MangYTe

Tài liệu y khoa

Xác định tần suất đột biến 185delAG trên gen BRCA1 ở bệnh nhân nữ ung thư vú tại Bệnh viện K Hà Nội

Xác định tần suất đột biến 185delAG trên gen BRCA1 ở bệnh nhân nữ ung thư vú tại Bệnh viện K Hà Nội
  • Mã tin: 1932
  • Ngày đăng: 06/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết trình bày việc xác định tần suất đột biến 185delAG trên gen BRCA1 ở bệnh nhân nữ ung thư vú tại Bệnh viện K Hà Nội. Đối tượng, phương pháp: Với 150 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến vú được lựa chọn ngẫu nhiên tại Bệnh viện K Hà Nội từ tháng 9/2007 đến tháng 3/2009.

Nội dung Text: Xác định tần suất đột biến 185delAG trên gen BRCA1 ở bệnh nhân nữ ung thư vú tại Bệnh viện K Hà Nội

166 Lê Thị Phượng XÁC ĐỊNH TẦN SUẤT ĐỘT BIẾN 185DELAG TRÊN GEN BRCA1 Ở BỆNH NHÂN NỮ UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K HÀ NỘI IDENTIFICATION OF FREQUENCY OF THE 185DELAG MUTATION IN FEMALE PATIENTS WITH BREAST CANCER AT K HOSPITAL IN HANOI CITY Lê Thị Phượng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; phuongsinh@ymail.com Tóm tắt - Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm xác định tần xuất đột Abstract - Purposes: This study aimed to determine the frequency biến 185delAG trên gen BRCA1 ở phụ nữ ung thư vú (UTV) tại of the 185 delAG mutation in the BRCA1 gene in women with Bệnh viện K Hà Nội. breast cancer (BC) at K hospital. Đối tượng, phương pháp: Với 150 bệnh nhân ung thư biểu mô Subjects, methods: 150 patients with breast carcinoma were tuyến vú được lựa chọn ngẫu nhiên tại Bệnh viện K Hà Nội từ tháng randomly selected at K Hospital in Hanoi from September 2007 to 9/2007 đến tháng 3/2009.Chúng tôi sử dụng phương pháp PCR March 2009. We used multiple primer pairs for PCR amplification đa mồi khuếch đại đoạn DNA-185delAG để phát hiện đột biến. Sau of DNA fragments -185delAG to detect mutations. 185delAG DNA đó tiến hành đọc trình tự đoạn DNA -185delAG (sản phẩm PCR) was sequenced (PCR product) to identify mutations. khẳng định chắc chắn có đột biến. Results: The results showed that there was no identification of Kết quả: Chúng tôi không tìm thấy đột biến 185delAG trên gen 185delAG in BRCA1 gene in 150 female breast cancer patients who BRCA1 ở 150 bệnh nhân nữ UTV được lựa chọn ngẫu nhiên tại were randomly selected at K Hospital in Hanoi. It was a chance that Bệnh viện K Hà Nội. Nhưng tình cờ chúng tôi đã phát hiện một thay we found a change from nucleotide T to nucleotide A at 93957 A of đổi nucleotid T bằng nucleotide A tại vị trí 93957 của gen BRCA1. BRCA1 while performing DNA-185delAG sequencing. This change Sự thay đổi này gợi ý rằng có thể xuất hiện nhiều đột biến khác suggested that there would be possibly many different mutations in trên gen BRCA1 ở bệnh nhân ung thư vú Việt Nam. BRCA1 in Vietnamese breast cancer patients. Kết luận: Đột biến 185delAG trên gen BRCA1 không phải là đột Conclusion: 185delAG mutation of BRCA1 was not the common biến phổ biến ở bệnh nhân UTV nữ Việt Nam. mutation in female breast cancer patients in Vietnam. Từ khóa - lựa chọn ngẫu nhiên; đột biến 185delAG; gen BRCA1; Key words - randomly selected; 185delAG mutation; BRCA1 tần suất; ung thư vú. gene; frequency; breast cancer. 1. Đặt vấn đề là 62%, ung thư buồng trứng là 11% ở tuổi 60 [5]. Marcus Gen BRCA1 được phát hiện vào năm 1994 do các nhà và Tavani cho thấy UTV do đột biến gen BRCA1 thường khoa học Viện Nghiên cứu Sức khoẻ Quốc gia Hoa Kỳ. biểu hiện ở tuổi trẻ hơn và giai đoạn sớm hơn so với ung thư Gen này nằm trên vai dài của NST 17, vùng 2, băng 1, băng vú nói chung (tuổi trung bình là 42,8 so với UTV chung là phụ 2. Bao gồm 24 exon và 2 intron, có kích thước khoảng 62,9). Phụ nữ có đột biến gen BRCA1 thì nguy cơ phát triển 80 kb, từ cặp nucleotide 92.500 - 173.688, tương đương UTV đối bên là 64% và nguy cơ ung thư buồng trứng là 44 81.188 bp. Trong đó, exon 11 lớn nhất, chiếm 55% chiều - 63% [11]. Foulkes cho thấy có 13,6% bệnh nhân UTV dài gen BRCA1. Kích thước phiên mã của mARN là 7,8 mang đột biến trong gen BRCA1. Nhưng điều đáng quan tâm kb, mã hoá cho phân tử protein gồm 1.863 aa [3]. hơn là những bệnh nhân mang đột biến BRCA1 có tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều so với những bệnh nhân không mang Gen BRCA1 được biết đến như là gen ức chế tạo u, nó đột biến này (50%/ 89,6%) [6]. có chức năng ngăn ngừa sự phát triển và phân chia nhanh chóng hoặc không kiểm soát được của các tế bào. Mặt Như vậy, đột biến 185delAG trên gen BRCA1 xuất khác, gen BRCA1 còn sản sinh ra 1 loại protein tham gia hiện với các tần suất khác nhau ở các tộc người khác nhau trực tiếp vào việc sửa chữa trong quá trình tái bản DNA, và có liên quan mật thiết với căn bệnh UTV. Việc phát hiện duy trì sự ổn định thông tin di truyền của tế bào. Ngoài ra, người bệnh mang đột biến nguyên khởi rất có ý nghĩa trong BRCA1 còn có chức năng điều hòa sự phát triển của biểu việc tiên lượng và điều trị dự phòng. Mặt khác, việc phát mô tuyến vú. Các nghiên cứu đã phát hiện gần nghìn đột hiện người lành mang gen đột biến cũng giúp các nhà tư biến ở gen BRCA1, trong số đó nhiều đột biến làm tăng vấn di truyền đưa ra lời khuyên hoặc lời cảnh báo về một nguy cơ UTV và các đột biến đó thường là các đột biến xoá nguy cơ UTV cho những thành viên trong gia đình họ. hoặc chèn (chủ yếu là các đột biến xóa) [9, 2]. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Geoff L và cộng sự (cs) khẳng định: khi gen BRCA1 bị biến 2.1. Đối tượng đổi, sẽ chiếm tới 65% nguyên nhân gây UTV ở phụ nữ. Phát hiện này được đánh giá là bước đột phá, đặt nền móng quan 150 bệnh nhân tuổi từ 25 đến 75, được xác định mắc trọng trong quá trình điều trị hiệu quả căn bệnh nguy hiểm này ung thư vú tại Bệnh viện K Hà Nội. Các trường hợp này [7]. Anca và cs cho rằng, nếu có đột biến gen BRCA1 thì nguy được lựa chọn ngẫu nhiên từ tháng 3/2007 - 3/2009. Sau cơ ung thư vú lên đến 80% trong cuộc đời họ [1]. đó, được lấy mẫu DNA để xác định đột biến 185delAG trên gen BRCA1. Ngoài ra, một số bệnh nhân xác định không Easton lại cho rằng gen BRCA1 rất dễ bị tổn thương, ước mắc UTV được lấy mẫu DNA dùng để chuẩn kỹ thuật và tính tỷ lệ đột biến gen BRCA1 là 1/700 phụ nữ, chiếm khoảng được dùng làm mẫu đối chứng cùng với mẫu bệnh nhân 71% trong số các đột biến gen và nguy cơ UTV trong số này trong các xét nghiệm gen BRCA1.

ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 5(90).2015 167 2.2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang marker DNA 100 bp. Các băng DNA sẽ hiện hình dưới dạng 2.2.1. Quy trình lấy mẫu những vạch đỏ màu da cam trên bản gel điện di. So sánh kích thước ước đoán của mẫu nghiên cứu với mẫu chứng dương và Nhóm ung thư vú: Mỗi bệnh nhân lấy một mẫu mô từ marker phân tử để xác định đột biến 185delAG. mô UTV. Một phần bệnh phẩm được ngâm trong cồn 70o, bảo quản ở 4oC cho đến khi tách DNA. Phần còn lại được 3. Kết quả và thảo luận đưa lên Khoa Giải phẫu bệnh Tế bào để xác định độ mô 3.1. Kết quả tách chiết và tinh sạch DNA học và typ mô học, đánh dấu số hiệu tiêu bản và ghi lại thông tin của bệnh nhân. Tách chiết DNA từ mẫu mô của 150 bệnh nhân ung thư vú và mẫu máu của người lành, tiến hành kiểm tra nồng độ Nhóm không mắc ung thư vú: Mỗi bệnh nhân lấy 10ml và độ tinh sạch DNA bằng phương pháp đo mật độ quang máu chống đông bằng EDTA hàm lượng 1,5mg/ml. Các và điện di trên gel agarose 1,5%. mẫu này bảo quản ở -20oC cho đến khi tách DNA. 2.2.2. Quy trình tách chiết DNA từ mẫu mô Cắt một mẩu mô khoảng 100 mg, thấm khô cồn, nghiền nhỏ bằng cối chày sứ. Thêm vào 600 µl dung dịch đệm phá tế bào và nghiền tiếp cho đến khi thành dạng bột mịn; thêm 4 µl ProteaseK (20 mg/ml), lắc nhẹ cho đều ủ ở 56oC qua đêm (khoảng 16 giờ) để phá màng tế bào và màng nhân, giải phóng DNA; thêm 400 µl Phenol Chlorofom Isoamyl a. (tỷ lệ 25:24:1) đảo nhẹ cho đều, ly tâm 8000 rpm, ở 4oC, trong 10 phút, hút dịch trong DNA; thêm 400 µl Chlorofom: Isoamyl (tỷ lệ 24:1), đảo nhẹ cho đều, ly tâm 8000 rpm, ở 4oC, trong 10 phút, thu dịch trong; thêm 1000 µl cồn tuyệt đối, để tủ lạnh -30oC trong 3 - 4 giờ, DNA kết tủa, ly tâm 12000 rpm, ở 4oC, trong 20 phút, thu tủa DNA. Rửa sạch DNA bằng cồn 700 và thu tủa DNA. Hoà tan DNA trong 50µl TE. Bảo quản DNA ở 4oC để sử dụng cho các thí nghiệm tiếp theo. b. 2.2.3. Quy trình tách chiết DNA từ mẫu máu Hình 1. a) Kết quả đo OD kiểm tra nồng độ và độ tinh sạch của DNA; b) Hình ảnh điện di DNA tổng số 0,5 ml máu toàn phần với 0,5 ml lysis buffer. Ly tâm thu cặn, lặp lại 4 lần. Thêm 0,5 ml Protease K, ly tâm thu cặn. Nồng độ DNA tách chiết có giá trị từ 400-2000 ng/µl và Thêm 0,5 ml lysis buffer; 12,5µl SDS 10%; 10µl độ tinh sạch của các mẫu đạt yêu cầu, với tỷ lệ mật độ quang ProteaseK; ủ ở 56oC từ 2-3 giờ. Thêm 0,5 ml Phenol: đo được ở bước sóng 260/280 nm luôn nằm trong khoảng Chlorofom: Isoamyl (tỷ lệ 25:24:1), ly tâm thu dịch chứa 1,8 - 2,0. Qua điện di đồ (hình b), trên bản gel agarose 1,5% DNA. Thêm 400 µl Chlorofom: Isoamyl (tỷ lệ 24:1), ly tâm chỉ xuất hiện một băng DNA có kích thước phân tử lớn, thu dịch trong. Tủa DNA bằng cồn tuyệt đối, để ở -20oC không có hiện tượng đứt gãy. Với độ tinh sạch này các mẫu qua đêm, ly tâm thu tủa DNA. Bảo quản ở - 200C cho tới DNA được tách chiết theo phương pháp của chúng tôi đã khi thực hiện phản ứng PCR. thành công và có thể sử dụng cho các thí nghiệm tiếp theo. Bảng 1. Trình tự mồi cho phản ứng PCR nhân đoạn 3.2. Kết quả xác định đột biến 185delAG DNA-185delAG 3.2.1. Kết quả phản ứng PCR đa mồi nhân đoạn DNA- Mồi Trình tự mồi (5’-3’) Kích thước 185delAG F (P1) ggttggcagcaatatgtgaa Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật PCR đa mồi xác định đột biến 185delAG. Cả 3 mồi P1, P2, P3 R (P2) gctgacttaccagatgggactctc 335 bp được sử dụng trong cùng phản ứng PCR để khuếch đại MR cccaaattaatacactcttgtgctgacttaccagatggg 354 bp đoạn gen có kích thước 335 bp đối với alen bình thường, (P3) acagta hoặc 354 bp đối với alen đột biến. Trình tự mồi 185delAG được công bố bởi Parvin và cs CA 1 2 3 4 5 ĐC M năm 2006 [9]. 2.2.4. Thực hiện phản ứng PCR Thành phần phản ứng PCR khuếch đại đoạn DNA- 185delAG là (10µl tổng số) gồm: 1,0µl Buffer10x; 0,25µl dNTP (10 mM); 0,5µl mỗi loại mồi xuôi và ngược; 0,3 đơn vị Taq - polymerase; 1,0µl DNA khuôn; 6,2µl H2O. Chu trình nhiệt của phản ứng: 95oC-5 phút; 35 chu kỳ x (95 C-20 giây; 58oC-30 giây; 72oC-30 giây); 72oC-5 phút. o 2.2.5. Quy trình xác định đột biến 185delAG Sau khi phản ứng PCR kết thúc, lấy 10 ml sản phẩm ở mỗi Hình 2. Kết quả điện di đồ xác định đột biến 185delAG mẫu nghiên cứu, chạy điện di cùng với mẫu chứng dương và CA: Mẫu chứng âm; 1-5: Mẫu bệnh nhân; M: Thang

168 Lê Thị Phượng DNA chuẩn 100 bp; ĐC: Mẫu đối chứng (người lành không phương pháp PCR đa mồi và cũng đưa ra kết luận tương tự mang đột biến). như Pak Cheung [9]. Trong nghiên cứu này, để xác định đột biến 185delAG, Kết quả trên điện di đồ (Hình 2) cho thấy, ngoài mẫu chúng tôi sử dụng phương pháp PCR đa mồi, là phương chứng âm không xuất hiện băng DNA, các mẫu xét nghiệm pháp PCR sử dụng đồng thời nhiều cặp mồi đặc hiệu khác từ 1-5 chỉ xuất hiện một băng DNA, băng này trùng với vị nhau để nhân các đoạn gen đặc trưng khác nhau trên một trí băng của mẫu đối chứng - mẫu người lành không mang phân tử DNA [8]. Điều quan trọng nhất của phương pháp đột biến 185delAG và có kích thước ước đoán 335 bp. này là phải thiết kế các cặp mồi có cùng nhiệt độ bắt cặp Chứng tỏ các mẫu bệnh nhân từ giếng 1-5 không mang đột lên DNA đích, đồng thời các mồi này không bắt cặp với biến 185delAG. nhau trong cùng phản ứng PCR. Cơ sở của phương pháp Tuy nhiên, để khẳng định chắc chắn hơn các mẫu xét này là phải thực hiện ngay từ khi thiết kế mồi, P1 là mồi nghiệm không mang đột biến 185delAG, chúng tôi chọn xuôi bình thường có trình tự nucleotid là 5' ngẫu nhiên một số mẫu, tiến hành nhân dòng đoạn gen vừa GGTTGGCAGCAATATGTGAA 3', P2 là mồi ngược được khuếch đại, sau đó tách DNA plasmide để đọc trình tự. bình thường có trình tự nucleotid là 5'GCTGACTTACCAGATGGGACTCTC3'. Mồi P1 và 3.2.2. Kết quả tạo dòng đoạn DNA-185delAG P2 sẽ nhân được đoạn DNA-185delAG có kích thước 335 Sản phẩm PCR nhân đoạn DNA-185delAG được đưa bp ở alen bình thường. vào vector tách dòng pJET1.2 đầu bằng, có kích thước 2974 Do bị đột biến xoá AG ở alen bình thường nên mồi P2 bp. Sau đó, DNA tái tổ hợp được biến nạp vào tế bào khả không còn trình tự AG ở đầu tận 5'. Nhưng khi điện di trên biến E.coli để chọn lọc và tạo dòng. Chúng tôi tiến hành tách agarose 3%, kích thước hai đoạn DNA chỉ hơn kém nhau 2 chiết DNA plasmid từ những khuẩn lạc mang đoạn DNA- nucleotid sẽ rất khó phân biệt vị trí của chúng trên bản gel. 185delAG. Kết quả điện di được thể hiện ở Hình 3. Vì thế mà phải thiết kế mồi ngược đột biến P3 dài hơn mồi 123M ngược thường P2 khoảng 20 bp. Mồi xuôi P1 và mồi ngược đột biến P3 sẽ nhân được đoạn DNA-185delAG có kích thước 354 bp ở alen đột biến. Mồi ngược đột biến P3 sẽ có trình tự nucleotid là 5'CCCAAATTAATACACTCTTGTGCTGACTTAC CAGATGGGACAGTA3'.Vì kích thước 2 đoạn DNA- 185delAG được nhân lên bằng 2 cặp mồi P1-P2 và cặp mồi P1-P3 hơn kém nhau khoảng 20 bp, do đó, khi điện di trên gel agarose 3%, ta dễ dàng phát hiện được vị trí của alen bình thường và alen đột biến. Hình 3. DNA plasmid tách chiết từ khuẩn lạc Mặt khác, khi chạy đồng thời cả 3 mồi P1, P2 và P3 ở M: Thang DNA chuẩn 1 kb; 1-3: plasmid mang đoạn những điều kiện giống nhau trong cùng một phản ứng PCR, DNA-185delAG sẽ có sự cạnh trạnh giữa các mồi với nhau. Mồi nào có ưu Kết quả điện di đồ cho thấy sản phẩm tái tổ hợp DNA- thế hơn sẽ được nhân lên dễ dàng hơn. Nếu mẫu bệnh nhân Plasmid có kích thước trên 3000 bp. Chứng tỏ đoạn DNA- có alen đột biến thì mồi ngược đột biến P3 và mồi xuôi P1 185delAG đã được biến nạp vào tế bào khả biến E.coli sẽ phát huy tác dụng, đoạn DNA-185delAG sẽ được nhân pJET1.2 thành công. lên với kích thước 354 bp. Ngược lại, mẫu bệnh nhân 123M không có alen đột biến, thì mồi xuôi P1 và mồi ngược P2 sẽ phát huy tác dụng, đoạn DNA-185delAG sẽ được nhân lên với kích thước 335 bp. Theo Pak Cheung và cs (1996), khi sử dụng đồng thời cả 3 mồi P1, P2, P3 trong cùng một phản ứng PCR sẽ xảy ra một trong các trường hợp sau: Trường hợp 1: Nếu trên bản gel điện di xuất hiện 2 băng DNA với kích thước ước đoán 335 bp (cho alen bình 360 thường) và 354 bp (cho alen đột biến), chứng tỏ bệnh nhân 300 bp mang đột biến 185delAG và ở trạng thái dị hợp. bp Trường hợp 2: Nếu trên bản gel điện di xuất hiện một băng với kích thước ước đoán 335 bp, chứng tỏ bệnh nhân này không mang đột biến 185delAG. Hình 4. Sản phẩm cắt enzyme giới hạn của plasmid mang đoạn Trường hợp 3: Nếu trên bản gel điện di chỉ xuất hiện 185delAG với enzyme XhoI và XbaI một băng với kích thước ước đoán 354 bp, chứng tỏ bệnh M: Marker 100 bp; 1-3: Sản phẩm cắt plasmid. nhân này mang đột biến 185delAG ở trạng thái đồng hợp DNA của những plasmid tái tổ hợp được xử lý với tử [8]. enzyme XhoI và XbaI, để sàng lọc những plasmid mang Năm 2006, Pavin và cs đã phân tích đột biến 185delAG đúng đoạn gen cần tách dòng. Điểm cắt của enzyme XhoI của 400 bệnh nhân người Iran ung thư vú thời kỳ đầu bằng nằm ở vị trí 352 trên vector pJET1.2. Điểm cắt của enzyme

ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 5(90).2015 169 XbaI nằm ở vị trí 377 trên vector pJET1.2. Sản phẩm cắt là chúng tôi không thực hiện giải trình tự gen BRCA1 đối plasmid sau đó được phân tách trên gel agarose sẽ gồm 1 với tất cả các trường hợp UTV được nghiên cứu để xác băng DNA có kích thước khoảng 2949 bp (gần tương ứng định đột biến 185delAG và các đột biến khác. Do đó mới với kích thước của vector là 2974 bp) và 1 băng DNA có chỉ xác định được sự thay đổi nucleotid loại T bằng kích thước khoảng 360 bp (gần tương ứng với kích thước nucleotid loại A ở vị trí 93957, mà chưa xác định được sự của đoạn DNA-185delAG là 335 bp). Kết quả điện di thể thay đổi đó có phải là đột biến thay thế hay không. hiện ở Hình 4 cho thấy, đoạn DNA-185delAG đã được tách Kết quả về tỷ lệ đột biến 185delAG. dòng thành công. Bảng 2. Tỷ lệ bệnh nhân mang đột biến 185delAG 3.3. Kết quả đọc trình tự đoạn DNA-185delAG Kết quả Số lượng BN Tỷ lệ % Plasmid mang đoạn DNA-185delAG được tiến hành đọc trình tự bằng cặp mồi pJET 1.2 và so sánh với trình tự Không có đột biến 150 100 BRCA1 trên Genbank mã số 005905. Kết quả thể hiện ở Có đột biến 0 0 Hình 5. Tổng số 150 100 Sau khi thực hiện nhân dòng thành công đoạn DNA- 185delAG, chúng tôi tiến hành đọc trình tự đoạn DNA- Như vậy, không bệnh nhân nào trong số 150 bệnh nhân 185delAG của mẫu bệnh nhân mang mã số A047, đối chiếu UTV tại Bệnh viện K Hà Nội mang đột biến 185delAG. với trình tự nucleotid trên Genbank của gen BRCA1 mã số 005905 do NCBI (National Center for Biotechnology 4. Kết luận Information) cung cấp. Kết quả cho thấy kích thước đoạn Bằng phương pháp PCR đa mồi, khuếch đại đoạn DNA-185delAG của mẫu xét nghiệm là 335 bp, phù hợp với DNA-185delAG xác định đột biến ở 150 bệnh nhân ung tính toán lý thuyết và không có đột biến 185delAG ở mẫu thư vú nữ tại Bệnh viện K Hà Nội, tất cả đều không mang bệnh nhân A047. Điều này cho thấy phương pháp xác định đột biến 185delAG. Như vậy đột biến 185delAG không là đột biến 185delAG bằng PCR đa mồi có độ tin cậy cao. đột biến phổ biến ở dân số Việt Nam. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Anca Negură, Lucian Negură, “BRCA1 185delAG mutation can be easily detected by an adapted allele – specific PCR”, Secţiunea Genetică şi Biologie Moleculară, TOM XIII, 2012. [2] Ariane Sadr-nabavi, Mahtab dastpak, Fatemeh homaei-Shandiz, Ahmad reza bahrami, et all. Analysis of novel mutations in BRCA1 in Iranian families with breast cancer, Hereditas 151, 2014, pp: 38-42. [3] Cornelis R.S, Neuhausen S.L, Arason A, et al. Allele loss rate at 17q12-q21 in breast and ovarian tumors from 52 germline BRCA1- mutation carriers, Genes Chrom Cancer, 13, 1995, pp:203-210. [4] Crisle V. D, Isabel C.B, Taiana V.T, et all. Prevalence of 185delAG and 5382insC mutations in BRCA1, and 185delAGin BRCA1 in women of Ashkenazi Jewish origin in southern Brazil, Genetics and Molecular Biology, 35, (3), 2012, pp: 599-602. [5] Easton D.F, Bishop D.T, Ford D, Crockford G.P. Consortium, Hình 5. Kết quả đọc trình tự đoạn DNA-185delAG Genetic linkage analysis in familial breast and ovarian cancer: Thật tình cờ, khi đọc trình tự 2 chiều đoạn DNA- results from 214 families, Am J. Hum Genet; 52, 1993, pp:678-701. 185delAG của mẫu bệnh nhân A047, chúng tôi đã phát [6] Foulkes W.D, Chappuis P.O, Wong N, Brunet J.S, Vesprini D, Rozen hiện một thay đổi nucleotid T bằng nucleotide A tại vị trí F, Yuan Z.Q, Pollak M.N, Kuperstein G, Narod S.A, Be'gin L.R., Primary node negative breast cancer in BRCA1 mutation carriers has 93957 của gen BRCA1. Sự thay đổi này gợi ý rằng có thể a poor outcome, Am. J. Hum. Genet. 60, 2000, pp:505-514. xuất hiện nhiều đột biến khác trên gen BRCA1 ở bệnh nhân [7] Geoff L and Jane V., Stem Cell 'Daughters' Lead To Breast Cancer, ung thư vú Việt Nam. Đây cũng là một minh chứng để Sciencedaily 92, 504, 2009. chứng minh cho dân số Châu Á, các đột biến không tập [8] Pak C.R.C, Betty Y.L.W, Hilmi O, and David E.C.C. Simple and trung trong vùng hospot (các vùng mang 3 đột biến thông Rapid Detection of BRCA1 and BRCA2 Mutations by Multiplex Mutagenically Separated PCR, Clinical Chemistry 45, No. 8, 1999, thường) như tộc người Ashkenazi và người phương Tây, pp:1285-1287. mà dải xuất hiện đột biến có thể là rất rộng trên gen BRCA1 [9] Parvin M, Saied H.A, Arezoo S.E, Laleh H, Ehsan A, and Morteza ở bệnh nhân ung thư vú. Kết quả này cũng phù hợp với kết A., Low Frequency of 185delAG Founder Mutation of BRCA1 quả nghiên cứu của Sng và cs, không phát hiện ra đột biến Gene in Iranian Breast Cancer Patients, Journal of Cancer 185delAG ở bệnh nhân ung thư vú người Trung Quốc Molecules 2(3), 2006, pp: 123-127. nhưng lại phát hiện ra 10 đột biến khác trên gen BRCA1 [10] Sng J.H, Chang J, Feroze F, Rahman N, Tan W, Lim S, Lehnert M, Van D.P and Wong J.S., The prevalence of BRCA1 mutations in [10]. Crisle và cs cũng có những kết luận tương tự Sng khi Chinese patients with early onset breast cancer and affected khảo sát tần suất đột biến 185delAG, 5382insC và relatives, British Journal of Cancer 82(3), 2000, pp:538-542. 6174delT ở dân số Porto Alegre, Brazil [3]. [11] Tavani A, et al. Risk factors for breast cancer in women under 40 Tuy nhiên, trong nghiên cứu này còn có điểm hạn chế years, Eur J Cancer, 35, 1999, pp:1361-1367. (BBT nhận bài: 03/04/2015, phản biện xong: 20/05/2015)

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/xac-dinh-tan-suat-dot-bien-185delag-tren-gen-brca1-o-benh-nhan-nu-ung-thu-vu-tai-benh-vien-k-ha-noi-2585141.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY