sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Nghiên cứu giá trị của siêu âm doppler màu trong chẩn đoán rau cài răng lược ở bệnh nhân rau tiền đạo tại khoa sản bệnh viện trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu giá trị của siêu âm doppler màu trong chẩn đoán rau cài răng lược ở bệnh nhân rau tiền đạo tại khoa sản bệnh viện trung ương Thái Nguyên
  • Mã tin : 1468
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết đánh giá giá trị của siêu âm doppler màu trong tiên lượng rau cài răng lược tại khoa sản bệnh viện trung ương Thái Nguyên. Nhận xét thái độ xử trí rau tiền đạo tại khoa sản bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Nội dung Text: Nghiên cứu giá trị của siêu âm doppler màu trong chẩn đoán rau cài răng lược ở bệnh nhân rau tiền đạo tại khoa sản bệnh viện trung ương Thái Nguyên

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2021 về hen và kiểm soát triệu chứng đã được ghi and bronchial asthma patients", Respir Med, nhận trong nghiên cứu ở Saudi Arabia và nghiên 108(7), pp. 992-8. 4. Federman A. D., O'Conor R., et al. (2019), cứu của Nguyễn Như Vinh[7]. Chúng tôi cho "Effect of a Self-management Support Intervention rằng mối tương quan này có thể cần được kiểm on Asthma Outcomes in Older Adults: The SAMBA định thêm. Study Randomized Clinical Trial", JAMA Intern Med, 179(8), pp. 1113-21. V. KẾT LUẬN 5. Mancuso C. A., Choi T. N., et al. (2013), Nghiên cứu đã chỉ ra mức độ hiểu biết của "Improvement in asthma quality of life in patients enrolled in a prospective study to increase lifestyle bệnh nhân về tự quản lý hen còn thấp và tỷ lệ physical activity", J Asthma, 50(1), pp. 103-7. mắc lỗi khi thao tác với bình hít của bệnh nhân 6. Meyer I. H., Sternfels P., et al. (2001), còn khá cao. Các phát hiện này là cơ sở cho việc "Characteristics and correlates of asthma xây dựng một chương trình giáo dục hen cho knowledge among emergency department users in Harlem", J Asthma, 38(7), pp. 531-9. bệnh nhân nhằm giúp bệnh nhân có thểtự kiểm 7. Nguyen V. N., Huynh T. T. H., et al. (2018), soát hen hiệu quả hơn với sự giúp đỡ chuyên "Knowledge on self-management and levels of môn của các nhân viên y tế. asthma control among adult patients in Ho Chi TÀI LIỆU THAM KHẢO Minh City, Vietnam", Int J Gen Med, 11, pp. 81-89. 1. Abubaker Elbur, Bj Alharthi, et al. (2017), 8. Ozturk A. B., Ozyigit Pur L., et al. (2015), "Self-management and control of asthma among "Association between asthma self-management adult patients in King Faisal Medical Complex Taif, knowledge and asthma control in the elderly", Ann KSA", International Journal of Research in Allergy Asthma Immunol, 114(6), pp. 480-4. Pharmacy and Science, 7, pp. 24 – 29. 9. Vos Theo (2017), "Global, regional, and national 2. Al-Showair R. A., Tarsin W. Y., et al. (2007), deaths, prevalence, disability-adjusted life years, "Can all patients with COPD use the correct and years lived with disability for chronic inhalation flow with all inhalers and does training obstructive pulmonary disease and asthma, 1990- help?", Respir Med, 101(11), pp. 2395-401. 2015: a systematic analysis for the Global Burden 3. Arora P., Kumar L., et al. (2014), "Evaluating of Disease Study 2015", Lancet Respir Med, 5(9), the technique of using inhalation device in COPD pp. 691-706. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER MÀU TRONG CHẨN ĐOÁN RAU CÀI RĂNG LƯỢC Ở BỆNH NHÂN RAU TIỀN ĐẠO TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Nguyễn Thị Hồng*, Lê Đức Thọ*, Bế Thị Hoa*, Bùi Ngọc Diệp* TÓM TẮT ≥35 chiếm 45,5% cao nhất. Sản phụ có tiền sử mổ lấy thai mổ lấy thai 1 lần 45%. Rau tiền đạo trung 45 Đặt vấn đề: Rau tiền đạo là bánh rau bám ở đoạn tâm, bán trung tâm chiếm tỉ lệ 45,5%. Siêu âm dưới tử cung, có thể che lấp một phần hoặc toàn bộ lỗ Doppler màu chẩn đoán rau cài răng lược có độ nhạy trong cổ tử cung gây cản trở đường ra của thai nhi 77,8%, độ đặc hiệu 85,71%. Tuổi thai trung bình lúc đồng thời gây ra một số biến chứng nguy hiểm cho vào viện là: 34± 2,5; Tuổi thai lúc mổ 36 ± 2,4 tuần. mẹ và con. Mục tiêu: Đánh giá giá trị của siêu âm Mổ lấy thai cấp cứu do chảy máu chiếm tỉ lệ cao nhất doppler màu trong tiên lượng rau cài răng lược tại 31,8%, mổ chủ động vì rau cài răng lược 20,9%. Tỉ khoa sản bệnh viện trung ương Thái Nguyên. Nhận lệ thai phụ phải truyền máu chiếm 74,6% xét thái độ xử trí rau tiền đạo tại khoa sản bệnh viện Từ khóa: Rau tiền đạo, Siêu âm Doppler, rau cài Trung ương Thái Nguyên. Đối tượng và phương răng lược, tuổi thai, chảu máu. pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 44 trường hợp chẩn đoán và điều trị rau tiền đạo tại SUMMARY Bệnh viện Trung Ương từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2020. Kết quả và kết luận: Sản phụ có độ tuổi RESEARCH ON THE VALUE OF COLOR DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF PLACENTA ACCRETA *Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên SPECTRUM IN PATIENTS WITH PLACENTA Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Hồng PREVIA AT THE DEPARTMENT OF Email: drnguyenthihong77@gmail.com OBSTETRICS AND GYNECOLOGY IN THAI Ngày nhận bài: 8.01.2021 NGUYEN NATIONAL HOSPITAL Ngày phản biện khoa học: 10.3.2021 Introduction: Placenta previa is when the Ngày duyệt bài: 17.3.2021 placenta attaches inside the uterus but in an abnormal 184

TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 500 - th¸ng 3 - sè 2 - 2021 position near or over the cervical opening. It obstructs ương Thái Nguyên” với hai mục tiêu sau: the delivery of the fetus and also causes a number of 1. Đánh giá giá trị của siêu âm doppler màu dangerous complications for the mother and baby. Objective: Evaluate the value of color doppler trong tiên lượng rau cài răng lược tại khoa sản ultrasonography in the prognosis of placenta accreta bệnh viện trung ương Thái Nguyên. spectrum at the Department of Obstetrics and 2. Nhận xét thái độ xử trí rau tiền đạo tại Gynecology in Thai Nguyen Natinal Hospital, comment khoa sản bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. handling attitude placenta previa at the Department of Obstetrics and Gynecology in Thai Nguyen Natinal II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Hospital. Objects and methods: A cross-sectional 2.1. Đối tượng nghiên cứu. Tất cả các thai study in 44 cases of diagnosis and treatment placenta phụ được chẩn đoán rau tiền đạo và được mổ previa in Thai Nguyen Natinal Hospital from 01/2020 lấy thai tại khoa Phụ sản bệnh viện trung ương to 12/2020. Results and Conclusion: Pregnant women aged ≥35 accounted for the highest 45.5%. Women Thái Nguyên từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020. with a history of one-time cesarean section accounted Tiêu chuẩn lựa chọn: - Tuổi thai ≥ 28 tuần for 45%. The rate of placenta previa partial and - Có kết quả siêu âm thai Doppler màu bánh placenta previa total is 45,5%. Color Doppler rau trước đẻ hoặc mổ 1 tuần tại khoa Phụ sản ultrasonography in the diagnosis of placenta accreta bệnh viện trung ương Thái Nguyên spectrum has sensitivity 77,8% specificity 85,71%. - BN được mổ lấy thai hoặc đẻ tại BVTW Thái The average gestational age at admission was 34± 2,5 weeks. Gestational age at cesarean section was Nguyên 36 ± 2,4 weeks. Emergency cesarean section due to Tiêu chuẩn loại trừ: - Không có kết quả bleeding accounts for the highest 31,8%. Having siêu âm thai Doppler màu bánh rau cesarean section before labour due to placenta - Đã sinh con ở tuyến trước chuyển đến accreta spectrum accounts for 20,9%. The proportion - Bệnh nhân không tuân thủ điều trị, chuyển of pregnant women requiring blood transfusion was viện, trốn viện 74,6% Keywords: placenta previa, Doppler 2.2. Phương pháp nghiên cứu. Nghiên ultrasonography, placenta accreta spectrum, cứu mô tả thiết kế cắt ngang. gestational age, bleeding. 2.3. Quy trình thu thập số liệu. Thu thập thông tin từ hồ sơ bệnh án, theo bộ phiếu thu I.ĐẶT VẤN ĐỀ thập thông tin đối tượng nghiên cứu, lấy toàn bộ Rau tiền đạo là bánh rau bám ở đoạn dưới tử các trường hợp được chẩn đoán rau tiền đạo cung, có thể che lấp một phần hoặc toàn bộ lỗ được phẫu thuật tại khoa sản bệnh viện trung trong cổ tử cung. Rau tiền đạo xảy ra khoảng ương thái nguyên 1/200 trường hợp thai nghén. Rau tiền đạo có Tiến hành siêu âm 2D-Doppler màu trong thể gây ra rau cài răng lược. Rau cài răng lược vòng 1 tuần trước khi mổ lấy thai là hình thái rau đâm xuyên qua cơ tử cung, xâm *Siêu âm - Doppler màu: có 3 tiêu chuẩn lấn vào các cơ quan lân cận thường xảy ra ở phụ chính chẩn đoán trước mổ có rau cài răng lược nữ mang thai có các yếu tố nguy cơ như đẻ khi có từ 2 tiêu chuẩn trở lên: nhiều lần, nạo hút thai nhiều lần, tiền sử viêm - Tiêu chuẩn 1: Mất khoảng sáng sau bánh niêm mạc tử cung đặc biệt hay gặp ở những rau hoặc khoảng sáng sau bánh rau < 2mm, bệnh nhân có tiền sử mổ lấy thai [7]. Hiện nay, thấy có các mạch máu chạy thẳng góc về phía tỷ lệ mổ lấy thai trên thế giới cũng như ở Việt cơ tử cung. Nam đang ngày một tăng lên. Sẹo mổ cũ làm - Tiêu chuẩn 2: Có các xoang mạch nằm tăng nguy cơ rau tiền đạo và rau cài răng lược trong nhu mô của bánh rau: không đều, có dạng [1].]. Việc chẩn đoán trước mổ rau cài răng lược xoáy bất thường, có mạch máu chạy thẳng góc trong các trường hợp rau tiền đạo rất cần thiết về phía cơ tử cung. giúp bác sỹ có kế hoạch chuẩn bị cho cuộc mổ - Tiêu chuẩn 3: Dấu hiệu giả khối u do thành tránh gây nhiều biến chứng nặng nề cho người bàng quang bị bánh rau đâm xuyên đẩy lồi vào bệnh như xuất huyết nặng phải truyền nhiều trong lòng của nó, thành TC mỏng < 1mm, rau máu, đa số phải cắt tử cung. Tại khoa Sản bệnh đẩy lồi vào lớp cơ TC viện trung ương Thái Nguyên hàng năm có nhiều 2.4. Chỉ số biến số nghiên cứu: Độ tuổi, sản phụ rau tiền đạo nhập viện điều trị. Tuy tiền sử sản khoa, tuổi thai, kết quả siêu âm, nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu về giá trị phương pháp mổ, trọng lượng trẻ sinh, lượng của siêu Chính vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài: máu truyền, kết quả giải phẫu bệnh của tử cung “Nghiên cứu giá trị của siêu âm Doppler màu sau cắt. trong chẩn đoán rau cài răng lược ở nhứng bệnh 2.5. Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu được nhân rau tiền đạo tại khoa Sản Bệnh viện Trung quản lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 16.0 185

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2021 răng lược Có Không Có 7 5 12 Không 2 30 32 Tổng 9 35 44 Nhận xét: Độ nhạy của siêu âm Doppler trong chẩn đoán rau cài răng lược là 77,8%. Độ đặc hiệu 85,71% Bảng 3.5. Phân bố tuổi thai lúc nhập Hình 2. Hình ảnh siêu âm viện và tuỏi thai lúc mổ Hình 1. Hình ảnh rau Doppler tăng sinh 28 - 32 33 - 36 ≥ 37 siêu âm rau tiền đạo mạch máu thành bàng Thời điểm tuần tuần tuần quang bị bánh rau đẩy lồi (n %) (n %) (n %) Chẩn đoán xác định các trường hợp rau cài Lúc vào viện 6 (13,6) 24(54,6) 14(31,8) răng lược: dựa vào kết quả giải phẫu bệnh lý tử Lúc mổ lấy thai 2(4,6) 15(34,1) 27(61,3) cung sau khi cắt. Tuổi thai lúc vào: 34 ± 2,5 tuần Trung bình 2.6. Đạo đức trong nghiên cứu: Nghiên Tuổi thai lúc mổ: 36 ± 2,4 tuần cứu được Hội đồng đạo đức của Trường Đại học Nhận xét: Tuổi thai trung bình lúc vào viện Y Dược Thái Nguyên thông qua là: 34± 2,5; Tuổi thai lúc mổ 36 ± 2,4 tuần Bảng 3.6. Phân bố chỉ định mổ lấy thai III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chỉ định mổ N % 3.1. Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và Chảy máu 14 31,8 giá trị của siêu âm Doppler màu trong chẩn Thai suy 1 2,3 Mổ cấp đoán rau cài răng lược: cứu Chuyển dạ 6 13,6 Bảng 3.1. Phân bố tuổi mẹ theo nhóm Lý do khác 2 4,5 Nhóm tuổi N % Mổ chủ RTĐ 12 27,3 25- 20 tuổi 10 22,7 động RCRL 9 20,5 20 – 34 tuổi 14 31,8 Nhận xét: Mổ lấy thai cấp cứu do chảy máu ≥ 35 tuổi 20 45,5 chiếm tỉ lệ cao nhất 31,8%, mổ chủ động vì rau Tổng 44 100 cài răng lược 20,9%. Nhận xét: Sản phụ có độ tuổi từ 35 trở lên Bảng 3.7. Phương pháp Phẫu thuật chiếm tỷ lệ 45,5% cao nhất Phương pháp Phẫu thuật mổ Bảng 3.2. Phân bố tiền sử sản khoa n % lấy thai kết hợp Số Tiền sử nạo, hút, sẩy Mổ lấy thai Khâu cầm máu bảo tồn tử cung 31 70,4 lần N % N % Cắt tử cung bán phần 11 24,1 0 20 45,4 14 31,8 Cắt tử cung toàn phần 2 4,5 1 16 36,4 20 45,4 Tổng số 44 100 2 5 11,4 9 20,5 Nhận xét: Tỉ lệ cắt tử cung bán phần chiếm ≥3 3 6,8 1 2,3 24,1%, cắt tử cung toàn phần 4,5% Tổng 44 100 44 100 Bảng 3.8. Phân bố cân nặng trẻ sơ sinh Nhận xét: Sản phụ có tiền sử mổ lấy thai sau sinh chiếm tỷ lệ cao: mổ lấy thai 1 lần 45%, mổ lấy < 37 ≥ 37 thai 2 lần chiếm 20,2%. Tiền sử nạo hút thai 1 Tổng Tuần thai tuần tuần lần chiếm 36,3% (n,%) (n,%) (n,%) Bảng 3. 3. Phân loại RTĐ theo siêu âm < 2500gram 15(88,2) 3(11,1) 18(40,9) Loại RTĐ N % ≥2500 gr 2(11,8) 24(88,9) 26(59,1) Bám thấp, bên 11 25,0 Tổng 17(100) 27(100) 44(100) Rau bám mép 13 29,5 Nhận xét: Có 40,9% có trong lượng thai

TẠP CHÍ Y häc viÖt nam tẬP 500 - th¸ng 3 - sè 2 - 2021 ≥3 7 (77,8) 6 (17,2) 13 (29,1) và tiền sử mổ lấy thai. T Tổng 9 (100) 35(100) 44(100) Việc phân loại rau tiền đạo chúng tôi dựa vào Nhận xét: Số trường hợp phải truyền máu từ khoảng cách mép dưới bánh rau và lỗ trong cổ ≥ 3 đơn vị chiếm 29,1% truyền 1-2 đơn vị tử cung theo tiêu chuẩn phân loại của Phan chiếm 45,5% Trường Duyệt. Kết quả cho thấy tỷ lệ rau tiền đạo trung tâm và bán trung tâm chiếm tỷ lệ cao IV. BÀN LUẬN nhất 45,5%. Tỷ lệ rau tiền đạo trung tâm, bán Kết quả ở bảng 1 cho thấy Sản phụ có độ tuổi trung tâm của chúng tôi tương tựu các nghiên từ 35 trở lên chiếm tỷ lệ cao nhất 45,5% So cứu của các tác giả khác: Phạm Thị Phương Lan sánh với tác giả, Trần Danh Cường [1], Lê Hoài (49,4%), Đinh Văn Sinh (50,9%). Thấp hơn Chương [2] phân bố nhóm tuổi dưới 35 tuổi nghiên cứu Phạm Hùng Sơn (82,6%) do đối (59,3%) và trên 35 tuổi (40,7%) thì kết quả của tượng nghiên cứu khác nhau, Hiện nay, để chẩn chúng tôi có sự tương đồng đoán rau cài răng lược có thể sử dụng nhương Kết quả ở bảng 2 sản phụ có tiền sử nạo hút pháp chẩn đoán hình ảnh như siêu âm Doppler thai 1 lần chiếm 36,3% lệ nạo hút thai ≥ 2 lần màu, đây là phương tiện hữu ích trong chẩn trong nghiên cứu của chúng tôi là 28,6%. Tỷ lệ đoán rau cài răng lược. Dấu hiệu siêu âm đặc sản phụ bị rau tiền đạo có tiền sử nạo hút thai trưng để chẩn đoán rau cài răng lược là hình ảnh ngày càng tăng đặc biệt nạo hút thai nhiều lần các nang dịch trong nhu mô rau và hình ảnh các thì rau tiền đạo càng tăng. Một số tác giả cho mạch máu đi thẳng góc với thành tử cung. Tỷ lệ rằng sau mỗi lần nạo hút thai sẽ làm giảm cấp chẩn đoán rau cài răng lược có sự khác nhau máu đến niêm mạc tử cung ở những lần có thai giữa các nghiên cứu. Theo Twickler D.M thì siêu sau nên bánh rau phải trải rộng để đảm bảo âm cho ta đánh giá rau cài răng lược với độ nuôi dưỡng cho thai và làm tăng nguy cơ rau nhạy 100% và độ đặc hiệu 72%[ 6]. Nghiên cứu tiền đạo. Đồng thời, cũng làm tổn thương niêm của Trần Danh Cường cho thấy siêu âm Doppler mạc tử cung là nguyên nhân khiến cho các gai màu có thể chẩn đoán rau cài răng lược tới rau có điều kiện bám chặt, ăn sâu vào lớp cơ tử 55,6% [1 ]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, độ cung gây rau cài răng lược. Kết quả nghiên cứu nhạy 77,8%, độ đặc hiệu 85,71%. Tỷ lệ này của chúng tôi phù hợp với tác giả Đinh Văn Sinh tương đương với nghiên cứu của Đinh Văn Sinh [5](33,6%) và Lê Thị Hương Trà (34%). Như (89%). Việc chẩn đoán rau cài răng lược trước vậy, qua nhiều nghiên cứu các kết quả đều cho mổ bằng siêu âm Doppler màu quan trọng giúp thấy rằng nạo hút thai nhiều lần là một yếu tố phẫu thuật viên chuẩn bị dự trù máu để giảm làm tăng nguy cơ mắc rau tiền đạo và rau cài các tai biến của mẹ và con răng lược hoàn toàn phù hợp. Trong phẫu thuật rau tiền đạo thì cắt tử cung Về tiền sử mổ lấy thai, các nghiên cứu về yếu là biện pháp cầm máu cuối cùng nhằm cứu sống tố nguy cơ gây ra rau cài răng lược, một số tác bệnh nhân thoát khỏi tình trạng chảy máu, mất giả cho rằng tiền sử mổ lấy thai và rau tiền đạo máu mà khi đã thực hiện các biện pháp cầm là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất. Nguyên nhân máu khác: khâu cầm máu, thắt động mạch tử có thể do sẹo mổ cũ làm tổn thương niêm mạc cung, không kết quả. Đối với rau cài răng lược tử cung khiến cho bánh rau không phát triển thì thì mổ lấy thai và cắt tử cung cả khối là biện được qua sẹo mổ cũ trong quá trình di chuyển pháp mà nhiều tác giả ủng hộ. Nghiên cứu của dẫn đến rau tiền đạo. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ cắt tử cung 28,6% ở tất cả các chúng tôi tiền sử mổ lấy thai chiếm tỷ lệ cao: mổ trường hợp rau tiền đạo, do rau cài răng lược lấy thai 1 lần 45%, mổ lấy thai 2 lần chiếm 9/13 chiếm 69,23% cũng tương tự như của 20,2%. Tương tự với kết quả nghiên cứu của Lê Phạm Thị Phương Lan (57,8%), thấp hơn Lê Hoài Chương (2012): 51,5% mổ lấy thai 1 lần và Hoài Chương (82,1%), Phạm Hùng Sơn (84,8%) 17.9% mổ lấy thai 2 lần, tương tự nghiên cứu Theo Cieninski.A cắt tử cung do rau cài răng của Phạm Hùng Sơn [4]: 52,2% tiền sử mổ lấy lược chiếm 48,4% cắt tử cung ở rau tiền đạo và thai 1 lần và 28,2% có tiền sử mổ lấy thai 2 lần chiếm 32,3% tất cả các chỉ định cắt tử cung trở lên. Nghiên cứu của Đinh Văn Sinh (2010) trong sản khoa [7]. Có thể cỡ mẫu nghiên cứu cho thấy sản phụ có rau tiền đạo có sẹo mổ lấy của chúng tôi CỠ MẪU CHƯA ĐỦ LỚN nên có sự thai từ 2 lần trở lên thì nguy cơ mắc rau cài răng chênh lệch về tỷ lệ cắt tử cung. Việc cắt tử cung lược tăng gấp 6,77 lần [5]. Như vậy, tỷ lệ rau cài hay bảo tồn tử cung còn phụ thuộc vào rất nhiều răng lược sẽ tăng lên khi bệnh nhân có nhiều yếu tố: tuổi mẹ, số con, loại rau cài răng lược, yếu tố nguy cơ như tuổi mẹ, tiền sử nạo hút thai loại rau tiền đạo trình độ phẫu thuật viên. 187

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2021 Số trường hợp phải truyền máu từ ≥ 3 đơn vị V. KẾT LUẬN chiếm 40,9% truyền 1-2 đơn vị chiếm 45,5% 1. Siêu âm Doppler màu chẩn đoán chẩn tương tự nghiên cứu Lê Thị Hương Trà (57%), đoán rau cài răng lược có độ nhạy là 77,8%. Độ Lê Hoài Chương (tỷ lệ truyền 2 đơn vị máu trở đặc hiệu 85,71%. lên là 38,5%) điều này hoàn toàn phù hợp vì 2. Mổ lấy thai cấp cứu do chảy máu chiếm tỉ trong rau tiền đao, lượng máu mất nhiều do lệ cao nhất 31,8%, mổ chủ động vì rau cài chảy máu vị trí rau bám, đồng thời các trường răng lược 20,9%. Số trường hợp phải truyền hợp sẹo cũ dính nên nguy cơ mất máu tăng hơn. máu từ ≥ 3 đơn vị chiếm 40,9% truyền 1-2 Như vậy, tỷ lệ phải truyền máu của bệnh nhân đơn vị chiếm 45,5% rau cài răng lược rất cao và số lượng máu, chế phẩm máu phải truyền cho mỗi bệnh nhân là rất TÀI LIỆU THAM KHẢO nhiều, ngân hàng máu hiện nay còn nhiều khó 1. Trần Danh Cường (2011) ''Chẩn đoán rau cài khăn đặc biệt ở bệnh nhân có nhóm máu hiếm. răng lược bằng siêu âm Doppler màu''. Hội Nghị sản phụ khoa Việt-Pháp-2011, Chuyên đề chẩn Vì vậy trước phẫu thuật người phẫu thuật viên đoán trước sinh - sơ sinh,119-124. cần dự trù máu để giảm các tai biến của mẹ và 2. Lê Hoài Chương, Mai Trọng Dũng con. Hiện nay tại Bệnh viện Trung Ương Thái (2018).''Nhận xét về tỷ lệ mổ lấy thai tại Bệnh Nguyên, các bệnh nhân mổ chủ động việc dự trù viện phụ sản trung ương năm 2017''.Tạp chí phụ khối hồng cầu đã trở thành thường quy đối với sản, 16(01), 92–96. 3. Đinh Văn Sinh, Đặng Thị Minh Nguyệt (2011) các bệnh nhân rau cài răng lược. "Nhận xét 24 trường hợp rau cài răng lược bị rau Tình trạng cân nặng của trẻ sơ sinh được cài răng lược ở thai phụ bị rau tiền đạo có sẹo mổ 40,9% có cân nặng trẻ dưới 2500 gram Kết quả cũ tại BVPSTW trong 2 năm (2008 - 2009)". của chúng tôi tương tự nghiên cứu của Đinh Văn Nghiên cứu y học, supplemnet, Vol.74, No 3. Đại Sinh (30,9%) [5] và Lê Thị Hương Trà 48% điều học Y Hà Nội, 2011-225-229 4. Washecka R, Behling A (2020). "Urologic này phù hợp vì những trường hợp rau tiền đạo complicatinons of placenta percereta invading the điều trị nội khoa không kết quả thường phải mổ urinary bladder : a case report and review of the lấy thai trước khi thai đủ tháng. Vì vậy, việc phát literiature’’, Hawaii Med J; 61: 66-69 hiện, chẩn đoán và nhập viện sớm các trường 5. Usta I.M., Hobeika E.M., Musa A.A. (2015). hợp rau tiền đạo ra máu, rau cài răng lược, có "Placenta previa – accreta: risk foctors and complication’’, Am J Obstet Gynecol, Sep; 193(3 sự quản lý theo dõi và điều trị nội trú sẽ giảm tỷ Pt2), pp. 1045 - 9. lệ phải kết thúc khi thai non tháng. GIÁ TRỊ BƯỚC ĐẦU CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ ĐA THÔNG SỐ THEO PHÂN LOẠI PI-RADSv2.1 TRONG PHÁT HIỆN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ Ý NGHĨA LÂM SÀNG Nguyễn Thị Nhân*, Nguyễn Thanh Hải*, Lê Hồng Chiến*, Ngô Văn Đoan*, Vũ Thị Hậu* TÓM TẮT thương phát hiện trên cộng hưởng từ đa thông số (mpMRI) dựa theo phân loại PI-RADSv2.1. Các tổn 46 Mục tiêu: Bước đầu nghiên cứu về giá trị của thương nghi ngờ ung thư được sinh thiết hệ thống cộng hưởng từ đa thông số theo phân loại PI- dưới hướng dẫn siêu âm qua đường trực tràng. Phân RADSv2.1 trong phát hiện ung thư tuyến tiền liệt có ý tích mối tương quan giữa tổn thương trên cộng hưởng nghĩa lâm sàng. Đối tượng và phương pháp từ theo phân loại PI- RADSv2.1 với kết quả mô bệnh nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 30 bệnh học từ các bệnh phẩm sinh thiết thu nhận được. Kết nhân với 38 tổn thương tuyến tiền liệt tại bệnh viện quả: Tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt có ý nghĩa lâm sàng đa khoa quốc tế Vinmec Times City từ tháng 7 năm theo phân loại PI-RADS nhóm £2, 3, 4, 5 trong nghiên 2018 đến tháng 1 năm 2021. Chúng tôi phân loại tổn cứu lần lượt là: 0%; 12.5%; 58.3%; 85.7%. PI-RADS 3 chỉ gặp ung thư tuyến tiền liệt có phân nhóm *Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City Gleason 1, 2; PI-RADS 4,5 gặp trong ung thư tuyến Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thanh Hải tiền liệt có phân nhóm Gleason ³2. Kết luận: Cộng Email: v.haint1@vinmec.com hưởng từ đa thông số có giá trị trong phát hiện ung Ngày nhận bài: thư tuyến tiền liệt có ý nghĩa lâm sàng với mối tương Ngày phản biện khoa học: quan có ý nghĩa thống kê giữa loại PI-RADS 4,5 với Ngày duyệt bài: phân nhóm Gleason ³2. 188

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-gia-tri-cua-sieu-am-doppler-mau-trong-chan-doan-rau-cai-rang-luoc-o-benh-nhan-rau-tien-da-2416286.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY