Tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu và thiếu vi chất dinh dưỡng phụ nữ dân tộc Thái tại tỉnh Sơn La, năm 2018

Tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu và thiếu vi chất dinh dưỡng phụ nữ dân tộc Thái tại tỉnh Sơn La, năm 2018
  • Mã tin : 1767
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ nữ tuổi sinh đẻ vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề cần quan tâm. Bài viết trình bày tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu và thiếu vi chất dinh dưỡng phụ nữ dân tộc thái tại tỉnh Sơn La, năm 2018.

Nội dung Text: Tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu và thiếu vi chất dinh dưỡng phụ nữ dân tộc Thái tại tỉnh Sơn La, năm 2018

vietnam medical journal n01 - MAY - 2022 TÀI LIỆU THAM KHẢO Journal of Chemical and Pharmaceutical sciences, 1. Nguyễn Thu Quỳnh (2017), Nghiên cứu bào 5(3), pp. 117-123. chế và đánh giá viên metronidazol giải phóng tại 5. Nguyen T. T., Pham T. M. H, Nguyen T. H. đại tràng, Luận án tiến sĩ dược học, Trường đại (2016), "Pectin/HPMC dry powder coating học Dược Hà Nội, Hà Nội. formulations for colon specific targeting tablets of 2. Trần Thị Kim Anh (2019), Nghiên cứu bào chế metronidazole", Journal of Drug Delivery Science vi nang berberin clorid hướng giải phóng tại đại and Technology, 33, pp. 19-27. tràng, Luận văn thạc sĩ Dược học, Trường đại học 6. Oluwatoyin A. O., Aderemi A. A. (2017), Dược Hà Nội, Hà Nội. "Formulation of floating metronidazole 3. Ankur V., Shweta J. (2014), "Metronidazole microshperes using cassava starch (Manihot loaded eudragit coated alginate beads for colon esculenta) as polymer", Journal of Pharmaceutical targeting", International Journal of Pharmaceuticals Investigation, 47(1), pp. 445-451. And Health Care Research, 2(2), pp. 81-86. 7. Yunqi W. et al (2004), "Stability of 4. Harish G., Abeda A. (2012), "Prepartion and in- metronidazole, tetracycline HCl and famotidine vitro evaluation of chitosan-alginate microcapsules alone and in combination", International Journal of for colon targerted drug delivery of metronidazole", Pharmaceutics, 290(1), pp. 1-13. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, THIẾU MÁU VÀ THIẾU VI CHẤT DINH DƯỠNG PHỤ NỮ DÂN TỘC THÁI TẠI TỈNH SƠN LA, NĂM 2018 Nguyễn Song Tú1, Hoàng Nguyễn Phương Linh1, Nguyễn Thúy Anh1, Hồ Thị Thìn2 TÓM TẮT women of childbearing age in poor areas and ethnic minority areas are concerned. A cross-sectional 53 Tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng descriptive study on 700 Thai women aged 15-35 ở phụ nữ tuổi sinh đẻ vùng nghèo, vùng đồng bào dân years old in poor communes was conducted in Son La tộc thiểu số là vấn đề cần quan tâm. Nghiên cứu mô province to describe nutritional status, anemia, and tả cắt ngang trên 700 phụ nữ 15 – 35 tuổi dân tộc micronutrient deficiencies. The results showed that the Thái tại các xã nghèo tỉnh Sơn La đã được triển khai mean height of the study subjects was 152.7cm; the nhằm mô tả thực trạng dinh dưỡng, thiếu máu và prevalence of stunting in women aged 15-19 years thiếu vi chất dinh dưỡng. Kết quả cho thấy, chiều cao olds was 25.9% and chronic energy deficiency (CED) trung bình của đối tượng nghiên cứu là 152,7cm; tỷ lệ in women aged ≥ 20 years old was 12.8%; The mean suy dinh dưỡng thấp còi ở đối tượng 15-19 tuổi là hemoglobin concentration was 128.3 g/L; serum zinc 25,9% và thiếu năng lượng trường diễn (CED) ở phụ was 9.6 mmol/l and serum retinol were 1.20 mmol/L. nữ ≥ 20 tuổi là 12,8%; Nồng độ hemoglobin trung The prevalence of anemia in Thai women was 26.9%; bình là 128,3g/L; kẽm huyết thanh là 9,6mmol/l và iron deficiency anemia was 4.7% and 22.2% non-iron retinol huyết thanh là 1,20mmol/L. Tỷ lệ thiếu máu ở deficiency anemia; depleted iron reserves were phụ nữ dân tộc Thái là 26,9%; thiếu máu do thiếu sắt 12.6%; 87.1% zinc deficiency. Anemia and zinc 4,7% và 22,2% thiếu máu không do thiếu sắt; dự trữ deficiency status are issues that need to be prioritized sắt cạn kiệt là 12,6%; 87,1% thiếu kẽm. Tình trạng for intervention, and further research is needed to thiếu máu và thiếu kẽm là vấn đề cần ưu tiên can explore other causes of anemia in Thai women. thiệp, đồng thời cần nghiên cứu sâu hơn tìm hiểu các Keywords: Nutrition; anemia; micronutrient nguyên nhân khác của thiếu máu ở phụ nữ dân tộc Thái. deficiency; women of childbearing age; Thai ethnicity Từ khoá: Dinh dưỡng; thiếu máu; thiếu vi chất dinh dưỡng; phụ nữ tuổi sinh đẻ; dân tộc Thái. I. ĐẶT VẤN ĐỀ SUMMARY Thiếu năng lượng trường diễn ở bà mẹ có thể NUTRITIONAL STATUS, ANEMIA AND là nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng (SDD) MICRONUTRIENT DEFICIENCY AMONG bào thai và cân nặng sơ sinh thấp và SDD trong giai đoạn dưới 2 tuổi ở trẻ. Ở Việt Nam, theo THAI WOMEN IN SON LA PROVINCE, 2018 Nutritional status and micronutrient deficiency in Viện Dinh dưỡng tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (CED) ở phụ nữ tuổi sinh đẻ (PNTSĐ) đã 1Viện giảm 18,0% năm 2009 và 13,4% năm 2015 [1]; Dinh dưỡng Quốc gia, Hà Nội 2Công Tình trạng CED có sự khác biệt giữa các vùng, ty TNHH Lavichem, Vĩnh Phúc Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Song Tú miền, nhất là giữa thành thị, đồng bằng với miền Email: nguyensongtu@yahoo.com núi và vùng dân tộc thiểu số. Tỷ lệ CED ở PNTSĐ Ngày nhận bài: 1.3.2022 vùng nông thôn 17,9%; miền núi 14,9% và Ngày phản biện khoa học: 18.4.2022 thành thị 13,7% [1]; CED của PNTSĐ tại vùng Ngày duyệt bài: 29.4.2022 dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc vẫn là vấn đề 226

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 1 - 2022 cần quan tâm như ở phụ nữ Tuyên Quang năm PNTSĐ dân tộc Dao là 31,3% [3] nên cỡ mẫu 2016 là 22,2% [2], dân tộc Tày tại Thái Nguyên cần là 331. Thiếu vi chất dinh dưỡng: tỷ lệ dự trữ năm 2017 là 16,4%. Ngoài vấn đề thiếu dinh sắt cạn kiệt là 7,6% [3] nên cỡ mẫu cần là 154;. dưỡng, tình trạng thiếu vitamin A, thiếu máu tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng (VAD – TLS) ở thiếu sắt và thiếu kẽm ở PNTSĐ vẫn là các vấn PNTSĐ Thái Nguyên là 2,8% [4], cỡ mẫu cần 42; đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Trong những tỷ lệ thiếu kẽm ở phụ nữ dân tộc vùng miền núi năm qua, tỷ lệ thiếu vitamin A, thiếu máu, thiếu là 76,7% [1], cỡ mẫu cần 275. Vậy cỡ mẫu cần kẽm ở PNTSĐ đã có nhiều cải thiện, tuy vậy kết chung cho tất cả các chỉ số là 331 đối tượng x 2 quả vẫn chưa đạt được theo mong muốn. Tỷ lệ huyện = 662; thêm 10% đề phòng các trường thiếu máu năm 2015 ở PNTSĐ là 25,5%, thiếu hợp đối tượng không tham dự. Do đó cỡ mẫu cần kẽm là 63,5% (dân tộc thiểu số tại vùng miền là 700 đối tượng. Thực tế điều tra 700 đối tượng. núi là 76,7%) và vitamin A trong sữa mẹ thấp là 2.5. Phương pháp chọn mẫu. Chọn tỉnh: 34,8% [1]; tỷ lệ này luôn cao hơn ở vùng miền Chọn chủ đích huyện Thuận Châu và Mường La, núi tương ứng là (27,9%, 73,4% và 37,9%) [1]; tỉnh Sơn La. phụ nữ dân tộc Dao tỷ lệ thiếu máu là 31,3%, Chọn xã: Chọn ngẫu nhiên đơn 5/9 xã thuộc thiếu sắt chung là 7,6%; nhưng tỷ lệ thiếu máu xã nghèo thuộc huyện Mường La (là xã Chiềng thiếu sắt chỉ có 4,2% [3]. Lao, Nậm Giôn, Mường Trai, Hua Trai, Ngọc Tình trạng CED và thiếu vi chất dinh dưỡng ở Chiến) và 5/27 xã nghèo thuộc huyện Thuận PNTSĐ tại vùng miền núi và dân tộc sẽ gây hậu Châu (xã Chiềng Bôm, Nậm Lầu, Tông Lạnh, quả lâu dài trực tiếp đến sức khỏe của họ, đến Chiềng Pha, Mường Khiêng) tình trạng dinh dưỡng cho những đứa trẻ được Chọn đối tượng: theo phương pháp ngẫu sinh ra, cũng như ảnh hưởng gián tiếp đến chất nhiên hệ thống như sau: lượng nguồn nhân lực, làm chậm quá trình giảm Bước 1: Lập danh sách tất cả các phụ nữ dân nghèo, phát triển kinh tế. Vì vậy, chúng tôi tiến tộc Thái đáp ứng tiêu chí. Được số PNTSĐ của hành nghiên cứu với mục tiêu mô tả thực trạng huyện Thuận Châu là 4.476 và huyện Mường La dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng của là 2.518. PNTSĐ dân tộc Thái ở một số huyện nghèo khó Bước 2: Xác định khoảng cách mẫu k là tổng khăn của tỉnh Sơn La để tìm hiểu thực trạng và số phụ nữ của mỗi huyện chia cho số mẫu cần; đề xuất phù hợp cải thiện tình trạng dinh dưỡng chọn ngẫu nhiên đơn được người thứ nhất, sau PNTSĐ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. đó lần lượt lấy người thứ 2, 3... bằng cách cộng thêm k (Mường La là 8 và Thuận Châu là 12), II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU đến khi đủ đối tượng. 2.1 Đối tượng nghiên cứu. Phụ nữ độ tuổi 2.6. Phương pháp và công cụ thu thập 15-35, không nuôi con bú < 12 tháng sau sinh số liệu. Phỏng vấn: sử dụng bộ câu hỏi được hoặc không có thai. thử nghiệm trước khi điều tra. 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. Cân đo nhân trắc: cân điện tử TANITA SC 330 Tại 10 xã của huyện Thuận Châu và Mường La, với độ chính xác 0,1 kg; đo phần trăm mỡ, khối tỉnh Sơn La trong thời gian từ tháng 07/2018 đến mỡ và khối không mỡ. Đo chiều cao sử dụng tháng 12/2018. thước gỗ 3 mảnh có độ chính xác tới 1mm. 2.3. Thiết kế nghiên cứu. Mô tả cắt ngang Xét nghiệm máu: Đối tượng được lấy 3ml 2.4. Cỡ mẫu nghiên cứu máu tĩnh mạch vào buổi sáng (không nhịn đói). Áp dụng công thức: Máu đã được lấy bằng syringe vô trùng, sau đó n= 2 được chuyển vào ống nghiệm không chống Z (1-α/2) x p (1- p) đông. Định lượng Hemoglobin (Hb) trong máu 2 d bằng phương pháp Cyamethemoglobin; Định Trong đó: n là số đối tượng cần điều tra; p là lượng vitamin A huyết thanh bằng phương pháp tỷ lệ mắc tại một cộng đồng từ một nghiên cứu HPLC (WHO, 1996). Kẽm huyết thanh định lượng trước; d là khoảng sai lệch chấp nhận, chọn d = theo phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên 0,05; a là mức ý nghĩa thống kê; Z là giá trị thu tử (AAS). Nồng độ Ferritin huyết thanh (SF) bằng được từ bảng Z ứng với giá trị a được chọn a= phương pháp ELISA. Các mẫu đã được phân tích 0,05 thì Z(1-a/2) là 1,96 tại labo vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng. Cỡ mẫu cụ thể: Đối với tình trạng CED: tỷ lệ 2.7. Biến số nghiên cứu. Tình trạng dinh CED ở PNTSĐ là 22,2% [2] nên cỡ mẫu là 266 dưỡng: cân nặng, chiều cao, BMI, % mỡ cơ thể, đối tượng; Tình trạng thiếu máu: Tỷ lệ thiếu máu khối lượng mỡ, khối lượng cơ ước tính, khối 227

vietnam medical journal n01 - MAY - 2022 không mỡ trung bình; cân nặng thấp, CED, BMI. huyết thanh < 0,7µmol/l là thiếu vitamin A tiền Thiếu máu và thiếu vi chất dinh dưỡng: Nồng lâm sàng (WHO 2011). độ hemoglobin, kẽm, retinol, ferritin huyết thanh Xác định kinh tế hộ gia đình: theo chuẩn trung bình; Tỷ lệ thiếu máu, thiếu máu do thiếu nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn sắt, dự trữ sắt cạn kiệt, thiếu kẽm, thiếu VAD – TLS. 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ năm 2015. 2.8. Một số tiêu chuẩn xác định, đánh 2.9. Phân tích và xử lý số liệu. Sử dụng giá.Đánh giá tình trạng dinh dưỡng (TTDD) từ phần mềm Epi Data 3.1 để nhập liệu và phần 15-19 tuổi: Z-score chiều cao theo tuổi (Z-score mềm SPSS 18.0 để phân tích. Test kiểm định CC/T) < -2 là SDD thể thấp còi; Z-score BMI thống kê là c2 test; t test so sánh giá trị trung theo tuổi (Z-score BMI/T) < -2 là SDD thể gầy bình và Mann-Whitney U test so sánh giá trị còm và -2 ≤Z-score ≤1 là bình thường (WHO 2016). trung vị hai nhóm. Giá trị p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 1 - 2022 Huyện Thuận Châu Huyện Mường La Chung (n=386) (n =314) (n = 700) Đặc điểm p TB/TV ± SD TB/TV ± SD TB/TV ± SD Hemoglobin (g/L) 128,8 ± 14,0 127,8 ± 17,6 128,3 ± 15,7 0,344a Kẽm huyết thanh (mmol/L) 9,56 ± 1,38 9,66 ± 1,49 9,60 ± 1,43 0,382a Retinol (mmol/L) 1,20 ± 0,37 1,21 ± 0,39 1,20 ± 0,38 0,703 a Ferritin (µg/l) 42,8 ± 2,8 64,7 ± 3,7 51,3 ± 2,3 0,000c a) t-test TB ±SD: Trung bình, độ lệch chuẩn TV: Trung vị cMann-Whitney U test Nồng độ hemoglobin trung bình là 128,3 g/L; kẽm huyết thanh là 9,6 mmol/L, retinol huyết thanh là 1,2 mmol/L và hàm lượng ferritin trung vị là 51,3 µg/l. Bảng 4. Tình trạng thiếu máu và thiếu vi chất dinh dưỡng ở phụ nữ 15 - 35 tuổi dân tộc Thái (n = 700) Thuận Châu (n Mường La Chung Tình trạng pb = 386) n, (%) (n=314) n, (%) (n=700) n, (%) Thiếu máu 101 (26,2) 87 (27,7) 188 (26,9) 0,710 Thiếu máu thiếu sắt 24 (6,2) 9 (2,9) 33 (4,7) Thiếu máu không thiếu sắt 77 (20,0) 78 (24,8) 155 (22,2) 0,038 Thiếu sắt không thiếu máu 36 (9,3) 19 (6,1) 55 (7,9) Dự trữ sắt cạn kiệt 60 (15,5) 28 (8,9) 88 (12,6) 0,012 Thiếu kẽm 342 (88,6) 268 (85,4) 610 (87,1) 0,244 VAD và VAD-TLS 12 (3,1) 11 (3,5) 23 (3,3) 0,938 VAD và nguy cơ VAD-TLS 141 (36,5) 119 (37,9) 260 (37,1) 0,768 b) c2 test Tỷ lệ thiếu máu ở ĐTNC là 26,9%, ở mức Tỷ lệ thiếu máu là 26,9%; dự trữ sắt cạn kiệt trung bình theo ngưỡng sức khoẻ cộng đồng. Tỷ là 12,6%; nhưng thiếu máu thiếu sắt là 4,7%; lệ này cao hơn ở PNTSĐ tỉnh Thái Nguyên năm 22,2% ĐTNC thiếu máu không do thiếu sắt; tỷ lệ 2012 (23,8%) [5] và vùng núi phúa Bắc (21,9%) thiếu kẽm là 87,1% và 3,3% trường hợp VAD - năm 2020 [7]; nhưng thấp hơn tỷ lệ ở PNTSĐ TLS và 37,1% VAD-TLS và nguy cơ VAD – TLS. vùng miền núi (27,9%) năm 2015 [1]. Cho thấy, tình trạng thiếu máu PNTSĐ dân tộc Thái có IV. BÀN LUẬN giảm nhưng không đáng kể (26,9% so với Kết quả cho thấy cân nặng trung bình của 27,9% năm 2015) [1], cao hơn so với năm 2020 PNTSĐ dân tộc Thái là 48,3 kg, tỷ lệ cân nặng (26,9% so với 21,9%); Tỷ lệ dự trữ sắt cạn kiệt thấp ≤ 45 kg (31,0%), cao hơn của PNTSĐ tại ở ĐTNC là 12,6%; thấp hơn so với PNTSĐ vùng Thái Nguyên tương ứng (là 47,3 kg và 36,8%) nông thôn là 15,6% [8]; nhưng tỷ lệ thiếu máu [5]; tương đương với PNTSĐ ở Cao Bằng năm do thiếu sắt của ĐTNC là 4,7% (chiếm 17,5% 2014 (48,1kg)[6]. Chiều cao TB của ĐTNC (152,7 nguyên nhân thiếu máu), so với kết quả thiếu cm), tương đương với chiều cao TB (152,0 cm) máu do thiếu sắt chỉ chiếm là 37,7% nguyên của PNTSĐ Phú Bình [5] và PNTSĐ dân tộc Thái nhân ở vùng miền núi năm 2010 [1]; hay ở dân là 152,8 cm (Viện Dinh dưỡng 2010); thấp hơn tộc Dao có 4,2% thiếu máu thiếu sắt (chiếm chiều cao nữ thanh niên Việt Nam theo Tổng 13,5% nguyên nhân thiếu máu trong tỷ lệ thiếu điều tra 2020 (156,2 cm) [7] và cao hơn phụ nữ máu là 31,3%) [3]; Có thể thấy rằng thiếu máu dân tộc H’mông (148,5 cm) [6]. Như vậy, chiều do nguyên nhân thiếu sắt đang có xu hướng cao PNTSĐ dân tộc Thái sau 10 năm cải thiện giảm dần; tuy nhiên, cần tìm hiểu về nguyên không đáng kể; Chiều cao phản ánh tình trạng nhân khác gây thiếu máu để hỗ trợ cải thiện tốt dinh dưỡng trong quá khứ; là hậu quả của việc hơn cho những vùng tỷ lệ thiếu máu còn cao. thiếu dinh dưỡng kéo dài và đặc biệt là SDD thấp Tỷ lệ thiếu kẽm ở phụ nữ dân tộc Thái là còi giai đoạn dưới 5 tuổi; Tỷ lệ CED của ĐTNC là 87,1%, ở ngưỡng rất cao (theo nhóm tư vấn 12,8%, thấp hơn tỷ lệ CED ở PNTSĐ vùng nông quốc tế về kẽm - IZiNCG) về YNSKCĐ; cao hơn ở thôn (20,5%), dân tộc Thái 16,1% năm 2010; và PNTSĐ năm 2012 (67,2%)[8], ở vùng miền núi vùng miền núi là 14,9% năm 2015 [1]; nhưng (73,4%) năm 2015 [1] và ở miền núi phía Bắc cao hơn CED PNTSĐ vùng miền núi (8,1%) và (81,9%) [7]; Điều đó cho thấy tỷ lệ thiếu kẽm vùng đặc biệt khó khăn (11,0%) năm 2020 [5]. của phụ nữ dân tộc Thái là vấn đề nghiêm trọng Điều này cho thấy CED đã giảm, nhưng tốc độ cần có giải pháp can thiệp tích cực, kịp thời. Tỷ giảm chậm. lệ VAD-TLS ở ĐTNC là 3,3%, ở mức thấp có ý 229

vietnam medical journal n01 - MAY - 2022 nghĩa sức khoẻ cộng đồng; cao hơn ở PNTSĐ máu, thiếu một số vi chất dinh dưỡng của phụ nữ năm 2012 (1,6%)[8] và ở Thái Nguyên năm và trẻ em 6 - 59 tháng tại vùng thành thị, nông thôn và miền núi năm 2014 - 2015. Báo cáo đề tài 2012 (2,8%) [4]; cho thấy, tình trạng VAD – TLS nghiên cứu cấp Viện 2015. ở phụ nữ dân tộc Thái nói riêng và ở Việt Nam 2. Chu Quỳnh Mai, Ninh Thị Nhung. Nghiên cứu nói chung đã giảm đáng kể, tuy nhiên tình trạng một số chỉ số nhân trắc của phụ nữ lứa tuổi sinh VAD và nguy cơ VAD – TLS (retinol huyết thanh đẻ dân tộc thiểu số tại huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang năm 2016. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực < 1,05mmol/L) ở ĐTNC với tỷ lệ 37,1% cho thấy phẩm, 2016. 13(3): 7-12. nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tình trạng VAD - TLS. 3. Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Quang Dũng. Tình Từ kết quả trên cho thấy, cải thiện SDD thấp trạng thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ người Dao tại còi, tình trạng thiếu máu và thiếu kẽm ở phụ nữ 4 xã thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Tạp chí Y tuổi sinh đẻ dân tộc Thái vùng miền núi phía Bắc học dự phòng, 2017. Tập 27, số 2 (191); Phụ bản: 100-105. 4. Nguyễn Song Tú, Trần Thúy Nga. Tình trạng là vấn đề cần tiếp tục quan tâm giải quyết nhằm vitamin A ở bà mẹ sau sinh 6 tháng và một số yếu góp phần cải thiện tầm vóc đồng bào dân tộc tố liên quan tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Tạp thiểu số vùng phía Bắc. chí Y học dự phòng, 2017. Tập 27,(số 3): 18-26. 5. Trần Thuý Nga, Nguyễn Song Tú. Tình trạng V. KẾT LUẬN dinh dưỡng, thiếu máu và một số yếu tố liên quan Nghiên cứu tiến hành trên 700 phụ nữ 15 – đến thiếu máu ở phụ nữ sau sinh 6 tháng huyện Phú Bình, Thái Nguyên năm 2012. Tạp chí Y học 35 tuổi dân tộc Thái cho thấy tỷ lệ SDD thấp còi dự phòng, 2017 (Tập 27, số 3 Phụ bản): 58-66. đối tượng 15-19 tuổi là 25,9%; CED ở phụ nữ từ 6. Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Lân. Tình trạng ≥ 20 tuổi trở lên là 12,8%; Tỷ lệ thiếu máu là dinh dưỡng, đặc điểm cấu trúc cơ thể của phụ nữ 26,9% ở mức trung bình có YNSKCĐ; thiếu máu tuổi sinh đẻ người H'mông tại Huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Tạp chí Dinh dưỡng & Thực phẩm, do thiếu sắt là 4,7%; dự trữ sắt cạn kiệt là 2015. 11(4): 18-24. 12,6%; tỷ lệ thiếu kẽm rất cao (87,1%). Tỷ lệ 7. Viện Dinh dưỡng. Báo cáo sơ bộ kết quả Tổng thiếu máu và thiếu kẽm là vấn đề cần ưu tiên điều tra Dinh dưỡng toàn quốc 2019 - 2020. Hội can thiệp, đồng thời cần nghiên cứu sâu hơn tìm nghị Công bố kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng tháng 03 năm 2021. hiểu các nguyên nhân khác của thiếu máu ở phụ 8. Laillou A, Pham TV, Tran NT et al. nữ dân tộc Thái. Micronutrient deficits are still public health issues among women and young children in Vietnam. TÀI LIỆU THAM KHẢO PLoS ONE 2012, 7, e34906. 2012. 1. Viện Dinh Dưỡng. Đánh giá tình trạng thiếu SỬ DỤNG BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ HỖ TRỢ CAN THIỆP THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI QUA DA: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG Nguyễn Trung Hậu1, Phạm Mạnh Hùng1,2 TÓM TẮT bóng đối xung động mạch chủ (Intra Aortic Balloon Pump – IABP). Chúng tôi báo cáo trường hợp lâm 54 Can thiệp động mạch vành qua da (Percutaneous sàng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp với tổn thương coronary interventions – PCI) là phương pháp được nặng thân chung ĐMV trái. Dưới sự hỗ trợ của IABP, tiến hành ngày càng rộng rãi, mang lại hiệu quả cao quá trình can thiệp được diễn ra an toàn, thuận lợi. trong điều trị bệnh lý động mạch vành (ĐMV). Ngày Như vậy, IABP có thể xem xét là một phương thức hỗ nay, PCI thực hiện ở nhiều trường hợp bệnh nhân trợ tuần hoàn cơ học với các bệnh nhân can thiệp nguy cơ cao, đặc biệt là tổn thương thân chung ĐMV ĐMV nguy cơ cao, trong đó có tổn thương thân chung trái. Quá trình can thiệp nhóm đối tượng này luôn tiềm ĐMV trái. ẩn nguy cơ suy sụp huyết động cấp tính. Các thiết bị Từ khóa: Bóng đối xung động mạch chủ, can hỗ trợ tuần hoàn cơ học ngắn hạn trong quá trình PCI thiệp thân chung động mạch vành trái. cho thấy hiệu quả hỗ trợ huyết động tốt, trong đó có SUMMARY 1Viện Tim mạch Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai INTRA-AORTIC BALLOON PUMP ASSISTED 2Trường Đại học Y Hà Nội LEFT MAIN CORONARY ARTERY DISEASE Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Trung Hậu INTERVENTION: A CASE REPORT Email: bs.nguyentrunghau@gmail.com Percutaneous coronary interventions (PCI) are now Ngày nhận bài: 3.3.2022 widely used and highly effective in treating coronary Ngày phản biện khoa học: 19.4.2022 artery diseases. PCI are increasingly performed among high-risk patients, especially patients having left main Ngày duyệt bài: 29.4.2022 230

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tinh-trang-dinh-duong-thieu-mau-va-thieu-vi-chat-dinh-duong-phu-nu-dan-toc-thai-tai-tinh-son-la-na-2546586.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY