MangYTe

Tài liệu y khoa

Tỷ lệ tiêm ngừa HPV và các yếu tố liên quan ở sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Tỷ lệ tiêm ngừa HPV và các yếu tố liên quan ở sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Mã tin: 1662
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết trình bày xác định tỷ lệ tiêm ngừa Human Papillomavirus (HPV) và các yếu tố liên quan ở sinh viên khoa Y tế Công cộng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện từ tháng 05 đến tháng 06 năm 2021.

Nội dung Text: Tỷ lệ tiêm ngừa HPV và các yếu tố liên quan ở sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 TỶ LỆ TIÊM NGỪA HPV VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƢỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Nguyễn Hồng Khánh1, Huỳnh Giao1 TÓM TẮT Mục tiêu: Xác định tỷ lệ tiêm ngừa Human Papillomavirus (HPV) và các yếu tố liên quan ở sinh viên khoa Y tế Công cộng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện từ tháng 05 đến tháng 06 năm 2021. Bộ câu hỏi tự điền được thiết kế gồm 3 phần: thông tin chung về đối tượng tham gia nghiên cứu, thông tin tiêm ngừa HPV và những lý do không tiêm ngừa. Kết quả: Có tất cả 194 sinh viên nữ đã tham gia và hoàn thành bộ câu hỏi. Tỷ lệ sinh viên nữ đã tiêm vắc- xin ngừa HPV đầy đủ là 25,3%. Nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa các đặc điểm dân số - xã hội và tỷ lệ tiêm ngừa HPV (p >0,05). Lý do không tiêm ngừa được đưa ra là do chi phí cao (40,7%) và không có thời gian (33,1%). Kết luận: Tỷ lệ sinh viên chưa tiêm ngừa còn cao, và tồn tại nhiều rào cản trong quyết định tiêm ngừa, đặc biệt là mức giá của vắc-xin. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách cần xem xét giảm giá vắc xin hoặc hỗ trợ sinh viên trong việc tiêm ngừa HPV. Từ khoá: HPV, sinh viên, vắc xin ABSTRACT HPV VACCINATION RATE AND ASSOCIATED FACTORS AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY AT HO CHI MINH CITY Nguyen Hong Khanh, Huynh Giao * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 26 - No 1 - 2022: 356-360 Objectives: The study aimed to assess the Human Papillomavirus (HPV) vaccination rate and associated factors among students of the Falcuty of Public Health, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City in 2021. Methods: The cross-sectional survey is carried out between May to June 2021, via a self-administered questionnaire including 3 parts: baseline demographics of participants, the information of HPV vacccination and reason for not vaccinating. Results: A total of 194 female students participated and completed the survey, 25.3% of students received HPV vaccination. The results showed that there was not a statistically significant relationship between the rate of HPV vaccination and the baseline demographics of participants (p>0.05). The main reasons for not vaccinating were reported that the cost of the vaccine was expensive (40.7%) and the time was not convenient (33.1%). Conclusion: The percentage of students who have not been vaccinated is high. There are many barriers to vaccination, especially the vaccine cost. Therefore, policymakers need to consider the cost or support of students getting HPV vaccination. Keywords: HPV, student, vaccine 1Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả liên lạc: TS. Huỳnh Giao ĐT: 0908608338 Email: hgiaoytcc@ump.edu.vn 356 Chuyên Đề Sản Khoa – Nhi Khoa

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 ĐẶT VẤN ĐỀ nghiên cứu thử nghiệm l}m s|ng cũng như thực tế sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, việc Ung thư cổ tử cung là một bệnh lý ác tính tiêm vắc-xin HPV mang lại hiệu quả rất tốt. của tế bào gai hoặc biểu mô tuyến cổ tử cung, Bằng chứng ở Úc đã cho thấy, việc tiêm vắc-xin hình thành khi các tế bào ở cổ tử cung phát triển làm giảm 61,0% tỷ lệ mắc u nhú sinh dục ở phụ bất thường, tạo ra khối u trong cổ tử cung, nhân nữ từ 15-27 tuổi sau 4 năm triển khai(4). Tuy lên không kiểm soát và có thể xâm lấn khu vực nhiên, ở một số quốc gia có thu nhập trung bình xung quanh, v| di căn đến các bộ phận khác và thấp như Việt Nam, việc tiếp cận với các biện trong cơ thể(1). Vi rút gây u nhú Human pháp phòng ngừa này còn nhiều hạn chế, do chi Papillomavirus (HPV) là một trong những nhiễm phí vắc xin cao so với thu nhập v| người dân trùng lây truyền qua đường tình dục thường chưa được tiêp cận trong chương trình tiêm gặp nhất, khoảng 70-80% phụ nữ có quan hệ chủng mở rộng(5). Theo nhiều nghiên cứu trong tình dục đã bị nhiễm ít nhất 1 type của HPV. Tỷ v| ngo|i nước, tỷ lệ tiêm ngừa vắc-xin HPV còn lệ nhiễm HPV cao nhất thường thấy ở phụ nữ thấp(6,7). Mặt khác, sinh viên l| đối tượng thuộc trẻ

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 sinh viên nữ tại 6 lớp B{c sĩ Y học dự phòng, 4 ĐHYD, kí ngày 26/05/2021. lớp Cử nhân Y tế Công Cộng, và 3 lớp Cử KẾT QUẢ nh}n Dinh dưỡng. Nghiên cứu viên gặp đối Đặc điểm dân số-xã hội tượng và mời tham gia vào nghiên cứu. Nghiên cứu viên giải thích cho đối tượng Bảng 1. Đặc điểm dân số - xã hội của đối tượng nghiên cứu về nội dung, mục đích của nghiên nghiên cứu (N=194) Đặc điểm N (%) cứu v| hướng dẫn cho đối tượng kí tên đồng Năm học thuận tham gia trả lời bộ câu hỏi tự điền. Năm 1 48 (24,7) Nghiên cứu viên sẽ ph{t phiếu tự điền v| Năm 2 47 (24,3) quan sát đối tượng thực hiện. Nghiên cứu viên Năm 3 39 (20,1) Năm 4 34 (17,5) kiễm tra lại t}́t cã thông tin cũa bộ c}u hõi. Năm 5 16 (8,2) Bộ công cụ thu thập có 03 ph}̀n bao gồm (1) Năm 6 10 (5,2) thông tin chung của đối tượng tham gia nghiên Ngành học Y học dự phòng 100 (51,5) cứu gồm: năm học, ngành học, dân tộc, tôn giáo, Y tế công cộng 44 (22,7) tình trạng kinh tế gia đình, nơi thường trú, kết Dinh dưỡng 50 (25,8) quả học tập; (2) tình trạng tiêm ngừa HPV(8); (3) Dân tộc (Kinh) 176 (90,7) Lý do không tiêm ngừa. Tôn giáo (có) 61 (31,4) Tình trạng kinh tế gia đình Định nghĩa biến số chính Khó khăn/ Trung bình 149 (76,8) C}u hõi đ{nh gi{ tiêm ngừa HPV có 2 giá trị Khá giả 45 (23,2) Nơi thường trú(thành phố) 86 (44,3) bao gồm: đã tiêm ngừa đủ vắc xin HPV khi sinh Kết quả học tập viên trả lời đã tiêm đầy đủ 3 liều, chưa tiêm Xuất sắc/ Giỏi 28 (14,5) ngừa khi sinh viên trả lời chưa tiêm hoặc chỉ Khá/ Trung bình khá 130 (67,0) tiêm 1 hoặc 2 liều. Trung bình/ Yếu 36 (18,5) Phương pháp thống kê Có hơn 50% sinh viên ng|nh y học dự phòng và kết quả học tập là khá hoặc trung bình khá Tất cả số liệu được nhập bằng phần mềm (67,0%). Đa số sinh viên tham gia khảo sát là Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm Stata người dân tộc Kinh, không tôn giáo và gia đình 14. Tần số và tỷ lệ (%) được dùng để mô tả biến sống ở nông thôn (55,7%). Ba phần tư sinh viên định tính (đặc điểm dân số, tình trạng về tiêm có tình trạng kinh tế gia đình khó khăn/trung ngừa HPV, lý do không tiêm ngừa). bình (76,8%). Sử dụng phép kiểm Chi bình phương hoặc phép kiểm chính xác Fisher (khi có lớn hơn 20% Tình trạng tiêm ngừa HPV số ô có giá trị vọng trị nhỏ hơn 5 hoặc có 1 ô có Bảng 2. Tỷ lệ tiêm vắc-xin ngừa HPV (N=194) giá trị vọng trị nhỏ hơn 1) để x{c định mối liên Tình trạng tiêm ngừa HPV N (%) Chưa tiêm 124 (63,9) quan giữa tỷ lệ tiêm ngừa HPV với đặc điểm Đã tiêm 1 hoặc 2 mũi 21 (10,8) dân số - xã hội. Đã tiêm đủ 3 mũi 49 (25,3) Ước lượng mức độ liên quan được tính bằng Tỷ lệ sinh viên tiêm vắc-xin ngừa HPV đủ 3 tỷ số tỷ lệ hiện mắc PR (Prevalence ratio) với mũi đạt 25,3% v| hơn 10,0% sinh viên đã tiêm khoảng tin cậy (KTC) 95%, p

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 quan có ý nghĩa thống kê giữa c{c đặc điểm dân số - xã hội với tình trạng tiêm ng ừa HPV (p >0,05). Bảng 3. Mối liên quan giữa các đặc điểm dân số - xã hội và tình trạng tiêm vắc-xin ngừa HPV (N=194) Tiêm ngừa HPV PR Đặc điểm Tiêm đầy đủ Tiêm chưa đầy đủ p (KTC 95%) (n=49), (n, %) (n=145), (n, %) Năm học Năm 1 10 (20,8) 38 (79,2) 1 Năm 2 16 (34,0) 31 (66,0) 0,158 1,63 (0,83-3,23) Năm 3 6 (15,4) 33 (84,6) 0,519 0,74 (0,29-1,86) Năm 4 8 (23,5) 26 (76,5) 0,772 1,13 (0,50-2,57) Năm 5 7 (43,8) 9 (56,2) 0,064 2,10 (0,96-4,60) Năm 6 2 (20,0) 8 (80,0) 0,953 0,96 (0,25-3,74) Ngành học Y học dự phòng 25 (25,0) 75 (75,0) 1 Y tế công cộng 10 (22,7) 34 (77,3) 0,772 0,91 (0,48-1,73) Dinh dưỡng 14 (28,0) 36 (72,0) 0,692 1,12 (0,64-1,96) Dân tộc Kinh 47 (26,7) 129 (73,3) 0,252* 2,40 (0,64-9,08) Khác 2 (11,1) 16 (88,9) Tôn giáo Có 16 (26,2) 45 (73,8) 0,833 1,06 (0,63-1,77) Không 33 (24,8) 100 (75,2) Tình trạng kinh tế Khó khăn/ Trung bình 33 (22,1) 116 (77,9) 0,070 0,62 (0,38-1,02) Khá giả 16 (35,6) 29 (64,4) Nơi thường trú Thành phố 25 (29,1) 61 (70,9) 0,276 1,31 (0,81-2,12) Nông thôn 24 (22,2) 84 (77,8) Kết quả học tập Xuất sắc/ Giỏi 8 (28,6) 20 (71,4) 1 Khá/ Trung bình khá 34 (26,2) 96 (73,8) 0,791 0,92 (0,48-1,76) Trung bình/ Yếu 7 (19,4) 29 (80,6) 0,396 0,68 (0,28-1,65) *Kiểm định chính xác Fisher Những lý do không tiêm vắc-xin ngừa HPV nửa đối tượng tham gia là sinh viên ngành Y học Bảng 4. Lý do không tiêm vắc xin ngừaHPV (N=145) dự phòng (51,5%), gia đình sống ở nông thôn Lý do không tiêm ngừa N (%) (55,7%) và có kết quả học tập xếp loại khá hoặc Chi phí đắt 59 (40,7) trung bình khá (67,0%). Trong số các sinh viên Không có thời gian 48 (33,1) tham gia khảo sát, tỷ lệ sinh viên đã tiêm đầy đủ Không biết nơi tiêm 9 (6,2) vắc-xin ngừa HPV là 25,3%. Tỷ lệ này l| tương Sợ tác dụng phụ 5 (3,4) đối cao so với một số nghiên cứu trong và ngoài Hết thuốc 2 (1,4) nước khác, cụ thể như sau: theo nghiên cứu ở Khác 22 (15,2) sinh viên Đại học ở Krakow (Ba Lan) từ 17-26 Trong số những sinh viên không tiêm hoặc tuổi trong năm 2011 v| 2012, kết quả có khoảng tiêm không đúng lịch, lý do được sinh viên đề 8,5% nữ sinh đã tiêm vắc-xin ngừa HPV(6) và con cập nhiều nhất l| do chi phí đắt chiếm 40,7% và số này là 9,5% theo một nghiên cứu ở Trung không có thời gian chiếm 33,1%. Quốc(9). Ở nghiên cứu của Bế Thị Kiều (2017) ghi BÀN LUẬN nh}̣n tỷ lệ n|y chĩ l| 8,3%(7). Sự khác biệt có thễ Tổng số 194 sinh viên nữ của 3 ngành Y học do nghiên cứu được thực hiện trên các phụ nữ dự phòng, Y tế công cộng, dinh dưỡng từ năm 1 dân tộc Tày ở Bình Phước, do đó việc tiếp cận đến năm 6 đã tham gia nghiên cứu, với hơn một với các nguồn thông tin y tế, các dịch vụ tiêm Chuyên Đề Sản Khoa – Nhi Khoa 359

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 1 * 2022 ngừa còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, hiện nay vắc Vì vậy, c{c nh| hoạch định chính s{ch cần xem xin HPV chưa được đưa v|o chương trình tiêm xét giảm gi{ vắc xin hoặc có c{c chương trình hỗ chủng mở rộng, và chi phí tiêm ngừa thì cao so trợ sinh viên tiêm ngừa HPV. với thu nhập hiện nay của người d}n. Do đó có TÀI LIỆU THAM KHẢO thể là nguyên nhân dẫn tỷ lệ tiêm ngừa HPV 1. Bộ Y Tế (2019). Hướng dẫn dự phòng và kiểm so{t ung thư cổ thấp ở những đối tượng này. Mặt khác, nghiên tử cung, URL: cứu của chúng tôi thực hiện trên các sinh viên Y https://mch.moh.gov.vn/Upload/Documents/2019/6/773e34e8b 9750399528e413797fb0eff-QD_2402_QD-BYT. tế Công cộng ở TP. Hồ Chí Minh, l| một trong 2. Wen Y, Pan XF, Zhao ZM, et al (2014). Knowledge of human như̂ng cơ sỡ đào tạo lớn về Y khoa cã nước, góp papillomavirus (HPV) infection, cervical cancer, and HPV vaccine and its correlates among medical students in ph}̀n đào tạo như̂ng nh}n viên y tế có ch}́t Southwest China: a multi-center cross-sectional survey. Asian lượng chuyên môn cao và sê là lực lượng chính Pac J Cancer Prev, 15(14):5773-5779. thực hiện công tác phòng ngừa v| chăm sóc sức 3. UBND tỉnh Quảng Ninh (2020) Triển khai tiêm vắc xin HPV phòng bệnh ung thư cổ tử cung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khỏe cho cộng đồng trong tương lai. Qua đó, c{c giai đoạn 2021-2025, URL: https://thuvienphapluat.vn/van- đối tượng này hiểu được tầm quan trọng của ban/The-thao-Y-te/Ke-hoach-85-KH-UBND-2020-trien-khai- việc tiêm vắc-xin phòng bệnh và thực hiện một tiem-vac-xin-HPV-phong-benh-ung-thu-co-tu-cung-Quang- Ninh-451482 .aspx, truy cập ngày 21/03/2021. cách tốt hơn; do đó, tỷ lệ tiêm ngừa vắc-xin cao 4. Christopher H, Helena B, Suzanne G, Lynne C, Marie P, et al hơn so với các nghiên cứu ở c{c đối tượng khác. (2014). Decreased Management of Genital Warts in Young Women in Australian General Practice Post Introduction of Trong số những sinh viên không tiêm ngừa National HPV Vaccination Program: Results from a Nationally HPV, lý do phổ biến nhất được sinh viên đề cập Representative Cross-Sectional General Practice Study. PLoS One, 9(9):e105967. tới là do chi phí cao (40,7%) và không có thời 5. WHO (2020). Human papillomavirus (HPV) and cervical gian (33,1%). So với nghiên cứu của Hastings TJ cancer, URL: https://www.who.int/en/news-room/fact- (2017) cho rằng tiêm chủng là biện pháp bảo vệ sheets/detail/human-papillomavirus-(hpv)-and-cervical-cancer , accessed on 21 Mar 2021. tốt nhất chống lại ung thư cổ tử cung (85,3%). 6. Wojciech K, Katarzyna J, Krzysztof AT, Mirosława P, Tuy nhiên, rào cản lớn nhất được họ đưa ra l| Krzysztof K (2012). Assessment of knowledge about cervical chương trình bảo hiểm không chi trả chi phí cancer and its prevention among female students aged 17-26 years. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 166(2):196-203. tiêm chủng (54,8%)(10). Các kết quả n|y cũng 7. Bế Thị Kiều (2017). Kiến thức, thực hành về phòng bệnh ung tương đồng với nghiên cứu của thư cổ tử cung ở phụ nữ dân tộc Tày từ 15 - 49 tuổi tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Luận Văn Tốt Nghiệp Chanpresertpinyo W và Rerkswattaviorn C Bác Sĩ Y Học Dự Phòng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. (2020), kết quả cho thấy rằng các rảo cản đối với 8. Nguyễn Hoàng Minh (2018). Các yếu tố liên quan đến tỷ lệ việc tiêm vắc-xin ngừa HPV là chi phí (52,2%) và tiêm ngừa HPV ở nữ giới từ 9-35 tuổi tại huyện Cần Giuộc tỉnh Long An năm 2018. Luận Văn Tốt Nghiệp Bác Sĩ Y Học Dự nhận thức về việc tiêm ngừa(11). Điều này cho Phòng, Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh. thấy chi phí tiêm ngừa là một trong những rào 9. Liu Y, Di N, Tao X (2020). Knowledge, practice and attitude cản lớn ảnh hưởng đến quyết định tiêm ngừa towards HPV vaccination among college students in Beijing, China. Hum Vaccin Immunother, 16(1):116-123. của sinh viên cũng như của cộng đồng. Do đó, 10. Hastings TJ, Hohmann LA, McFarland SJ, Teeter BS, Westrick các nhà quản lý cần xem xét hỗ trợ chi phí tiêm SC (2017). Pharmacists' Attitudes and Perceived Barriers to Human Papillomavirus (HPV) Vaccination Services. Pharmacy, ngừa, hoặc có thể đưa vắc xin HPV v|o chương 5(3):45. trình tiêm chủng mở rộng để tăng tỷ lệ tiêm 11. Chanprasertpinyo W, Rerkswattavorn C (2020). Human ngừa cho đối tượng trong độ tuỗi tiêm ngừa papillomavirus (HPV) vaccine status and knowledge of students at a university in rural Thailand. Heliyon, 6(8):e04625. nhằm góp phần giảm tỷ lệ ung thư cổ tử cung. KẾT LUẬN Ngày nhận bài báo: 06/10/2021 Tỷ lệ tiêm ngừa HPV ở sinh viên nữ l| chưa Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 10/02/2022 cao, chỉ chiếm 25,3%. Tồn tại nhiều r|o cản trong Ngày bài báo được đăng: 15/03/2022 vấn đề tiêm ngừa, đặc biệt l| chi phí của vắc-xin. 360 Chuyên Đề Sản Khoa – Nhi Khoa

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ty-le-tiem-ngua-hpv-va-cac-yeu-to-lien-quan-o-sinh-vien-dai-hoc-y-duoc-thanh-pho-ho-chi-minh-2528300.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY