MangYTe

Tài liệu y khoa

Nghiên cứu gen KIR2DL5 và KIR2DS4 ở thai phụ tiền sản giật

Nghiên cứu gen KIR2DL5 và KIR2DS4 ở thai phụ tiền sản giật
  • Mã tin: 1466
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết xác định tần suất gen KIR2DL5, KIR2DS4 ở thai phụ tiền sản giật và thai phụ bình thường. Tìm hiểu mối liên quan của chúng đối với TSG, cân nặng thai nhi và xét nghiệm huyết học.

Nội dung Text: Nghiên cứu gen KIR2DL5 và KIR2DS4 ở thai phụ tiền sản giật

TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 500 - th¸ng 3 - sè 2 - 2021 malignancies. J Oral Maxillofac Surg. 52(6): 559– adults. Cochrane Database Syst Rev. 12: 562; discussion 563-564. CD009840. 5. Nayel H, el-Ghoneimy E, el-Haddad S (1992). 7. Nguyễn Thuỳ Linh và cộng sự (2016). Hiệu Impact of nutritional supplementation on quả can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư treatment delay and morbidity in patients with điều trị hóa chất tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. . head and neck tumors treated with irradiation. 8. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Vidal PM, et al Nutrition. 8(1): 13–18. (2005). Dietary counseling improves patient 6. Baldwin C, Kimber KL, Gibbs M, et al (2016). outcomes: a prospective, randomized, controlled Supportive interventions for enhancing dietary trial in colorectal cancer patients undergoing intake in malnourished or nutritionally at-risk radiotherapy. J Clin Oncol. 23(7): 1431–1438. NGHIÊN CỨU GEN KIR2DL5 VÀ KIR2DS4 Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT Nguyễn Thanh Thúy1, Lê Ngọc Anh1 TÓM TẮT like receptors (KIRs) and fetal human leukocyte antigens (HLAs). Objectives: To determine the 35 Tiền sản giật (TSG) được cho là thiếu máu cục bộ frequency of two maternal KIR genes KIR2DL5, rau thai ảnh hưởng đến cấp máu cho thai và sẽ làm KIR2DS4 and investigate whether certain thai kém nuôi dưỡng dẫn đến đẻ non hay nhẹ cân khi combinations with some preeclampsia symptoms. sinh... ảnh hưởng đến một số chức năng khác của mẹ Subjects and methods: A case-control study was vai trò của 2 gen KIR2DS4 và KIR2DL5 trong cơ chế conducted in 100 pregnant women with preeclampsia bệnh sinh tiền sản giật đã được chứng minh trong and 100 normal pregnant women. DNA samples were nhiều nghiên cứu khác nhau. Chúng tôi tiến hành assayed through polymerase chain reaction with nghiên cứu các gen này bằng kỹ thuật PCR trên 100 sequence-specific primers (PCR - SSP). Results and thai phụ TSG và 100 thai phụ bình thường. Mục tiêu: conclusion: The frequency of the KIR2DL5 gene and Xác định tần suất gen KIR2DL5, KIR2DS4 ở thai phụ KIR2DL5+ KIR2DS4+ genotype was decreased in the tiền sản giật và thai phụ bình thường. Tìm hiểu mối preeclampsia group compared with controls (p < liên quan của chúng đối với TSG, cân nặng thai nhi và 0.05). In the preeclampsia group, the presence of the xét nghiệm huyết học. Kết quả cho thấy tần suất gen KIR2DS4 gene made the weight of new-borns KIR2DL5, kiểu gen KIR2DL5+KIR2DS4+ ở thai phụ decrease (p

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2021 Yu và cộng sự cho thấy gen KIR2DS4 có xu Kulkarni (2010), chứng nội kiểm là gen X1X3 hướng bảo vệ thai phụ khỏi TSG [2]. Trong khi (gen trên nhiễm sắc thể X). đó, nghiên cứu của Nakimuli và cộng sự năm Các cặp mồi sử dụng trong nghiên cứu.[4] 2014 trên quần thể người châu Phi cận Sahara Gene Kích cỡ Mồi Trình tự mồi và quần thể người Anh cho thấy gen KIR2DS4 có (bp) xu hướng tăng tỷ lệ TSG ở thai phụ [1]. Theo GCGCTGTGGTGCCT F1 nghiên cứu bệnh-chứng của tác giả Soheila 2DL5 CG 214 Akbari năm 2018 tại Iran, gen KIR2DS4 cũng có A GACCACTCAATGGG R1 xu hướng làm tăng tỷ lệ TSG ở thai phụ [3]. GGAGC 2DL5 Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, cả TGCAGCTCCAGGAG F2 kiểu gen của mẹ KIR và con đều góp phần làm 2DL5 CTCA 191 tăng nguy cơ phát triển TSG, tuy nhiên kết quả B GGGTCTGACCACTC R2 thiếu thống nhất, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ATAGGGT này với mục tiêu: CTGGCCCTCCCAGG F1 1. Xác định tần suất xuất hiện gen KIR2DL5, 2DS4 TCA 204 KIR2DS4 ở thai phụ tiền sản giật và thai phụ A TCTGTAGGTTCCTG R1 bình thường AAAGGACAG 2DS4 2. Nhận xét mối liên quan giữa gen KIR2DL5, GTTCAGGCAGGAGA F2 KIR2DS4 với TSG, cân nặng thai nhi và xét 2DS4 GAAT 197 nghiệm huyết học trên thai phụ TSG B GTTTGACCACTCGTA R2 GGGGAC II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5’CCCTGATGAAGAA X1 F Đối tượng là các thai phụ mang thai đơn tuần CTTGTATCTC3’ 301 thứ 20 trở đi, theo dõi và quản lý thai nghén tại 5’GAAATTACACACA X3 R bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, được lựa chọn vào 2 nhóm: TAGGTGGCACT3’ - Nhóm TSG (n = 100): các thai phụ được chẩn đoán xác định mắc TSG. - Nhóm chứng (n=100): các thai phụ bình thường. Tiêu chuẩn lựa chọn nhóm TSG: Thai phụ mang thai đơn tuần thứ 20 trở đi, được chẩn đoán TSG theo “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản” - Bộ Y tế (2016). Tiêu chuẩn lựa chọn nhóm chứng: Thai phụ khỏe mạnh, mang thai tuần thứ 20 trở đi và Hình 1. Hình ảnh điện di sản phẩm PCR không bị các bệnh mãn tính khác. Chọn đối genKIR2DL5 và KIR2DS4 tượng nghiên cứu và lấy mẫu máu được thực Chú thích: Giếng 1: ladder 100; giếng 2: hiện tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội.Xác định kiểu X1X3; giếng 3: Mẫu single KIR2DS4A (+); giếng gen KIR2DL3 và KIR2DS2 được thực hiện tại 4: Mẫu single KIR2DS4B (+); giếng 5: Mẫu Labo bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch trường Đại single KIR2L5A (+); giếng 6 Mẫu single học Y Hà Nội. KIR2DL5B (+); giếng 7: H2O Thời gian nghiên cứu: 4/2019 đến 8/2020. Số liệu sẽ được xử lý và phân tích bằng phần Sử dụng cặp mồi theo quy trình được tác giả mềm SPSS 20.0. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1. Đặc điểm một số xét nghiệm huyết học của 2 nhóm thai phụ Nhóm Thai phụ TSG Thai phụ bình (n = 100) thường(n = 100) p Xét nghiệm N % N % 0,05 ≥150 92 92 97 97 (G/L) X± SD 212,11 ± 61,65 225,5 ± 61,7 >0,05 0,05 ≥110 87 87 87 87 (g/L) X± SD 128,16 ± 16,05 122,11 ± 10,096

TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 500 - th¸ng 3 - sè 2 - 2021 Bảng 2. Đặc điểm cân nặng con sơ sinh của 2 nhóm thai phụ Nhóm Thai phụ Thai phụ tiền sản giật (n = 100) bình thường (n = 100) p Cân nặng (g) N % n % ≥2500 40 40 93 93 0,05 (-) 24 24 36 36 (+) 19 19 34 34 0,42 KIR2DL5+KIR2DS4+ 0,05 (-) 98 98 99 99 Chú thích: (+) có mặt gen KIR; (-) vắng mặt gen KIR Bảng 4. Mối liên quan giữa kiểu gen KIR2DL5, KIR2DS4 với đặc điểm cân nặng sơ sinh ở nhóm thai phụ TSG Đặc điểm (X±SD) Cân nặng sơ sinh (g) P Gen và kiểu gen n=100 (+) n=22 2291,67±859,42 KIR2DL5 >0,05 (-) n=78 2279,61±696,57 (+) n=94 2256,59±732,08 KIR2DS4 0,05 (-) n=96 2274,19±725,52 (+) n=76 2258,11 ± 692,72 KIR2DL5-KIR2DS4+ >0,05 (-) n=24 2370,00±849,83 (+) n=18 2213,89 ± 854,88 KIR2DL5+KIR2DS4+ >0,05 (-) n=82 2298,03±696,87 (+) n=02 3075,00 ± 247,48 KIR2DL5-KIR2DS4- >0,05 (-) n=98 2264,67±723,26 Bảng 5. Mối liên quan giữa kiểu gen KIR2DL5, KIR2DS4 với đặc điểm huyết học ở nhóm thai phụ TSG Kiểu gen KIR2DL5+ KIR2DL5- KIR2DL5+ KIR2DL5- KIR2DS4- KIR2DS4+ KIR2DS4+ KIR2DS4- P Chỉ số (n=4) (n =76) (n= 18) (n=2) Tiểu cầu (G/L) 218,2±34,2 207,1±65,4 221±39,3 309,5±51,6 > 0,05 Hemoglobin (g/L) 113,5±14 128,6±17,0 129,4±10,4 128±9,8 > 0,05 Hồng cầu (T/L) 3,7±0,4 4,4±0,52 4,8±0,6 4,3±0,7 0,05 Hồng cầu (T/L) 4,6±0,7 4,4±0,52 >0,05 141

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2021 Bảng 7. Mối liên quan giữa gen KIR2DS4 với đặc điểm huyết học ở nhóm thai phụ TSG Gen KIR2DS4 P Chỉ số Có mặt (n=94) Vắng mặt (n=6) Tiểu cầu (G/L) 209,7±61,3 246,8±58,8 >0,05 Hemoglobin (g/L) 128,7±16 118±13 >0,05 Hồng cầu (T/L) 4,4±0,57 3,9±0,57

TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 500 - th¸ng 3 - sè 2 - 2021 Để xác định được kiểu haplotype KIR, việc khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0.05. đầu tiên là cần phải khảo sát sự xuất hiện hay Ngược lại lượng trung bình hemoglobin, hồng cầu vắng mặt của từng gen KIR riêng lẻ trong gia ở nhóm thai phụ TSG có kiểu gen KIR2DL5+ đình gen KIR trên mỗi halotype. Tuy nhiên trong KIR2DS4- lại thấp hơn so với nhóm sản phụ TSG phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi chọn lựa gen có kiểu gen KIR2DL5+ KIR2DS4+, trong đó chỉ KIR2DL5 xuất hiện trên halotype KIR B và gen thấy sự khác biệt về số lượng hồng cầu có ý KIR2DS4 xuất hiện trên haplotype KIR A. Khi nghĩa thống kê với p0,05. Kết quả Bảng 5 và 6 khác biệt có ý nghĩa thống kê với p

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2021 3. Akbari S, Ahmadi S.A.Y, Shahsavar F (2018). đặc điểm huyết học ở thai phụ tiến sản giật tại Correlation of maternal KIR and parental HLA-C Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Luận văn Thạc sỹ genes diversity with risk of preeclampsia in y học. Trường Đại Học Y Hà Nội. Lorestan Province of Iran. International Journal of 6. Lê Thị Mai (2004). Nghiên cứu tình hình sản Women's Health and Reproduction Sciences, 6, 452-45. phụbịnhiễm độc thai nghén đẻ tại bệnh viện Phụ 4. Hiby SE, Walker J.J, O’shaughnessy K.M et al sản Trung ương trong năm 2003. Luận văn Bác sỹ (2004). Combinations of maternal KIR and fetal Chuyên khoa II, Trường Đại học Y Hà Nội. HLA-C genes influence the risk of preeclampsia 7. Lê Thiện Thái (2010). Nghiên cứu ảnh hưởng and reproductive success. Journal of Experimental của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ và thai nhi Medicine, 200 (8), 957-965. và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị. Luận án 5. Nguyễn Thị Phượng (2015). Nghiên cứu một số Tiến sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT CẦU NỐI CHỦ VÀNH Ngọ Văn Thanh1, Phạm Trường Sơn2, Nguyễn Quang Tuấn3 và cs. TÓM TẮT ARRHYTHMIAS IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY PATIENTS 36 Sau phẫu thuật cầu nối chủ vành, rối loạn nhịp tim có tỉ lệ khá cao. Đây là một trong những dấu hiệu của Introduction and objectives: The types of rối loạn chức năng tim, yếu tố tiên lượng biến chứng cardiac arrhythmia in the patients pre and và tử vong sau phẫu thuật. Chúng tôi đánh giá đặc postoperative coronary artery bypass grafting measured điểm các rối loạn nhịp tim trước và sau phẫu thuật by Holter ECG 24 hours are marker of ventricular cầu nối chủ vành bằng Holter điện tim 24 giờ để đưa dysfunction and indicates a poor prognosis. Its value in ra các biện pháp dự phòng và điều trị phù hợp. Đối patients undergoing coronary revascularization surgery tượng và phương pháp nghiên cứu: tiến cứu mô has not been established. Methods: we studied 119 tả theo dõi dọc 119 bệnh nhân phẫu thuật cầu nối chủ consecutive patients who underwent isolated coronary vành tại Bệnh viện Tim Hà Nội từ 6/2016 đến 8/2018. artery bypass grafting operations at Hanoi Heart Theo dõi rối loạn nhịp tim bằng Holter điện tim 24 giờ Hospital from 6/2016 to 8/2018. Median follow-up was tại các thời điểm trước phẫu thuật, sau phẫu thuật 7 6 months. Main results: The incidence of preoperative ngày, sau 3 tháng và sau 6 tháng. Kết quả: Trước atrial arrhythmias had a high rate of 89.9%, ventricular phẫu thuật, rối loạn nhịp trên thất 89,9%, rối loạn arrhythmias had a rate of 60.5%. The incidence of nhịp thất 60,5%. Sau phẫu thuật rối loạn nhịp thất postperative ventricular arrhythmias had 82.9% after 7 82,9% (sau 7 ngày), sau 3 tháng 67,2% và sau 6 days, 67.2% after 3 months and 62.1% after 6 months. tháng 62,1%. Rối loạn nhịp thất nặng (Lown ≥ 3) có Severe ventricular arrhythmia (Lown ≥ 3) had the tỉ lệ cao nhất (35,9%) sau 7 ngày phẫu thuật, tỉ lệ này highest rate after 7 days of surgery, decreasing after 3 giảm dần theo thời gian, giảm thấp sau phẫu thuật 6 and 6 months. New-onset postoperative atrial tháng. Tỉ lệ rung nhĩ mới xuất hiện và tăng dần sau fibrillation 7 days it was 13.7%, 3 months 13.8% and 6 phẫu thuật, lần lượt sau phẫu thuật 7 ngày là 13,7%, months was 17.2%. Conclusions: Cardiac arrhythmias sau 3 tháng là 13,8% và sau 6 tháng là 17,2%. Kết were common pre and postoperative coronary artery luận: Rối loạn nhịp tim thường gặp trước và sau phẫu bypass graft surgery, after surgery the number and thuật cầu nối chủ vành, sau phẫu thuật số lượng và degree of ventricular arrhythmias increasesed due to mức độ rối loạn nhịp thất tăng do ảnh hưởng cấp tính the acute effects of the surgery. Supraventricular của cuộc phẫu thuật. Rối loạn nhịp trên thất ít bị ảnh arrhythmias were less affected by surgery, new onset hưởng của cuộc phẫu thuật, rung nhĩ mới xuất hiện atrial fibrillation increasesed with time. sau phẫu thuật tăng theo thời gian. Từ khoá: rối loạn nhịp tim, phẫu thuật cầu nối I. ĐẶT VẤN ĐỀ chủ vành. Phẫu thuật cầu nối chủ vành (CNCV) là phương pháp điều trị thường quy đối với các SUMMARY trung tâm tim mạch. Các nghiên cứu chủ yếu ghi nhận tình trạng rối loạn nhịp (RLN) tim sau phẫu 1Bệnh thuật CNCV, đối với RLN trên thất như rung nhĩ viện Tim Hà Nội (RN) 5 – 40%, đối với RLN thất như tim nhanh 2Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 3Bệnh viện Bạch Mai thất 26,6%, rung thất 2,7%. Đây là một trong Chịu trách nhiệm chính: Ngọ Văn Thanh những nguyên nhân gây biến cố tim mạch chính Email: ngogiahung@gmail.com sau phẫu thuật CNCV. Holter điện tim đồ (ĐTĐ) Ngày nhận bài: 4.01.2021 24 giờ có vai trò có thể phát hiện các RLN tim Ngày phản biện khoa học: 5.3.2021 trong 24 giờ, điều mà điện tim thường quy 12 Ngày duyệt bài: 15.3.2021 144

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-gen-kir2dl5-va-kir2ds4-o-thai-phu-tien-san-giat-2416276.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY