sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ xã  Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
  • Mã tin : 1589
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày việc tìm hiểu một số yếu tố có liên quan đến kiến thức và thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Đối tượng và phương pháp: phỏng vấn 384 phụ nữ tuổi 15-49 tuổi trong giai đoạn sinh sản.

Nội dung Text: Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 509 - THÁNG 12 - SỐ 2 - 2021 Patients", Open Access Maced J Med Sci, 7(24), Medicine, 97(48), 13465. 4255-4259. 7. Sean T Duggan (2012), "Rivaroxaban: a review of 5. Anhua Long, Lihai Zhang and Yingze Zhang its use for the prophylaxis of venous thromboembolism (2014), "Efficacy and safety of rivaroxaban versus after total hip or knee replacement surgery", Am J low-molecular-weight heparin therapy in patients Cardiovasc Drugs, 12(1), 57-72. with lower limb fractures", J Thromb Thrombolysis, 8. Gomez-Outes A, Terleira-Fernandez AI and 38(3), 299-305. Suarez-Gea ML (2012), "Dabigatran, 6. Hai-Feng Huang, Shan-Shan Li and Xian- rivaroxaban, or apixaban versus enoxaparin for Teng Yang (2018), "Rivaroxaban versus thromboprophylaxis after total hip or knee enoxaparin for the prevention of venous replacement: systematic review, meta-analysis, thromboembolism after total knee arthroplasty", and indirect treatment comparisons", BMJ, 344. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ XÃ ĐẠI SƠN, HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG Bùi Thị Huyền*, Đỗ Văn Chiến** TÓM TẮT = 0.01), between occupation and RH knowledge (OR = 1.79; p = 0.01), between knowledge and practice 68 Mục tiêu: tìm hiểu một số yếu tố có liên quan đến (OR=3,6; p

vietnam medical journal n02 - DECEMBER - 2021 nào ảnh hưởng đến CSSKSS của phụ nữ xã Đại Nhận xét: Phần lớn đối tượng tham gia Sơn vẫn là câu hỏi còn để ngỏ. Vì vậy, tác giả đã nghiên cứu có tuổi từ 30 trở lên, trong đó nhóm tiến hành thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu: chiếm tỷ lệ cao nhất là nhóm có tuổi từ 30 - 39 Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kiến thức (47,1%). Đối tượng nghiên cứu dưới 20 tuổi chỉ và thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản của chiếm 0,8%. đối tượng nghiên cứu. Bảng 2. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nghề nghiệp (n=384) II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghề nghiệp Số lượng Tỷ lệ (%) Đối tượng nghiên cứu Nông dân 29 7,6 Tiêu chuẩn lựa chọn: Phụ nữ 15- 49 tuổi có Công nhân 280 72,9 chồng tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Công chức/Viên chức 33 8,6 Dương, tình nguyện tham gia nghiên cứu, có khả Buôn bán 40 10,4 năng trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Tiêu chuẩn Khác 2 0,5 loại trừ: Phụ nữ 15- 49 tuổi có chồng không đồng Tổng 384 100 ý tham gia nghiên cứu, phụ nữ 15 -49 có chồng Nhận xét: Nghề nghiệp của đối tượng tập vắng mặt trong thời gian nghiên cứu, đi làm xa. chung chủ yếu là đối tượng công nhân (72,9%), Địa điểm nghiên cứu: nghiên cứu được thực bên cạnh đó còn có các nhóm đối tượng buôn hiện tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. bán (10,4%), công chức/viên chức (8,6%) và Một vài đặc điểm về địa điểm nghiên cứu: xã có làm nông (7,6%). tổng diện tích đất tự nhiên là 9,74 km2 với 6 thôn, Bảng 3. Trình độ học vấn của đối tượng 2.849 hộ và 9.997 nhân khẩu, trong đó số phụ nghiên cứu (n=384) nữ 15 - 49 tuổi của xã là: 2.330 người (23.3%), Trình độ học vấn Số lượng Tỷ lệ (%) số phụ nữ 15- 49 có chồng là: 1.674 (16.7%) (số Tiểu học 2 0,5 liệu thống kê hết năm 2020)[1], [2]. THCS 200 52,1 Thời gian nghiên cứu: tháng 1 đến tháng THPT 139 36,2 10/ 2021. Trung cấp trở lên 43 11,2 Thiết kế nghiên cứu: Áp dung phương Tổng 384 100 pháp nghiên cứu của dịch tễ học với thiết lế Nhận xét: Đối tượng nghiên cứu có trình độ nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở chiếm tỷ lệ Cỡ mẫu: Cỡ mẫu được tính theo công thức cao nhất (52,1%), có 11,2% đối tượng có học ước lượng 1 tỷ lệ trong nghiên cứu mô tả. Cỡ vấn từ trung cấp, cao đẳng trở lên. mẫu tối thiều cần thiết được chọn trong nghiên Bảng 4. Phân bố đối tượng nghiên cứu cứu này là 384. theo tuổi kết hôn (n=384) Phương pháp chọn mẫu: Sử dụng phương Tuổi kết hôn Số lượng Tỷ lệ (%) pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống. Khung Dưới 20 tuổi 48 12,5 mẫu là danh sách phụ nữ 15-49 có chồng trong 20 – 25 tuổi 321 83,6 xã Đại Sơn theo Sổ theo dõi của Cộng tác viên Trên 25 tuổi 15 3,9 Dân số các thôn bao gồm 1.674 người. Tổng 384 100 Phân tích và xử lý số liệu. Nhập và xử lý Nhận xét: hầu hết đối tượng nghiên cứu kết hôn ở độ tuổi 20 đến 25 tuổi (83,6%). Tỷ lệ đối thống kê bằng phần mềm SPSS 20.0. Sử dụng tượng kết hôn trước 20 chiếm 12,5%. phân tích tỷ suất chênh OR với khoảng tin cậy 95% (95% CI). Mức ý nghĩa thống kê p< 0.05 được sử dụng để đánh giá mối liên quan có ý nghĩa trong thống kê có phân tích. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu Bảng 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo tuổi (n= 384) Nhóm tuổi Số lượng Tỷ lệ (%) Dưới 20 tuổi 3 0,8 20 – 29 tuổi 63 16,4 30 – 39 tuổi 181 47,1 Biểu đồ 1. Một số yếu tố liên quan đến kiến 40- 49 tuổi 137 35,7 thức chăm sóc SKSS của ĐTNC (n=384) Tổng 384 100 Nhận xét: có mối liên quan giữa học vấn của 280

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 509 - THÁNG 12 - SỐ 2 - 2021 ĐTNC với kiến thức CSSKSS, OR= 1,79 (95%CI: hạn chế với 4% có học vấn THCS, 29,3% THPT, 1,1 – 2,9); p= 0,01. Và mối liên quan giữa nghề 18% Tiểu học, 7,7% THCN, và vẫn còn 4,0% nghiệp của ĐTNC với kiến thức CSSKSS, OR= phụ nữ không được đi học [6]. Có sự khác biệt 3,16 (95%CI: 1,1- 12,7; p= 0,02). Các mối liên này là do vị trí địa lý, điều kiện kinh tế văn hóa – quan này có ý nghĩa thống kê. xã hội 2 nơi có sự khác nhau. Nghiên cứu này Bảng 5. Phân bố đối tượng nghiên cứu thực hiện tại địa phương đồng bằng Sông Hồng theo số con (n=384) có kinh tế đang trên đà phát triển, còn nghiên Số con Số lượng Tỷ lệ (%) cứu của Trần Thị Thắm (2010) là địa phương Chưa có con 2 0,5 miền núi, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn Từ 1 – 2 con 326 84,9 [6]. Tuổi kết hôn của đối tượng nghiên cứu, kết 3 con trở lên 56 14,6 hôn ở độ tuổi 20-25 chiếm 83,6%, dưới 20 tuổi Tổng 384 100 là 12,5%, trên 25 tuổi chiếm 3,9% (bảng 3.6). Nhận xét: trong số đối tượng nghiên cứu chỉ Một số yếu tố liên quan đến kiến thức có 2 đối tượng hiện chưa có con (0,5%) và hầu chăm sóc SKSS của đối tượng nghiên cứu. hết đối tượng đã có từ 1 -2 con (84,9%). Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa trình độ học vấn, nghề nghiệp với kiến thức về SKSS. Mối liên quan giữa đặc điểm nhân khẩu học với kiến thức về chăm sóc SKSS cho thấy, những người ở nhóm tuổi 30-39 có kiến thức tốt về chăm sóc SKSS cao gấp gấp 1,37 lần so với những người ở độ tuổi ≤ 29 tuổi, điều này không có ý nghĩa thống kê với p=0,3. Điều này có nghĩa những người có trình độ học vấn cao thì chưa chắc đã có kiến thức về SKSS tốt hơn so với nhóm tuổi trình độ thấp hơn. Biều đồ 2. Một số yếu tố liên quan đến thực Mối liên quan giữa nghề nghiệp với kiến thức hành chăm sóc SKSS của ĐTNC (n=384) chăm sóc SKSS của đối tượng nghiên cứu, nhóm Nhận xét: có mối liên quan giữa nhận thức đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức có về CSSKSS với thực hành (OR= 3,6) (95%CI: 2,1 kiến thức tốt về chăm sóc SKSS cao gấp 3,16 lần – 5,9; p< 0,01), tiếp cận dịch vụ của ĐTNC với so với nhóm đối tượng công nhân, sự khác biệt thực hành CSSKSS (OR= 3,16 (95%CI: 1,6 – có ý nghĩa thống kê với p=0,02. Những đối 6,2); p< 0,01), giữa tuổi kết hôn của ĐTNC với tượng là cán bộ, công chức, viên chức có được thực hành CSSKSS (OR= 2,02 (95%CI:1,03- 3,9; kiến thức tốt hơn có thể do họ có điều kiện tiếp p= 0,02), giữa nghề nghiệp của ĐTNC với thực cận thông tin qua nhiều nguồn khác nhau, trong hành CSSKSS (OR= 3,7 (95%CI: 1,2- 14,9), p= khi đó nhóm đối tượng là công nhân, kinh doanh 0,03), giữa tuổi của ĐTNC với thực hành CSSKSS buôn bán... do ảnh hưởng tính chất của công (OR= 1,9 (95%1,1- 3,16), p= 0,03). việc, họ chưa dành thời gian để tìm hiểu các kiến thức về chăm sóc SKSS. Đối tượng nghiên cứu IV. BÀN LUẬN có trình độ ≥ THPT có kiến thức chăm sóc SKSS Về đặc điểm chung của nhóm phụ nữ cao hơn 1.79 lần nhóm có trình độ ≤ THCS. Cụ tham gia nghiên cứu. Độ tuổi chủ yếu được thể là các đối tượng có trình độ học vấn từ THCS điều tra là nhóm phụ nữ 15- 49, trong đó cao trở lên thì tỷ lệ có kiến thức đúng cao hơn so với nhất là nhóm 30-39 tuổi (47,1%) kết quả này đối tượng chỉ có học vấn tiểu học hoặc không đi học. tương đồng với nghiên cứu của Trần Thị Thắm Một số yếu tố liên quan đến thực hành (2010) [6]. Nhưng lại có sự khác nhau giữa nhóm chăm sóc SKSS của đối tượng nghiên cứu. thứ 2 trong nghiên cứu này, nhóm 40 – 49 tuổi Cũng giống như mối liên quan với kiến thức (35.7%), sau đó đến nhóm 20 -29 tuổi (chiếm SKSS, có mối liên quan giữa nhóm tuổi, nghề 16,4%). Đối tượng tham gia nghiên cứu ở nhóm nghiệp, tuổi kết hôn với thực hành chăm sóc dưới 20 tuổi, chiếm tỷ lệ thấp nhất (0,8%). SKSS của ĐTNC. Có mối liên quan giữa tuổi với Nhóm đối tượng trình độ học vấn từ THCN trở thực hành về chăm sóc SKSS. Nhóm đối tượng lên chiếm 11,2%, nhóm cao nhất là THCS (chiếm nghiên cứu ở độ tuổi 30-39 có thực hành tốt về 52,1%), xếp thứ 2 là nhóm THPT( 36,2%) (bảng SKSS cao gấp 1.9 lần so với nhóm tuổi ≤ 29 và 3). So với nghiên cứu của Trần Thị Thắm( 2010), gấp 1.47 lần nhóm tuổi ≥ 40 tuổi, điều này có ý trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu còn nghĩa thống kê p= 0,03. Lý giải về điều này, 281

vietnam medical journal n02 - DECEMBER - 2021 theo tôi là do phụ nữ ở nhóm tuổi 30-39 lúc này nghề nghiệp (công chức, viên chức), tuổi (30- hầu như đã sinh đủ từ 1-2 con, con cái đã lớn 39), khả năng tiếp cập dịch vụ là những yếu tố hơn nên học có điều kiện quan tâm, chăm sóc có liên quan đến thực hành CSSKSS tốt hơn so sức khỏe nói chung và SKSS nói riêng nhiều hơn với các nhóm khác. nên mức độ thực hành cao hơn. Kiến nghị. Cần nâng cao kiến thức đặc biệt Mối liên quan giữa nghề nghiệp với thực hành là về SKSS, chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao chăm sóc SKSS của ĐTNC Đối với công chức, chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản viên chức có thực hành về chăm sóc SKSS cao cho phụ nữ vùng nông thôn. gấp 3,7 lần nhóm công nhân, cao gấp 1,9 lần các nhóm khác. Có mối liên quan giữa tuổi kết TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo chính trị số 17-BC/ĐU ngày 18/5/2020, hôn với thực hành về chăm sóc SKSS. Độ tuổi trình Đại hội Đảng bộ xã Đại Sơn lần thứ nhất, kết hôn từ 20-25 tuổi có thực hành tốt hơn 2,02 nhiệm kỳ 2020- 2025. lần độ tuổi kết hôn dưới 20 tuổi, cao gấp 2,1 lần 2. Báo cáo thống kê DS - KHHGĐ năm 2020, số so với độ tuổi kết hôn trên 25 tuổi. Kết quả chỉ 56/BC- TTYT ngày 12/1/2021 của Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ. ra mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa khả 3. Bộ Y tế (2001), Chiến lược Quốc gia về CSSKSS năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc SKSS và thực giai đoạn 2001 – 2010, Hà Nội. hành chăm sóc sức khỏe sinh sản của đối tượng 4 . Bùi Thị Thu Hà (2008), Sức khỏe sinh sản, Nhà nghiên cứu (p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-mot-so-yeu-to-lien-quan-den-kien-thuc-va-thuc-hanh-ve-cham-soc-suc-khoe-sinh-san-cua-phu--2504672.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY