Những điều cần biết để làm mẹ an toàn: Phần 2

Những điều cần biết để làm mẹ an toàn: Phần 2
  • Mã tin : 1651
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách phân tích các nguy cơ, tai biến thường gặp trong quá trình mang thai, chuyển dạ, ngay sau sinh và cách xử trí các nguy cơ, tai biến đó. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Nội dung Text: Những điều cần biết để làm mẹ an toàn: Phần 2

CH¡M SãC Bμ MÑ Vμ TRÎ S¥ SINH TRONG 6 TUÇN §ÇU sau sinh 1. Néi dung ch¨m sãc 1.1. §èi víi bμ mÑ - Sau mçi lÇn ®¹i, tiÓu tiÖn ph¶i röa s¹ch hoÆc lau ©m hé. - Cã thÓ t¾m h»ng ngμy b»ng n−íc Êm. - QuÇn ¸o ph¶i réng r·i, s¹ch sÏ, thÊm må h«i. - ChÕ ®é ¨n ®ñ chÊt ®Ó cã ®ñ s÷a cho con bó. - Cho con bó ®Òu ®Æn. - Sau 1 tuÇn cã thÓ lμm c¸c viÖc nhÑ, tr¸nh lμm viÖc nhiÒu, lao ®éng nÆng g©y sa sinh dôc. - NÕu cã ®iÒu kiÖn nªn lμm c¸c ®éng t¸c thÓ dôc gióp phôc håi c¬ bông, c¬ tÇng sinh m«n, tr¸nh t¸o bãn, gióp ¨n ngon. - Quan hÖ t×nh dôc: nªn tr¸nh trong 6 tuÇn ®Çu v× dÔ g©y nhiÔm khuÈn, sang chÊn. - CÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tr¸nh thai sím. - CÇn nh¾c nhë bμ mÑ vμ gia ®×nh ®−a trÎ ®i tiªm chñng theo ®óng lÞch. 1.2. §èi víi trÎ s¬ sinh Ch¨m sãc trÎ trong vßng 6 tuÇn ®Çu sau sinh chñ yÕu ®−îc thùc hiÖn ë nhμ. C¸n bé y tÕ cÇn h−íng dÉn ng−êi mÑ c¸ch ch¨m sãc. Néi dung ch¨m sãc: - C¸ch ch¨m sãc gièng nh− trong phÇn ch¨m sãc trÎ trong tuÇn ®Çu sau ®Î, bao gåm: 86

+ Ch¨m sãc chung h»ng ngμy. + Nu«i con b»ng s÷a mÑ hoμn toμn. + Ch¨m sãc m¾t. + Ch¨m sãc rèn: rèn rông vμo ngμy thø 7-10, liÒn sÑo kho¶ng vμo ngμy thø 45. + VÖ sinh th©n thÓ vμ ch¨m sãc da. + Theo dâi trÎ: mμu da, nhÞp thë, nhÞp tim, th©n nhiÖt, t×nh tr¹ng bó mÑ, rèn vμ vïng quanh rèn. - §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng xem trÎ cã ph¸t triÓn b×nh th−êng kh«ng: kiÓm tra c©n nÆng, theo dâi t¨ng c©n, ph¸t hiÖn sím c¸c bÊt th−êng vÒ ®−êng thÝnh gi¸c. - TrÎ cã c¸c t×nh tr¹ng ®Æc biÖt nh− ®Î non, c¸c vÊn ®Ò vÒ nu«i d−ìng, dÞ tËt,... cÇn ph¶i ®−îc ch¨m sãc theo dâi ®Æc biÖt. - Khi trÎ ®−îc 6 tuÇn tuæi: tiªm v¾cxin BH - UV - HG, uèng v¾cxin b¹i liÖt vμ tiªm nh¾c l¹i viªm gan B. 2. C¸c bÊt th−êng vμ c¸ch xö trÝ - §èi víi bμ mÑ: + NÕu thiÕu m¸u: ®iÒu trÞ thiÕu m¸u. + NÕu bÞ nhiÔm khuÈn: dïng kh¸ng sinh theo chØ ®Þnh cña b¸c sÜ ®Ó chèng nhiÔm khuÈn. + NÕu bÞ c−¬ng vó vμ nøt nóm vó: cÇn kiÓm tra vμ ®¸nh gi¸ vÒ c¸c b÷a bó cña trÎ. + NÕu cã bÊt th−êng nμo kh¸c cÇn chuyÓn ngay ®Õn c¬ së y tÕ n¬i gÇn nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng vμ h−íng xö lý c¸c b−íc tiÕp theo. 87

- §èi víi trÎ s¬ sinh: + NÕu cã bÊt th−êng nμo kh¸c cÇn chuyÓn ngay ®Õn c¬ së y tÕ n¬i gÇn nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng vμ h−íng xö lý c¸c b−íc tiÕp theo. + NÕu trÎ kh«ng t¨ng c©n: cÇn ®¸nh gi¸ l¹i b÷a bó cña trÎ, khÈu phÇn vμ chÊt l−îng b÷a ¨n cña ng−êi mÑ còng nh− chÕ ®é nghØ ng¬i vμ lμm viÖc cña ng−êi mÑ. 88

C¸c nguy c¬, tai biÕn th−êng gÆp trong qu¸ tr×nh mang thai, chuyÓn d¹ vμ ngay sau sinh 89

90

THAI NGHÐN Cã NGUY C¥ CAO Thai nghÐn cã nguy c¬ cao lμ t×nh tr¹ng thai nghÐn cã kh¶ n¨ng g©y tai biÕn ®èi víi søc kháe vμ tÝnh m¹ng cña bμ mÑ, thai nhi vμ trÎ s¬ sinh trong qu¸ tr×nh mang thai, trong chuyÓn d¹ vμ trong thêi kú ®Çu sau sinh. YÕu tè nguy c¬ cao lμ nh÷ng dÊu hiÖu hoÆc triÖu chøng gîi ý cho biÕt lÇn thai nghÐn hoÆc sinh ®Î nμy cã thÓ x¶y ra tai biÕn cho bμ mÑ vμ thai nhi. ViÖc ph¸t hiÖn sím c¸c yÕu tè nguy c¬ cao gióp tiªn l−îng vμ xö trÝ kÞp thêi nh»m b¶o toμn tÝnh m¹ng cho bμ mÑ vμ thai nhi. 1. Ph©n lo¹i c¸c yÕu tè nguy c¬ cao Cã thÓ ph©n chia c¸c yÕu tè nguy c¬ thμnh 5 nhãm chÝnh sau ®©y: 1.1. Nhãm nguy c¬ cao cã liªn quan tíi c¬ ®Þa cña thai phô - Tuæi cña thai phô: + D−íi 16 tuæi: dÔ bÞ ®Î khã, ®Î non, thai suy dinh d−ìng, tû lÖ tö vong chu sinh cao. + Trªn 35 tuæi: dÔ bÞ ®Î khã, nguy c¬ rèi lo¹n nhiÔm s¾c thÓ, s¬ sinh dÞ d¹ng, tö vong chu sinh cao. - ThÓ tr¹ng cña thai phô: qu¸ bÐo (trªn 70 kg) hoÆc qu¸ gÇy (d−íi 40 kg) còng lμ mét trong nh÷ng yÕu tè nguy c¬ cho thai phô trong cuéc ®Î. 91

- Nh÷ng bÊt th−êng vÒ gi¶i phÉu cña ®−êng sinh dôc nh− tö cung ®«i, tö cung hai sõng, v¸ch ng¨n tö cung... dÔ g©y ®Î non. 1.2. Nhãm nguy c¬ cao cã liªn quan tíi tiÒn sö bÖnh tËt cña thai phô - Cao huyÕt ¸p: nguy c¬ tai biÕn cho thai phô (tiÒn s¶n giËt nÆng, s¶n giËt; rau bong non; xuÊt huyÕt n·o) cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. - BÖnh thËn: nguy c¬ cao huyÕt ¸p m¹n dÉn tíi s¶n giËt, tiÒn s¶n giËt, suy thËn... - BÖnh ®¸i th¸o ®−êng (bÖnh tiÓu ®−êng): bÖnh sÏ nÆng lªn trong khi mang thai g©y ra c¸c biÕn chøng: t¨ng huyÕt ¸p, tiÒn s¶n giËt vμ s¶n giËt, s¶y thai vμ thai l−u, nhiÔm trïng tiÕt niÖu, ®Î non, ®a èi, thai to hoÆc thai chËm ph¸t triÓn trong tö cung, héi chøng suy h« hÊp cÊp s¬ sinh, t¨ng tû lÖ tö vong chu sinh, dÞ tËt bÈm sinh, h¹ ®−êng huyÕt s¬ sinh, h¹ canxi m¸u s¬ sinh,... - BÖnh tim: ®Æc biÖt lμ bÖnh tim cã biÕn chøng g©y tö vong cao. - BÖnh néi tiÕt: dÔ g©y biÕn chøng cho thai phô vμ thai nhi. - Rèi lo¹n hÖ miÔn dÞch, bÖnh t¹o keo. - BÖnh ¸c tÝnh: ung th− vó, ung th− cæ tö cung, ung th− buång trøng,... - BÖnh thiÕu m¸u: suy tuû, hång cÇu l−ìi liÒm. - BÖnh nhiÔm khuÈn cÊp hoÆc m¹n tÝnh: lao phæi, th−¬ng hμn,... - BÖnh l©y truyÒn qua ®−êng t×nh dôc: chlamydia trachomatis, herpes sinh dôc, HPV, lËu, giang mai, HIV. 92

- BÖnh do virus: viªm gan virus, rubella. - BÖnh do ký sinh trïng: sèt rÐt c¬n, trichomonas ©m ®¹o. - BÖnh n·o: viªm n·o, ®éng kinh, t©m thÇn,... - NhiÔm khuÈn niÖu - sinh dôc: tô cÇu, coli, proteus. - BÖnh di truyÒn cã tÝnh chÊt gia ®×nh nh−: ch¶y m¸u, tiÓu ®−êng, sinh ®«i, ®a thai. - BÖnh ngo¹i khoa: g·y x−¬ng chËu, bÖnh trÜ, t¹o h×nh bμng quang do chÊn th−¬ng,... 1.3. Nhãm nguy c¬ cao cã liªn quan tíi bÖnh vμ c¸c yÕu tè bÊt th−êng ph¸t sinh trong kú thai nμy Ch¼ng h¹n nh− n«n nÆng trong 3 th¸ng ®Çu, ch¶y m¸u ®−êng sinh dôc, chÊn th−¬ng, nhiÔm khuÈn ®−êng tiÕt niÖu, nhøc ®Çu, hoa m¾t, thai qu¸ ngμy sinh, thai kÐm ph¸t triÓn, c¸c ng«i thai kh«ng thuËn lîi, song thai, ®a thai, ®a èi, thiÕu èi, cao huyÕt ¸p, bÖnh sèt rÐt, cóm nÆng, bÖnh thiÕu m¸u, tiÒn s¶n giËt. 1.4. Nhãm nguy c¬ cao cã liªn quan tíi tiÒn sö s¶n khoa - S¶y thai liªn tiÕp nhiÒu lÇn: th−êng do bÊt th−êng cña hai vî chång, thiÓu n¨ng néi tiÕt, bÊt th−êng ë tö cung. - Thai chÕt l−u: th−êng do c¸c nguyªn nh©n nh−: u x¬ tö cung, bÖnh toμn th©n nh− t¨ng huyÕt ¸p, bÖnh thËn... - TiÒn sö ®Î non, con d−íi 2.500 g g©y nguy c¬ cho s¬ sinh. 93

- Ho¹t ®éng cña néi tiÕt sinh dôc kÐm dÔ g©y s¶y thai, ®Î non... - TiÒn sö ®Î b¨ng huyÕt. - TiÕn hμnh ®iÒu trÞ v« sinh trong thêi gian dμi. - BÊt ®ång nhãm m¸u ABO g©y nguy c¬ cho thai. - TiÒn sö s¶n giËt dÔ dÉn tíi s¶n giËt ë nh÷ng lÇn cã thai sau. - TrÎ dÞ d¹ng bÈm sinh, bÊt th−êng thÓ nhiÔm s¾c th× dÔ bÞ dÞ d¹ng ë c¸c lÇn sau. - TiÒn sö bÞ ®×nh chØ thai nghÐn th× lÇn cã thai nμy còng dÔ bÞ nguy c¬ ®ã. Ch¼ng h¹n nh− tiÒn sö ®×nh chØ thai nghÐn do tiÒn s¶n giËt nÆng th× thai lÇn nμy còng dÔ bÞ nh− vËy. - TiÒn sö phÉu thuËt lÊy thai dÔ cã nguy c¬ phÉu thuËt l¹i hoÆc tiÒn sö ®Î lÊy thai b»ng forceps, gi¸c kÐo... dÔ bÞ can thiÖp l¹i ë lÇn cã thai nμy. - C¸c lÇn ®Î qu¸ gÇn hoÆc qu¸ xa nhau. 1.5. Nhãm nguy c¬ cao cã liªn quan tíi yÕu tè x· héi Liªn quan tíi nhãm nμy, ph¶i kÓ ®Õn c¸c yÕu tè nh− gia c¶nh nghÌo ®ãi, tr×nh ®é v¨n hãa thÊp, ë xa c¬ së y tÕ, giao th«ng vËn t¶i kh«ng thuËn tiÖn,... TÊt c¶ nh÷ng yÕu tè trªn ®Òu lμ nh÷ng nguy c¬ cao cho thai kú cña mét phô n÷. 2. Kh¸m thùc thÓ ®Ó ph¸t hiÖn thai nghÐn cã nguy c¬ cao 2.1. Kh¸m thùc thÓ chung - §o chiÒu cao s¶n phô: nÕu s¶n phô cao d−íi 145 cm th× sÏ khã sinh. 94

- Kh¸m c©n nÆng: sè c©n t¨ng lªn mμ d−íi 20% träng l−îng khi cã thai lμ b×nh th−êng. - §o huyÕt ¸p. - Kh¸m da, niªm m¹c, kh¸m vó, kh¸m tim m¹ch, kh¸m phæi, kh¸m m¾t, kh¸m ngo¹i khoa (vÑo, gï). - Kh¸m bÊt th−êng vÒ khung chËu: d¸ng ®i kh«ng c©n ®èi, lÖch, vÑo, gï, biÕn d¹ng hoÆc ®o c¸c ®−êng kÝnh khung chËu ngoμi nhá h¬n b×nh th−êng th× còng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®−êng kÝnh cña tiÓu khung. 2.2. Kh¸m chuyªn khoa - Kh¸m khung chËu, tö cung (chiÒu cao tö cung, t− thÕ, u x¬), ©m ®¹o (sa sinh dôc), cæ tö cung (r¸ch, viªm, t− thÕ...), tÇng sinh m«n (ng¾n, dμi, sÑo cò...), phÇn phô (u...). - Viªm nhiÔm ®−êng sinh dôc vμ bÖnh l©y truyÒn qua ®−êng t×nh dôc. 2.3. Ch¨m sãc vμ ®¸nh gi¸ suèt qu¸ tr×nh thai nghÐn 2.3.1. Kh¸m thai ®Þnh kú ViÖc kh¸m thai ®Þnh kú nh»m ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè nguy c¬ cao: - Trong suèt thêi kú mang thai, c©n nÆng cña thai phô t¨ng d−íi 6 kg hoÆc d−íi 1 kg/1 th¸ng. - BÒ cao tö cung kh«ng t¨ng hoÆc nhá ®i trong hai lÇn kh¸m thai liªn tiÕp: thai kÐm ph¸t triÓn, thiÕu èi hoÆc thai chÕt l−u. - BÒ cao tö cung qu¸ to so víi tuæi thai: cã thÓ do thai to, ®a èi, song thai hoÆc ®a thai, khèi u vμ thai nghÐn. 95

- Thai qu¸ ngμy sinh. - Thai ®¹p Ýt h¬n hay nhiÒu h¬n b×nh th−êng, thai kh«ng m¸y, kh«ng ®¹p. - Ng«i bÊt th−êng: ng«i m«ng, ng«i ngang,... - Kh¸m khung chËu sê ®−îc chám nh« hoÆc hai gai h«ng nh« nhiÒu. - Ra m¸u ©m ®¹o bÊt th−êng trong nöa ®Çu hoÆc nöa cuèi thai kú. - Ra n−íc ©m ®¹o do rØ èi hay vì èi. - §¸i d¾t, ®¸i buèt, n−íc tiÓu Ýt hoÆc ®ôc. 2.3.2. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®¸nh gi¸ ®Ó duy tr× thai nghÐn - T×nh tr¹ng søc kháe cña mÑ tèt, b¶o ®¶m cho mét qu¸ tr×nh thai nghÐn. - Nh÷ng thay ®æi sinh lý phï hîp, kh«ng ¶nh h−ëng tíi søc kháe ng−êi mÑ vÒ tim, m¹ch, huyÕt ¸p... - ChiÒu cao tö cung phï hîp víi tuæi thai. - Kh«ng cã thai nghÐn bÊt th−êng: chöa trøng, thai ngoμi tö cung... - Thai m¸y ë nöa sau cña thai kú, tim thai nghe ®Òu râ. - NÕu cã nhau tiÒn ®¹o: kh«ng ra m¸u hoÆc ra m¸u Ýt. - TiÒn s¶n giËt: kh«ng nÆng lªn, cã thÓ duy tr× nÕu ®¸p øng víi ®iÒu trÞ. - NÕu cã nhiÔm khuÈn: ®iÒu trÞ tÝch cùc cho thai phô khái tr−íc khi chuyÓn d¹ vμ kh«ng ®Ó l¹i nguy c¬ cho mÑ vμ con. 96

- Dù kiÕn ngμy sinh chÝnh x¸c, tr¸nh thai giμ th¸ng. 2.3.3. Nh÷ng yÕu tè cã thÓ g©y biÕn chøng trong chuyÓn d¹ CÇn biÕt nh÷ng yÕu tè sau ®©y ®Ó tiªn l−îng thai nghÐn cã nguy c¬ cao trong chuyÓn d¹. ChuyÓn d¹ dï ®ñ th¸ng, non hay giμ th¸ng ®Òu cã thÓ cã biÕn chøng x¶y ra, ®Æc biÖt khi: - BÖnh cña mÑ t¨ng lªn trong khi sinh: t¨ng huyÕt ¸p, h«n mª gan, phï phæi cÊp, suy tim cÊp, viªm néi t©m m¹c b¸n cÊp, hen phÕ qu¶n, lao phæi. - §a èi, thiÕu èi, èi vì non, vì sím, nhiÔm khuÈn èi... - Ng«i thai bÊt th−êng: ng«i tr¸n, ng«i vai... - Rèi lo¹n c¬n co tö cung: c−êng tÝnh, kh«ng ®Òu... - BÊt th−êng vÒ d©y rèn: ng¾n, quÊn cæ, sa d©y rèn... - MÑ rÆn yÕu, rÆn kh«ng sæ g©y suy thai, ng¹t thai, mÑ mÖt cã thÓ bÞ cho¸ng. - Cæ tö cung kh«ng tiÕn triÓn. - ChØ ®Þnh s¶n khoa kh«ng ®óng vÒ forceps, vÒ sö dông oxytocin cã thÓ g©y vì tö cung, chÕt thai. - §ê tö cung g©y b¨ng huyÕt, sãt rau g©y ch¶y m¸u vμ nhiÔm khuÈn, chÊn th−¬ng ®−êng sinh dôc g©y ch¶y m¸u. - TrÎ s¬ sinh bÞ tho¸t vÞ c¬ hoμnh (bÈm sinh), ng¹t, xÑp phæi, ch¶y m¸u phæi, non th¸ng nhÑ c©n (< 2500 g), suy h« hÊp, nhiÔm khuÈn, xuÊt huyÕt n·o. 97

3. C¸c xÐt nghiÖm th¨m dß cËn l©m sμng 3.1. XÐt nghiÖm th−êng quy: - XÐt nghiÖm m¸u: nhãm m¸u, c«ng thøc m¸u, m¸u ch¶y, m¸u ®«ng, sinh sîi huyÕt ®−êng m¸u, giang mai, HbsAg,... - XÐt nghiÖm n−íc tiÓu: protein, ®−êng, trô niÖu, cÆn,... 3.2. Tõ c¸c dÊu hiÖu l©m sμng sÏ cã quyÕt ®Þnh xÐt nghiÖm cËn l©m sμng ®Ó ®¸nh gi¸ nguy c¬: - Siªu ©m: thai sèng, chÕt, dÞ d¹ng, sè l−îng thai, l−îng n−íc èi... - ThÓ nhiÔm s¾c: cho phô n÷ trªn 35 tuæi, tiÒn sö ®Î con bÞ bÖnh Down hoÆc rèi lo¹n thÓ nhiÔm s¾c kh¸c. - Theo dâi nhÞp tim thai (èng nghe tim thai, monitor s¶n khoa). - Test g©y c¬n co tö cung ®Ó x¸c ®Þnh tim thai b×nh th−êng hay bÊt th−êng. - §¸nh gi¸ chØ sè Bishop ®Ó chän c¸ch sinh cho phï hîp. - Theo dâi nh÷ng ho¹t ®éng sinh häc cña thai qua siªu ©m (thai thë, cö ®éng...) - ChÈn ®o¸n X quang: Ýt dïng. 4. §¸nh gi¸ thai trong chuyÓn d¹ CÇn ®¸nh gi¸ nguy c¬ thai nhi trong chuyÓn d¹ dùa vμo c¸c ®iÓm sau: - TÇn sè tim thai. 98

- NhÞp tim thai. - Tim thai vμ c¬n co tö cung (DIP I, DIP II, DIP biÕn ®æi...). - Ph©n su, èi. - §¸nh gi¸ nguy c¬ cho mÑ trong chuyÓn d¹: C¸c nguy c¬ trong qu¸ tr×nh mang thai nh−: tiÒn s¶n giËt, hen phÕ qu¶n, t¨ng huyÕt ¸p, bÖnh tim... sÏ nÆng lªn trong chuyÓn d¹ thμnh s¶n giËt, suy tim, phï phæi cÊp... 5. Ch¨m sãc thai nghÐn cã nguy c¬ VÒ nguyªn t¾c, c¸n bé y tÕ tuyÕn x· khi ph¸t hiÖn thai nghÐn cã nguy c¬ cao th× ph¶i chuyÓn thai phô lªn tuyÕn huyÖn. TuyÕn huyÖn tïy tõng tr−êng hîp vμ tïy theo kh¶ n¨ng chuyªn m«n vμ trang thiÕt bÞ cña m×nh mμ quyÕt ®Þnh gi÷ thai phô ë l¹i tuyÕn cña m×nh ®Ó ®iÒu trÞ hoÆc göi lªn tuyÕn tØnh. CÇn t«n träng nguyªn t¾c sau: - Kh«ng ®Ó x¶y ra tai biÕn råi míi ®×nh chØ thai nghÐn. - §×nh chØ thai nghÐn ®Ó cøu mÑ khi cÇn thiÕt. - TÝch cùc ®iÒu trÞ thai suy vμ trÎ s¬ sinh bÞ ng¹t. 5.1. BiÖn ph¸p chung - Qu¶n lý thai nghÐn ®Ó sím x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè nguy c¬. - Lo¹i bá thai nghÐn kh«ng mong muèn b»ng biÖn ph¸p s¶n khoa thÝch hîp. - Thùc hiÖn ch¨m sãc vμ ®¸nh gi¸ møc ®é thai nghÐn nguy c¬ víi ph−¬ng ch©m cøu mÑ lμ chÝnh, cè g¾ng b¶o tån thai. 99

5.2. BiÖn ph¸p riªng - §iÒu trÞ néi khoa c¸c bÖnh néi khoa cña s¶n phô: tim, phæi... - §iÒu trÞ ngo¹i khoa: c¾t bá u x¬, kh©u vßng cæ tö cung... - Cai nghiÖn thuèc l¸, ma tóy... - NghØ ng¬i t¹i gi−êng, chÕ ®é ¨n uèng tèt. - Thuèc gi¶m co, corticoid gióp cho ph«i thai tr−ëng thμnh. - Theo dâi chÆt chÏ t×nh tr¹ng bÖnh tËt vμ thai nghÐn cña bμ mÑ ®Ó quyÕt ®Þnh duy tr× hoÆc ®×nh chØ thai nghÐn ®Ó cøu mÑ. 100

CH¶Y M¸U TRONG NöA §ÇU CñA THêI Kú THAI NGHÐN Nöa ®Çu cña thêi kú thai nghÐn ®−îc tÝnh lμ 21 tuÇn ®Çu cña kú mang thai. Trong thêi kú ®Çu cña thai nghÐn cã 3 nguyªn nh©n g©y ch¶y m¸u: däa s¶y thai - s¶y thai, chöa ngoμi tö cung, chöa trøng. Trong nöa ®Çu cña thêi kú thai nghÐn, ch¶y m¸u lμ dÊu hiÖu nguy c¬ cao cã thÓ dÉn ®Õn c¸c tai biÕn nghiªm träng vμ cã thÓ g©y tö vong cho bμ mÑ. V× vËy, hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp ch¶y m¸u ph¶i ®−îc ph¸t hiÖn sím vμ chuyÓn tuyÕn kÞp thêi. 1. Däa s¶y thai - s¶y thai S¶y thai lμ tr−êng hîp thai vμ rau bÞ tèng ra khái buång tö cung tr−íc 22 tuÇn (kÓ tõ ngμy ®Çu cña kú kinh cuèi). S¶y thai bao gåm: däa s¶y thai, ®ang s¶y thai, s¶y thai hoμn toμn, s¶y thai kh«ng hoμn toμn, s¶y thai nhiÔm khuÈn, s¶y thai ®· chÕt. 1.1. Däa s¶y thai - TriÖu chøng: + ChËm kinh vμ nghÐn. + Ra m¸u ©m ®¹o ®á t−¬i. + Tøc bông d−íi hoÆc ®au ©m Ø vïng h¹ vÞ. + Cæ tö cung cßn dμi, ®ãng kÝn. + KÝch th−íc th©n tö cung to t−¬ng øng víi tuæi thai. 101

+ XÐt nghiÖm hCG b»ng que thö nhanh cho kÕt qu¶ d−¬ng tÝnh. + Siªu ©m thÊy h×nh ¶nh tói èi hoÆc cã thai, ©m vang thai vμ tim thai ë trong buång tö cung. - Xö trÝ ®èi víi tuyÕn x·: + N»m nghØ, ¨n nhÑ, chèng t¸o bãn. + T− vÊn cho ng−êi bÖnh vμ gia ®×nh nh÷ng tiÕn triÓn cã thÓ x¶y ra. + NÕu sau khi nghØ ng¬i, c¸c triÖu chøng kh«ng ®ì ph¶i chuyÓn lªn tuyÕn trªn. + NÕu ®au bông vμ ra m¸u t¨ng ph¶i chuyÓn lªn tuyÕn trªn ngay, kh«ng ®−îc gi÷ ë c¬ së, tr−íc khi chuyÓn cÇn cho uèng thuèc gi¶m co bãp tö cung: spasmaverine 40 mg uèng 2 viªn x 2 lÇn/ngμy. 1.2. §ang s¶y thai - TriÖu chøng: + §au bông nhiÒu tõng c¬n vïng h¹ vÞ. + M¸u ra ngμy cμng nhiÒu, cã khi cho¸ng. + Kh¸m ©m ®¹o: cæ tö cung ®· xãa, më, cã thÓ thÊy nhau, thai hoÆc cæ tö cung h×nh con quay v× lç trong vμ phÇn trªn cæ tö cung ®· gi·n réng ph×nh to do khèi thai ®· xuèng ®o¹n d−íi. - Xö trÝ ®èi víi tuyÕn x·: + NÕu rau vμ thai ®· thËp thß ë cæ tö cung th× dïng 2 ngãn tay hoÆc kÑp h×nh tim lÊy thai ra råi chuyÓn tuyÕn trªn. Tiªm b¾p mét èng oxytocin 5 mg tr−íc khi chuyÓn vμ tiªm b¾p mét èng ergometrin 0,2 mg nÕu b¨ng huyÕt nÆng. + NÕu cã hiÖn t−îng cho¸ng cÇn truyÒn dÞch trong khi chuyÓn tuyÕn hoÆc chê tuyÕn trªn xuèng xö trÝ. 102

1.3. S¶y thai hoμn toμn - TriÖu chøng: + Th−êng gÆp khi s¶y thai trong 6 tuÇn ®Çu. + Sau khi ®au bông, ra m¸u, thai ra c¶ bäc sau ®ã m¸u ra Ýt dÇn. + Kh¸m cæ tö cung ®ãng, tö cung nhá h¬n tuæi thai. - Xö trÝ ®èi víi tuyÕn x·: + Cho uèng kh¸ng sinh (nÕu cã nguy c¬ nhiÔm khuÈn). + T− vÊn cho ng−êi bÖnh vÒ nghØ ng¬i, ¨n uèng, theo dâi. + NÕu ng−êi bÖnh ®Õn kh¸m l¹i v× nh÷ng triÖu chøng bÊt th−êng nh−: ®au bông, ra m¸u, sèt th× chuyÓn tuyÕn trªn. 1.4. S¶y thai kh«ng hoμn toμn (sãt nhau) - TriÖu chøng: + Sau khi thai s¶y, ra m¸u kÐo dμi. + Cßn ®au bông. + Cæ tö cung më vμ tö cung cßn to. - Xö trÝ ®èi víi tuyÕn x·: t− vÊn, cho kh¸ng sinh vμ chuyÓn lªn tuyÕn trªn. 1.5. S¶y thai nhiÔm khuÈn - TriÖu chøng: + Sèt, mÖt mái, khã chÞu, tim ®Ëp m¹nh. + Cæ tö cung më. + Tö cung mÒm, Ên ®au. + Ra m¸u kÐo dμi vμ h«i, cã khi cã mñ. 103

- Xö trÝ ®èi víi tuyÕn x·: t− vÊn, cho kh¸ng sinh gentamycin 80 mg x 1 èng (tiªm b¾p) hoÆc amoxicillin 500 mg x 2 viªn (uèng) vμ chuyÓn tuyÕn trªn ngay. 1.6. S¶y thai ®· chÕt S¶y thai ®· chÕt lμ t×nh tr¹ng thai chÕt ë tuÇn thai d−íi 22 tuÇn th−êng l−u l¹i trong tö cung. Trong nh÷ng th¸ng ®Çu c¸c triÖu chøng gièng nh− tr−êng hîp s¶y thai. - TriÖu chøng: + Cã triÖu chøng cã thai sau ®ã ra m¸u ©m ®¹o, hÕt nghÐn, vó cã thÓ tiÕt s÷a non, kh«ng thÊy thai m¸y, tim thai kh«ng cã. + Cæ tö cung ®ãng kÝn, cã m¸u ®en, tö cung nhá h¬n tuæi thai. + XÐt nghiÖm hCG cho kÕt qu¶ ©m tÝnh (nÕu thai ®· chÕt l©u), siªu ©m tói èi mÐo mã, kh«ng cã tim thai (thùc hiÖn khi chuyÓn tõ tuyÕn x· lªn tuyÕn huyÖn). - Xö trÝ ®èi víi tuyÕn x·: cÇn t− vÊn vμ chuyÓn tuyÕn trªn v× nÕu xö trÝ t¹i tuyÕn x· cã thÓ g©y ch¶y m¸u vμ nhiÔm khuÈn nÆng. 2. Chöa ngoμi tö cung (thai ngoμi tö cung) Chöa ngoμi tö cung lμ tr−êng hîp trøng sau khi ®· thô tinh kh«ng lμm tæ vμ ph¸t triÓn trong buång tö cung mμ ph¸t triÓn ë bªn ngoμi buång tö cung. - TriÖu chøng: + ChËm kinh hoÆc rèi lo¹n kinh nguyÖt, cã thÓ cã triÖu chøng nghÐn. 104

+ §au ©m Ø ë vïng bông d−íi vμ ®au vÒ bªn vßi tö cung cã trøng lμm tæ, thØnh tho¶ng cã c¬n ®au nhãi. + Rong huyÕt: m¸u ra Ýt mét kÐo dμi ë ©m ®¹o víi ®Æc ®iÓm m¸u ®en, lîn cîn (nh− b· cμ phª) vμ r¶ rÝch ra trong nhiÒu ngμy. + Th©n tö cung h¬i to h¬n b×nh th−êng, c¹nh tö cung cã khèi nÒ, ranh giíi kh«ng râ, Ên ®au, cæ tö cung ®ãng kÝn. Khi ch¹m ngãn tay vμo cæ tö cung th× ®au t¨ng lªn. + XÐt nghiÖm hCG cho kÕt qu¶ d−¬ng tÝnh. NÕu lμm siªu ©m sÏ kh«ng thÊy h×nh ¶nh tói èi hoÆc c¸c ©m vang thai trong buång tö cung mμ l¹i thÊy nh÷ng ©m vang bÊt th−êng ë mét bªn vßi tö cung. + NÕu thai ngoμi tö cung ®· vì: ng−êi bÖnh cã c¬n ®au d÷ déi, ®ét ngét, cã cho¸ng do mÊt m¸u, bông tr−íng nhÑ, cã ph¶n øng thμnh bông vμ c¶m øng phóc m¹c, gâ ®ôc vïng thÊp. Cæ tö cung ®ãng cã Ýt m¸u theo tay, c¸c tói cïng ®Çy, ®Æc biÖt tói cïng sau phång vμ Ên ngãn tay vμo ng−êi bÖnh rÊt ®au, tö cung di ®éng nh− b¬i trong n−íc. - Xö trÝ ®èi víi tuyÕn x·: + Khi nghi ngê thai ngoμi tö cung ph¶i t− vÊn vμ göi ngay lªn tuyÕn trªn. + ThÓ ngËp m¸u æ bông ph¶i håi søc chèng cho¸ng vμ chuyÓn ®i b»ng ph−¬ng tiÖn nhanh nhÊt ®Õn n¬i cã kh¶ n¨ng phÉu thuËt gÇn nhÊt, hoÆc mêi kÝp phÉu thuËt vμ håi søc tuyÕn trªn 105

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY