MangYTe

Tài liệu y khoa

Vai trò của cộng hưởng từ khuếch tán và động học trong chẩn đoán phân biệt u vú lành tính và ác tính

Vai trò của cộng hưởng từ khuếch tán và động học trong chẩn đoán phân biệt u vú lành tính và ác tính
  • Mã tin: 1652
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Ung thư vú (UTV) là ung thư thuờng gặp nhất và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ tại nhiều nuớc trên thế giới. Phát hiện sớm UTV có vai trò quan trọng trong điều trị và tiên lượng bệnh. Tại Việt Nam, nghiên cứu về cộng hưởng từ động học (DCE-MRI) và cộng hưởng từ khuếch tán (DWI) chưa nhiều. Bài viết trình bày khảo sát giá trị của DCE-MRI và DWI trong chẩn đoán phân biệt (CĐPB) u vú lành tính và ác tính.

Nội dung Text: Vai trò của cộng hưởng từ khuếch tán và động học trong chẩn đoán phân biệt u vú lành tính và ác tính

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học VAI TRÒ CỦA CỘNG HƢỞNG TỪ KHUẾCH TÁN VÀ ĐỘNG HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U VÚ LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH Lê Thị Diễm1, Lâm Thanh Ngọc2, Nguyễn Thị Thùy Linh2, Cao Thiên Tượng3, Võ Tấn Đức2 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Ung thư vú (UTV) là ung thư thuờng gặp nhất và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ tại nhiều nuớc trên thế giới. Phát hiện sớm UTV có vai trò quan trọng trong điều trị và tiên lượng bệnh. Tại Việt Nam, nghiên cứu về cộng hưởng từ động học (DCE-MRI) và cộng hưởng từ khuếch tán (DWI) chưa nhiều Mục tiêu: Khảo sát giá trị của DCE-MRI và DWI trong chẩn đoán phân biệt (CĐPB) u vú lành tính và ác tính. Đối tượng - Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 70 bệnh nhân (BN) có u vú được chụp DCE- MRI và DWI trước khi điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 01/2019 đến tháng 05/2021. Ghi nhận các thông số của DCE-MRI theo hướng dẫn của hệ thống BI-RADS phiên bản 5, phân tích DWI thông qua hệ số khuếch tán biểu kiến (ADC), xác định giá trị chẩn đoán của DCE-MRI, DWI và CHT kết hợp (DCE-DWI MRI) so với giải phẫu bệnh (GPB). Kết quả cộng hưởng từ (MRI) được ghi nhận độc lập với kết quả GPB. Kết quả: Nghiên cứu gồm 70 BN nữ với 80 u vú (47 u lành tính và 33 u ác tính). Giá trị ADC có diện tích dưới đường cong ROC là 0,902 và ngưỡng cắt là 1,112 x 10−3mm2/s. U vú có giá trị ADC dưới ngưỡng là ác tính, trên ngưỡng là u lành tính. Giá trị chẩn đoán của DCE-MRI, DWI và DCE-DWI MRI lần lượt là: độ nhạy là 81,8%, 84,8%, 90,9%; độ đặc hiệu là 85,1%, 91,5%, 93,6%; độ chính xác là 83,8%, 88,8%, 92,5%. Kết luận: DCE-MRI kết hợp với DWI giúp tăng độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác CĐPB u vú lành tính và ác tính so với chỉ dùng riêng lẻ DCE-MRI hoặc DWI. Từ khóa: tổn thương vú, đường cong động học, cộng hưởng từ khuếch tán ABSTRACT THE VALUE OF DYNAMIC CONTRAST-ENHANCED MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND DIFFUSION-WEIGHTED IMAGING IN DIFFERENTIATION BETWEEN BENIGN AND MALIGNANT BREAST TUMORS Le Thi Diem, Lam Thanh Ngoc, Nguyen Thi Thuy Linh, Cao Thien Tuong, Vo Tan Duc * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 26 - No. 2 - 2022: 08 - 15 Background: Breast cancer was the most common cancer and one of the leading causes of death in women in many countries around the world. Early detection of cancer played an important role in the treatment and prognosis of the disease. In Vietnam, research on dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DCE- MRI) and diffusion-weighted imaging (DWI) was still not much. Objective: The aims of this study were to determine the diagnostic values of DCE-MRI and DWI in differentiation between benign and malignant breast tumors. Methods: A retrospective study was performed on 70 females with breast lesions underwent DCE-MRI and DWI before treatment at Cho Ray hospital from Jan 2019 to May 2021. We recorded the parameters of DCE-MRI Phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Đa khoa Đồng Tháp. 1 Bộ môn Chẩn đo{n hình ảnh, Đại học Y Dược TP. HCM 2 3Khoa Chẩn đo{n hình ảnh, BV Chợ rẫy Tác giả liên lạc: BSCKI. Lê Thị Diễm ĐT: 0989324559 Email: bsdiemlt@gmail.com 8 Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh - Y Tế Công Cộng

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 according to the fifth edition BI-RADS lexicon and the mean apparent diffusion coefficient (ADC) values based on DWI. The diagnostic values of DCE-MRI, DWI and DCE-DWI MRI were detected, compared with histopathology. The DCE-MRI and DWI were independently assessed to breast pathology results. Results: There were 70 patients with 80 breast lesions including 47 benign lesions and 33 malignant lesions. The area under ROC curve of ADC value was 0.902. The ADC cut-off value was 1.112 x 10−3mm2/s. Breast tumors were malignant when the ADC value was lower than the cut-off value. Tumors were benign when the ADC value was higher than the cut-off value. The diagnostic values of DCE-MRI, DWI and DCE-DWI MRI were sensitivity of 81.8%, 84.8% and 90.9%; specificity of 85.1%, 91.5% and 93.6%; accuracy of 83.8%, 88.8% and 92.5%, respectively. Conclusion: Our study reinforces the importance of combining DCE-MRI with DWI in distinguish between benign and malignant breast tumors. DCE-DWI MRI helps to increase the sensitivity, specificity and accuracy compared with DCE-MRI and DWI alone. Key words: breast lesions, time intensity curve, diffusion-weighted imaging ĐẶT VẤN ĐỀ lành tính và ác tính, nhất là khi sử dụng kết hợp Ung thư vú (UTV) l| ung thư thuờng gặp với DCE-MRI (DCE-DWI MRI)(6,7,8). Tại Việt nhất và là một trong những nguyên nhân gây tử Nam, nghiên cứu về DCE-MRI v| DWI chưa vong h|ng đầu ở phụ nữ tại nhiều nuớc trên thế nhiều, vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu giới. Theo số liệu thống kê của Cơ quan nghiên này nhằm khảo sát giá trị của DCE-MRI và DWI cứu Ung thư quốc tế, số ca mới mắc năm 2020 l| trong CĐPB u vú l|nh tính v| {c tính, đối chiếu 2,26 triệu, trong đó tử vong khoảng 685000 với kết quả giải phẫu bệnh (GPB). truờng hợp(1). Tại Việt Nam, UTV cũng l| ung ĐỐI TƢỢNG- PHƢƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU thư gặp nhiều nhất ở phụ nữ (chiếm khoảng Đối tƣợng nghiên cứu 25,8% các loại ung thư ở nữ giới), tỉ lệ tử vong Tất cả bệnh nhân (BN) nữ có u vú đến khám đứng hàng thứ 3 sau ung thư gan v| ung thư v| điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng phổi (tử vong chiếm 13,8% tất cả các loại ung 01/2019 đến tháng 05/2021. thư)(2). Phát hiện sớm UTV có vai trò quan trọng Tiêu chuẩn loại trừ trong điều trị v| tiên lượng bệnh. Hiện nay, cộng hưởng từ động học (DCE-MRI) được xem là Những BN đã được điều trị UTV trước đó, BN phương ph{p có độ nhạy cao nhất trong chẩn có bơm silicon trực tiếp vào vú, thời điểm chụp đo{n UTV. Bên cạnh c{c đặc điểm hình thái, MRI và xét nghiệm GPB cách nhau trên 3 tháng. DCE-MRI còn giúp đ{nh gi{ chức năng của tổn Phƣơng pháp nghiên cứu thương vú thông qua đặc điểm bắt thuốc tương Thiết kế nghiên cứu phản từ (TPT) ở pha đầu và pha muộn, dựa trên Nghiên cứu được tiến h|nh theo phương cơ sở khối u vú {c tính thường có tăng sinh mạch pháp mô tả cắt ngang. m{u v| tăng tính thấm thành mạch nên thường Phương pháp thực hiện bắt thuốc nhanh v| đ|o thải thuốc sau đó(3). DCE-MRI tuy có độ nhạy cao nhưng độ đặc hiệu Chọn tất cả BN nữ có u vú từ tháng 01/2019 không cao và phải sử dụng thuốc TPT(4,5,6). Nhiều đến tháng 05/2021 tại bệnh viện Chợ Rẫy (kích kĩ thuật cộng hưởng từ (MRI) bổ sung đã được thước u ≥6mm dựa theo hướng dẫn của Hội nghiên cứu nhằm cải thiện độ đặc hiệu chẩn hình ảnh học tuyến vú Châu Âu 2020 (EUSOBI)), đo{n UTV. Trong số đó, cộng hưởng từ khuếch được chụp DCE-MRI v| DWI trước khi điều trị t{n (DWI) l| kĩ thuật cho thấy độ đặc hiệu tăng và có kết quả GPB từ sinh thiết hoặc phẫu đ{ng kể trong chẩn đo{n ph}n biệt (CĐPB) u vú thuật(9). Tất cả BN được chụp DCE-MRI và DWI Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh-Y Tế Công Cộng 9

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học trên máy 3 Tesla, Skyra, Siemens với protocol dạng khối (mass) và dạng không tạo khối được trình bày ở Bảng 1. (nonmass). Đặc điểm bắt thuốc pha đầu được Bảng 1: Protocol chụp cộng hưởng từ vú x{c định theo công thức SI1 = [(SIđỉnh - SItrước tiêm) / Field of Repetiti Echo Độ dày SItrước tiêm] x 100%, được chia thành 3 dạng: tăng Chuỗi xung Ma trận view on time time lát cắt chậm khi SI1 tăng < 50%, tăng trung bình khi SI1 Axial T1W 400mm 700ms 13ms 448 x 448 3mm tăng từ 50-100%, tăng nhanh khi SI1 tăng >100%. Axial T2W 400mm 2800ms 60ms 448 x 448 3mm Đường cong động học ở pha muộn được ghi Axial T2W xóa 400mm 4000ms 60ms 512 x 512 3mm nhận theo công thức SI2 = [(SIcuối - SIđỉnh) / SIđỉnh] x mỡ Axial T1 VIBE 400mm 4,3ms 1,8ms 374 x 384 1,1mm 100%, được chia thành 3 loại: dạng tịnh tiến nếu xóa mỡ SI2 ≥ 10%, dạng bình nguyên nếu >-10% SI2

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 58,8%) và 32 trường hợp ác tính (chiếm 41,2%) dạng mass (80,9% ở nhóm lành tính và 69,7% ở dựa trên kết quả mô bệnh học. Trong nhóm lành nhóm ác tính). tính có u sợi tuyến chiếm đa số (34%), kế đến là Cộng hƣởng từ hình thái thay đổi sợi bọc (29,8%). Carcinoma ống tuyến Về hình thái, u vú lành tính dạng mass vú (OTV) xâm nhập có tỉ lệ cao nhất trong nhóm thường có hình bầu dục (chiếm 57,9%), dạng ác tính (87,9%). Kết quả GPB chi tiết được trình nonmass có dạng đường, dạng phân thùy và bày trong Bảng 2. nhiều vùng (chiếm tỉ lệ tương ứng là 33%, Bảng 2: Đặc điểm giải phẫu bệnh của u vú lành tính 22,2%, 22,2%). U l|nh tính thường có bờ không và ác tính. đều (chiếm tỉ lệ 53,2%) và bờ nhẵn (tỉ lệ 38,3%), Số lượng phần lớn bắt thuốc không đồng nhất (chiếm Kết quả giải phẫu bệnh (n=80) % tổn thương Lành tính 47 58,8 52,6% dạng mass và 66,7% dạng nonmass). U U sợi tuyến 16 34 vú ác tính dạng mass đa số có hình dạng Thay đổi sợi bọc 14 29,8 không đều (chiếm 82,6%), dạng nonmass U xơ tuyến vú 7 14,9 thường ở dạng phân thùy (chiếm 70%). U ác Tăng sản OTV thông thường 3 6,4 tính thường có bờ gai và bờ không đều (chiếm Tăng sản OTV không điển hình 4 8,5 60,6% và 36,4%), bắt thuốc không đồng nhất Tăng sản biểu mô 1 2,1 và dạng viền (chiếm 52,4% và 38,1% dạng Viêm, áp xe 2 4,2 Ác tính 33 41,2 mass), dạng không đồng nhất và dạng đ{m Carcinoma OTV xâm nhập 27 81,8 (chiếm cùng tỉ lệ 40% dạng nonmass). Carcinoma OTV xâm nhập dạng nhầy 2 6,1 Cộng hƣởng từ động học Carcinoma OTV tại chỗ 2 6,1 Carcinoma OTV hỗn hợp dạng nhầy 1 3 U vú ác tính hầu hết có kiểu bắt thuốc pha U diệp thể giáp biên 1 3 đầu tăng nhanh (93,9%) v| không gặp trường hợp nào có dạng tăng chậm. Nhóm u lành tính Tuổi trung bình của nhóm u lành tính là phần lớn cũng có pha đầu tăng nhanh (68,1%) v| 46,9 ± 9,9 tuổi và của nhóm ác tính là 50,5 ± tăng trung bình (19,1%). Kh{c biệt có ý nghĩa 12,3 tuổi. U vú {c tính có kích thước trung bình thống kê trong kiểu bắt thuốc pha đầu giữa là 32 mm, lớn hơn u l|nh tính l| 10,7 mm. Tổn nhóm lành tính và ác tính (p=0,014 - kiểm định thương vú l|nh tính v| {c tính đa số đều gặp ở chính xác Fisher). Hình 1: Đường cong dạng đào thải của tổn thương vú ác tính có GPB là carcinoma OTV xâm nhập. Hình A: tổn thương bắt thuốc trên chuỗi xung axial T1W FS đầu tiên sau tiêm thuốc (mũi tên trắng); hình B: đường cong động học; hình C, D, E: giá trị và tỉ lệ % SI của tổn thương trước và sau tiêm thuốc ở lần đo thứ 1, 2, 3. Giá trị SI trung bình của 3 lần đo tại các thời điểm là: SItrước tiêm = 127,67, SIđỉnh = 511, SIcuối = 409. Bắt thuốc ở pha đầu có dạng tăng nhanh với SI1 = 300,3%. Ở pha muộn có giá trị SI2 = -19,96% (Nguồn: Bệnh nhân nữ 28 tuổi trong mẫu nghiên cứu) Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh-Y Tế Công Cộng 11

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học Hình 2: Đường cong dạng tịnh tiến của tổn thương vú lành tính có GPB là u sợi tuyến. Hình A: tổn thương bắt thuốc trên chuỗi xung axial T1W FS đầu tiên sau tiêm thuốc (mũi tên trắng); hình B: tổn thương trên CAD (mũi tên đen); hình C: đường cong động học. Giá trị SI tại các thời điểm là: SItrước tiêm = 198, SIđỉnh = 387, SIcuối = 657,5. Bắt thuốc ở pha đầu có dạng tăng trung bình với SI1 = 95,5%. Ở pha muộn có giá trị SI2 = 69,9% (Nguồn: Bệnh nhân nữ 46 tuổi trong mẫu nghiên cứu) Kết quả ph}n tích ĐCĐH ở pha muộn cho Cộng hƣởng từ khuếch tán thấy u vú l|nh tính thường có đường cong dạng Giá trị ADC trung vị của u vú lành tính là 1,4 tịnh tiến với tỉ lệ là 48,9%, dạng bình nguyên x 10-3mm2/s và của u vú ác tính là 0,882 x 10- chiếm 27,7% và dạng đ|o thải chiếm 23,4%. U vú 3mm2/s. Giá trị ADC giữa hai nhóm u vú lành ác tính chủ yếu có đường cong dạng đ|o thải với tính và ác tính khác biệt có ý nghĩa thống kê (với tỉ lệ là 66,7%, dạng bình nguyên chiếm 27,3% và p

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Hình 5: Hình ảnh DWI điển hình của u vú ác tính có kết quả GPB là carcinoma OTV xâm nhập độ 2. ADC có giá trị trung bình ở 3 lần đo là 0,647 x 10-3mm2/s (giá trị ADC lần 1, 2, 3 tương ứng là 0,624 x 10-3mm2/s, 0,694 x 10-3mm2/s, 0,624 x 10-3mm2/s). Hình A: axial T1W đầu tiên sau tiêm thuốc; hình B: hình DWI; hình C: giá trị ADC ở lần đo thứ 1 (mean). (Nguồn: Bệnh nhân nữ 67 tuổi trong mẫu nghiên cứu) Kết hợp cộng hƣởng từ động học và khuếch tán trong CĐPB u vú l|nh tính v| {c tính, tuy nhiên Bảng 4: Giá trị chẩn đoán của DCE-MRI (bao gồm độ đặc hiệu thay đổi giữa các nghiên cứu từ hình thái) kết hợp với DWI chưa cao đến cao. Sự khác biệt giữa các nghiên Kết quả GPB cứu có liên quan đến cỡ mẫu, dân số chọn mẫu, DCE-DWI MRI Giá trị p huyết động học và các yếu tố kỹ thuật (từ Ác tính Lành tính Ác tính 30 3 2 trường, chuỗi xung, liều lượng thuốc tương < 0,001 Lành tính 3 44 phản, tốc độ bơm thuốc v| độ phân giải thời 2Phân tích hồi qui logistics gian của kỹ thuật động học) . Kết quả từ Bảng 4 cho thấy DCE-DWI MRI Giá trị ADC của DWI trong nghiên cứu của có thể CĐPB u vú l|nh tính v| {c tính với độ chúng tôi có giá trị tốt trong CĐPB u vú l|nh nhạy l| 90,9%; độ đặc hiệu là 93,6%, giá trị tiên tính và ác tính với AUC là 0,902. Kết quả này đo{n dương l| 90,9%, gi{ trị tiên đo{n }m 93,6%, tương tự với nghiên cứu của Dietzel với AUC là độ chính xác là 92,5% (p

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 Nghiên cứu Y học trên bản đồ ADC được so sánh với hình DWI và so với DCE-MRI là 0,788 và DWI là 0,863. Giá trị hình chụp đầu tiên sau tiêm thuốc TPT, cách của DCE-DWI MRI trong CĐPB u vú l|nh tính thực hiện n|y tương tự với nghiên cứu của v| {c tính không thay đổi kể cả khi chỉ kết hợp Dietzel M(12). Do đó, mặc dù DWI trong nghiên DWI với pha đầu của DCE-MRI hoặc với DCE- cứu của chúng tôi v| Dietzel có độ chính xác cao MRI đầy đủ (gồm pha đầu và pha muộn), kết hơn DCE-MRI thì DWI không thể sử dụng để quả nghiên cứu n|y đã ủng hộ một tiềm năng thay thế hoàn toàn cho DCE-MRI mà chỉ đóng mới trong thực hành lâm sàng: sử dụng một vai trò kết hợp. Điều n|y cũng tương tự với kết protocol kết hợp DCE-DWI MRI với động học quả nghiên cứu của Pinker K và Naranjo ID(6,13), rút gọn chỉ bao gồm pha đầu, giúp đơn giản hóa độ nhạy của DWI trong hai nghiên cứu này thấp protocol của MRI vú hiện tại mà không làm thay hơn DCE-MRI nên cũng không thể sử dụng như đổi giá trị chẩn đo{n(12). là một phương tiện khảo s{t độc lập với DCE- Nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế MRI vì sẽ bỏ sót nhiều trường hợp UTV. như sau: Thứ nhất l| ROI được đặt lên vùng bắt EUSOBI cũng đưa ra khuyến cáo rằng DWI chưa thuốc mạnh nhất trong tổn thương, tương ứng thể sử dụng như một phương ph{p đơn lẻ trong với vùng tín hiệu cao trên hình khuếch tán và chẩn đo{n UTV m| có thể là một lựa chọn thay vùng tín hiệu thấp trên bản đồ ADC (theo thế ở những BN có chống chỉ định đối với thuốc hướng dẫn của hệ thống BI-RADS phiên bản 5 TPT chứa gadolinium (chẳng hạn như BN suy và EUSOBI)(3,9). Tuy nhiên, tổn thương vú đặc thận nghiêm trọng có nguy cơ g}y xơ hóa to|n biệt là tổn thương {c tính có xu hướng không thân do thận hoặc những BN có phản ứng cấp đồng nhất, do đó c{ch ROI n|y có thể không đại tính trước đó với thuốc TPT chứa gadolinium)(9). diện cho tất cả c{c đặc điểm của khối u. Hạn chế Kết hợp DCE-DWI MRI cho kết quả CĐPB u thứ hai là DWI chỉ áp dụng được cho các tổn vú lành tính và ác tính với giá trị cao nhất so với thương có đường kính ≥6 mm, không dùng sử dụng DCE-MRI và DWI riêng lẻ. Nghiên cứu được cho các tổn thương dạng nốt do không đủ của chúng tôi có kết quả tương tự với các tác giả tiêu chuẩn thể tích ảnh để khảo sát DWI theo khác là khi kết hợp DCE-DWI MRI đã giúp tăng hướng dẫn của EUSOBI(9). Nhìn chung, nghiên độ đặc hiệu v| độ chính xác so với DCE-MRI cứu của chúng tôi cũng như c{c nghiên cứu khác hoặc DWI. Trong nghiên cứu của Pinker, DCE- trên thế giới cho thấy cần kết hợp DWI với DCE- MRI có độ nhạy v| độ chính x{c cao hơn nhưng MRI nhằm tăng gi{ trị CĐPB u vú l|nh tính v| độ đặc hiệu thấp hơn với DWI (độ nhạy, độ đặc ác tính. hiệu, độ chính x{c tương ứng là 100% và 81%, KẾT LUẬN 77% và 87%, 91% và 83%), kết hợp DCE-DWI Cộng hưởng từ khuếch tán có giá trị tốt MRI không làm giảm đ{ng kể độ nhạy của DCE- trong chẩn đo{n ph}n biệt u vú lành tính và ác MRI v| độ đặc hiệu của DWI, độ chính xác tăng tính. Sử dụng kết hợp cộng hưởng từ khuếch tán so với DCE-MRI và DWI riêng lẻ (độ nhạy là v| động học giúp tăng độ nhạy, độ đặc hiệu và 97%, độ đặc hiệu l| 84%, độ chính xác là 92%)(6). độ chính xác chẩn đo{n so với cộng hưởng từ Trong nghiên cứu của Naranjo ID, DWI và DCE- động học và khuếch tán riêng lẻ. MRI có độ nhạy tương ứng là 68,1% và 76,6%, độ đặc hiệu bằng nhau là 77,2%, độ chính xác TÀI LIỆU THAM KHẢO tương ứng là 73,1% và 76,9%, khi kết hợp DCE- 1. Globocan (2020). Breast. URL: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact- DWI MRI thì độ nhạy, độ đặc hiệu v| độ chính sheet.pdf. x{c tăng tương ứng là 85,1%, 79% và 81,7%(13). 2. Globocan (2020). Viet Nam. URL: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet- Tác giả Dietzel M cho thấy kết hợp DCE-DWI nam-fact-sheets.pdf. MRI có giá trị chẩn đo{n cao với AUC là 0,877, 14 Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh - Y Tế Công Cộng

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 26 * Số 2 * 2022 3. Morris EA, Comstock CE, Lee CH, Lehman CD, et al (2013). malignant and benign lesions using computer-aided diagnosis: ACR BI-RADS Magnetic Resonance Imaging. In: D’Orsi CJ (ed). differences in lesions presenting as mass and non-mass-like ACR BI-RADS Atlas, Breast Imaging Reporting and Data enhancement. Eur Radiol, 20(4):771-81. System, 1st e-publication, pp.364-564. URL: 9. Baltzer P, Mann RM (2020). Diffusion-weighted imaging of the https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=21 breast-a consensus and mission statement from the EUSOBI 90244. International Breast Diffusion-Weighted Imaging working 4. Ebrahim YGS, Louis MR, Ali EA (2018). Multi-parametric group. Eur Radiol, 30(3):1436-1450. dynamic contrast enhanced MRI, diffusion-weighted MRI and 10. Ellis IO, Carder P, Hales S, Lee AHS, et al (2016). In: Ellis IO proton-MRS in differentiation of benign and malignant breast (ed). Pathology reporting of breast disease in surgical excision lesions: Imaging interpretation and radiology-pathology specimens incorporating the dataset for histological reporting of correlation. Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine, breast cancer, V2, pp.35-105. The Royal College of Pathologists. 49(4):1175-1181. 11. Th{i Dương Ánh Thủy, Lê Hồng Cúc, Võ Tấn Đức (2017). Vai 5. Yin J, Yang J, Jiang Z (2019). Classification of breast mass lesions trò của cộng hưởng từ trong chẩn đo{n ung thư vú. Luận Án on dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging by Chuyên Khoa Cấp II, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. a computer-assisted diagnosis system based on quantitative 12. Dietzel M, Ellmann S, Schulz-Wendtland R, Wendtland RS, analysis. Oncol Lett, 17(3):2623-2630. Clauser P, et al (2020). Breast MRI in the era of diffusion 6. Pinker K, Moy L, Sutton EJ, Weber M, et al (2018). Diffusion- weighted imaging: do we still need signal-intensity time curves? Weighted Imaging With Apparent Diffusion Coefficient European Radiology, 30(1):47-56. Mapping for Breast Cancer Detection as a Stand-Alone 13. Naranjo ID, Gibbs P, Reiner JS, Gullo RL, et al (2021). Radiomics Parameter: Comparison With Dynamic Contrast-Enhanced and and Machine Learning with Multiparametric Breast MRI for Multiparametric Magnetic Resonance Imaging. Investigative Improved Diagnostic Accuracy in Breast Cancer Diagnosis. radiology, 53(10):587-595. Diagnostics, 11(6):919. 7. El Khouli RH, Macura KJ, Kamel IR, Jacobs MA, et al (2011). 3T dynamic contrast-enhanced MRI of the breast: pharmacokinetic Ngày nhận bài báo: 01/12/2021 parameters versus conventional kinetic curve analysis. Am J Roentgenol, 197(6):1498-1505. Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 10/02/2022 8. Newell D, Nie K, Chen JH, Hsu CC, et al (2010). Selection of Ngày bài báo được đăng: 15/03/2022 diagnostic features on breast MRI to differentiate between Chuyên Đề Chẩn Đoán Hình Ảnh-Y Tế Công Cộng 15

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/vai-tro-cua-cong-huong-tu-khuech-tan-va-dong-hoc-trong-chan-doan-phan-biet-u-vu-lanh-tinh-va-ac-tinh-2528158.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY