MangYTe

Tài liệu y khoa

Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh các bất thường tim thai bằng siêu âm

Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh các bất thường tim thai bằng siêu âm
  • Mã tin: 1045
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bất thường tim thai là một trong những bất thường hình thái của thai khá hay gặp, có thể phát hiện và chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm hình thái và thậm chí có thể làm được ngay ở quí đầu của thai kỳ. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả các loại bất thường tim thai được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm tại bệnh viện Phụ sản trung ương.

Nội dung Text: Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh các bất thường tim thai bằng siêu âm

THỜI SỰ Y HỌC, Chuyên đề SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 76, Số 1, Tháng 6 – 2014 Nghiên cứu chẩn đoán trước sinh các bất thường tim thai bằng siêu âm Trần Danh Cường,* Phạm Quang Anh,* Trương Quang Hưng** * Đại học Y Hà Nội, ** Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tóm tắt Bất thường tim thai là một trong những bất thường hình thái của thai khá hay gặp, có thể phát hiện và chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm hình thái và thậm chí có thể làm được ngay ở quí đầu của thai kỳ. Mục tiêu nghiên cứu: mô tả các loại bất thường tim thai được chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm tại bệnh viện Phụ sản trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: hồi cứu trên 276 hồ sơ được siêu âm chẩn đoán trước sinh có các bất thường của tim thai, tiến hành phân loại các bất thường này tùy theo tổn thương. Kết quả: tuổi thai phát hiện bất thường tim trung bình là 25,9 tuần. Tỷ lệ bất thường tim thai trong tổng số các bất thường hình thái được chẩn đoán trước sinh là 10,8%, trong đó tỷ lệ thông liên thất 32,2%, tứ chứng Fallot 11,9%, thiểu sản tâm thất 21,4%, bệnh ống nhĩ thất 9,4% và các bất thường tim phức hợp (có từ hai tổn thương trở lên) là 16,3%. Tỷ lệ bất thường tim đơn độc (không kèm theo các bất thường hình thái khác) là 58%. Kết luận: các bất thường tim thai có thể chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm hình thái, thông liên thất chiếm tỷ lệ cao nhất và phần lớn bất thường tim là đơn độc. Từ khóa: bất thường tim, thông liên thất, tứ chứng Fallot, thiểu sản tâm thất Summary Research on prenatal diagnosis of fetal heart defects by ultrasound Fetal heart defects (FHDs) can be diagnosed prenatally by morphologic ultrasound in first trimester of pregnancy. Objectives: to describe types of FHDs diagnosed by ultrasound in National hospital of Obstetrics and Gynecology (NHOG). Materials and methodology: this is a restrospective study in 276 cases of FHDs and classification of kinds of FHDs based on ultrasound findings. Results: gestation age is 25,9 week on average. The rate of FHDs is 10,8% among all types of fetal abnormalities. In FHDs groups, CIV is 32,2%, Fallot tetratology is 11,9%, ventricular hypoplasia is 21,4%, canal atrioventricular 9,4% and complex heart defects is 16,3%. The rate of single heart defect is 58%. Conclusion: FHDs can be diagnosed prenatally by morphologic ultrasound. CIV is the highest rate and most of the defects is single abnormalities. Keywords: fetal heart defects, CIV, Fallot tetratology, ventricular hypoplasia. Đặt vấn đề tổng số DTBS.5 Bất thường tim (BTT) thai nhi hoàn toàn có thể chẩn đoán trước sinh Dị dạng tim chiếm một tỷ lệ khá lớn trong số (CĐTS) bằng siêu âm (SÂ) và có thể điều trị các dị dạng hình thái của thai,1 theo một số sau sinh được, tuy nhiên điều trị BTBS rất tốn nghiên cứu ngoài nước tỷ lệ này ước khoảng kém về kinh tế. Từ năm 2006 với sự ra đời của 8-10/1000 trong số những thai đẻ sống, theo Trung tâm chẩn đoán trước sinh (TTCĐTS) Lưu Thị Hồng (2008) là 7,04% trong tổng số tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung ương, thì SÂ trẻ mang dị tật bẩm sinh (DTBS),4 Nguyễn hình thái thai nhi được thực hiện một cách Việt Hùng (2006) tỷ lệ này là 12,89% trong khá hệ thống. Với những máy SÂ thế hệ mới, 50

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC cùng với sự hiểu biết về cấu trúc siêu âm tim Các tiêu chuẩn chẩn đoán siêu âm. thai nhi cho nên tất cả các cấu trúc này đều Thông liên thất (TLT): đường cắt bốn buồng có thể quan sát được từ khi thai 16 - 17 tuần, tim và mặt cắt dọc tim trái ở vị trí xuất phát do đó có thể chẩn đoán được rất nhiều những của động mạch chủ sẽ thấy hình ảnh gián bất thường về cấu trúc giải phẫu của tim thai đoạn của vách liên thất. Qua Doppler màu có nhi cũng từ tuổi thai này. Trên Thế giới, ở các thể thấy luồng thông giữa hai tâm thất qua vị nước tiên tiến đã có nhiều nghiên cứu CĐTS trí lỗ hở.2,3 các BBT thai, về thái độ xử trí trước sinh và sau sinh của những bất thường này. Nhưng ở Bệnh ống nhĩ thất: đường cắt tim bốn buồng Việt Nam chưa có một công trình nghiên cứu trong thì tâm thu và thì tâm trương. Mất hình nào về vấn đề này, chính vì vậy chúng tôi tiến ảnh điển hình của chữ thập của tim (không hành nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: nhìn thấy hình ảnh của vách nguyên thuỷ).2,3 Nhận xét các loại dị tật tim thai nhi được Một buồng thất: đường cắt tim bốn buồng: chẩn đoán trước sinh bằng siêu âm tại Bệnh hai tâm nhĩ bơm máu vào một tâm thất rộng viện Phụ Sản Trung ương. qua hai van nhĩ thất.2,3 Đảo gốc động mạch: đường cắt dọc cũng như Đối tượng và phương pháp nghiên đường cắt ngang tim: động mạch chủ và động cứu mạch phổi chạy song song với nhau tạo ra một hình ảnh nòng súng.2,3 Đối tượng nghiên cứu Là 276 hồ sơ SÂ chẩn đoán có bất thường Bệnh Ebstein: đường cắt tim bốn buồng: nhĩ cấu trúc của tim thai nhi tại TTCĐTS Bệnh phải to, kích thước động mạch phổi nhỏ, van viện Phụ Sản Trung ương: từ tháng 7-2007 ba lá nằm thấp hơn van hai lá, thường hở van đến tháng 6-2010. Có đủ các tiêu chuẩn như: ba lá do đó khi làm Doppler màu sẽ thấy máu chẩn đoán xác định có bất thường cấu trúc phụt ngược qua van ba lá, tim trái và động của tim và các mạch máu lớn, ghi rõ tuổi mạch chủ bình thường.2,3 thai phát hiện, được hội chẩn SÂ với bác sỹ Tứ chứng Fallot: đường cắt bốn buồng tim từ tim mạch nhi khoa của khoa Phẫu thuật tim đỉnh tim hoặc đường cắt bốn buồng tim bên mạch - lồng ngực Bệnh viện Việt Đức, được ta thấy hình ảnh thông liên thất, động mạch hội chẩn của Hội đồng liên bệnh viện. Loại chủ cưỡi lên vách liên thất và hẹp động mạch ra khỏi nghiên cứu khi không đủ những tiêu phổi.2,3 chuẩn trên Thất phải hai đường ra: đường cắt dọc tâm Phương pháp nghiên cứu thất phải: động mạch chủ và động mạch phổi Là nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu, mẫu đều xuất phát từ tâm thất phải.2,3 thuận lợi không xác xuất lấy toàn bộ hồ sơ Thiểu sản tâm thất trái (phải): đường cắt đủ tiêu chuẩn nghiên cứu trong thời gian từ bốn buồng tim thấy: thất trái và động mạch tháng 7-2007 đến tháng 6-2010 chủ lên nhỏ hơn bình thường, nhỏ tới mức Các biến số nghiên cứu quan sát thấy như một khe nhỏ, cơ tim tăng âm vang. Thất phải và động mạch phổi giãn Tuổi thai phát hiện BTBS trên SÂ (tuần). to. Tỷ số giữa kích thước thất phải trên kích Các BTT: thông liên thất, bệnh ống nhĩ thất, đảo gốc động mạch, bệnh Ebstein, tứ chứng thước thất trái > 1,4.2,3 Fallot, thất phải hai đường ra, thiểu sản tâm Bệnh tim phối hợp: có ≥ 2 tổn thương tim trở thất, bệnh tim phối hợp. lên.2,3 51

THỜI SỰ Y HỌC, Chuyên đề SỨC KHỎE SINH SẢN, Tập 76, Số 1, Tháng 6 – 2014 Kết quả nghiên cứu Bảng 1. Tỷ lệ các loại BTT được chẩn đoán SÂ Các loại bệnh tim bẩm sinh N % Tổng số đối tượng nghiên cứu 276, tỷ lệ bất thường tim trong tổng số bất thường hình thái Thông liên thất (TLT) 89 32,2 của thai là 10,8%. Bệnh ống nhĩ thất 26 9,4 Tuổi thai trung bình phát hiện BTT là 25,9 ± Đảo gốc động mạch 9 3,3 5,6. tuổi thai nhỏ nhất là 14 tuần, tuổi thai lớn Ebstein 8 2,9 nhất là 38 tuần. Lớp tuổi thai phát hiện BTT Tứ chứng Fallot 33 11,9 nhiều nhất là 20 – 24 tuần (30,1%). Thất phải hai đường ra 7 2,5 Tỷ lệ BTT cao nhất là TLT: 32,2%, thấp nhất Thiểu sản tâm thất 59 21,4 là thất phải hai đường ra 2,5% (bảng 1). Bệnh tim phức hợp 45 16,3 BTT đơn độc là 58%, phối hợp là 42%, TLT đơn độc 11,9%, TLT có dị dạng kèm theo là Tổng số 276 100 20,3% (bảng 2). Bảng 2. Tỷ lệ BTT đơn độc và kèm theo bất thường các cơ quan khác của thai Có dị tật kèm theo Không có dị tật kèm theo Tổng số Các loại BTBS N % n % N % Thông liên thất (TLT) 56 20,3 33 11,9 89 32,2 Bệnh ống nhĩ thất 9 3,5 17 6 26 9,5 Đảo gốc động mạch 3 1,1 6 2,2 9 3,3 Ebstein 2 0,72 6 2,2 8 2,9 Tứ chứng Fallot 11 3,9 22 8,0 33 11,9 Thất phải hai đường ra 4 1,4 3 1,1 7 2,5 Thiểu sản tâm thất 16 5,8 43 15,6 59 21,4 Bệnh tim phối hợp 15 5,4 30 10,9 45 16,3 Tổng số 116 42 160 58 276 100 Bàn luận mang thai có bất thường do đó có giá trị thuyết phục hơn.6 Nghiên cứu này không thể Nhóm đối tượng nghiên cứu. thực hiện như các tác giả trên vì thời gian tiến Tổng số đối tượng nghiên cứu là 276 hồ sơ có hành hạn hẹp. siêu âm chẩn đoán có bất thường tim. So với Kết quả nghiên cứu này cho thấy độ tuổi nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng (2006), của thai phụ có thai bị BTT nhiều nhất 25- nghiên cứu từ năm 1999-2005, có đối chiếu 29 tuổi (37,3%). Kết quả này tương tự như chẩn đoán BTT trước sinh bằng SÂ và kiểm nghiên cứu khác vì 25-29 tuổi là độ tuổi sinh chứng sau sinh nên có giá trị thuyết phục đẻ nhiều nhất, do đó không chỉ nghiên cứu về hơn.5 Nghiên cứu của Isaksen (1999) trong BTT mà ở hầu hết các nghiên cứu bất thường khoảng thời gian từ 1985-1994 có so sánh hình thái khác của thai đều thấy tỷ lệ cao ở chẩn đoán BTT bằng SÂ và đối chiếu với kết quả chẩn đoán sau sinh, và khám nghiệm độ tuổi này.6 tử thi ở những thai nhi chết trong quá trình Tuổi thai trung bình phát hiện BTT trong 52

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC nghiên cứu này là 25,9 tuần, sớm nhất là Tỷ lệ thai nhi BTT có kèm dị tật cơ quan 14 tuần và muộn nhất là 38 tuần. Lớp tuổi khác là 42% và tỷ lệ thai nhi BTT không kèm thai phát hiện BTT nhiều nhất là 20-24 tuần cơ quan khác là 58%, như vậy bất kỳ một chiếm 30%. Kết quả nghiên cứu này cho thấy thai nhi bị BTT cũng có thể có kèm dị tật tuổi thai trung bình để phát hiện BTT còn cao cơ quan khác, điều này giúp các bác sỹ khi giải thích điều này là do tổ chức khám siêu SÂ khi phát hiện ra thai nhi bị BTT cần kiểm âm hình thái thai nhi chưa được hệ thống, tra thật kỹ lưỡng từng cơ quan khác tránh bỏ siêu âm tim thai là một trong những kỹ thuật sót các bất thường cơ quan khác phối hợp. siêu âm trước sinh khó. Ngày nay với sự phát Kết quả này cũng tương tự như của Nguyễn triển của y học, các cấu trúc của tim thai nhi có thể quan sát bằng SÂ ngay từ khi thai 17- Việt Hùng (2006) và Lưu Thị Hồng (2008).4,5 18 tuần và có thể sớm hơn với việc sử dụng Theo Isaksen (1999) tỷ lệ thai nhi bị BTT SÂ đầu dò âm đạo.2,7 Theo Isaksen (1999), đơn độc thấp hơn chiếm 23%.6 tuổi thai trung bình phát hiện BTBS theo SÂ Kết luận là 21 tuần.6 Hy vọng trong tương lai việc chẩn đoán BTT sẽ được làm ở tuổi thai sớm hơn. Tỷ lệ thai nhi BTT trong tổng số thai nhi có Các loại BTT được chẩn đoán trước sinh BTT theo SÂ là 10,8%. Trong đó thông liên tại TTCĐTS thất cao nhất chiếm 32,2%, BTT có kèm theo Tỷ lệ thai nhi BTT trong tổng số thai có DTBS bất thường cơ quan khác chiếm 42%. Tuổi là 10,8%. Kết quả nghiên cứu này tương tự thai trung bình phát hiện BTT là 26 tuần ■ như của Nguyễn Việt Hùng (2006) tỷ lệ này Tài liệu tham khảo là 12,98%.5 Của Lưu Thị Hồng (2008), tỷ lệ này là 7,04%.4 Theo Iraksen (1999) tỷ lệ BTT 1. Trịnh Văn Bảo. Các tật bẩm sinh ở tim mạch. Dị dạng bẩm sinh. Nhà xuất bản Y học. 2004; 139 – trong số thai có biểu hiện bất thường chiếm 179. 26%. Đây là tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với 2. Trần Danh Cường. Thực hành siêu âm tim thai. nghiên cứu này là do phương pháp nghiên Nhà xuất bản Y học. 2010; 11 – 23, 38 – 84. cứu bao gồm cả khám nghiệm tử thi ở thai 3. Phan Trường Duyệt. Siêu âm chẩn đoán các dị nhi chết hoặc sảy thai. Điều này đã phát hiện dạng bẩm sinh về tim. Kỹ thuật siêu âm và ứng ra một số lượng đáng kể những thai nhi bị dụng trong sản phụ khoa, Nhà xuất bản Khoa học BTT mà SÂ không phát hiện được.6 Tỷ lệ này kỹ thuật. 127- 136. chưa thể đại diện cho quần thể vì nghiên cứu 4. Lưu Thị Hồng. Phát hiện dị dạng thai bằng siêu âm chỉ giới hạn ở trung tâm chẩn đoán trước sinh và một số yếu tố liên quan đến dị dạng tại Bệnh của bệnh viện Phụ sản trung ương. viện Phụ Sản Trung ương, Luận án Tiến sĩ y học, Trường đại học Y Hà Nội. 2008; 52-53, 63, 99-101. Trong nghiên cứu này tỷ lệ thông liên thất 5. Nguyễn Việt Hùng. Xác định giá trị của một số chiếm 32,2% cao nhất, thứ hai là bệnh thiểu phương pháp phát hiện dị tật bẩm sinh cuả thai sản tâm thất 21,4%, thứ ba là BTT phối hợp nhi ở tuổi thai 13-26 tuần, Luận án tiến sĩ y học, (có ít nhất từ hai tổn thương tim trở lên) Trường đại học Y Hà Nội. 2006; 73, 104-111,128- 130. chiếm 16,3% và thấp nhất là bệnh thất phải hai đường ra chiếm 2,5%. Theo Nguyễn Việt 6. Isaksen C. V, Eik- Nes S.H, Blaas H. G, Ternander E, Torp S.H. Comparison of prenatal ultrasound Hùng (2006) tỷ lệ này là 25%5, theo Lưu and postmortem findings in fetuses and infants Thị Hồng (2008) tỷ lệ bệnh thông liên thất with congenital heart defects. Ultrasound Obstet 23,5%.4 Theo Isaksen (1999) tỷ lệ bệnh thông Gynecol 13. 1999; p. 117- 126. liên thất là 28,6% và Marides (2001) tỷ lệ này 7. Robert Y. Echographie en pratique obstetricale. cũng là cao nhất.6 Masson, p. 249 – 268. 53

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-chan-doan-truoc-sinh-cac-bat-thuong-tim-thai-bang-sieu-am-2248249.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY