Ảnh hưởng của thời tiết lên nhập viện do bệnh viêm phổi ở trẻ em tại Nghệ An giai đoạn 2015–2019

Ảnh hưởng của thời tiết lên nhập viện do bệnh viêm phổi ở trẻ em tại Nghệ An giai đoạn 2015–2019
  • Mã tin : 418
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết thực hiện mục tiêu Mô tả tương quan tác động giữa các yếu tố thời tiết và số ca bệnh nhập viện do bệnh viêm phổi ở trẻ em tại Nghệ An.

Nội dung Text: Ảnh hưởng của thời tiết lên nhập viện do bệnh viêm phổi ở trẻ em tại Nghệ An giai đoạn 2015–2019

VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 3 (2020) 109-115 Original Article The Impact of Weather on Hospitalization due to Pneumonia Among Children in Nghe An from 2015 to 2019 Nguyen Chi Sy1, Le Tu Hoang2, Nguyen Thi Trang Nhung2, Vu Thi Hoang Lan2, Tran Minh Dien3,* 1 Nghe An Maternity-Pediatric Hospital, 19 Ton That Tung, Vinh, Nghe An, Vietnam 2 Hanoi University of Public Health, No 1A Duc Thang, North Tu Liem, Hanoi, Vietnam 3 National Children’s Hospital, 879 La Thanh, Dong Da, Hanoi Vietnam Received 18 September 2020 Revised 21 September 2020; Accepted 25 September 2020 Abstract: This paper studies the impact of weather on the number of under 15-year-old children hospitalized for pneumonia at Nghe An Pediatric Hospital using time series analysis of the data collected from 2015 to 2019. The study was carried out on 45,466 children, most of whom were under 16 years old. The study results show that there was a statistically significant inverse correlation between mean daily temperature and children’s hospitalization for pneumonia while humidity was positively correlated. Specifically, when the average daily temperature increased by 1 degree Celsius, the risk of hospitalization for pneumonia on the same day decreased by 1% (95% CI: 0.3 - 1.7%); whereas when the humidity increased, the risk of hospitalization increased by 14.4% (95% CI: 0.2 - 30.7%) on the day of hospitalization; risk increased by 16.5% (95% CI: 9.5 - 23.9%) one day before hospitalization; and risk increased by 15.2% (95% CI: 8.2 - 22.7%) two days before hospitalization. The results suggest that children are highly sensitive to weather factors, including temperature and humidity; therefore, it is necessary to take measures to protect children against changing weather. Keywords: Weather, pneumonia, children, effect.* ________ * Corresponding author: E-mail address: dientm@nhp.org.vn https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4273 109

110 N.C. Sy et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 3 (2020) 109-115 Ảnh hưởng của thời tiết lên nhập viện do bệnh viêm phổi ở trẻ em tại Nghệ An giai đoạn 2015 – 2019 Nguyễn Chí Sỹ1, Lê Tự Hoàng2, Nguyễn Thị Trang Nhung2, Vũ Thị Hoàng Lan2, Trần Minh Điển3,* 1 Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, số 19 Tôn Thất Tùng, Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An, Việt Nam 2 Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A Đức Thắng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 3 Bệnh viện Nhi Trung ương, số 879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 18 tháng 9 năm 2020 Chỉnh sửa ngày 21 tháng 9 năm 2020; Chấp nhận đăng ngày 25 tháng 9 năm 2020 Tóm tắt: Trên thế giới, nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, đặc biệt là viêm phổi được thống kê là bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất trong các bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ dưới 5 tuổi. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu. Đây là một nghiên cứu sinh thái sử dụng phương pháp phân tích chuỗi thời gian trong giai đoạn từ 2015 – 2019. Biến đầu ra chính là số ca nhập viện do bệnh viêm phổi ở trẻ em dưới 16 tuổi tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Các thông tin về nhiệt độ, độ ẩm theo ngày được ghi nhận từ các trạm quan trắc.Tổng cộng có 45466 lượt trẻ em nhập viện do bệnh viêm phổi, chủ yếu là các ca bệnh của trẻ dưới 5 tuổi và đến từ khu vực nông thôn. Nhiệt độ trung bình ngày tại tỉnh Nghệ An là 26,28 độ C và độ ẩm trung bình là 84,1%. Có mối tương quan nghịch có ý nghĩa thống kê giữa nhiệt độ trung bình ngày và việc nhập viện do bệnh viêm phổi ở trẻ em trong khi độ ẩm có mối tương quan thuận. Nếu nhiệt độ trung bình ngày tăng thêm 1 độ C thì số ca nhập viện cùng ngày giảm 1% (KTC 95%: 0,3 – 1,7%) trong khi độ ẩm tăng thêm thì số ca nhập viện của trẻ lại tăng lên 14,4% (KTC 95%: 0,2 – 30,7%) vào cùng ngày, một ngày sau đó tăng 16,5% (KTC 95%: 9,5 – 23,9%), và hai ngày sau đó số ca tăng 15,2% (KTC 95%: 8,2 – 22,7%). Trẻ em là đối tượng nhạy cảm với các yếu tố thời tiết, trong đó bao gồm nhiệt độ và độ ẩm, do vậy cần có biện pháp bảo vệ sức khỏe của trẻ mỗi khi có thay đổi về thời tiết. Từ khóa: thời tiết, viêm phổi, trẻ em, ảnh hưởng, độ ẩm, nhiệt độ. 1. Mở đầu* bệnh viêm phổi hàng năm được ước tính là 33/10000 ở trẻ dưới 5 tuổi và 14,5 trên 10000 ở Trên thế giới, nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trẻ từ 0 đến 16 tuổi [2]. Khoảng một nửa số trẻ (NKHHCT), đặc biệt là viêm phổi được thống kê em dưới 5 tuổi bị viêm phổi mắc phải tại cộng là bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất trong đồng cần phải nhập viện [3].Để giải quyết vấn các bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ dưới 5 tuổi. Tổ chức đề, chương trình phòng chống NKHHCT được Y tế thế giới (WHO) ước tính có 156 triệu trường Bộ Y tế Việt Nam sớm đưa vào là một trong các hợp viêm phổi mỗi năm ở trẻ em dưới 5 tuổi, với chương trình Y tế Quốc gia và bắt đầu triển khai khoảng 20 triệu trường hợp đủ nghiêm trọng để trên cả nước từ năm 1984, chỉ 1 năm sau khi nhập viện [1]. Ở các nước phát triển, tỷ lệ mắc ________ * Tác giả liên hệ. Địa chỉ email: dientm@nhp.org.vn https://doi.org/10.25073/2588-1132/vnumps.4273

N.C. Sy et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 3 (2020) 109-115 111 WHO triển khai chương trình nhiễm khuẩn hô này. Số liệu trung bình ngàyđược tính toán là hấp cấp trên toàn cầu [4]. trung bình số đo của cả 8 trạm quan trắc trên. Việt Nam là nước dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu [5]. Tác động gián tiếp 2.2. Xử lý và phân tích số liệu của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ con người Số liệu được làm sạch và quản lý bằng phần thông qua những nguồn gây bệnh, làm tăng khả mềm STATA phiên bản 15 và R Studio. Tỷ lê % năng bùng phát và lan truyền các bệnh dịch như được dùng để mô tả các biến định tính. Hệ số bệnh cúm, tiêu chảy, dịch tả, các bệnh lý về hô tương quan Spearman được dùng để mô tả mối hấp như viêm phổi,... [6]. Kết quả nghiên cứu liên quan giữa bệnh và các yếu tố thời tiết. Phép cũng đã chỉ ra ảnh hưởng của những thay đổi hồi quy tuyến tính tổng quát (Generalized Linear ngắn hạn về nhiệt độ môi trường đối với tần suất Model – GLM) sử dụng hàm liên kết Poisson nhập viện ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Hà Nội [7] hay được sử dụng để đánh giá tác động của từng yếu ở đồng bằng sông Cửu Long [8]. Tuy nhiên, các tố thời tiết lên số ca nhập viện theo ngày.Để hiệu bằng chứng về tác động của thời tiết ở khu vực chỉnh với yếu tố nhiễu là mùa, ngày trong tuần miền Trung lên việc nhập viện ở trẻ em còn rất và ngày nghỉ lễ trong các năm (theo quy định của ít. Trong khi thời tiết ở khu vực này rất đa dạng Nhà nước), chúng tôi dùng hàm spline với 7 bậc và khắc nghiệt, mùa đông lạnh giá, mùa hè nắng tự do/năm cho biến ngày trong mô hình. Giá trị gắt. Nghiên cứu này được thực hiện mục tiêu Mô bậc tự do được chọn dựa khi chỉ số tự tương quan tả tương quan tác động giữa các yếu tố thời tiết của giá trị phần dư (PACF) và chỉ số AIC nhỏ và số ca bệnh nhập viện do bệnh viêm phổi ở trẻ nhất. Nghiên cứu trình bày kết quả mối liên quan em tại Nghệ An. giữa việc nhập viện và yếu tố thời tiết tại ngày nhập viện (lag=0), sau nhập viện 1 ngày (lag=1), sau nhập viện 2 ngày (lag=2), v.v… cho đến 6 2. Phương pháp nghiên cứu ngày sau khi nhập viện (lag=6) bằng biểu đồ đa thức của thư viện “dlnm” trong phần mềm R. Mô 2.1. Thông tin về số liệu hình đa biến được phân tích ảnh hưởng của trung bình nhiệt độ ngày và độ ẩm trong 5 ngày liên Đây là một nghiên cứu sinh thái sử dụng tiếp lên biến đầu ra. Tác động của yếu tố thời tiết phương pháp phân tích chuỗi thời gian. Số liệu lên số ca nhập viện được lượng hóa bằng giá trị sử dụng trong phân tích là số liệu thứ cấp được nguy cơ tương đối (Relative Risk – RR) và trích xuất từ hệ thống bệnh án điện tử của những khoảng tin cậy 95%. Nghiên cứu được thực hiện bệnh nhân dưới 16 tuổi, có địa chỉ thường trú sau khi có sự cho phép của Hội đồng duyệt đề thuộc tỉnh Nghệ An, nhập viện điều trị nội trú tại cương luận văn Bác sỹ chuyên khoa II trường bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong giai đoạn từ Đại học Y khoa Hà Nội và Hội đồng khoa học mùng 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. năm 2019. Những thông tin trích xuất bao gồm: tuổi, giới tính, ngày vào viện, ngày ra viện, mã ICD chẩn đoán khi ra viện, kết quả điều trị. 3. Kết quả Trong phân tích này những bệnh nhân có mã ICD10 bắt đầu bằng J18 được định nghĩa là ca 3.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu và bệnh nhập viện do bệnh viêm phổi. đặc điểm các yếu tố thời tiết Thông tin về thời tiết và khí hậu của tỉnh Nghệ An được thu thập từ 8 trạm quan trắc khí Tổng cộng có 45466 lượt trẻ em nhập viện tượng và môi trường. Các thông tin về nhiệt độ do bệnh viêm phổi tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ (oC), độ ẩm (%) hàng ngày trong vòng 5 năm từ An trong 5 năm từ 2015 – 2019, trong đó có 2015 – 2019 được tổng hợp từ 8 trạm quan trắc 27588 lượt (chiếm 60,7%) đối tượng là nam, còn lại khoảng 39,3% đối tượng là nữ.

112 N.C. Sy et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 3 (2020) 109-115 Bảng 1.Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Nam Nữ Tổng Đặc điểm n % n % n %

N.C. Sy et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 3 (2020) 109-115 113 Bảng 3. Hệ số tương quan mối quan hệ giữa nhập viện do viêm phổi ở trẻ em Nghệ an và yếu tố thời tiết, 2015- 2019 theo nhóm tuổi Yếu tố thời tiết Hệ số tương quan

114 N.C. Sy et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 3 (2020) 109-115 Bảng 3 cho thấy có mối tương quan nghịch ở trẻ em, hay có thể hiểu một cách khác đó là có ý nghĩa thống kê khi nhiệt độ trung bình ngày nhiệt độ giảm xuống có thể là một trong những tăng lên thì trung bình số ca nhập viện do bệnh yếu tố nguy cơ quan trọng liên quan đến việc viêm phổi ở trẻ em trong ngày giảm và ngày sau nhập viện điều trị viêm phổi ở trẻ em. Kết quả đó cũng giảm. Cụ thể nếu nhiệt độ trung bình này tương đương về mặt xu hướng với các kết ngày tăng thêm 1 độ C thì số ca nhập viện cùng quả tìm được tại Thượng Hải[10] hoặc tại Hà ngày giảm 1% (KTC 95%: 0,3 – 1,7%). , và trung Nội[7] tuy nhiên lại trái ngược với kết quả của bình số ca nhập viện 1 ngày sau đó giảm 0,4% tác giả Phùng V. Dũng tiến hành trên vùng đồng (KTC 95%: 0,1 – 0,7%). Xu hướng tương tự bằng châu thổ sông Cửu Long[8]. Sự khác biệt được tìm thấy khi phân tích ở nhóm trẻ nhập viện này có thể lý giải bởi hai lý do. Thứ nhất do nhiệt trong khoảng từ 1 – 5 tuổi. độ trung bình của khu vực đồng bằng châu thổ Ngược lại, nghiên cứu tìm ra mối tương sông Cửu Long tại các thời điểm trong năm nhìn quan giữa độ ẩm và việc nhập viện do bệnh viêm chung đều cao hơn so với khu vực miền Trung, phổi ở trẻ em tại Tỉnh Nghệ An. Cụ thể với mỗi do vậy có thể làm thay đổi chiều hướng của mối 1% độ ẩm tăng thêm thì số ca nhập viện do viêm tương quan tìm được. Thứ hai có thể do tác giả phổi ở trẻ em tăng vào cùng ngày tăng lên 14,4% sử dụng biến số đầu ra là việc nhập viện của trẻ (KTC 95%: 0,2 – 30,7%), và ngày hôm sau tăng em do tất cả các bệnh lý chứ không xét riêng trên thêm 16,5% (KTC 95%: 9,5 – 23,9%). Tuy các ca bệnh nhập viện do viêm phổi như nghiên nhiên, sau 4 ngày thì trung bình số ca nhập viện cứu này. Tuy nhiên, dù theo xu hướng nào cũng do bệnh viêm phổi ở trẻ em tăng thêm chỉ còn có thể kết luận được mối liên quan có ý nghĩa 7,1% (KTC 95%: 1,1 – 13,3%). thống kê giữa nhiệt độ trung bình và việc nhập viện ở trẻ em, điều này là hợp lý khi trẻ em là lứa tuổi có hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện do 4. Bàn luận vậy khá nhạy cảm với các thay đổi về môi Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An là bệnh viện trường, đặc biệt là nhiệt độ. chuyên khoa, tuyến chuyên môn cao nhất về Độ ẩm qua các phân tích trên đây có mối khám, chữa bệnh trong lĩnh vực sản phụ khoa và tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với việc nhi khoa của tỉnh Nghệ An và tiến tới là của khu nhập viện do bệnh viêm phổi ở trẻ em. Kết quả vực Bắc Trung bộ.Mỗi ngày tại khoa khám bệnh này cũng tương đương với các kết quả khác trước có từ 1.000-1.200 luợt bệnh nhân tới khám và đó[11][9] khi cho rằng độ ẩm môi trường đóng 200 - 240 bệnh nhân vào điều trị nội trú. Tính vai trò quan trọng trong việc tăng số lượng các riêng các ca bệnh nhập viện do viêm phổi ở trẻ ca bệnh liên quan đến đường hô hấp ở trẻ em, em trong 5 năm tại bệnh viện đã xấp xỉ khoảng trong đó có bệnh viêm phổi. Điều này cũng phù 45000 ca (trung bình khoảng 9000 ca/năm) cho hợp khi độ ẩm môi trường cao là điều kiện thuận thấy vấn đề về các bệnh đường hô hấp nói chung, lợi cho các bệnh lý đường hô hấp phát triển. Mặc trong đó có viêm phổi là một vấn đề sức khỏe dù là một tỉnh thuộc miền Trung nhưng số liệu đáng quan tâm, đặc biệt tại trẻ em. Vấn đề này quan trắc cho thấy Nghệ An là tỉnh luôn có trung không chỉ riêng tại một khu vực, mà còn là vấn bình độ ẩm thuộc mức cao (trên 80%), điều này đề chung của các quốc gia bất kể điều kiện khí cũng lý giải cho mối tương quan được tìm thấy hậu như thế nào[9]. Tuy nhiên, do là bệnh viện trong nghiên cứu này. chuyên khoa, đồng thời áp dụng hệ thống bệnh Một điểm hạn chế quan trọng trong nghiên án điện tử một cách hiệu quả nên đã tạo thuận lợi cứu này là khi thu thập hoàn toàn vào số liệu từ khi có được số liệu đầy đủ và chính xác trong bệnh nhân là trẻ em nhập viện tại Bệnh viện Sản khoảng thời gian 5 năm (2015 – 2019). Nhi Nghệ An do bệnh viêm phổi. Khi đó, thông Kết quả nghiên cứu chỉ ra có mối tương quan tin về các ca bệnh có diễn biến nhẹ hơn diễn ra nghịch có ý nghĩa thống kê giữa nhiệt độ trung tại cộng đồng khó có thể thu thập được. Như vậy, bình ngày và việc nhập viện do bệnh viêm phổi xu hướng về các ca bệnh nhập viện trong nghiên

N.C. Sy et al. / VNU Journal of Science: Medical and Pharmaceutical Sciences, Vol. 36, No. 3 (2020) 109-115 115 cứu này nên chỉ kết luận với các ca bệnh nặng Tài liệu tham khảo cần đến các cơ sở y tế để điều trị. Bên cạnh đó, yếu tố tình trạng kinh tế hộ gia đình của trẻ khi [1] I. Rudan, et al., Epidemiology and etiology of childhood pneumonia. Bulletin of the World nhập viện được chỉ ra rằng có ảnh hưởng tới tính Health Organization 86(5) (2008) 408-416. nhạy cảm với các yếu tố nguy cơ từ môi trường [2] M. Harris, et al., British Thoracic Society [12], tuy nhiên nghiên cứu này vẫn chưa thu thập guidelines for the management of community được. Tuy phân tíchđược hiệu chỉnh với việc acquired pneumonia in children: update Thorax, ngày nhập viện có phải là ngày nghỉ hay không (có 66 (2011) (Suppl 2): p. ii1. thể dẫn đến số ca nhập viện tăng hoặc giảm bất [3] Margolis, P. and A. Gadomski, The rational thường), nhưng kết quả nghiên cứu chưa hiệu clinical examination. Does this infant have chỉnh được việc khi bệnh viện bị quá tải dẫn pneumonia? Jama 279(4) (1998) 308-13. đến khả năng tiếp nhận bệnh nhân ở các ngày [4] World Health Organization, Handbook : IMCI là khác nhau. integrated management of childhood illness. 2005, World Health Organization: Geneva. [5] Sönke Kreft, David Eckstein, and Inga Melchior, 5. Kết luận và khuyến nghị Global Climate Risk Index 2017, Germanwatch Nord-Süd Initiative e.V.,. Tổng cộng có 45466 lượt trẻ em nhập viện [6] Pham Khoi Nguyen, Vietnam's event about sea do bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ level rising and climate chang, 2009, Ministry of An trong 5 năm từ 2015 – 2019, trong đó chủ yếu Natural resources and enviroment. là các ca bệnh của trẻ dưới 5 tuổi và đến từ khu [7] L.M.T. Luong, et al., Effects of temperature on hospitalisation among pre-school children in vực nông thôn. Trong quãng thời gian trên, nhiệt Hanoi, Vietnam, 26(3) (2019) 2603-2612. độ trung bình ngày tại tỉnh Nghệ An là 26,28 độ [8] D. Phung, et al., Temperature as a risk factor for C và độ ẩm trung bình là 84,1%. Kết quả cho hospitalisations among young children in the thấy có mối tương quan nghịch có ý nghĩa thống Mekong Delta area, Vietnam. Occupational and kê giữa nhiệt độ trung bình ngày và việc nhập Environmental Medicine 72(7) (2015) 529. viện do bệnh viêm phổi ở trẻ em. Nếu nhiệt độ [9] J. Gao, et al., Impact of ambient humidity on child trung bình ngày tăng thêm 1 độ C thì số ca nhập health: a systematic review. PloS one 9(12) (2014) viện cùng ngày giảm 1% (KTC 95%: 0,3 – 1,7%) p. e112508-e112508. trong khi độ ẩm tăng thêm thì số ca nhập viện [10] Y. Liu, et al., Temporal relationship between vào cùng ngày của trẻ lại tăng lên 14,4% (KTC hospital admissions for pneumonia and weather conditions in Shanghai, China: a time-series 95%: 0,2 – 30,7%), 1 ngày sau đó tăng 16,5% analysis. BMJ Open, 4(7) (2014) p. e004961. (KTC 95%: 9,5 – 23,9%), và 2 ngày sau đó số ca [11] T. Egondi, et al., Time-series analysis of weather tăng 15,2% (KTC 95%: 8,2 – 22,7%). and mortality patterns in Nairobi's informal Trẻ em là đối tượng nhạy cảm với các yếu tố settlements. Global health action, 5 (2012) 23-32. thời tiết, trong đó bao gồm nhiệt độ và độ ẩm, do [12] Leckebusch, G.C. and A.F. Abdussalam, Climate vậy cần có biện pháp bảo vệ sức khỏe của trẻ mỗi and socioeconomic influences on interannual khi có thay đổi về thời tiết. Các nghiên cứu có variability of cholera in Nigeria. Health Place, 34 thể xem xét xây dựng các mô hình bao gồm các (2015) 107-17. yếu tố thời tiết, ô nhiễm không khí xung quanh để có thể xem xét tác động một cách toàn diện của môi trường lên sức khỏe của các nhóm yếu thế như trẻ em, người cao tuổi.

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY