Những điều cần biết để làm mẹ an toàn: Phần 1

Những điều cần biết để làm mẹ an toàn: Phần 1
  • Mã tin : 1650
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Cuốn sách Làm mẹ an toàn được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây trình bày các nội dung liên quan tới vấn đề làm mẹ an toàn trong các giai đoạn tiền mang thai và mang thai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Những điều cần biết để làm mẹ an toàn: Phần 1

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT; Số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội ĐT: 080.49221 Fax: 080.49222 Email: suthat@nxbctqg.vn Website: www.nxbctqg.vn TÌM ĐỌC SÁCH GS.TSKH. Hoàng Tích Huyền LÀM MẸ - CẨN THẬN VỚI TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC Thầy thuốc ưu tú, BS. Quách Tuấn Vinh LÀM MẸ AN TOÀN AN TOÀN - THỰC PHẨM VỚI BỆNH UNG THƯ PGS.TS.BSCC. Trần Đình Toán - ĂN UỐNG - PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH Ở NGƯỜI CÓ TUỔI NHÀ XUẤT BẢN SÁCH KHÔNG BÁN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Héi ®ång chØ ®¹o xuÊt b¶n Chñ tÞch Héi ®ång PGS. TS. PH¹m v¨n linh Phã Chñ tÞch Héi ®ång ph¹m chÝ thμnh Thμnh viªn trÇn quèc d©n TS. nguyÔn ®øc tμi ts. nguyÔn an tiªm nguyÔn vò thanh h¶o

Lêi nhμ xuÊt b¶n Mang thai an toμn vμ sinh con kháe m¹nh, th«ng minh lμ mong muèn cña hÇu hÕt phô n÷, ®Æc biÖt lμ nh÷ng ng−êi phô n÷ trong ®é tuæi sinh ®Î. §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®−îc mong muèn nμy, nh÷ng ng−êi phô n÷ trong ®é tuæi sinh ®Î vμ c¸n bé y tÕ lμm c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n cÇn ®−îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n liªn quan tíi vÊn ®Ò lμm mÑ an toμn. Nh÷ng kiÕn thøc ®ã sÏ gióp ng−êi phô n÷ biÕt c¸ch tù ch¨m sãc b¶n th©n trong c¸c giai ®o¹n tr−íc khi mang thai, trong khi mang thai, trong qu¸ tr×nh sinh në vμ sau khi sinh në; biÕt c¸ch ch¨m sãc bÐ trong nh÷ng giai ®o¹n ®Çu sau sinh vμ ®Æc biÖt cã thÓ nhËn thøc, xö trÝ kÞp thêi nh÷ng tai biÕn, rñi ro th−êng gÆp trong qu¸ tr×nh mang thai, sinh në vμ sau sinh; ®ång thêi còng cung cÊp thªm kiÕn thøc cho c¸n bé y tÕ cÊp c¬ së trong qu¸ tr×nh gióp ®ì, ch¨m sãc, h−íng dÉn phô n÷ lμm mÑ an toμn. Lμ mét trong t¸m néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n, ®ång thêi còng lμ mét néi dung quan träng trong chiÕn l−îc ch¨m sãc søc kháe bμ mÑ vμ trÎ em trªn toμn cÇu, lμm mÑ an toμn lμ c¸c ho¹t ®éng nh»m b¶o ®¶m søc kháe vμ cuéc sèng cho bμ mÑ vμ trÎ s¬ sinh, nh»m gi¶m tèi thiÓu tû lÖ tai biÕn s¶n khoa, gi¶m t×nh tr¹ng tö vong mÑ 5

vμ tö vong s¬ sinh. Lμm mÑ an toμn hiÖn nay ®ang nhËn ®−îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi (WTO) vμ nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi, trong ®ã cã ViÖt Nam. Víi mong muèn gãp phÇn n©ng cao kiÕn thøc vÒ lμm mÑ an toμn cho phô n÷ trong ®é tuæi sinh ®Î vμ c¸c c¸n bé y tÕ lμm c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n cÊp c¬ së, Nhμ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt xuÊt b¶n cuèn s¸ch Lμm mÑ an toμn do tËp thÓ c¸c b¸c sÜ giμu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n biªn so¹n. Néi dung cña cuèn s¸ch ®−îc kÕt cÊu thμnh ba phÇn, trong ®ã phÇn thø nhÊt vμ phÇn thø hai tr×nh bμy c¸c néi dung liªn quan tíi vÊn ®Ò lμm mÑ an toμn trong c¸c giai ®o¹n tiÒn mang thai vμ mang thai, giai ®o¹n chuyÓn d¹ vμ ngay sau sinh; phÇn thø ba ph©n tÝch c¸c nguy c¬, tai biÕn th−êng gÆp trong qu¸ tr×nh mang thai, chuyÓn d¹, ngay sau sinh vμ c¸ch xö trÝ c¸c nguy c¬, tai biÕn ®ã. MÆc dï tËp thÓ t¸c gi¶ vμ Nhμ xuÊt b¶n ®· rÊt cè g¾ng, song cuèn s¸ch khã tr¸nh khái cßn khiÕm khuyÕt, Nhμ xuÊt b¶n rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña b¹n ®äc ®Ó hoμn thiÖn néi dung cuèn s¸ch trong lÇn xuÊt b¶n sau. Xin giíi thiÖu cuèn s¸ch cïng b¹n ®äc. Th¸ng 8 n¨m 2016 NHμ XUÊT B¶N CHÝNH TRÞ QUèC GIA Sù THËT 6

Giai ®o¹n tiÒn mang thai vμ mang thai 7

8

T− vÊn vμ Ch¨m sãc søc kháe tr−íc khi mang thai Søc kháe cña ng−êi phô n÷ trong thêi gian mang thai phô thuéc rÊt nhiÒu vμo giai ®o¹n chuÈn bÞ tr−íc ®ã. Ng−êi phô n÷ tr−íc khi mang thai nªn ®−îc t− vÊn, th¨m kh¸m vμ ch¨m sãc søc kháe nh»m gióp ph¸t hiÖn nh÷ng nguy c¬ ¶nh h−ëng xÊu tíi thai kú, tõ ®ã gióp ng−êi mÑ kháe m¹nh trong khi mang thai, sinh ®Î an toμn, con kháe m¹nh vμ th«ng minh, h¹n chÕ nh÷ng tai biÕn lóc mang thai vμ khi sinh. 1. T− vÊn tr−íc khi mang thai 1.1. Môc ®Ých T− vÊn tr−íc khi mang thai nh»m môc ®Ých thay ®æi hμnh vi, khuyÕn khÝch, thóc ®Èy nh÷ng viÖc cÇn lμm cho phô n÷ trong løa tuæi sinh ®Î ®Ó chuÈn bÞ søc kháe tèt tr−íc khi mang thai. Th«ng qua t− vÊn tr−íc khi mang thai, ng−êi phô n÷ sÏ quyÕt ®Þnh cã mang thai hay kh«ng vμ mang thai vμo thêi ®iÓm nμo lμ thÝch hîp. 1.2. Néi dung 1.2.1. T− vÊn tiÒn thai T− vÊn tiÒn thai ph¶i ®−îc tiÕn hμnh tr−íc khi ng−êi phô n÷ cã thai d−íi sù trî gióp cña c¸c xÐt nghiÖm cËn l©m sμng nh»m x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n g©y dÞ tËt bÈm sinh. Cã 4 nguyªn nh©n g©y dÞ tËt bÈm sinh: 9

- Nguyªn nh©n do di truyÒn: dÞ tËt bÈm sinh do yÕu tè di truyÒn ®−îc chia thμnh hai lo¹i: do ®ét biÕn nhiÔm s¾c thÓ vμ ®ét biÕn ®¬n gen. - Nguyªn nh©n do m«i tr−êng: c¸c nh©n tè ®éc h¹i cña m«i tr−êng cã thÓ t¸c ®éng vμ g©y ra dÞ tËt bÈm sinh cho thai nhi. Cã thÓ chia c¸c t¸c nh©n ®ã thμnh c¸c nhãm sau: + Nhãm c¸c t¸c nh©n vËt lý: ChÊt phãng x¹ cã thÓ g©y s¶y thai, thai chÕt l−u, dÞ tËt bÈm sinh èng thÇn kinh, dÞ tËt n·o nhá, mï, lïn, ¶nh h−ëng ®Õn hÖ thÇn kinh. Tia r¬nghen, gamma, tia tö ngo¹i lμm rèi lo¹n sù ph¸t triÓn h×nh th¸i c¸c c¬ quan cña ph«i thai. + Nhãm c¸c t¸c nh©n hãa häc: c¸c chÊt hãa häc cã thÓ g©y nªn c¸c dÞ tËt bÈm sinh nh− dÞ tËt cña c¸c chi, m¾t, mÆt vμ miÖng. - Nguyªn nh©n do c¸c t¸c nh©n sinh vËt häc: + NÕu ng−êi mÑ trong khi mang thai bÞ nhiÔm c¸c lo¹i virót nh−: cytomegalovirus, herpes symplex, HIV, lymphocytic, rubella, thñy ®Ëu, cóm th× ®øa trÎ khi sinh ra cã thÓ m¾c c¸c dÞ tËt bÈm sinh ë hÖ thÇn kinh, hÖ tim m¹ch, v«i hãa trong n·o, ®iÕc, chËm ph¸t triÓn trÝ tuÖ, gan to, l¸ch to, thiÕu m¸u. + NÕu ng−êi mÑ trong khi mang thai bÞ nhiÔm vi khuÈn, ký sinh trïng nh− vi khuÈn giang mai, chlamydia trachomatis, toxoplasmosis... th× ®øa trÎ khi sinh ra sÏ bÞ vμng da, hë m«i, gan to, l¸ch to, m¾t nhá, thiÕu m¸u, viªm c¬ tim, viªm cÇu thËn,... - Nguyªn nh©n di truyÒn ®a yÕu tè: lμ nguyªn nh©n g©y dÞ tËt bÈm sinh cã sù phèi hîp gi÷a 10

nguyªn nh©n do di truyÒn vμ nguyªn nh©n do m«i tr−êng. C¸c dÞ tËt bÈm sinh do nguyªn nh©n nμy g©y ra th−êng cã tÝnh chÊt gia ®×nh nh− dÞ tËt bÈm sinh tim m¹ch, dÞ tËt èng thÇn kinh, hë m«i vμ vßm miÖng, hÑp m«n vÞ, bμn ch©n vÑo, trËt khíp h¸ng. 1.2.2. T− vÊn mét sè bÖnh cÇn kh¸m tr−íc khi mang thai a. ThiÕu m¸u ThiÕu m¸u do thiÕu s¾t trong khi cã thai lμ nguyªn nh©n trùc tiÕp vμ gi¸n tiÕp g©y tö vong ë ng−êi mÑ nhiÒu nhÊt. §èi víi thai nhi, ng−êi mÑ bÞ thiÕu m¸u do thiÕu s¾t sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c©n nÆng g©y nªn trÎ nhÑ c©n, suy thai vμ ng¹t thai. Nguyªn nh©n g©y thiÕu m¸u ë ng−êi mÑ chñ yÕu do chÕ ®é dinh d−ìng kÐm, rèi lo¹n ®−êng tiªu hãa, m¾c c¸c bÖnh vÒ m¸u, phæ biÕn lμ c¸c bÖnh liªn quan ®Õn giun s¸n vμ nhiÔm trïng. §Ó ®Ò phßng bÖnh thiÕu m¸u th× ngay tr−íc khi mang thai ng−êi mÑ cÇn thùc hiÖn c¶i thiÖn chÕ ®é ¨n, ®iÒu trÞ c¸c bÖnh vÒ ®−êng tiªu hãa, tÈy giun.... b. BÖnh tim m¹ch vμ huyÕt ¸p cao Trong qu¸ tr×nh mang thai, tim cña ng−êi mÑ sÏ ph¶i lμm viÖc nhiÒu h¬n v× khèi l−îng tuÇn hoμn t¨ng, thai ph¸t triÓn ®Èy c¬ hoμnh lªn cao g©y khã thë, do ®ã ng−êi mÑ khi mang thai mμ m¾c c¸c bÖnh vÒ tim m¹ch vμ huyÕt ¸p cao sÏ dÉn ®Õn thai bÞ suy dinh d−ìng, ®Î non vμ cã thÓ bÞ chÕt l−u. V× vËy, tr−íc ng−êi mÑ khi cã thai, cÇn ph¶i kh¸m tim m¹ch vμ huyÕt ¸p. NÕu ph¸t hiÖn bÖnh tim m¹ch 11

vμ huyÕt ¸p cao th× cÇn tiÕn hμnh ®iÒu trÞ tÝch cùc vμ khi quyÕt ®Þnh cã thai ph¶i tu©n theo sù chÈn ®o¸n, h−íng dÉn cña c¸c b¸c sÜ chuyªn khoa. c. BÖnh sèt rÐt Ng−êi mÑ bÞ sèt rÐt trong khi mang thai sÏ g©y cho thai bÞ thiÕu m¸u, s¶y thai, ®Î non, thai chËm ph¸t triÓn vμ trÎ sinh ra cã thÓ bÞ sèt rÐt bÈm sinh. V× vËy, ph¶i ®iÒu trÞ dù phßng cho phô n÷ trong løa tuæi sinh ®Î sèng trong vïng cã dÞch sèt rÐt. d. BÖnh b−íu cæ Nguyªn nh©n g©y nªn bÖnh b−íu cæ lμ do sù thiÕu hôt néi tiÕt tuyÕn gi¸p, bÖnh nμy th−êng gÆp ë phô n÷ nhiÒu h¬n lμ nam giíi. Khi cã thai cÇn nhiÒu Ièt, tuyÕn gi¸p cã thÓ to lªn ®Ó b¶o ®¶m s¶n xuÊt néi tiÕt theo nhu cÇu cña thai. Víi nh÷ng ng−êi ®· thiÕu Ièt mμ kh«ng ®−îc ®iÒu trÞ thÝch hîp th× khi mang thai dÔ bÞ s¶y thai, thai chÕt l−u hoÆc thai dÔ bÞ c¸c dÞ tËt bÈm sinh nh− ch©n tay ng¾n, ng−êi lïn, tho¸t vÞ rèn, kÐm ph¸t triÓn vÒ trÝ tuÖ. V× vËy, nh÷ng ng−êi bÞ bÖnh b−íu cæ ph¶i ®−îc ®iÒu trÞ tr−íc khi cã thai vμ phô n÷ trong løa tuæi sinh ®Î ph¶i cã chÕ ®é ¨n uèng hîp lý ®Ó ®Ò phßng bÖnh b−íu cæ. Ngoμi nh÷ng bÖnh nªu trªn, cßn cã mét sè bÖnh cã thÓ ¶nh h−ëng tíi thai nhi nªn tr−íc khi mang thai cÇn ph¶i chó ý nh−: bÖnh ®éng kinh, bÖnh tiÓu ®−êng phô thuéc insulin,... 1.2.3. T− vÊn vÒ dinh d−ìng T− vÊn vÒ dinh d−ìng lμ mét néi dung quan träng cã lîi cho søc kháe cña ng−êi phô n÷ vμ sù 12

ph¸t triÓn cña bμo thai. Nh÷ng ng−êi phô n÷ cã chÕ ®é ¨n thiÕu dinh d−ìng tr−íc khi mang thai sÏ cã nguy c¬ sinh con nhÑ c©n. ThiÕu dinh d−ìng khi mang thai cã thÓ lμm thai nhi chËm ph¸t triÓn, suy thai, tû lÖ tö vong cña trÎ khi sinh cao. Khi thiÕu c¸c chÊt phètpho (P), magie (Mg) vμ c¸c yÕu tè vi l−îng kh¸c cã thÓ dÉn ®Õn biÕn d¹ng bé x−¬ng vμ xuÊt hiÖn cßi x−¬ng bÈm sinh. §èi víi ng−êi mÑ thiÕu dinh d−ìng sÏ kh«ng an toμn trong khi mang thai vμ trong khi sinh në nh− lμm t¨ng nguy c¬ héi chøng tiÒn s¶n giËt vμ s¶n giËt, thiÕu m¸u, b¨ng huyÕt sau sinh... Do ®ã phô n÷ tr−íc khi mang thai vμ trong qu¸ tr×nh mang thai cÇn hÕt søc chó ý ®Õn chÕ ®é dinh d−ìng trong b÷a ¨n h»ng ngμy b¶o ®¶m cung cÊp ®ñ n¨ng l−îng, protein, chÊt bÐo, c¸c lo¹i muèi kho¸ng vμ s¾t,... 2. Ch¨m sãc søc kháe tr−íc khi mang thai - B¶o ®¶m dinh d−ìng ®Çy ®ñ cho phô n÷ tr−íc khi mang thai. Thùc hiÖn chÕ ®é ¨n hîp lý, ®a d¹ng, ®ñ 4 nhãm thùc phÈm (®¹m, mì, ®−êng, vitamin) nh»m ®¹t chØ sè khèi c¬ thÓ (BMI) b×nh th−êng tõ 18,5-24 hoÆc c©n nÆng Ýt nhÊt trªn 40 kg trë lªn. - Uèng bæ sung acid folic 400 mcg h»ng ngμy Ýt nhÊt trong 3 th¸ng tr−íc khi mang thai vμ viªn ®a vi chÊt ®Ó ®Ò phßng thiÕu m¸u do thiÕu s¾t vμ thiÕu vi chÊt. - Sö dông muèi Ièt vμ bét canh Ièt h»ng ngμy. - TiÕn hμnh tÈy giun theo t− vÊn cña b¸c sÜ chuyªn khoa. 13

- Tiªm v¾c xin phßng uèn v¸n cho phô n÷ tõ 15 ®Õn 35 tuæi theo quy ®Þnh. - Nªn tiªm phßng cóm, rubella cho phô n÷ tr−íc khi cã thai Ýt nhÊt 3 th¸ng. - Thùc hiÖn chÕ ®é lao ®éng vμ nghØ ng¬i hîp lý, tr¸nh tiÕp xóc víi c¸c chÊt ®éc h¹i. - Kh¸m néi khoa ®Þnh kú h»ng n¨m vμ ®iÒu trÞ c¸c bÖnh huyÕt ¸p, tim m¹ch vμ c¸c bÖnh kinh niªn (bÖnh tiÓu ®−êng vμ mét sè bÖnh kh¸c), ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng mang thai vμ sinh con kháe m¹nh. - Kh¸m phô khoa ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn vμ ®iÒu trÞ thÝch hîp c¸c bÖnh phô khoa, viªm nhiÔm ®−êng sinh s¶n vμ bÖnh l©y truyÒn qua ®−êng t×nh dôc. - CÇn trang bÞ kiÕn thøc lμm mÑ vμ kü n¨ng ch¨m sãc con nh− kiÕn thøc nu«i con b»ng s÷a mÑ, ch¨m sãc vó tr−íc khi cã thai vμ c¸c bÖnh liªn quan ®Õn vó sau khi sinh con nh− vó bÞ c−¬ng ®au, t¾c tia s÷a, viªm, ¸p xe vó. - Khi ng−êi phô n÷ muèn cã thai, cã thÓ h−íng dÉn cho hä x¸c ®Þnh thêi gian cã kh¶ n¨ng thô thai cao nhÊt theo chu kú kinh nguyÖt, lËp ®å thÞ biÓu diÔn nhiÖt ®é c¬ thÓ vμ chó ý ®Õn viÖc tiÕt chÊt nhÇy ©m ®¹o; cßn ng−êi ng−êi chång nªn mÆc nh÷ng quÇn ¸o réng r·i kh«ng bÞ chËt hoÆc kh«ng bÞ nãng th× tinh hoμn sÏ s¶n xuÊt nhiÒu tinh trïng, lμm t¨ng kh¶ n¨ng thô thai. 14

T− vÊn vμ CH¡M SãC SøC KHáE KHI MANG THAI 1. Môc ®Ých Thùc hiÖn t− vÊn vμ ch¨m sãc søc kháe cho phô n÷ khi mang thai nh»m môc ®Ých: - Gióp thai phô ®−îc kháe m¹nh ®Ó c¶ mÑ vμ con ph¸t triÓn b×nh th−êng trong suèt thêi kú thai nghÐn. - Gióp ph¸t hiÖn sím c¸c nguy c¬ vμ tai biÕn cã thÓ cã trong qu¸ tr×nh thai nghÐn ®Ó kÞp thêi ®i kh¸m vμ xö lý. - Gióp thai phô biÕt c¸ch tù theo dâi b¶n th©n vμ sù ph¸t triÓn cña thai nhi, biÕt ®iÒu nªn lμm, nªn tr¸nh ®Ó qu¸ tr×nh thai nghÐn ®−îc an toμn ë møc cao nhÊt. - Gióp cho viÖc sinh ®Î cña thai phô ®−îc an toμn nhÊt. - Gióp thai phô biÕt c¸ch nu«i con, ch¨m sãc con vμ tù ch¨m sãc søc kháe cña hä, kÓ c¶ c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai sau khi sinh tèt nhÊt. - Gãp phÇn gi¶m tai biÕn tr−íc sinh, trong sinh vμ sau sinh, gi¶m tö vong mÑ vμ trÎ s¬ sinh. 2. T− vÊn khi mang thai 2.1. Nh÷ng néi dung t− vÊn chung - CÇn nãi râ cho ng−êi mang thai biÕt sù cÇn thiÕt ph¶i kh¸m thai ®Þnh kú. Môc ®Ých: 15

+ KiÓm tra xem thai cã ph¸t triÓn b×nh th−êng kh«ng. + Xem xÐt c¬ thÓ ng−êi mÑ cã t−¬ng thÝch víi qu¸ tr×nh mang thai kh«ng. + Ph¸t hiÖn nh÷ng nguy c¬ cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh thai nghÐn. + X©y dùng vμ lùa chän kÕ ho¹ch chän n¬i sinh an toμn nhÊt. - CÇn nãi râ sè lÇn kh¸m thai tèi thiÓu (ba lÇn cho mét kú thai nghÐn) nÕu mäi ®iÒu diÔn ra b×nh th−êng. NÕu cã bÊt kú diÔn biÕn bÊt th−êng th× cÇn ph¶i ®Õn c¬ së y tÕ chuyªn khoa ngay. - CÇn nh¾c thai phô ®Õn kh¸m lÇn sau ®óng hÑn. - CÇn gi¶i thÝch râ nÕu sau khi kh¸m, thai phô biÕt ®−îc thai ph¸t triÓn b×nh th−êng th× ®ã lμ ®iÒu mõng chø kh«ng ph¶i lμ lý do ®Ó kh«ng ®Õn kh¸m ®Þnh kú lÇn sau. - CÇn cho thai phô biÕt nh÷ng dÊu hiÖu bÊt th−êng cÇn ®i kh¸m ngay v× ®ã lμ nh÷ng nguy c¬ cã thÓ g©y nguy hiÓm cho c¶ mÑ vμ thai nhi, nh−: ra m¸u, ra n−íc èi, ®au bông tõng c¬n, cã c¬n ®au bông d÷ déi, sèt, khã thë, nhøc ®Çu, hoa m¾t, phï nÒ, ®i tiÓu Ýt, t¨ng c©n qu¸ nhanh, thai nhi ®¹p yÕu hay kh«ng ®¹p,... - T− vÊn cho thai phô biÕt râ lîi Ých cña dinh d−ìng, gióp hä hiÓu dinh d−ìng tèt sÏ gióp cho ng−êi mÑ: n©ng cao søc ®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ, kh«ng bÞ thiÕu m¸u nÆng khi mang thai v× khi mang thai 16

do khèi l−îng m¸u t¨ng lªn nh−ng trong ®ã phÇn t¨ng vÒ hång cÇu kh«ng t−¬ng xøng víi møc t¨ng vÒ huyÕt t−¬ng nªn ng−êi phô n÷ nμo khi cã thai còng Ýt nhiÒu bÞ thiÕu m¸u. Ngay khi cßn trong tö cung, thai suy dinh d−ìng sÏ dÔ bÞ s¶y thai, trÎ sinh ra cã thÓ bÞ chËm ph¸t triÓn vÒ trÝ tuÖ, cã tû lÖ tö vong cao h¬n so víi trÎ kh¸c. - T− vÊn cho thai phô biÕt nh÷ng dÊu hiÖu chÝnh cña cuéc chuyÓn d¹, nh−: ®au bông tõng c¬n, ra chÊt nhμy hång,... khi ®ã thai phô cÇn ®Õn ngay c¬ së y tÕ ®Ó sinh. 2.2. T− vÊn nu«i con b»ng s÷a mÑ - T− vÊn cho c¸c bμ mÑ biÕt nh÷ng lîi Ých cña viÖc nu«i cßn b»ng s÷a mÑ. - T− vÊn cho c¸c bμ mÑ c¸c kü thuËt vÒ nu«i con b»ng s÷a mÑ. - T− vÊn cho c¸c bμ mÑ c¸ch gi÷ g×n nguån s÷a mÑ, c¸ch vÖ sinh vó. 2.3. T− vÊn trong nh÷ng hoμn c¶nh ®Æc biÖt 2.3.1. Cã thai lÇn ®Çu Khi cã thai lÇn ®Çu, c¸c thai phô th−êng ch−a cã kinh nghiÖm, thiÕu kiÕn thøc thùc tÕ, dÔ lo l¾ng, thËm chÝ sî h·i, nhÊt lμ khi hä nghÜ ®Õn viÖc sinh ®Î sau nμy. Nh÷ng ®iÒu trªn sÏ g©y t©m lý kh«ng tèt cho thai phô khi mang thai, do ®ã ®èi víi ng−êi míi mang thai lÇn ®Çu, nh÷ng t− vÊn cña c¸n bé y tÕ cã ý nghÜa rÊt quan träng. Néi dung t− vÊn cÇn tËp trung vμo c¸c vÊn ®Ò sau: 17

- Cã thai vμ sinh ®Î lμ nh÷ng hiÖn t−îng tù nhiªn, b×nh th−êng. - CÇn hiÓu râ lîi Ých cña viÖc ®i kh¸m thai th−êng xuyªn. - Sè lÇn kh¸m thai ®Þnh kú vμ nh÷ng khi cã dÊu hiÖu bÊt th−êng. - VÊn ®Ò dinh d−ìng, chÕ ®é lao ®éng, nghØ ng¬i vμ sinh ho¹t, c¶ vÒ sinh ho¹t t×nh dôc. - BiÕt ngμy dù kiÕn sinh ®Ó cã sù chuÈn bÞ cho cuéc chuyÓn d¹ (ngμy sinh trong thùc tÕ cã thÓ dao ®éng tr−íc hoÆc sau 2 tuÇn so víi ngμy dù kiÕn). - BiÕt n¬i dù kiÕn sinh (tïy theo sù lùa chän cña thai phô, gia ®×nh thai phô vμ t×nh tr¹ng thai nghÐn cã nguy c¬ cao hay kh«ng). - CÇn chuÈn bÞ kü cho viÖc nu«i con b»ng s÷a mÑ, tù ch¨m sãc b¶n th©n, kÓ c¶ biÖn ph¸p tr¸nh thai vμ ch¨m sãc con sau nμy. 2.3.2. Thai ngoμi ý muèn (ngoμi kÕ ho¹ch) - NÕu thai phô muèn ph¸ thai: t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn vμ chän thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó thñ thuËt ®−îc thùc hiÖn sím, dÔ dμng vμ an toμn nhÊt. - NÕu thai phô muèn gi÷ thai: cÇn t− vÊn nh− mäi tr−êng hîp cã thai kh¸c vμ nªn nhÊn m¹nh ®Õn vai trß, tr¸ch nhiÖm cña gia ®×nh ®èi víi lÇn thai nghÐn nμy. - Dï ph¸ thai hay gi÷ l¹i thai th× thai phô cÇn ph¶i ®−îc t− vÊn vÒ c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai ®Ó ¸p dông sau nμy. NÕu tr−íc lÇn cã thai nμy hä vÉn ®ang dïng mét biÖn ph¸p tr¸nh thai nμo ®ã (bÞ vì 18

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nhung-dieu-can-biet-de-lam-me-an-toan-phan-1-2527510.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY