Khảo sát tỉ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai đến khám thai tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021

Khảo sát tỉ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai đến khám thai tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021
  • Mã tin : 1950
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Khảo sát tỉ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai đến khám thai tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021 trình bày xác định tỉ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ của thai phụ khám thai tại bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021; Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ của các đối tượng nghiên cứu trên.

Nội dung Text: Khảo sát tỉ lệ mắc đái tháo đường thai kỳ và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai đến khám thai tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 KHẢO SÁT TỈ LỆ MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI ĐẾN KHÁM THAI TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN NĂM 2021 Đào Quang Minh*, Trần Quyết Thắng*, Nguyễn Thị Thu Thảo* TÓM TẮT 10 Objectives: 1.To determine the prevalence of Mục tiêu: 1.Xác định tỉ lệ mắc đái tháo gestational diabetes of pregnant women having đường thai kỳ của thai phụ khám thai tại bệnh antenatal care at Thanh Nhan hospital in 2021. 2. viện Thanh Nhàn năm 2021.2.Tìm hiểu một số To identify factors related to prevalence of gestational diabetes of researched pregnant yếu tố liên quan đến tỷ lệ mắc đái tháo đường women. Research object and method: Research thai kỳ của các đối tượng nghiên cứu trên. Đối method: Cross-sectional descriptive study. tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương Sampling method: convenience sampling. pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Results: Our research results are the first step to Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu thuận tiện. assess the status of GDM of pregnant women Kết quả: Kết quả nghiên cứu của chúng tôi là having antenatal care at Thanh Nhan hospital in bước đầu đánh giá tình trạng ĐTĐTK của thai 2021 and form hypotheses about a number of phụ đến khám thai tại bệnh viện Thanh Nhàn factors related to GDM, the premise for more in- năm 2021 và hình thành các giả thuyết về một số depth analytical studies. The prevalence of GDM yếu tố liên quan đến ĐTĐTK, tiền đề cho các in our study (13.88%) is lower than that of recent nghiên cứu phân tích đánh giá sâu hơn. Tỉ lệ mắc domestic studies, but still higher than that of ĐTĐTK trong nghiên cứu của chúng tôi other countries over the world and in Asia. (13,88%) thấp hơn các nghiên cứu gần đây trong nước, tuy nhiên vẫn còn cao hơn so với nghiên I. ĐẶT VẤN ĐỀ cứu của các nước khác trên thế giới và khu vực Bệnh viện Thanh Nhàn là bệnh viện đa châu Á. khoa hạng I thuộc Sở Y tế Hà Nội, khoa Sản hàng ngày tiếp đón nhiều sản phụ đến khám SUMMARY và theo dõi tình trạng thai nhi cũng như nhận PREVALENCE OF GESTATIONAL tư vấn kiến thức về sản khoa trong đó có DIABETES AND RELATED FACTORS bệnh lý đái tháo đường thai kỳ từ đội ngũ OF PREGNANT WOMEN HAVING nhân viên y tế. Chính vì vậy, chúng tôi tiến PRENATAL CARE AT THANH NHAN hành nghiên cứu “Khảo sát tỉ lệ mắc đái tháo HOSPITAL IN 2021 đường thai kỳ và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai đến khám thai tại bệnh viện Thanh Nhàn năm 2021.” Với 2 mục tiêu *Bệnh viện Thanh Nhàn sau: “Xác định tỉ lệ mắc đái tháo đường thai Chịu trách nhiệm chính: Đào Quang Minh kỳ của thai phụ khám thai tại bệnh viện Email: prof.minhdao@gmail.com Thanh Nhàn năm 2021. Tìm hiểu một số yếu Ngày nhận bài: 26/05//2022 tố liên quan đến tỷ lệ mắc đái tháo đường Ngày phản biện khoa học: 16/06/2022 thai kỳ của các đối tượng nghiên cứu trên. Ngày duyệt bài:01/07/2022 65

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN THANH NHÀN LẦN THỨ VIII NĂM 2022 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu không có rối loạn Tất cả các sản phụ từ 18 tuổi trở lên mang nhận thức, không có vấn đề về sức khỏe tâm thai từ 24-32 tuần (+2 tuần) đến khám thai tại thần hay không đang điều trị bằng các thuốc Bệnh viện Thanh Nhàn. tâm thần. 2. Tiêu chuẩn lựa chọn: Tiêu chuẩn loại trừ: - Thai phụ từ 18 tuổi trở lên mang thai từ - Thai phụ đã mắc đái tháo đường typ I, II tuần 24- 32 tuần (+2 tuần, nếu thai phụ đến trước đó. khám thai tại tuần thai muộn ngoài 32 tuần, - Thai phụ có đường huyết quá cao. có yếu tố nguy cơ và chưa được làm nghiệm - Thai phụ có bệnh lý cấp tính hoặc đang pháp đường huyết trước đó) đồng ý tham gia dùng các thuốc làm tăng đường huyết. nghiên cứu. - Thai phụ không chịu được uống glucose. - Tuần thai được tính theo kinh cuối cùng - Thai phụ đã được chẩn đoán ĐTĐTK với thai phụ có kinh nguyệt đều chu kỳ 28-30 trong lần mang thai này. ngày hoặc theo dự kiến sinh của siêu âm tại - Thai phụ không nhịn ăn hoặc uống đồ thời điểm 11 tuần ± 6 ngày đến 13 tuần ± 6 uống có đường tối thiểu 8 giờ trước đó. ngày. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu. Bảng 3.1: Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu. Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ 18-19 8 1,74 20-24 64 13,88 25-29 218 47,29 Tuổi của mẹ 30-34 98 21,26 35-39 59 12,80 ≥40 14 3,04 Trung bình=28,94 (±4,92) THCS 17 3,69 THPT 126 27,33 Trình độ học vấn Cao đẳng-Đại học 233 50,54 Sau Đại học 85 28,44 Công chức, viên chức 65 14,10 Công nhân 96 20,82 Nghề nghiệp Kinh doanh, dịch vụ 112 24,30 Nội trợ 76 16,49 Nhóm nghề khác 112 24,30 Tuổi thai Trung bình=28,33 tuần (±2,97) 66

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 Nhận xét: Trong nhóm đối tượng nghiên Tỉ lệ có trình độ học vấn Cao đẳng-Đại cứu, nhóm từ 25-29 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất học cao nhất chiếm 50,54%, thấp nhất là (47,29%), thấp nhất là nhóm từ 18-19 tuổi nhóm THCS 3,69%. Đối tượng tham gia (1,74%). Tuổi trung bình của mẹ là 28,94 nghiên cứu thuộc nhóm nghề “Kinh doanh, (±4,92) và tuổi thai trung bình là 28,33 tuần dịch vụ” và “Nhóm nghề khác” chiếm tỷ lệ (±2,97). cao nhất đều là 24,30%, thấp nhất là nhóm “Công chức, viên chức” (14,10%). Tỷ lệ mắc Đái tháo đường thai kỳ của nhóm đối tượng nghiên cứu. Nhận xét: Trong tổng số 461 thai phụ tham gia nghiên cứu, có 64 đối tượng mắc ĐTĐTK chiếm 13,88%. 3.3. Một số yếu tố liên quan ĐTĐTK. 3.3.1. Tuổi Bảng 3.3: Tỷ lệ mắc ĐTĐTK theo nhóm tuổi. Số Tỉ lệ TP mắc Tỉ lệ TP mắc Số lượng Đặc điểm lượng ĐTĐTK/ Tổng ĐTĐTK theo nhóm mắc mắc (%) tuổi (%) 18-19 8 1 1,56 12,50 20-24 64 9 14,06 14,06 25-29 218 26 40,63 11,93 Tuổi 30-34 98 14 21,88 14,29 35-39 59 10 15,63 16,95 40-44 14 4 6,25 28,57 Tổng số 461 64 100 13,88 67

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN THANH NHÀN LẦN THỨ VIII NĂM 2022 Nhận xét: “Tỉ lệ Sản phụ mắc ĐTĐTK/Tổng mắc” của nhóm tuổi từ 25-29 cũng chiếm tỉ lệ cao nhất 40,63%. “Tỉ lệ TP mắc ĐTĐTK theo nhóm tuổi” của nhóm từ 25-29 tuổi thấp nhất (11,93%) và cao nhất ở nhóm đối tượng từ 40-44 tuổi (28,57%). 3.3.2 Nghề nghiệp Bảng 3.4: Tỷ lệ mắc ĐTĐTK theo nhóm nghề nghiệp Tỉ lệ TP mắc Số Tỉ lệ TP mắc Số ĐTĐTK theo Đặc điểm lượng ĐTĐTK/ Tổng lượng nhóm nghề mắc mắc (%) nghiệp (%) Công chức, 65 12 18,46 18,75 viên chức 96 Công nhân 12 12,50 18,75 Kinh doanh, 112 Nghề 16 14,29 25,00 dịch vụ nghiệp 76 Nội trợ 8 10,53 12,50 Nhóm nghề 112 16 14,29 25,00 khác Tổng số 461 64 13,88 100 Nhận xét: “Tỉ lệ TP mắc ĐTĐTK theo “Tỉ lệ TP mắc ĐTĐTK/Tổng mắc” có 2 nhóm nghề nghiệp” không có sự chệnh lệch nhóm nghề có tỉ lệ cao nhất là “Kinh doanh, nhiều giữa các nhóm, cao nhất là nhóm dịch vụ” và “Nhóm nghề khác” (25%) và gấp “Công chức, viên chức” (18,46%), thấp nhất 2 lần nhóm “Nội trợ” (12,50%). là nhóm “Nội trợ 10,53%). 3.3.3 Tiền sử gia đình bị ĐTĐ Bảng 3.5. Mối liên quan giữa ĐTĐTK và tiền sử gia đình bị ĐTĐ Tiền sử gia Có Không Tổng OR đình bị ĐTĐ 23 41 64 Mắc ĐTĐTK (20,35%) (11,78%) (13,88%) Không mắc 90 307 397 5,24 ĐTĐTK (79,65%) (88,22%) (86,12%) (p=0,02) 113 348 461 Tổng (100%) (100%) (100%) Nhận xét: Theo bảng 3.5 ta thấy nhóm đối tượng có tiền sử gia đình bị ĐTĐ có nguy cơ bị ĐTĐTK cao gấp 5,24 lần nhóm đối tượng không có tiền sử gia đình mắc ĐTĐTK. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 3.3.4. Tiền sử sản phụ đẻ con trên 4000 gram. Bảng 3.6: Mối liên quan giữa ĐTĐTK và tiền sử đẻ con trên 4000 gram Tiền sử đẻ con Có Không Tổng OR trên 4000 gram 7 57 64 Mắc ĐTĐTK (24,14%) (13,19%) (13,88%) Không mắc 22 375 397 2,72 ĐTĐTK (75,86%) (86.81%) (86,12%) (p=0.10) 29 432 461 Tổng (100%) (100%) (100%) Nhận xét: Thai phụ có tiền sử đẻ con trên 4000 gram có tỉ lệ mắc ĐTĐTK gấp 2,72 lần nhóm thai phụ còn lại. Sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 3.3.5 Tiền sử mắc ĐTĐTK trong những lần mang thai trước. Bảng 3.7: Mối liên quan giữa ĐTĐTK và tiền sử ĐTĐTK trong những lần mang thai trước. Tiền sử Có Không Tổng OR ĐTĐTK 8 56 64 Mắc ĐTĐTK (18,60%) (13,40%) (13,88%) Không mắc 34 362 397 0,89 ĐTĐTK (81,40%) (86,60%) (86,12%) (p=0,15) 43 418 461 Tổng (100%) (100%) (100%) Nhận xét: Từ bảng 3.7 cho biết nhóm phụ nữ mang thai có tiền sử từng bị ĐTĐ thai kì thì trong lần mang thai này nguy cơ tiếp tục mắc ĐTĐTK chỉ bằng 0,89 lần so với nhóm phụ nữ mang thai không có tiền sử ĐTĐTK trước đó. Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 3.3.6. Chỉ số khối cơ thể trước khi mang thai (BMI). Bảng 3.8: Mối liên quan giữa ĐTĐTK và BMI trước khi mang thai BMI trước khi BMI ≥ 23 BMI < 23 Tổng OR mang thai Mắc ĐTĐTK 12 52 64 (24,00%) (12,65%) (13,88%) Không mắc 38 359 397 4,80 ĐTĐTK (76,00%) (87,35%) (86,12%) (p=0,03) 50 411 461 Tổng (100%) (100%) (100%) Nhận xét: Bảng 3.8 cho thấy thai phụ có tình trạng thừa cân, béo phì trước khi mang thai (BMI ≥ 23) có tỉ lệ ĐTĐTK cao gâó 4,8 lần so với nhóm còn lại. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN THANH NHÀN LẦN THỨ VIII NĂM 2022 3.3.7. Tiền sử mắc Buồng trứng đa nang. Bảng 3.9: Mối liên quan giữa ĐTĐTK và tiền sử Buồng trứng đa nang Tiền sử mắc Buồng trứng đa Có Không Tổng OR nang 45 Mắc ĐTĐTK 19 (21,35%) 64 (13,88%) (12,10%) Không mắc 70 327 397 5,14 ĐTĐTK (78,65%) (87,90%) (86,12%) (p=0,02) 89 372 461 Tổng (100%) (100%) (100%) Nhận xét: Nhóm phụ nữ mang thai có tiền sử mắc Buồng trứng đa nang có nguy cơ bị ĐTĐTK cao gấp 5,14 lần so với nhóm còn lại. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p40 tuổi [5]. nhóm đối tượng này tham gia nghiên cứu với - Nghề nghiệp: Kết quả nhóm “Kinh số lượng lớn nhất nhưng khi tính tỉ lệ mắc doanh, dịch vụ” và “Nhóm nghề khác” có tỉ phân theo nhóm tuổi thì nhóm từ 25-29 tuổi lệ tham gia nghiên cứu nhiều nhất (cùng lại thấp nhất (11,93%). Ngược lại, nhóm thai chiếm tỉ lệ 24,3%). Nhóm nghề “Công chức, phụ trên 40 tuổi có Tỉ lệ mắc/Tổng mắc thấp viên chức” có tỉ lệ mắc ĐTĐTK theo nhóm (6,25%) vì tỉ lệ tham gia nghiên cứu thấp, nghề nghiệp cao nhất (18,46%), tiếp đó là hai nhưng tỉ lệ mắc theo nhóm tuổi cao nhất nhóm “Kinh doanh, dịch vụ” và “Nhóm nghề (28,57%). Kết quả này cho thấy rõ ràng hơn khác” (14,29%) và thấp nhất là nhóm “Công mối quan hệ giữa độ tuổi và tỉ lệ mắc nhân” (12,5%). Kết quả này tương tự với ĐTĐTK. Kết quả trên cũng phù hợp với kết nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Thảo quả của các nghiên cứu khác trong và ngoài “Xác định tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và tìm nước. Cụ thể, nghiên cứu tại Ấn Độ năm hiểu các yếu tố nguy cơ của các thai phụ 2019 và 2020 của ba tác giả Swaminathan được quản lý thai tại khoa Sản Bệnh viện G., Swaminathan A., và Corsi D.J với 31.746 Bạch Mai năm 2007” với nhóm công nhân phụ nữ mang thai tham gia nghiên cứu, tỉ lệ viên chức (35,5%) và kinh doanh tự do đái tháo đường thai kỳ tăng theo tuổi, từ (42,3%) có tỷ lệ mắc ĐTĐTK cao hơn các 1,0% (KTC 95%, 0,5% -1,5%) ở tuổi 15-19 nhóm đối tượng khác [17]. Tuy nhiên sự tuổi lên 2,4% (KTC 95%, 1,0% -3,8%) ở tuổi khác biệt giữa các nhóm nghề trong nghiên 35 tuổi trở lên [16]. Tại Việt Nam, nghiên cứu của chúng tôi không có sự chênh lệch 70

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 nhiều giữa các nhóm. Và trong các nghiên trên 4000 gram thì có tỉ lệ mắc ĐTĐTK cứu về một số yếu tố liên quan tới ĐTĐTK trong lần mang thai tiếp theo cao gấp 2,72 gần đây yếu tố nghề nghiệp hầu như không lần so với nhóm phụ nữ không có tiền sử trên được nghiên cứu và so sánh. Nguyên nhân có (sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với thể được đề cập đến là do sự chủ động của p>0,05). Kết quả của chúng tôi tương tự với phụ nữ trước và trong khi mang thai đã có nghiên cứu trong nước của tác giả Nguyễn tìm hiểu về kiến thức chăm sóc mẹ và bé qua Thị Mai Phương và Vũ Văn Tâm “Tỷ lệ đái nhiều nguồn thông tin khác nhau đặc biệt là tháo đường thai kỳ và một số yếu tố liên qua mạng xã hội dù mẹ có trình độ học vấn quan tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm cao hay thấp hoặc ở nhóm ngành nghề nào 2015” với yếu tố tiền sử sinh con trên 4000 nên yếu tố nghề nghiệp không có nhiều ý gram (OR=2,40, 95%CI: 1,31 - 4,41) [14]. nghĩa với ĐTĐTK. Vì những kết quả trên, yếu tố tiền sử sinh - Tiền sử gia đình bị ĐTĐ con trên 4000 gram là yếu tố nguy cơ làm Với yếu tố tiền sử ĐTĐ gia đình, thai phụ tăng tỉ lệ ĐTĐTK luôn được nhân viên y tế có tiền sử gia đình thế hệ thứ nhất chiếm khoa sản và khoa dinh dưỡng chú ý tư vấn kĩ 20,35% tăng gấp 5,24 lần so với nhóm thai lưỡng cho các thai phụ đến khám thai tại các phụ không có tiền sử gia đình ĐTĐ tỉ lệ bị cơ sở y tế trong nhiều năm trở lại đây. ĐTĐTK chỉ chiếm 11,78%, sự khác biệt này - Tiền sử ĐTĐTK trong những lần có ý nghĩa thống kê với p=0,02

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN THANH NHÀN LẦN THỨ VIII NĂM 2022 nguy cơ tại bệnh viện An Bình năm 2016” cân hoặc béo phì trước khi mang thai của Nguyễn Thị Lệ Hằng với kết quả thai (BMI≥23) thì có nguy cơ mắc ĐTĐTK khi phụ có tiền sử rối loạn dung nạp glucose tỉ lệ mang thai cao gấp 4,8 lần so với phụ nữ có ĐTĐTK tăng gấp 15,7 lần so với không có chỉ số khối cơ thể trước khi mang thai mức tiền sử rối loạn dung nạp glucose [12]; và bình thường (BMI

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 tiền sử mắc hội chứng buồng trứng đa nang lên 24-34 tuần theo tiêu chuẩn ADA 2015 có tỷ lệ mắc ĐTĐTK cao gấp 2,29 lần phụ với nghiên cứu của chúng tôi. Cùng với đó là nữ không bị Buồng trứng đa nang(95%CI: các yếu tố về kinh tế xã hội của Hàn Quốc 1,37 - 3,83) [19]. Kết quả chênh lệch này cao hơn, chế độ chăm sóc dinh dưỡng phụ nữ cũng có thể là do địa điểm và thời gian mang thai được chú trọng hơn cũng như kiến nghiên cứu của hai cuộc khảo sát là khác thức, trình độ văn hóa và hiểu biết của bà mẹ nhau, tỉ lệ thai phụ có tiền sử Buồng trứng đa Hàn Quốc về ĐTĐTK có thể là tốt hơn nên tỉ nang cũng đang ngày càng tăng do yếu tố vệ lệ mắc thấp hơn. sinh môi trường tác động xấu lên phụ nữ, Kết quả nghiên cứu của chúng tôi có tỉ lệ mỗi địa phương khác nhau có lối sống sinh mắc ĐTĐTK là 13,88%, kết quả này cao hơn hoạt, ăn uống, quan hệ vợ chồng và đặc biệt so với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Lê có yêu tố di cư-nhập cư dân số khác. Hương và cộng sự về “Tỷ lệ đái tháo đường thai nghén tại khoa khám theo yêu cầu bệnh IV. BÀN LUẬN viện phụ sản trung ương năm 2012 và một số 4.1. Tỷ lệ thai phụ mắc Đái tháo đường yếu tố nguy cơ” là 11,4% [5]. Sự chênh lệch thai kỳ.So với các nước trên thế giới, tỉ lệ này có thể được giải thích bởi xu hướng ĐTĐTK của nước ta vẫn còn cao. Tác giả chung về tỉ lệ mắc ĐTĐTK đang tăng dần Kai Wei Lee và cộng sự đã tiến hành nghiên trong thời gian gần đây với nhiều nguyên cứu hệ thống 84 nghiên cứu trên PubMed, nhân được đưa ra như tình trạng dinh dưỡng Ovid, Scopus và ScienceDirect cho các của phụ nữ trong khi mang thai, yếu tố môi nghiên cứu quan sát cắt ngang báo cáo tỷ lệ trường thay đổi (ô nhiễm, đô thị hóa),... và hiện mắc và các yếu tố nguy cơ của GDM ở quan trọng nhất là sự thay đổi trong tiêu châu Á năm 2017 và thu được kết quả là “Tỉ chuẩn đánh giá ĐTĐTK. Nghiên cứu của tác lệ chung của GDM ở Châu Á là 11,5% (CI giả Nguyễn Lê Hương chẩn đoán ĐTĐTN 95% 10,9-12,1). Tỉ lệ này thấp hơn so với theo tiêu chuẩn được khuyến cáo tại hội nghị nghiên cứu của chúng tôi (13,88%). Tuy quốc tế lần thứ 4 về đái tháo đường thai nhiên, tác giả Kai Wei Lee cũng kết luận nghén khi có ít nhất 2 giá trị lớn hơn hoặc rằng “Tỉ lệ hiện mắc GDM ở Châu Á có sự bằng dưới đây 1-Đường huyết khi đói: 95 không đồng nhất đáng kể (CI> 95%), có thể mg/dl (5,3 mmol/l). 2-Đường huyết sau khi do sự khác biệt về tiêu chuẩn chẩn đoán, uống glucose 1 giờ: 180 mg/dl (10,0 phương pháp sàng lọc và bối cảnh nghiên mmol/l). 3-Đường huyết sau khi uống cứu” [10]. glucose 2 giờ: 155 mg/dl (8,6mmol/l). Trong Tỷ lệ mắc ĐTĐTK tại khoa sản bệnh viện khi nghiên cứu của chúng tôi sử dụng tiêu Thanh Nhàn năm 2021 là 13,88% cao hơn so chuẩn ADA 2015. với nghiên cứu tại Hàn Quốc năm 2019 trên Tuy nhiên kết quả nghiên cứu của chúng 7820 phụ nữ mang thai có tỉ lệ mắc ĐTĐTK tôi thấp hơn nhiều so với nghiên cứu của tác là 5,1% [11]. Sự khác biệt này do nhóm đối giả Châu Hoàng Sinh về “Tỉ lệ mắc ĐTĐTK tượng được lựa chọn được mở rộng hơn từ ở bệnh viện quận Thủ Đức-Thành phố Hồ 24-28 tuần trong nghiên cứu tại Hàn Quốc 73

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN THANH NHÀN LẦN THỨ VIII NĂM 2022 Chí Minh năm 2018” với tỉ lệ mắc ĐTĐTK quan đến ĐTĐTK cũng như hậu quả có thể lên tới 30,3% [13] và nghiên cứu của tác giả xảy ra đối với thai phụ khi mắc bệnh . Từ đó Vũ Văn Tâm tại bệnh viện Phụ sản Hải có thể tư vấn chính xác và cụ thể hơn cho Phòng năm 2017 có tỉ lệ ĐTĐTK là 36,8% phụ nữ mang thai cũng như gia đình của đối [19]. Nguyên nhân của sự khác biệt này có tượng để có thể phòng bệnh, giảm tỉ lệ mắc. thể do một là tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng Tiếp tục đẩy mạnh việc kết hợp giữ khoa nghiên cứu của hai tác giả trên là lựa chọn sản và khoa dinh dưỡng của bệnh viện Thanh nhóm đối tượng có nguy cơ cao và tiêu Nhàn trong công tác tư vấn dinh dưỡng cho chuẩn chẩn đoán là theo ADA 2010 nên có tỉ nhóm đối tượng phụ nữ có yếu tố nguy cơ lệ mắc ĐTĐTK cao. Hai là các nghiên cứu đến khám thai sản và tiền thai sản để đạt trên được thực hiện tại các khu vực khác được những kết quả tốt hơn. nhau, thai phụ có lối sống, sinh hoạt và kiến thức về ĐTĐTK khác nhau cũng như thời TÀI LIỆU THAM KHẢO gian thực hiện các nghiên cứu là khác nhau 1. Basri N.I., Mahdy Z.A., Ahmad S. và cộng nên dẫn đến kết quả nghiên cứu có sự chênh sự. (2018). The World Health Organization lệch so với nghiên cứu của chúng tôi. (WHO) versus The International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ (IADPSG) diagnostic criteria of gestational diabetes mellitus (GDM) and their associated Đẩy mạnh công tác Truyền thông-Giáo maternal and neonatal outcomes. Horm Mol dục sức khỏe vấn đề ĐTĐTK và một số yếu Biol Clin Investig, 34(1). tố liên quan đến tất cả phụ nữ trong độ tuổi 2. Nguyễn Khoa Diệu Vân, Thái Thị Thanh sinh đẻ trên địa bàn khu vực quản lý của Thúy (2014), Nghiên cứu tỷ lệ đái tháo bệnh viện Thanh Nhàn-Hà Nội. đường thai kỳ theo tiêu chuẩn ADA 2011 và Cập nhập, phổ biến kiến thức về ĐTĐTK các yếu tố nguy cơ. Báo cáo khoa học. Hội cũng như mở lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghị khoa học và chuyển hóa toàn quốc lần bệnh lý này cho nhân viên y tế không chỉ thứ VII. trong khoa sản mà còn với tất cả nhân viên y 3. Chen P., Wang S., Ji J. và cộng sự. (2015). tế trong bệnh viện-là nguồn cung cấp kiến Risk factors and management of gestational thức đáng tin cậy nhất để có thể tư vấn cho diabetes. Cell Biochem Biophys, 71(2), 689– người thân, bạn bè, phụ nữ có thai trong gia 694. đình và các đối tượng cần quan tâm khác. 4. Jawad F. và Ejaz K. (2016). Gestational Tuyên truyền, hướng dẫn thai phụ sớm để diabetes mellitus in South Asia: loại bỏ các yếu tố khách quan và có thể khám Epidemiology. J Pak Med Assoc, 66(9 Suppl 1), S5-7. đánh giá và sàng lọc ĐTĐTK cho tất cả phụ 5. Tỷ lệ đái tháo đường thai nghén tại khoa nữ mang thai. khám theo yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung Tiến hành thêm các nghiên cứu mô tả để ương năm 2012 và một số yếu tố nguy cơ. xác định thêm các yếu tố liên quan khác, tiến

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 vien-phu-san-trung-uong-nam-2012-va-- Tài liệu text. 2282838.html>, accessed: 10/01/2021. , accessed: 24/01/2021. 7. American Diabetes Association. 14. Phương N.T.M. và Tâm V.V. (2016). Tỷ lệ Classification and diagnosis of diabetes. Sec. đái tháo đường thai kỳ và một số yếu tố liên 2. In Standards of Medical Care in Diabetes quan tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2015. Diabetes Care 2015;38(Suppl. 1):S8- 2015. 1, 13(4), 34–38. S16. . 15. Hod M., Kapur A., McIntyre H.D. và cộng 8. Đái tháo đường thai kỳ. Kiến thức về bệnh sự. (2019). Evidence in support of the đái tháo đường, International Association of Diabetes in , accessed: 23/01/2021. diagnosing gestational diabetes mellitus 9. Hartling L., Dryden D.M., Guthrie A. và worldwide in 2019. Am J Obstet Gynecol, cộng sự. (2012). Screening and diagnosing 221(2), 109–116. gestational diabetes mellitus. Evid Rep 16. Swaminathan G., Swaminathan A., và Technol Assess (Full Rep), (210), 1–327. Corsi D.J. (2020). Prevalence of Gestational 10. Lee K.W., Ching S.M., Ramachandran Diabetes in India by Individual V. và cộng sự. (2018). Prevalence and risk Socioeconomic, Demographic, and Clinical factors of gestational diabetes mellitus in Factors. JAMA Netw Open, 3(11), e2025074. Asia: a systematic review and meta-analysis. 17. Nguyễn Thị Kim Liên. Nghiên cứu về đái BMC Pregnancy Childbirth, 18(1), 494. tháo đường thai kỳ ở nhóm thai phụ có yếu tố 11. Kim W., Park S.K., và Kim Y.L. (2019). nguy cơ cao tại bệnh viện phụ sản Trung Gestational diabetes mellitus diagnosed at 24 Ương. Sản phụ khoa. Đại học Y Hà Nội. to 28 weeks of gestation in older and obese 2010. . Women: Is it too late?. PLoS One, 14(12), 18. Nguyễn Thị Phương Thảo. Xác định tỷ lệ e0225955. đái tháo đường thai kỳ và tìm hiểu các yếu tố 12. Nghiên cứu tỷ lệ đái tháo đường thai nguy cơ của các thai phụ được quản lý thai tại kỳ và các yếu tố nguy cơ tại Bệnh viện An khoa Sản Bệnh viện Bạch Mai. Khóa luận tốt Bình. , 19. Tâm V.V. và Dũng L.V. (2017). Tỷ lệ đái accessed: 23/01/2021. tháo đường thai kỳ ở phụ nữ có yếu tố nguy 13. Sinh C.H. và Phương N.T.T "Tỷ lệ cao và mức độ ảnh hưởng tới thai phụ, thai đái tháo đường trong thai kỳ và các yếu tố liên nhi ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. 1, 14(4), quan tại bệnh viện quận Thủ Đức năm 2018"- 41–46. 75

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY