MangYTe

Tài liệu y khoa

Khảo sát tỉ lệ thai lâm sàng sau chuyển phôi trữ ngày 5 và các yếu tố liên quan

Khảo sát tỉ lệ thai lâm sàng sau chuyển phôi trữ ngày 5 và các yếu tố liên quan
  • Mã tin: 1024
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết trình bày đánh giá tỉ lệ thai lâm sàng sau chuyển phôi trữ ngày 5 và các yếu tố liên quan đến tỉ lệ thai lâm sàng. Nghiên cứu đánh giá tỉ lệ thai lâm sàng sau chuyển phôi ngày 5 với mẫu lớn hơn. Đồng thời so sánh tỉ lệ thai lâm sàng giữa nhóm chuyển phôi ngày 5 và nhóm chuyển phôi ngày 3.

Nội dung Text: Khảo sát tỉ lệ thai lâm sàng sau chuyển phôi trữ ngày 5 và các yếu tố liên quan

THỜI SỰ Y HỌC, Chuyên đề SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 15, Số 1, Tháng 01 – 2015 Khảo sát tỉ lệ thai lâm sàng sau chuyển phôi trữ ngày 5 và các yếu tố liên quan Nguyễn Thiện Thực *, Nguyễn Thúy Hương**, Hoàng Thị Diễm Tuyết*** * Bệnh viện Từ Dũ, DĐ: 0938290909 ** PGS.TS., Trường ĐH Bách khoa, DĐ: 0966008067 *** TS.BS., Bệnh viện Từ Dũ, DĐ: 0908120952 Tóm tắt Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tỉ lệ thai lâm sàng sau chuyển phôi trữ ngày 5 và các yếu tố liên quan đến tỉ lệ thai lâm sàng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Báo cáo loạt ca. Chọn bệnh nhân điều trị TTTON tại khoa Hiếm Muộn Bệnh viện Từ Dũ từ 01/01/2013 - 30/9/2014 có ít nhất 6 phôi chất lượng tốt vào ngày 3 sau chọc hút trứng để nuôi cấy phôi ngày 5 và trữ đông. Sau đó đánh giá tỉ lệ thai lâm sàng sau chuyển phôi trữ ngày 5 và các yếu tố liên quan trên các bệnh nhân này. Kết quả: Khảo sát 33 trường hợp chuyển phôi trữ ngày 5 thoả tiêu chuẩn nghiên cứu. Tỉ lệ phát triển thành phôi ngày 5 là 82,3%. Tỉ lệ thai lâm sàng là 72,7%. Tỉ lệ sống sau rã đông bằng phương pháp thủy tinh hóa là 100%. Tỉ lệ thai lâm sàng ở nhóm bệnh nhân < 35 tuổi là 90,5%, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm ≥ 35 tuổi (41,7%) với p =0,005. Độ dày nội mạc tử cung dưới 10mm và chuyển phôi khó không làm giảm tỉ lệ thai lâm sàng. Nhóm có phôi tốt ngày 5 có tỉ lệ thai lâm sàng cao hơn nhóm không có phôi tốt ngày 5 nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Nghiên cứu đánh giá tỉ lệ thai lâm sàng sau chuyển phôi ngày 5 với mẫu lớn hơn. Đồng thời so sánh tỉ lệ thai lâm sàng giữa nhóm chuyển phôi ngày 5 và nhóm chuyển phôi ngày 3. Sau đó, đánh giá tỉ lệ thai lâm sàng, tỉ lệ đa thai sau chuyển phôi ngày 5 với số lượng phôi chuyển vào buồng tử cung ít hơn (chỉ từ 1 – 2 phôi) với mong muốn đảm bảo khả năng có thai và giảm nguy cơ đa thai. Từ khoá: phôi ngày 5, thai lâm sàng, thụ tinh trong ống nghiệm. Abstract Assess the clinical pregnancy rate after day 5 frozen embryo transfer and related factors. Nguyen Thien Thuc *, Nguyen Thuy Huong**, Hoang Thi Diem Tuyet*** Objective: To assess the clinical pregnancy rate after day 5 frozen embryo transfer and somefactors affecting the clinical pregnancy rate. Methodology: A case series study conducted from January 1st, 2013 to September 30th, 2014. Patients with at least 6 good embryos at day 3 were selected for day 5 embryo culture. The clinicalpregnancy rate after day 5 frozen embryo transfer and some relevant factors were assessed. Results: 33 cases of day 5 frozen embryo transfer were evaluated. The blastocyst developing rate was 82.3%. The clinical pregnancy rate was 72.7%. The clinical pregnancy rate in the group of patients lower than 35 years old was 90.5%, significantly higher than that in the group of ≥35 (41.7%) (p = 0,005). The endometrial thickness lesser than 10mm and difficult embryo tranfer did not compromise the clinical pregnancy rate. The group with day 5 embryo of good quality had the higher clinical pregnancy rate than that of the group without good day 5 embryo, but the difference did not reach statistical significance. 30

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Conclusion: A broader study of day 5 embryo transfer should be conducted. Moreover, the clinicalpregnancy rate after day 5 embryo transfer will be compared with that of day 3 embryo transfer. Day 5 embryo transfer with fewer embryos (1 – 2 embryos) will be performed with the target of a lower multiple pregnancy rate without compromise the clinical pregnancy rate Keywords: day 5 embryo, clinical pregnancy rate, in vitro fertilization. Giới thiệu Mục tiêu nghiên cứu Nhiều nghiên cứu cho thấy thời điểm chuyển - Xác định tỉ lệ thai lâm sàng trên đối tượng phôi ngày 5 vào buồng tử cung có nhiều ưu chuyển phôi trữ ngày 5. điểm:1 Phù hợp với sinh lý phát triển hơn. - Xác định các yếu tố liên quan đến tỉ lệ thai Trong sinh lý bình thường, 5 ngày sau thụ lâm sàng trên đối tượng nghiên cứu. tinh, phôi liên tục phát triển và di chuyển trong ống dẫn trứng để đến và làm tổ tại tử Đối tượng và phương pháp cung. Thời điểm này là giai đoạn phôi nang.2 nghiên cứu Trải qua quá trình sàng lọc phôi cơ bản vì Thiết kế nghiên cứu: báo cáo loạt ca. một trong hai hoặc cả hai trứng và tinh trùng bất thường về nhiễm sắc thể thì hợp tử không Đối tượng nghiên cứu thể phát triển đến giai đoạn phôi ngày 5.3 Dân số mục tiêu: Các bệnh nhân hiếm muộn Nuôi phôi ngày 5 và chuyển phôi giúp giảm được điều trị bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống thiểu đa thai, vì khác với phôi giai đoạn phân nghiệm (TTTON) tại Việt Nam. cắt thường số phôi ngày 5 chuyển vào buồng tử cung ≤2 phôi.3 Dân số nghiên cứu: Các bệnh nhân hiếm muộn điều trị bằng kỹ thuật thụ tinh trong Năm 2000, Yokota và cộng sự báo cáo ống nghiệm tại bệnh viện Từ Dũ. thành công khi chuyển phôi nang sau rã đông bằng phương pháp đông rã phôi nhanh ở bệnh Dân số chọn mẫu: Các bệnh nhân hiếm muộn nhân 32 tuổi có 3 lần thất bại khi chuyển phôi ≤ 35 tuổi điều trị bằng kỹ thuật thụ tinh trong tươi.10 Điều này tạo cơ hội lưu trữ phôi nang ống nghiệm tại bệnh viện Từ Dũ từ 01 tháng dư trong các chu kì có nhiều phôi nang hoặc 01 năm 2013 đến 30 tháng 09 năm 2014 thỏa cho những bệnh nhân có chỉ định trữ đông tiêu chuẩn chọn mẫu, đồng ý tham gia nghiên cứu. phôi. Tiêu chuẩn chọn mẫu Sự cải tiến hệ thống nuôi cấy phôi, ngày gần hơn với môi sinh lí tự nhiên, thuận lợi Chọn tất cả các bệnh nhân hiếm muộn điều kéo dài thời gian nuôi cấy phôi ở môi trường trị bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm ống nghiệm. Đồng thời có thể trữ phôi nang tại bệnh viện Từ Dũ từ 01 tháng 01 năm 2013 bằng phương pháp thủy tinh hóa cho những đến 30 tháng 09 năm 2014 thỏa tiêu chuẩn trường hợp phôi thừa hay có chỉ định chuyển các tiêu chuẩn sau: phôi trữ. Từ 01/01/2013-30/9/2014, chúng Tiêu chuẩn nhận: tôi thực hiện nghiên cứu tại bệnh viện Từ Dũ trên các chu kỳ chuyển phôi nang sau rã đông Tất cả các trường hợp thực hiện kích thích với câu hỏi nghiên cứu “Tỉ lệ thai lâm sàng buồng trứng làm TTTON sau chuyển phôi trữ ngày 5 là bao nhiêu?” - Bệnh nhân TTTON ≤ lần 2 31

THỜI SỰ Y HỌC, Chuyên đề SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 15, Số 1, Tháng 01 – 2015 - Sau tách trứng có ≥ 12 trứng trưởng thành buồng tử cung: 2,4 ± 0,7. Như vậy trong dân (Metaphase II) số nghiên cứu, khi xét về tổng số phôi ngày - Vào ngày 3 có ít nhất 6 phôi chất lượng tốt 3, số phôi tốt chiếm đa số, còn lại là phôi khá, (tiêu chuẩn nhận để nuôi cấy phôi ngày 5) không có phôi trung bình – kém. - Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu Đặc điểm liên quan tới chu kỳ điều trị của - Bệnh nhân được rã và chuyển phôi ngày 5 đối tượng nghiên cứu (biến số định tính): Số trong chu kỳ chuẩn bị nội mạc - chuyển phôi trường hợp có phôi ngày 5 đạt 100%. Chất trữ lần này. lượng phôi ngày 5: tốt 54,5%, khá 45,5%. Tiêu chuẩn loại: Về kỹ thuật chuyển phôi, hầu hết các trường hợp nằm trong nghiên cứu không thuộc nhóm - Bất thường tử cung, ứ dịch tai vòi phát hiện chuyển phôi khó (72,7%) (bảng 1,2). qua siêu âm đầu dò âm đạo. - Độ dày nội mạc tử cung qua siêu âm lần Bảng 1. Tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ phát triển thành phôi cuối cùng của quá trình chuẩn bị nội mạc ngày 5, tỉ lệ sống sau rã đông và tỉ lệ làm tổ ≤ 7 mm. Đặc điểm N % Thời gian và địa điểm thưc hiện: từ 01/ Tỉ lệ thụ tinh 752/881 85,4 01/2013 đến 30/09/2014 tại khoa Hiếm Muộn – bệnh viện Từ Dũ. Tỉ phát triển thành phôi ngày 5 79/96 82,3 Phương pháp thu thập số liệu Tỉ lệ sống sau rã đông 79/79 100 Lấy mẫu toàn bộ trong thời gian nghiên cứu. Tỉ lệ làm tổ 34/95 35,8 Các số liệu thô ban đầu được nhập và xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0. Số liệu được mô Bảng 2. Tỉ lệ thai của đối tượng nghiên cứu tả dưới dạng tỷ lệ và trung bình cho từng biến Kết quả N % số nghiên cứu. βhCG dương Kết quả Không 6 18,2 Có 27 81,8 Ghi nhận kết quả trên 33 bệnh nhân thoả tiêu Thai lâm sàng chuẩn và được nhận vào nghiên cứu. Không 9 27,3 Đặc điểm dịch tễ, tiền căn của đối tượng Có 24 72,7 nghiên cứu : Tuổi trung bình tuổi bệnh nhân trong nghiên cứu chúng tôi ghi nhận 31,8±5,5. Sẩy thai Thời gian hiếm muộn trung bình là 4,5 ± Không 31 93,9 3,3 năm. Số lần điều trị TTTON trung bình Có 2 6,1 là 1,1 ± 0,3 lần. Đặc điểm liên quan tới chu Thai ngoài tử cung kỳ điều trị của đối tượng nghiên cứu (Biến Không 32 97,0 số định lượng) : Trung bình ở các đối tương nghiên cứu có: (1) nội mạc tử cung (mm) Có 1 3,0 10,1 ± 1,0; (2) tổng số trứng: 27,5 ± 6,4; (3) Đa thai số trứng trưởng thành: 23,5 ± 6,2; (4) tổng số Không 17 70,8 phôi ngày 3: 18,0 ± 5,1; (5) số phôi tốt ngày Có 7 29,2 3 là 11,8 ± 4,2; (6) số phôi khá ngày 3: 6,0 ± Tổng 33 100% 4,7; (7) số phôi nang trung bình chuyển vào 32

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tỉ lệ βhCG dương là 81,8%. Trong số 27 Bảng 4. Liên quan giũa độ dày nội mạc tử cung và tỉ lệ thai bệnh nhân βhCG dương này, đa số tiến triển thành thai lâm sàng (LS) (24 bệnh nhân), 2 Kết quả NMTC NMTC P*

THỜI SỰ Y HỌC, Chuyên đề SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 15, Số 1, Tháng 01 – 2015 Bàn luận buồng trứng. Về đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Số trường hợp có phôi ngày 5 của chúng tôi là 100%, tương tự như nghiên cứu của Đặc điểm dịch tễ, tiền căn của đối tượng Nguyễn Ngọc Quỳnh.4 Số trường hợp có phôi nghiên cứu tốt ngày 5 của chúng tôi là 45,5%, cao hơn Hầu hết bệnh nhân trong nghiên cứu của nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Quỳnh. Điều chúng tôi thuộc nhóm dưới 35 tuổi (63,6%), này cũng có thể do bệnh nhân của chúng tôi tuổi trung bình là 31,8 ± 5,5. Nghiên cứu của có tiên lượng tốt hơn. Yanaihara năm 20089 và nghiên cứu của Li Số phôi ngày 5 chuyển vào buồng tử năm 20145 có tuổi trung bình lần lượt là 34,8 cung trung bình của chúng tôi là 2,4 ± 0,7. ± 3,7 và 34,2 ± 4,4, cao hơn dân số của chúng Theo nghiên cứu của Li, số lượng phôi nang tôi. chuyển vào buồng tử cung là 1 phôi chiếm đa Thời gian hiếm muộn trung bình trong số, chuyển 2 phôi chiếm 24,7% đối với phôi nghiên cứu của chúng tôi là 4,5 ± 3,3. so với tươi và 11,3% đối với phôi trữ, chuyển 3 phôi nghiên cứu của Yanaihara là 43,4 tháng (3,6 trở lên chiếm rất ít, từ 0,1 – 0,3%.5 Do nghiên năm),9 thấp hơn nghiên cứu của chúng tôi. cứu của chúng tôi thực hiện trong giai đoạn bước đầu thực hiện việc nuôi cấy phôi ngày Nguyên nhân làm TTTON trong nghiên 5 nên đơn vị chúng tôi không ưu tiên chọn cứu của chúng tôi phần lớn do vợ (42,4%). chuyển 1 phôi mà thường chuyển 2 – 3 phôi Nguyên nhân do chồng chiếm 39,4%, do cả ngày 5 vào buồng tử cung. hai vợ chồng chiếm 9,1%, chưa rõ nguyên nhân chiếm 9,1%. Theo Li, trong nhóm Về tỉ lệ thành công của phôi ngày 5 chuyển phôi nang bằng phương pháp thuỷ Theo nghiên cứu này, tỉ lệ βhCG dương tinh hoá, nguyên nhân hiếm muộn do vợ tính khi chuyển phôi ngày 5 của chúng tôi là cũng chiếm đa số nhưng có tỉ lệ là 29,6%,5 81,8%, tỉ lệ thai lâm sàng là 72,7%. thấp hơn tỉ lệ của chúng tôi. Trong nghiên Nghiên cứu của Yanaihara năm 2008 trên cứu này, hiếm muộn do chồng là 22,9%, cũng thấp hơn nghiên cứu của chúng tôi. Ngược 150 chu kỳ chuyển phôi trữ ngày 5 (chuyển lại, hiếm muộn do hai vợ chồng chiếm 2 phôi) cho thấy tỉ lệ thai lâm sàng là 46%, 16,2%, chưa rõ nguyên nhân là 30,3%, cao tỉ lệ sinh sống là 35,3% 9. Bệnh nhân trong hơn nghiên cứu của chúng tôi. Số chu kỳ điều nghiên cứu này có tuổi trung bình cao hơn, trị TTTON trong nghiên cứu của chúng tôi là số lần điều trị TTTON nhiều hơn dân số của 1,1 ± 0,3 chu kỳ. chúng tôi, số phôi ngày 5 chuyển vào buồng tử cung cũng hơi thấp hơn của chúng tôi nên Đặc điểm liên quan tới chu kỳ điều trị của đối tỉ lệ thai lâm sàng của Yanaihara thấp hơn tỉ tượng nghiên cứu lệ thai lâm sàng của chúng tôi cũng là hợp lý. Tổng số trứng chọc hút được của các bệnh Tỉ lệ thai lâm sàng theo nghiên cứu của Li nhân trong nghiên cứu của chúng tôi là 27,5 năm 2014 là 32,7%, cũng thấp hơn nghiên ± 6,4. Đơn vị của chúng tôi chọn những đối cứu của chúng tôi. Trong nghiên cứu này, tuổi tượng nuôi phôi ngày 5 là những bệnh nhân trung bình của bệnh nhân là 34,2, cao hơn của nhiều trứng, nhiều phôi tốt ngày 3. Hầu hết chúng tôi. Hầu hết bệnh nhân trong nghiên các bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng cứu của Li được chuyển 1 phôi (88,6%), ít tôi được trữ phôi toàn bộ, không chuyển phôi hơn số phôi chuyển của chúng tôi. Do đó, tỉ tươi để tránh nguy cơ hội chứng quá kích lệ thai lâm sàng của chúng tôi cao hơn tỉ lệ 34

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC thai lâm sàng của Li cũng là hợp lý. mạc tử cung và kỹ thuật chuyển phôi lên khả Tỉ lệ sẩy thai trong nghiên cứu của chúng tôi năng có thai khi TTTON. là 6,1%, thấp hơn tỉ lệ sẩy thai trong nghiên Khi xét về chất lượng phôi, nhóm có phôi cứu của Yanaihara (16,3%)9 và tương đương tốt ngày 5 có tỉ lệ thai lâm sàng là 80,0%, cao với tỉ lệ sẩy thai của Li (6,6%).5 hơn nhóm không có phôi tốt ngày 5 (66,7%) nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống Tỉ lệ thai ngoài tử cung trong nghiên cứu kê. Theo Hreinsson năm 2004, tỉ lệ thai lâm của chúng tôi là 3,0%, thấp hơn tỉ lệ thai sàng chung sau chuyển phôi tươi ngày 5 – ngoài tử cung của Yanaihara (4,4%)9 và cao ngày 6 là 32,5%, tỉ lệ thai lâm sàng khi có hơn của Li (0,3%).5 ít nhất một phôi tốt ngày 5 – ngày 6 đạt tới Theo Yanaihara, tỉ lệ 2 thai khi chuyển 60%.4 2 phôi ngày 5 – ngày 6 là 15,9%. Số phôi chuyển vào buồng tử cung trung bình trong Kết luận - Kiến nghị nghiên cứu của chúng tôi là 2,4 ± 0,7, cao Với dân số nghiên cứu là 33 ca chuyển phôi hơn số phôi chuyển của Yanaihara.9 Điều này ngày 5 sau rã đông, chúng tôi nhận thấy: có thể làm cho tỉ lệ đa thai của chúng tôi cao hơn tỉ lệ đa thai của Yanaihara. 1. Tỉ lệ thai lâm sàng sau chuẩn bị nội mạc tử cung – chuyển phôi trữ ngày 5 là 72,7%. Về các yếu tố liên quan tới tỉ lệ thai 2. Về các yếu tố liên quan đến tỉ lệ thai lâm Theo nghiên cứu của chúng tôi, bệnh sàng: nhân > 35 tuổi, có tỉ lệ thai lâm sàng thấp hơn đáng kể so với tỉ lệ thai lâm sàng của - Tỉ lệ thai lâm sàng ở nhóm bệnh nhân dưới nhóm bệnh nhân trẻ tuổi. Nghiên cứu của 35 tuổi là 90,5%, cao hơn có ý nghĩa thống van Loendersloot8 cũng cho kết luận tương kê so với nhóm bệnh nhân ≥ 35 tuổi (41,7%) tự, bệnh nhân > 35 trở lên có tỉ lệ thành công với p = 0,005. khi TTTON giảm đáng kể. - Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ thai lâm sàng giữa độ dày nội mạc tử cung, kỹ thuật chuyển khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa phôi và tỉ lệ thai lâm sàng. nhóm có độ dày nội mạc tử cung < 10 mm và - Nhóm có phôi tốt ngày 5 có tỉ lệ thai lâm nhóm NMTC ≥ 10 mm. Nghiên cứu của tác sàng cao hơn nhóm không có phôi tốt ngày 5 giả Vương Thị Ngọc Lan năm 2002 thực hiện nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống trên đối tượng chuyển phôi tươi ghi nhận khả kê với p> 0,05. năng có thai thấp hơn ở các chu kỳ có NMTC Dựa vào kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi ≤ 10 mm, chỉ bằng 0,58 lần so với nhóm có đưa ra các kiến nghị sau: NMTC > 10 mm.2 - Nghiên cứu đánh giá tỉ lệ thai lâm sàng sau Về kỹ thuật chuyển phôi, không có sự khác chuyển phôi ngày 5 với mẫu lớn hơn. biệt về tỉ lệ thai lâm sàng giữa nhóm chuyển phôi khó và không chuyển phôi khó. Theo - So sánh tỉ lệ thai lâm sàng giữa nhóm chuyển Schoolcraft7 và Mains,6 chuyển phôi khó tức phôi ngày 5 và nhóm chuyển phôi ngày 3. là khi phải dùng catheter cứng, trên catheter Đánh giá tỉ lệ thai lâm sàng, tỉ lệ đa thai sau có nhày, máu có thể làm giảm khả năng có chuyển phôi ngày 5 với số lượng phôi chuyển thai khi TTTON. Có thể do dân số nghiên vào buồng tử cung ít hơn (chỉ từ 1 – 2 phôi) cứu của chúng tôi còn quá ít nên chưa thấy với mục đích đảm bảo khả năng có thai và được ảnh hưởng của các yếu tố độ dày nội giảm nguy cơ đa thai. 35

THỜI SỰ Y HỌC, Chuyên đề SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 15, Số 1, Tháng 01 – 2015 Tài liệu tham khảo cryopreservation of blastocysts by vitrification or slow freezing: a population-based cohort study”. 1. Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Hữu Duy (2012), Hum Reprod, 29(12), 2794-2801. “Chuyển phôi ngày 5 giúp cải thiện tỷ lệ thai lâm sàng trên bệnh nhân thất bại làm tổ sau thụ tinh 6. Mains, L., Van Voorhis, B. J. (2010), “Optimizing trong ống nghiệm”. Tạp chí Phụ Sản, 10(4), 44 - the technique of embryo transfer”. Fertil Steril, 50. 94(3), 785-790. 2. Vương Thị Ngọc Lan (2002), “Tương quan giữa độ 7. Schoolcraft, W. B., Surrey, E. S., Gardner, D. K. dày nội mạc tử cung qua siêu âm với tỉ lệ thai lâm (2001), “Embryo transfer: techniques and variables sàng bằng thụ tinh trong ống nghiệm”. Luận văn tốt affecting success”. Fertil Steril, 76(5), 863-870. nghiệp nội trú. 8. van Loendersloot, L. L., van Wely, M., Limpens, 3. Glujovsky, D., Blake, D., Farquhar, C., Bardach, J., Bossuyt, P. M., Repping, S., van der Veen, F. A. (2012), “Cleavage stage versus blastocyst (2010), “Predictive factors in in vitro fertilization stage embryo transfer in assisted reproductive (IVF): a systematic review and meta-analysis”. technology”. Cochrane Database Syst Rev, 7, Hum Reprod Update, 16(6), 577-589. CD002118. 9. Yanaihara, A., Yorimitsu, T., Motoyama, H., Ohara, 4. Hreinsson, J., Rosenlund, B., Fridström, M., Ek, M., Kawamura, T. (2008), “Clinical outcome of I., Levkov, L., Sjöblom, P., et al. (2004), “Embryo frozen blastocyst transfer; single vs. double transfer is equally effective at cleavage stage and transfer”. J Assist Reprod Genet, 25(11-12), 531- blastocyst stage: a randomized prospective study”. 534. European Journal of Obstetrics and Gynecology 10. Yokota, Y., Sato, S., Yokota, M., Ishikawa, Y., and Reproductive Biology, 117(2), 194-200. Makita, M., Asada, T., et al. (2000), “Successful 5. Li, Z., Wang, Y. A., Ledger, W., Edgar, D. H., pregnancy following blastocyst vitrification: Case Sullivan, E. A. (2014), “Clinical outcomes following report”. Human Reproduction, 15(8), 1802-1803. 36

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/khao-sat-ti-le-thai-lam-sang-sau-chuyen-phoi-tru-ngay-5-va-cac-yeu-to-lien-quan-2248268.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY