MangYTe

Tài liệu y khoa

Kiến thức và thực hành chăm sóc trước sinh của các thai phụ có tuổi thai từ đủ 37 tuần trở lên tại Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Kiến thức và thực hành chăm sóc trước sinh của các thai phụ có tuổi thai từ đủ 37 tuần trở lên tại Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc, Đồng Nai
  • Mã tin: 1585
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Chăm sóc trước sinh là những chăm sóc mà thai phụ nhận được nhằm đảm bảo những điều kiện tốt nhất về sức khỏe cho cả mẹ và thai trong suốt thai kỳ. Bài viết trình bày việc xác định tỷ lệ thai phụ đi khám thai tối thiểu 4 lần và tỷ lệ thai phụ có kiến thức tốt, hành vi đúng về chăm sóc trước sinh tại Trung tâm Y tế Huyện Xuân Lộc.

Nội dung Text: Kiến thức và thực hành chăm sóc trước sinh của các thai phụ có tuổi thai từ đủ 37 tuần trở lên tại Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

vietnam medical journal n02 - NOVEMBER - 2021 Thành phố Hồ Chí Minh, 2008, tr.237 – 239. 5. Phương tễ học: Hoàng Duy Tân, Nhà xuất bản 4. Kỹ thuật bào chế và chế biến thuốc cổ Thuận Hoá, 2009, tr.642 – 647. truyền: Phùng Hoà Bình, Phạm Xuân Sinh. Võ 6. Phương thuốc cổ truyền: Hoàng Bảo Châu, Nhà Xuân Minh, Vũ Văn Điền, Nhà xuất bản Y học, Hà xuất bản Y học, Hà Nội, 1998, tr.173 – 174. Nội, 2004, tr.7 – 10, 69 – 70, 83 – 103. 7. Y lý Y học cổ truyền: Nguyễn Thị Tân, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2015, tr.13 – 28. KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CHĂM SÓC TRƯỚC SINH CỦA CÁC THAI PHỤ CÓ TUỔI THAI TỪ ĐỦ 37 TUẦN TRỞ LÊN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI Trần Đình Chắt1, Trần Lệ Thủy2 TÓM TẮT ANTENATAL CARE AMONG PREGNANT WOMEN AT OR BEYOND 37 0/7 WEEKS OF 28 Đặt vấn đề: Chăm sóc trước sinh là những chăm sóc mà thai phụ nhận được nhằm đảm bảo những GESTATION IN XUAN LOC HEALTH điều kiện tốt nhất về sức khỏe cho cả mẹ và thai trong CENTER, DONG NAI PROVINCE suốt thai kỳ. Chăm sóc trước sinh có vai trò quan Background: Antenatal care (ANC) is the care a trọng trong việc giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ women receives throughout pregnancy in order to sinh trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát ensure that both the mother and her child remain triển. Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát thực healthy. ANC plays an important role in reducing trạng kiến thức và thực hành chăm sóc trước sinh của maternal and neonatal morbidity and mortality, các thai phụ tại Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Hiện vẫn especially in developing countries. This study aims to chưa có nghiên cứu về vấn đề chăm sóc trước sinh tại assess the conditions of knowledge and practice địa phương. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thai phụ đi toward ANC among pregnant women in Xuan Loc khám thai tối thiểu 4 lần và tỷ lệ thai phụ có kiến thức District, Dong Nai Province. There are currently no tốt, hành vi đúng về chăm sóc trước sinh tại Trung studies on prenatal care in this area. Objectives: tâm Y tế Huyện Xuân Lộc. Phương pháp nghiên Determine the proportion of pregnant women cứu: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang được thực hiện từ receiving at least four (ANC4+) visits. We also 11/2020 đến 05/2021 trên 332 thai phụ có tuổi thai từ determine the proportion of pregnant women having đủ 37 tuần trở lên đến khám tại TTYT Huyện Xuân good knowledge and correct practice regarding ANC at Lộc, với điểm cắt 75% được sử dụng để xác định mức Xuan Loc Health Center. Methods: A cross-sectional độ kiến thức tốt hoặc thực hành đúng về chăm sóc study was conducted on 332 pregnant women, who trước sinh của các thai phụ. Kết quả: Tỷ lệ thai phụ have gestational age at or beyond 37 0/7 weeks and đi khám thai tối thiểu 4 lần trong thai kỳ là 86,4%. Tỷ checking-up ANC at Xuan Loc Health Center from lệ thai phụ có kiến thức tốt về chăm sóc trước sinh là November 2020 to May 2021. Beside assessing the 89,5%. Tỷ lệ thai phụ có thực hành đúng về chăm sóc frequency of ANC visits, we also use the cut-off point trước sinh là 87,6%. Kết luận: Tỷ lệ thai phụ đi khám at 75th percentage to determine the level of thai tối thiểu 4 lần trong thai kỳ cũng như tỷ lệ thai knowledge and practice regarding ANC of these phụ có kiến thức tốt, hành vi đúng về chăm sóc trước womens. Results: The percentage of pregnant sinh đều cao hơn tỷ lệ chung của cả nước. Tuy nhiên, women having at least four or more ANC visits is kiến thức của thai phụ về các vấn đề dinh dưỡng, lao 86.4%. Among 332 pregnant women, we found that động và nghỉ ngơi trong thai kỳ vẫn chưa thực sự tốt. 89.5% have good knowledge while 87.6% of them Cần tiếp tục tăng cường các biện pháp giáo dục, were noted to have correct practice about ANC. truyền thông và tư vấn để cải thiện các khía cạnh còn hạn Conclusion: Our research’s results about the chế của chương trình chăm sóc trước sinh tại địa phương. proportion of pregnant women either receiving ANC4+ Từ khóa: kiến thức, thực hành, chăm sóc trước visits or having good knowledge and correct practice sinh, thai phụ. toward ANC are higher than the total proportion of country. However, the level of knowledge of pregnant SUMMARY women regarded the importance of nutrition and how KNOWLEDGE AND PRACTICE REGARDING they work or sleep during pregnancy were poor. These findings can be used to plan a social media and education campaign-based customized health 1Trung tâm Y tế Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai intervention aiming to improve the limited aspects of 2Đại local ANC program. học Y Dược TPHCM Keywords: Knowledge, Practice, Antenatal care, Chịu trách nhiệm chính: Trần Lệ Thủy Prenatal care, Pregnant women. Email: tranlethuy@ump.edu.vn Ngày nhận bài: 9.8.2021 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày phản biện khoa học: 8.10.2021 Thai nghén là một hiện tượng sinh lý bình Ngày duyệt bài: 15.10.2021 110

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 508 - THÁNG 11 - SỐ 2 - 2021 thường của người phụ nữ. Tuy nhiên, trong quá sóc trước sinh tại Trung tâm Y tế (TTYT) Huyện trình mang thai, nhiều yếu tố bình thường có thể Xuân Lộc. trở thành yếu tố nguy cơ hoặc diễn tiến thành bệnh lý và ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU tính mạng của cả mẹ và thai. Theo số liệu của Đối tượng nghiên cứu. Thai phụ có tuổi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2017, mỗi thai từ 37 tuần trở lên đến khám thai hoặc đến năm trên thế giới có khoảng 300,000 thai phụ tử sinh tại TTYT Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai từ vong vì các vấn đề liên quan đến thai kỳ, trong tháng 11/2020 – 05/2021. đó hơn 99% là xảy ra ở các nước đang phát triển Tiêu chuẩn lựa chọn: và hầu hết nguyên nhân là đều có thể phòng + Thai phụ đến khám thai hoặc đến sinh tại khoa CSSKSS, TTYT Huyện Xuân Lộc. ngừa được(1). Còn theo số liệu của Quỹ Nhi đồng + Có tuổi thai từ đủ 37 tuần trở lên được xác Liên Hợp Quốc (UNICEF) năm 2019 thì mỗi năm nhận bằng siêu âm hoặc ngày kinh cuối. cũng có gần 2,5 triệu trẻ sơ sinh tử vong trên + Hiểu và giao tiếp tốt được bằng tiếng Việt. thế giới(2). Số liệu này ở Việt Nam lần lượt là 700 Nếu là người dân tộc thiểu số, cần có phiên dịch. bà mẹ và 17,000 trẻ sơ sinh tử vong mỗi + Đồng ý tham gia nghiên cứu. năm(1),(2). Từ lâu, các nội dung làm mẹ an toàn Tiêu chuẩn loại trừ: nói chung và chăm sóc trước sinh (CSTS) nói + Không đồng ý tham gia nghiên cứu. riêng đã được chứng minh là có hiệu quả cao + Có bệnh lý về tâm thần, khiếm thính, trong việc giảm tỷ lệ tử vong mẹ và sơ sinh một khiếm thị. cách trực tiếp lẫn gián tiếp. Để đạt được những + Không hiểu, không giao tiếp được bằng lợi ích đó, thai phụ phải đi khám thai đầy đủ khi tiếng Việt hoặc không có người phiên dịch. mang thai để được quản lý thai nghén tốt, đồng Phương pháp nghiên cứu thời còn được trang bị những kiến thức cơ bản Thiết kế nghiên cứu. Nghiên cứu cắt ngang. như số lần khám thai tối thiểu, thời điểm khám Cỡ mẫu. Công thức tính cỡ mẫu: ước lượng thai, nội dung mỗi lần khám, về chế độ dinh một tỷ lệ trong dân số. dưỡng, lao động, nghỉ ngơi hợp lý cũng như khả năng nhận biết được các dấu hiệu nguy hiểm N= cần đi khám ngay trong thai kỳ. p = 0,74, với p là tỷ lệ thai phụ khám thai tối Ở Việt Nam, mặc dù chất lượng chăm sóc thiểu 4 lần theo MICS 2014(3). trước sinh cũng như tỷ lệ tử vong mẹ và sơ sinh d = 0,05 vì 0,7 < p < 0,9). → N = 296 đã được cải thiện nhiều trong khoảng ba thập Địa điểm và thời gian nghiên cứu niên vừa qua nhưng gần đây, tốc độ giảm tử + Địa điểm nghiên cứu: Khoa CSSKSS, vong mẹ và sơ sinh bắt đầu chững lại và vẫn còn TTYT Huyện Xuân Lộc. tương đối cao ở những khu vực miền núi, vùng + Thời gian nghiên cứu: từ 11/2020 – sâu vùng xa hoặc vùng đồng bào dân tộc thiểu 05/2021. số sinh sống. Xuân Lộc là một huyện trung du Phương pháp chọn mẫu miền núi của tỉnh Đồng Nai, điều kiện kinh tế Chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện. cũng như cơ sở hạ tầng kém phát triển hơn so Công cụ nghiên cứu. Bộ câu hỏi soạn sẵn, với các địa phương khác trong tỉnh, trong vùng. phỏng vấn trực tiếp thai phụ. Đây cũng là địa bàn sinh sống của một số nhóm Biến số nghiên cứu. Biến số nghiên cứu dân tộc thiểu số như Chăm, Chơ-ro,....Mặt khác, gồm 3 nhóm chính: đặc trưng cá nhân, kiến thức hiện vẫn chưa có bất kỳ nghiên cứu nào thực và thực hành CSTS của thai phụ. hiện khảo sát về tình hình chăm sóc trước sinh Biến số nghiên cứu chính là tỷ lệ thai phụ đi của các thai phụ trên địa bàn. khám thai tối thiểu 4 lần trong thai kỳ và tỷ lệ Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Kiến thai phụ có kiến thức tốt và thực hành đúng về CSTS. thức, thực hành chăm sóc trước sinh của các thai Tiêu chuẩn đánh giá. Biến số kiến thức phụ có tuổi thai từ đủ 37 tuần trở lên đến khám CSTS gồm 10 nội dung, thai phụ sẽ được đánh tại Trung tâm Y tế Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai” giá là có kiến thức tốt về CSTS nếu trả lời đúng ít để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu “Tỷ lệ thai phụ nhất 75% (8 nội dung) trở lên. Tương tự, biến có kiến thức tốt cũng như thực hành đúng về số thực hành CSTS gồm 9 nội dung, thai phụ chăm sóc trước sinh là bao nhiêu?”. được đánh giá là thực hành đúng về CSTS nếu Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ thai phụ thực hiện đúng ít nhất 75% (7 nội dung) trở lên. đi khám thai tối thiểu 4 lần và tỷ lệ thai phụ có Thu thập và phân tích số liệu. Xác định kiến thức tốt cũng như thực hành đúng về chăm chính xác tuổi thai dựa vào ngày kinh cuối hoặc 111

vietnam medical journal n02 - NOVEMBER - 2021 kết quả siêu âm trong sổ khám thai tất cả các phụ đã từng sinh con 1 và 2 lần chiếm đa số với thai phụ đến khám. tỷ lệ lần lượt là 41,3% và 32,8%. Chọn những thai phụ có tuổi thai từ đủ 37 Kiến thức CSTS của đối tượng nghiên cứu tuần trở lên và thỏa các tiêu chuẩn lựa chọn Bảng 2: Kiến thức của thai phụ về từng nội tham gia nghiên cứu. dung chăm sóc trước sinh Lấy xác nhận đồng ý tham gia nghiên cứu Tần số Tỷ lệ bằng văn bản. Kiến thức (N=332) biết(%) Phỏng vấn trực tiếp thai phụ bằng bộ câu hỏi Lợi ích khám thai 332 100 đã chuẩn bị sẵn trong khoảng thời gian 20 phút. Số lần khám thai tối thiểu Sau khi thu thập số liệu, chúng tôi tiến hành 312 94 (4 lần) tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu bằng phần Khám thai lần đầu trong mềm STATA 10.0. Gồm 2 bước: thống kê mô tả 305 91,9 TCN I và phân tích đơn biến; dùng mô hình hồi quy đa Các dấu hiệu nguy hiểm cần biến nhằm kiểm soát yếu tố gây nhiễu để xác đi khám ngay định mối liên quan giữa các biến số và tính PR 325 97,9 Xuất huyết âm đạo hiệu chỉnh (PR*) cho từng biến số. Các phép 290 87,3 Đau bụng nhiều kiểm đều được thực hiện với độ tin cậy 95%. 172 51,8 Đau đầu kèm nhìn mờ Y đức. Nghiên cứu này được thông qua bởi 146 44,0 Co giật Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học 313 94,3 Biết ít nhất 2 dấu hiệu Đại học Y Dược TP. HCM, số 791/HĐĐĐ-ĐHYD, Lợi ích tiêm phòng uốn ván 282 85,0 ngày 02/11/2020. Lợi ích bổ sung sắt/acid folic 301 90,7 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Dinh dưỡng khi mang thai 217 65,4 Sau thời gian nghiên cứu từ 11/2020 đến Lao động khi mang thai 280 84,3 05/2021 với số lượng mẫu thu thập được là 332 Nghỉ ngơi khi mang thai 268 80,7 mẫu. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu cắt ngang Thuốc lá, rượu bia có hại 325 97,9 trên 332 thai phụ, kết quả đạt được như sau: cho thai Đặc điểm cá nhân của đối tượng nghiên cứu Bảng 1: Đặc điểm cá nhân của đối tượng nghiên cứu Tần số Tỷ lệ Đặc điểm (N=332) (%) Nhóm tuổi: 35 48 14,5 Dân tộc: Kinh 286 86,1 Khác 46 13,9 Nghề nghiệp: Nông dân 29 8,7 Biểu đồ 1: Tỷ lệ thai phụ có kiến thức tốt về tất Công nhân 219 66,0 cả các nội dung CSTS CBVC 28 8,4 Khi sử dụng điểm cắt 75% (8 nội dung trở Khác 56 16,9 lên) chúng tôi ghi nhận tỷ lệ thai phụ có kiến Trình độ học vấn: Cấp 1 31 9,3 thức tốt về CSTS là 89,5% và chỉ khoảng 10,5% Cấp 2 139 41,9 thai phụ có hiểu biết chưa đủ, chưa tốt về CSTS. Cấp 3 126 38,0 Thực hành CSTS của đối tượng nghiên > Cấp 3 36 10,8 cứu Số lần sinh 0 61 18,4 Bảng 3: Các hành vi CSTS của thai phụ 1 137 41,3 Tỷ lệ 2 109 32,8 Tần số Hành vi đúng >2 25 7,5 (N=332) (%) Đa số (75,6%) các thai phụ nằm trong độ Số lần khám thai thực tế tuổi từ 20 – 24 tuổi. Hầu hết các thai phụ là 287 86,4 >=4 lần người dân tộc Kinh với tỷ lệ 86,1% và phần lớn Thời điểm khám thai lần đầu 324 97,6 có nghề nghiệp là công nhân với tỷ lệ 66%. trong TCN I Trình độ học vấn chủ yếu là đã học hết cấp 2 và Khám thai đúng lịch cấp 3 với tỷ lệ lần lượt là 41,9% và 385. Các thai 11-13 tuần 321 96,7 112

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 508 - THÁNG 11 - SỐ 2 - 2021 20-24 tuần 308 92,8 Ogunba(8) ở Nigeria thì các tỷ lệ này lần lượt là 30-32 tuần 229 69,0 79,2% và 55%. Chúng tôi cũng ghi nhận có Đúng ít nhất 2 thời điểm 316 95,2 80,7% thai phụ biết về chế độ nghỉ ngơi hợp lý Nơi khám thai (Cơ sở y tế) 332 100 khi mang thai, tỷ lệ này cao hơn nhiều so với Tiêm phòng uốn ván đủ 310 93,4 nghiên cứu của Sitalakshmi(7) ở Ấn Độ với chỉ Uống viên sắt/folic 329 99,1 khoảng 39%. Chế độ dinh dưỡng phù hợp 147 44,3 Tóm lại, tỷ lệ thai phụ có kiến thức tốt về tất Chế độ lao động phù hợp 261 78,6 cả các nội dung chăm sóc trước sinh trong Chế độ nghỉ ngơi phù hợp 259 78,0 nghiên cứu của chúng tôi đạt tỷ lệ 89,5%. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với nghiên cứu của Ngô Thực hành CSTS của thai phụ Viết Lộc(5) là 60,3%. Sự khác biệt kết quả với tác Chưa giả trong nước có thể là vì các nghiên cứu này đúng sử dụng thiết kế nghiên cứu và biến số nghiên 12% cứu khác với chúng tôi, nghiên cứu của chúng tôi Đúng 88% khảo sát kiến thức liên quan đến tất cả các nội dung CSTS mà các nghiên cứu khác ít thực hiện bao gồm cả chế độ dinh dưỡng, lao động và nghỉ Đúng Chưa đúng ngơi trong thai kỳ. Thực hành CSTS của các thai phụ. Tỷ lệ Biểu đồ 2: Tỷ lệ thai phụ thực hành đúng tất cả thai phụ đi khám thai tối thiểu 4 lần trong nghiên các nội dung về CSTS cứu của chúng tôi đạt 86,4%. Tỷ lệ này cao hơn Khi sử dụng điểm cắt 75% (7 nội dung trở so với tỷ lệ chung của cả nước là 74% nhưng lại lên) chúng tôi ghi nhận tỷ lệ thai phụ thực hành tương đồng với tỷ lệ của vùng Đông Nam Bộ là CSTS đúng là 87,6% và chỉ khoảng 12,4% thai 90% theo kết quả của MICS 2014(3). Về tỷ lệ thai phụ thực hành CSTS chưa phù hợp, chưa đúng phụ đi khám thai lần đầu trong tam cá nguyệt I, trong thai kỳ. nghiên cứu của chúng tôi cũng ghi nhận tỷ lệ IV. BÀN LUẬN này khá cao với 97,6%. Theo MICS 2014(3) thì tỷ Kiến thức CSTS của các thai phụ. Với lệ này cao hơn tỷ lệ chung cả nước (84,7%) 94% các thai phụ cho rằng cần đi khám thai tối nhưng khá tương đồng với tỷ lệ của vùng Đông thiểu 4 lần trong thai kỳ, kết quả của chúng tôi Nam Bộ là 93,1%. Tỷ lệ thai phụ thực hành tiêm gần tương đồng với nghiên cứu của Phạm Văn VAT đủ số lần là 93,4%. Tỷ lệ này cũng gần Dậu(4) là 90,8%. Gần 92% các thai phụ cũng cho tương đồng với nghiên cứu của Mai Thị Kim rằng nên đi khám thai lần đầu tiên trong 3 tháng Thanh(6) là 96,4% và Nguyễn Thị Mỹ Hương(9) là đầu, tỷ lệ này cũng gần tương đồng với nghiên gần 98%. Tỷ lệ thai phụ có bổ sung viên sắt/folic cứu của Ngô Viết Lộc(5) là 87,5%. Nghiên cứu trong thai kỳ đạt 99%. Kết quả của chúng tôi tuy của chúng tôi ghi nhận 94,3% các thai phụ biết cao hơn tỷ lệ chung của cả nước theo kết quả được ít nhất 2/4 dấu hiệu nguy hiểm cần đi MICS 2014(3) là 82% và nghiên cứu của Nguyễn khám ngay. Tác giả Ngô Viết Lộc(5) sử dụng điểm Thị Mỹ Hương(9) là 91% nhưng lại khá tương cắt là 3 dấu hiệu thì tỷ lệ này khá thấp với đồng với nghiên cứu của Phạm Văn Dậu(4) là 82,6% còn tác giả Mai Thị Kim Thanh(6) sử dụng 94,7% và Mai Thị Kim Thanh(6) là 94,8%. Chỉ điểm cắt là 1 dấu hiệu thì đạt được tỷ lệ rất cao khoảng 44,3% thai phụ có chế độ dinh dưỡng là 98,3%. Tỷ lệ thai phụ biết về lợi ích tiêm VAT phù hợp khi mang thai, tỷ lệ này cao hơn so với trong thai kỳ đạt 85%, kết quả này khá tương nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Hương(9) là 29%. đồng với nghiên cứu của Mai Thị Kim Thanh(6) là Tỷ lệ thai phụ có chế độ lao động hợp lý khi 90,7% và Sitalakshmi(7) ở Ấn Độ là 92%. Tỷ lệ mang thai là 78,6%, cũng khá tương đồng với thai phụ có hiểu biết về lợi ích bổ sung sắt/acid nghiên cứu của Nguyễn Thị Mỹ Hương(9) là 82%. folic trong thai kỳ là 90,7%, tỷ lệ này cao hơn so Ngoài ra, nghiên cứu của chúng tôi cũng ghi với nghiên cứu của Phạm Văn Dậu(4) là 83,6%, nhận có khoảng 78% thai phụ có chế độ nghỉ nhưng lại khá tương đồng với nghiên cứu của ngơi phù hợp, ngủ ít nhất 8 giờ mỗi ngày trong Sitalakshmi(7) ở Ấn Độ là 89,8%. thai kỳ. Ngoài ra, trong nghiên cứu của chúng tôi có Nhìn chung, tỷ lệ thai phụ có thực hành đúng 65,4% các thai phụ cho rằng cần thay đổi chế độ về tất cả các nội dung CSTS trong nghiên cứu dinh dưỡng, 84,3% thai phụ biết về chế độ lao của chúng tôi là 87,6%. Tỷ lệ này cũng hoàn động đúng khi mang thai. Theo nghiên cứu của toàn tương đồng với nghiên cứu của Ngô Viết 113

vietnam medical journal n02 - NOVEMBER - 2021 Lộc(5) là 86%. 4. Phạm Văn Dậu, Phạm Cầm Kỳ, Bùi Thị Hạn chế của đề tài. Việc sử dụng thiết kế Hương, (2021), "Thực trạng kiến thức và thực hành làm mẹ an toàn của các bà mẹ sinh con tại nghiên cứu cắt ngang, không phải là thiết kế cho cơ sở y tế công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm năng lực mẫu mạnh làm hạn chế khả năng khảo 2019", Tạp chí Y học Cộng đồng, 62 (1), 146-151. sát mức độ liên quan nhân quả giữa các yếu tố. 5. Ngô Viết Lộc, Lê Thị Thanh Huyền, (2017), "Kiến thức và thực hành về chăm sóc thai sản tại V. KẾT LUẬN huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2015", Trong thời gian 7 tháng thực hiện nghiên cứu Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 21 (1), 49-53. 6. Mai Thị Kim Thanh, (2017), "Kiến thức thực trên 332 thai phụ có tuổi thai đủ 37 tuần trở lên hành chăm sóc trước sinh của các bà mẹ có con tại TTYT Huyện Xuân Lộc, chúng tôi ghi nhận được: nhỏ dưới 1 tuổi tại huyện Buôn Đôn và Cư Kuin Tỷ lệ thai phụ đi khám thai tối thiểu 4 lần tỉnh Đắk Lắk năm 2016", Tạp chí Y học Việt Nam. trong thai kỳ là 86,4%. 7. Sitalakshmi V, Bavyasri P, Talapala R, Kopperla M, (2020), "Study on knowledge, Tỷ lệ thai phụ có kiến thức tốt về các nội attitude and practice of ante-natal care among dung CSTS là 89,5%. pregnant women attending antenatal tertiary care Tỷ lệ thai phụ thực hành đúng các nội dung institution", International Journal of Reproduction, về CSTS là 87,6%. Contraception, Obstetrics and Gynecology; Vol 9, No 3 (2020): March 2020. TÀI LIỆU THAM KHẢO 8. Ogunba B O, Abiodun O B, (2017), "Knowledge 1. WHO, (2019), Trends in maternal mortality 2000 and attitude of women and its influence on to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA. antenatal care attendance in Southwestern 2. UNICEF, (2019), The state of the world's children Nigeria", J Nutr Health Sci, 4 (2), pp. 207. 2019: children, food and nutrition, New York. 9. Nguyễn Thị Mỹ Hương, Châu Khắc Tú, Trần 3. Tổng cục Thống kê, UNICEF, (2015), Điều tra Thị Lệ Hà, Ngô Hoàng Hiếu, (2015), "Đánh giá đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam tình hình chăm sóc trước sinh của các sản phụ đến 2014, Báo cáo cuối cùng, Hà Nội. sinh tại Khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung ương Huế", Tạp chí Phụ sản, 13 (3), 76-78. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KÉO DÀI GIẢM ĐAU SAU MỔ LẤY THAI BẰNG GÂY TÊ MẶT PHẲNG CƠ NGANG BỤNG BẰNG HỖN HỢP THUỐC ROPIVACAIN PHỐI HỢP VỚI DEXAMETHASON Nguyễn Thị Thùy Dương1, Nguyễn Đức Lam2, Nguyễn Thị Thanh3 TÓM TẮT tuy nhiên ở nhóm 1 cao hơn đáng kể so với nhóm 2 tại các thời điểm 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ và 24 giờ sau 29 Một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên phẫu thuật.Tỷ lệ nôn ở nhóm 1 chiếm 20% cao hơn có đối chứng được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả nhiều so với nhóm 2 chỉ chiếm 4%, p < 0,05. Các chỉ kéo dài giảm đau sau mổ lấy thai bằng gây tê mặt số lâm sàng liên quan đến tuần hoàn trong giới hạn phẳng cơ ngang bụng bằng hỗn hợp thuốc ropivacain bình thường và tương đương nhau giữa hai nhóm ở phối hợp với dexamethason. Nghiên cứu được thực các thời điểm 1 giờ, 2 giờ ,4 giờ nghiên cứu. Nhịp tim, hiện trên 100 bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Hà huyết áp trung bình lúc 8 giờ, 12 giờ, 16 giờ và 24 giờ Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời gian giải cứu sau phẫu thuật ở nhóm 1 cao hơn đáng kể so với cơn đau đầu tiên ngắn hơn đáng kể ở nhóm 1 (11,01 bệnh nhân nhóm 2 (p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/kien-thuc-va-thuc-hanh-cham-soc-truoc-sinh-cua-cac-thai-phu-co-tuoi-thai-tu-du-37-tuan-tro-len-tai-t-2503514.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY