Ứng dụng mô hình IOTA ADNEX trong thăm dò chẩn đoán khối u buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Ứng dụng mô hình IOTA ADNEX trong thăm dò chẩn đoán khối u buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
  • Mã tin : 1616
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Ứng dụng mô hình IOTA ADNEX trong thăm dò chẩn đoán khối u buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên những những trường hợp được chẩn đoán lâm sàng là u buồng trứng lành tính và ung thư buồng trứng được phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 02/2021 đến tháng 10/2021, được siêu âm sử dụng mô hình IOTA ADNEX đánh giá độ ác tính trước phẫu thuật.

Nội dung Text: Ứng dụng mô hình IOTA ADNEX trong thăm dò chẩn đoán khối u buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

NGHIÊN CỨU PHỤ KHOA - KHỐI U Ứng dụng mô hình IOTA ADNEX trong thăm dò chẩn đoán khối u buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Nguyễn Thị Phương Thảo1, Đặng Thị Hồng Thiện1, Đinh Quốc Hưng1, Nguyễn Văn Thắng1, Phan Thành Nam1, Đàm Thị Quỳnh Liên2, Phạm Chi Mai1, Đỗ Xuân Hoài1, Trần Trung Trưởng1, Nguyễn Quang Minh1 1 Bệnh viện Phụ sản Trung ương 2 Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Hà Nội doi:10.46755/vjog.2021.4.1287 Tác giả liên hệ (Corresponding author): Nguyễn Thị Phương Thảo, email: ntpthao270888@gmail.com Nhận bài (received): 29/11/2021 - Chấp nhận đăng (accepted): 20/12/2021 Tóm tắt Mục tiêu: Ứng dụng mô hình IOTA ADNEX trong thăm dò chẩn đoán khối u buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên những những trường hợp được chẩn đoán lâm sàng là u buồng trứng lành tính và ung thư buồng trứng được phẫu thuật tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 02/2021 đến tháng 10/2021, được siêu âm sử dụng mô hình IOTA ADNEX đánh giá độ ác tính trước phẫu thuật. Kết quả mô bệnh học sau phẫu thuật u buồng trứng được xem là tiêu chuẩn vàng để đánh giá độ chính xác của mô hình IOTA ADNEX. Kết quả: Nghiên cứu có sự đồng ý tham gia của 70 người bệnh, với 79 khối u, bao gồm 26 trường hợp ung thư buồng trứng (37,2%) và 44 trường hợp có u buồng trứng lành tính (62,8%). Có 18 người bệnh có u buồng trứng 2 bên trong nghiên cứu chiếm 12,9%. Tuổi trung bình của người bệnh trong nghiên cứu là 35,6 ± 15,1. Ở ngưỡng cắt 10%, mô hình IOTA ADNEX có: độ nhạy: 83,9% (95% CI: 66,3 – 94,5%), độ đặc hiệu: 75,0% (95% CI: 60,4 – 86,4%), diện tích dưới đường cong ROC: 0,889. Kết luận: Mô hình IOTA ADNEX ở ngưỡng cắt 10% cho thấy hiệu quả tốt trong việc phân biệt khối u buồng trứng lành tính và ác tính. Từ khóa: IOTA ADNEX, U buồng trứng. Application of IOTA ADNEX model to diagnose ovarian tumors at National Hospital of Obstetrics and Gynecology Nguyen Thi Phuong Thao1, Dang Thi Hong Thien1, Dinh Quoc Hung1, Nguyen Van Thang1, Phan Thanh Nam1, Dam Thi Quynh Lien2, Pham Chi Mai1, Do Xuan Hoai1, Tran Trung Truong1, Nguyen Quang Minh1 1 National Hospital of Obstetrics and Gynecology 2 Dept. of Obstetrics and Gynecology, Hanoi Medical University Abstract Objective: To apply the IOTA ADNEX model in the exploration and diagnosis of ovarian tumors at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology. Materials and Methods: A cross-sectional descriptive study on cases clinically diagnosed as benign ovarian tumor and ovarian cancer operated at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology from February 2021 to October 2021, have performed an ultrasound using the IOTA ADNEX model to assess preoperative malignancy. Histopathological results after ovarian tumor surgery are considered the gold standard to evaluate the accuracy of the IOTA ADNEX model. Results: The study had the consent of 70 patients, with 79 tumors, including 26 cases of ovarian cancer (37.2%) and 44 cases of benign ovarian tumor (62.8%). There were 18 patients with bilateral ovarian tumors in the study, accounting for 12.9%. The mean age of patients in the study was 35.6 ± 15.1. At the 10% cut-off, the IOTA ADNEX model has: sensitivity: 83.9% (95% CI: 66.3 – 94.5%), specificity: 75.0% (95% CI: 60.4 – 86.4%), area under the ROC curve: 0.889. Conclusion: The IOTA ADNEX model at 10% cut-off showed good efficacy in differentiating benign and malignant ovarian tumors. Keywords: IOTA ADNEX, Ovarian tumor. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ các bệnh ung thư ở nữ giới [1]. Ung thư buồng trứng là bệnh lý ác tính nhất trong các Chẩn đoán sớm và sàng lọc ung thư buồng trứng loại ung thư phụ khoa, có tỷ lệ đứng thứ 3 sau ung thư cổ thường phải kết hợp lâm sàng với phương tiện chẩn tử cung và ung thư vú ở phụ nữ, chiếm khoảng 5% trong đoán hình ảnh và xét nghiệm chất chỉ điểm u. Siêu âm Nguyễn Thị Phương Thảo và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):41-45. doi:10.46755/vjog.2021.4.1287 41

được xem như một phương tiện đầu tay trong đánh giá ngày 31/10/2021. tính chất u buồng trứng lành tính và ác tính trước phẫu - Cách chọn mẫu: chọn mẫu thuận tiện. thuật. Từ năm 1999, nhóm nghiên cứu khối u buồng - Địa điểm: Khoa Phụ ngoại, khoa Phụ ung thư, khoa trứng quốc tế gọi tắt là IOTA ra đời với mục tiêu nhằm Điều trị theo yêu cầu – Bệnh viện Phụ sản Trung ương. đồng thuận về thuật ngữ, định nghĩa và phép đo để mô - Các bước nghiên cứu: tả đặc tính siêu âm của u buồng trứng. Năm 2014, nhóm Bước 1: Nghiên cứu viên sẽ lấy người bệnh được IOTA đã công bố mô hình IOTA ADNEX kết hợp cả ba yếu chẩn đoán UBT hoặc UTBT có chỉ định phẫu thuật tại tố lâm sàng, xét nghiệm và siêu âm để chẩn đoán mức khoa Phụ Ngoại, khoa Phụ Ung thư và khoa Điều trị theo độ lành tính, ác tính của khối u buồng trứng [2]. Năm yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Trung ương thỏa mãn các 2016, giáo sư A Sayasneh và cộng sự [3] đã nghiên cứu yêu cầu về lựa chọn đối tượng nghiên cứu, giải thích về trên 610 bệnh nhân và cho kết quả với các mức cut-off nghiên cứu. Nếu người bệnh đồng ý sẽ được chọn vào lần lượt là 1%, 10%, 30% thì độ nhạy/độ đặc hiệu của nghiên cứu. mô hình IOTA ADNEX lần lượt là 100%/12%, 97%/68%, Bước 2: Thu thập thông tin theo mẫu bệnh án nghiên 86%/84%. Năm 2021, Xiaotong Huang đã phân tích dữ cứu. liệu của 10 nghiên cứu để đánh giá độ chính xác của mô Bước 3: Siêu âm đánh giá lại khối u theo mô hình hình ADNEX đối với ung thư buồng trứng (UTBT) ở mức IOTA ADNEX, từ đó tính ra tổng nguy cơ ác tính của khối cut-off 15% từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 2 năm 2021 u theo mô hình IOTA ADNEX. cho kết quả: độ nhạy là 92% ( CI 95%: 0,89-0,94), độ đặc Bước 4: Người bệnh được phẫu thuật theo kế hoạch. hiệu là 82% (CI 95%: 0,78-0,86), và diện tích dưới đường Khi có kết quả mô bệnh học sẽ thu thập vào bệnh án cong là 0,95 (CI 95%: 0,91-0,95) [4]. nghiên cứu. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu áp dụng mô Bước 5: Đối chiếu và phân tích kết quả của mô hình hình IOTA ADNEX và cho kết quả rất tốt trong chẩn đoán. ADNEX với kết quả mô bệnh học từ đó xác định giá trị Tuy nhiên ở Việt Nam mới có một vài nghiên cứu được của mô hình IOTA ADNEX trong dự đoán độ lành tính – công bố. Còn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, mô hình ác tính các khối UBT. IOTA ADNEX mới bắt đầu được triển khai, vì vậy chúng 2.3. Các biến số nghiên cứu: tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng mô hình IOTA - Phân loại mô bệnh học: lành tính/ác tính ADNEX trong thăm dò chẩn đoán khối u buồng trứng tại - Tuổi (năm) Bệnh viện Phụ sản Trung ương” với mục tiêu: xác định giá - Điều trị tại trung tâm ung bướu (khoa Phụ ung thư): có/ trị dự đoán khối u buồng trứng lành tính và ác tính dựa không vào mô hình IOTA ADNEX. - Nồng độ CA125 huyết thanh (UI/ml) - Đường kính lớn nhất khối u buồng trứng (mm) 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Đường kính phần đặc lớn nhất (mm) 2.1. Đối tượng nghiên cứu: - Số thùy: 1-10 thùy/> 10 thùy Những trường hợp được chẩn đoán lâm sàng là u - Nhú: không có/1 nhú/2 nhú/3 nhú/> 3 nhú buồng trứng (UBT) lành tính và UTBT được phẫu thuật - Bóng cản: có/không tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. - Dịch tự do ổ bụng: có/không - Tiêu chuẩn lựa chọn 2.4. Phân tích và xử lý số liệu: + Người bệnh được chẩn đoán UBT thực thể có chỉ - Phân tích và xử lý số liệu thu được bằng các thuật định phẫu thuật. toán thống kê y học dựa trên phần mềm STATA 15. + Người bệnh được siêu âm đánh giá khối u theo mô - Kết quả được trình bày dưới dạng bảng, biểu đồ. hình IOTA ADNEX. - Các biến định tính được trình bày dưới dạng tỷ lệ %. + Có xét nghiệm CA 125 trước mổ. Các biến định lượng được trình bày dưới dạng trung bình + Thể trạng chung đảm bảo các điều kiện phẫu thuật ± độ lệch chuẩn hoặc trung bình (khoảng tin cậy). (PS 0,1). - Các test lựa chọn p < 0,05 được xem là có ý nghĩa + Chẩn đoán xác định UBT dựa vào kết quả mô bệnh thống kê. học sau mổ. - Nhập các biến số cần thiết vào mô hình IOTA AD- + Đồng ý tham gia nghiên cứu. NEX tính tỷ lệ % khả năng có thể có của khối u theo từng - Tiêu chuẩn loại trừ phân nhóm UBT: lành tính, giáp biên, UTBT giai đoạn I, + U nang buồng trứng cơ năng. UTBT giai đoạn II – IV, u di căn buồng trứng. + UTBT đã điều trị hóa chất trước phẫu thuật - Sử dụng đường cong ROC và diện tích dưới đường + Đang mang thai hoặc bị suy thận giai đoạn cuối, trải cong AUC để đánh giá giá trị củ mô hình IOTA ADNEX và qua cấy ghép cơ thể. xác định độ nhạy, độ đặc hiệu của mô hình ở các mức + Không có đầy đủ siêu âm và xét nghiệm chất chỉ cut – off khác nhau. điểm u (CA 125) trước mổ. 2.5. Đạo đức nghiên cứu: + Chẩn đoán trước mổ là UBT, sau mổ là bệnh lý khác. - Chúng tôi tiến hành nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ + UBT trong các trường hợp mổ cấp cứu. sản Trung ương với sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện và 2.2. Phương pháp nghiên cứu sự tự nguyện của người bệnh. - Thiết kế nghiên cứu: - Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng cấp cơ sở Nghiên cứu mô tả cắt ngang. của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. - Cỡ mẫu: - Các thông tin và kết quả nghiên cứu của người bệnh Mẫu toàn bộ và liên tục từ ngày 01/02/2021 đến phải được giữ kín. 42 Nguyễn Thị Phương Thảo và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):41-45. doi:10.46755/vjog.2021.4.1287

- Kết quả của nghiên cứu phục vụ cho công tác chăm (37,2%) và 44 trường hợp u lành tính (68,2%). Trong sóc sức khỏe của nhân dân. nhóm UTBT, giai đoạn II-IV chiếm tỷ lệ nhiều nhất 38,5% (10/26), giai đoạn I chiếm 34,6% (9/26), nhóm u giáp 3. KẾT QUẢ biên chiếm tỷ lệ 26,9% (7/26) và không có trường hợp 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu nào là u di căn từ các tạng khác. Tuổi trung bình của Có 70 người bệnh đồng ý tham gia nghiên cứu với người bệnh trong nghiên cứu là 35,6 ± 15,1, người bệnh 79 khối u, bao gồm 26 trường hợp ung thư buồng trứng nhỏ tuổi nhất là 15 tuổi, lớn tuổi nhất là 69 tuổi. 3.2. Giá trị của mô hình IOTA ADNEX Biểu đồ 1. Đường cong ROC với thang điểm IOTA ADNEX Bảng 1. Hiệu suất của mô hình IOTA ADNEX trong chẩn đoán ác tính ở một số điểm cắt Giá trị dự báo Giá trị dự báo Điểm cắt (%) Độ nhạy (%) Độ đặc hiệu (%) dương tính (%) âm tính (%) ≥5 87,10 64,58 61,36 88,57 ≥ 10 83,87 75,00 68,42 87,80 ≥ 15 77,42 79,17 70,58 84,44 ≥ 30 74,19 83,33 74,19 83,33 Tại điểm cắt 10% thì mô hình IOTA ADNEX có độ nhạy 83,87%, độ đặc hiệu 75%, giá trị dự báo âm tính 87,8%, giá trị dự báo dương tính là 68,4% với giá trị AUC giữa nhóm lành tính và ác tính là 88,9% (95% CI: 70 - 98%). Bảng 2. Đặc điểm phân bố các yếu tố trong mô hình IOTA ADNEX theo giai đoạn phẫu thuật ung thư dựa vào kết quả mô bệnh học Lành tính U giáp biên Giai đoạn I Giai đoạn II-IV Tổng Đặc điểm p (n=48) (n=7) (n=10) (n=14) (n=79) Số thùy >10 thùy 9 (18,0) 2 (28,5) 5 (50,0) 4 (33,3) 20 (25,3) 0,218 ≤ 10 thùy 39 (81,3) 5 (71,5) 5 (50,0) 10 (71,4) 59 (74,7) Số nhú 0 38 (79,2) 3 (42,8) 3 (30,0) 1 (7,1) 45 (57,0) 1 8 (12,5) 2 (28,5) 3 (30,0) 8 (57,1) 19 (24,1) 2 1 (2,0) 0 1 (10,0) 0 2 (2,5) 0,001 3 0 0 0 2 (14,3) 2 (2,5) >3 3 (6,3) 2 (28,5) 3 (30,0) 3 (21,5) 11 (13,9) Bóng cản Không 27 (56,2) 6 (85,7) 9 (90,0) 13 (92,9) 55 (69,7) 0,015 Có 21 (43,8) 1 (14,3) 1 (10,0) 1 (7,1) 24 (30,3) Nguyễn Thị Phương Thảo và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):41-45. doi:10.46755/vjog.2021.4.1287 43

Dịch ổ bụng Không 36 (75,0) 3 (42,8) 4 (40,0) 4 (28,6) 47 (59,5) 0,005 Có 12 (25,0) 4 (57,2) 6 (60,0) 10 (71,4) 32 (40,5) Giai đoạn Lành tính U giáp biên Giai đoạn I Tổng II-IV p (TB ± SD) (TB ± SD) (TB ± SD) (TB ± SD) (TB ± SD) Tuổi 33,3 ± 14,2 35,5 ± 15,2 31,7 ± 12,3 48,8 ± 15,8 35,6 ± 15,1 0,0237 CA125 45,1 ± 65,7 263,3 ± 430,7 184,6 ± 223,5 1378,9 ± 2976,9 275,4 ± 1179,8 0,0120 Đường kính u (mm) 90,3 ± 58,2 103,0 ± 48,7 128,3 ± 98,2 111,6 ± 45,5 100,0 ± 62,2 0,2968 Đường kính phần 13,0 ± 26,0 37,0 ± 38,4 39,3 ± 43,0 66,3 ± 34,3 27,9 ± 36,8 0,0001 đặc (mm) Sự khác biệt về các chỉ số: số nhú, bóng cản, dịch ổ bụng, tuổi, CA125 và đường kính trung bình phần đặc lớn nhất giữa các nhóm UBT là có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Sự khác biệt về chỉ số: số thùy, đường kính trung bình của u giữa các nhóm UBT không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Bảng 3. So sánh phân loại giai đoạn UBT của mô hình IOTA ADNEX và mô bệnh học Kết quả MBH Phân nhóm IOTA ADNEX Lành tính Giáp biên Giai đoạn I Giai đoạn II - IV UBT di căn Tổng Lành tính 36 1 3 1 0 41 Giáp biên 7 4 4 2 0 17 Giai đoạn I 1 1 0 0 0 2 Giai đoạn II - IV 4 1 3 11 0 19 Tổng 48 7 10 14 0 79 Trong tổng số 79 khối UBT thu nhận được trong nghiên cứu có 48 khối u lành tính, 7 khối u giáp biên, 10 trường hợp UTBT giai đoạn I, 14 trường hợp UTBT giai đoạn II-IV, không có trường hợp U di căn buồng trứng. Bảng 4. Giá trị chẩn đoán của mô hình IOTA ADNEX trong phân nhóm khối UBT Giá trị dự báo dương Giá trị dự báo âm Mô hình IOTA Độ nhạy Độ đặc hiệu tính tính ADNEX (95%CI) (%) (95%CI) (%) (95%CI) (%) (95%CI) (%) 69,2 90,0 87,1 75,0 Lành tính (52,4 - 83,0) (76,3 - 97,2) (70,2 - 96,4) (60,4 - 86,4) 57,1 81,9 23,5 95,2 Giáp biên (18,4 - 90,1) (71,1 - 90,0) (6,8 - 49,9) (86,5 - 99,0) 0,0 97,1 0,0 87,0 Giai đoạn I (0,0 - 30,8) (89,9 - 99,6) (0,0 - 84,2) (77,4 - 93,6) 78,6 89,5 57,9 95,8 Giai đoạn II - IV (49,2 - 95,3) (80,3 - 95,3) (33,5 - 79,7) (88,1 - 99,1) 4. BÀN LUẬN nhạy và độ đặc hiệu ở mức cut – off 10% của chúng tôi 4.1. Bàn luận về giá trị chẩn đoán lành tính – ác tính có thấp hơn ( độ nhạy 83,9% thấp hơn 93,3% và độ đặc của mô hình IOTA ADNEX hiệu 75% thấp hơn 77,8 % một chút) [5]. Kết quả nghiên Trong nghiên cứu này chúng tôi đã biểu diễn giá trị cứu của chúng tôi ở ngưỡng cắt 10% thấp hơn một chút chẩn đoán lành tính – ác tính của mô hình IOTA ADNEX so với kết quả nghiên cứu của Viora (2020) (độ nhạy và theo đường cong ROC (Biểu đồ 1). Để chẩn đoán lành độ đặc hiệu lần lượt là 89,6%/76,2%) [6], độ nhạy có thấp tính – ác tính, giá trị của AUC là 88,9% (95% CI 0,7 – hơn so với các nghiên cứu khác nhưng vẫn ở mức tốt, 0,98) với độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 83,9%/75% nhưng độ đặc hiệu gần như là tương đồng với các nghiên ở mức cut – off 10%. Khi so sánh mức cut – off 10% với cứu khác trên thế giới, có thể do số lượng người bệnh các nghiên cứu khác trên thế giới, nghiên cứu của chúng tham gia nghiên cứu của chúng tôi ít hơn nhiều, và những tôi có độ nhạy thấp hơn nhưng độ đặc hiệu có sự tương người bệnh này đều đã có chỉ định phẫu thuật trước nên đồng với một số nghiên cứu khác trên thế giới. Ở mức không phản ánh được hết trên thực hành lâm sàng. 10%, độ đặc hiệu của nghiên cứu của chúng tôi là 75%, Khi so sánh giá trị AUC của nhóm u lành tính – ác tính gần tương đương so với 73,2% của Van Calster (2014), với các nghiên cứu lớn khác trên thế giới: kết quả nghiên độ nhạy 83,9% thấp hơn so với 96,4% của Van Calster[2]. cứu của Araujo (2017) cho giá trị AUC là 92% [7], còn So với kết quả nghiên cứu của Chen (2019) thì độ nghiên cứu của Jeong (2020) cho giá trị AUC là 92,4% 44 Nguyễn Thị Phương Thảo và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):41-45. doi:10.46755/vjog.2021.4.1287

[8], nghiên cứu của chúng tôi cho giá trị AUC là 88,9%, phương pháp chẩn đoán đã được xác nhận trên những chúng tôi nhận thấy mô hình IOTA ADNEX đạt giá trị rất người bệnh có chỉ định phẫu thuật, số lượng người bệnh hiệu quả khi phân loại một khối u buồng trứng. Qua đó tham gia nghiên cứu của chúng tôi còn hạn chế. cho thấy sự đáng tin cậy và hiệu quả của mô hình ADNEX trong phân loại mức độ ác tính của một khối u buồng 5. KẾT LUẬN trứng, từ đó có thể giúp bác sĩ lâm sàng bước đầu đánh Mô hình IOTA ADNEX có giá trị tốt trong chẩn đoán giá được tổn thương và có giải pháp hợp lý để điều trị khối u buồng trứng lành tính – ác tính, đặc biệt trong đúng nhất cho bệnh nhân. chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn II – IV, nhưng 4.2. Phân tích những trường hợp âm tính giả, dương với tổn thương u giáp biên và ung thư giai đoạn I cần mở tính giả rộng nghiên cứu để đánh giá giá trị phân nhóm của mô Có 2 trường hợp u quái không trưởng thành và 1 hình. trường hợp u đệm dây sinh dục hỗn hợp bị bỏ sót trước phẫu thuật theo ngưỡng cắt 10% của mô hình ADNEX. TÀI LIỆU THAM KHẢO Không có u nào là u đa thùy đặc hay u đặc. Cả 3 khối u 1. Pearce CL, Stram DO, Ness RB, Stram DA, Roman LD, đều không có nhú và không có phần đặc trong u. Trong đó, Templeman C, và c.s. Population distribution of lifetime 2 trường hợp u quái không trưởng thành có nhiều hơn 10 risk of ovarian cancer in the United States. Cancer Epi- thùy, và trường hợp u đệm dây sinh dục hỗn hợp ít hơn 10 demiol Biomark Prev Publ Am Assoc Cancer Res Cospon- thùy. Trong 2 trường hợp u quái không trưởng thành mặc sored Am Soc Prev Oncol. 2015; 24:671–6. dù nhìn hình ảnh trên siêu âm cả 2 u này đều có nhiều hơn 2. Calster BV, Hoorde KV, Valentin L, Testa AC, Fischerova 10 thùy, nhiều vách, vách dày, tăng sinh mạch và bờ khối D, Holsbeke CV, và c.s. Evaluating the risk of ovarian can- không đều, 1 trong 2 khối u có dịch ổ bụng, mức CA125 cer before surgery using the ADNEX model to differentiate huyết thanh tăng cao (79 IU/ml và 226,8 IU/ml), nhưng do between benign, borderline, early and advanced stage in- có hình ảnh bóng cản nên làm giảm nguy cơ ác tính của vasive, and secondary metastatic tumours: prospective các u này xuống còn 4,6% và 9,2%. Trường hợp u đệm dây multicentre diagnostic study. BMJ. British Medical Journal sinh dục hỗn hợp trên hình ảnh siêu âm cũng có nhiều Publishing Group; 2014; 349: g5920. vách, vách dày, nhưng số lượng thùy dưới 10 thùy và không 3. Sayasneh A, Ferrara L, De Cock B, Saso S, Al-Memar M, thấy có hình ảnh nhú và thành phần đặc trong u, có hình Johnson S, và c.s. Evaluating the risk of ovarian cancer be- ảnh dịch ổ bụng, mức CA125 huyết thanh ở ngưỡng bình fore surgery using the ADNEX model: a multicentre exter- thường (15,2 IU/ml, αFP trước mổ: 2,28ng/ml) nên nguy cơ nal validation study. Br J Cancer. Nature Publishing Group; ác tính của khối u này chỉ là 3,2%. Như vậy có thể thấy hình 2016; 115:542–8. ảnh bóng cản trong khối u buồng trứng làm giảm đáng kể tỷ 4. Huang X, Wang Z, Zhang M, Luo H. Diagnostic Accuracy lệ ác tính của các khối u quái không trưởng thành. of the ADNEX Model for Ovarian Cancer at the 15% Cut-Off Dương tính giả của mô hình ADNEX trong nghiên cứu Value: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front On- col. 2021; 11:684257. của chúng tôi gặp ở nhiều loại u như nang nhú thanh dịch 5. Chen H, Qian L, Jiang M, Du Q, Yuan F, Feng W. Perfor- lành tính, nang biểu mô chế nhầy lành tính, u bì, u xơ buồng mance of IOTA ADNEX model in evaluating adnexal mass- trứng lành tính và gặp trong cả 4 phân loại của IOTA. Có es in a gynecological oncology center in China. Ultrasound 3/10 trường hợp dương tính giả là khối u đặc và 3/10 ca Obstet Gynecol. 2019; 54:815–22. dương tính giả có nhiều hơn 3 nhú trong u. 80% các u bị 6. Viora E, Piovano E, Baima Poma C, Cotrino I, Castiglione chẩn đoán nhầm ác tính ở ngưỡng cắt 10% đều có phần A, Cavallero C, và c.s. The ADNEX model to triage adnex- đặc trong u. 9/10 ca không có bóng cản, 2 ca có dịch ổ al masses: An external validation study and comparison bụng, và 6 ca có mức CA125 huyết thanh ≥ 35 IU/ml, đặc with the IOTA two-step strategy and subjective assess- biệt trong đó có trường hợp u xơ buồng trứng lành tính ment by an experienced ultrasound operator. Eur J Obstet CA125 tăng lên 320 IU/ml. Đây là các yếu tố làm dự đoán Gynecol Reprod Biol. 2020; 247:207–11. nguy cơ không lành tính cao lên. 7. Araujo KG, Jales RM, Pereira PN, Yoshida A, de Ange- 4.3. Bàn luận về giá trị phân loại giữa các nhóm u lo Andrade L, Sarian LO, và c.s. Performance of the IOTA buồng trứng ADNEX model in preoperative discrimination of adnexal Theo bảng 3.3, chúng tôi nhận thấy mô hình ADNEX masses in a gynecological oncology center. Ultrasound có khả năng chẩn đoán tốt cho giai đoạn II – IV và khối Obstet Gynecol Off J Int Soc Ultrasound Obstet Gynecol. UBT lành tính. Đặc biệt nhất là trong chẩn đoán UTBT 2017; 49:778–83. giai đoạn II – IV, mô hình có độ nhạy 78,6% và độ đặc 8. Jeong SY, Park BK, Lee YY, Kim T-J. Validation of IO- hiệu 89,5%. Mô hình ADNEX có độ đặc hiệu tốt trong việc TA-ADNEX Model in Discriminating Characteristics of Ad- chẩn đoán khối UBT giáp biên và UTBT giai đoạn I với độ nexal Masses: A Comparison with Subjective Assessment. đặc hiệu lần lượt là 81,9% và 97,1%, nhưng độ nhạy của J Clin Med. 2020; 9:2010. nó chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt, độ nhạy trong chẩn đoán 9. Szubert S, Wojtowicz A, Moszynski R, Zywica P, Dyczkow- của UTBT giai đoạn I là 00,0% (0/9), độ nhạy trong chẩn ski K, Stachowiak A, và c.s. External validation of the IOTA đoán UBT giáp biên là 57,1% (4/7), kết quả này tương tự ADNEX model performed by two independent gynecologic như của Szubert (2016)[9] và Peng (2021)[10]. centers. Gynecol Oncol. 2016; 142:490–5. Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy có sự khó 10. Peng X-S, Ma Y, Wang L-L, Li H-X, Zheng X-L, Liu Y. Eval- khăn trong chẩn đoán trước phẫu thuật của 2 nhóm tổn uation of the Diagnostic Value of the Ultrasound ADNEX thương là u giáp biên và ung thư buồng trứng giai đoạn Model for Benign and Malignant Ovarian Tumors. Int J I. Có thể do hạn chế của nghiên cứu của chúng tôi là các Gen Med. 2021; 14:5665–73. Nguyễn Thị Phương Thảo và cs. Tạp chí Phụ sản 2021; 19(4):41-45. doi:10.46755/vjog.2021.4.1287 45

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ung-dung-mo-hinh-iota-adnex-trong-tham-do-chan-doan-khoi-u-buong-trung-tai-benh-vien-phu-san-trung-u-2519336.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY