ung thư nhằm tự để khảo sát về nguyện vọng CSCĐ của NCT mục đích kéo d|i sự sống thường chiếm ưu thế 102 Chuyên Đề Nội Khoa

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 mắc bệnh lý mạn tính ngoại viện, có 82% NB cho 4. Extermann M, Hurria A (2007). Comprehensive geriatric assessment for older patients with cancer. Journal of Clinical rằng được tỉnh t{o đến phút chót là một thành tố Oncology, 25(14):1824-1831. của “một cái chết đẹp”(13). 5. Sinoff G (2017). Thanatophobia (death anxiety) in the elderly: The problem of the child’s inability to assess their own parent’s Nguyện vọng “Tôi ước muốn được tỉnh táo death anxiety state. Frontiers in Medicine, 4:11. đến phút chót” thuộc 1 trong 3 nguyện vọng 6. Lankarani-Fard A, Knapp H, Lorenz KA, et al (2010). Feasibility được lựa chọn nhiều nhất. Điều này cho thấy sự of discussing end-of-life care goals with inpatients using a structured, conversational approach: the Go Wish card game. tự chủ là một trong những điều quan trọng ở Journal of Pain and Symptom Management, 39(4):637-643. NCT ung thư. 7. Blinderman CD. (2016). Comfort Care for Patients Dying in the Hospital. New England Journal of Medicine, 374(17):1693-1693. KẾT LUẬN 8. Nguyễn Ngọc Hoành Mỹ Tiên (2020). Khảo sát nguyện vọng chăm sóc cuối đời của người cao tuổi bệnh ung thư giai đoạn IV Nghiên cứu chúng tôi thực hiện trên 35 NCT tại khoa Lão - Chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Đại Học Y Dược. ung thư, điều trị tại khoa Lão - CSGN, BV Luận Văn Tốt Nghiệp Chuyên Khoa 2, Đại học Y Dược Thành Phố ĐHYD, nguyện vọng chăm sóc cuối đời của đa Hồ Chí Minh. 9. Chindaprasirt J, Wongtirawit N, Limpawattana P, et al (2019). số người cao tuổi ung thư l| không đau đớn nữa, Perception of a “good death” in Thai patients with cancer and ước muốn được mất tại nhà và tỉnh t{o đến phút their relatives. Heliyon, 5(7):e02067. 10. Thân Hà Ngọc Thể, Lê Đại Dương (2018). "Khảo s{t th{i độ và chót. Công cụ Go Wish có khả thi giúp nhân nguyện vọng bệnh nhân cao tuổi về ý muốn chăm sóc cuối đời". viên y tế thảo luận, hiểu nguyện vọng chăm sóc Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, 22(2):278-285. cuối đời ở người bệnh ung thư để lập kế hoạch 11. Teno JM, Fisher ES, Hamel MB, et al (2002). Medical care inconsistent with patients' treatment goals: association with chăm sóc cuối đời phù hợp với nguyện vọng và 1‐year Medicare resource use and survival. Journal of the giá trị của người bệnh. American Geriatrics Society, 50(3):496-500. 12. De Raedt R, Koster EH, Ryckewaert R (2013). Aging and Lời cảm ơn attentional bias for death related and general threat-related Trân trọng cảm ơn Bệnh viện Đại học Y information: Less avoidance in older as compared with middle- aged adults. Journals of Gerontology Series B. Psychological Dược TP. Hồ Chí Minh đã t|i trợ kinh phí cho Sciences and Social Sciences, 68(1):41-48. chúng tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này. 13. Srinonprasert V, Kajornkijaroen A, Bangchang PN, et al (2014). A survey of opinions regarding wishes toward the end-of-life TÀI LIỆU THAM KHẢO among Thai elderly. Journal of the Medical Association of Thailand, 1. El‐Jawahri A, Traeger L, Park ER, et al (2014). Associations 97(S3):S 216-222. among prognostic understanding, quality of life, and mood in patients with advanced cancer. Cancer, 120 (2):278-285. Ngày nhận bài báo: 11/12/2021 2. CODA Alliance (2005). How To Play Go Wish. URL: http://www.gowish.org/article.php/how_to_play. Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 10/02/2022 3. Katz S (1983). Assessing self‐maintenance: activities of daily Ngày bài báo được đăng: 15/03/2022 living, mobility, and instrumental activities of daily living. Journal of the American Geriatrics Society, 31(12):721-727. Chuyên Đề Nội Khoa 103

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY