Kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ khối Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Duy Tân

Kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ khối Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Duy Tân
  • Mã tin : 1328
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Ngày nay, tình trạng quan hệ tình dục không an toàn ở sinh viên Việt Nam rất phổ biến, do đó việc tuyên truyền các biện pháp tránh thai phù hợp cho lứa tuổi này là hết sức quan trọng, để làm giảm tình trạng có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai ở lứa tuổi thanh thiếu niên, các bệnh lây truyền đường tình dục. Bài viết nghiên cứu thực trạng về sức khỏe sinh sản ở sinh viên với mục tiêu khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của sinh viên và các yếu tố liên quan.

Nội dung Text: Kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ khối Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Duy Tân

V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 121 03(40) (2020) 121-136 Kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ khối Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Duy Tân Knowledge, attitudes, and behaviors on the reproductive health of female students of Health Sciences Faculty, Duy Tan University Võ Thị Kiều Mia, Đậu Thị Thanh Hằnga, Trần Thanh Ngânb, Nguyễn Bích Hạnhb, Nguyễn Đình Tùngc,d,* Mi Thi Kieu Vo , Hang Thi Thanh Daua, Ngan Thanh Tranb, Hanh Bich Nguyenb, a Tung Dinh Nguyenc,d,* a K22YDH3, Khoa Dược, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, 550000, Việt Nam b K22YDH4, Khoa Dược, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, 550000, Việt Nam c Trung tâm Thực hành Mô phỏng Y khoa, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, 550000, Việt Nam d Khoa Y, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, 550000, Việt Nam a K22YDH3, Faculty of Pharmacy, Duy Tan University, Da Nang, 550000, Vietnam b K22YDH4, Faculty of Pharmacy, Duy Tan University, Da Nang, 550000, Vietnam c Medical Simulation Center, Duy Tan University, Da Nang, 550000, Vietnam d Faculty of Medicine, Duy Tan University, Da Nang, 550000, Vietnam (Ngày nhận bài: 08/05/2020, ngày phản biện xong: 30/05/2020, ngày chấp nhận đăng: 27/6/2020) Tóm tắt Ngày nay, tình trạng quan hệ tình dục không an toàn ở sinh viên Việt Nam rất phổ biến, do đó việc tuyên truyền các biện pháp tránh thai phù hợp cho lứa tuổi này là hết sức quan trọng, để làm giảm tình trạng có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai ở lứa tuổi thanh thiếu niên, các bệnh lây truyền đường tình dục. Bài báo nghiên cứu thực trạng về sức khỏe sinh sản ở sinh viên với mục tiêu khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của sinh viên và các yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 530 đối tượng là sinh viên nữ từ năm 1 đến năm 4 thuộc khối ngành Khoa học sức khỏe Trường Đại học Duy Tân, sử dụng phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn và thu thập số liệu bằng bộ câu hỏi soạn sẵn với hình thức tự điền giấu tên. Kết quả: tỷ lệ sinh viên có kiến thức, thái độ và hành vi tốt về sức khỏe sinh sản lần lượt là 37,9%, 23,4% và 82,6%. Kết luận: Thực trạng kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ thuộc khối Khoa học sức khỏe Trường Đại học Duy Tân còn hạn chế trong khi nhu cầu tìm hiểu về vấn đề sức khỏe sinh sản khá cao. Do vậy, cần tăng cường giáo dục về sức khỏe sinh sản để sinh viên nâng cao hiểu biết cũng như chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Từ khóa: Sinh viên; sức khỏe sinh sản; quan hệ tình dục. Abstract Nowadays, the situation of unsafe sex among Vietnamese students is very common. Therefore, it is very important to disseminate contraceptive methods suitable for this age group, so that we can prevent, reduce unintended pregnancy and indiscriminate abortion among teenagers of our country. From the above-mentioned issues, researching the real * Corresponding Author: Nguyen Dinh Tung; Medical Simulation Center, Duy Tan University, Da Nang, 550000, Vietnam; Faculty of Medicine, Duy Tan University, Da Nang, 550000, Vietnam. Email: nguyendinhtung4@duytan.edu.vn

122 V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 situation of reproductive health in students is necessary with the aim of investigating the correct understanding of students' reproductive health, thereby proposing solutions to minimize the consequences of unsafe sex, to protect the health of students. The cross-sectional descriptive study was conducted on a total of 530 female students from years 1 to 4 of the Health Sciences Faculty at Duy Tan University, Da Nang City, using the multi-stage sampling method and collecting data with prepared questionnaires with the form of anonymous autocompletion The results showed that: The percentage of students with good knowledge, attitudes and behaviors about reproductive health were 37.9%, 23.4% and 82.6%, respectively. Conclusion: The reality of knowledge, attitudes and behaviors on reproductive health of female students in the Health Sciences Department of Duy Tan University, Da Nang City is still limited while the need to learn about reproductive health is quite high. Therefore, it is necessary to strengthen reproductive health education for students to improve their knowledge as well as proactively protect the health of themselves and the community. Keywords: Students, reproductive health, sex. 1. Mở đầu cứ 4 ca thì có 1 ca là phá thai không an toàn, chiếm 13% nguyên nhân tử vong mẹ [3]. Các Sức khỏe sinh sản (SKSS) là sự thể hiện các con số chứng tỏ sự hiểu biết và thực hiện các trạng thái về thể chất, tinh thần, xã hội liên biện pháp tránh thai còn hạn chế. Vì vậy việc quan đến hoạt động và chức năng sinh sản của tuyên truyền các biện pháp tránh thai phù hợp mỗi người, nó bao gồm các vấn đề kế hoạch cho lứa tuổi này là hết sức quan trọng, từ đó có hóa gia đình, sức khỏe phụ nữ, phòng tránh phá thể ngăn chặn và giảm dần được việc có thai thai và phá thai an toàn, tình dục và phòng ngừa ngoài ý muốn và tình trạng nạo phá thai bừa bãi các bệnh lây truyền qua đường tình dục. ở lứa tuổi thanh niên hiện nay của nước ta. Từ Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công các vấn đề cấp thiết trên, đề tài này được thực nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập hiện với mục tiêu: quốc tế, văn hóa phương Tây xâm nhập vào 1/ Mô tả được kiến thức, thái độ và hành vi nước ta càng diễn ra mạnh mẽ, bên cạnh những về chăm sóc sức khỏe sinh sản của sinh viên nữ ảnh hưởng tích cực cũng có những tác động Khối khoa học sức khỏe, Trường Đại Học Duy tiêu cực, cụ thể: Kết quả nghiên cứu của Dương Tân, thành phố Đà Nẵng. Thị Anh Đào và cộng sự với đề tài “Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi về sức khỏe của sinh 2/ Khảo sát một số yếu tố liên quan đến kiến viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình” cho thức, thái độ và hành vi về chăm sóc sức khỏe thấy trong số sinh viên đã quan hệ tình dục có sinh sản của đối tượng trên. đến 27% sinh viên không sử dụng biện pháp 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu tránh thai, 62% sinh viên thỉnh thoảng có sử 2.1. Đối tượng nghiên cứu dụng biện pháp tránh thai khi quan hệ tình dục, và khi hỏi về lý do tại sao thì 41,6% sinh viên Sinh viên nữ từ năm 1 đến năm 4 thuộc khối trả lời là “sợ vô sinh”; 43% sinh viên trả lời ngành Khoa học sức khỏe Trường Đại học Duy Tân. “không thích dùng”. Điều này cho thấy sinh 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu viên chưa hiểu biết đầy đủ về các biện pháp Từ tháng 11/2018 đến tháng 02/2019 tại tránh thai và chưa chủ động thực hiện tình trường Đại học Duy Tân (thành phố Đà Nẵng). dục an toàn dẫn đến nguy cơ cao mang thai ngoài ý muốn và lây nhiễm các bệnh lây truyền 2.3. Phương pháp nghiên cứu qua đường tình dục, ảnh hưởng đến SKSS [1]. Thiết kế nghiên cứu: Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Theo số liệu của Viện SKSS và Gia đình Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai cao, Cỡ mẫu: tính theo công thức ước lượng một trong đó 70% là ở tuổi vị thành niên. Ước tính tỷ lệ:

V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 123 + Thái độ chung về vấn đề SKSS 30 điểm: tốt >20 điểm và thái độ về vấn đề quan hệ tình Trong đó: dục trước hôn nhân tốt; ≤ 20 là chưa tốt. + n là cỡ mẫu tối thiểu cho nghiên cứu + Hành vi chung về vấn đề SKSS tối đa 20 + = 1,96 với độ tin cậy 95% (α = 0,05) điểm: Tốt khi tổng điểm ≥ 10 và chưa từng + d là sai số của nghiên cứu, chọn d = 0,05 quan hệ tình dục trước hôn nhân/ đã nạo phá thai/ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục; ≤ + p là tỷ lệ của một nghiên cứu tương tự, để 10 là chưa tốt. đảm bảo cỡ mẫu lớn nhất chúng tôi chọn p=0,5. + Phân tích các mối liên quan đơn biến với Từ đó cỡ mẫu tối thiểu n = 384. Để dự phòng kiểm định Chi-bình phương và mối liên quan 146 đối tượng trả lời không hợp lệ trong quá đa biến bằng kiểm định hồi quy Logistic đa trình nghiên cứu, chúng tôi chọn cỡ mẫu là 530. biến. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức ý - Phương pháp: chọn mẫu nhiều giai đoạn. nghĩa p < 0,05. + Giai đoạn 1: 530 đối tượng tỷ lệ với mỗi khoa 3. Kết quả nghiên cứu + Giai đoạn 2: Tỷ lệ đối tượng với mỗi năm học 3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu + Giai đoạn 3: Chọn mẫu ngẫu nhiên ở mỗi Bảng 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu năm học. Kết quả n % 2.4. Tiêu chuẩn loại trừ Đặc điểm 22 22 4,2 Kinh 525 99,1 Dân tộc - Sinh viên không thuộc từ năm 1 đến năm 4. Khác 5 0,9 Chưa kết hôn 523 98,7 2.5. Thu thập thông tin Hôn nhân Đã kết 7 1,3 Phát vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi có sẵn dưới hôn/đã ly hôn sự quản lý thu thập số liệu của các điều tra viên. Nghèo/cận 31 5,8 Kinh tế gia nghèo 2.6. Nhập và xử lý số liệu đình Trung bình 499 94,2 (TB)/trên TB Sử dụng phần mềm Epidata 3.1 và SPSS Học tập toàn 329 62,1 20.0 để nhập và phân tích số liệu. Tiến hành Tình trạng thời gian điều tra thử 30 sinh viên, kiểm định Cronbach công việc Vừa học vừa 201 37,9 làm thêm Alpha với kiến thức (0,92); thái độ (0,82); thực Chưa bao hành (0,82) đảm bảo độ tin cậy của bộ câu hỏi. giờ/hiếm khi/ 179 33,8 Điểm đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi thỉnh thoảng Hoạt động cộng đồng Thường với: xuyên/rất 351 66,2 + Kiến thức chung tối đa là 28 điểm. Kiến thường xuyên thức chung tốt: tổng điểm ≥ 14 điểm và biết vệ Sống với gia sinh kinh nguyệt đúng cách, kiến thức về mang đình/bố Môi trường mẹ/sống nhờ 139 26,2 thai, nạo phá thai tốt, kiến thức về bệnh lây sống truyền qua đường tình dục và HIV tốt, còn lại họ hàng Ở trọ 391 73,8 là chưa tốt.

124 V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 Bảng 2. Đặc điểm học tập đối tượng nghiên Bảng 3. Kiến thức về biện pháp tránh thai, cứu mang thai, nạo phá thai Kết quả Kết quả n % n % Đặc điểm Kiến thức năm 2 262 49,4 pháp Biết 4-6 tác Yếu/trung hại 324 61,2 Xếp loại bình 19 3,6 Tác hại của nạo năm học vừa phá thai Biết 0-3 tác Khá/giỏi 351 66,2 206 38,8 rồi hại Xuất sắc 13 2,5 Tốt 380 71,7 Kiến thức Hoàn toàn Chưa tốt 150 28,3 không/hiếm 80 15,1 khi Áp lực học tập Thỉnh thoảng/thường 450 84,9 xuyên/rất thường xuyên 3.2. Kiến thức, thái độ và hành vi về SKSS 3.2.1. Kiến thức của đối tượng về SKSS Biểu đồ 2. Tỷ lệ sinh viên nhận biết về tên các bệnh lây truyền qua đường tình dục Bảng 4. Kiến thức về bệnh lây truyền qua đường tình dục Kết quả n % Kiến thức Biết 5-9 Biết tên bệnh lây bệnh 251 47,4 truyền qua đường Biểu đồ 1. Tỷ lệ hiểu biết về từng biện pháp Biết 0-4 tình dục 279 52,6 tránh thai bệnh Biết dấu hiệu của Biết 2-3 dấu 343 64,7 bệnh lây truyền hiệu qua đường tình Biết 0-1 dấu dục 187 35,3 hiệu

V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 125 Biết cách phòng Biết 2-3 391 73,8 tránh bệnh lây cách truyền qua đường Biết 0-1 tình dục 139 26,2 cách Tốt 471 88,9 Kiến thức chung Chưa tốt 59 11,1 Biểu đồ 4. Thái độ khi có thai trước hôn nhân của sinh viên chưa kết hôn Bảng 6. Thái độ chung về SKSS Kết quả n % Thái độ Biểu đồ 3. Kiến thức chung về SKSS Tốt 124 23,4 3.2.2. Thái độ của đối tượng về SKSS Chưa tốt 406 76,6 Bảng 5. Thái độ về cung cấp kiến thức biện Tổng 530 100 pháp tránh thai, tiếp cận với biện pháp tránh 3.2.3. Hành vi về SKSS của đối tượng thai, nạo phá thai Bảng 7. Các vấn đề về hành vi SKSS của sinh Kết quả viên n % Thái độ Kết quả Cung cấp kiến Đồng ý 206 38,9 n % Hành vi thức về biện Không đồng ý 194 36,6 Hành vi vệ sinh Đúng 367 69,2 pháp tránh thai là khó khăn Có thể được 130 24,5 kinh nguyệt Chưa đúng 163 30,8 Tiếp cận với Đồng ý 173 32,6 Chia sẻ vấn đề Có chia sẻ 469 88,5 biện pháp liên quan đến Không đồng ý 210 39,6 giới tính, tình Không chia 61 11,5 tránh thai là sẻ khó khăn Có thể được 147 27,7 dục, SKSS Bình thường 22 4,2 Chưa xem 229 43,2 Vô tình Nguy hiểm Xem phim, ảnh, xem/thoáng 270 50,9 Thái độ trước nhưng là giải sách, báo có nội 90 17 qua việc nạo phá pháp nếu chưa dung khiêu dâm thai kết hôn Thường 31 5,8 xuyên xem Lên án/không chấp nhận 418 78,9 Thường 88 16,6 xuyên Tiếp cận thông Thỉnh thoảng 271 51,1 tin về SKSS Hiếm 171 32,3 khi/không

126 V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 Bảng 8. Quan hệ tình dục trước hôn nhân và sử dụng biện pháp tránh thai của sinh viên Kết quả n % Hành vi Bạn đã từng Đã có 101 19,1 quan hệ tình dục trước hôn nhân Chưa bao giờ 429 80,9 Sử dụng những Có/thường 81 80,2 biện pháp tránh xuyên thai khi quan hệ Thỉnh tình dục (n=101) 20 19,8 Biểu đồ 5. Hành vi về nạo phá thai của đối thoảng/không tượng (n=101) Bảng 9. Hành vi chung về SKSS Kết quả n % Hành vi Tốt 438 82,6 Chưa tốt 92 17,4 Tổng 530 100 3.3. Các yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và hành vi về SKSS của đối tượng Bảng 10. Mối liên quan giữa đặc điểm cá nhân và học tập đến kiến thức về SKSS Đặc Kiến thức Chưa tốt Tốt p điểm Yếu tố liên quan n % n % 19-20 190 71,7 75 28,3 Tuổi 21-22 128 52,7 115 47,3 22 11 50 11 50 Nghèo/cận nghèo 21 67,7 10 32,3 Kinh tế gia đình

V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 127 Trung bình/yếu 11 57,9 8 42,1 Xếp loại năm học Khá/giỏi 190 54,1 161 45,9

128 V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 Hoạt động cộng Chưa tốt 31 17,3 148 82,7 đồng

V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 129 đến nhiều hơn các biện pháp tránh thai khác do Bảng 5 cho thấy có 39,6% nữ sinh viên cho bao cao su được tuyên truyền, quảng cáo nhiều, rằng tiếp cận với biện pháp tránh thai là dễ dễ sử dụng, phòng bệnh lây truyền qua đường dàng và đa số sinh viên có thái độ lên án/không tình dục cao, đặc biệt là có thể tìm thấy ngay ở chấp nhận trước việc nạo phá thai (78,9%). Kết hầu hết các tiệm tạp hóa lớn, các chi nhánh của quả nghiên cứu của chúng tôi cao hơn kết quả VinMart hay các siêu thị,... nghiên cứu của Đỗ Thị Như Mai có 16,5% tìm Bảng 3 cho thấy ở nội dung hiểu biết về tác hiểu về mang thai/các biện pháp tránh thai là dễ hại của nạo phá thai có 61,2% sinh viên có hiểu [2]. Hay kết quả nghiên của Nur Feyzal Kesen biết tốt (biết 4-6 tác hại). Số còn lại là hiểu biết và cộng sự với 62% không đồng ý với tuyên bố chưa tốt và không biết đến tác hại của nạo phá rằng phá thai là sai trái [6]. Lý do của sự khác thai chiếm 38,8%. Kết quả nghiên cứu của biệt này do xuất phát điểm là sinh viên khối chúng tôi thấp hơn so với nghiên cứu của Khoa sức khỏe tiếp xúc thường xuyên các kiến Dương Thị Anh Đào và cộng sự là chỉ có 2% thức về sức khỏe bao gồm SKSS nên thái độ tốt sinh viên không biết tác hại của việc nạo phá hơn. Một phần sinh viên tại các nước phương thai đến sức khỏe của nữ giới, tác hại được biết Tây thường có suy nghĩ thoáng hơn trong vấn đến nhiều nhất là vô sinh (94,9%) [1]. đề về tình dục, hành vi tình dục và kế hoạch hóa gia đình,...nên sinh viên cảm thấy việc nạo 4.1.1.2. Kiến thức về bệnh lây truyền qua tình dục phá thai là không đáng lo ngại. Biểu đồ 3 và bảng 4 có 99,2% sinh viên nữ 4.1.2.2. Thái độ khi có thai trước hôn nhân của biết ít nhất một bệnh lây truyền qua đường tình nữ sinh viên chưa kết hôn dục với HIV/AIDS (95,8%); Giang mai (72,6%); Lậu (68,1%); Sùi mào gà (67,4%); Theo thống kê biểu đồ 5 có 21,9% chắc chắn Mụn rộp bộ phận sinh dục (41,4%); Viêm gan giữ thai khi có thai trước hôn nhân; 57,5% lựa B (36,9%). Có 64,7% kể được từ 2 dấu hiệu trở chọn báo cho gia đình biết và hỏi ý kiến. lên của bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tỷ Nghiên cứu của chúng tôi có kết quả tương lệ biết 2-3 cách phòng tránh bệnh lây truyền đồng với nghiên cứu của Nur Feyzal Kesen cho qua đường tình dục của sinh viên chiếm 73,8%, thấy tỷ lệ sinh viên đồng ý với quan điểm còn lại 26,2% là biết một cách và không biết không được phép phá thai chiếm 22% và có cách phòng tránh bệnh lây truyền qua đường 57,1% sinh viên không chắc chắn về việc thực tình dục. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi hiện phá thai [6]. Từ kết quả nghiên cứu cho tương đồng với nghiên cứu của Dương Thị Anh thấy, sinh viên cần trang bị kiến thức giới tính Đào và cộng sự với 88,7% sinh viên biết đến phù hợp. Ngoài ra, sinh viên có thể sử dụng các HIV/AIDS; Giang mai (75,3%); Lậu (71,3%) dịch vụ tư vấn có uy tín hoặc nhờ sự tư vấn từ [1]. Việc có nhiều kiến thức về các bệnh lây những người hiểu biết trong gia đình. truyền qua đường tình dục sẽ giúp cho sinh 4.1.3. Hành vi về SKSS của sinh viên viên tìm hiểu kỹ hơn về cách phòng tránh, từ đó 4.1.3.1. Quan hệ tình dục trước hôn nhân và sử ngăn chặn việc có thai, mang thai ngoài ý dụng biện pháp tránh thai khi quan hệ muốn, nạo phá thai, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bảng 8 cho thấy có 19,1% nữ sinh viên chưa kết hôn có quan hệ tình dục trước hôn nhân, 4.1.2. Thái độ về SKSS của sinh viên trong đó 80,2% là có/thường xuyên sử dụng 4.1.2.1. Thái độ về việc tiếp cận các biện pháp biện pháp tránh thai; thỉnh thoảng/không sử tránh thai, nạo phá thai dụng biện pháp tránh thai (19,8%) và không có

130 V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 bất kỳ sinh viên nào là không sử dụng biện quả nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với pháp tránh thai khi quan hệ tình dục. Kết quả nghiên cứu của Randhir Kumar với 91,5% của chúng tôi cao hơn so với Mussa N Sweya thanh thiếu niên muốn bác sĩ cho họ lời khuyên và cộng sự với 43,6% đã từng sử dụng biện về giáo dục giới tính, 83,0% là trường học/giáo pháp tránh thai [10]. Lý do của sự khác biệt này viên [7]. Nghiên cứu của Mussa N Sweya với là tỷ lệ quan hệ tình dục của nghiên cứu chúng 44,8% là chia sẻ với bạn bè/đồng nghiệp, tôi thấp hơn nhưng tỷ lệ sử dụng biện pháp truyền hình và các cơ sở y tế (40,3%) [10]. tránh thai lại cao hơn do đối tượng nghiên cứu Phần lớn sinh viên đều chọn chia sẻ vấn đề này là sinh viên nữ thuộc khối Khoa học sức khỏe với nhiều đối tượng khác nhau, chính điều này nên hiểu biết của sinh viên về quan hệ tình dục sẽ giúp trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cao hơn so với các sinh viên học các chuyên của bản thân, cũng như chia sẻ về các vấn đề ngành khác. Từ vấn đề trên cho thấy, việc tiếp sức khỏe liên quan đến giới tính, tình dục, giúp cận với các kiến thức về sức khỏe là yếu tố những đối tượng khác có sức khỏe an toàn, biết quan trọng thúc đẩy các hành vi tốt trong chăm cách phòng tránh các nguyên nhân gây ra bệnh. sóc SKSS. 4.1.4. Kiến thức, thái độ và hành vi chung về 4.1.3.2. Chia sẻ các vấn đề về giới tính, mang vấn đề SKSS thai ngoài ý muốn và nạo phá thai Biểu đồ 3, Bảng 6 và Bảng 9 cho thấy kiến Biểu đồ 5 cho thấy có 9,9% nữ sinh viên đã thức, thái độ, hành vi chung về các vấn đề thực hiện nạo phá thai khi mang thai, về tỷ lệ SKSS tốt chiếm lần lượt là 37,9%, 23,4% và xem phim, ảnh, sách, báo có nội dung khiêu 82,6%. Mặc dù xuất phát điểm là sinh viên dâm thường xuyên chiếm 5,8%, đa số là vô tình thuộc khối Khoa học sức khỏe nhưng tỷ lệ này xem/thoáng qua (50,9%) và chưa xem (43,2%). lại thấp, có thể do việc sinh viên thiếu sự tự tin Kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu của trong các vấn đề nhạy cảm, cũng có thể do việc Robera Olana Fite với 86,5% có tiền sử phá truyền tải kiến thức của giảng viên, sách vở, thai khi mang thai ngoài ý muốn [5]. Nghiên phương tiện thông tin đại chúng,.. có nói nhiều cứu của Oyedunni Sola Arulogun là 72% đã về vấn đề này nhưng sự tiếp thu hay lắng nghe từng xem các trang web khiêu dâm [4]. Và của sinh viên còn chưa cao nên dẫn đến việc nghiên cứu của Patrícia Sofia Ferreira Miranda thiếu hụt kiến thức về SKSS. Vì vậy, việc hình với 30% thừa nhận họ đã xem phim khiêu dâm thành các hệ thống tư vấn về SKSS thông qua [9]. Lý do của sự khác biệt này là tại các nước các đường dây nóng tại trường học hay các phương Tây thường có xu thế quan hệ tình dục trang web trực tuyến do Đoàn Thanh niên ở độ tuổi sớm hơn so với Việt Nam. Chính vì trường phối hợp với các trung tâm y tế cơ sở, quan hệ tình dục sớm nên việc tìm hiểu các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục, chăm sóc trang mạng với nội dung khiêu dâm sẽ cao hơn, SKSS, các buổi học ngoại khóa về sức khỏe dẫn đến các hành vi có thai ngoài ý muốn và tình dục nhằm giải đáp thắc mắc, cung cấp hậu quả có thể là nạo phá thai. Do đó việc tiếp phương tiện và hướng dẫn sử dụng các biện cận các kiến thức về SKSS, tình dục an toàn là pháp tránh thai, quan hệ tình dục an toàn, các yếu tố quan trọng thúc đẩy các hành vi phù nguy hiểm của việc nạo phá thai, các bệnh lây hợp, giảm thiểu hậu quả nạo phá thai. truyền qua đường tình dục, dấu hiệu cũng như Theo Bảng 7, đa số các nữ sinh viên có chia cách phòng tránh bệnh lây truyền qua đường sẻ vấn đề liên quan đến giới tính, tình dục, tình dục, HIV/AIDS,... cho sinh viên là hết sức SKSS với người khác giới chiếm 88,5%. Kết quan trọng.

V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 131 4.2. Các yếu tố liên quan đến SKSS Sinh viên thường xuyên tham gia các hoạt động có kiến thức tốt hơn những sinh viên ít 4.2.1. Các yếu tố liên quan đến kiến thức về hoặc không tham gia (38,7% so với 36,3%). SKSS qua phân tích đơn biến Những sinh viên thường xuyên tham gia các 4.2.1.1. Mối liên quan giữa đặc điểm về cá hoạt động, ngoài kiến thức của trường học thì nhân đến kiến thức về SKSS còn có thêm các kiến thức từ ngoại khóa, từ các Theo phân tích đơn biến các yếu tố liên quan sinh viên khóa trên hay những kiến thức thực tế có ý nghĩa thống kê đến kiến thức về SKSS ở mà sinh viên đã trải nghiệm. Sự khác biệt có ý bảng 10, cho thấy sự liên quan của tuổi, kinh tế nghĩa thống kê với p < 0,05. gia đình, tình trạng công việc chính hiện nay, Đối với môi trường sống: những sinh viên ở hoạt động cộng đồng và môi trường sống với trọ sẽ có kiến thức tốt hơn (38,6%) sinh viên kiến thức về SKSS (p 22 có kiến thức tốt hoạt cuộc sống, luôn phải tự thích nghi với hơn sinh viên ở các độ tuổi từ 19-20 và 21-22 cuộc sống xa gia đình, điều đó đòi hỏi phải luôn lần lượt là (50%, 28,3% và 47,3%). Như vậy độ duy trì khả năng học tập kỹ năng mềm, trong đó tuổi có tác động đến kiến thức về SKSS của có các kỹ năng bảo vệ sức khỏe. Khác với sinh sinh viên, tuổi càng lớn thì kiến thức càng tốt viên ở cùng gia đình, người thân, thì sinh viên hơn, vì qua các năm học sinh viên được tiếp được sự chăm sóc từ gia đình, các vấn đề cuộc xúc càng nhiều những kiến thức liên quan đến sống tự lập sẽ không gặp phải, do đó các kỹ sức khỏe trong đó có SKSS, với sự khác biệt có năng bảo vệ bản thân khi tự lập chưa được hình ý nghĩa thống kê với p

132 V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 có khả năng học tập tốt hơn, sự tiếp thu các Đối với áp lực học tập: sinh viên có áp lực kiến thức trong đó có các kiến thức về sức khỏe học tập có kiến thức tốt hơn các sinh viên cũng nhiều hơn. Sự khác biệt có ý nghĩa thống không có áp lực học tập (38,2% so với 36,2%). kê với p

V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 133 Đối với tình trạng công việc chính hiện nay áp lực học tập có liên quan đến ý nghĩa thống cũng có liên quan có ý nghĩa thống kê đến thái kê về thái độ SKSS của sinh viên (p < 0,05). độ SKSS (p

134 V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 cung cấp cho quá trình học tập, từ đó sẽ hình Kiến thức chưa đảm bảo lại tiếp cận xã hội thành nhiều kiến thức trong đó có kiến sức nhiều, sinh viên sẽ khó tự bảo vệ được sức chăm sóc sức khỏe. Sự khác biệt có ý nghĩa khỏe. Do đó hành vi của những đối tượng này thống kê với (p < 0,05). chiếm tỷ lệ cao là chưa tốt. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. 4.2.3. Các yếu tố liên quan đến hành vi về SKSS qua phân tích đơn biến Đối với môi trường sống: tỷ lệ hành vi tốt SKSS ở các nữ sinh viên sống cùng gia đình/bố 4.2.3.1. Mối liên quan giữa đặc điểm về cá mẹ/họ hàng cao hơn so với nữ sinh viên sống ở nhân đến hành vi về sức khóe sinh sản trọ (83,5% so với 82,4%). Sinh viên sống cùng Phân tích đơn biến các yếu tố có liên quan gia đình sẽ có được sự quản lý từ gia đình làm đến ý nghĩa thống kê về hành vi về SKSS ở hạn chế việc tiếp xúc với những yếu tố xã hội Bảng 12 cho thấy có sự liên quan của tuổi, kinh chưa phù hợp. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê tế gia đình, tình trạng công việc chính hiện nay, với p22 tuổi (94% so với 71,2% và 72,7%). Độ cho thấy sự liên quan của điểm đầu vào, khoa, tuổi càng lớn sẽ tiếp xúc càng nhiều yếu tố xã năm học hiện tại, xếp loại năm học vừa rồi và hội, nhưng với một kiến thức chưa đảm bảo hay áp lực học tập với hành vi về SKSS (p < 0,05). tiếp nhận những kiến thức không chính thống, ở Cụ thể: giai đoạn sinh viên năm 3 năm 4 sẽ tăng tỷ lệ các hành vi chưa tốt cho sức khỏe, trong đó có Đối với điểm đầu vào: tỷ lệ hành vi tốt về SKSS. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với SKSS ở các nữ sinh viên có điểm đầu vào < 20 (p

V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 135 các nữ sinh viên > năm 2 (94,4% so với phân tích đơn biến: Tuổi, kinh tế gia đình, tình 70,6%). Nữ sinh viên ≤ năm 2 là những sinh trạng công việc chính hiện nay, môi trường viên mới tiếp xúc với giảng đường đại học, với sống, điểm đầu vào, khoa, năm học hiện tại, các yếu tố xã hội ở mức cao hơn so với giai xếp loại năm học vừa rồi, hoạt động cộng đồng, đoạn phổ thông, nhưng với tâm lý bảo vệ bản áp lực học tập liên quan có ý nghĩa thống kê thân còn được kéo dài từ thời phổ thông sẽ giúp đến kiến thức SKSS của sinh viên (p năm 2 với tâm lý được tiếp đến kiến thức SKSS của sinh viên từ kết quả cận tích lũy nhiều kiến thức xã hội mang tính phân tích mô hình hồi quy Logistic đa biến bao hội nhập phương Tây, trong đó có các hành vi gồm: Sinh viên thuộc khoa, năm học hiện tại có hại cho SKSS. Sự khác biệt có ý nghĩa thống của sinh viên. kê với p < 0,05. + Những sinh viên học khoa Y có mức độ Đối với áp lực học tập: tỷ lệ hành vi tốt kiến thức SKSS cao hơn 1,78 lần so với sinh SKSS ở các nữ sinh viên có áp lực học tập cao viên khoa Điều dưỡng (p < 0,05). hơn nữ sinh viên không có áp lực học tập + Những sinh viên học năm 3 – năm 4 có (82,9% so với 81,2%). Áp lực học tập thúc đẩy mức độ kiến thức SKSS cao hơn 2,38 lần so với nâng cao kiến thức sinh viên, để đạt được kết sinh viên năm 1 – năm 2 (p < 0,001). quả học tập tốt, các kiến thức mà sinh viên tìm kiếm phải phù hợp, trong đó có các kiến thức vLiên quan đến thái độ SKSS về SKSS. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến p < 0,05. thái độ SKSS của sinh viên từ kết quả phân tích Đối với xếp loại năm học vừa rồi: tỷ lệ hành đơn biến: Tuổi, kinh tế gia đình, tình trạng công vi tốt SKSS ở các nữ sinh viên có xếp loại xuất việc chính hiện nay, môi trường sống, điểm đầu sắc là cao nhất, tiếp theo là khá/giỏi và cuối vào, khoa, năm học hiện tại, hoạt động cộng cùng là trung bình/yếu (84,6% so với 79,2% và đồng, áp lực học tập có liên quan có ý nghĩa 68,4%). Với học lực tốt, tiếp cận các kiến thức thống kê đến kiến thức SKSS của sinh viên (p < phù hợp, sẽ giúp sinh viên tăng cường các hành 0,05). vi phù hợp sức khỏe. Sự khác biệt có ý nghĩa v Liên quan đến hành vi SKSS thống kê với p < 0,05. Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến 5. Kết luận hành vi SKSS của sinh viên từ kết quả phân tích đơn biến: Tuổi, kinh tế gia đình, tình trạng 5.1. Kiến thức, thái độ và hành vi SKSS của công việc chính hiện nay, môi trường sống, nữ sinh viên điểm đầu vào, khoa, năm học hiện tại, xếp loại - Kiến thức tốt về SKSS là 37,9%; năm học vừa rồi, hoạt động cộng đồng, áp lực - Thái độ tốt về SKSS là 23,4%; học tập có liên quan có ý nghĩa thống kê đến kiến - Hành vi tốt về SKSS là 82,6%. thức sức khỏe sinh sản của sinh viên (p < 0,05). 5.2. Liên quan đến kiến thức, thái độ và Tài liệu tham khảo hành vi SKSS của đối tượng (p

136 V.T.K.Mi, Đ.T.T.Hằng, T.T.Ngân,... / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 03(40) (2020) 121-136 [2]. Đỗ Thị Như Mai (2013), “Kết quả khảo sát vị thành attitude and perception of sex education among niên, thanh niên Phú Yên”. school going adolescents in Ambala District, [3]. Sở Y Tế Hà Nội (2018), “Tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị Haryana, India: a cross-sectional study. Journal of thành niên ngày càng gia tăng”, Hà Nội. clinical and diagnostic research: JCDR, 11(3), [4]. Arulogun, O. S., Ogbu, I. A., & Dipeolu, I. O. LC01. (2016). Influence of internet exposure on sexual [8]. Mbugua, S. M., & Karonjo, J. M. (2018). behaviour of young persons in an urban district of Reproductive health knowledge among college Southwest Nigeria. The Pan African Medical students in Kenya. BMC public health, 18(1), 907. Journal, 25. [9]. Miranda, P. S. F., Aquino, J. M. G., Monteiro, R. M. [5]. Fite, R. O., Mohammedamin, A., & Abebe, T. W. P. D. C., Dixe, M. D. A. C. R., Luz, A. M. B. D., & (2018). Unintended pregnancy and associated Moleiro, P. (2018). Sexual behaviors: study in the factors among pregnant women in Arsi Negele youth. Einstein (São Paulo), 16(3). Woreda, West Arsi Zone, Ethiopia. BMC research [10]. Sweya, M. N., Msuya, S. E., Mahande, M. J., & notes, 11(1), 671. Manongi, R. (2016). Contraceptive knowledge, [6]. Kesen, N. F., Polat, G., & Dasbas, S. (2015). sexual behavior, and factors associated with Opinions on abortion among a group of university contraceptive use among female undergraduate students in Turkey. International Journal of university students in Kilimanjaro region in Humanities and Social Science, 7(1), 89-95. Tanzania. Adolescent health, medicine and [7]. Kumar, R., Goyal, A., Singh, P., Bhardwaj, A., therapeutics, 7. Mittal, A., & Yadav, S. S. (2017). Knowledge

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY